Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kw roku. Warszawa, 10 listopada 2017 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kw roku. Warszawa, 10 listopada 2017 roku"

Transkrypt

1 Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kw roku Warszawa, 10 listopada 2017 roku

2 Grupa Getin Holding Dobra sytuacja makroekonomiczna na wszystkich rynkach POLSKA przewidywany wzrost PKB w III kw. 4,5-4,7%, głównie za sprawą wysokiego tempa konsumpcji, przyśpieszenia w inwestycjach infrastrukturalnych i budowlanych inwestycjach mieszkaniowych. inflacja we wrześniu wyniosła 2,2% (w ujęciu rocznym). stopa bezrobocia we wrześniu na rekordowo niskim poziomie 6,8% (vs 8,6% w styczniu) stopy procentowe bez zmian (1,5%) UKRAINA szacowany wzrost PKB w III kw. o 2,0%, vs 3,2% w I kw. oczekiwany wzrost PKB dla całego roku na poziomie 2,0% inflacja we wrześniu na poziomie 16,4% vs 12,6% w styczniu, cel inflacyjny na 2017 na poziomie 9,1% szacowane bezrobocie na koniec września na poziomie 9,1% (vs 10,5% w I kw.) stopy procentowe w październiku podniesione o 100 bps, obecnie na poziomie 13,5% utrzymujące się ryzyko negatywnego rozwoju sytuacji na wschodzie Ukrainy. ROSJA oczekiwany przez analityków wzrost PKB po III kw. 2,2% inflacja we wrześniu na poziomie 3%, w styczniu 5%% r/r. bezrobocie we wrześniu na poziomie 5,0% (vs 5,6% w styczniu) kontynuacja obniżania stóp procentowych, we wrześniu o 50 bps do 8,5% vs 10,0% w styczniu. RUMUNIA po wzroście w II kw. wynoszącym 6,1%, oczekiwany wzrost PKB za III kw. na poziomie 5,1%. we wrześniu odnotowano inflację na poziomie 1,8%. bezrobocie we wrześniu wyniosło 5,1% (vs 5,5% w grudniu 2016 roku) od maja 2015 roku stopy procentowe na poziomie 1,75% Wzrost stawki ROBOR 3M z poziomu 0,95% do 1,8% we wrześniu. W październiku rekordowa stawka na poziomie 2,04% (wcześniej poziom 2,03% osiągnięty 3 listopada 2014 roku). BIAŁORUŚ wstępne prognozy zakładają wzrost PKB po III kw r. na poziomie 1,7%, NBB kontynuuje politykę obniżania stóp procentowych. W październiku stopa referencyjna została obniżona o kolejne 50 bps do 11% (18% w styczniu br.) inflacja we wrześniu wyniosła 4,9% vs 5,3% w sierpniu i 9,5% w styczniu KURSY WALUT PRZYJĘTE DO PRZELICZENIA WYNIKÓW SPÓŁEK Kursy walut 2017' '09 Y/Y RUB 0,0631 0, ,6% RUB średni 0,0655 0, ,6% UAH 0,1373 0,1488-7,7% UAH średni 0,1436 0,1531-6,2% BYN 1,8678 1,9837-5,8% BYN średni 1,9988 1, ,1% RON 0,9368 0,9675-3,2% RON średni 0,9348 0,9742-4,0% 2

3 Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 9 miesięcy 2017 roku Getin Holding wzrostowe trendy gospodarek wszystkich krajów stabilny wzrost działalności zagranicznej i krajowej poprawa wyników wykorzystanie dobrej sytuacji rynkowej ROSJA uzyskanie stabilnego finansowania dalsza poprawa sprzedaży objęcie udziałów w IB Białoruś emisja obligacji BIAŁORUŚ stabilna sytuacja w biznesie mocny wzrost sprzedaży pozytywne trendy w gospodarce, warunkowane silnym uzależnieniem od sytuacji w Rosji POLSKA stabilny rozwój działalności kontynuowanej poprawa efektywności kosztowej zwiększenie akcji kredytowej i bazy posiadanych klientów podpisanie planu połączenia leasingu UKRAINA stabilny wzrost wyniku i sprzedaży poprawa podstawowych parametrów finansowych rozwijanie działalności windykacyjnej RUMUNIA kontynuacja pozytywnego trendu w sprzedaży kredytowej i leasingowej poprawa struktury dochodów 3

4 Grupa Getin Holding Struktura i dynamika składowych wyniku Grupy za 9 miesięcy 2017 roku Determinanty zmiany wyniku w ujęciu r/r: Wzrost wyniku z tytułu odsetek o 26,1% - w efekcie przyjętej strategii budowania portfela opartego na produktach wysokomarżowych w Grupie IBPL Poprawa wyniku prowizyjnego wzrost o 9,8% Przychody operacyjne netto za 9 miesięcy 2017 roku osiągnęły poziom 1 318,8 mln PLN vs 1 218,3 za analogiczny okres 2016 r., co oznacza wzrost o 8,3% r/r. Zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 172,8 za trzy kwartały 2017 roku. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej uwzględnia zysk na sprzedaży 25% akcji Idea Leasing w wysokości 71,2, efekt utraty wartości udziałów w Open Finance w wysokości -20 m PLN oraz utworzenie w I półroczu rezerw na portfel Grupy NFS w kwocie -30 m PLN netto. Istotny wzrost kosztów rezerw głównie za sprawą odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości portfela kredytowego w Grupie Idea Banku Polska Wszystkie segmenty na plusie Kontrybucja do skonsolidowanego wyniku netto * [] 240,2 7,5 20,8 4,6 5,9 7,0-3,4-109,8 Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 1 209, ,5 +8,5% Koszty z tytułu odsetek -450,2-512,8-12,2% Wynik z tytułu odsetek 758,9 601,8 +26,1% Wynik z tytułu prowizji i opłat 349,1 318,0 +9,8% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 210,8 298,6-29,4% Przychody operacyjne netto 1 318, ,3 +8,3% Koszty działania -648,4-617,6 +5,0% Koszty rezerw -283,3-192,2 +47,4% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 12,5-13,5 - Zysk (strata) brutto 399,7 395,1 +1,2% Podatek dochodowy -113,9-21,5 x5,3 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 285,8 373,6-23,5% Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 39,1 Zysk (strata) netto 285,8 412,7-30,7% Udziały niekontrolujące -113,0-174,7-35,3% Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 172,8 238,0-27,4% z wyłączeniem transakcji jednorazowych 101,6 98,7 +3,0% 172,8 Grupa IB Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding UNK i korekty konsolidacyjne Grupa Getin Holding * przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding. 4

5 Grupa Getin Holding Podstawowe parametry finansowe Saldo depozytów na koniec III kwartału 2017 roku w ujęciu r/r wzrosło o blisko 3,2 mld PLN do 19,4 mld PLN. Wskaźnik K/D (uwzg. należności leasingowe) wynosi 95,0% Wynik netto 1) [] Przychody operacyjne netto [] -27,4% +8,3% 238,0 172, , ,8 Kredyty i leasing [] Kapitał własny 1) [] , , ,2 +20,4% , , ,1 +10,7% , , ,6 Leasing Kredyty 2 073,5 +8,5% 2 249, ) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding, 5

6 Grupa Getin Holding Struktura Grupy Kapitałowej 54,43% POLSKA 51,27% ROSJA 100% 32,92% BIAŁORUŚ 67,08% 99,59% UKRAINA 100% RUMUNIA 100% Wg. stanu na ; na rysunku wskazano udziały Getin Holding w kapitale podmiotu dominującego w danym kraju 6

7 Grupa ::IdeaBank POLSKA Konsekwentna realizacja strategii i budowanie wartości POLSKA Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 841,3 733,2 +14,7% Koszty z tytułu odsetek -288,9-291,9-1,0% Wynik z tytułu odsetek 552,5 441,3 +25,2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 288,0 252,8 +13,9% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 139,6 223,9-37,7% Przychody operacyjne netto 980,1 918,0 +6,8% Koszty działania -432,1-409,3 +5,6% Koszty rezerw -219,0-124,9 +75,3% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 12,4-16,5 - Zysk (strata) brutto 341,3 367,3-7,1% Podatek dochodowy -101,1-21,5 x4,7 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 240,2 345,8-30,5% z wyłączeniem transakcji jednorazowych 130,9 96,6 +35,5% Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 39,1-100,0% Zysk (strata) netto 240,2 384,9-37,6% z wyłączeniem transakcji jednorazowych 130,9 135,6-3,5% Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 197,3 433,0-54,4% Należności od banków i instytucji finansowych 216,3 292,2-26,0% Należności od klientów , ,2 +51,8% Należności z tytułu leasingu finansowego 42, ,0-98,8% Instrumenty finansowe 3 935, ,2 +29,7% Wartości niematerialne 662,3 656,9 +0,8% Rzeczowe aktywa trwałe 131,9 148,7-11,3% Pozostałe aktywa 2 007, ,6 +1,2% Aktywa razem , ,8 +13,2% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 489,9 948,0-48,3% Depozyty , ,3 +20,3% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 478,9 489,8-2,2% Pozostałe zobowiązania 2 381, ,8-2,1% Kapitał własny 2 730, ,9 +13,2% Zobowiązania i kapitał razem , ,8 +13,2% Sprzedaż kredytowa [] , , Q3'2016 Q2'2017 Q3'2017 Faktoring* Leasing i kr. Samochodowe** Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów [] Kredyty i leasing Depozyty Zysk netto za III kwartał 2017 roku wyniósł 130,4 mln zł i był wyższy względem poprzedniego kwartału o 122%. Zysk uwzględnia efekt sprzedaży 25% akcji Idea Leasing w wysokości 109 mln zł oraz efekt utraty wartości akcji Open Finance w wysokości 20 mln zł, jak również aktualizację wartości nieruchomości inwestycyjnych w wysokości -5 mln zł. Wynik odsetkowy Grupy za pierwszych 9 miesięcy br. wyniósł 552,5 mln zł i był o 25% większy niż przed rokiem. Wskaźnik C/I skorygowany o podatek bankowy wyniósł narastająco po trzech kwartałach 46,8% i był wyraźnie niższy niż przed rokiem (56,3%). Wysoka sprzedaż produktów kredytowych ponad 2,4 mld zł sprzedanych produktów w III kwartale 2017 r. przy wysokiej sprzedaży leasingu 1,3 mld zł. +15,0% Spółki leasingowe podpisały plan połączenia. Synergie kosztowe będące następstwem tego procesu, będą miały pozytywny wpływ na wyniki spółek leasingowych w 2018 roku. CAR i Tier1 Banku na poziomie odpowiednio 13,4% / 11,7%; Grupy 13,8% / 12,1%. +20,3% , , * wartość sfinansowanych faktur ** w tym skupione wierzytelności leasingowe od Getin Leasing, Idea Leasing Rumunia i Getin Noble Bank Grupa Idea Bank Polska: Idea Bank, Grupa Idea Leasing, Tax Care, Idea Money, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 7

8 :: ROSJA Poprawa rentowności i dominująca rola Carcade :: ROSJA Rachunek zysków i strat / mln RUB / Przychody z tytułu odsetek 104,9 124,6-15,9% 1 601, ,3-25,3% Koszty z tytułu odsetek -60,6-82,5-26,5% -926, ,1-34,7% Wynik z tytułu odsetek 44,2 42,1 +5,0% 675,8 725,2-6,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat 18,3 15,6 +17,5% 280,3 268,6 +4,4% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 28,6 45,5-37,2% 436,3 782,6-44,2% Przychody operacyjne netto 91,1 103,2-11,7% 1 392, ,4-21,6% Koszty działania -60,9-63,1-3,5% -930, ,3-14,3% Koszty rezerw -22,4-45,2-50,3% -342,9-777,7-55,9% Zysk (strata) brutto 10,2-5,1-155,3-87,6 - Podatek dochodowy -2,6-3,4-21,3% -40,3-57,7-30,2% Zysk (strata) netto, w tym: 7,5-8,4-115,0-145,2 - - Zysk (strata) netto Grupy Carcade 5,8 1,5 x3,8 88,1 26,1 x3,4 - Korekty konsolidacyjne i wynik ASF 1,8-10,0-27,0-171,3 +100% Wynik netto segmentu narastająco wyniósł 7,5 vs strata za analogiczny okres 2016 roku Wynik prowizyjny narastająco w RUB wzrósł o 4,4% r/r, zaś wynik odsetkowy zanotował spadek o 6,8% r/r (głównie za sprawą mniejszego portfela). Koszty działania w RUB spadły o blisko 14,3% r/r. Koszty rezerw w RUB spadły o 55,9% r/r. Wynik netto [mln RUB] 115,0 mln RUB Bilans / / Kasa, środki w Banku Centralnym 0,0 0,0 +80,0% 0,1 0,1 +73,7% Należności od banków i instytucji finansowych 78,6 66,2 +18,8% 1 245, ,7 +14,6% Należności z tytułu leasingu finansowego 630,4 708,0-11,0% 9 990, ,8-14,1% Wartości niematerialne 0,9 1,5-36,6% 14,9 24,3-38,8% Rzeczowe aktywa trwałe 1,7 2,0-14,2% 26,6 32,2-17,2% Pozostałe aktywa 124,8 115,6 +7,9% 1 978, ,8 +4,2% Aktywa razem 836,5 893,3-6,4% , ,0-9,6% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 342,4 360,3-5,0% 5 426, ,5-8,3% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 207,5 261,1-20,5% 3 288, ,7-23,3% Pozostałe zobowiązania 79,7 90,8-12,3% 1 262, ,4-15,4% Kapitał własny 206,9 181,0 +14,3% 3 279, ,3 +10,3% Zobowiązania i kapitał razem 836,5 893,3-6,4% , ,0-9,6% Redukcja kosztów działania [mln RUB] - 145, ,3-14,3% 930,8 Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. 8

9 Grupa Carcade ROSJA Powrót do pełnych mocy sprzedażowych i widoczne efekty restrukturyzacji ROSJA Rachunek zysków i strat / mln RUB / Przychody z tytułu odsetek 102,6 115,2-10,9% 1 568, ,7-20,9% Koszty z tytułu odsetek -60,6-82,5-26,5% -926, ,1-34,7% Wynik z tytułu odsetek 42,0 32,7 +28,5% 642,0 562,6 +14,1% Wynik z tytułu prowizji i opłat 18,3 15,6 +17,5% 280,3 268,6 +4,4% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 28,6 45,5-37,2% 436,6 782,6-44,2% Przychody operacyjne netto 88,9 93,8-5,2% 1 358, ,8-15,8% Koszty działania -60,9-63,1-3,5% -930, ,9-14,3% Koszty rezerw -22,5-27,7-18,8% -343,6-476,6-27,9% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 2,4 0,0 +100,0% 36,7 0,0 +100,0% Zysk (strata) brutto 8,0 3,0 x2,7 121,6 51,3 x2,4 Podatek dochodowy -2,2-1,5 +50,0% -33,6-25,2 +33,2% Zysk (strata) netto 5,8 1,5 x3,8 88,1 26,1 x3,4 Dwukrotny wzrost sprzedaży za 9 miesięcy 2017 roku w ujęciu r/r. Wynik netto narastająco wyniósł 88,1 mln RUB co oznacza wzrost o bliko 240% w stosunku do wyniku za analogiczny okres 2016 roku Wynik odsetkowy narastająco w RUB wzrósł o 14,1% r/r, zaś wynik prowizyjny wzrósł o 4,4% r/r. Koszty działania w RUB spadły o 14,3% r/r. W II kwartale 2017 r. Carcade wyemitowało obligacje na 2,5 mld RUB. Pod względem sprzedaży samochodów, Carcade znajduje się w TOP 5 firm leasingowych w Rosji. Sprzedaż [mln RUB] x2,0 Wynik prowizyjny [mln RUB] +4,4% Wynik netto [mln RUB] x3, ,1 88, ,7 280,3 268,6 26,1 9

10 Grupa ::IdeaBank BIAŁORUŚ Konsekwentny wzrost biznesu BIAŁORUŚ Sprzedaż i struktura portfela [mln BYN] x2,0 170,1 61,9; 32% Zysk netto za I-III kw r. wyniósł 20,8, co oznacza wzrost o 25,1% r/r Mocny wzrost sprzedaży - w ujęciu r/r +102% (w BYN), w tym: +129,4% w kredytach detalicznych, +59,8% w kredytach dla MSP. Wzrost salda kredytowego o 25% r/r (w BYN). 84,2 52,9 134,4; 68% 0,6; 0% Wzrost wyniku prowizyjnego x2,7 (w BYN). Spadek wyniku odsetkowego w BYN o 0,4% - efekty dalszego obniżania stóp procentowych przez regulatora z 18% na koniec 2016 r. do 11% obecnie. 33,1 51,1 117,2 Kredyty dla MSP Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe Dalsza poprawa jakości portfela kredytów gotówkowych i efektywności windykacji wszystkie wskaźniki jakości portfela wykazują poprawę. Grupa wypłaciła w 2017 roku dywidendę na kwotę 11,2 Dane skonsolidowane Rachunek zysków i strat / mln BYN / Przychody z tytułu odsetek 72,2 102,7-29,7% 36,1 52,4-31,1% Koszty z tytułu odsetek -25,1-56,3-55,5% -12,6-28,8-56,4% Wynik z tytułu odsetek 47,1 46,3 +1,7% 23,6 23,7-0,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 8,9 3,2 x2,8 4,5 1,6 x2,7 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 21,3 21,7-2,0% 10,6 11,1-4,0% Przychody operacyjne netto 77,3 71,2 +8,5% 38,7 36,4 +6,3% Koszty działania -54,3-50,9 +6,8% -27,2-26,0 +4,6% Koszty rezerw 4,3 1,6 x2,7 2,1 0,8 x2,6 Zysk (strata) brutto 27,3 21,9 +24,2% 13,6 11,2 +21,6% Podatek dochodowy -6,5-5,4 +21,5% -3,3-2,7 +19,0% Zysk (strata) netto 20,8 16,6 +25,1% 10,4 8,5 +22,5% Bilans / mln BYN / Kasa, środki w Banku Centralnym 114,8 129,2-11,2% 61,4 65,1-5,7% Należności od banków i instytucji finansowych 55,1 91,8-40,0% 29,5 46,3-36,3% Należności od klientów 367,7 312,5 +17,7% 196,9 157,5 +25,0% Rzeczowe aktywa trwałe 34,4 35,6-3,3% 18,4 17,9 +2,7% Pozostałe aktywa 43,5 73,7-40,9% 23,3 37,1-37,3% Aktywa razem 615,5 642,8-4,2% 329,5 324,0 +1,7% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 74,0 37,9 +95,0% 39,6 19,1 x2,1 Depozyty 379,9 441,9-14,0% 203,4 222,8-8,7% Pozostałe zobowiązania 7,5 9,6-22,0% 4,0 4,8-17,2% Kapitał własny 154,1 153,4 +0,5% 82,5 77,3 +6,7% Zobowiązania i kapitał razem 615,5 642,8-4,2% 329,5 324,0 +1,7% Grupa Idea Bank Białoruś: Idea Bank, Idea Finance, Idea Broker, korekty konsolidacyjne 10

11 :: UKRAINA Pozytywne trendy w sprzedaży i rozwój w nowych obszarach :: UKRAINA Rachunek zysków i strat / mln UAH / Przychody z tytułu odsetek 116,1 82,8 +40,2% 808,4 540,8 +49,5% Koszty z tytułu odsetek -46,4-52,0-10,7% -323,3-339,6-4,8% Wynik z tytułu odsetek 69,7 30,8 x2,3 485,1 201,1 x2,4 Wynik z tytułu prowizji i opłat 13,6 26,7-48,8% 95,0 174,1-45,4% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -3,2 1, ,0 12,2 - Przychody operacyjne netto 80,1 59,3 +35,1% 558,1 387,4 +44,1% Koszty działania -35,1-29,1 +20,7% -244,6-190,1 +28,7% Koszty rezerw -39,1-23,4 +67,3% -272,3-152,6 +78,4% Zysk (strata) brutto 5,9 6,8-13,6% 41,2 44,7-7,9% Podatek dochodowy -1,3-1,2 +6,4% -9,3-8,2 +13,5% Zysk (strata) netto 4,6 5,6-18,1% 31,9 36,6-12,7% Bilans / mln UAH / Kasa, środki w Banku Centralnym 20,6 17,1 +20,2% 149,8 115,0 +30,3% Należności od banków i instytucji finansowych 38,5 23,4 +64,4% 280,4 157,4 +78,2% Należności od klientów 387,5 357,7 +8,3% 2 822, ,0 +17,4% Instrumenty finansowe 25,4 29,3-13,5% 185,0 197,2-6,2% Rzeczowe aktywa trwałe 11,5 11,1 +3,7% 83,5 74,3 +12,4% Pozostałe aktywa 28,0 27,3 +2,4% 203,9 183,7 +11,0% Aktywa razem 511,4 466,0 +9,7% 3 724, ,6 +18,9% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 50,6 11,2 x4,5 368,2 75,2 x4,9 Depozyty 389,8 367,3 +6,1% 2 839, ,5 +15,0% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 3,1 20,2-84,5% 22,8 135,6-83,2% Pozostałe zobowiązania 20,2 9,7 x2,1 146,9 65,1 x2,3 Kapitał własny 47,8 57,6-17,1% 347,9 387,2-10,2% Zobowiązania i kapitał razem 511,4 466,0 +9,7% 3 724, ,6 +18,9% Zysk netto segmentu Ukraina na poziomie 4,6 vs 5,6 w analogicznym okresie 2016 roku. Wynik segmentu uwzględnia wpływ rezerwy utworzonej w pierwszym półroczu na portfel zakupiony przez NFS w kwocie 15,2 netto. Wzrost przychodów operacyjnych w UAH o 44,1% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Koszty pod kontrolą C/I = 43,8% vs 49,1% za 9 miesięcy 2016 rok. Wzrost portfela kredytowego w UAH o 17,4% vs analogiczny okres roku ubiegłego. Saldo kredytów i depozytów [mln UAH] +17,4% , ,5 Przychody operacyjne netto [mln UAH] +15,0% , ,1% 558, ,0 Kredyty Depozyty Grupa New Finance Service, której głównym biznesem jest działalność windykacyjna na Ukrainie oraz pośrednictwo kredytowe, wygenerowała w III kwartale dodatni wynik na podstawowej działalności w kwocie 0,5. Wpływ wyniku Grupy NFS oraz korekt konsolidacyjnych na wyniki u Ukraina, został zaprezentowany na slajdzie nr ,4 11

12 ::IdeaBank UKRAINA Mocna sprzedaż i istotny wzrost rentowności UKRAINA Rachunek zysków i strat / mln UAH / Przychody z tytułu odsetek 116,0 82,6 +40,4% 808,0 539,6 +49,7% Koszty z tytułu odsetek -45,9-52,0-11,8% -319,6-339,6-5,9% Wynik z tytułu odsetek 70,1 30,6 x2,3 488,4 199,9 x2,4 Wynik z tytułu prowizji i opłat 13,5 26,5-48,9% 94,3 173,0-45,5% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -0,5 1,7 - -3,6 10,8 - Przychody operacyjne netto 83,1 58,7 +41,5% 579,1 383,8 +50,9% Koszty działania -35,3-28,9 +22,3% -245,8-188,5 +30,4% Koszty rezerw -23,6-23,4 +1,2% -164,6-152,5 +7,9% Zysk (strata) brutto 24,2 6,5 x3,7 168,7 42,7 x4,0 Podatek dochodowy -4,4-1,1 x3,9-30,5-7,4 x4,1 Zysk (strata) netto 19,8 5,4 x3,7 138,1 35,3 x3,9 Wyraźna poprawa wyniku netto Banku x3,9 r/r, 138,1 mln UAH w I-III kw roku w porównaniu do 35,3 mln UAH w analogicznym okresie roku ubiegłego. Istotny wzrost sprzedaży kredytowej za III kwartały 2017 roku do poziomu 1799,2 mln UAH - wzrost o 44,7% r/r. Ryzyko kredytowe pod kontrolą, COR = 8,4%, przy NIM na nowej sprzedaży na poziomie 20,8% YTD i 22,7% w III kw Koszty pod kontrolą C/I = 42,4% vs 49,1% za 9 miesięcy 2016 r. Sprzedaż kredytowa [mln UAH] 1 243,4 +44,7% 1 799,2 Saldo kredytów i depozytów [mln UAH] , ,5 +14,3% +15,4% 2 851, ,9 Bilans / mln UAH / Kasa, środki w Banku Centralnym 20,6 17,1 +20,2% 149,8 115,0 +30,3% Należności od banków i instytucji finansowych 38,5 23,4 +64,4% 280,4 157,4 +78,2% Należności od klientów 377,2 357,7 +5,4% 2 746, ,0 +14,3% Instrumenty finansowe 25,4 29,3-13,5% 185,0 197,2-6,2% Rzeczowe aktywa trwałe 11,0 11,0 +0,1% 80,4 74,1 +8,5% Pozostałe aktywa 18,8 24,5-23,5% 136,6 164,8-17,1% Aktywa razem 491,4 463,1 +6,1% 3 579, ,5 +15,0% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 10,6 11,2-5,6% 77,0 75,2 +2,3% Depozyty 391,6 367,8 +6,5% 2 851, ,5 +15,4% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 3,1 20,2-84,5% 22,8 135,6-83,2% Pozostałe zobowiązania 12,7 9,6 +32,4% 92,7 64,6 +43,5% Kapitał własny 73,4 54,4 +35,0% 534,9 365,6 +46,3% Zobowiązania i kapitał razem 491,4 463,1 +6,1% 3 579, ,5 +15,0% Przychody operacyjne netto [mln UAH] 383, ,9% 579,1 Kredyty Depozyty 12

13 :: RUMUNIA Wzrost sprzedaży i budowanie bazy klientów :: RUMUNIA Dane skonsolidowane Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 61,4 50,5 +21,7% Koszty z tytułu odsetek -22,6-20,2 +11,8% Wynik z tytułu odsetek 38,9 30,3 +28,3% Wynik z tytułu prowizji i opłat 21,1 22,0-4,0% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 15,4 17,1-9,9% Przychody operacyjne netto 75,4 69,4 +8,6% Koszty działania -60,2-58,7 +2,6% Koszty rezerw -7,0-0,3 x20,3 Zysk (strata) brutto 8,1 10,3-21,5% Podatek dochodowy -2,3-0,4 x6,3 Zysk (strata) netto 5,9 10,0-41,4% Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 217,5 267,7-18,8% Należności od banków i instytucji finansowych 93,6 56,4 +66,1% Należności od klientów 683,1 488,5 +39,8% Należności z tytułu leasingu finansowego 672,3 598,4 +12,3% Instrumenty finansowe 178,3 77,9 x2,3 Wartości niematerialne 8,0 6,1 +31,0% Rzeczowe aktywa trwałe 27,7 29,9-7,2% Pozostałe aktywa 79,6 78,1 +1,9% Aktywa razem 1 960, ,1 +22,3% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 332,3 347,7-4,4% Depozyty 1 373, ,0 +28,5% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 48,5 27,5 +76,3% Pozostałe zobowiązania 56,0 56,2-0,5% Kapitał własny 149,5 102,7 +45,6% Zobowiązania i kapitał razem 1 960, ,1 +22,3% Sprzedaż banku i leasingu [] 694,3 356,0 +5,6% 733,5 375,5 338,4 358,0 Leasing Bank Wzrost sprzedaży segmentu o 5,6% r/r, w tym: sprzedaż banku wzrost o 5,8% r/r, Struktura portfela [] 672,3; 50% sprzedaż spółki leasingowej 375,5 - wzrost o 5,5% r/r. 164,2; 12% 515,3; 38% 3,5; 0% Kredyty dla MSP Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Należności leasingowe Wynik netto wyniósł w I-III kw roku 5,9 w porównaniu do 10,0 w analogicznym okresie 2016 roku. W tym, w 2017r.: Zysk netto Idea Bank Rumunia = 4,2 vs 1,9 w I-III kw roku Zysk netto Grupy Idea Leasing Rumunia = 3,8 vs 0,5 w I-III kw. ub. r. NIM na poziomie 3%. COR segmentu na poziomie 0,7%. Rumunia: Idea Bank, Grupa Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 13

14 Grupa Idea::Bank RUMUNIA Wzrost sprzedaży i budowanie bazy klientów RUMUNIA Istotny wzrost rentowności. Wynik netto wyniósł w I-III kw roku 4,2 w porównaniu do 1,9 w analogicznym okresie 2016 roku. Przyrost salda kredytów o 30,6% Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 44,0 31,0 +41,7% Koszty z tytułu odsetek -13,6-11,1 +22,1% Wynik z tytułu odsetek 30,4 19,9 +52,7% Wynik z tytułu prowizji i opłat 11,7 14,1-17,2% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 11,7 12,1-3,1% Przychody operacyjne netto 53,8 46,1 +16,7% Koszty działania -42,8-41,5 +3,0% Koszty rezerw -5,6-2,7 x2,1 Zysk (strata) brutto 5,4 1,9 x2,8 Podatek dochodowy -1,3-0,1 x16,3 Zysk (strata) netto 4,2 1,9 x2,2 Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 217,5 267,7-18,8% Należności od banków i instytucji finansowych 91,9 54,7 +68,2% Należności od klientów 1 050,8 804,8 +30,6% Instrumenty finansowe 178,3 77,9 x2,3 Wartości niematerialne 7,8 6,1 +27,9% Rzeczowe aktywa trwałe 26,6 28,4-6,5% Pozostałe aktywa 51,1 47,9 +6,7% Aktywa razem 1 624, ,6 +26,1% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 31,2 61,3-49,2% Depozyty 1 395, ,9 +28,0% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 21,2 0,0 +100,0% Pozostałe zobowiązania 35,7 35,4 +0,9% Kapitał własny 140,0 100,0 +40,0% Zobowiązania i kapitał razem 1 624, ,6 +26,1% Zysk netto [] Wzrost wyniku odsetkowego o 52,7%, Wynik z tytułu opłat i prowizji zmniejszył się o 17,2% Wzrost akcji kredytowej o 5,8% r/r do 358 NIM na poziomie 2,8%. Ryzyko pod kontrolą COR = 0,8% 0,3 x4,0 1,4 +74,4% 2,4 Q1'2017 Q2'2017 Q3'2017 Saldo kredytów i depozytów [] 804, ,9 +30,6% +28,0% Sprzedaż kredytowa [] 1 050, , ,9 5,8% 358,0 Kredyty Depozyty Grupa Idea Bank Rumunia: Idea Bank, Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 14

15 Grupa Idea::Leasing RUMUNIA Wzrost sprzedaży i budowanie bazy klientów RUMUNIA Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 14,2 13,8 +3,1% Koszty z tytułu odsetek -7,3-6,8 +8,1% Wynik z tytułu odsetek 6,9 7,0-1,6% Wynik z tytułu prowizji i opłat 9,4 7,8 +20,5% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 7,3 3,2 x2,3 Przychody operacyjne netto 23,6 18,1 +30,7% Koszty działania -17,4-17,1 +1,7% Koszty rezerw -1,8 0,9 - Zysk (strata) brutto 4,4 1,8 x2,4 Podatek dochodowy -0,6-1,3-50,2% Zysk (strata) netto 3,8 0,5 x7,1 Bilans / Należności od banków i instytucji finansowych 23,4 22,9 +2,2% Należności od klientów 58,8 53,5 +9,9% Należności z tytułu leasingu finansowego 248,6 236,6 +5,1% Wartości niematerialne 0,3 0,1 x4,7 Rzeczowe aktywa trwałe 1,1 1,4-21,1% Pozostałe aktywa 30,0 31,3-4,0% Aktywa razem 362,2 345,7 +4,8% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 301,1 286,4 +5,1% Pozostałe zobowiązania 20,2 20,4-0,5% Kapitał własny 40,8 39,0 +4,8% Zobowiązania i kapitał razem 362,2 345,7 +4,8% Sprzedaż leasingowa [] Sprzedaży na poziomie 375,5 - wzrost o 5,5% r/r. Wynik netto wzrósł o ponad 700% i wyniósł w I-III kw roku 3,8 w porównaniu do 0,5 w analogicznym okresie 2016 roku. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 20,5%, wynik odsetkowy zmalał o 1,6% NIM na poziomie 2,9%. Ryzyko pod kontrolą COR leasingu na poziomie 0,7%. 356,0 5,5% 375,5 Saldo leasingu [] 290,1 Wynik prowizyjny [] +6,0% 7,8 307, ,5% 9,4 Grupa Idea Leasing Rumunia: Idea Leasing, Idea Broker i korekty konsolidacyjne 15

16 Grupa Getin Holding Załącznik 1: Rachunek wyników za 3 kwartały 2017 roku Grupa Idea Bank Polska Rosja Białoruś Ukraina* Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Przychody z tytułu odsetek 841,3 104,9 72,2 116,1 61,4 31,2 0,6-18, ,1 Koszty z tytułu odsetek -288,9-60,6-25,1-46,4-22,6-18,9-13,0 25,3-450,2 Wynik z tytułu odsetek 552,5 44,2 47,1 69,7 38,9 12,3-12,4 6,7 758,9 Wynik z tytułu prowizji i opłat 288,0 18,3 8,9 13,6 21,1 0,9 0,2-1,9 349,1 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 139,6 28,6 21,3-3,2 15,4 0,3 20,5-11,6 210,8 Przychody operacyjne netto 980,1 91,1 77,3 80,1 75,4 13,4 8,3-6, ,8 Koszty działania -432,1-60,9-54,3-35,1-60,2-4,8-13,3 12,3-648,4 Koszty rezerw -219,0-22,4 4,3-39,1-7,0 0,0 0,0 0,0-283,3 Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 12,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,3 12,5 Zysk (strata) brutto 341,3 10,2 27,3 5,9 8,1 8,7-5,0 3,2 399,7 Podatek dochodowy -101,1-2,6-6,5-1,3-2,3-1,6 1,6 0,0-113,9 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 240,2 7,5 20,8 4,6 5,9 7,0-3,4 3,2 285,8 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zysk (strata) netto 240,2 7,5 20,8 4,6 5,9 7,0-3,4 3,2 285,8 Udziały niekontrolujące -113,0 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 172,8 * W wyniku segmentu Ukraina ujęto wynik Grupy New Finance Service, zakupionej przez Getin Holding w marcu 2017 r. Grupa NFS pełni rolę platformy do prowadzenia na terytorium Ukrainy działalności windykacyjnej i pośrednictwa finansowego. Składowe wyniku segmentu Ukraina: Idea Bank Ukraina 19,8, Grupa NFS -29,5 i Korekty konsolidacyjne 14,4. Na ujemny wynik Grupy NFS wpłynęło utworzenie rezerw na portfel należności przeterminowanych w kwocie 30 netto. Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Plus, Grupa New Finance Service oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 16

17 Grupa Getin Holding Załącznik 2: Bilans wg stanu na Grupa Idea Bank Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w Banku Centralnym 197,3 0,0 114,8 20,6 217,5 0,0 0,0 0,0 550,1 Należności od banków i instytucji finansowych 216,3 78,6 55,1 38,5 93,6 8,2 3,0-71,8 421,5 Pochodne instrumenty finansowe 70,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 31,4 0,0 102,3 Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,4 0,0 136,4 Należności od klientów ,4 0,0 367,7 387,5 683,1 0,0 0,0-526, ,6 Należności z tytułu leasingu finansowego 42,5 630,4 0,2 0,0 672,3 0,0 0,0 0, ,5 Pozostałe pożyczki i należności 159,4 0,0 0,0 0,0 0,0 476,8 40,2-65,4 611,1 Instrumenty finansowe 3 935,7 0,0 0,0 25,4 178,3 0,0 96,8 11, ,7 Inwestycje w jednostki stowarzyszone 390,3 48,5 0,0 1,4 0,0 0, , ,6 390,3 Wartości niematerialne 662,3 0,9 13,1 3,7 8,0 0,1 0,0 116,3 804,4 Rzeczowe aktywa trwałe 131,9 1,7 34,4 11,5 27,7 1,6 2,3-4,2 206,8 Nieruchomości inwestycyjne 51,1 0,0 18,9 1,1 2,3 0,0 0,0 0,0 73,4 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 279,6 19,3 2,5 9,7 12,2 6,7 75,1 13,5 418,6 Pozostałe aktywa 1 056,4 57,0 8,8 12,1 64,6 0,7 219,1-227, ,8 Aktywa razem ,5 836,5 615,5 511, ,2 494, , , ,5 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 489,9 342,4 74,0 50,6 332,3 266,9 54,1-594, ,5 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 Zobowiązania wobec klientów ,7 0,0 379,9 389, ,8 0,0 0,0-26, ,2 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 478,9 207,5 0,4 3,1 48,5 138,0 76,3-25,4 927,3 Pozostałe zobowiązania 469,4 79,7 7,1 20,2 56,0 1,4 400,0-243,3 790,4 Zobowiązania razem ,9 629,6 461,4 463, ,6 406,3 530,4-889, ,4 Kapitał własny ogółem 2 730,6 206,9 154,1 47,8 149,5 87, , , ,1 Zobowiązania i kapitał razem ,5 836,5 615,5 511, ,2 494, , , ,5 Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Plus, Grupa New Service Finance oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 17

18 Grupa Getin Holding Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 18

Prezentacja wyników finansowych Grupy za II kw roku. Warszawa, 21 sierpnia 2017 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za II kw roku. Warszawa, 21 sierpnia 2017 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za II kw. 2017 roku Warszawa, 21 sierpnia 2017 roku Dobra sytuacja makroekonomiczna na wszystkich rynkach POLSKA przewidywany wzrost PKB w II kw. 3,7%, motorem wzrostu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za 2017 rok. Warszawa, 16 marca 2017 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za 2017 rok. Warszawa, 16 marca 2017 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za 2017 rok Warszawa, 16 marca 2017 roku Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2017 roku Wszystkie kraje z zyskiem netto Poprawa efektywności Grupy:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw roku. Warszawa, 18 maja 2018 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw roku. Warszawa, 18 maja 2018 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw. 2018 roku Warszawa, 18 maja 2018 roku Grupa Getin Holding Dobra sytuacja makroekonomiczna na wszystkich rynkach POLSKA wzrost PKB w I kw. wyniósł 5,1% inflacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw roku. Warszawa, 18 maja 2017 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw roku. Warszawa, 18 maja 2017 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw. 2017 roku Warszawa, 18 maja 2017 roku Poprawa sytuacji makroekonomicznej na wszystkich rynkach działalności POLSKA wzrost PKB w I kw. 4%, co było zasługą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2016 roku. Warszawa, 7 listopada 2016 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2016 roku. Warszawa, 7 listopada 2016 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2016 roku Warszawa, 7 listopada 2016 roku Poprawa sytuacji makroekonomicznej na wszystkich rynkach działalności POLSKA wzrost gospodarczy na poziomie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2018 rok. Warszawa, 30 kwietnia 2019 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2018 rok. Warszawa, 30 kwietnia 2019 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2018 rok Warszawa, 30 kwietnia 2019 roku Grupa Getin Holding Sytuacja makroekonomiczna POLSKA szacunki wzrostu PKB w I kw. na poziomie 4,3% - prognozowane 4% w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2016 rok. Warszawa, 24 marca 2017 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2016 rok. Warszawa, 24 marca 2017 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2016 rok Warszawa, 24 marca 2017 roku Poprawa sytuacji makroekonomicznej na wszystkich rynkach działalności POLSKA w 2016 wzrost PKB wyniósł 2,8%, co było zasługą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy. Getin Holding. za Q maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy. Getin Holding. za Q maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za Q1 2016 16 maja 2016 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Getin Holding stabilizacja sytuacji na wschodzie sprzedaż Getin Leasing pozytywny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 14 listopada 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 14 listopada 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1-Q3 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q3 2012 86,2 mln PLN zysku netto 1) za

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1 2012 prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 maja 2012 r. GRUPA GETIN HOLDING Podsumowanie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kwartał 2019 roku. Warszawa, 30 maja 2019 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kwartał 2019 roku. Warszawa, 30 maja 2019 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kwartał 2019 roku Warszawa, 30 maja 2019 roku Grupa Getin Holding Sytuacja makroekonomiczna POLSKA szacunki wzrostu PKB w I kw. na poziomie 4,6% - prognozowane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2016 roku. Warszawa, 12 sierpnia 2016 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2016 roku. Warszawa, 12 sierpnia 2016 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2016 roku Warszawa, 12 sierpnia 2016 roku Aktualna sytuacja makro na rynkach działalności POLSKA Prognozowany stabilny wzrost gospodarczy na poziomie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2019 roku. Warszawa, 23 września 2019 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2019 roku. Warszawa, 23 września 2019 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2019 roku Warszawa, 23 września 2019 roku Grupa Getin Holding Sytuacja makroekonomiczna POLSKA wzrost PKB w II kw. na poziomie 4,5% vs prognozowane 4,4%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2018 roku. Warszawa, 21 września 2018 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2018 roku. Warszawa, 21 września 2018 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2018 roku Warszawa, 21 września 2018 roku Grupa Getin Holding Sytuacja makroekonomiczna POLSKA wzrost PKB w II kw. wyniósł 5,2% inflacja w sierpniu wyniosła

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Q1 2014 Warszawa, 12 maja 2014 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2014 32,3 mln PLN zysku netto 1) w Q1, czyli o 15,0% mniej niż w roku ubiegłym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2018 roku. Warszawa, 29 listopada 2018 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2018 roku. Warszawa, 29 listopada 2018 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2018 roku Warszawa, 29 listopada 2018 roku Grupa Getin Holding Sytuacja makroekonomiczna POLSKA wzrost PKB w III kw. wyniósł 5,1% inflacja w październiku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 12 marca 2013 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 12 marca 2013 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1-Q4 2012 Warszawa, 12 marca 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q4 2012 147,6 mln PLN zysku netto 1) za Q1-Q4

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2013 rok Warszawa, 19 marca 2014 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2013 roku 248,9 mln PLN zysku netto 1) w 2013 roku, x2 wzrost 2) w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki za 1. kwartał 2018 r. 15 maja 2018 roku Agenda Podsumowanie wyników za 1. kwartał 2018 r. w Grupie Idea Bank Kluczowe dane i wskaźniki finansowe Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za okres Q1-Q3 2015 5 listopada 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q3 2015 Getin Holding 46,5 mln PLN zysku netto 1) za Q3 - poprawa struktury

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za H1 2015 11 sierpnia 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q2 2015 Getin Holding 38,4 mln PLN zysku netto 1) za Q2 oraz poprawa jego struktury

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding H1 2014 Warszawa, 28 sierpnia 2014 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń H1 2014 73,6 mln PLN zysku netto 1) za H1 z czego 41,3 mln PLN w Q2 zawarcie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki po trzech kwartałach 2018 roku 28 listopada 2018 roku Agenda Podsumowanie wyników i działalności Grupy Idea Bank w 3. kwartale 2018 roku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU Warszawa, 14 maja 2010 r. 1 GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE DANE NA KONIEC I KWARTAŁU 2010 R. 26,3 mld zł Saldo kredytów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Q1-Q3 2014 Warszawa, 4 listopada 2014 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q3 2014 Getin Holding zamknięcie transakcji zakupu VB Leasing w Polsce

Bardziej szczegółowo

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Holding za 9 miesięcy 2011 roku prezentacja nieaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 14 maja 2010 roku Podstawowe dane finansowe GETIN Holding

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 8 marca 2010 roku Najważniejsze wydarzenia w 2009 roku Połączenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za Q1 2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2015 Getin Holding 45,8 mln PLN zysku netto 1) w Q1, wzrost w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2011 prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 maja 2011 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie Q1 2011 Zakończone sukcesem

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2014 rok Warszawa, 25 lutego 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2014 roku Getin Holding trudna sytuacja polityczno ekonomiczna w Rosji,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po 3 kwartałach 2011 roku prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 listopada 2011 r. WPROWADZENIE Przekroczony

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 3Q listopada 2011

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 3Q listopada 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 3Q 2011 3 listopada 2011 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku (Warszawa, 28 kwietnia 2014 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A.

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 3 KWARTAŁ 2018 ROKU 1 W a r s z a w a, 4 g r u d n i a 2 0 1 8 r o k u PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2018 ROKU W GRUPIE OPEN FINANCE S.A. 1. PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki za pierwsze półrocze 2018 roku 21 września 2018 roku Agenda Podsumowanie I. półrocza w Grupie Idea Bank Działania naprawcze Zdarzenia jednorazowe mające kluczowy

Bardziej szczegółowo

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Prezentacja dla inwestorów i analityków niezuadytowanych wyników finansowych za II kwartał 2008 roku Warszawa, 14 sierpnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK za 1 półrocze 2011 roku prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 26 sierpnia 2011 r. WPROWADZENIE Sprzedaż kredytów w 1H2011

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU. 5 listopada 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU. 5 listopada 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 29 ROKU 5 listopada 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 212 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 listopada 212 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. Zorientowani na trwały wzrost Warszawa, 12 maja 2006 r. AGENDA Warunki makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 3 TRENDY W POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy. Getin Holding. za 2015 rok. 17 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy. Getin Holding. za 2015 rok. 17 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2015 rok 17 marca 2016 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Getin Holding podpisanie umowy sprzedaży Getin Leasing (02.03.2016) oraz sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DO INTEGRACJI

PODSTAWY DO INTEGRACJI GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 3 kwartale 2006 r. SOLIDNE PODSTAWY DO INTEGRACJI Warszawa, 16 listopada 2006 r. WYNIKI FINANSOWE PO 9M 2006 R. 9M 2006 9M 2005 Zmiana Zysk netto (PLN mln.) 1 321 1

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. Nr 1 w Polsce 10 kwietnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2017 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2017 r. 07 sierpnia 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2017 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji. Warszawa, 3 sierpnia 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji. Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2007 R. 1H07 1H06 Zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2017 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2017 r. 12 maja 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2017 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po III kwartałach 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 10 listopada 2010r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego I kwartał 2011 10 MAJA 2011 1 Podsumowanie Skonsolidowany zysk netto o 21% wyższy niż przed rokiem Wzrost wyniku na działalności biznesowej głównie w efekcie

Bardziej szczegółowo

Rekordowy kwartał GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ Prezentacja dla inwestorów i analityków

Rekordowy kwartał GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ Prezentacja dla inwestorów i analityków Rekordowy kwartał Grupy GETIN Holding GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 13 sierpnia i 2007 Dynamika

Bardziej szczegółowo

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 25 roku KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Konferencja prasowa 27 lipca 25 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kw-y 25 Prognozy i strategia str. 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTAŁACH 2006 R. 2006 2005 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 212 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 sierpnia 212 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności w roku 2003

Informacja o działalności w roku 2003 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 16 stycznia 2004 Informacja o działalności w roku 2003 Warszawa, 16.01.2004 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż w roku 2003 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI III kwartał 2017 r.

Prezentacja Grupy AFORTI III kwartał 2017 r. 14 listopada 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI III kwartał 2017 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY BANK PEKAO S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu p 2005 r. WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY Warszawa, 5 sierpnia 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w drugim

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding III kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding III kwartał 2016 r. 14 listopada 2016 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding III kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2012

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2012 Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2012 Warszawa, dnia 20 listopada 2012r. ZastrzeŜenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. 14 lutego 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2011 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2011 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2011 roku Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2011 roku (Warszawa, 27.04.2011 roku) Grupa Kapitałowa Banku Millennium ( Grupa ) osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q roku. 30 maja 2019 roku

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q roku. 30 maja 2019 roku Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q1 2019 roku 30 maja 2019 roku Podstawowe informacje finansowe Po głębokim dostosowaniu rezerw i odpisów w 2018 r. wynik I kw 2019 obciążony wysokimi

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU 16 października 2008 r. 1 zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. 14 maja 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. I kwartał 2017 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. I kwartał 2017 r. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. I kwartał 2017 r. Prezentacja Zarządu dla Inwestorów 24 kwietnia 2017 roku Podsumowanie istotnych osiągnięć w I kwartale 2017 roku 60,2 mln zł skorygowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo