Prezentacja wyników finansowych Grupy za II kw roku. Warszawa, 21 sierpnia 2017 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja wyników finansowych Grupy za II kw roku. Warszawa, 21 sierpnia 2017 roku"

Transkrypt

1 Prezentacja wyników finansowych Grupy za II kw roku Warszawa, 21 sierpnia 2017 roku

2 Dobra sytuacja makroekonomiczna na wszystkich rynkach POLSKA przewidywany wzrost PKB w II kw. 3,7%, motorem wzrostu był głownie popyt wewnętrzny i wyhamowanie spadków w inwestycjach. inflacja w czerwcu wyniosła 1,5% (w ujęciu rocznym). stopa bezrobocia w maju na rekordowo niskim poziomie 7,4% (vs 8,6% w styczniu) stopy procentowe bez zmian (1,5%) UKRAINA szacowany wzrost PKB w II kw. o 3,2%, vs 2,5% w I kw. oczekiwany wzrost PKB dla całego roku na poziomie 1,6% inflacja w czerwcu na poziomie 15,6% vs 12,6% w styczniu, cel inflacyjny na 2017 na poziomie 9,1% szacowane bezrobocie w II kw. na poziomie 9,7% (vs 10,5% w I kw.) NBU obniżył w czerwcu stopy procentowe do 12,5%, od kwietnia utrzymywane były na poziomie 13,0% oczekiwany wzrost eksportu w 2017 do 46% PKB utrzymujące się ryzyko negatywnego rozwoju sytuacji na wschodzie Ukrainy. ROSJA oznaki ożywienia w gospodarce - wzrost PKB trzeci kwartał z rzędu. Wzrost w II kw. 2,5% wg wstępnych szacunków banku centralnego (Q1 2017=0,5% vs Q4 2016=0,2%) inflacja w czerwcu na poziomie 4,4%, w lipcu 3,9%% r/r. bezrobocie w czerwcu na poziomie 5,1% (vs 5,6% w styczniu) kontynuacja obniżania stóp procentowych, w czerwcu o 25 bps do 9,0% vs 10,0% w styczniu. RUMUNIA po wzroście w I kw. wynoszącym 5,7%, oczekiwany wzrost PKB za II kw. na poziomie 5,2%. w czerwcu odnotowano inflację na poziomie 0,9%. bezrobocie w czerwcu wyniosło 5,4% (vs 5,3% od stycznia do maja br. i 5,5% w grudniu 2016 roku) od maja 2015 roku stopy procentowe na poziomie 1,75% BIAŁORUŚ wstępne prognozy zakładają wzrost PKB w za I połowę 2017 r. na poziomie 1,0%, prognoza dla całego roku na poziomie 1,7% NBB kontynuuje politykę obniżania stóp procentowych. W czerwcu stopa referencyjna została obniżona o kolejne 100 bps do 12% vs 18% w styczniu br. inflacja w czerwcu wyniosła 6,5% vs 6,1% w maju i 9,5% w styczniu ryzyko w postaci wysokiego poziom długu zagranicznego do PKB KURSY WALUT PRZYJĘTE DO PRZELICZENIA WYNIKÓW SPÓŁEK Kursy walut 2016' '06 Y/Y RUB 0,0620 0, ,6% RUB średni 0,0573 0, ,7% UAH 0,1603 0, ,2% UAH średni 0,1535 0,1459-5,0% BYN 2,0000 1,9348-3,3% BYN średni 1,9417 2, ,4% RON 0,9795 0,9269-5,4% RON średni 0,9741 0,9359-3,9% 2

3 Podsumowanie najważniejszych wydarzeń I połowy 2017 r. Getin Holding dalsza poprawa sytuacji na wschodzie (Rosja, Ukraina, Białoruś) stabilny wzrost działalności zagranicznej i krajowej ROSJA powrót do pełnych zdolności sprzedażowych dalsza poprawa efektywności kosztowej objęcie udziałów w IB Białoruś emisja obligacji BIAŁORUŚ mocny wzrost sprzedaży pozytywne trendy w gospodarce, przy silnym uzależnieniu od sytuacji w Rosji POLSKA stabilny rozwój działalności kontynuowanej poprawa wyniku netto zwiększenie akcji kredytowej i bazy posiadanych klientów UKRAINA stabilny wzrost wyniku i sprzedaży poprawa podstawowych parametrów finansowych rozwijanie działalności windykacyjnej RUMUNIA kontynuacja pozytywnego trendu w sprzedaży kredytowej i leasingowej poprawa struktury dochodów kolejne nagrody i uznanie na rynku 3

4 Struktura i dynamika składowych wyniku Grupy za I połowę 2017 roku Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 814,4 718,9 +13,3% Koszty z tytułu odsetek -296,8-343,6-13,6% Wynik z tytułu odsetek 517,6 375,3 +37,9% Wynik z tytułu prowizji i opłat 228,2 196,6 +16,0% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 18,5 275,7-93,3% Przychody operacyjne netto 764,2 847,6-9,8% Koszty działania -434,9-413,4 +5,2% Koszty rezerw -184,4-120,8 +52,6% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 22,0-14,4 - Zysk (strata) brutto 166,9 299,0-44,2% Podatek dochodowy -47,7 11,4 - Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 119,3 310,4-61,6% Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 43,7 Zysk (strata) netto 119,3 354,1-66,3% Udziały niekontrolujące -52,6-152,7-65,5% Transakcje jednorazowe 0,0-139,3 - Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 66,6 62,0 +7,4% Determinanty zmiany wyniku w ujęciu r/r: Wzrost wyniku z tytułu odsetek o 37,9% - w efekcie przyjętej strategii budowania portfela opartego na produktach wysokomarżowych w Grupie IBPL oraz systematycznego zmniejszania kosztu finansowania Poprawa wyniku prowizyjnego wzrost o 16% Ryzyko pod kontrolą, COR = 2,1% Przychody operacyjne netto w I połowie 2017 roku osiągnęły poziom 764,2 vs 598,4 za analogiczny okres 2016 r., co oznacza wzrost o 27,7% r/r wyłączając efekt sprzedaży GetBack w 2016 roku na kwotę 249,2. Zysk netto, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w I połowie 2017 roku 66,6 vs 62 w roku ubiegłym (z wyłączeniem wyniku na sprzedaży GetBack SA). Wpływ na wynik Grupy, miało dotworzenie w I półroczu rezerw na portfel NPL na Ukrainie. Oprócz New Finance Service (Ukraina), wszystkie spółki operacyjne na plusie Kontrybucja do skonsolidowanego wyniku netto * [] 109,9 1,6 14,2 9,1 2,4 5,2-5,0-70,8 66,6 Grupa IB Polska Carcade IdeaBank Białoruś IdeaBank Ukraina Grupa IdeaBank Rumunia MW Trade Getin Holding UNK i korekty konsolidacyjne Grupa Getin Holding * przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding. 4

5 Podstawowe parametry finansowe Saldo depozytów na koniec I połowy 2017 roku w ujęciu r/r wzrosło o blisko 3,1 mld PLN do 18,5 mld PLN. Wskaźnik K/D (uwzg. należności leasingowe) wynosi 98,4% Kredyty i leasing [] +20,4% +9,5% Kapitał własny 1) [] +1,7% Wynik netto z działalności kontynuowanej 1) [] , , , ,1 x9, , , , , , , , Leasing Kredyty ,3 2 x2,9 49,5 15,1 22,6 17,2 Q1'2016 Q2'2016 Q1'2017 Q2'2017 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding, 5 2) Wpływ sprzedaży GetBack SA na wynik Grupy

6 Struktura Grupy Kapitałowej 51,27% 54,43% 100,00% 67,08% 99,59% 100,00% 100,00% 32,92% Wg. stanu na ; na rysunku wskazano udziały Getin Holding w kapitale podmiotu dominującego w danym kraju 6

7 Grupa ::IdeaBank POLSKA Konsekwentna realizacja strategii i budowanie wartości POLSKA Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 569,4 461,7 +23,3% Koszty z tytułu odsetek -185,9-191,3-2,8% Wynik z tytułu odsetek 383,4 270,4 +41,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat 187,3 159,4 +17,5% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -17,8 236,5 - Przychody operacyjne netto 553,0 666,3-17,0% Koszty działania -290,2-271,8 +6,8% Koszty rezerw -133,9-86,3 +55,1% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 21,9-16,0 - Zysk (strata) brutto 150,7 292,1-48,4% Podatek dochodowy -40,9 2,0 - Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 109,9 294,1-62,6% z wyłączeniem transakcji jednorazowych 109,9 44,9 x2,4 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 43,7-100,0% Zysk (strata) netto 109,9 337,8-67,5% z wyłączeniem transakcji jednorazowych 109,9 88,6 +24,0% Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 593,4 218,9 x2,7 Należności od banków i instytucji finansowych 302,7 352,2-14,1% Należności od klientów , ,4 +18,0% Należności z tytułu leasingu finansowego 4 111, ,6 +23,6% Instrumenty finansowe 3 458, ,8 +27,4% Wartości niematerialne 674,9 655,8 +2,9% Rzeczowe aktywa trwałe 204,6 130,2 +57,1% Pozostałe aktywa 1 495, ,6-23,2% Aktywa razem , ,4 +17,0% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 960,8 478,3 x2,0 Depozyty , ,8 +20,8% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 480,0 491,1-2,3% Pozostałe zobowiązania 2 316, ,6-8,1% Kapitał własny 2 588, ,6 +9,4% Zobowiązania i kapitał razem , ,4 +17,0% Sprzedaż kredytowa [] Q2'2016 Q1'2017 Q2'2017 Faktoring* Leasing i kr. Samochodowe** Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów [] Kredyty i leasing Depozyty Zysk netto z działalności kontynuowanej Grupy Kapitałowej Idea Banku za okres I półrocza 2017 roku wyniósł 109,9, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku o 145% (bez uwzględnienia wyniku na sprzedaży GetBack S.A. w kwocie 249,2 ). Wzrost wyniku odsetkowego o 41,8% r/r efektem strategii budowania bazy do wyniku w dłuższej perspektywie, poprzez portfel oparty na produktach wysokomarżowych przy jednoczesnym dążeniu do obniżania kosztów finansowania. Wzrost wyniku prowizyjnego o 17,5% r/r +19,4% , ,8 +20,8% Wysoka sprzedaż produktów kredytowych ponad 2,6 mld zł sprzedanych produktów w drugim kwartale 2017 r. przy rekordowo wysokiej sprzedaży leasingu (1 427 mln zł w 2Q 2017 r. wobec mln zł w I kw r.). W drugim kwartale 2017 roku Grupa utrzymała marżę odsetkową na wysokim poziomie 4,0% W drugim kwartale 2017 r. Bank sprzedał 17,6 tys. nowych rachunków, wzrost o 6% w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 r. Osad na rachunkach bieżących wzrósł o 49% względem analogicznego okresu 2016 r. CAR i Tier1 Banku na poziomie odpowiednio 14,0% / 12,1%; Grupy 14,0% / 12,0% , , * wartość sfinansowanych faktur ** w tym skupione wierzytelności leasingowe od Getin Leasing, Idea Leasing Rumunia i Getin Noble Bank Grupa Idea Bank Polska: Idea Bank, Grupa Idea Leasing, Tax Care, Idea Money, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 7

8 Grupa Carcade ROSJA Powrót do pełnych mocy sprzedażowych i widoczne efekty restrukturyzacji ROSJA Rachunek zysków i strat / mln RUB / Przychody z tytułu odsetek 69,6 79,0-11,9% 1 032, ,8-25,2% Koszty z tytułu odsetek -40,7-57,2-28,9% -603,8-998,9-39,6% Wynik z tytułu odsetek 28,9 21,8 +32,4% 428,4 380,9 +12,5% Wynik z tytułu prowizji i opłat 12,2 9,3 +31,7% 181,3 162,0 +11,9% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 18,0 35,0-48,5% 267,5 611,9-56,3% Przychody operacyjne netto 59,1 66,1-10,6% 877, ,7-24,0% Koszty działania -41,5-44,6-6,9% -615,9-778,6-20,9% Koszty rezerw -15,5-19,5-20,2% -230,5-340,1-32,2% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 0,4 0,0 +100,0% 5,7 0,0 +100,0% Zysk (strata) brutto 2,5 2,1 +19,5% 36,5 36,0 +1,5% Podatek dochodowy -0,9-1,0-7,9% -13,4-17,2-21,8% Zysk (strata) netto 1,6 1,1 +44,5% 23,1 18,8 +22,8% Sprzedaż [mln RUB] Wzrost sprzedaży w I połowie roku o ponad 91,7% w ujęciu r/r. Wynik netto narastająco wyniósł 1,6 co oznacza wzrost o blisko 45% w stosunku do wyniku za analogiczny okres 2016 roku Wynik odsetkowy w RUB wzrósł w I połowie o 12,5% r/r, zaś wynik prowizyjny wzrósł o 11,9% r/r. W II kw roku Carcade wyemitowało obligacje na 2,5 mld RUB Koszty działania w RUB spadły o blisko 21% - efekt przeprowadzonej w 2016 roku restrukturyzacji +91,7% 5 001,4 Ewolucja wyniku prowizyjnego [mln RUB] +11,9% mln RUB 162,0 181,3 Bilans / / 2 608,9 Kasa, środki w Banku Centralnym 0,0 0,0 +16,7% 0,1 0,1 +15,9% Należności od banków i instytucji finansowych 104,9 80,9 +29,6% 1 681, ,2 +28,8% Należności od klientów 0,0 0,0-0,0 0,0 - Należności z tytułu leasingu finansowego 601,5 789,7-23,8% 9 639, ,6-24,3% Wartości niematerialne 0,9 1,7-44,8% 15,1 27,6-45,1% Rzeczowe aktywa trwałe 1,6 2,3-30,0% 25,3 36,4-30,4% Pozostałe aktywa 126,5 134,0-5,6% 1 988, ,9-8,0% Aktywa razem 835, ,6-17,2% , ,7-17,9% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 332,8 436,1-23,7% 5 333, ,3-24,2% Depozyty 0,0 0,0-0,0 0,0 - Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 227,5 301,3-24,5% 3 645, ,0-25,0% Pozostałe zobowiązania 74,0 78,3-5,4% 1 186, ,1-6,0% Kapitał własny 201,2 193,0 +4,2% 3 184, ,3 +2,3% Zobowiązania i kapitał razem 835, ,6-17,2% , ,7-17,9% Redukcja kosztów działania [mln RUB] 778,6-20,9% 615,9 8

9 Grupa ::IdeaBank BIAŁORUŚ Konsekwentny wzrost rentowności BIAŁORUŚ Sprzedaż i struktura portfela [mln BYN] x2,0 109,8 56,9; 32% Zysk netto za I połowę 2017 r. wyniósł 14,2, co oznacza wzrost o 27,5% r/r Mocny wzrost sprzedaży - w ujęciu r/r +102% (w BYN), w tym: +130% w kredytach detalicznych, +61,7% w kredytach dla MSP. Wzrost salda kredytowego o 8% r/r (w BYN). 54,3 36,3 122,4; 68% 0,8; 0% Wzrost wyniku prowizyjnego x3,1 (w BYN). Spadek wyniku odsetkowego w BYN o 7,7% - efekty dalszego obniżania stóp procentowych przez regulatora z 18% na koniec 2016 r. do 12% obecnie. 22,5 31,9 73,4 Kredyty dla MSP Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe Dalsza poprawa jakości portfela kredytów gotówkowych i ich ściągalności wszystkie wskaźniki jakości portfela wykazują stabilną poprawę. W I półroczu Bank wypłacił dywidendę na kwotę 4,5 Dane skonsolidowane Rachunek zysków i strat / mln BYN / Przychody z tytułu odsetek 49,8 71,1-30,0% 24,1 36,6-34,3% Koszty z tytułu odsetek -18,8-39,6-52,5% -9,1-20,4-55,4% Wynik z tytułu odsetek 31,0 31,5-1,8% 15,0 16,2-7,7% Wynik z tytułu prowizji i opłat 6,2 1,9 x3,3 3,0 1,0 x3,1 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 14,2 14,9-5,0% 6,9 7,7-10,7% Przychody operacyjne netto 51,3 48,3 +6,1% 24,8 24,9-0,3% Koszty działania -36,2-33,8 +7,1% -17,5-17,4 +0,6% Koszty rezerw 3,4 1,3 x2,6 1,7 0,7 x2,5 Zysk (strata) brutto 18,5 15,8 +16,9% 8,9 8,1 +9,9% Podatek dochodowy -4,3-4,7-8,2% -2,1-2,4-13,7% Zysk (strata) netto 14,2 11,1 +27,5% 6,9 5,7 +19,8% Bilans / mln BYN / Kasa, środki w Banku Centralnym 120,0 143,0-16,1% 62,0 71,5-13,3% Należności od banków i instytucji finansowych 47,8 66,8-28,4% 24,7 33,4-25,9% Należności od klientów 348,5 333,6 +4,5% 180,1 166,8 +8,0% Rzeczowe aktywa trwałe 36,0 36,3-0,8% 18,6 18,2 +2,5% Pozostałe aktywa 45,5 96,5-52,8% 23,5 48,2-51,3% Aktywa razem 597,9 676,1-11,6% 309,0 338,1-8,6% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 80,2 38,9 x2,1 41,4 19,4 x2,1 Depozyty 351,2 464,1-24,3% 181,5 232,0-21,8% Pozostałe zobowiązania 8,8 12,9-32,0% 4,5 6,5-29,7% Kapitał własny 157,7 160,3-1,6% 81,5 80,2 +1,7% Zobowiązania i kapitał razem 597,9 676,1-11,6% 309,0 338,1-8,6% Grupa Idea Bank Białoruś: Idea Bank, Idea Finance, Idea Broker, korekty konsolidacyjne 9

10 Grupa ::IdeaBank UKRAINA Pozytywne trendy w sprzedaży i dalsza budowa potencjału UKRAINA Rachunek zysków i strat / mln UAH / Przychody z tytułu odsetek 75,2 53,6 +40,1% 515,3 349,6 +47,4% Koszty z tytułu odsetek -31,9-35,0-8,8% -218,5-227,7-4,0% Wynik z tytułu odsetek 43,3 18,7 x2,3 296,8 121,8 x2,4 Wynik z tytułu prowizji i opłat 8,7 16,1-46,1% 59,5 104,9-43,3% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -1,9 0, ,9 5,9 - Przychody operacyjne netto 50,1 35,7 +40,3% 343,4 232,6 +47,6% Koszty działania -22,8-18,7 +21,7% -156,2-122,0 +28,0% Koszty rezerw -16,2-16,0 +1,8% -111,3-103,9 +7,1% Zysk (strata) brutto 11,1 1,0 x10,7 75,9 6,8 x11,2 Podatek dochodowy -2,0-0,2 x11,5-13,6-1,1 x12,1 Zysk (strata) netto 9,1 0,9 x10,5 62,3 5,6 x11,0 Bilans / mln UAH / Kasa, środki w Banku Centralnym 17,2 21,0-18,2% 120,5 130,9-7,9% Należności od banków i instytucji finansowych 24,3 20,6 +17,5% 170,3 128,7 +32,3% Należności od klientów 402,0 360,1 +11,6% 2 823, ,6 +25,7% Instrumenty finansowe 23,5 39,1-40,0% 164,8 244,2-32,5% Rzeczowe aktywa trwałe 11,4 11,9-4,2% 80,1 74,2 +7,9% Pozostałe aktywa 15,3 26,7-42,7% 107,6 166,8-35,5% Aktywa razem 493,7 479,5 +2,9% 3 466, ,5 +15,9% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 10,8 11,6-6,6% 75,9 72,2 +5,2% Depozyty 393,9 379,6 +3,8% 2 766, ,9 +16,8% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 5,2 26,2-80,1% 36,6 163,6-77,6% Pozostałe zobowiązania 18,3 8,3 x2,2 128,8 51,8 x2,5 Kapitał własny 65,4 53,9 +21,4% 459,1 336,0 +36,6% Zobowiązania i kapitał razem 493,7 479,5 +2,9% 3 466, ,5 +15,9% Wyraźna poprawa wyniku netto x11 r/r, 62,3 mln UAH w I połowie 2017 roku w porównaniu do 5,6 mln UAH w analogicznym okresie roku ubiegłego. Sprzedaż kredytowa w I połowie roku wyniosła 1080,1 mln UAH - wzrost o 59,9% r/r. Ryzyko kredytowe pod kontrolą, COR = 8,4%, przy NIM na nowej sprzedaży w I kw. na poziomie 18,2%. Koszty pod kontrolą C/I = 45,5% vs 52,3% za I połowę 2016 rok. Sprzedaż kredytowa [mln UAH] 675,5 +59,9% 1 080,1 Przychody operacyjne netto [mln UAH] 2 367, ,6 +47,6% Saldo kredytów i depozytów [mln UAH] +25,7% +16,8% , , ,4 Kredyty Depozyty W II kw roku na Ukrainie Grupa Getin Holding rozpoczęła działalność z zakresu zarządzania wierzytelnościami poprzez spółkę New Finanse Service Ukraina, która w swoim portfelu posiada wierzytelności skupione także od Idea Banku Ukraina. NFS przejął obsługę windykacyjną Idea Banku Ukraina. 232,6 Wpływ wyniku NFS Ukraina na wynik u Ukraina zaprezentowano na slajdzie nr

11 Grupa Idea::Bank RUMUNIA Solidny wzrost sprzedaży i budowanie bazy klientów Dane skonsolidowane RUMUNIA Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 38,8 31,7 +22,2% Koszty z tytułu odsetek -14,5-13,4 +8,7% Wynik z tytułu odsetek 24,2 18,4 +32,0% Wynik z tytułu prowizji i opłat 14,6 11,8 +23,5% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 9,1 16,0-43,1% Przychody operacyjne netto 48,0 46,2 +3,8% Koszty działania -39,6-39,4 +0,6% Koszty rezerw -3,7-0,4 x9,5 Zysk (strata) brutto 4,7 6,5-27,7% Podatek dochodowy -2,3 0,5 - Zysk (strata) netto 2,4 7,0-65,6% Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 297,4 207,2 +43,6% Należności od banków i instytucji finansowych 15,4 41,1-62,5% Należności od klientów 645,7 423,5 +52,5% Należności z tytułu leasingu finansowego 640,8 607,5 +5,5% Instrumenty finansowe 164,2 77,0 x2,1 Wartości niematerialne 7,6 6,1 +25,6% Rzeczowe aktywa trwałe 27,7 30,4-9,1% Pozostałe aktywa 65,7 80,8-18,6% Aktywa razem 1 864, ,5 +26,5% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 344,2 325,1 +5,9% Depozyty 1 299,4 961,9 +35,1% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 27,3 27,2 +0,5% Pozostałe zobowiązania 54,5 69,4-21,4% Kapitał własny 139,1 89,9 +54,8% Zobowiązania i kapitał razem 1 864, ,5 +26,5% Sprzedaż banku i leasingu [] 452,3 235,6 216,7 +8,8% 491,9 246,9 245,0 Wzrost akcji kredytowej o 8,8% r/r, w tym: banku wzrost o 13% r/r, spółce leasingowej wzrost o 4,8% r/r. Wynik netto wyniósł w I połowie roku 2,4 w porównaniu do 7,0 w analogicznym okresie 2016 roku. W tym, w I połowie 2017r.: Zysk netto Idea Bank Rumunia = 1,7 vs -0,8 w I połowie 2016 roku Zysk netto Grupy Idea Leasing Rumunia = 1,8 vs 0,1 w I połowie 2016 roku Na poziomie skonsolidowanym negatywny wpływ na wynik miały m.in. różnice kursowe. NIM na poziomie 2,8%. Leasing Bank Struktura portfela [] 640,8; 50% Ryzyko pod kontrolą COR dla banku na poziomie 0,6% i 0,7% dla leasingu 170,5; 13% 471,7; 37% Kredyty dla MSP Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Należności leasingowe W marcu i kwietniu Idea Bank Rumunia otrzymał kolejne nagrody Bank Roku na Credit Brokers Gala oraz nagrodę za najlepszą pożyczkę dla klientów indywidualnych, a także za największy przyrost liczby klientów bankowości elektronicznej w 2016 roku. 3,5; 0% Grupa Idea Bank Rumunia: Idea Bank, Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 11

12 Załącznik 1: Rachunek wyników za I połowę 2017 roku Grupa Idea Bank Polska Rosja** Białoruś Ukraina* Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Przychody z tytułu odsetek 569,4 71,6 49,8 75,1 38,8 21,8 0,1-12,1 814,4 Koszty z tytułu odsetek -185,9-40,7-18,8-31,9-14,5-13,0-8,6 16,5-296,8 Wynik z tytułu odsetek 383,4 30,9 31,0 43,3 24,2 8,8-8,4 4,4 517,6 Wynik z tytułu prowizji i opłat 187,3 12,2 6,2 8,7 14,6 0,4 0,0-1,2 228,2 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -17,8 18,0 14,2-1,9 9,1 0,3 11,1-14,5 18,5 Przychody operacyjne netto 553,0 61,1 51,3 50,0 48,0 9,5 2,6-11,3 764,2 Koszty działania -290,2-41,5-36,2-22,9-39,6-3,1-9,5 8,2-434,9 Koszty rezerw -133,9-15,5 3,4-34,7-3,7 0,0 0,0 0,0-184,4 Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 21,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 22,0 Zysk (strata) brutto 150,7 4,4 18,5-7,7 4,7 6,4-6,9-3,3 166,9 Podatek dochodowy -40,9-1,3-4,3 1,4-2,3-1,2 1,9-0,9-47,7 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 109,9 3,1 14,2-6,3 2,4 5,2-5,0-4,2 119,3 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zysk (strata) netto 109,9 3,1 14,2-6,3 2,4 5,2-5,0-4,2 119,3 Udziały niekontrolujące -52,6 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 66,6 * W I połowie 2017 roku, w wyniku u Ukraina ujęto wynik Grupy New Finance Service ( d. Spółka Finansowa Seret), zakupionej przez Getin Holding w marcu 2017 r. Grupa NFS pełni rolę platformy do prowadzenia na terytorium Ukrainy działalności windykacyjnej i pośrednictwa finansowego. Na ujemny wynik Grupy NFS wpłynęło utworzenie rezerw na portfel należności przeterminowanych w kwocie 36,4. ** Zysk segmentu Rosja, z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych wyniósł 3,1. Istotny wpływ na wynik segmentu miała eliminacja kosztów prowizyjnych rozliczanych w czasie, zapłaconych przez Carcade na rzecz Idea Banku Rosja i ujmowana na poziomie korekt konsolidacyjnych u Rosja, Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Plus, Seret Invest Sp. z o.o., New Service Finance Sp. z o.o. oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 12

13 Załącznik 2: Bilans wg stanu na Grupa Idea Bank Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w Banku Centralnym 593,4 0,0 120,0 17,2 297,4 0,0 0,0 0, ,0 Należności od banków i instytucji finansowych 302,7 105,0 47,8 24,3 15,4 11,5 50,4-54,7 502,3 Pochodne instrumenty finansowe 110,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 31,4 0,0 141,4 Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,4 0,0 136,4 Należności od klientów ,3 0,0 348,5 412,4 645,7 0,0 0,0-540, ,9 Należności z tytułu leasingu finansowego 4 111,4 603,5 0,3 0,0 640,8 0,0 0,0 0, ,9 Pozostałe pożyczki i należności 103,4 0,0 0,0 0,0 0,0 538,3 0,0 0,0 641,7 Instrumenty finansowe 3 458,0 0,0 1,9 23,5 164,2 0,0 94,1 11, ,1 Inwestycje w jednostki stowarzyszone 404,8 47,5 0,0 2,2 0,0 0, , ,7 404,8 Wartości niematerialne 674,9 0,9 11,5 3,7 7,6 0,1 0,0 104,4 803,2 Rzeczowe aktywa trwałe 204,6 1,6 36,0 11,6 27,7 1,6 2,4-4,2 281,2 Nieruchomości inwestycyjne 60,5 0,0 19,6 1,1 2,3 0,0 0,0 0,0 83,6 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 486,3 19,8 2,5 12,4 12,4 7,1 75,2 13,5 629,3 Pozostałe aktywa 330,6 58,8 9,7 4,9 50,9 0,5 1,9-9,2 448,3 Aktywa razem ,0 837,1 597,9 513, ,6 559, , , ,1 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 960,8 332,8 80,2 10,8 344,2 315,7 54,0-552, ,7 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,7 Zobowiązania wobec klientów ,7 0,0 351,2 391, ,4 0,0 0,0-23, ,1 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 480,0 227,5 0,4 5,2 27,3 156,2 75,3 0,0 972,0 Pozostałe zobowiązania 247,9 74,1 8,4 67,1 54,5 1,2 433,7-241,5 645,5 Zobowiązania razem ,0 634,4 440,2 474, ,4 473,2 563,1-817, ,9 Kapitał własny ogółem 2 588,0 202,8 157,7 39,1 139,1 86, , , ,3 Zobowiązania i kapitał razem ,0 837,1 597,9 513, ,6 559, , , ,1 Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Plus, Seret Invest Sp. z o.o., New Service Finance Sp. z o.o. oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 13

14 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 14

Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kw roku. Warszawa, 10 listopada 2017 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kw roku. Warszawa, 10 listopada 2017 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kw. 2017 roku Warszawa, 10 listopada 2017 roku Grupa Getin Holding Dobra sytuacja makroekonomiczna na wszystkich rynkach POLSKA przewidywany wzrost PKB w III

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw roku. Warszawa, 18 maja 2017 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw roku. Warszawa, 18 maja 2017 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw. 2017 roku Warszawa, 18 maja 2017 roku Poprawa sytuacji makroekonomicznej na wszystkich rynkach działalności POLSKA wzrost PKB w I kw. 4%, co było zasługą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw roku. Warszawa, 18 maja 2018 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw roku. Warszawa, 18 maja 2018 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw. 2018 roku Warszawa, 18 maja 2018 roku Grupa Getin Holding Dobra sytuacja makroekonomiczna na wszystkich rynkach POLSKA wzrost PKB w I kw. wyniósł 5,1% inflacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za 2017 rok. Warszawa, 16 marca 2017 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za 2017 rok. Warszawa, 16 marca 2017 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za 2017 rok Warszawa, 16 marca 2017 roku Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2017 roku Wszystkie kraje z zyskiem netto Poprawa efektywności Grupy:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2016 roku. Warszawa, 7 listopada 2016 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2016 roku. Warszawa, 7 listopada 2016 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2016 roku Warszawa, 7 listopada 2016 roku Poprawa sytuacji makroekonomicznej na wszystkich rynkach działalności POLSKA wzrost gospodarczy na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy. Getin Holding. za Q maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy. Getin Holding. za Q maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za Q1 2016 16 maja 2016 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Getin Holding stabilizacja sytuacji na wschodzie sprzedaż Getin Leasing pozytywny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2016 rok. Warszawa, 24 marca 2017 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2016 rok. Warszawa, 24 marca 2017 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2016 rok Warszawa, 24 marca 2017 roku Poprawa sytuacji makroekonomicznej na wszystkich rynkach działalności POLSKA w 2016 wzrost PKB wyniósł 2,8%, co było zasługą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2016 roku. Warszawa, 12 sierpnia 2016 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2016 roku. Warszawa, 12 sierpnia 2016 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2016 roku Warszawa, 12 sierpnia 2016 roku Aktualna sytuacja makro na rynkach działalności POLSKA Prognozowany stabilny wzrost gospodarczy na poziomie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2018 rok. Warszawa, 30 kwietnia 2019 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2018 rok. Warszawa, 30 kwietnia 2019 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2018 rok Warszawa, 30 kwietnia 2019 roku Grupa Getin Holding Sytuacja makroekonomiczna POLSKA szacunki wzrostu PKB w I kw. na poziomie 4,3% - prognozowane 4% w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 14 listopada 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 14 listopada 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1-Q3 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q3 2012 86,2 mln PLN zysku netto 1) za

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1 2012 prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 maja 2012 r. GRUPA GETIN HOLDING Podsumowanie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kwartał 2019 roku. Warszawa, 30 maja 2019 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kwartał 2019 roku. Warszawa, 30 maja 2019 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kwartał 2019 roku Warszawa, 30 maja 2019 roku Grupa Getin Holding Sytuacja makroekonomiczna POLSKA szacunki wzrostu PKB w I kw. na poziomie 4,6% - prognozowane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2019 roku. Warszawa, 23 września 2019 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2019 roku. Warszawa, 23 września 2019 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2019 roku Warszawa, 23 września 2019 roku Grupa Getin Holding Sytuacja makroekonomiczna POLSKA wzrost PKB w II kw. na poziomie 4,5% vs prognozowane 4,4%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2018 roku. Warszawa, 21 września 2018 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2018 roku. Warszawa, 21 września 2018 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2018 roku Warszawa, 21 września 2018 roku Grupa Getin Holding Sytuacja makroekonomiczna POLSKA wzrost PKB w II kw. wyniósł 5,2% inflacja w sierpniu wyniosła

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Q1 2014 Warszawa, 12 maja 2014 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2014 32,3 mln PLN zysku netto 1) w Q1, czyli o 15,0% mniej niż w roku ubiegłym

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 12 marca 2013 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 12 marca 2013 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1-Q4 2012 Warszawa, 12 marca 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q4 2012 147,6 mln PLN zysku netto 1) za Q1-Q4

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2018 roku. Warszawa, 29 listopada 2018 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2018 roku. Warszawa, 29 listopada 2018 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2018 roku Warszawa, 29 listopada 2018 roku Grupa Getin Holding Sytuacja makroekonomiczna POLSKA wzrost PKB w III kw. wyniósł 5,1% inflacja w październiku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2013 rok Warszawa, 19 marca 2014 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2013 roku 248,9 mln PLN zysku netto 1) w 2013 roku, x2 wzrost 2) w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za H1 2015 11 sierpnia 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q2 2015 Getin Holding 38,4 mln PLN zysku netto 1) za Q2 oraz poprawa jego struktury

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki za 1. kwartał 2018 r. 15 maja 2018 roku Agenda Podsumowanie wyników za 1. kwartał 2018 r. w Grupie Idea Bank Kluczowe dane i wskaźniki finansowe Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za okres Q1-Q3 2015 5 listopada 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q3 2015 Getin Holding 46,5 mln PLN zysku netto 1) za Q3 - poprawa struktury

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding H1 2014 Warszawa, 28 sierpnia 2014 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń H1 2014 73,6 mln PLN zysku netto 1) za H1 z czego 41,3 mln PLN w Q2 zawarcie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za Q1 2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2015 Getin Holding 45,8 mln PLN zysku netto 1) w Q1, wzrost w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Q1-Q3 2014 Warszawa, 4 listopada 2014 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q3 2014 Getin Holding zamknięcie transakcji zakupu VB Leasing w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki po trzech kwartałach 2018 roku 28 listopada 2018 roku Agenda Podsumowanie wyników i działalności Grupy Idea Bank w 3. kwartale 2018 roku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 14 maja 2010 roku Podstawowe dane finansowe GETIN Holding

Bardziej szczegółowo

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Holding za 9 miesięcy 2011 roku prezentacja nieaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 8 marca 2010 roku Najważniejsze wydarzenia w 2009 roku Połączenie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU Warszawa, 14 maja 2010 r. 1 GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE DANE NA KONIEC I KWARTAŁU 2010 R. 26,3 mld zł Saldo kredytów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2014 rok Warszawa, 25 lutego 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2014 roku Getin Holding trudna sytuacja polityczno ekonomiczna w Rosji,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2011 prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 maja 2011 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie Q1 2011 Zakończone sukcesem

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku (Warszawa, 28 kwietnia 2014 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki za pierwsze półrocze 2018 roku 21 września 2018 roku Agenda Podsumowanie I. półrocza w Grupie Idea Bank Działania naprawcze Zdarzenia jednorazowe mające kluczowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy. Getin Holding. za 2015 rok. 17 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy. Getin Holding. za 2015 rok. 17 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2015 rok 17 marca 2016 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Getin Holding podpisanie umowy sprzedaży Getin Leasing (02.03.2016) oraz sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. Nr 1 w Polsce 10 kwietnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2017 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2017 r. 12 maja 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2017 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK za 1 półrocze 2011 roku prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 26 sierpnia 2011 r. WPROWADZENIE Sprzedaż kredytów w 1H2011

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2017 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2017 r. 07 sierpnia 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2017 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. Zorientowani na trwały wzrost Warszawa, 12 maja 2006 r. AGENDA Warunki makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 3 TRENDY W POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding III kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding III kwartał 2016 r. 14 listopada 2016 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding III kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. 14 lutego 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Prezentacja dla inwestorów i analityków niezuadytowanych wyników finansowych za II kwartał 2008 roku Warszawa, 14 sierpnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności w roku 2003

Informacja o działalności w roku 2003 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 16 stycznia 2004 Informacja o działalności w roku 2003 Warszawa, 16.01.2004 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż w roku 2003 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY BANK PEKAO S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu p 2005 r. WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY Warszawa, 5 sierpnia 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w drugim

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A.

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 3 KWARTAŁ 2018 ROKU 1 W a r s z a w a, 4 g r u d n i a 2 0 1 8 r o k u PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2018 ROKU W GRUPIE OPEN FINANCE S.A. 1. PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI III kwartał 2017 r.

Prezentacja Grupy AFORTI III kwartał 2017 r. 14 listopada 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI III kwartał 2017 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2012 Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku (Warszawa, 27 kwietnia 2012 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 3Q listopada 2011

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 3Q listopada 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 3Q 2011 3 listopada 2011 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 25 roku KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Konferencja prasowa 27 lipca 25 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kw-y 25 Prognozy i strategia str. 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. 14 maja 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po 3 kwartałach 2011 roku prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 listopada 2011 r. WPROWADZENIE Przekroczony

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. I kwartał 2017 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. I kwartał 2017 r. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. I kwartał 2017 r. Prezentacja Zarządu dla Inwestorów 24 kwietnia 2017 roku Podsumowanie istotnych osiągnięć w I kwartale 2017 roku 60,2 mln zł skorygowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DO INTEGRACJI

PODSTAWY DO INTEGRACJI GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 3 kwartale 2006 r. SOLIDNE PODSTAWY DO INTEGRACJI Warszawa, 16 listopada 2006 r. WYNIKI FINANSOWE PO 9M 2006 R. 9M 2006 9M 2005 Zmiana Zysk netto (PLN mln.) 1 321 1

Bardziej szczegółowo

Rekordowy kwartał GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ Prezentacja dla inwestorów i analityków

Rekordowy kwartał GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ Prezentacja dla inwestorów i analityków Rekordowy kwartał Grupy GETIN Holding GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 13 sierpnia i 2007 Dynamika

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. II kwartał 2017 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. II kwartał 2017 r. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. II kwartał 2017 r. Prezentacja Zarządu dla Inwestorów 4 sierpnia 2017 roku Podsumowanie istotnych osiągnięć w II kwartale 2017 roku 58,7 mln zł zysk netto w 2Q 2017

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTAŁACH 2006 R. 2006 2005 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po III kwartałach 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 10 listopada 2010r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU. 5 listopada 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU. 5 listopada 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 29 ROKU 5 listopada 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego I kwartał 2011 10 MAJA 2011 1 Podsumowanie Skonsolidowany zysk netto o 21% wyższy niż przed rokiem Wzrost wyniku na działalności biznesowej głównie w efekcie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2012

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2012 Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2012 Warszawa, dnia 20 listopada 2012r. ZastrzeŜenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q roku. 30 maja 2019 roku

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q roku. 30 maja 2019 roku Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q1 2019 roku 30 maja 2019 roku Podstawowe informacje finansowe Po głębokim dostosowaniu rezerw i odpisów w 2018 r. wynik I kw 2019 obciążony wysokimi

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji. Warszawa, 3 sierpnia 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji. Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2007 R. 1H07 1H06 Zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 212 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 listopada 212 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo