Prezentacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za 2017 rok. Warszawa, 16 marca 2017 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za 2017 rok. Warszawa, 16 marca 2017 roku"

Transkrypt

1 Prezentacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za 2017 rok Warszawa, 16 marca 2017 roku

2 Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2017 roku Wszystkie kraje z zyskiem netto Poprawa efektywności Grupy: C/I = 51,9% vs 52,7% w 2016 roku Wzrost sprzedaży kredytowej oraz leasingowej i sumy bilansowej we wszystkich krajach / 2016 Polska [mld PLN] sprzedaż 9,6 8,1 +18,5% suma bilansowa 24,0 21,5 +11,3% Rosja [mln RUB] sprzedaż , ,7 +90,7% suma bilansowa , ,6 +2,3% Białoruś [mln BYN] sprzedaż 252,5 126,9 +99,0% suma bilansowa 382,6 316,8 +20,8% Ukraina [mln UAH] sprzedaż 2 423, ,1 +38,6% suma bilansowa 3 907, ,1 +14,5% Rumunia [mln RON] sprzedaż 1 057,0 981,6 +7,7% suma bilansowa 2 190, ,6 +19,0% 2

3 Struktura i dynamika składowych wyniku Grupy za 2017 rok / 2016 Udział zagranicy w wyniku netto przypisanym jednostce dominującej wyniósł w 2017 roku 31,1% vs 8,6% w 2016 roku Koncentracja na core businessie - działalność bankowa i leasingowa Wszystkie spółki z pozytywnym wynikiem Wynik Grupy Getin Holding Idea Bank Polska 230,8 441,0-47,7% MW Trade 7,8 12,7-38,7% Zagranica 57,0 21,8 x2,6 Rosja 10,7-4,6 - Białoruś 25,1 15,6 +60,7% Ukraina 10,5-4,3 - Rumunia 10,7 15,2-29,3% Getin Holding* -2,9-0,2 x12,3 Udziały niekontrolujące -109,1-201,0-45,7% Rachunek zysków i strat / 2016 Przychody z tytułu odsetek 1 566, ,7 +3,4% Koszty z tytułu odsetek -607,4-674,1-9,9% Wynik z tytułu odsetek 959,5 840,6 +14,1% Wynik z tytułu prowizji i opłat 392,4 434,4-9,7% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 260,8 293,6-11,2% Przychody operacyjne netto 1 612, ,7 +2,8% Koszty działania -837,6-827,4 +1,2% Koszty rezerw -372,7-278,7 +33,7% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 18,8-9,9 - Zysk (strata) brutto 421,3 452,7-6,9% Podatek dochodowy -128,8-33,0 x3,9 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 292,5 419,7-30,3% Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 34,6-100,0% Zysk (strata) netto 292,5 454,4-35,6% Udziały niekontrolujące -109,1-201,0-45,7% Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 183,4 253,3-27,6% z wyłączeniem transakcji jednorazowych** 128,6 114,0 +12,7% * z wyłączeniem transakcji jednorazowych, tj za 2017 tok odpis aktualizujący wartości inwestycji w GISA na kwotę -29,7 oraz za 2016 z tytułu dywidendy z Geitn Leasingu w kwocie 36,9 ** Zysk nie uwzględnia wyniku na sprzedaży 25,01% akcji Idea Leasing SA, odpisu z tytułu utraty wartości Open Finance SA, aktualizacji wartości godziwej Sky Tower w 2017 r. oraz wyniku na sprzedaży GetBack SA w 2016 r, 3

4 Kluczowe pozycje bilansu Grupy Getin Holding Wzrost salda kredytów i leasingu o 11,6% Wzrost depozytów o 14,4% r/r Ogólny wzrost sumy bilansowej o 9,2% r/r CAR i Tier 1 dla Grupy na koniec 2017 roku wyniosły odpowiednio 9,79% i 9,21% Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 636,1 568,4 +11,9% Należności od banków i instytucji finansowych 297,6 536,2-44,5% Należności od klientów i z tytułu leasingu finans , ,2 +11,6% Instrumenty finansowe 4 604, ,9 +16,1% Wartości niematerialne 813,9 798,5 +1,9% Rzeczowe aktywa trwałe 216,3 241,1-10,3% Pozostałe aktywa 3 049, ,8-0,8% Aktywa razem , ,2 +9,2% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 1 312, ,8-12,2% Depozyty , ,5 +14,4% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 940,5 956,8-1,7% Pozostałe zobowiązania 2 734, ,6-7,3% Kapitał własny 3 525, ,5 +9,2% 4

5 Wpływ wdrożenia MSSF 9 na kapitały własne Wpływ MSSF 9 na kapitały własne ,9-22,3 0,1-0,2-9,4-2,0 49, Kapitały Grupa Idea Bank Polska Ukraina Rumunia Białoruś Rosja MW Trade Podatek odroczony Kapitały (MSSF 9) Grupa Getin Holding SA wdrożyła metodologie szacowania odpisów zgodne z MSSF9, co skutkowało dotworzeniem odpisów na kredyty klasyfikowane do Stage 1 oraz Stage 2 i wynikającym z tego obniżeniem kapitałów własnych o ok. 213 (6,0%). Grupa zastosowała okresy przejściowe zgodnie z rozporządzeniem UE 2017/2395 w zakresie ujęcia wpływu wdrożenia MSSF9 na adekwatność kapitałową. 5

6 Struktura Grupy Kapitałowej 54,43% POLSKA 51,27% ROSJA 100% 32,92% BIAŁORUŚ 67,08% 99,59% UKRAINA 100% RUMUNIA 100% Wg. stanu na ; na rysunku wskazano udziały Getin Holding w kapitale podmiotu dominującego w danym kraju 6

7 Grupa ::IdeaBank POLSKA Dalszy wzrost sprzedaży i poprawa efektywności kosztowej Sprzedaż kredytowa [mld PLN] 3,6 4,9 1,8 2,4 1,5 1,5 1,1 0, POLSKA 9,6 Faktoring* Leasing i kr. Samochodowe** Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów [] Wzrost dochodów netto z działalności o 9% r/r (po uwzględnieniu korekty o wyniki jednorazowe Mocny wzrost sprzedaży produktów kredytowych o 19% do 9,6 mld PLN Wzrost portfela o 12% r/r do 16,3 mld PLN na koniec 2017 roku Wynik netto na poziomie 151,4 (na działalności kontynuowanej, z wyłączeniem transakcji jednorazowych***) Poprawa efektywności mierzonej wskaźnikiem C/I o 5 p.p. r/r do poziomu 48,5%. Rekordowa sprzedaż leasingu i faktoringu, wzrost o 29% r/r. Wzrost liczby sprzedanych rachunków firmowych do 32 tys. i rachunków osób fizycznych do 48 tys. (+44% r/r) Wzrost sprzedaży usług księgowych +17% r/r. +11,9% ,0 8, ,2 +16,0% , , Grupa wykazuje stabilny poziom wskaźników kapitałowych: CAR - 14,0%, Tier1 12,6% Kredyty i leasing Depozyty Rachunek zysków i strat / 2016 Przychody z tytułu odsetek 1 078, ,5 +6,7% Koszty z tytułu odsetek -397,2-386,5 +2,8% Wynik z tytułu odsetek 681,4 624,0 +9,2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 311,4 341,9-8,9% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 161,0 196,0-17,8% Przychody operacyjne netto 1 153, ,9-0,7% Koszty działania -542,8-540,9 +0,4% Koszty rezerw -290,2-169,6 +71,1% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 18,6-13,6 - Zysk (strata) brutto 339,4 437,8-22,5% Podatek dochodowy -108,6-31,4 x3,5 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 230,8 406,4-43,2% Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 34,6-100,0% Zysk (strata) netto 230,8 441,0-47,7% z wyłączeniem transakcji jednorazowych 151,4 156,5-3,3% Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 138,1 129,7 +6,4% Należności od banków i instytucji finansowych 191,8 290,0-33,9% Należności od klientów , ,1 +49,5% Należności z tytułu leasingu finansowego 57, ,1-98,5% Instrumenty finansowe 4 268, ,0 +16,0% Wartości niematerialne 673,4 665,2 +1,2% Rzeczowe aktywa trwałe 143,9 155,4-7,4% Pozostałe aktywa 2 201, ,2 +10,1% Aktywa razem , ,7 +11,3% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 767,9 910,4-15,7% Depozyty , ,0 +16,0% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 521,9 482,1 +8,2% Pozostałe zobowiązania 2 420, ,8-6,0% Kapitał własny 2 735, ,4 +11,3% Zobowiązania i kapitał razem , ,7 +11,3% * wartość sfinansowanych faktur ** w tym skupione wierzytelności leasingowe od Getin Leasing, Idea Leasing Rumunia i Getin Noble Bank Grupa Idea Bank Polska: Idea Bank, Grupa Idea Leasing, Tax Care, Idea Money, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne *** Zysk nie uwzględnia wyniku na sprzedaży 25,01% akcji Idea Leasing SA, odpisu z tytułu utraty wartości Open Finance SA, aktualizacji wartości godziwej Sky Tower w 2017 r. oraz wyniku na sprzedaży GetBack SA i działalności zaniechanej w 2016 r. 7

8 :: ROSJA Konsekwentna poprawa rentowności i dominująca rola Carcade :: ROSJA Wynik netto segmentu narastająco wyniósł 10,7 vs strata za analogiczny okres 2016 roku Wynik prowizyjny narastająco w RUB r/r utrzymał się na poziomie z 2016 roku, zaś wynik odsetkowy zanotował spadek o 6,4% r/r (głównie za sprawą mniejszego portfela). Koszty działania w RUB spadły o blisko 6,8% r/r. Koszty rezerw w RUB spadły o 40,3% r/r. Wzrost NIM w 2017 roku do 8,0% vs 6,8% w 2016 roku mln RUB Rachunek zysków i strat / / 2016 Przychody z tytułu odsetek 138,2 165,0-16,2% 2 146, ,3-22,2% Koszty z tytułu odsetek -79,2-106,4-25,6% , ,9-30,9% Wynik z tytułu odsetek 59,1 58,6 +0,7% 917,2 980,4-6,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 24,9 23,1 +7,7% 386,1 386,2 0,0% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 47,4 58,7-19,1% 736,7 981,0-24,9% Przychody operacyjne netto 131,4 140,4-6,4% 2 040, ,5-13,1% Koszty działania -83,7-83,4 +0,3% , ,1-6,8% Koszty rezerw -36,8-57,3-35,8% -571,0-957,1-40,3% Zysk (strata) brutto 14,4-0,3-223,4-4,7 - Podatek dochodowy -3,7-4,3-14,9% -57,2-72,4-21,0% Zysk (strata) netto, w tym: 10,7-4,6-166,3-77,1 - - Zysk (strata) netto Grupy Carcade 9,0 4,0 x2,2 88,1 26,1 x3,4 - Korekty konsolidacyjne i wynik ASF 1,7-8,7-78,2-103,2 +100% Bilans / mln RUB / Kasa, środki w Banku Centralnym 0,0 0,0-12,5% 0,1 0,1-1,4% Należności od banków i instytucji finansowych 39,2 37,3 +5,0% 649,1 549,1 +18,2% Należności z tytułu leasingu finansowego 665,6 739,8-10,0% , ,1 +1,3% Wartości niematerialne 0,9 1,4-36,9% 15,0 21,1-29,0% Rzeczowe aktywa trwałe 1,7 1,9-11,7% 28,2 28,4-0,6% Pozostałe aktywa 115,0 124,9-7,9% 1 903, ,7 +3,7% Aktywa razem 822,4 905,5-9,2% , ,6 +2,3% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 371,4 379,1-2,0% 6 149, ,2 +10,3% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 177,8 220,3-19,3% 2 944, ,3-9,1% Pozostałe zobowiązania 77,9 100,2-22,3% 1 289, ,4-12,5% Kapitał własny 195,3 205,9-5,2% 3 232, ,7 +6,8% Zobowiązania i kapitał razem 822,4 905,5-9,2% , ,6 +2,3% Wskaźniki efektywności NIM 8,0% 6,8% COR 5,2% 7,1% COF 13,8% 15,0% ROE 5,3% -2,4% ROA 1,2% -0,5% C/I 63,7% 59,4% Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. 8

9 Grupa ::IdeaBank BIAŁORUŚ Konsekwentny wzrost biznesu BIAŁORUŚ Zysk netto za 2017 r. wyniósł 25,1, co oznacza wzrost o 60,7% r/r Wzrost sprzedaży - w ujęciu r/r +99% (w BYN), w tym: +115% w kredytach detalicznych, +70% w kredytach dla MSP. Wzrost salda kredytowego o 44,5% r/r (w BYN). Wzrost wyniku prowizyjnego x2,3 (w BYN). Wynik odsetkowy w BYN zanotował spadek o 1,3% - efekty dalszego obniżania stóp procentowych przez regulatora z 18% na koniec 2016 r. do 11% na koniec 2017 roku, a obecnie 10,5%. Dalsza poprawa jakości portfela kredytów gotówkowych i efektywności windykacji wszystkie wskaźniki jakości portfela wykazują poprawę. Grupa wypłaciła w 2017 roku dywidendę na kwotę 17,6 Dane skonsolidowane mln BYN Rachunek zysków i strat / / 2016 Przychody z tytułu odsetek 91,2 131,4-30,6% 46,8 65,8-28,9% Koszty z tytułu odsetek -31,6-69,5-54,6% -16,2-34,8-53,5% Wynik z tytułu odsetek 59,7 61,9-3,6% 30,6 31,0-1,3% Wynik z tytułu prowizji i opłat 12,2 5,5 x2,2 6,2 2,8 x2,3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 25,1 28,6-12,1% 12,9 14,3-10,0% Przychody operacyjne netto 96,9 96,0 +1,0% 49,7 48,1 +3,4% Koszty działania -72,7-71,5 +1,8% -37,3-35,8 +4,2% Koszty rezerw 10,1-4,0-5,2-2,0 - Zysk (strata) brutto 34,3 20,5 +67,2% 17,6 10,3 +71,3% Podatek dochodowy -9,2-4,9 +88,0% -4,7-2,5 +92,5% Zysk (strata) netto 25,1 15,6 +60,7% 12,9 7,8 +64,6% Bilans / mln BYN / Kasa, środki w Banku Centralnym 153,4 144,9 +5,8% 85,6 67,1 +27,6% Należności od banków i instytucji finansowych 62,6 113,0-44,6% 34,9 52,3-33,2% Należności od klientów 394,8 329,3 +19,9% 220,4 152,5 +44,5% Rzeczowe aktywa trwałe 32,5 41,9-22,5% 18,1 19,4-6,6% Pozostałe aktywa 42,0 54,9-23,5% 23,5 25,4-7,8% Aktywa razem 685,2 684,0 +0,2% 382,6 316,8 +20,8% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 106,5 80,4 +32,4% 59,5 37,3 +59,6% Depozyty 428,2 426,1 +0,5% 239,1 197,3 +21,2% Pozostałe zobowiązania 9,7 14,4-32,3% 5,4 6,7-18,4% Kapitał własny 140,7 163,1-13,7% 78,6 75,6 +4,0% Zobowiązania i kapitał razem 685,2 684,0 +0,2% 382,6 316,8 +20,8% Wskaźniki efektywności NIM 9,9% 10,1% COR -2,8% 1,1% COF 6,1% 13,3% ROE 16,5% 9,7% ROA 3,7% 2,2% C/I 75,1% 74,5% Grupa Idea Bank Białoruś: Idea Bank, Idea Finance, Idea Broker, korekty konsolidacyjne 9

10 :: UKRAINA Pozytywne trendy w sprzedaży i rozwój w nowych obszarach :: UKRAINA mln UAH Rachunek zysków i strat / / 2016 Zysk netto segmentu Ukraina na poziomie 10,5 vs -4,3 w 2016 roku. Wzrost przychodów operacyjnych w UAH o 43,2% w stosunku do 2016 roku. Wzrost portfela kredytowego w UAH o 20,2% vs analogiczny okres roku ubiegłego. Poprawa C/I za 2017 rok do 46,3% vs 50,5% za 2016 rok Poprawa NIM w 2017 na poziomie 20,5% vs 9,4% w 2016 roku ROE na poziomie 21,5% za 2017 rok. Przychody z tytułu odsetek 155,9 111,5 +39,9% 1 112,0 723,0 +53,8% Koszty z tytułu odsetek -60,6-68,8-11,9% -431,8-446,1-3,2% Wynik z tytułu odsetek 95,4 42,7 x2,2 680,2 276,9 x2,5 Wynik z tytułu prowizji i opłat 18,0 36,8-51,0% 128,6 238,7-46,1% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -5,7 3, ,5 20,7 - Przychody operacyjne netto 107,7 82,7 +30,3% 768,2 536,3 +43,2% Koszty działania -49,9-41,7 +19,5% -355,8-270,8 +31,4% Koszty rezerw -44,6-46,2-3,5% -317,9-299,5 +6,1% Zysk (strata) brutto 13,3-5,2-94,6-34,0 - Podatek dochodowy -2,8 0, ,8 5,8 - Zysk (strata) netto 10,5-4,3-74,8-28,2 - Bilans / mln UAH / Kasa, środki w Banku Centralnym 26,4 31,3-15,5% 213,7 202,8 +5,4% Należności od banków i instytucji finansowych 19,3 23,9-19,3% 156,0 154,8 +0,7% Należności od klientów 355,1 368,5-3,6% 2 873, ,7 +20,2% Instrumenty finansowe 50,1 57,4-12,7% 405,6 372,2 +9,0% Rzeczowe aktywa trwałe 11,2 12,5-10,2% 90,9 81,2 +12,1% Pozostałe aktywa 20,8 32,8-36,4% 168,5 212,4-20,7% Aktywa razem 483,0 526,3-8,2% 3 907, ,1 +14,5% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 49,1 12,2 x4,0 397,5 78,9 x5,0 Depozyty 369,1 441,3-16,4% 2 985, ,7 +4,3% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 1,8 11,6-84,6% 14,5 75,3-80,8% Pozostałe zobowiązania 15,0 11,6 +29,0% 121,0 75,2 +60,9% Kapitał własny 48,1 49,6-3,1% 389,0 321,9 +20,8% Zobowiązania i kapitał razem 483,0 526,3-8,2% 3 907, ,1 +14,5% Wskaźniki efektywności NIM 20,5% 9,4% COR 12,3% 12,5% COF 13,7% 15,8% ROE 21,5% -9,4% ROA 2,1% -0,9% C/I 46,3% 50,5% 10

11 :: RUMUNIA Wzrost sprzedaży i budowanie bazy klientów Dane skonsolidowane :: RUMUNIA Wzrost sprzedaży segmentu o 7,7% r/r, w tym: sprzedaż banku 502,8 mln RON wzrost o 4% r/r, sprzedaż spółki leasingowej 554,2 mln RON - wzrost o 11,2% r/r. Wynik netto wyniósł w 2017 roku 10,7 w porównaniu do 15,2 w 2016 roku. W tym, w 2017r.: Zysk netto Idea Bank Rumunia = 7,0 vs 1,6 w 2016 r. Zysk netto Grupy Idea Leasing Rumunia = 6,1 vs 2,5 w 2016 r. ROE za 2017 rok ukształtował się na poziomie 8,2% Bank odnotował istotny wzrost liczby klientów korzystających z jego usług o 21% i liczby rachunków bieżących o 13%, w porównaniu do 2016 roku. W 2017 roku Bank został uhonorowany wieloma nagrodami, w tym "The Best Dynamics of Savings Award" oraz "The Best Asset Dynamics Award", które zostały wręczone podczas 10-tej edycji prestiżowej gali Top Bankers. Rumunia: Idea Bank, Grupa Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne Rachunek zysków i strat / 2016 Przychody z tytułu odsetek 85,5 70,1 +21,8% Koszty z tytułu odsetek -30,7-27,9 +9,9% Wynik z tytułu odsetek 54,8 42,2 +29,7% Wynik z tytułu prowizji i opłat 27,3 30,3-9,8% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 23,1 24,0-3,8% Przychody operacyjne netto 105,2 96,5 +9,0% Koszty działania -80,9-80,3 +0,8% Koszty rezerw -11,2-1,7 x6,6 Zysk (strata) brutto 13,0 14,5-10,3% Podatek dochodowy -2,3 0,6 - Zysk (strata) netto 10,7 15,2-29,3% Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 318,2 262,5 +21,2% Należności od banków i instytucji finansowych 48,9 106,6-54,1% Należności od klientów 650,0 554,1 +17,3% Należności z tytułu leasingu finansowego 678,5 643,4 +5,5% Instrumenty finansowe 165,0 122,5 +34,7% Wartości niematerialne 9,1 7,0 +29,7% Rzeczowe aktywa trwałe 27,5 29,8-7,7% Pozostałe aktywa 64,1 68,6-6,6% Aktywa razem 1 961, ,4 +9,3% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 305,9 316,3-3,3% Depozyty 1 411, ,4 +10,8% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 48,3 27,1 +77,9% Pozostałe zobowiązania 52,8 56,7-6,8% Kapitał własny 142,9 120,0 +19,1% Zobowiązania i kapitał razem 1 961, ,4 +9,3% Wskaźniki efektywności NIM 3,1% 3,0% COR 0,9% 0,2% COF 1,8% 2,0% ROE 8,2% 15,2% ROA 0,6% 1,0% C/I 77,0% 83,2% 11

12 Załącznik 1: Rachunek wyników za 2017 rok 2017 Grupa Idea Bank Polska Rosja Białoruś Ukraina* Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Przychody z tytułu odsetek 1 078,6 138,2 91,2 155,9 85,5 39,9 2,5-25, ,9 Koszty z tytułu odsetek -397,2-79,2-31,6-60,6-30,7-24,4-17,9 34,1-607,4 Wynik z tytułu odsetek 681,4 59,1 59,7 95,4 54,8 15,5-15,4 9,1 959,5 Wynik z tytułu prowizji i opłat 311,4 24,9 12,2 18,0 27,3-0,2 0,3-1,4 392,4 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 161,0 47,4 25,1-5,7 23,1 0,3 0,2 9,3 260,8 Przychody operacyjne netto 1 153,9 131,4 96,9 107,7 105,2 15,6-14,9 17, ,7 Koszty działania -542,8-83,7-72,7-49,9-80,9-5,9-17,7 16,1-837,6 Koszty rezerw -290,2-36,8 10,1-44,6-11,2 0,0 0,0 0,0-372,7 Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 18,6 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-3,3 18,8 Zysk (strata) brutto 339,4 14,4 34,3 13,3 13,0 9,6-32,6 29,8 421,3 Podatek dochodowy -108,6-3,7-9,2-2,8-2,3-1,9 0,0-0,3-128,8 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 230,8 10,7 25,1 10,5 10,7 7,8-32,6 29,5 292,5 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zysk (strata) netto 230,8 10,7 25,1 10,5 10,7 7,8-32,6 29,5 292,5 Udziały niekontrolujące -109,1 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 183,4 * W wyniku segmentu Ukraina ujęto wynik Grupy New Finance Service, zakupionej przez Getin Holding w marcu 2017 r. Grupa NFS pełni rolę platformy do prowadzenia na terytorium Ukrainy działalności windykacyjnej i pośrednictwa finansowego. Składowe wyniku segmentu Ukraina: Idea Bank Ukraina 28,6, Grupa NFS -32,1 i Korekty konsolidacyjne 14,0. Na ujemny wynik Grupy NFS wpłynęło utworzenie rezerw na portfel należności przeterminowanych w kwocie 30 netto. Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Plus, Grupa New Finance Service oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 12

13 Załącznik 2: Rachunek wyników za IV i III kw roku Q4'2017 vs Q3'2017 Grupa Idea Bank Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty konsolidacyjne Grupa Getin Holding Q4'2017 Q3'2017 Q4'2017 Q3'2017 Q4'2017 Q3'2017 Q4'2017 Q3'2017 Q4'2017 Q3'2017 Q4'2017 Q3'2017 Q4'2017 Q3'2017 Q4'2017 Q3'2017 Q4'2017 Q3'2017 Przychody z tytułu odsetek 250,9 258,3 33,4 33,3 19,0 22,4 39,9 40,9 24,0 22,7 8,8 9,4 1,9 0,5-6,4-6,5 371,5 381,1 Koszty z tytułu odsetek -108,3-102,9-18,5-19,9-6,5-6,3-14,1-14,5-8,1-8,1-5,5-5,9-4,9-4,4 8,8 8,7-157,2-153,4 Wynik z tytułu odsetek 142,6 155,4 14,8 13,4 12,5 16,1 25,7 26,4 15,9 14,6 3,2 3,5-3,0-4,0 2,4 2,3 214,3 227,7 Wynik z tytułu prowizji i opłat 23,4 100,7 6,5 6,1 3,3 2,7 4,4 5,0 6,2 6,5-1,1 0,5 0,1 0,2 0,5-0,7 43,3 120,9 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 21,5 157,4 18,9 10,5 3,8 7,1-2,5-1,2 7,7 6,3 0,0 0,0-20,3 9,4 20,9 2,9 50,0 192,4 Przychody operacyjne netto 187,4 413,4 40,3 30,0 19,6 26,0 27,6 30,1 29,8 27,4 2,1 4,0-23,2 5,6 23,9 4,4 307,5 541,0 Ogólne koszty administracyjne -110,7-141,9-22,8-19,4-18,5-18,1-14,8-12,2-20,7-20,6-1,2-1,7-4,4-3,8 3,8 4,1-189,2-213,5 Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości -50,5-105,8-14,3-6,9 5,8 0,9-5,5-4,4-4,2-3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-68,7-119,6 Udział w zyskach (stratach) jednostek konsolidowanych MPW 6,3-9,5 1,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,1-2,0 6,3-9,5 Zysk (strata) brutto 32,4 156,2 4,2 5,7 7,0 8,8 7,4 13,6 4,9 3,4 1,0 2,3-27,6 1,8 26,6 6,5 55,9 198,4 Podatek dochodowy -14,0-53,8-1,0-1,3-2,7-2,2-1,4-2,7 0,0 0,0-0,2-0,4-1,6-0,3-0,3 0,8-21,3-59,8 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 18,5 102,5 3,2 4,4 4,3 6,6 5,9 10,9 4,9 3,5 0,7 1,9-29,2 1,6 26,3 7,4 34,6 138,6 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zysk (strata) netto 18,5 102,5 3,2 4,4 4,3 6,6 5,9 10,9 4,9 3,5 0,7 1,9-29,2 1,6 26,3 7,4 34,6 138,6 Zysk (strata) netto przypisane udziałowcom niekontrolującym -8,8-47,6 Zysk (strata) netto przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej 25,8 91,0 Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Plus, Grupa New Finance Service oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 13

14 Załącznik 3: Bilans wg stanu na Grupa Idea Bank Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w Banku Centralnym 138,1 0,0 153,4 26,4 318,2 0,0 0,0 0,0 636,1 Należności od banków i instytucji finansowych 191,8 39,2 62,6 19,3 48,9 6,9 8,8-79,9 297,6 Pochodne instrumenty finansowe 141,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 33,6 0,0 175,3 Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,2 0,0 130,2 Należności od klientów ,5 0,0 394,8 355,1 650,0 0,0 0,0-495, ,2 Należności z tytułu leasingu finansowego 57,5 665,6 0,2 0,0 678,5 0,0 0,0 0, ,9 Pozostałe pożyczki i należności 163,3 0,0 0,0 0,0 0,0 449,9 39,5-64,1 588,6 Instrumenty finansowe 4 268,4 0,0 1,8 50,1 165,0 0,0 108,2 11, ,9 Inwestycje w jednostki stowarzyszone 396,6 46,7 0,0 1,4 0,0 0, , ,2 396,6 Wartości niematerialne 673,4 0,9 12,2 4,7 9,1 0,1 0,0 113,5 813,9 Rzeczowe aktywa trwałe 143,9 1,7 32,5 11,2 27,5 1,6 2,2-4,2 216,3 Nieruchomości inwestycyjne 51,1 0,0 17,6 0,9 2,4 0,0 0,0 0,0 72,1 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 246,8 19,2 3,8 7,9 12,9 6,5 72,3 13,2 382,7 Pozostałe aktywa 1 201,8 49,0 6,4 5,9 48,7 0,5 218,7-226, ,2 Aktywa razem ,7 822,4 685,2 483, ,4 465, , , ,4 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 767,9 371,4 106,5 49,1 305,9 237,7 52,6-578, ,6 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 Zobowiązania wobec klientów ,1 0,0 428,2 369, ,5 0,0 0,0-25, ,6 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 521,9 177,8 2,3 1,8 48,3 138,2 75,3-25,0 940,5 Pozostałe zobowiązania 431,0 77,9 7,5 15,0 52,8 1,0 402,0-242,6 744,4 Zobowiązania razem ,5 627,1 544,4 434, ,4 376,9 529,9-871, ,7 Kapitał własny ogółem 2 735,2 195,3 140,7 48,1 142,9 88, , , ,7 Zobowiązania i kapitał razem ,7 822,4 685,2 483, ,4 465, , , ,4 Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Plus, Grupa New Service Finance oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 14

15 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 15

Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kw roku. Warszawa, 10 listopada 2017 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kw roku. Warszawa, 10 listopada 2017 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kw. 2017 roku Warszawa, 10 listopada 2017 roku Grupa Getin Holding Dobra sytuacja makroekonomiczna na wszystkich rynkach POLSKA przewidywany wzrost PKB w III

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw roku. Warszawa, 18 maja 2018 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw roku. Warszawa, 18 maja 2018 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw. 2018 roku Warszawa, 18 maja 2018 roku Grupa Getin Holding Dobra sytuacja makroekonomiczna na wszystkich rynkach POLSKA wzrost PKB w I kw. wyniósł 5,1% inflacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za II kw roku. Warszawa, 21 sierpnia 2017 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za II kw roku. Warszawa, 21 sierpnia 2017 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za II kw. 2017 roku Warszawa, 21 sierpnia 2017 roku Dobra sytuacja makroekonomiczna na wszystkich rynkach POLSKA przewidywany wzrost PKB w II kw. 3,7%, motorem wzrostu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2018 rok. Warszawa, 30 kwietnia 2019 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2018 rok. Warszawa, 30 kwietnia 2019 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2018 rok Warszawa, 30 kwietnia 2019 roku Grupa Getin Holding Sytuacja makroekonomiczna POLSKA szacunki wzrostu PKB w I kw. na poziomie 4,3% - prognozowane 4% w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kwartał 2019 roku. Warszawa, 30 maja 2019 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kwartał 2019 roku. Warszawa, 30 maja 2019 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kwartał 2019 roku Warszawa, 30 maja 2019 roku Grupa Getin Holding Sytuacja makroekonomiczna POLSKA szacunki wzrostu PKB w I kw. na poziomie 4,6% - prognozowane

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 14 listopada 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 14 listopada 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1-Q3 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q3 2012 86,2 mln PLN zysku netto 1) za

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw roku. Warszawa, 18 maja 2017 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw roku. Warszawa, 18 maja 2017 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw. 2017 roku Warszawa, 18 maja 2017 roku Poprawa sytuacji makroekonomicznej na wszystkich rynkach działalności POLSKA wzrost PKB w I kw. 4%, co było zasługą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1 2012 prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 maja 2012 r. GRUPA GETIN HOLDING Podsumowanie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy. Getin Holding. za Q maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy. Getin Holding. za Q maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za Q1 2016 16 maja 2016 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Getin Holding stabilizacja sytuacji na wschodzie sprzedaż Getin Leasing pozytywny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2016 roku. Warszawa, 7 listopada 2016 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2016 roku. Warszawa, 7 listopada 2016 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2016 roku Warszawa, 7 listopada 2016 roku Poprawa sytuacji makroekonomicznej na wszystkich rynkach działalności POLSKA wzrost gospodarczy na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki za 1. kwartał 2018 r. 15 maja 2018 roku Agenda Podsumowanie wyników za 1. kwartał 2018 r. w Grupie Idea Bank Kluczowe dane i wskaźniki finansowe Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2018 roku. Warszawa, 21 września 2018 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2018 roku. Warszawa, 21 września 2018 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2018 roku Warszawa, 21 września 2018 roku Grupa Getin Holding Sytuacja makroekonomiczna POLSKA wzrost PKB w II kw. wyniósł 5,2% inflacja w sierpniu wyniosła

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2016 rok. Warszawa, 24 marca 2017 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2016 rok. Warszawa, 24 marca 2017 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2016 rok Warszawa, 24 marca 2017 roku Poprawa sytuacji makroekonomicznej na wszystkich rynkach działalności POLSKA w 2016 wzrost PKB wyniósł 2,8%, co było zasługą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2019 roku. Warszawa, 23 września 2019 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2019 roku. Warszawa, 23 września 2019 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2019 roku Warszawa, 23 września 2019 roku Grupa Getin Holding Sytuacja makroekonomiczna POLSKA wzrost PKB w II kw. na poziomie 4,5% vs prognozowane 4,4%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 12 marca 2013 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 12 marca 2013 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1-Q4 2012 Warszawa, 12 marca 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q4 2012 147,6 mln PLN zysku netto 1) za Q1-Q4

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2016 roku. Warszawa, 12 sierpnia 2016 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2016 roku. Warszawa, 12 sierpnia 2016 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2016 roku Warszawa, 12 sierpnia 2016 roku Aktualna sytuacja makro na rynkach działalności POLSKA Prognozowany stabilny wzrost gospodarczy na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Q1 2014 Warszawa, 12 maja 2014 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2014 32,3 mln PLN zysku netto 1) w Q1, czyli o 15,0% mniej niż w roku ubiegłym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2013 rok Warszawa, 19 marca 2014 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2013 roku 248,9 mln PLN zysku netto 1) w 2013 roku, x2 wzrost 2) w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki po trzech kwartałach 2018 roku 28 listopada 2018 roku Agenda Podsumowanie wyników i działalności Grupy Idea Bank w 3. kwartale 2018 roku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2018 roku. Warszawa, 29 listopada 2018 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2018 roku. Warszawa, 29 listopada 2018 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2018 roku Warszawa, 29 listopada 2018 roku Grupa Getin Holding Sytuacja makroekonomiczna POLSKA wzrost PKB w III kw. wyniósł 5,1% inflacja w październiku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU Warszawa, 14 maja 2010 r. 1 GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE DANE NA KONIEC I KWARTAŁU 2010 R. 26,3 mld zł Saldo kredytów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding H1 2014 Warszawa, 28 sierpnia 2014 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń H1 2014 73,6 mln PLN zysku netto 1) za H1 z czego 41,3 mln PLN w Q2 zawarcie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Q1-Q3 2014 Warszawa, 4 listopada 2014 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q3 2014 Getin Holding zamknięcie transakcji zakupu VB Leasing w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2010 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 14 maja 2010 roku Podstawowe dane finansowe GETIN Holding

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za okres Q1-Q3 2015 5 listopada 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q3 2015 Getin Holding 46,5 mln PLN zysku netto 1) za Q3 - poprawa struktury

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za H1 2015 11 sierpnia 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q2 2015 Getin Holding 38,4 mln PLN zysku netto 1) za Q2 oraz poprawa jego struktury

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 8 marca 2010 roku Najważniejsze wydarzenia w 2009 roku Połączenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Holding za 9 miesięcy 2011 roku prezentacja nieaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za Q1 2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2015 Getin Holding 45,8 mln PLN zysku netto 1) w Q1, wzrost w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2011 prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 maja 2011 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie Q1 2011 Zakończone sukcesem

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2014 rok Warszawa, 25 lutego 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2014 roku Getin Holding trudna sytuacja polityczno ekonomiczna w Rosji,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki za pierwsze półrocze 2018 roku 21 września 2018 roku Agenda Podsumowanie I. półrocza w Grupie Idea Bank Działania naprawcze Zdarzenia jednorazowe mające kluczowy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. III kwartał 2017 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. III kwartał 2017 r. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. III kwartał 2017 r. Prezentacja Zarządu dla Inwestorów 27 października 2017 roku Podsumowanie istotnych osiągnięć w 2017 roku 130,4 mln zł zysk netto w 3Q 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q roku. 30 maja 2019 roku

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q roku. 30 maja 2019 roku Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q1 2019 roku 30 maja 2019 roku Podstawowe informacje finansowe Po głębokim dostosowaniu rezerw i odpisów w 2018 r. wynik I kw 2019 obciążony wysokimi

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 3Q listopada 2011

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 3Q listopada 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 3Q 2011 3 listopada 2011 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2012

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2012 Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2012 Warszawa, dnia 20 listopada 2012r. ZastrzeŜenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. II kwartał 2017 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. II kwartał 2017 r. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. II kwartał 2017 r. Prezentacja Zarządu dla Inwestorów 4 sierpnia 2017 roku Podsumowanie istotnych osiągnięć w II kwartale 2017 roku 58,7 mln zł zysk netto w 2Q 2017

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. I kwartał 2017 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. I kwartał 2017 r. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. I kwartał 2017 r. Prezentacja Zarządu dla Inwestorów 24 kwietnia 2017 roku Podsumowanie istotnych osiągnięć w I kwartale 2017 roku 60,2 mln zł skorygowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. Nr 1 w Polsce 10 kwietnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU. 5 listopada 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU. 5 listopada 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 29 ROKU 5 listopada 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po III kwartałach 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 10 listopada 2010r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego I kwartał 2011 10 MAJA 2011 1 Podsumowanie Skonsolidowany zysk netto o 21% wyższy niż przed rokiem Wzrost wyniku na działalności biznesowej głównie w efekcie

Bardziej szczegółowo

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Prezentacja dla inwestorów i analityków niezuadytowanych wyników finansowych za II kwartał 2008 roku Warszawa, 14 sierpnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku (Warszawa, 28 kwietnia 2014 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7. Aktualizacja 2.

Aneks nr 7. Aktualizacja 2. Aneks nr 7 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Rekordowy kwartał GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ Prezentacja dla inwestorów i analityków

Rekordowy kwartał GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ Prezentacja dla inwestorów i analityków Rekordowy kwartał Grupy GETIN Holding GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 13 sierpnia i 2007 Dynamika

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A. Aneks nr 2

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A. Aneks nr 2 Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po 3 kwartałach 2011 roku prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 listopada 2011 r. WPROWADZENIE Przekroczony

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2017 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2017 r. 07 sierpnia 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2017 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU 16 października 2008 r. 1 zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2017 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2017 r. 12 maja 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2017 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany rachunek zysków i strat Nota okres okres zmiana od 01.01.2017 od 01.01.2016 2017/2016 do 31.12.2017 do 31.12.2016 Działalność kontynuowana* tys. zł tys. zł tys. zł Przychody z tytułu odsetek

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

,9% Wynik na inwestycjach kapitałowych i pozostałych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat b

,9% Wynik na inwestycjach kapitałowych i pozostałych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat b Warszawa, dnia 14 lutego 2019 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2018 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podsumowanie najważniejszych danych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za 2011 rok prezentacja zbadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 212 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 listopada 212 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK za 1 półrocze 2011 roku prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 26 sierpnia 2011 r. WPROWADZENIE Sprzedaż kredytów w 1H2011

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. 14 lutego 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 27. Strona 12 II. Podsumowanie 2. Informacje finansowe Tabele wraz z komentarzami zostały uzupełnione o dane na koniec 2018 roku

Aneks nr 27. Strona 12 II. Podsumowanie 2. Informacje finansowe Tabele wraz z komentarzami zostały uzupełnione o dane na koniec 2018 roku Aneks nr 27 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 9 maja 2019 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN Pekao

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A. Aneks nr 5

Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A. Aneks nr 5 Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding III kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding III kwartał 2016 r. 14 listopada 2016 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding III kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A.

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 3 KWARTAŁ 2018 ROKU 1 W a r s z a w a, 4 g r u d n i a 2 0 1 8 r o k u PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2018 ROKU W GRUPIE OPEN FINANCE S.A. 1. PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy. Getin Holding. za 2015 rok. 17 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy. Getin Holding. za 2015 rok. 17 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2015 rok 17 marca 2016 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Getin Holding podpisanie umowy sprzedaży Getin Leasing (02.03.2016) oraz sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 29 października 2008r. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo