PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ"

Transkrypt

1 PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Lp. Temat lekcji Umiejętności Podstawowe Ponadpodstawowe I Liczby i wyrażenia. Uczeń: Uczeń: 1 Liczby naturalne i całkowite. - sprawnie wykona działania na liczbach naturalnych i całkowitych; - zna i stosuje prawa działań arytmetycznych; 2 Wartość bezwzględna. - zna definicję wartości bezwzględnej; - potrafi obliczyć wartość z liczby całkowitej; 3 Liczby wymierne i działania na nich. - wykonuje działania skracania, rozszerzania ułamków zwykłych; 4-6 Działania na ułamkach zwykłych. - sprawnie wykonuje działania mnożenia i dzielenia ułamków zwykłych; - potrafi sprowadzić ułamki do wspólnego mianownika; - sprawnie wykonuje działania dodawania i odejmowania ułamków zwykłych; 7-9 Liczby dziesiętne i działania na nich. - wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych : dodawanie, odejmowanie, mnożenie; - zamieni ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie; - oblicza i stosuje w zadaniach NWW i NWD; - sprawnie obliczy zadania na zastosowanie działań na ułamkach zwykłych o wyższym stopniu trudności; - sprawnie wykonuje działanie dzielenia na ułamkach dziesiętnych; Działania na liczbach wymiernych zapisanych - wykonuje działania na ułamkach - wykonuje działania na

2 w różnej postaci. zwykłych i dziesiętnych; ułamkach zwykłych i dziesiętnych o wyższym stopniu trudności; 13 Zbiór liczb R. Oś liczbowa. - zna definicję osi liczbowej; - sprawnie zaznacza na osi punkty; - potrafi wykonać działania na osi liczbowej; Punkty, przedziały liczbowe. Działania na przedziałach zna definicje przedziałów: otwartego, domkniętego, otwarto-domknietego; nieskończonego; - sprawnie wykonuje działania na przedziałach: suma, część wspólna, Proporcja. - zna definicję proporcji; - potrafi rozwiązać proste zadania z proporcją; Procenty zadania. - zna definicję procentu; - potrafi zamienić ułamek na procent i odwrotnie; - obliczy procent danej liczby; - obliczy liczbę wg danego procentu; Procenty zadania z treścią. - potrafi rozwiązać proste zadania z zastosowaniem procentów; - sprawnie wykonuje działanie różnicy na przedziałach; - potrafi rozwiązać zadania z zastosowaniem proporcji; - obliczy jakim procentem jednej liczby jest druga liczba; - potrafi rozwiązać zadania z zastosowaniem procentów Praca klasowa i jej omówienie. 23 Wyrażenia algebraiczne. - zna definicje wyrażenia algebraicznego; - potrafi podać proste przykłady; 24 Potęga o wykładniku naturalnym. - zna definicję potęgi o wykładniku naturalnym; - zna twierdzenie dotyczące działań na potęgach i potrafi zastosować w prostych zadaniach; - wykona działania na potęgach o wykładniku naturalnym;

3 25-26 Jednomiany - zna definicję jednomianu; - zna własności działań na jednomianach i potrafi je wykonać na prostych przykładach; Wielomiany. - zna definicję wielomianu; - potrafi określić stopień wielomianu; - zna własności działań na wielomianach i potrafi je wykorzystać w prostych przykładach; Wzory skróconego mnożenia. - zna wzory skróconego mnożenia: kwadrat sumy, kwadrat różnicy, różnica kwadratów; - potrafi wykorzystać wzory w prostych przykładach; Rozkład wielomianu na czynniki. - zna sposoby rozkładu wielomianu na czynniki: grupowanie wyrazów, wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias, wzory skróconego mnożenia; - wykona działania na jednomianach ; - wykona działania na wielomianach (również dzielenie przez jednomian); - zna wzory skróconego mnożenia: sześcian sumy; sześcian różnicy, różnica sześcianów, suma sześcianów; - potrafi wykorzystać wzory w zadaniach; 33 Skracanie i rozszerzanie wyrażeń wymiernych. - zna definicję wyrażenia wymiernego; - potrafi skrócić i rozszerzyć wyrażenie wymierne; 34 Mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych. - zna zasady wykonywania mnożenia i dzielenia wyrażeń wymiernych i potrafi je zastosować w prostych zadaniach;

4 35 Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych. - potrafi dodać lub odjąć wyrażenia o wspólnym mianowniku; - potrafi dodać lub odjąć wyrażenia wymierne o różnych mianownikach; Działania łączne na wyrażeniach wymiernych. - wykona działania łączne na prostych przykładach; Praca klasowa i jej omówienie. II Równania i nierówności I-ego stopnia. 1-2 Równania stopnia I-ego. - zna definicję równania I-ego stopnia; - potrafi rozwiązać równanie I-ego stopnia; 3 Rozwiązywanie równań stopnia I-ego z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia i działań na wielomianach. 4 Nierówności stopnia I-ego. - zna definicje nierówności I-ego stopnia; - potrafi rozwiązać proste nierówności I- ego stopnia; - wykona działania łączne na wyrażeniach wymiernych; - rozwiążże równanie z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia i działań na wielomianach; - rozwiąże nierówność I-ego stopnia i przedstawi rozwiązanie na osi liczbowej; 5-6 Układ nierówności stopnia I-ego z jedną niewiadomą. 7-8 Układy równań stopnia I-ego z dwoma niewiadomymi. - potrafi rozwiązać proste przykłady układów nierówności z jedną niewiadomą stopnia I-ego; - potrafi rozwiązać układ równań metodą podstawienia; - potrafi rozwiązać przykłady układów nierówności z jedną niewiadomą stopnia I-ego i przedstawić rozwiązanie na osi liczbowej oraz za pomocą przedziału;;

5 - potrafi rozwiązać układ równań metodą przeciwnych współczynników; 9 Układy równań zadania z treścią. - potrafi przy pomocy nauczyciela ułożyć układ równań do zadania,a następnie samodzielnie rozwiązać dowolną metodą; Praca klasowa i jej omówienie. 12 Definicja funkcji i sposoby jej określania. - zna definicję funkcji; - potrafi podać przykład funkcji; - obliczy wartość funkcji dla danego argumentu; 13 Funkcja y = ax wykres i jej własności. - potrafi narysować wykres funkcji i omówić podstawowe własności na podstawie wykresu; - potrafi samodzielnie rozwiązać zadanie z treścią; Funkcja y = ax + b wykres i jej własności. - potrafi narysować wykres funkcji i omówić podstawowe własności na podstawie wykresu; Graficzne rozwiązywanie układów równań. - potrafi rozwiązać prosty układ równań metodą graficzną i odczytać rozwiązanie; - rozwiąże układ równań metodą graficzną korzystając ze wzorów skróconego mnożenia; Zadania tekstowe. - rozwiąże proste zadania; - rozwiąże zadania tekstowe o wyższym stopniu trudności; Praca klasowa i jej omówienie. III Figury i stosunki geometryczne. 1 Figury geometryczne płaskie. - zna przykłady figur geometrycznych płaskich;

6 2 Odległość punktów na płaszczyźnie. - potrafi zdefiniować odległość punktów na płaszczyźnie; 3 Przekształcenia geometryczne i izomeria. - zna definicję przekształceń geometrycznych; - potrafi podać przykład przekształceń geometrycznych; - zna definicję izometrii i potrafi podać przykład; 4-5 Symetria osiowa. - zna definicję symetrii osiowej; - potrafi wskazać oś symetrii figury; - potrafi konstrukcyjnie narysować oś symetrii figury, odcinka; 6 Trójkąt wpisany i opisany na okręgu. - potrafi narysować trójkąt wpisany w okrąg i opisany na okręgu; 7 Przesuniecie i obrót. - zna definicje przekształceń geometrycznych :przesunięcie, obrót; - potrafi znaleźć obraz prostych figur geometrycznych otrzymanych w wyniku przesunięcia lub obrotu; - potrafi konstrukcyjnie przedstawić oś symetrii kąta; - zna własności trójkąta opisanego i wpisanego w trójkąt; - konstruuje obraz figury otrzymanej w wyniku przesunięcia lub obrotu; 8 Figury przystające. - zna definicję figur przystających; - zna cechy przystawania trójkątów; 9-10 Twierdzenie Talesa. - zna twierdzenie Talesa proste i odwrotne; -udowodni twierdzenie Talesa; 11 Jednokładność. - zna definicję jednokładności; - potrafi znaleźć obraz figury w - potrafi znaleźć obraz figury w wyniku złożenia

7 jednokładności; - zna definicje figur jednokładnych; 12 Podobieństwo - zna definicję podobieństwa; - zna definicję figur podobnych; - zna cechy podobieństwa trójkątów; Twierdzenie Pitagorasa. - zna twierdzenie pitagorasa proste i odwrotne; - potrafi rozwiązać proste zadania z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa; Praca klasowa i jej omówienie. jednokładności; - udowodni twierdzenie Pitagorasa;

8 PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY II ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Lp. I Temat lekcji Umiejętności Podstawowe Ponadpodstawowe Funkcja kwadratowa. Uczeń: Uczeń: 1 Wykres i własności funkcji y = ax 2. - narysuje wykres funkcji y = ax 2 dla a>0, a<0, - odczyta własności wykresu i je zapisze, 2 Wykres i własności funkcji y = ax 2 + q. - sporządzi wykres funkcji y = ax 2 + q przez przesunięcie wykresu y = ax 2 o wektor [0, q], - odczyta własności wykresu i je zapisze, 3 Wykres i własności funkcji y = a(x p) 2. - sporządzi wykres funkcji y = a(x p) 2 przez przesunięcie wykresu y = ax 2 o wektor [p, 0], - odczyta własności wykresu i je zapisze, 4 Wykres i własności funkcji y = a(x p) 2 + q. - sporządzi wykres funkcji y = a(x p) 2 + q przez przesunięcie wykresu y = ax 2 o wektor [p, q], - odczyta własności wykresu i je zapisze, 5 Wykres i własności funkcji y = ax 2 + bx + c. - zna definicję funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, - zna wzory na współrzędne wierzchołka - wyprowadzi wzory na p i q,

9 paraboli : p, q, - obliczy współrzędne wierzchołka paraboli, - zamieni postać ogólną na kanoniczną i odwrotnie, 6-7 Zamiana postaci ogólnej na postać kanoniczną. - zamieni postać ogólną na kanoniczną, - zamieni postać ogólną na kanoniczną, a następnie narysuje wykres funkcji z wykorzystaniem szablonu y = ax 2, - opisze własności funkcji kwadratowej, 8 Miejsca zerowe funkcji kwadratowej i jej własności. - zna definicję miejsca zerowego funkcji, - zna wzór na wyróżnik funkcji kwadratowej :, - określi liczbę pierwiastków w zależności od, - obliczy miejsca zerowe funkcji, 9-11 Funkcja kwadratowa i jej własności. - zna postać ogólną i kanoniczną funkcji kwadratowej, - potrafi narysować wykres funkcji kwadratowej, - opisze własności funkcji kwadratowej, 12 Postać iloczynowa trójmianu kwadratowego. - zna wzory postaci iloczynowej trójmianu kwadratowego w zależności od, - sprawnie zamienia postać ogólną na iloczynową, 13 Podsumowanie. Funkcja kwadratowa w różnej postaci i jej własności. - zna różne przedstawienia funkcji kwadratowej: postać ogólną, kanoniczną i iloczynową, - zna wzory na, p, q, x 1, x 2, x 0, - potrafi narysować wykres funkcji kwadratowej różnej postaci, - opisze własności funkcji kwadratowej,

10 14 Praca klasowa. 15 Omówienie pracy klasowej Równanie kwadratowe zupełne. - zna definicję równania kwadratowego zupełnego, - potrafi rozwiązać równanie, Równanie kwadratowe niezupełne. - zna definicję równania kwadratowego niezupełnego, - potrafi rozwiązać równanie, Rozwiązywanie równań prowadzących do - zna wzory skróconego mnożenia (a + b) 2, równań kwadratowych (wzory skróconego (a b) 2, a 2 b 2 mnożenia). - potrafi rozwiązać równanie kwadratowe zupełne lub niezupełne Nierówności kwadratowe. - zna definicję nierówności kwadratowej, - rozwiąże nierówność kwadratową metodą graficzną, 25 Równania wymierne. - zna definicje równania wymiernego, - zna definicję dziedziny równania wymiernego, - potrafi rozwiązać proste równania wymierne, Rozwiązywanie równań wymiernych prowadzących do równań I lub II stopnia z jedną niewiadomą. - potrafi rozwiązać proste równania wymierne, - potrafi rozwiązać równanie nie obliczając, - potrafi zastosować wzory skróconego mnożenia w zadaniach, - potrafi określić dziedzinę równania wymiernego, - potrafi sprowadzać wyrażenia wymierne do wspólnego mianownika, - potrafi rozwiązać równanie wymierne, - potrafi rozwiązać równanie wymierne, a następnie równanie kwadratowe, 29 Rozwiązywanie równań różnej postaci. - potrafi rozwiązać równania kwadratowe różnego typu, 30 Praca klasowa.

11 31 Omówienie pracy klasowej. 32 Poprawa pracy klasowej Układy równań stopnia I z dwiema niewiadomymi. Metody algebraiczne. 35 Układy równań stopnia I z dwiema niewiadomymi. Metoda graficzna. - zna definicję układu równań, - potrafi rozwiązać układ równań metodą podstawienia, przeciwnych współczynników, - potrafi rozwiązać układ równań metodą graficzną, - potrafi określić liczbę rozwiązań układu równań na podstawie przestawienia graficznego, 36 Równanie okręgu. - zna równanie okręgu postaci ogólnej i kanonicznej, - potrafi wskazać środek i promień okręgu, a następnie narysować okrąg w układzie współrzędnych, 37 Równanie hiperboli. - zna równanie hiperboli y = a/x i naszkicuje jej wykres przy użyciu tabelki, - potrafi sprowadzić równanie ogólne okręgu do postaci kanonicznej, - zna równanie hiperboli xy = a, Układy równań z których jedno jest stopnia II. Metody algebraiczne i graficzna. 41 Układy równań stopnia II dodawanie stronami. 42 Układy równań stopnia II rozkład na alternatywę. - rozwiąże prosty układ metodą algebraiczną i graficzną, - rozwiąże prosty układ metodą dodawania stronami, - rozwiąże prosty układ metodą rozkładu równania na alternatywę, - rozwiąże układ równań metodą algebraiczną i graficzną, - rozwiąże układ metodą dodawania stronami, - rozwiąże układ metodą rozkładu równania na alternatywę, 43 Układy równań stopnia II wprowadzanie - rozwiąże prosty układ metodą - rozwiąże układ metodą

12 pomocniczej zmiennej. wprowadzania pomocniczej zmiennej, wprowadzania pomocniczej zmiennej, 44 Układy równań stopnia II różne typy zadań. - potrafi rozwiązać prosty układ wybraną metodą, - potrafi rozwiązać układ wybraną metodą, 45 Układy równań - zadania tekstowe. - rozwiąże proste zadania tekstowe, - rozwiąże zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, 46 Zadania tekstowe funkcja kwadratowa, równania kwadratowe, układy równań. 47 Praca klasowa. 48 Omówienie pracy klasowej. 49 Poprawa pracy klasowej. II Figury geometryczne w przestrzeni. 1 Wzajemne położenie prostych i płaszczyzn w przestrzeni. - rozwiąże proste zadania tekstowe zapisując treść zadania w postaci równania kwadratowego, układu równań, - wskaże na modelach proste przecinające się i nie mające punktów wspólnych, płaszczyzny równoległe i przecinające się, prostą przecinającą płaszczyznę i nie mającą z płaszczyzną punktów wspólnych, proste skośne, - rozwiąże zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, - zna twierdzenia o prostych i płaszczyznach ora zilustruje je rysunkiem, 2 Równoległość prostych i płaszczyzn. - wskaże na modelach proste równoległe, płaszczyzny równoległe, prostą równoległa do płaszczyzny, - zna twierdzenia o prostej równoległej do płaszczyzny, o prostych równoległych, o płaszczyznach równoległych,

13 3 Prostopadłość prostej do płaszczyzny. - wskaże na modelach prostą prostopadłą do płaszczyzny, - zna twierdzenia o prostej prostopadłej do płaszczyzny, 4 Proste prostopadłe i płaszczyzny prostopadłe. - wskaże na modelach proste prostopadłe, płaszczyzny prostopadłe, 5-6 Izometrie przestrzeni. - zna definicję przekształcenia geometrycznego i izometrycznego, - zna definicję symetrii środkowej i osiowej, - wyznaczy konstrukcyjnie obraz punktów w symetrii osiowej i środkowej 7 Rzut równoległy na płaszczyznę. - zna definicję rzutu równoległego, - wskaże rzutnię i kierunek rzutu, punkt i jego obraz w rzucie równoległym, 8 Rzut prostokątny na płaszczyznę. - zna definicję rzutu prostokątnego, - wskaże rzutnię i kierunek rzutu, punkt i jego obraz w rzucie prostokątnym, - zna definicję odległości punktu od płaszczyzny i odległości płaszczyzn równoległych, 9 Kąt prostej z płaszczyzną. - zna definicję kąta między prostą a płaszczyzną, - wskaże na modelach poznane kąty, 10 Kąt dwuścienny i jego miara. - zna definicję kąta dwuściennego, - wskaże na modelach poznany kąt, - określi miarę wskazanego kąta, 11 Wielościany. - zna definicję wielościanu, - zna definicje wielościanu foremnego, - potrafi wskazać dany wieloscian wśród - zna twierdzenia o prostych prostopadłych, płaszczyznach prostopadłych, - wyznaczy konstrukcyjnie obraz dowolnej figury geometrycznej w symetrii osiowej i środkowej, - rozstrzygnie czy dane przekształcenie jest izometrią, - znajdzie obraz figury w rzucie równoległym, - zna twierdzenia o rzucie odcinka, - znajdzie obraz figury w rzucie prostokątnym, - zna twierdzenie o trzech prostych prostopadłych,

14 modeli, - potrafi nazwać wskazany model wielościanu, - wykona siatkę wielościanu, Wielościany zadania. - zna własności wielościanów foremnych i stosuje je w prostych zadaniach, Figury obrotowe. - zna definicje figury obrotowej, - wykona siatkę walca, stożka, - określi rodzaj bryły obrotowej na podstawie wskazanego modelu, Przekroje płaskie figur przestrzennych. - zna definicję przekroju, - potrafi określić przekrój danej bryły płaszczyzną równoległą, prostopadłą do płaszczyzny podstawy, Wielościany i figury obrotowe w zadaniach. - potrafi wykorzystać poznane własności brył w prostych zadaniach, - stosuje własności wielościanów foremnych w zadaniach problemowych, - potrafi określić przekrój danej bryły dowolną płaszczyzną, - stosuje własności wielościanów foremnych i brył obrotowych w zadaniach problemowych, 21 Praca klasowa. 22 Omówienie pracy klasowej. 23 Poprawa pracy klasowej.

15 PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY III ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Lp. Temat lekcji Umiejętności Podstawowe Ponadpodstawowe I Potęgi Uczeń: Uczeń: 1 Potęga o wykładniku naturalnym. - zna definicję potęgi o wykładniku naturalnym, - obliczy potęgę o wykładniku naturalnym, - zna twierdzenie o działaniach na potęgach, - wykona działania na potęgach, 2 Potęga o wykładniku całkowitym. - zna definicję potęgi o wykładniku całkowitym, - obliczy potęgę o wykładniku całkowitym, - wykona działania na potęgach o wykładnikach ujemnych, - udowodni twierdzenie o działaniach na potęgach, 3 Działania na potęgach o wykładniku całkowitym iloczyn, iloraz potęg o tej samej podstawie. - wykona proste działania łączne na potęgach o wykładnikach całkowitych, - udowodni twierdzenie o działaniach na potęgach o wykładniku całkowitym, - wykona działania łączne na

16 4 Działania na potęgach potęga iloczynu, ilorazu, potęgi. - wykona proste działania łączne na potęgach, potęgach o wykładniku całkowitym, - wykona działania łączne na potęgach, 5 Pierwiastki kwadratowe. i działania na nich. - zna definicję pierwiastka kwadratowego, - obliczy pierwiastki z liczb nieujemnych, - zna twierdzenia o działaniach na pierwiastkach, - wykona proste działania łączne na pierwiastkach, 6 Pierwiastki stopnia n i działania na nich. - zna definicję pierwiastka stopnia n, - obliczy pierwiastki z liczb nieujemnych, - zna twierdzenia o działaniach na pierwiastkach stopnia n, - wykona proste działania łączne na pierwiastkach, 7 Potęga o wykładniku wymiernym. - zna definicję potęgi o wykładniku wymiernym, - obliczy potęgę o wykładniku wymiernym, - wykona proste działania na potęgach, 8-9 Działania na potęgach zadania. - wykona proste działania łączne na potęgach, - wykona działania łączne na pierwiastkach, - udowodni twierdzenie, - wykona działania łączne na pierwiastkach, - udowodni twierdzenie, - udowodni twierdzenie o działaniach na potęgach o wykładniku wymiernym, - wykona działania łączne na potęgach, - wykona działania łączne na potęgach,

17 10-11 Przekształcanie wyrażeń zawierających potęgi i pierwiastki. - wykona proste działania łączne na potęgach i pierwiastkach, - wykona działania łączne na potęgach i pierwiastkach, 12 Praca klasowa Omówienie i poprawa pracy klasowej. 15 Wykres i własności funkcji potęgowej o wykładniku naturalnym, parzystym. 16 Wykres i własności funkcji potęgowej o wykładniku naturalnym, nieparzystym. 17 Wykres i własności funkcji potęgowej o wykładniku całkowitym, ujemnym, parzystym. 18 Wykres i własności funkcji potęgowej o wykładniku całkowitym, ujemnym, nieparzystym. 19 Wykres i własności funkcji potęgowej o wykładniku wymiernym. - zna definicję funkcji potęgowej, - narysuje wykres i omówi własności na wybranych przykładach, - narysuje wykres i omówi własności na wybranych przykładach, - narysuje wykres i omówi własności na wybranych przykładach, - narysuje wykres i omówi własności na wybranych przykładach, - narysuje wykres i omówi własności na wybranych przykładach, - wyznaczy dziedzinę funkcji, - uogólni własności funkcji ze względu na n, - wyznaczy dziedzinę funkcji, - uogólni własności funkcji ze względu na n, - wyznaczy dziedzinę funkcji, - uogólni własności funkcji ze względu na n, - wyznaczy dziedzinę funkcji, - uogólni własności funkcji ze względu na n, - wyznaczy dziedzinę funkcji, - uogólni własności funkcji ze względu na n, Równania wykładnicze. - zna definicję równania wykładniczego, - potrafi rozwiązać proste równania wykładnicze, - potrafi rozwiązać równania wykładnicze o wyższym stopniu trudności np. stosując pomocniczą zmienną, Równania pierwiastkowe. - zna definicję równania pierwiastkowego, - potrafi rozwiązać proste równania - potrafi okreslć dziedzinę równania,

18 24 Praca klasowa. 25 Omówienie i poprawa pracy klasowej. II Własności miarowe figur. 1 Pomiary i jednostki długości. Związki miedzy jednostkami długości. pierwiastkowe, - zna wzory skróconego mnożenia, - zna jednostki długości, - zna związki między jednostkami długości, - zna wzory na obwody figur płaskich, - potrafi obliczyć obwód figury płaskiej i wyrazić go w odpowiedniej jednostce, - potrafi rozwiązać równanie pierwiastkowe korzystając ze wzorów skróconego mnożenia, 2 Twierdzenie sinusów. - zna definicję kąta wpisanego, - zna definicję kąta środkowego, - potrafi rozróżnić kąt wpisany i środkowy, - zna zależności między kątem wpisanym i środkowym opartym na tym samym łuku, - zna twierdzenie sinusów, 3 Zadania na zastosowanie twierdzenie sinusów. - potrafi wykorzystać twierdzenie sinusów w prostych zadaniach, - obliczy promień okręgu opisanego na trójkącie, - rozwiąże trójkąt, - udowodni twierdzenie sinusów, - potrafi wykorzystać twierdzenie sinusów w zadaniach, 4 Twierdzenie cosinusów. - zna twierdzenie cosinusów, - zna związek między twierdzeniem Pitagorasa i twierdzeniem cosinusów,

19 5 Zadania na zastosowanie twierdzenie cosinusów. 6 Pole figury płaskiej. Jednostki pola. Związki miedzy jednostkami pola. - stosuje twierdzenie w prostych zadaniach, - rozwiąże trójkąt, - zna jednostki pola, - zna związki między jednostkami pola, - zna wzory na pola figur płaskich, - stosuje twierdzenie w zadaniach, 7-8 Obliczanie pól wielokątów. - potrafi obliczyć pole danego wielokąta i wyrazić je w pewnej jednostce, 9-10 Obliczanie długości okręgu, pola koła i jego części. - zna wzory na obwód okręgu, pole koła oraz pole wycinka koła, - wyprowadzi wzory na pole koła i wycinka koła, Wyznaczanie pól powierzchni figur przestrzennych zastosowanie wzorów na pola wielokątów. 13 Objętość figur przestrzennych. Jednostki objętości. Związki miedzy jednostkami objętości. - zna definicję pola powierzchni figury przestrzennej, - zna wzory na pole powierzchni figur przestrzennych, - obliczy pole powierzchni figury przestrzennej ( proste przykłady ), - zna jednostki objętości, - zna związki miedzy jednostkami objętości, - zna wzory na objętość figur przestrzennych, Obliczanie objętości figur przestrzennych. - potrafi obliczyć objętość figury przestrzennej (proste przykłady), - obliczy pole powierzchni figury przestrzennej, - potrafi obliczyć objętość figury przestrzennej, Obliczanie objętości, pól powierzchni wielościanów i brył obrotowych zastosowanie funkcji trygonometrycznych. - stosuje wzory na objętość i pole powierzchni figur przestrzennych prawidłowych w zadaniach z zastosowaniem funkcji - stosuje wzory na objętość i pole powierzchni figur przestrzennych prawidłowych w zadaniach problemowych z

20 trygonometrycznych, zastosowaniem funkcji trygonometrycznych, Wyznaczanie długości, pola powierzchni i objętości w zadaniach o tematyce zawodowej. - obliczanie objętości, pola powierzchni, objętości w zadaniach z tekstem, 20 Praca klasowa Omówienie i poprawa pracy klasowej. Powtórzenie wybranych zagadnień z materiału programowego klas I III A Liczby i wyrażenia. 1 Zbiór liczb R jego podzbiory i działania w zbiorze liczb R. 2 Działania w zbiorze liczb R zadania. 3 Działania na ułamkach zwykłych. 4 Działania na ułamkach dziesiętnych. 5-6 Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. 7 Wartość bezwzględna liczby. 8-9 Przedziały liczbowe i działania na nich. 10 Część ułamkowa liczby Procenty. 13 Jednomiany i działania na nich. 14 Wielomiany i działania na nich. 15 Wzory skróconego mnożenia. 16 Wyrażenia arytmetyczne i działania na nich. 17 Sprawdzian. B Równania i nierówności stopnia

21 I, układy równań. 1 Równania stopnia I. 2 Nierówności stopnia I. 3 Układy równań stopnia I różne metody algebraiczne. C Funkcje. 1 Wykres funkcji i jej własności. 2 Graficzne rozwiązywanie układów równań. 3 Sprawdzian. D Funkcja kwadratowa. Równania i nierówności II stopnia. 1-2 Wykres i własności funkcji kwadratowej. 3 Równania kwadratowe. 4 Nierówności kwadratowe. 5 Równania wymierne. 6 Równanie okręgu. 7 Sprawdzian. E Potęgi i pierwiastki. 1-2 Potęga o wykładniku naturalnym, całkowitym, wymiernym. Działania na potęgach. 3 Pierwiastki stopnia n tego i działania na nich. 4 Równania wykładnicze. 5 Równania pierwiastkowe. 6 Sprawdzian. F Funkcje trygonometryczne. 1 Funkcje trygonometryczne. 2 Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych. 3 Tożsamości trygonometryczne.

22 G Geometria. 1 Figury geometryczne na płaszczyźnie. 2 Figury geometryczne w przestrzeni. 3-4 Zadania z treścią. 5 Przekształcenia geometryczne. 6 Sprawdzian.

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY II TECHNIKUM 5 - LETNIEGO

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY II TECHNIKUM 5 - LETNIEGO Lp. I PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY II TECHNIKUM 5 - LETNIEGO Temat lekcji Umiejętności Podstawowe Ponadpodstawowe Funkcja kwadratowa Uczeń: Uczeń: 1 Wykres i własności funkcji y = ax 2. - narysuje

Bardziej szczegółowo

2) R stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu.

2) R stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu. ZAKRES ROZSZERZONY 1. Liczby rzeczywiste. Uczeń: 1) przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg); 2)

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY CKU NR 1

RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY CKU NR 1 RAMOWY ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLAS I-III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY CKU NR 1 Zakres podstawowy Kl. 1-60 h ( 30 h w semestrze) Kl. 2-60 h (30 h w semestrze) Kl. 3-90 h (45 h w semestrze)

Bardziej szczegółowo

Rozdział VII. Przekształcenia geometryczne na płaszczyźnie Przekształcenia geometryczne Symetria osiowa Symetria środkowa 328

Rozdział VII. Przekształcenia geometryczne na płaszczyźnie Przekształcenia geometryczne Symetria osiowa Symetria środkowa 328 Drogi Czytelniku 9 Oznaczenia matematyczne 11 Podstawowe wzory 15 Rozdział I. Zbiory. Działania na zbiorach 21 1. Zbiór liczb naturalnych 22 1.1. Działania w zbiorze liczb naturalnych 22 1.2. Prawa działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ

PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ ALGEBRA Klasa I 3 godziny tygodniowo Klasa II 4 godziny tygodniowo Klasa III 3 godziny tygodniowo A. Liczby (24) 1. Liczby naturalne i całkowite. a. Własności, kolejność

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA ZP Ramowy rozkład materiału na cały cykl kształcenia

MATEMATYKA ZP Ramowy rozkład materiału na cały cykl kształcenia MATEMATYKA ZP Ramowy rozkład materiału na cały cykl kształcenia KLASA I (3 h w tygodniu x 32 tyg. = 96 h; reszta godzin do dyspozycji nauczyciela) 1. Liczby rzeczywiste Zbiory Liczby naturalne Liczby wymierne

Bardziej szczegółowo

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Wariant nr (klasa I 4 godz., klasa II godz., klasa III godz.) Klasa I 7 tygodni 4 godziny = 48 godzin Lp. Tematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas

Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas Wymagania edukacyjne z matematyki do programu pracy z podręcznikiem Matematyka wokół nas klasa I 1)Działania na liczbach: dopuszczający: uczeń potrafi poprawnie wykonać cztery podstawowe działania na ułamkach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM OCENA ŚRÓDROCZNA: NIEDOSTATECZNY ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Rok szkolny 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Rok szkolny 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Rok szkolny 2018/2019 Przedmiot Klasa Nauczyciele uczący Poziom matematyka 3e Łukasz Jurczak rozszerzony 6. Ułamki algebraiczne. Równania i nierówności wymierne. Funkcje wymierne.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI (zakres podstawowy) Rok szkolny 2017/2018 - klasa 2a, 2b, 2c 1. Funkcja

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony W klasie drugiej na poziomie rozszerzonym realizujemy materiał z klasy pierwszej tylko z poziomu rozszerzonego (na czerwono) oraz cały materiał z klasy drugiej. Rozkład

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II POZIOM ROZSZERZONY Równania i nierówności z wartością bezwzględną. rozwiązuje równania i nierówności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES PODSTAWOWY I. Funkcja liniowa dopuszczającą jeżeli: wie, jaką zależność między dwiema wielkościami zmiennymi nazywamy

Bardziej szczegółowo

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I (90 h)

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I (90 h) Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy i rozszerzony (według podręczników z serii MATeMAtyka) Klasa I (90 h) Temat Liczba godzin 1. Liczby rzeczywiste 15

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY 1. FUNKCJA KWADRATOWA rysuje wykres funkcji i podaje jej własności sprawdza algebraicznie, czy dany punkt należy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do małej matury z matematyki klasa II Poziom podstawowy i rozszerzony

Zagadnienia do małej matury z matematyki klasa II Poziom podstawowy i rozszerzony Zagadnienia do małej matury z matematyki klasa II Poziom podstawowy i rozszerzony Uczeń realizujący zakres rozszerzony powinien również spełniać wszystkie wymagania w zakresie poziomu podstawowego. Zakres

Bardziej szczegółowo

1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia.

1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia. 1. Elementy logiki i algebry zbiorów 1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia. Funkcje zdaniowe. Zdania z kwantyfikatorami oraz ich zaprzeczenia.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY DRUGIEJ

MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY DRUGIEJ MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1. SUMY ALGEBRAICZNE DLA KLASY DRUGIEJ 1. Rozpoznawanie jednomianów i sum algebraicznych Obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM LICZBY, WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym; umie obliczyć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. (zakres podstawowy) klasa 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. (zakres podstawowy) klasa 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY (zakres podstawowy) klasa 2 1. Funkcja liniowa Tematyka zajęć: Proporcjonalność prosta Funkcja liniowa. Wykres funkcji liniowej Miejsce zerowe funkcji liniowej.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PODSTAWOWY CZĘŚĆ I. Liczby rzeczywiste

ZAKRES PODSTAWOWY CZĘŚĆ I. Liczby rzeczywiste CZĘŚĆ I ZAKRES PODSTAWOWY W nawiasach proponowane oceny: 2 poziom konieczny wymagań edukacyjnych 3 poziom podstawowy wymagań edukacyjnych 4 poziom rozszerzający wymagań edukacyjnych 5 poziom dopełniający

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka zakres podstawowy

MATeMAtyka zakres podstawowy MATeMAtyka zakres podstawowy Proponowany rozkład materiału kl. I (100 h) 1. Liczby rzeczywiste 15 1. Liczby naturalne 1 2. Liczby całkowite. Liczby wymierne 1 1.1, 1.2 3. Liczby niewymierne 1 1.3 4. Rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski. KLASA I Wymagania

MATEMATYKA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski. KLASA I Wymagania MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski Treści zapisane kursywą (i oznaczone gwiazdką) wykraczają poza podstawę programową. Nauczyciel może je realizować,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w ZSZ Klasa I

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w ZSZ Klasa I Przedmiotowy system oceniania z matematyki w ZSZ Klasa I Dopuszczający Uczeń z potrafi : -zamienić ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie -rozróżnia liczby wymierne i niewymierne -zna definicję liczby

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum. Klasa I. Liczby i działania

Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum. Klasa I. Liczby i działania Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum Klasa I Liczby i działania obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne skracać i rozszerzać ułamki zwykłe porównywać dwa ułamki

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z matematyki w kl. III gimnazjum. (Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego)

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z matematyki w kl. III gimnazjum. (Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego) Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z matematyki w kl. III gimnazjum. (Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego) Ocena DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Uczeń: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Lista działów i tematów

Lista działów i tematów Lista działów i tematów Gimnazjum. Klasa 1 Liczby i działania Liczby Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych Zaokrąglenia liczb. Szacowanie wyników Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich Mnożenie i dzielenie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. LICZBA TEMAT GODZIN LEKCYJNYCH Potęgi, pierwiastki i logarytmy (8 h) Potęgi 3 Pierwiastki 3 Potęgi o wykładnikach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ I PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLASY DRUGIEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ I PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLASY DRUGIEJ KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ I PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLASY DRUGIEJ TREŚCI KSZTAŁCENIA WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Liczby wymierne i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PODSTAWOWY. Proponowany rozkład materiału kl. I (100 h)

ZAKRES PODSTAWOWY. Proponowany rozkład materiału kl. I (100 h) ZAKRES PODSTAWOWY Proponowany rozkład materiału kl. I (00 h). Liczby rzeczywiste. Liczby naturalne. Liczby całkowite. Liczby wymierne. Liczby niewymierne 4. Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej 5.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) klasa 2. rok szkolny 2015/2016

PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) klasa 2. rok szkolny 2015/2016 PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) klasa 2. rok szkolny 2015/2016 Wymagania wykraczające zawierają w sobie wymagania dopełniające, te zaś zawierają wymagania podstawowe. Ocenę dopuszczającą powinien otrzymać

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.)

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.) Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. godz. = 76 godz.) I. Funkcja i jej własności.4godz. II. Przekształcenia wykresów funkcji...9 godz. III. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum - nie potrafi konstrukcyjnie podzielić odcinka - nie potrafi konstruować figur jednokładnych - nie zna pojęcia skali - nie rozpoznaje figur jednokładnych

Bardziej szczegółowo

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy. Klasa I (60 h)

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy. Klasa I (60 h) Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy (według podręczników z serii MATeMAtyka) Temat Klasa I (60 h) Liczba godzin 1. Liczby rzeczywiste 15 1. Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum 1. Liczby i wyrażenia algebraiczne Zna pojęcie notacji wykładniczej. Umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej. Umie porównywać liczy zapisane w różny

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z matematyki kl.i LO

Plan wynikowy z matematyki kl.i LO Literka.pl Plan wynikowy z matematyki kl.i LO Data dodania: 2006-09-23 09:27:55 Przedstawiam Państwu plan wynikowy z matematyki dla klasy pierwszej LO wg programu programu DKOS 4015-12/02 na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE ( ) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk

str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE ( ) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE (2017-2018) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk Klasa 2c: wpisy oznaczone jako: (PI) PLANIMETRIA I, (SA) SUMY ALGEBRAICZNE, (FW) FUNKCJE WYMIERNE, (FWL) FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

83 Przekształcanie wykresów funkcji (cd.) 3

83 Przekształcanie wykresów funkcji (cd.) 3 Zakres podstawowy Zakres rozszerzony dział temat godz. dział temat godz,. KLASA 1 (3 godziny tygodniowo) - 90 godzin KLASA 1 (5 godzin tygodniowo) - 150 godzin I Zbiory Zbiory i działania na zbiorach 2

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM Małgorzata Janik DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej. rozumie rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

1 wyznacza współrzędne punktów przecięcia prostej danej

1 wyznacza współrzędne punktów przecięcia prostej danej Wymagania edukacyjne z matematyki DLA II i III KLASY ZASADNICEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Gwiazdką * oznaczono te hasła i wymagania, które są rozszerzeniem podstawy programowej. Nauczyciel może je realizować jedynie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY PIERWSZEJ

MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY PIERWSZEJ MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1. LICZBY RZECZYWISTE DLA KLASY PIERWSZEJ 1. Podawanie przykładów liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TEORETYCZNE Z MATEMATYKI

PYTANIA TEORETYCZNE Z MATEMATYKI Zbiory liczbowe: 1. Wymień znane Ci zbiory liczbowe. 2. Co to są liczby rzeczywiste? 3. Co to są liczby naturalne? 4. Co to są liczby całkowite? 5. Co to są liczby wymierne? 6. Co to są liczby niewymierne?

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa II technikum

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa II technikum Wymagania edukacyjne z matematyki klasa II technikum Poziom rozszerzony Obowiązują wymagania z zakresu podstawowego oraz dodatkowo: 1. JĘZYK MATEMATYKI I FUNKCJE LICZBOWE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

6. Notacja wykładnicza stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb

6. Notacja wykładnicza stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb LICZBY I DZIAŁANIA PROCENTY str. 1 Przedmiot: matematyka Klasa: 2 ROK SZKOLNY 2015/2016 temat Wymagania podstawowe P 2. Wartość bezwzględna oblicza wartość bezwzględną liczby wymiernej 3. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

1. LICZBY DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA L.P. NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

1. LICZBY DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA L.P. NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia L.P. DZIAŁ Z PODRĘCZNIKA NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. LICZBY 1. Znam pojęcie liczby naturalne, całkowite, wymierne, dodatnie, ujemne, niedodatnie, odwrotne, przeciwne. 2. Potrafię zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASY III gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

MATEMATYKA KLASY III gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE MATEMATYKA KLASY III gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, - sposób i potrzebę zaokrąglania liczb, - pojęcie wartości bezwzględnej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania Dział/l.p. Ilość godz. Typ szkoły: TECHNIKUM Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Rok szkolny 2016/2017 Przedmiot: MATEMATYKA Klasa: II 96 godzin numer programu T5/O/5/12 Rozkład materiału nauczania Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania egzaminacyjne z matematyki na studia w Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach (wszystkie kierunki) Algebra

Wymagania egzaminacyjne z matematyki na studia w Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach (wszystkie kierunki) Algebra Wymagania egzaminacyjne z matematyki na studia w Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach (wszystkie kierunki) Egzamin wstępny z matematyki na kierunek Matematyka będzie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka zakres rozszerzony

MATeMAtyka zakres rozszerzony MATeMAtyka zakres rozszerzony Proponowany rozkład materiału kl. I (160 h) (Na czerwono zaznaczono treści z zakresu rozszerzonego) Temat lekcji Liczba godzin 1. Liczby rzeczywiste 15 1. Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA II GIMNAZJUM Małgorzata Janik

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA II GIMNAZJUM Małgorzata Janik WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA II GIMNAZJUM Małgorzata Janik DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY Potęgi i pierwiastki Uczeń: Zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym Umie

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1

MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1 MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1 Rozkład materiału nauczania wraz z celami kształcenia oraz osiągnięciami dla słuchaczy CKU Nr 1 ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi ( z podziałem na semestry

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia klasy ZSZ (od 2012r.)

Opis założonych osiągnięć ucznia klasy ZSZ (od 2012r.) Opis założonych osiągnięć ucznia klasy ZSZ (od 2012r.) Zastosowanie przez nauczyciela wcześniej opisanych metod nauczania, form pracy i środków dydaktycznych oraz korzystanie z niniejszego programu nauczania

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Szkoła Branżowa

MATEMATYKA Szkoła Branżowa Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA rok szkolny 2018/2019 MATEMATYKA Szkoła Branżowa I. Formy i metody sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia: 1. Praca klasowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III Program nauczania matematyki w gimnazjum Matematyka dla przyszłości DKW 4014 162/99 Opracowała: mgr Mariola Bagińska 1. Liczby i działania Podaje rozwinięcia

Bardziej szczegółowo

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli semestr I 2007 / 2008r. klasa I Liczby wymierne Dział Główne wymagania edukacyjne Forma Obliczenia procentowe Umiejętność rozpoznawania podzbiorów zbioru liczb wymiernych. Umiejętność przybliżania i zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych

Pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU Pakiet edukacyjny do nauki przedmiotów ścisłych i kształtowania postaw przedsiębiorczych Mój przedmiot matematyka spis scenariuszy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Pogrubieniem oznaczono wymagania, które wykraczają poza podstawę programową dla zakresu podstawowego.

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Pogrubieniem oznaczono wymagania, które wykraczają poza podstawę programową dla zakresu podstawowego. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Pogrubieniem oznaczono wymagania, które wykraczają poza podstawę programową dla zakresu podstawowego. 1. LICZBY RZECZYWISTE podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile. Kl. I poziom rozszerzony

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile. Kl. I poziom rozszerzony Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile. LICZBY RZECZYWISTE Kl. I poziom rozszerzony podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych,

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu matematyka w ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ w Regionalnym Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Dział I FUNKCJE I ICH WŁASNOŚCI

Dział I FUNKCJE I ICH WŁASNOŚCI MATEMATYKA ZAKRES PODSTAWOWY Rok szkolny 01/013 Klasa: II Nauczyciel: Mirosław Kołomyjski Dział I FUNKCJE I ICH WŁASNOŚCI Lp. Zagadnienie Osiągnięcia ucznia. 1. Podstawowe własności funkcji.. Podaje określenie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEZ PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM

REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEZ PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEZ PROGRAM MATEMATYKA Z PLUSEM Treści nauczania wg podstawy programowej Podręcznik M+ Klasa I Klasa II Klasa III 1. Liczby wymierne dodatnie. Uczeń: 1) odczytuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki - Technikum. obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017

Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki - Technikum. obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017 Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki - Technikum obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. 2. Na początku roku szkolnego informuję

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa I Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS /02

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa I Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS /02 Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa I Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02 Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 1. Liczby naturalne definicja dzielnika

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.) Równanie prostej w postaci ogólnej Wzajemne połoŝenie dwóch prostych Nierówność liniowa z dwiema niewiadomymi

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki - klasa I 1. Liczby rzeczywiste

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki - klasa I 1. Liczby rzeczywiste Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki - klasa I 1. Liczby rzeczywiste Liczby naturalne Liczby całkowite. Liczby wymierne Liczby niewymierne Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej Pierwiastek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA III KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem. PODSTAWOWE Uczeń zna: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA III KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem. PODSTAWOWE Uczeń zna: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Ewa Koralewska PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA III KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem LP.. 2. 3. 5. OGÓLNA PODST- AWA PROGRA- MOWA a a TEMATYKA LEKCJI LICZBA GODZIN Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki Liceum Ogólnokształcące obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017

Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki Liceum Ogólnokształcące obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017 Przedmiotowe Ocenianie Z Matematyki Liceum Ogólnokształcące obowiązuje w roku szkolnym 2016 / 2017 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. 2. Na początku roku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. rok szkolny 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE. rok szkolny 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE rok szkolny 2018/2019 Przedmiot Klasa Nauczyciel uczący Poziom matematyka 3t Zuzanna Durlak rozszerzony 1. Funkcja kwadratowa Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. kurs uzupełniający dla studentów 1. roku PWSZ. w ramach»europejskiego Funduszu Socjalnego« Adam Kolany.

MATEMATYKA. kurs uzupełniający dla studentów 1. roku PWSZ. w ramach»europejskiego Funduszu Socjalnego« Adam Kolany. MATEMATYKA kurs uzupełniający dla studentów 1. roku PWSZ w ramach»europejskiego Funduszu Socjalnego«Adam Kolany rozkład materiału Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI, KLASA III PROGRAM: MATEMATYKA wokół nas DKW /99

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI, KLASA III PROGRAM: MATEMATYKA wokół nas DKW /99 PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI, KLASA III PROGRAM: MATEMATYKA wokół nas DKW-404-5/99 Temat lekcji Liczba godzin Wymagania Standardy Podstawowe P Ponadpodstawowe - PP 3/4 3 4 LICZBY RZECZYWISTE: Uczeń potrafi:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie Na podstawie programu Matematyka z plusem Na ocenę dopuszczającą Uczeń: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie II A i II B Liceum Plastycznego Zakres podstawowy Przygotowane w oparciu o propozycję wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie II A i II B Liceum Plastycznego Zakres podstawowy Przygotowane w oparciu o propozycję wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie II A i II B Liceum Plastycznego Zakres podstawowy Przygotowane w oparciu o propozycję wydawnictwa Nowa Era Kryteria Znajomość pojęć, definicji, własności oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Poziom podstawowy Klasa IIIb r.szk. 2014/2015 PLANIMETRIA(1) rozróżnia trójkąty: ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne stosuje twierdzenie o sumie miar kątów w trójkącie

Bardziej szczegółowo

Matematyka wykaz umiejętności wymaganych na poszczególne oceny

Matematyka wykaz umiejętności wymaganych na poszczególne oceny Matematyka wykaz umiejętności wymaganych na poszczególne oceny KLASA I 1.Liczby rzeczywiste 1. Podawanie przykładów liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny Podstawa programowa z 23 grudnia 2008r. do nauczania matematyki w zasadniczych szkołach zawodowych Podręcznik: wyd.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY I TECHNIKUM NA PODBUDOWIE ZSZ

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY I TECHNIKUM NA PODBUDOWIE ZSZ PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY I TECHNIKUM NA PODBUDOWIE ZSZ Lp. I Temat lekcji Umiejętności Podstawowe Ponadpodstawowe Wielomiany. Uczeń: Uczeń: 1 Zbiór liczb rzeczywistych, jego podzbiory i działania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA I KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem. PODSTAWOWE Uczeń zna:

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA I KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem. PODSTAWOWE Uczeń zna: Ewa Koralewska LP... OGÓLNA PODSTA- WA PROGRA MOWA b c PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA I KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem TEMATYKA LEKCJI LICZBA GODZIN Lekcja organizacyjna. Liczby.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Liczba h

Dział Rozdział Liczba h MATEMATYKA ZR Ramowy rozkład materiału w kolejnych tomach podręczników 1. Działania na liczbach Tom I część 1 1.1. Ćwiczenia w działaniach na ułamkach 1.. Obliczenia procentowe 1.3. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY CZWARTEJ H. zakres rozszerzony. Wiadomości i umiejętności

WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY CZWARTEJ H. zakres rozszerzony. Wiadomości i umiejętności WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY CZWARTEJ H. zakres rozszerzony Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna. Stopień Wiadomości i umiejętności -definiować potęgę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 2016/2017 (zakres podstawowy) klasa 3abc

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 2016/2017 (zakres podstawowy) klasa 3abc WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI 2016/2017 (zakres podstawowy) klasa 3abc 1, Ciągi zna definicję ciągu (ciągu liczbowego); potrafi wyznaczyć dowolny wyraz ciągu liczbowego określonego wzorem ogólnym;

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA II KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem. PODSTAWOWE Uczeń zna: POTĘGI I PIERWIASTKI

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA II KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem. PODSTAWOWE Uczeń zna: POTĘGI I PIERWIASTKI Ewa Koralewska LP..... 5... OGÓLNA PODSTA- WA PROGRA- MOWA PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA II KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem TEMATYKA LEKCJI LICZBA GODZIN Lekcja organizacyjna. Potęga

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń umie : WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM stosować cztery podstawowe działania na liczbach wymiernych, zna kolejność wykonywania działań

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna

Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna imię i nazwisko Kalendarz gimnazjalisty Tydz. Dział start 22.09 29 26.09 Przygotowanie do pracy zapoznanie się z informacjami na temat egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Standardy wymagań egzaminacyjnych Zdający posiada umiejętności w zakresie: POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY 1. wykorzystania i tworzenia informacji: interpretuje tekst matematyczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI Szkoła Branżowa I Stopnia

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI Szkoła Branżowa I Stopnia WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI Szkoła Branżowa I Stopnia KLASA I 1. Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne 1) Liczby naturalne, cechy podzielności stosuje cechy podzielności liczby przez 2, 3,

Bardziej szczegółowo

Ułamki i działania 20 h

Ułamki i działania 20 h Propozycja rozkładu materiału Klasa I Razem h Ułamki i działania 0 h I. Ułamki zwykłe II. Ułamki dziesiętne III. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych.. Dodawanie i odejmowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki kl.ii

Przedmiotowy system oceniania z matematyki kl.ii DZIAŁ 1. POTĘGI Matematyka klasa II - wymagania programowe zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym (K) umie zapisać potęgę w postaci iloczynu (K) umie zapisać iloczyn jednakowych czynników

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY II (A) zna; (B) rozumie; umie zastosować wiadomości w sytuacjach typowych; (D) umie zastosować wiadomości w sytuacjach problemowych; 1. Pierwiastki i potęgi

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z rozkładem materiału MATEMATYKA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Plan wynikowy z rozkładem materiału MATEMATYKA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA . Liczby rzeczywiste (3 h) Plan wynikowy z rozkładem materiału MATEMATYKA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Gwiazdką * oznaczono te hasła i wymagania, które są rozszerzeniem podstawy programowej. Nauczyciel może

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 0 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 4. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich 1 1-

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM W ZSPiG W CZARNYM DUNAJCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNE Przekształcenia algebraiczne Równania i układy równań Pojęcie funkcji. Własności funkcji. WYRAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału: matematyka na poziomie rozszerzonym

Rozkład materiału: matematyka na poziomie rozszerzonym Rozkład materiału: matematyka na poziomie rozszerzonym KLASA I 105h Liczby (30h) 1. Zapis dziesiętny liczby rzeczywistej 2. Wzory skróconego mnoŝenia 3. Nierówności pierwszego stopnia 4. Przedziały liczbowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA II

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA II WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA II POTĘGI zna pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym umie zapisać potęgę w postaci iloczynu umie zapisać iloczyn jednakowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka TEMAT 5. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego 6. Trójkąty o kątach 90º, 45º, 45º oraz 90º, 30º, 60º 1. Okrąg opisany na trójkącie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy matematyka w zakresie rozszerzonym w klasie 1f. w 2017/2018r.

Plan wynikowy matematyka w zakresie rozszerzonym w klasie 1f. w 2017/2018r. Jolanta Pająk Plan wynikowy matematyka w zakresie rozszerzonym w klasie 1f w 2017/2018r. Ocena dopuszczająca: Temat lekcji Elementy logiki matematycznej Uczeń: rozpoznaje spójniki logiczne, zna wartości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne,

Bardziej szczegółowo

Liczby i działania klasa III

Liczby i działania klasa III Liczby i działania klasa III - oblicza wartość bezwzględną liczby - wykonuje działania w zbiorze liczb rzeczywistych proste przykłady - potęguje liczby naturalne proste przykłady - pierwiastkuje liczby

Bardziej szczegółowo