Ułamki i działania 20 h

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ułamki i działania 20 h"

Transkrypt

1 Propozycja rozkładu materiału Klasa I Razem h Ułamki i działania 0 h I. Ułamki zwykłe II. Ułamki dziesiętne III. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych.. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.. Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych. 4. Działania łączne na ułamkach zwykłych. 5. Przypomnienie wiadomości o ułamkach dziesiętnych. 6. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych. 7. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych. 8. Działania łączne na ułamkach dziesiętnych. 9. Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych. 0. Przybliżenia dziesiętne.. Działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.. Powtórzenie nr.. Praca klasowa nr. 4. Omówienie i poprawa pracy klasowej nr. Procent i promil h I. Procent i promil. Procent i promil jako część pewnej wielkości.. Obliczanie procentu danej liczby. II. Obliczenia procentowe III. Zastosowania procentów. Obliczanie liczby z danego jej procentu. Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest 4. druga liczba. 5. Obliczenia procentowe w praktyce Powtórzenie nr. 7. Praca klasowa nr. 8. Omówienie i poprawa pracy klasowej nr.

2 Liczby wymierne 9 h I. System rzymski. Cyfry i liczby. System rzymski. II. Liczby wymierne III. Działania na liczbach wymiernych IV. Potęga i pierwiastek. Pojęcie liczby wymiernej.. Odległość liczb na osi liczbowej. 4. Porównywanie liczb wymiernych. 5. Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych. 6. Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych. 7. Potęga o wykładniku naturalnym. 8. Pierwiastek kwadratowy i sześcienny. 9. Działania łączne na liczbach wymiernych. 0. Zastosowanie liczb wymiernych do rozwiązywania zadań.. Powtórzenie nr.. Praca klasowa nr.. Omówienie i poprawa pracy klasowej nr. Wyrażenia algebraiczne h I. Wiadomości II. Działania na wyrażeniach algebraicznych III. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.. Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych. Obliczanie wartości liczbowej wyrażenia algebraicznego.. Jednomian i suma algebraiczna. 4. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych. 5. Mnożenie sumy algebraicznej przez liczbę. 6. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. 7. Powtórzenie nr Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 4.

3 Równania h I. Zapisywanie i rozwiązywanie równań II. Zastosowanie równań III. Proporcja. Zapisywanie związków między wielkościami za pomocą równań.. Liczby spełniające równania.. 4. Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Zastosowanie równań do rozwiązywania zadań tekstowych. 5. Stosunek dwóch i kilku wielkości. 6. Proporcja i jej własności. 7. Wielkości wprost proporcjonalne. 8. Rozwiązywanie zadań praktycznych.. Powtórzenie nr 5.. Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 5. Figury płaskie. Układ współrzędnych 8 h I. Wstęp do geometrii II. Figury i ich własności IV. Układ współrzędnych... Przypomnienie wiadomości o podstawowych figurach płaskich. Przypomnienie i rozszerzenie wiadomości o kątach. Wzajemne położenie dwóch prostych. Proste równoległe przecięte trzecią prostą. 4. Łamana i wielokąt. 5. Klasyfikacja trójkątów. 6. Czworokąty i ich własności. 7. Figury przystające. 8. Cechy przystawania trójkątów. 9. Układ współrzędnych na płaszczyźnie. 0. Odczytywanie współrzędnych punktów i zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych.. Figury w prostokątnym układzie współrzędnych.. Powtórzenie nr 6.. Praca klasowa nr 6.

4 . Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 6. Twierdzenie Pitagorasa i pola figur płaskich 9 h I. Twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa.. Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa.. Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa. II. Jednostki pola 4. Jednostki pola i ich zamiana. III. Pola figur 5. Pole prostokąta i kwadratu. 6. Pole trójkąta. 7. Pole równoległoboku i rombu. 8. Pole trapezu. 9. Pola innych wielokątów. 0. Powtórzenie nr 7.. Praca klasowa nr 7.. Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 7.

5 Klasa II Razem 5 Potęgi o wykładniku naturalnym i całkowitym h I. Wiadomości II. Własności potęg III. Potęga o wykładniku ujemnym. Potęga liczby wymiernej o wykładniku naturalnym.. Mnożenie i dzielenie potęg o jednakowych podstawach.. Potęga potęgi. 4. Mnożenie i dzielenie potęg o jednakowych wykładnikach. 5. Porównywanie potęg. 6. Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym. 7. Notacja wykładnicza. 8. Powtórzenie nr. 9. Praca klasowa nr. 0. Omówienie i poprawa pracy klasowej nr. Pierwiastki 0 h I. Wiadomości II. Własności pierwiastków III. Zastosowanie pierwiastków. Pierwiastek kwadratowy i sześcienny... Mnożenie i dzielenie pierwiastków kwadratowych i sześciennych. Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka i włączanie czynnika pod znak pierwiastka. 4. Pierwiastki i ich zastosowanie. 5. Powtórzenie nr. 6. Praca klasowa nr. 7. Omówienie i poprawa pracy klasowej nr.

6 Okrąg i koło 8 h I. Wiadomości II. Prosta i okrąg III. Okrąg opisany na trójkącie i wpisany w trójkąt IV. Wielokąty foremne. Okrąg, koło, łuk, pierścień kołowy, wycinek koła, kąt środkowy.. Obwód koła i długość łuku.. Pole koła i pierścienia kołowego. 4. Wycinek kołowy i jego pole. 5. Wzajemne położenie prostej i okręgu. 6. Symetralna odcinka i dwusieczna kąta. 7. Styczna do okręgu. 8. Okrąg opisany na trójkącie. 9. Okrąg wpisany w trójkąt. 0. Okrąg opisany i wpisany w trójkąt równoboczny.. Budowanie kątów 0, 45, 60.. Wielokąty foremne.. Powtórzenie nr. 4. Praca klasowa nr. 5. Omówienie i poprawa pracy klasowej nr. Wyrażenia algebraiczne 4 h I. wiadomości II. Działania na wyrażeniach algebraicznych III. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Przypomnienie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych.. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych.. Mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian. 4. Mnożenie sum algebraicznych. 5. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. 6. Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias. 7. Przekształcanie wzorów. 8. Powtórzenie nr Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 4.

7 Równania i układy równań h I. Równania II. Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne III. Układy równań IV. Zastosowanie układów równań.. Zapisywanie i rozwiązywanie równań I stopnia z jedną niewiadomą. Zastosowanie równań do rozwiązywania zadań tekstowych.. Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne Układ dwóch równań I stopnia z dwiema niewiadomymi. Rozwiązywanie układów dwóch równań I stopnia z dwiema niewiadomymi. Zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań praktycznych. 7. Powtórzenie nr Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 5. 4 Funkcje i ich wykresy 6 h I. Wiadomości II. Własności funkcji III. Zależności funkcyjne w życiu codziennym. Punkty w prostokątnym układzie współrzędnych.. Przyporządkowanie a funkcja.. Sposoby opisywania funkcji liczbowej. 4. Własności funkcji liczbowej. 5. Odczytywanie własności funkcji Przykłady zależności funkcyjnych występujących w życiu codziennym. Odczytywanie informacji z wykresu funkcji opisującej sytuację praktyczną. 8. Powtórzenie nr Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 6.

8 Symetrie h I. Symetria względem prostej II. Symetria względem punktu III. Symetria w układzie współrzędnych. Figury symetryczne względem prostej.. Oś symetrii figury.. Figury symetryczne względem punktu. 4. Środek symetrii figury. 5. Symetria w układzie współrzędnych. 6. Powtórzenie nr Praca klasowa nr Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 7. Graniastosłupy i ostrosłupy 0 h I. Graniastosłupy II. Ostrosłupy III. Zastosowanie 9.. Graniastosłupy i ich własności.. Pole powierzchni graniastosłupa.. Jednostki objętości. Objętość graniastosłupa. 4. Obliczanie pól i objętości graniastosłupów. 5. Ostrosłupy i ich własności. 6. Pole powierzchni ostrosłupa. 7. Objętość ostrosłupa. 8. Obliczanie pól i objętości ostrosłupów. Rozwiązywanie zadań w kontekście praktycznym. 0. Powtórzenie nr 8.. Praca klasowa nr 8.. Omówienie i poprawa pracy klasowej nr 8.

9 Klasa III Razem 8 Statystyka opisowa i elementy rachunku prawdopodobieństwa 8 h I. Odczytywanie, interpretowanie i przedstawianie danych statystycznych II. Średnia arytmetyczna, mediana, moda, rozstęp III. Elementy rachunku prawdopodobieństwa. Odczytywanie danych statystycznych.. Interpretowanie danych statystycznych.. Przedstawianie danych statystycznych. 4. Liczby charakteryzujące zbiór wyników. 5. Statystyka w praktyce zadania. 6 Przykłady prostych doświadczeń losowych. 7. Prawdopodobieństwo zdarzenia losowego. 8. Powtórzenie nr. 9. Praca klasowa nr. 0. Omówienie i poprawa pracy klasowej nr. Figury podobne h I. Skala i podobieństwo II. Własności figur podobnych. Figury podobne i skala podobieństwa.. Obliczanie wymiarów wielokątów w skali.. Własności trójkątów prostokątnych podobnych. 4. Stosunek pól figur podobnych. 5. Powtórzenie nr. 6. Praca klasowa nr. 7. Omówienie i poprawa pracy klasowej nr. Bryły obrotowe 7 h I. Bryły obrotowe. Przykłady brył obrotowych. II. Walec. Walec objętość i pole powierzchni. 4 III. Stożek. Stożek objętość i pole powierzchni. 4 IV. Kula 4. Kula objętość i pole powierzchni.

10 V. Zadania praktyczne 5. Obliczanie objętości i pól powierzchni brył obrotowych w zadaniach praktycznych. 6. Powtórzenie nr. 7. Praca klasowa nr. 8. Omówienie i poprawa pracy klasowej nr. Zestawy powtórzeniowe 50 h Arytmetyka Algebra Funkcje Statystyka i elementy rachunku prawdopodobieństwa Planimetria Stereometria. Dzielniki i wielokrotności.. Działania na liczbach wymiernych.. Obliczenia procentowe. 4. Potęgi i pierwiastki. Zadania praktyczne rozwiązywane metodą 5. arytmetyczną. 6. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. 7. Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. 8. Układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Zadania praktyczne rozwiązywane za pomocą równań 9. i układów równań. 0. Funkcje i ich własności.. Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne.. Statystyka i doświadczenia losowe.. Kąty i wielokąty. 4. Własności, pola i obwody trójkątów. 5. Własności, pola i obwody czworokątów. 6. Własności, pola i obwody okręgów i kół. 7. Figury przystające, podobne i symetryczne. 8. Graniastosłupy. 9. Ostrosłupy. 0. Bryły obrotowe.. Zadania praktyczne. Przed egzaminem 0 h

11 Przykładowe zestawy egzaminacyjne. Zestaw nr.. Zestaw nr.. Zestaw nr. 4. Zestaw nr Zestaw nr 5. To Ci się może przydać 0 h I. Wzory skróconego mnożenia II. Nierówności III. Trygonometria IV. Modelowanie matematyczne. Kwadrat sumy dwóch wyrażeń algebraicznych.. Kwadrat różnicy dwóch wyrażeń algebraicznych.. Różnica kwadratów dwóch wyrażeń algebraicznych. 4. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia. 5. Nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. 6. Rozwiązywanie nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. 7. Związki miarowe między bokami i kątami w trójkącie prostokątnym. 8. Wartości sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa dla kątów o mierze 0º, 45º i 60º. 9. Związki między sinusem, cosinusem, tangensem i cotangensem w trójkącie prostokątnym. 0. Budowanie modeli matematycznych. 5

秘密

秘密 錯 魂 記 歌 仔 戲 劇 本 劇 情 簡 介 義 明 雅 蓮 夫 妻 膝 下 無 子, 養 育 年 齡 差 距 甚 大 的 小 妹 慧 君, 他 們 都 熱 愛 南 管 音 樂, 而 台 南 城 的 南 管 秋 祭 大 會 將 近, 這 三 人 所 屬 的 館 閣 雅 音 齋 也 正 加 緊 練 習, 希 望 能 在 秋 祭 大 會 中 奪 得 頭 彩 某 日 姑 嫂 兩 人 出 門 行 香, 天

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 露 年 老 女 兩 留 兩 離 不 不 不 料 車 不 料 來 1. 22 年 讀 律 說 2. 女 20 老 女 麗 3. 45 老 論 4. 林 女 43 見 識 女 5. 45 來 老 6. 女 20 女 7. 劉 女 45 利 說 8. 60 9. 50 良 10. 50 11. 45 12. 45 露 1 13. 老 14. 里 50 兩 L 不 1 : L L 切 2 1 切 泥 留 露

Bardziej szczegółowo

E11701

E11701 編 輯 推 薦 無 悔 付 出 的 勇 氣 身 邊 是 不 是 有 這 樣 的 人, 總 將 自 己 的 需 求 放 在 最 後, 為 了 所 愛 的 人 無 怨 無 悔 付 出? 以 前 小 編 總 覺 得 這 樣 的 人 很 偉 大 也 很 傻, 怎 麼 能 將 自 己 的 一 切 全 部 投 入 毫 不 保 留? 或 許 是 因 為 見 到 身 邊 朋 友 為 了 愛 情 義 無 反 顧, 明

Bardziej szczegółowo

000

000 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 其 他 ---- 兩 岸 青 年 交 流 ) 2013 年 臺 灣 大 學 院 校 青 年 赴 大 陸 民 族 院 校 參 訪 交 流 活 動 出 國 報 告 服 務 機 關 : 蒙 藏 委 員 會 姓 名 職 稱 : 娥 舟 文 茂 簡 任 秘 書 兼 副 處 長 韓 慈 穎 科 長 派 赴 國 家 : 中 國 大 陸 出 國 期 間 :102. 8. 25

Bardziej szczegółowo

由社會發展趨勢探討國人睡眠品質

由社會發展趨勢探討國人睡眠品質 1 2 3 1. 2. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 4 5 6 7683 7 3-2 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9 4-1 10

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 133氣象與地震.doc

Microsoft Word - 133氣象與地震.doc 氣 象 與 地 震 作 者 : 羅 名 欽 中 揚 通 信 摘 羅 皓 丰 待 業 要 地 震 科 技 附 屬 在 氣 象 局, 但 是 對 於 地 震 衍 生 的 事 項 卻 在 地 震 工 程 中 心 及 中 央 地 質 調 查 所, 地 震 區 分 震 前 及 震 後 兩 種 事 務, 一 是 震 前 預 測, 一 是 震 後 回 推, 總 在 未 知 的 恐 懼 中 技 求 發 現 地 震

Bardziej szczegółowo

先生別耍我

先生別耍我 先 生 別 耍 我. 夏 雪 3 目 錄 : 第 一 章 005 第 二 章 019 第 三 章 044 第 四 章 058 第 五 章 077 第 六 章 101 第 七 章 121 第 八 章 136 4 目 錄 第 九 章 151 第 十 章 172 尾 聲 196 關 於 夏 雪 197 先 生 別 耍 我. 夏 雪 5 第 一 章 姜 曦 在 照 片 裡 翻 閱 照 片 的 是 一 個

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word - \244\255\246~\257\305\244O\246\346\265\243\301n73\264\301.doc)

(Microsoft Word - \244\255\246~\257\305\244O\246\346\265\243\301n73\264\301.doc) 五 年 一 班 陳 娟 娟 老 師 指 導 一 件 可 怕 的 事 五 年 一 班 顏 馨 兒 不 久 前, 我 和 兩 位 四 年 級 的 同 學, 一 起 參 加 小 小 說 書 人 的 比 賽 我 們 準 備 了 相 聲 參 賽, 一 看 到 密 密 麻 麻 需 要 背 誦 的 台 詞, 整 個 人 都 快 呆 掉 了, 但 是 為 了 爭 取 好 成 績, 我 們 彼 此 約 定 要 全 力

Bardziej szczegółowo

并 摊 开 双 手 孟 青 田 : 姚 山 覃, 现 在 是 新 中 国, 你 已 经 走 投 无 路 了, 投 降 吧 姚 山 覃 : 我 从 落 草 那 天 起, 就 不 知 道 什 么 叫 投 降 孟 青 田 手 往 下 挥 的 同 时, 四 季 豆 的 枪 就 响 了, 姚 山 覃 当 场

并 摊 开 双 手 孟 青 田 : 姚 山 覃, 现 在 是 新 中 国, 你 已 经 走 投 无 路 了, 投 降 吧 姚 山 覃 : 我 从 落 草 那 天 起, 就 不 知 道 什 么 叫 投 降 孟 青 田 手 往 下 挥 的 同 时, 四 季 豆 的 枪 就 响 了, 姚 山 覃 当 场 第 一 集 1-1 空 镜 头 : 湘 西 山 脉, 群 峦 叠 嶂 伴 随 着 激 烈 的 枪 炮 声, 叠 出 字 幕 :1951 年, 湘 西 剿 匪 战 场 1-2 日, 外, 树 林 一 面 弹 洞 累 累 的 红 一 团 军 旗 在 高 地 上 迎 风 飘 扬 团 长 孟 青 田 带 着 几 名 战 士 敏 捷 地 向 一 山 洞 逼 近 孟 青 田 等 人 向 洞 内 打 枪, 洞 内

Bardziej szczegółowo

Az b.doc

Az b.doc 2003 2003 SARS 2003 06 30 2003 6 30 2002 12 31 2003 6 30 2002 12 31 216,895,192.56 254,693,069.47 20,740,866.94 52,531,343.56 303,192.00 306,436.00 303,192.00 306,436.00 21,377,283.55 7,838,481.00

Bardziej szczegółowo

1605 1682 1671 1769 1674 1762 1745 1862 341 270 1670 1775 1857 1769 1832 1842 11 16 19 1772 1801 C.I. 16 1775 1783 1730 1805 1637 1680 17 15 16 18 1613

Bardziej szczegółowo

1-1招股说明书(封卷稿).PDF

1-1招股说明书(封卷稿).PDF 7 3,656.70 3,656.70 200 7095% 8.530% 1 1996 2000 11 2000 1999 [2001]480 [2000]96 2,000 90 100 3 6 3,224 1,142 285 4 63.25 ( )44.68% ( ) 22 / 2000 [2001]307 4 3,000 ( ) 2,215.15 561.42 222.12 26.14% ( )

Bardziej szczegółowo

os is os is

os is os is os is os is 1731 1805 1800 1881 é é é 4 1553 1610 32.5 27.07 1577 1638 1575 1537 1563 1581 1644 - 1585 1642 1579 1646 1599 1626 1494 1547 354 430 K 287

Bardziej szczegółowo

文件汇编.indd

文件汇编.indd 目 录 1. 会 议 须 知 2. 大 会 程 序 3. 议 程 4. 主 席 团 名 单 5. 筹 备 工 作 报 告 6. 筹 备 委 员 会 代 表 资 格 审 查 报 告 7. 选 举 监 票 人 名 单 8. 第 三 十 一 届 学 生 会 委 员 会 委 员 选 举 办 法 9. 第 三 十 一 届 学 生 会 委 员 会 委 员 候 选 人 简 介 10. 第 三 十 届 学 生 会

Bardziej szczegółowo

上海市本科教学质量年度报告

上海市本科教学质量年度报告 上 海 市 本 科 教 学 质 量 年 度 报 告 数 据 内 涵 说 明 V2.0 版 上 海 市 教 委 高 教 处 上 海 喆 思 (2015.07.02) 目 录 一 基 本 统 计 挃 标 说 明... 4 二 挃 标 解 释... 4 1. 全 日 制 在 校 本 科 生 数 及 占 在 校 生 总 数 的 比 例 ( 学 年 )... 4 2. 当 年 本 科 招 生 与 业 总 数

Bardziej szczegółowo

101年光復中學辦理「東京美麗人生」學習單書寫說明

101年光復中學辦理「東京美麗人生」學習單書寫說明 101 年 光 復 中 學 辦 理 東 京 美 麗 人 生 學 習 單 書 寫 說 明 凡 參 加 本 次 海 外 體 驗 學 習 之 同 學 必 須 以 電 腦 打 字 方 式, 依 據 各 項 學 習 主 題 完 成 以 下 作 業, 並 依 序 裝 訂 成 冊 於 活 動 結 束 後 二 週 內 繳 交 ( 一 ) 行 前 研 習 課 程 學 習 心 得 學 習 單 格 式 如 附 件 1,

Bardziej szczegółowo

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 : ( CIP) /,. :, 2004 ISBN 7-313 - 03771-6............. K828.2 CI P ( 2004 ) 057767 ( 877 200030 ) : 64071208 : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :157 2004 6 1 2004 6 1 :1-20 000 ISBN7-313 - 03771-6/ K 021 :15.00

Bardziej szczegółowo

(CIP).2003/.:, ISBN ( )2003.Z CI P (2003) : : : : : ( 2003 ) ( ) ( 028) ( 028 )

(CIP).2003/.:, ISBN ( )2003.Z CI P (2003) : : : : : ( 2003 ) ( ) ( 028) ( 028 ) 2 0 0 3 (CIP).2003/.:,2003.10 ISBN 7-5410 - 2305-1...( )2003.Z527.13 CI P (2003) 090796 : : : : : ( 2003 ) ( 610012) ( 028) 86665614 ( 028 ) 86665652 787 1092 1/ 16 16. 875 27 598 2003 10 2003 10 : 1-1000

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D2030362EB0A9C5E8AAA2AABAA4A4C2E5AA76C0F8C17BA7C9C5E9B77C2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2030362EB0A9C5E8AAA2AABAA4A4C2E5AA76C0F8C17BA7C9C5E9B77C2E646F63> 骨 髓 炎 的 中 醫 治 療 臨 床 體 會 羅 仕 榮 前 言 1 李 政 育 骨 髓 炎 (Osteomyelitis) 是 骨 科 常 見 的 病 証, 骨 髓 炎 是 同 時 發 生 在 骨 骼 和 骨 髓 的 發 炎 狀 態 急 性 骨 髓 炎 有 劇 烈 的 發 燒 局 部 性 發 熱 腫 脹 發 紅 疼 痛 以 及 骨 骼 細 胞 死 亡 慢 性 骨 髓 炎 從 被 感 染 的 骨

Bardziej szczegółowo

4 18 19 [1] (p.28) 50 2500 18 19 1 1. 2 2. / / 3 4 [1] (p.26) [2] (p.171) 3 1998 4 13 4

4 18 19 [1] (p.28) 50 2500 18 19 1 1. 2 2. / / 3 4 [1] (p.26) [2] (p.171) 3 1998 4 13 4 2012 13 No.13,2012 History Teaching 650 Sum No.650 510631 [ ] [ ]G63 [ ]B [ ]0457-6241 2012 13-0003-11 [1] pp.25~26 1 2.4 30 62 30 102 28 =30 2 2012-05-07 3 4 18 19 [1] (p.28) 50 2500 18 19 1 1. 2 2. /

Bardziej szczegółowo

朝陽科技大學

朝陽科技大學 朝 陽 科 技 大 學 傳 播 藝 術 系 畢 業 專 題 劇 本 假 童 話 真 謊 言 指 導 老 師 : 朱 俊 仰 博 士 學 生 : 魏 嫚 均 楊 孟 臻 中 華 民 國 100 年 6 月 表 達 宗 旨 在 現 實 社 會 中, 我 們 總 是 談 戀 愛 談 的 忘 我, 忘 記 了 關 心 自 己 的 父 母 和 朋 友, 盲 目 的 相 信 自 己 身 邊 的 人 就 是 王

Bardziej szczegółowo

OS OS OS 2

OS OS OS 2 1 OS OS OS 2 / 3 4 OS 5 KTV KTV OS OS 6 / Party OS 7 Party KTV KTV KTV KTV KTV 8 9 10 11 12 13 Haagen-Dazs 14 / 15 16 / 17 OS OS / 18 / / 19 20 / 21 22 23 / /.. . 24 25 / 26 / / 27 . 28 29 30 31 32 33

Bardziej szczegółowo

( CIP) /. :, ( ) ISB N S CI P (2004) ( 2 ) ( ) : : 787 m m1092 m m 1/ 64 : : 63

( CIP) /. :, ( ) ISB N S CI P (2004) ( 2 ) ( ) : : 787 m m1092 m m 1/ 64 : : 63 ( CIP) /. :, 2004. 8 ( ) ISB N 7 109 09371 9.... S865. 4 CI P (2004) 076150 ( 2 ) ( 100026 ) : 2004 8 1 2004 8 1 : 787 m m1092 m m 1/ 64 : 2. 875 : 63 : 1 20 000 : 2. 90 (, ) ,,,,,,, 1 ,,, 2004 5 2 1

Bardziej szczegółowo

--- --- ----,, 2

--- --- ----,, 2 1 2 3 Brand 19 --- AMA --- 1 --- --- ----,, 2 ,,,, 1 2 3 Product Class 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 1 50 60 2 6 7 CI CI CI CI CI 8 9 1 2 3 10 11 1 2 1 2 3 4 5 3 12 1 2 3 13 1 2 3 4 5 14 1 2 20-55 3 4 1 2 3

Bardziej szczegółowo

101 1929 年 4 月 我 滿 6 歲 時, 進 入 離 家 不 遠 的 樹 仔 腳 公 學 校 ( 今 臺 中 市 南 區 和 平 國 小 ) 從 三 年 級 開 始, 我 和 哥 哥 鐵 樹 堂 兄 寶 樹 堂 弟 寶 琛 四 人, 依 祖 父 意 見 轉 學 到 市 區 的 臺 灣 總

101 1929 年 4 月 我 滿 6 歲 時, 進 入 離 家 不 遠 的 樹 仔 腳 公 學 校 ( 今 臺 中 市 南 區 和 平 國 小 ) 從 三 年 級 開 始, 我 和 哥 哥 鐵 樹 堂 兄 寶 樹 堂 弟 寶 琛 四 人, 依 祖 父 意 見 轉 學 到 市 區 的 臺 灣 總 狂 風 驟 雨 於 我 何 傷 : 林 鐵 錚 先 生 訪 談 * 100 林 鐵 錚 口 審 定 柳 書 琴 採 訪 整 理 2012 年 3 月 12 13 日 中 國 遼 寧 省 大 連 市 一 臺 中 三 家 子 弟 及 我 的 青 少 年 時 代 我 的 祖 先 林 簪 (98 世 ) 在 1745 年 ( 乾 隆 10 年 )16 歲 離 開 故 鄉 福 建 省 平 和 縣 板 仔 銅

Bardziej szczegółowo

打 造 新 型 领 导 力 揭 示 未 来 领 导 力 面 临 的 新 挑 战 根 据 Hay ( 合 益 ) 集 团 2030 领 导 力 的 研 究 发 现, 未 来 的 领 导 者 想 要 成 功 就 必 须 掌 握 新 的 技 能 和 素 质 内 容 介 绍 2 1 全 球 范 围 内 的 力 量 对 比 正 在 发 生 变 化 5 2 气 候 变 化 和 资 源 匮 乏 的 问 题 与

Bardziej szczegółowo

( CI P) /,,, :, 2006 ( ) ISBN S642.2 CI P ( 2006 ) : : : 16 : : ( 0531 ) : w w w. lkj. co m. cn

( CI P) /,,, :, 2006 ( ) ISBN S642.2 CI P ( 2006 ) : : : 16 : : ( 0531 ) : w w w. lkj. co m. cn ( CI P) /,,, :, 2006 ( ) ISBN 7-5331 - 4439-2................S642.2 CI P ( 2006 ) 057615 : : : 16 : 250002 : ( 0531 ) 82098088 : w w w. lkj. co m. cn : sdkj @ sdp ress.com.c n : : 16 : 250002 : ( 0531

Bardziej szczegółowo

創 作 動 機 因 未 成 年 懷 孕 的 案 例 從 國 中 時 期 就 在 身 邊 屢 屢 發 生, 這 意 外 中 的 小 生 命 會 讓 一 個 人 或 說 是 一 對 父 母 的 人 生 產 生 劇 烈 衝 擊, 先 不 談 是 否 成 全 生 命 的 誕 生, 往 往 就 在 社 會 倫

創 作 動 機 因 未 成 年 懷 孕 的 案 例 從 國 中 時 期 就 在 身 邊 屢 屢 發 生, 這 意 外 中 的 小 生 命 會 讓 一 個 人 或 說 是 一 對 父 母 的 人 生 產 生 劇 烈 衝 擊, 先 不 談 是 否 成 全 生 命 的 誕 生, 往 往 就 在 社 會 倫 目 錄 創 作 動 機 ------------------2 人 物 介 紹 ------------------3 劇 情 大 綱 ------------------6 劇 本 -----------------7 1 創 作 動 機 因 未 成 年 懷 孕 的 案 例 從 國 中 時 期 就 在 身 邊 屢 屢 發 生, 這 意 外 中 的 小 生 命 會 讓 一 個 人 或 說 是 一 對

Bardziej szczegółowo

!""#!$% & # &((! $% ) &((! %" & $!""# & # &((( )# &( &((! # &(((!*+ % *

!#!$% & # &((! $% ) &((! % & $!# & # &((( )# &( &((! # &(((!*+ % * +!" #!!$!%& ( % )% *) &!!) &!!( && &!!! " ""& + ""& ##" &!!% &( # !""#!$% & # &((! $% ) &((! %" & $!""# & # &((( )# &( &((! # &(((!*+ % * (!""#!""" $%%% &#% & $"! *!""! "#$!""! #%!% &% & &" ( #%!% % #)

Bardziej szczegółowo

~

~ 2011 6 155 No. 6 2011 Journal of Jinan UniversityPhilosophy and Social Sciences Sum No. 155 310036 D929 A 1000-5072201106 - 0130-011 2011-10 - 17 1959 33 6 131 1 3 3 1 3 3 224 258 3 2 6 335 ~ 337 124 3

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0BDA8C8FDBED6B9C9B7DDA3A8BBA6A3A932303132C4EAB6C8C9E7BBE1D4F0C8CEB1A8B8E6>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0BDA8C8FDBED6B9C9B7DDA3A8BBA6A3A932303132C4EAB6C8C9E7BBE1D4F0C8CEB1A8B8E6> 中 建 三 局 建 设 工 程 股 份 有 限 公 司 ( 沪 ) 2012 年 度 社 会 责 任 报 告 目 录 一 公 开 陈 述 5 二 企 业 简 介 7 三 主 要 参 数 9 四 报 告 分 类 内 容 10 ( 一 ) 提 高 素 质 保 护 权 益, 全 面 履 行 员 工 责 任 10 1 通 过 理 论 学 习, 加 强 社 会 主 义 核 心 价 值 体 系 建 设 10 (1)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 2012级第二专业学士学位培养计划.doc

Microsoft Word - 2012级第二专业学士学位培养计划.doc 上 海 理 工 大 学 第 二 专 业 学 士 学 位 培 养 计 划 (2012 级 ) 上 海 理 工 大 学 教 务 处 二 一 二 年 五 月 目 录 光 电 信 息 与 计 算 机 工 程 学 院 计 算 机 科 学 与 技 术...1 管 理 学 院 金 融 学...3 管 理 科 学 ( 金 融 分 析 )...5 工 商 管 理 ( 创 业 管 理 )...7 会 计 学...9 外

Bardziej szczegółowo

(CIP) /. :, 2003 ( ) ISBN 7-5436 - 2735-3..........I287.7 CI P ( 2002 ) 082766 ( ) 77 ( 266071) (0532 )5814750 5814611-8662 2003 5 1 2003 5 1 32 (850

(CIP) /. :, 2003 ( ) ISBN 7-5436 - 2735-3..........I287.7 CI P ( 2002 ) 082766 ( ) 77 ( 266071) (0532 )5814750 5814611-8662 2003 5 1 2003 5 1 32 (850 ) (CIP) /. :, 2003 ( ) ISBN 7-5436 - 2735-3..........I287.7 CI P ( 2002 ) 082766 ( ) 77 ( 266071) (0532 )5814750 5814611-8662 2003 5 1 2003 5 1 32 (850 1168 ) 6. 375 2 90 1-5000 ISBN 7-5436-2735-3 9. 80

Bardziej szczegółowo

3

3 2016 年 4 月 5 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 50 深 证 指 数 40 稀 土 板 块 : 稀 土 商 业 收 储 正 式 启 动 国 融 板 块 新 能 源 汽 车 : 特 斯 拉 Model3 订 单 破 百 亿 美 元 染 料 板 块 : 绍 兴 出 台 最 严 印 染 行 业 提 升 标 准 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 指 数 3009.53

Bardziej szczegółowo

Ps22Pdf

Ps22Pdf , ( ),,,,,,,,,,,,,,, :,, 1 ,,,,, : () (),,,,,,,,,,,,,,,, (),,,,, 2 , (),, (),,,, (),,, () () ( ),,,,, 3 , () ;,,, (),,, () : = 100 100, ;, 4 ,,, (),,,,,,,,,,, ;,, ( ),,,,, () 5 , ;,,, ;,, ( ),, (),,,,,,

Bardziej szczegółowo

圍城劇本最終版

圍城劇本最終版 1 2 奬 3 4 5 6 7... 1 8......... 8 8 9 10 11 2 12 13 49... 12 14 49 49 18 3 High High ~~~ ~~~ 15 奬 4 ... 16......... 5 ... 16 16 17 49... 18... 6 ... 19 20 1 K......... 7 OS 21 22......... 12 23 8 23 23......

Bardziej szczegółowo

校园之星

校园之星 sh sh l ng l ng l l ng dight si 10 equation equa tion 1 geometria geo metria geometria geo 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 27 28 F F F F A B AB AB C D CD zhu i 29 AD AB CD BC 30 b ng

Bardziej szczegółowo

故宮是從小時候到現在的認知裡一直存在的博物館

故宮是從小時候到現在的認知裡一直存在的博物館 故 宮 故 宮 是 從 小 時 候 到 現 在 的 認 知 裡 一 直 存 在 的 博 物 館 記 得 小 時 候 的 課 本 裡 就 有 介 紹 翠 玉 白 菜, 還 為 了 看 它 而 跑 到 台 北 去 一 睹 翠 玉 白 菜 的 廬 山 真 面 目 小 時 候 沒 想 那 麼 多, 印 象 中 就 只 有 那 白 菜 跟 那 塊 豬 肉, 如 今, 我 又 再 度 來 到 了 故 宮, 多

Bardziej szczegółowo

The Research for the Management of Outliners with Profile Analysis in Dental Global Budget System 730 335 309 96.3 106 99 93.4 -- -- A 10 B 95ODEndoExt 10 C D 1-2 E 10 F G 3 H I 32 80 J 89.04.07.08

Bardziej szczegółowo

Paperless Printer, Job 117

Paperless Printer, Job 117 直 航 北 疆 ~ 典 藏 花 季 ~ 伊 寧 薰 衣 草 可 可 托 海 喀 納 斯 湖 魔 鬼 城 巴 音 布 魯 克 10+1 日 ( 全 程 無 購 物 無 自 費 ) 行 程 特 色 : 揭 開 喀 納 斯 神 秘 面 紗 ~ 探 尋 喀 納 斯 湖 怪 之 謎 ~ 領 略 天 似 穹 廬 籠 罩 四 野 ~ 感 受 神 奇 變 換 的 雅 丹 地 貌 新 疆 位 於 中 國 西 北 邊

Bardziej szczegółowo

201110封面.psd

201110封面.psd 推 动 新 时 期 水 利 事 业 跨 越 式 发 展 本 刊 评 论 员 一 段 时 间 来, 省 委 先 后 组 织 开 展 水 利 改 革 发 展 调 研, 召 开 全 省 水 利 工 作 会 议, 贯 彻 落 实 中 央 水 利 工 作 会 议 精 神, 研 究 部 署 今 后 一 个 时 期 我 省 水 利 改 革 发 展 任 务, 这 对 于 掀 起 新 一 轮 水 利 建 设 的 热

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 2012 1 2012 3 31 2012 4 24 2012 1 1 2012 4 20 2012 1 1 3 31 2 519018 519018 519010 2006 8 7 23,143,069,190.35 Tri-Filtering Model 300 80%+ 20% 2 12 2012 1 3 3.1 2012 1 1 2012 3 31 1. -951,891,123.13 2.

Bardziej szczegółowo

2010-2015年中国葵花籽油行业研究即投资咨询报告

2010-2015年中国葵花籽油行业研究即投资咨询报告 2010-2015 年 中 国 葵 花 籽 油 行 业 研 究 即 投 资 咨 询 报 告 关 键 字 : 葵 花 油 葵 花 籽 油 葵 花 籽 油 市 场 葵 花 籽 油 投 资 葵 花 籽 油 市 场 调 研 出 版 日 期 :2010 年 9 月 报 告 页 码 :105 页 图 表 数 量 :136 个 报 告 格 式 :PDF 电 子 版 或 纸 介 版 交 付 方 式 :Email 发

Bardziej szczegółowo

Microsoft PowerPoint - 97-1.ppt [相容模式]

Microsoft PowerPoint - 97-1.ppt [相容模式] 單 車 雙 載 站 火 箭 筒 摔 死 97-1-1 1 聯 合 報 記 者 唐 秀 麗 / 嘉 義 市 報 導 2008.04.27 07:47 pm 青 少 年 近 年 流 行 跨 站 在 俗 稱 火 箭 筒 的 腳 踏 車 後 輪 橫 槓 上, 給 同 學 或 友 人 搭 載, 一 旦 摔 倒 可 能 造 成 頭 部 重 創 ; 嘉 義 市 一 名 高 二 林 姓 少 女, 就 因 跨 站 火

Bardziej szczegółowo

目 錄 ~ 升 學 篇 ~ 壹 技 專 校 院 考 招 分 離 制 度 簡 介 2 貳 105 學 年 統 一 入 學 測 驗 重 要 日 程 表 3 參 105 學 年 度 四 技 二 專 統 一 入 學 測 驗 考 試 類 別 與 考 試 科 目 一 覽 表 4 肆 技 專 院 校 招 生 管

目 錄 ~ 升 學 篇 ~ 壹 技 專 校 院 考 招 分 離 制 度 簡 介 2 貳 105 學 年 統 一 入 學 測 驗 重 要 日 程 表 3 參 105 學 年 度 四 技 二 專 統 一 入 學 測 驗 考 試 類 別 與 考 試 科 目 一 覽 表 4 肆 技 專 院 校 招 生 管 國 立 北 港 高 級 農 工 職 業 學 校 104 學 年 度 學 生 進 路 輔 導 手 冊 中 華 民 國 105 年 2 月 輔 導 室 編 印 目 錄 ~ 升 學 篇 ~ 壹 技 專 校 院 考 招 分 離 制 度 簡 介 2 貳 105 學 年 統 一 入 學 測 驗 重 要 日 程 表 3 參 105 學 年 度 四 技 二 專 統 一 入 學 測 驗 考 試 類 別 與 考 試 科

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled NB, NBG, NK, NKG 1. 3. 6 7 9 11 1 13 1 1 3. 16 16 17 17 1 1. 19 19. 3 36 6. NB, NBG, NK, NKG 1 3 NB, NBG, NK, NKG 1 NB -pole, z Cast Iron 9 7 6-31 -31 6-31 -31-31 3- - - 6- - - 1-1-31 1-31.1 3-.1 3- -

Bardziej szczegółowo

2004 ( ) 1 YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD : : (0871) (0871)

2004 ( ) 1 YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD : : (0871) (0871) 2004 2004 1 2 4 6 7 9 9 1 42 2004 ( ) 1 YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD. 2 000538 3 : :650118 www.ynby.com.cn ynby@ynby.cn 4 5 (0871)8324159 han@ynby.cn (0871)5350538 maqing@ynby.cn 222 (0871)8324169 6 http://www.cninfo.com.cn

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 7 % 29.98 14.03 12.86 12.41 11.53 8.18 4.32 2.36 2.13 2.20.., 2000, (4):222-227. 60 5 2 ( ) (0-4 ) 6 6 8 4 11 5 3 3 3 6 6 11 2 1 , * (0-4) [A] [B] [A*B] [1/A)*B] 6 3 18 0.5 1/30 ** 3 0.1 90 * ** 30 1998

Bardziej szczegółowo

山东华鲁恒升化工股份有限公司

山东华鲁恒升化工股份有限公司 I i C = C i 0i Ci, j Si, j = C s, i S S 7.0 ph j ph, j = ph j 7.0 ph sd ph 7.0 j ph, j = ph j > ph su 7.0 7.0 7.0 C P i = C i oi P P 7.0 ph j ph, j = ph j 7.0 ph sd ph 7.0 j ph, j = ph j > ph su 7.0

Bardziej szczegółowo

4 1840 6 29 6 7 1848 7 31 1841 1 15 32 213 1 31 1841 1 5 1798 1881 4 9 Tucog11ovistisessiOnemmeamerresurrectloneTnmeam 139 1840 11 27 12 22 449 1841 1 15 1841 1 15 Avaritia fundusoptimusmaximus

Bardziej szczegółowo

故事大綱

故事大綱 台 北 皇 居 A Palace in Taipei [ 劇 本 ] 編 劇 : 花 逸 文 劇 情 大 綱 瑞 玉 是 一 個 單 親 媽 媽 十 幾 年 前, 她 的 丈 夫 外 遇 生 意 失 敗, 因 此 逃 到 上 海 躲 債 瑞 玉 獨 自 撐 起 這 個 家 她 唯 一 的 希 望 是, 讓 自 己 住 的 破 舊 公 寓 可 以 都 更 成 功 大 女 兒 麗 玫 在 花 店 工 作,

Bardziej szczegółowo

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF - i - - ii - 1 1 2 2 3 4 4 8..12..15..15..21..39..44..54..54..56..58..62..64..65..65..66 67 - 1 - - 2-2002 1 14 - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - ( ) - 8-88 - 9 - - 10 - - 11 - 19941995 80-12 - - 13 - - 15

Bardziej szczegółowo

: ( CI P) : / () ;. - :, ( ) ISBN D588 CI P (2001) : :36 (100032) : ( ) ( ) E m a i

: ( CI P) : / () ;. - :, ( ) ISBN D588 CI P (2001) : :36 (100032) : ( ) ( ) E m a i : 01-2001 - 3047 ( CI P) : / () ;. - :,2001. 9 ( ) ISBN 7-80109 - 480-8... -. D588 CI P (2001) 054512 : :36 (100032) :66117130( ) 66171396( ) E m a i l:cctpedit @ sina.com : : :8501168 1/ 32 :122 :7. 125

Bardziej szczegółowo

附件四:

附件四: 附 件 二 2008 年 度 四 川 省 精 品 课 程 申 报 表 学 校 名 称 课 程 名 称 中 国 民 航 飞 行 学 院 数 据 库 技 术 与 应 用 课 程 层 次 ( 本 / 专 ) 本 科 所 属 一 级 学 科 名 称 所 属 二 级 学 科 名 称 课 程 负 责 人 申 报 日 期 工 学 电 气 信 息 类 何 元 清 二 〇 〇 七 年 十 二 月 十 五 日 四 川

Bardziej szczegółowo

FTP BIOS, 80 FAX, 60, 92, 124, 42, 34, 19, 33, 103, 67, 90, 105, 106 IP, 57, 70, 88, 89, 90, i, 15, 34 OS, 80, 82, 83, 95 PLC, 96, 10, 27, 28, 39, 49, ii, iii, 22, 57, 85, 87, i,

Bardziej szczegółowo

1012

1012 公 務 赴 大 陸 地 區 出 國 報 告 ( 赴 大 陸 出 國 類 別 赴 大 陸 出 國 類 別 : 其 他 活 動 ) 赴 大 陸 參 加 2012 年 動 向 杯 廣 州 名 將 青 少 年 足 球 錦 標 賽 服 務 機 關 : 臺 北 市 文 山 區 小 姓 名 職 稱 : 陳 顯 榮 校 長 黃 雯 琳 教 師 兼 組 長 陳 美 秀 教 師 派 赴 國 家 : 中 國 大 陸 出

Bardziej szczegółowo

中国管理科学 年 -- 及其价 差 偏 离 程 度被 广 泛 应 用 于 配 对 策 略 构 造 ) 欧式距离以距离最 小 为 依 据 构 建 最 佳 配 对 交 易 组 合以避免同一 股 票 同 时 被 买 入 和 卖 空 的 风 险 在 例如 将协整配对法应 V ) W0)I 0等

中国管理科学 年 -- 及其价 差 偏 离 程 度被 广 泛 应 用 于 配 对 策 略 构 造 ) 欧式距离以距离最 小 为 依 据 构 建 最 佳 配 对 交 易 组 合以避免同一 股 票 同 时 被 买 入 和 卖 空 的 风 险 在 例如 将协整配对法应 V ) W0)I 0等 第 卷 第 期 中 国 管 理 科 学 年 月 ' 文 章 编 号 )* +,-/0)1 融 资 融 券 背 景 下 证 券 配 对 交 易 策 略 研 究 基 于 协 整 和 距 离 的 两 阶 段 方 法 胡 伦 超 余 乐 安 汤 铃 中 国 科 学 院 数 学 与 系 统 科 学 研 究 院 北 京 北 京 化 工 大 学 经 济 管 理 学 院 北 京 * 摘 要 国 内 融 资 融 券

Bardziej szczegółowo

政 医 管 局 联 系 人 : 医 政 医 管 局 医 疗 与 护 理 处 孟 莉 联 系 电 话 :010 68792206 2208 国 ( 信 息 公 开 形 式 : 主 动 公 开 ) 2

政 医 管 局 联 系 人 : 医 政 医 管 局 医 疗 与 护 理 处 孟 莉 联 系 电 话 :010 68792206 2208 国 ( 信 息 公 开 形 式 : 主 动 公 开 ) 2 16i0" 洲 国 家 胜 栅 划 贿 委 员 会 办 公 厅 文 件 国 卫 办 医 发 2016 2 号 国 家 卫 生 计 生 委 办 公 厅 关 于 印 发 新 人 职 护 士 培 训 大 纲 ( 试 行 ) 的 通 知 各 省 自 治 区 直 辖 市 卫 生 计 生 委 新 疆 生 产 建 设 兵 团 卫 生 局 : 为 指 导 各 地 规 范 开 展 新 入 职 护 士 培 训 工 作

Bardziej szczegółowo

,,,,?,?,,,, :,,,,,,,, 125?,,?,, 358,, ( ),, :,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 :,,,?,? 5

,,,,?,?,,,, :,,,,,,,, 125?,,?,, 358,, ( ),, :,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 :,,,?,? 5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,!! ( ),,,, 141,,,,,,?,,,,,,,? ;,, ; ;,, :,,,??, 4 ,,,,?,?,,,, :,,,,,,,, 125?,,?,, 358,, ( ),, :,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 :,,,?,? 5 6 :,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(尿路上皮癌)の作成及び最適使用推進ガイドライン(非小細胞肺癌、悪性黒色腫、古典的ホジキンリンパ腫)の一部改正について(2)

ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(尿路上皮癌)の作成及び最適使用推進ガイドライン(非小細胞肺癌、悪性黒色腫、古典的ホジキンリンパ腫)の一部改正について(2) -1 24 CT -2-3 1 infusion reaction 11 5 ECOG Performance Status 3-4 1 EGFRALK PD-L1 TPS50% PD-L1TPS1% EGFR ALK EGFR ALK TPS PD-L1 IHC 22C3 pharmdx 1 ECOG Performance StatusPS Score 0 1 2 50% 3 50% 4 12

Bardziej szczegółowo

<39392DB0B7AB4FC2F9A4EBA55A2D312E706466>

<39392DB0B7AB4FC2F9A4EBA55A2D312E706466> 編 輯 手 札 有健保 未來會更好 灣共有368個鄉鎮市區 其中有19個離島鄉 包括澎湖 蘭嶼 金門 馬祖等地 台 區 而如何將醫療服務送到離島地區 需要政府和民間共同來努力 健保局從88 年11月起 全面實施 山地離島地區醫療給付效益提昇計畫 Integrated Delivery System, IDS 民眾滿意度達9成以上 本期 IDS計畫 離島居民就醫好安心 內容敘述離島 地區推動IDS實況

Bardziej szczegółowo

主 管 部 會 列 進 來 ; 另 外, 民 眾 就 醫 的 習 慣 生 活 習 慣 等 跟 健 保 署 相 關 的 部 分, 也 要 納 入 ; 有 關 開 放 醫 院 的 型 態 改 變, 必 須 有 配 套 措 施 修 正 法 規 來 具 體 規 範, 例 如 涉 及 醫 師 報 備 支 援

主 管 部 會 列 進 來 ; 另 外, 民 眾 就 醫 的 習 慣 生 活 習 慣 等 跟 健 保 署 相 關 的 部 分, 也 要 納 入 ; 有 關 開 放 醫 院 的 型 態 改 變, 必 須 有 配 套 措 施 修 正 法 規 來 具 體 規 範, 例 如 涉 及 醫 師 報 備 支 援 衛 生 福 利 部 醫 師 勞 動 權 益 推 動 小 組 醫 療 政 策 分 組 第 一 次 會 議 紀 錄 時 間 :105 年 6 月 20 日 ( 星 期 一 ) 下 午 17 時 00 分 地 點 : 本 部 206 會 議 室 主 席 : 陳 分 組 召 集 人 昱 瑞 紀 錄 : 李 玫 陵 出 席 單 位 及 人 員 : 詳 見 簽 到 單 主 席 致 詞 ( 略 ) 討 論 事 項

Bardziej szczegółowo

Thesis for the Master degree in Engineering Research on Negative Pressure Wave Simulation and Signal Processing of Fluid-Conveying Pipeline Leak Candi

Thesis for the Master degree in Engineering Research on Negative Pressure Wave Simulation and Signal Processing of Fluid-Conveying Pipeline Leak Candi U17 10220 UDC624 Thesis for the Master degree in Engineering Research on Negative Pressure Wave Simulation and Signal Processing of Fluid-Conveying Pipeline Leak Candidate:Chen Hao Tutor: Xue Jinghong

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 Test 1 Rozumienie ze słuchu ( 16 pkt.) 1.1 pytania 1 5 (10 pkt.) Usłyszysz teraz dwukrotnie

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 Test 1 Rozumienie ze słuchu ( 16 pkt.) 1.1 pytania 1 5 (10 pkt.) Usłyszysz teraz dwukrotnie CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 90 punktów EGZAMIN A2 TRWA 100 MINUT Do wszystkich części egzaminu

Bardziej szczegółowo

新时期共青团工作实务全书(五十九)

新时期共青团工作实务全书(五十九) ..................... 2003... 2003................. OO...... I ............... 80.......... II 1 2 3 1 2 3 1 2 CI 50 CI 3 1 CI 2 3 3M 4 1 2 3. 1 2 3 1 2 CI 3 MTV MTV 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 3 1

Bardziej szczegółowo

国家军用标准

国家军用标准 ICS 35.040 L 80 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 GB/T 20272 2006 信 息 安 全 技 术 操 作 系 统 安 全 技 术 要 求 Information security technology- Security techniques requirement for operating system 2006-05-31 发 布 2006-12-01 实 施

Bardziej szczegółowo

DF-syllabus

DF-syllabus 213 1 2 3 A B C D 4 A / 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 5 -- 3. -- 4. 5. 6. 3. 1. 2. 4. -- 5. 6 -- 7 A / 1. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 8 4. -- 1. 3. -- 2. 5. -- -- -- -- -- B 9 / 1. 1. 2. 2. 3. 1. - - 2. - - 3. -

Bardziej szczegółowo

卷首语 01 25 要闻 户理财 获批 刘诗颖 26 本刊特稿 04 友邦首只一对多专户理财产品 红杉专 唱响 平凡的你我唱不平凡的歌 理财转型大家谈 目 录 与 导 读 10 14 对实现理财服务转型的思考 17 真抓实干 实现营业部理财转型 20 关于建立 紫金理财 CIS体系以助力经纪业 道听

卷首语 01 25 要闻 户理财 获批 刘诗颖 26 本刊特稿 04 友邦首只一对多专户理财产品 红杉专 唱响 平凡的你我唱不平凡的歌 理财转型大家谈 目 录 与 导 读 10 14 对实现理财服务转型的思考 17 真抓实干 实现营业部理财转型 20 关于建立 紫金理财 CIS体系以助力经纪业 道听 要 闻 2009年9月 10月 中国证券业协会副会长陈自强来公司调研 2009年9月18日 中国证券业协会副会长陈自强一行到证券 了解公司经营情况 并就合规管理系 统建设 风险控制动态指标管理系统运行情况以及投资者教育工作等方面进行了调研 证券荣获 最具创新精神奖 2009年9月16日 由 投资者报 经济观察报 等联合主办的 中国投资银行十年英雄谱评选盛 典 在京举行 证券荣获 最具创新精神投行奖

Bardziej szczegółowo

06 09 12 15 20 21 28 38 40 98 2016 06 2008 3 1995 12 237 2016 262.16 77,989 39,789 43% 35% 34% 07 5 2009 2011 A1/P1 A+/A1 08 (CTC) 2016 20 15 60 15 42 70 20 40 35 20 11.5 18.530 09 2016 10 2016 2016

Bardziej szczegółowo

新时期共青团工作实务全书(一百七十一)

新时期共青团工作实务全书(一百七十一) .......... 2001... 2001... 80... 2002... 2001......... 2002... I "... " "............... 2002... 2003...... II 2002 3 28 33 21 10 10 0531-2073834 20 13 1 2 20 13 10 50 10 1 2 3 1 10 2 50 3 10 100 61

Bardziej szczegółowo

專題報告交版.doc

專題報告交版.doc 1 2 3 4 5 6 6 9 21 23 27 27 29 33 51 65 66 67 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (menu manager) (model tree) (sub-window) (dialog box) 15 16 3. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ? 28 29 30 31 32 2 33 34 35 36 37

Bardziej szczegółowo

,,, 12, 22, 397 112,, : ; ;, ;,,,,,, ( CIP ) /,,. - :,2005 ( ) ISB 7-80121 - 712-8...-.R222. 29 CI P (2005) 073137 : :27 :100850 :: ( 010)66931034 669

,,, 12, 22, 397 112,, : ; ;, ;,,,,,, ( CIP ) /,,. - :,2005 ( ) ISB 7-80121 - 712-8...-.R222. 29 CI P (2005) 073137 : :27 :100850 :: ( 010)66931034 669 ,,, 12, 22, 397 112,, : ; ;, ;,,,,,, ( CIP ) /,,. - :,2005 ( ) ISB 7-80121 - 712-8...-.R222. 29 CI P (2005) 073137 : :27 :100850 :: ( 010)66931034 66931048 : ( 010)66931050 : ( 010 )68186077 : http:/ /

Bardziej szczegółowo

高中信息技术课程标准

高中信息技术课程标准 普 通 高 中 信 息 技 术 课 程 标 准 一 课 程 的 基 本 理 念 二 课 程 设 计 思 路 三 课 程 目 标 四 内 容 标 准 信 息 技 术 基 础 算 法 与 程 序 设 计 多 媒 体 技 术 应 用 网 络 技 术 应 用 数 据 管 理 技 术 人 工 智 能 初 步 五 实 施 建 议 教 学 建 议 评 价 建 议 教 科 书 编 写 建 议 课 程 资 源 的 利

Bardziej szczegółowo

出國報告(出國類別:考察)

出國報告(出國類別:考察) 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 考 察 ) 美 沙 冬 替 代 療 法 參 訪 計 畫 服 務 機 關 : 臺 北 市 立 聯 合 醫 院 昆 明 院 區 姓 名 職 稱 : 袁 美 珍 課 長 陳 苾 華 約 用 護 理 師 派 赴 國 家 : 香 港 出 國 期 間 :98 年 9 月 14 日 起 至 98 年 9 月 17 日 止 報 告 日 期 :98 年 10 月 21 日 1

Bardziej szczegółowo

00009- 政 治 经 济 学 ( 财 经 类 ) 00020- 高 等 数 学 ( 一 ) 00041- 基 础 会 计 学 00043- 经 济 法 概 论 ( 财 经 类 ) 00018- 计 算 机 应 用 基 础 00065- 国 民 经 济 统 计 概 论 00055- 企 业 会 计

00009- 政 治 经 济 学 ( 财 经 类 ) 00020- 高 等 数 学 ( 一 ) 00041- 基 础 会 计 学 00043- 经 济 法 概 论 ( 财 经 类 ) 00018- 计 算 机 应 用 基 础 00065- 国 民 经 济 统 计 概 论 00055- 企 业 会 计 附 件 3-2 2016 广 西 高 等 教 育 自 学 考 试 10 月 课 程 考 试 时 间 安 排 表 00890- 市 场 营 销 ( 三 ) 00888- 电 子 商 务 英 语 00041- 基 础 会 计 学 00889- 经 济 学 ( 二 ) A020036- 电 子 商 务 00891- 国 际 贸 易 实 务 ( 三 ) 00892- 商 务 交 流 ( 二 ) 00894-

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9BDCEF7CAA1B1FBB8CEB7C0BFD8F4DFD2BDCAA6C5E0D1B5CFEEC4BFC6C0B9C0B1A8B8E6323031343035303731>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C9BDCEF7CAA1B1FBB8CEB7C0BFD8F4DFD2BDCAA6C5E0D1B5CFEEC4BFC6C0B9C0B1A8B8E6323031343035303731> 山 西 省 丙 肝 防 控 暨 医 师 培 训 项 目 评 估 报 告 摘 要 目 的 通 过 山 西 省 医 务 人 员 和 大 众 丙 肝 防 治 知 识 知 晓 情 况 的 调 查, 对 山 西 省 丙 肝 防 控 暨 医 师 培 训 项 目 开 展 评 估 方 法 选 择 山 西 省 太 原 市 和 运 城 市 的 2 家 疾 控 机 构 6 家 医 疗 机 构 开 展 现 场 调 查, 通

Bardziej szczegółowo

台北縣田媽媽經營班行銷策略之研究

台北縣田媽媽經營班行銷策略之研究 台 北 縣 田 媽 媽 經 營 班 行 銷 策 略 之 研 究 研 究 論 文 台 北 縣 田 媽 媽 經 營 班 行 銷 策 略 之 研 究 蘇 寄 萍 摘 要 本 研 究 調 查 台 北 縣 土 城 市 瑞 芳 地 區 八 里 鄉 三 芝 鄉 石 門 鄉 等 5 個 農 會 田 媽 媽 經 營 班 為 對 象 調 查 基 本 資 料 結 果 : 田 媽 媽 經 營 班 參 與 經 營 人 數 石

Bardziej szczegółowo

湖南电广传媒股份有限公司

湖南电广传媒股份有限公司 2005 HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 2005 8 23 2005...2...3...5...6...7...11...13...13...21...52 1 2005 2 2005 1 HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. TIK 2 000917 3 410003 http://www.tik.com.cn

Bardziej szczegółowo

張清榮

張清榮 暗 戀 桃 花 源 之 莊 與 諧 初 探 1 張 清 榮 論 文 摘 要 本 論 文 旨 在 針 對 暗 戀 桃 花 源 舞 台 劇 本, 藉 由 古 裝 之 桃 花 源, 時 裝 之 暗 戀, 同 時 使 用 一 個 劇 場 排 演, 因 而 衍 生 的 衝 突 反 差 並 置 ; 兩 劇 各 自 對 愛 情 婚 姻 及 人 生 有 不 同 演 繹, 最 後 形 成 互 證 互 成, 互 補 互

Bardziej szczegółowo

普 通 高 等 教 育 十 二 五 重 点 规 划 教 材 计 算 机 系 列 中 国 科 学 院 教 材 建 设 专 家 委 员 会 十 二 五 规 划 教 材 操 作 系 统 戴 仕 明 姚 昌 顺 主 编 姜 华 张 希 伟 副 主 编 郑 尚 志 梁 宝 华 参 编 参 编 周 进 钱 进

普 通 高 等 教 育 十 二 五 重 点 规 划 教 材 计 算 机 系 列 中 国 科 学 院 教 材 建 设 专 家 委 员 会 十 二 五 规 划 教 材 操 作 系 统 戴 仕 明 姚 昌 顺 主 编 姜 华 张 希 伟 副 主 编 郑 尚 志 梁 宝 华 参 编 参 编 周 进 钱 进 科 学 出 版 社 普 通 高 等 教 育 十 二 五 重 点 规 划 教 材 计 算 机 系 列 中 国 科 学 院 教 材 建 设 专 家 委 员 会 十 二 五 规 划 教 材 操 作 系 统 戴 仕 明 姚 昌 顺 主 编 姜 华 张 希 伟 副 主 编 郑 尚 志 梁 宝 华 参 编 参 编 周 进 钱 进 参 编 北 京 内 容 简 介 本 书 由 浅 入 深 系 统 全 面 地 介 绍

Bardziej szczegółowo

的 社 会 应 用 的 公 共 领 域 或 空 间 这 个 概 念 体 现 出 互 联 网 结 构 的 三 个 层 次, 即 传 输 基 础 网 络 构 成 和 人 们 的 使 用 行 为 传 输 基 础 是 人 们 利 用 互 联 网 进 行 各 种 活 动 的 通 信 信 道 网 络, 主 要

的 社 会 应 用 的 公 共 领 域 或 空 间 这 个 概 念 体 现 出 互 联 网 结 构 的 三 个 层 次, 即 传 输 基 础 网 络 构 成 和 人 们 的 使 用 行 为 传 输 基 础 是 人 们 利 用 互 联 网 进 行 各 种 活 动 的 通 信 信 道 网 络, 主 要 互 联 网 法 律 规 制 模 式 的 探 讨 刘 乙 1, 李 长 喜 (1. 工 业 和 信 息 化 部 电 信 研 究 院 政 策 与 经 济 研 究 所, 北 京 100083; 2. 北 京 通 信 法 制 研 究 会, 北 京 100876) 2 摘 要 : 从 研 究 互 联 网 形 成 后 对 各 类 社 会 关 系 造 成 的 影 响 入 手, 分 析 了 互 联 网 环 境 中

Bardziej szczegółowo

湖南电广传媒股份有限公司

湖南电广传媒股份有限公司 2003 HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 2004 3 14 2003 ------------------------------------------------------2 ----------------------------------------------3 ----------------------------------------4

Bardziej szczegółowo

" # $% &" % (% #% " # )% #" % * (%! "!+ * &% * " (,% (" % &% #% " & -% &" % # (% #% /0% / $% " &! 0.% #" % (% &% #% " ( " /! /! 0 /1% /" /+% " ( & #!

 # $% & % (% #%  # )% # % * (%! !+ * &% *  (,% ( % &% #%  & -% & % # (% #% /0% / $%  &! 0.% # % (% &% #%  (  /! /! 0 /1% / /+%  ( & #! #$$% " #$$% #$$& #$$% #$$% #$$& #$$& #$$% #$$& #$$% " " "! $!#$ (!#)!!$ (!!)!$$ (!$) " " " $* %# +%! ) $* #,!%*,!+* #, #* %, " " #$$&!!%!#$ )+! "# $ % #$$&!+!#$ #$!* -" -./01230245 6 70 38/42 9 :;/ :5/

Bardziej szczegółowo

高 雄 市 政 府 工 務 局 ( 建 管 處 ) 高 雄 市 政 府 法 制 局 高 雄 市 政 府 海 洋 局 高 雄 市 大 寮 區 公 所 台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司 高 雄 區 處 林 廖 嘉 宏 涂 展 晟 莊 烈 權 黃 維 裕 陳 立 民 李 正 方 台 灣 電 力 股

高 雄 市 政 府 工 務 局 ( 建 管 處 ) 高 雄 市 政 府 法 制 局 高 雄 市 政 府 海 洋 局 高 雄 市 大 寮 區 公 所 台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司 高 雄 區 處 林 廖 嘉 宏 涂 展 晟 莊 烈 權 黃 維 裕 陳 立 民 李 正 方 台 灣 電 力 股 高 雄 市 都 市 計 畫 委 員 會 104 年 3 月 27 日 第 44 次 會 議 紀 錄 一 時 間 : 民 國 104 年 3 月 27 日 ( 星 期 五 ) 下 午 2 時 30 分 二 地 點 : 高 雄 市 政 府 第 四 會 議 室 三 主 席 : 記 錄 : 蒲 茗 慧 四 出 席 委 員 : 陳 主 任 委 員 金 德 劉 副 主 任 委 員 曜 華 詹 委 員 達 穎 賴

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 18 2006 J 1982 N CD-ROM "fl N J "fl J [ ])( N "fl N N ( ) - 5 - J *1 N [ ] http://www.sinica.edu.tw/ftms-bin/ftmsw3 http://www.sinica.edu.tw/ftms-bin/kiwi1/pkiwi.sh UTF-8 3.0 Big5+ [ ] http://www.lingshidao.com/gushi/index.htm

Bardziej szczegółowo

广东省人民政府办公厅发文办理笺

广东省人民政府办公厅发文办理笺 附 件 中 国 ( 广 东 ) 自 由 贸 易 试 验 区 第 二 批 可 复 制 推 广 改 革 创 新 经 验 任 务 分 工 表 序 号 1 2 3 4 5 试 点 事 项 实 施 内 容 牵 头 部 门 扩 大 外 籍 人 员 子 女 学 校 的 设 立 区 域 和 招 生 范 围 允 许 独 资 举 办 非 学 历 中 等 职 业 技 能 培 训 机 构 允 许 独 资 举 办 非 学 历

Bardziej szczegółowo

党群案例.FIT)

党群案例.FIT) 目 录 CONTENTS 组 织 建 设 P2 P4 P7 分 类 管 理 提 升 党 建 标 准 化 水 平 中 建 一 局 集 团 公 司 党 委 党 群 区 域 联 建 打 通 基 层 组 织 建 设 最 后 一 公 里 中 建 一 局 总 承 包 公 司 党 委 东 北 公 司 党 政 一 肩 挑 三 步 走 计 划 中 建 一 局 东 北 公 司 党 委 文 化 引 领 P10 P13 P16

Bardziej szczegółowo

目 录 第 一 部 分 : 东 南 大 学 本 科 教 学 基 本 情 况.. 2 学 校 概 况 2 师 资 队 伍 3 基 础 设 施 3 经 费 投 入 4 学 生 概 况 5 招 生 转 专 业 与 就 业..5 教 学 条 件 8 第 二 部 分 : 本 科 教 学 改 革 与 建 设.1

目 录 第 一 部 分 : 东 南 大 学 本 科 教 学 基 本 情 况.. 2 学 校 概 况 2 师 资 队 伍 3 基 础 设 施 3 经 费 投 入 4 学 生 概 况 5 招 生 转 专 业 与 就 业..5 教 学 条 件 8 第 二 部 分 : 本 科 教 学 改 革 与 建 设.1 0 目 录 第 一 部 分 : 东 南 大 学 本 科 教 学 基 本 情 况.. 2 学 校 概 况 2 师 资 队 伍 3 基 础 设 施 3 经 费 投 入 4 学 生 概 况 5 招 生 转 专 业 与 就 业..5 教 学 条 件 8 第 二 部 分 : 本 科 教 学 改 革 与 建 设.10 卓 越 人 才 培 养..10 国 际 化 办 学..13 研 究 型 教 学 体 系 构 建..15

Bardziej szczegółowo

渐进中的突变

渐进中的突变 证 券 研 究 报 告 行 业 与 题 售 申 改 革 解 析 不 展 望 售 申 侧 改 革 与 题 报 告 中 国 中 投 证 券 环 保 不 公 用 事 业 小 组 徐 闯 S0960516040001 罗 文 S0960114120011 宣 宜 昊 S0960116050026 中 国 中 投 证 券 有 限 责 仸 公 司 研 究 总 部 2016 年 6 月 18 日 目 录 一 售

Bardziej szczegółowo

2002 HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 2003 4 27 2002 -----------------------------------------------------------------------2 -----------------------------------------------------------3 --------------------------------------------------4

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 《证券期货业信息系统审计规范(发布稿)》20150113.doc

Microsoft Word - 《证券期货业信息系统审计规范(发布稿)》20150113.doc ICS 03.060 A 11 备 案 号 JR 中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准 JR/T 0112 2014 证 券 期 货 业 信 息 系 统 审 计 规 范 Information system audit standard for securities and futures industry 2014-12-26 发 布 2014-12-26 实 施 中 国 证 券 监

Bardziej szczegółowo

CRM /8

CRM /8 STI/HIV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 / 12 13 14 15 HIV/AIDS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 MSM 35 36 37 1641 3391 1989-1997 RR=0.9,95% CI0.6-1.4 1 5.8 (RR = 0.2,95% CI:0.0-0.97) (RR=2.1,95%

Bardziej szczegółowo

CI在海外 府建立了意义重大且效率极高的情报体 报活动的一部分 在商业领域 这种竞 定了整个竞争情报活动基调 这一时期 系 这个情报体系的最初客户是所谓的 争情报活动的主要目的是通过获得最发 充满了公司冲突 谋杀 勒索和敲诈 军事工业复合体 它联合了所有从 达西方国家的专业知识 科技技术和解 公司安

CI在海外 府建立了意义重大且效率极高的情报体 报活动的一部分 在商业领域 这种竞 定了整个竞争情报活动基调 这一时期 系 这个情报体系的最初客户是所谓的 争情报活动的主要目的是通过获得最发 充满了公司冲突 谋杀 勒索和敲诈 军事工业复合体 它联合了所有从 达西方国家的专业知识 科技技术和解 公司安 俄罗斯竞争情报 摘 要 本文对俄罗斯竞争情报提出了独特的见解和全面综合的分析 文章首 先论述了俄罗斯竞争情报的发展历史 分析了俄罗斯竞争情报的结构 文章重 点揭示俄罗斯竞争情报市场的鲁棒模型 Robust Model 阐述现今在俄罗斯 应用的各种竞争情报方法 包括数据搜集法 访问法和信息分析法等 探究俄 罗斯竞争情报界人员背景问题 并提出俄罗斯竞争情报业面临的主要问题是 保密度 透明度 集中度 最后

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - MIS.doc

Microsoft Word - MIS.doc 成 都 信 息 工 程 学 院 班 务 信 息 系 统 The Management Information System Of the Class Transaction 制 作 人 张 蓓 学 号 2000041113 制 作 单 位 电 子 商 务 系 2000 级 会 本 3 班 定 版 时 间 2003 年 12 月 15 日 前 言 跨 入 21 世 纪 人 类 社 会 正 在 步 入

Bardziej szczegółowo

-1 489,127, ,982, ,902, ,009, ,753, ,709, ,356,441, ,776, ,295, ,4

-1 489,127, ,982, ,902, ,009, ,753, ,709, ,356,441, ,776, ,295, ,4 (2007)10000 200704006968 2006 12 31,2006 (1) (2) (3) 2006 12 31 2006 53 -1 489,127,579.61 616,982,949.00-2 10,902,520.00-3 380,009,988.97 331,753,863.41-4 3,709,259.53-5 1,356,441,652.87 959,776,870.53-6

Bardziej szczegółowo

造 業 機 會, 致 大 陸 夾 在 雙 端 擠 壓 間, 必 須 加 緊 戰 略 部 署, 以 立 足 於 全 球 製 造 業 的 制 高 點, 帶 動 經 濟 成 長 ( 風 傳 媒,2015.5.30) 2013 年 1 月, 中 國 工 程 院 啟 動 製 造 國 戰 略 研 究 諮 詢 項

造 業 機 會, 致 大 陸 夾 在 雙 端 擠 壓 間, 必 須 加 緊 戰 略 部 署, 以 立 足 於 全 球 製 造 業 的 制 高 點, 帶 動 經 濟 成 長 ( 風 傳 媒,2015.5.30) 2013 年 1 月, 中 國 工 程 院 啟 動 製 造 國 戰 略 研 究 諮 詢 項 四 大 陸 發 布 中 國 製 造 2025 概 述 企 劃 處 主 稿 大 陸 於 今 年 5 月 19 日 發 布 中 國 製 造 2025 行 動 綱 領, 揭 示 10 年 內 從 製 造 大 國 邁 向 製 造 強 國 的 政 策 藍 圖, 也 代 表 大 陸 製 造 業 的 發 展 路 徑 中 國 製 造 2025 的 核 心, 包 括 9 大 任 務 10 大 重 點 領 域 5 項

Bardziej szczegółowo