Wybrane systemy wspomagania zarządzania w przedsiębiorstwach o charakterze usługowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane systemy wspomagania zarządzania w przedsiębiorstwach o charakterze usługowym"

Transkrypt

1 Leszek Kiełtyka Wybrane systemy wspomagania zarządzania w przedsiębiorstwach o charakterze usługowym Streszczenie: w artykule scharakteryzowane zostały wybrane, podstawowe systemy wspomagania zarządzania w przedsiębiorstwach. Pod uwagę zostały wzięte przedsiębiorstwa głównie o profilu usługowym. Na sporą ilość systemów tego typu wykorzystywanych na naszym rynku przemysłowym, te scharakteryzowane dają ogólny wgląd na profil ich użyteczności. W trzech wybranych, powszechnie stosowanych systemach nowej generacji, wymienione zostały moduły szczególnej użyteczności, które odpowiadają analitycznym działom organizacji i są niezbędne do kompatybilnej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami podobnej branży. Słowa kluczowe: systemy wspomagania zarządzania, wspomaganie decyzji, przedsiębiorstwo, informatyzacja. Wprowadzenie W ciągu ostatniego stulecia zmieniły się zapatrywania oraz podejścia praktyczne do zarządzania. Główny wpływ na to miały następujące czynniki: techniki przesyłania oraz przetwarzania informacji, którymi dysponowały organizacje, wskaźnik poziomu rozwoju organizacji wytwarzania, poziom rozwoju techniki produkcji, uwarunkowania społeczne, jak również kulturowe i polityczne otoczenia, poziom kwalifikacji oraz kultura osobista i etyka osób zarządzających. Rola jaką pełnią zintegrowane systemy zarządzania w polskich przedsiębiorstwach jest ogromna, dowodzi tego fakt, że w 1997 roku Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska.

2 108 Leszek Kiełtyka aż 92% ankietowanych przez Pentor dużych oraz średnich organizacji deklarowało korzystanie ze zintegrowanych systemów informatycznych, które wspierają zarządzanie (Programy wspomagające zarządzanie, 1997, s. 109). Podstawowe systemy wspomagania zarządzania w podmiotach gospodarczych Systemy informatyczne zarządzania Klasyfikacja Systemów Informatycznych Zarządzania (SIZ) nie od dziś jest obszarem analizy i dyskusji, stwarzającym problemem w trakcie rozważań aplikacyjnych występujących podczas obsługi w różnych resortach podmiotów gospodarczych. Tworzone systemy wykorzystują różne technologie i koncepcje projektantów, wspomagają występujące problemy organizacyjne oraz różne poziomy zarządzania. Tabela 1 przedstawia klasyfikację SIZ pod względem rodzajów wspomagania, czyli poziomów zarządzania. Systemy wspomagania decyzji (SWD) Realizacja niezbędnych funkcji zarządzania jest związana z procesami podejmowania decyzji. Te procesy w ramach różnych funkcji jako całość są budulcem komplementarnego systemu. Znaczenie poszczególnych składowych tegoż systemu dla całej organizacji jest zależne od funkcji zarządzania, którą pełnią oraz od ich miejsca w hierarchii wykorzystywania systemu (Klonowski, 2004, s. 26). Podejmowanie decyzji niejednokrotnie sprowadza się do procesu o ograniczonej racjonalności, w którym dokonywane są wybory, na podstawie strukturalnych zasad, z jednoczesnym dostępem do ograniczonej informacji. W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia rozpoczęła się era szybkiego rozwoju systemów służących do wspomagania w podejmowaniu decyzji, głównie przez menedżerów (Kiełtyka, 2016, s. 4 11). Ewolucja w systemach wspomagania zarządzania spowodowała wykorzystanie dziedziny obejmującej rozwiązania na bazie sztucznej inteligencji. Działania te umożliwiły automatyzację oceny poprawnego zarządzania na podstawie określonych zasad, a w konsekwencji doprowadziły do pojawienia się Inteligentnych Systemów Decyzyjnych oraz Systemów Eksperckich. Systemy te nazywane były Systemami Decyzyjnymi Kierownictwa.

3 Wybrane systemy wspomagania zarządzania 109 Tabela 1. Najczęściej wykorzystywane Systemy Informatyczne Zarządzania System Nazwa anglojęzyczna Skrót Systemy transakcyjne Transaction Processing System TPS Systemy nowoczesnego biura Office Automation Systems OAS Systemy informacyjne zarządzania Management Information Systems MIS Systemy wspomagania zarządzania produkcją Zintegrowane systemy zarządzania Manufacturing Resource Planning Computer Integrated Manufacturing Enterprise Resource Plannig MRP II CIM ERP Systemy wspomagania zarządzania Management Support Systems MSS Systemy wspomagania decyzji Decision Support Systems DSS Systemy informacyjne kierownictwa Execitive Information Systems EIS Systemy wspomagające kierownictwo Executive Support Systems ESS Systemy eksperckie Expert Systems ES Źródło: opracowanie własne. W odróżnieniu od systemów wspomagających przetwarzanie danych, SWD (Systemy Wspomagania Decyzji) są przeznaczone do: podnoszenia skuteczności, a nie tylko sprawności procesów decyzyjnych, wspierania, a nie negowania rozumowania decydenta, rozwiązywania problemów nieustrukturalizowanych bądź częściowo ustrukturalizowanych. Najprostszy SWD powinien spełniać co najmniej cztery funkcje: wykorzystywać techniki oraz metody statystyczne i analityczne, wspomagać zarządzanie danymi, dynamizować analizę i strukturalizację wyników, umożliwiać wszechstronną prezentację wyników. Znaczna część ważnych dla organizacji gospodarczej sytuacji związanych z podejmowaniem decyzji dotyczy problemów ekonomicznych, a te w dużej mierze cechuje niestabilność aspektów ilościowych oraz jakościowych, takich jak (Klonowski, op. cit., s. 31): ograniczoność środków mających wpływ na podejmowanie decyzji, wielość celów, niepewność i nieokreśloność danych, niedostatecznie określona koncepcja i metody rozwiązywania akceptowanych przez uczestników procesów,

4 110 Leszek Kiełtyka brak akceptacji metod oceny wartości decyzji, brak stabilności w dziedzinie wartości oraz oceny skutków możliwych decyzji, niepewność i zmienność wiedzy na temat systemów wartości oraz indywidualnych preferencji osób decydujących. Tabela 2. Wybrane istotne systemy wspomagające zarządzanie w przedsiębiorstwach Typ decyzji Dobrze ustrukturalizowane Dobrze definiowalne, programowalne Słabo ustrukturalizowane Ocena kredytu Planowanie nowego produktu Określenie centrum kosztów i zysku Ocena projektów inwestycyjnych Planowanie R&D Rozwój nowej technologii Polityka socjalna firmy Polityka współpracy z dostawcami i odbiorcami Nieustrukturalizowane Trudno definiowalne Nieprogramowalne Rozmyte Heurystyki Wielokryterialne Długi horyzont czasowy Szczebel operacyjny Księgowość Zamówienia materiałów Rejestracja dostaw Przygotowanie korespondencji Techniczne przygotowanie produkcji Gospodarka magazynowa Wybór dostawcy surowców Zakup oprogramowania Szczebel kierowniczy Analiza budżetu Krótkoterminowa prognoza Analizy ekonomiczne Sprawozdania podatkowe Kontrola jakości Opracowanie budżetu Analiza kosztów Harmonogramowanie projektów Opracowanie systemu wynagrodzeń Negocjacje Rekrutowanie kadry kierowniczej Zakup komputerów Marketing Planowanie strategiczne Lokalizacja inwestycji System dystrybucji Szkolenie personelu Systemy wspomagające TPS OAS MIS ES MRP CAQ MIS DSS ES CRM MRP II ERP CIM CAQ CAP CAE CAM DSS ES ESS-EIS Źródło: opracowanie własne. W momencie przekazania decyzji komórkom wykonawczym, po wcześniejszej konsultacji z ich wykonawcami, zaczyna się faza realizacji, która jest nieodłączną częścią procesu decyzyjnego. Podczas poleceń przekazywane są informacje dotyczące faktycznego stanu realizowanych

5 Wybrane systemy wspomagania zarządzania 111 zadań. Natomiast, gdy pojawiają się odchylenia od przyjętego toku realizacji zadań, generowane są decyzje regulujące. Odchylenia o małym znaczeniu korygowane są od razu, z pominięciem procesu podejmowania kolejnych decyzji regulujących. Proces decyzyjny ma specyfikację procesu ramowego, który w praktyce jest zwykle upraszczany i modyfikowany, zależny od wagi i przedmiotu podejmowanej decyzji oraz sytuacji. Najczęściej decydenci zlecają opracowywanie decyzji strategicznych komórkom sztabowym, natomiast decyzje operatywne są przygotowywane przez nich osobiście, lub też delegują uprawnienia do ich podejmowania niższym szczeblom zarządzania (Peszko, 2002, s. 89). Często podczas podejmowania decyzji organy decyzyjne muszą korzystać z najnowszych dostępnych technologii informacyjnych. Nie zawsze drogą logicznego rozumowania oraz wspaniałych rozwiązań da się wykryć nieoczekiwane problemy. Budując odpowiedni model i wprowadzając go do komputera, jako system wspomagający, większość problemów jest do rozwiązania, a otrzymywane wyniki są w większości przypadków obiecujące. Systemy Informowania Kierownictwa (SIK) Stanowisko kierownicze odróżnia się od wykonawczego tym, że daje kierownikowi możliwość decydowania nie tylko o swoim działaniu, ale również o działaniu podwładnych. Wiąże się to z obowiązkiem rozwiązywania problemów decyzyjnych, dotyczących zakresu działania danej jednostki organizacyjnej oraz odpowiedzialnością za decyzje podejmowane na stanowisku kierowniczym. Przejście od zarządzania informacją do zarządzania wiedzą podkreśla fakt, iż zarządzanie to polega na porządkowaniu wiedzy i informacji zawartych w dokumentach (Kiełtyka (red.), 2006, s. 65). System informowania kierownictwa jest źródłem informacji, dla odpowiednich szczebli zarządzania, niezbędnych do skutecznego wykonywania określonych zadań decyzyjnych. Potrzeby informacyjne kadry kierowniczej są różne w zależności od szczebla w piramidzie hierarchii. Kierownicy naczelni wymagają danych dotyczących planowania oraz kontroli strategicznej, pozyskiwanej przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych. Kierownicy średniego szczebla potrzebują informacji zarówno ze źródeł zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dobre zaprojektowanie oraz skuteczne wdrożenie SIK wymaga (Kiełtyka, 2002, s ): szczegółowego rozważenia kosztów systemu, włączenia użytkowników w grono zespołu projektującego,

6 112 Leszek Kiełtyka starannego przeszkolenia operatorów oraz użytkowników systemu, wyselekcjonowania najważniejszych informacji, wypróbowania systemu zanim zostanie wdrożony. Najistotniejsze etapy projektowania systemu informacyjnego dla przedsiębiorstwa Definiowanie problemu, na które składają się następujące czynności: analiza przedprojektowa (musi dojrzeć świadomość, że faktycznie potrzebny jest nowy system lub modyfikacja istniejącego), określenie zadań (po analizie otoczenia i potrzeb użytkownika sprecyzować cele), powołanie zespołu, odpowiedzialnego za opracowanie strategii projektowej (powinien to być zespół wieloosobowy skupiający ludzi o różnych specjalnościach; kierownikiem zespołu powinien być ktoś o zdolnościach menedżerskich). Analiza sytuacji, której wynikiem jest: sprecyzowanie ograniczeń w budowie i funkcjonowaniu systemu (należy przyjąć pole rozwiązań liczba możliwych strategii projektowych), wyznaczenie metody oceny skuteczności realizowanego projektu (określić w jaki sposób przy zdefiniowanych ograniczeniach można osiągnąć cel), określenie kryteriów oceny składowych strategii (ocenić ryzyko przyjęcia określonej strategii, oszacować ryzyko biorąc pod uwagę zmieniające się warunki w organizacji), określenie zbioru składowych strategii projektowych (zbiór strategii musi być najpełniejszy). Rozwiązanie sformułowanie strategii projektowej: charakterystyka składowych strategii i opracowanie odpowiedniego harmonogramu ich realizacji (ocenić w jakim stopniu przyjęcie strategii pozwoli na realizację celów), przeprowadzenie obliczeń i uporządkowanie zbioru poszczególnych strategii (na podstawie otrzymanych charakterystyk dokonujemy obliczeń efekt to uporządkowana lista strategii), przedstawienie do zatwierdzenia zebranych możliwych strategii projektowych, wstępny wybór strategii projektowej. Weryfikacja zasobów. Realizacja (organizacja procesu; powołanie zespołu projektowego).

7 Wybrane systemy wspomagania zarządzania 113 Systemy eksperckie (SE) Systemy eksperckie są formą sztucznej inteligencji. Systemy te, to jednoznaczne aplikacje zorientowane na użytkownika. W procesie budowy Systemu Eksperckiego należy założyć, że wiedza w nim zawarta będzie tylko częścią wiedzy eksperta, od którego ją uzyskano, a odpowiedzi przekazywane przez system mogą być niejednokrotnie mniej precyzyjne niż odpowiedzi eksperta. System ekspercki jest programem komputerowym, który stosuje modele wiedzy i procedury wnioskowania w celu rozwiązywania problemów. Wiedza taka składa się z faktów i reguł wnioskowania. System ekspercki jest zwykle budowany w dialogu z ekspertem w danej dziedzinie nazywanym obecnie, coraz częściej, inżynierem wiedzy. Pozyskiwanie i modelowanie wiedzy oraz tworzenie systemu komputerowego dla rozwiązywania problemów nazywane jest inżynierią wiedzy (Sokołowski, Wrzalik, Pudło, 2015, s ). Systemy eksperckie są głównym elementem systemów wspomagania decyzji ekonomicznych. Oferują one często wysoki poziom ekspertyzy, która jest przeprowadzana według jednolitych, dobrze określonych norm. Osiąga się w ten sposób zwiększenie dostępności profesjonalnych ekspertyz, jednocześnie redukując koszty przy zachowaniu niezmiennego w czasie oraz niezależnego od warunków toku dedukowania. Istotne obszary i zagadnienia obejmujące strukturę SE: zadanie wymaga bardziej rozumowania symbolicznego niż obliczeń numerycznych, używane jest przeszukiwanie heurystyczne a nie procedury algorytmiczne, wiedza specyficzna dla danej dziedziny dominuje nad ogólną, problem musi mieć dobrze zdefiniowane rozwiązania, których założenia muszą być ustalone na początku, logika wnioskowania jest z góry określona, zadanie musi być o możliwych do ogarnięcia rozmiarach lecz złożone na tyle, by opłacało się stosować SE, ekspert musi być chętny do współpracy. Oprogramowanie Systemów Eksperckich pozwala na rozwiązywanie problemów w sposób podobny do ludzkiego rozumowania oraz uzasadnia przyjęte rozwiązania dzięki generowaniu: listy reguł wnioskowania, czyli tzw. heurystyk, logicznego uzasadnienia drogi postępowania, listy rozwiązań alternatywnych z wyjaśnieniem ich odrzucenia. Jednym z kierunków ewolucji Systemów Informatycznych Zarządzania jest łączenie różnych dokonań z obszaru informacyjnych systemów

8 114 Leszek Kiełtyka wspomagania zarządzania. Działania skierowane są na integrację systemów eksperckich, systemów indukcyjnych, sztucznych sieci neuronowych, jak również na dokonania, które mają swoje fundamenty w algorytmach genetycznych, zbiorach przybliżonych oraz logice rozmytej. Inteligentne systemy informatyczne są często określane jako systemy hybrydowe. Celem wykorzystania tychże systemów jest uzyskanie odpowiedniego potencjału sztucznej inteligencji, który jest dostępny dla każdej rozpatrywanej analizy przydatności danej metody. Hybrydowe systemy eksperckie zawierają algorytmy klasycznej matematyki w połączeniu z heurystykami cechującymi sztuczną inteligencję i umożliwiają podejmowanie decyzji tak ilościowych, jak i jakościowych. Ewolucja systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa Dynamiczna ewolucja rozwiązań informatycznych objęła również systemy klasy ERP. Nie przeszkodził temu brak formalnej specyfikacji architektury tych systemów. Autonomiczność struktur-modułów, wchodzących w ich skład, uwypuklana jest w celu podkreślenia znaczenia technologii ewoluujących rozwiązań internetowych mających centralne znaczenie. W praktyce oznacza to otwarcie się systemu na otoczenie, co nie dotyczy funkcji eksportu i importu danych, ale zwraca uwagę na wymianę danych on-line, czego narzędziem rozumianym przez większość systemów jest język XML. Uwidaczniają się zmiany dotyczące filozofii funkcjonowania systemu, jednak nie jako efekt tworzenia nowych modułów. Ze zmianą technologii rośnie funkcjonalność rozwiązania i możliwości komponowania rozwiązań złożonych z funkcjonalności modułów systemów różnych producentów. W miarę rozwoju nowych technologii, wzrastały również wymagania przedsiębiorców co do rozwoju SWZ. Wraz z dynamicznym rozwojem techniki informatycznej rozpoczęła się ewolucja i implementacja pakietów Informatycznych Systemów Zarządzania (ISZ). Podstawowe standardy w ujęciu chronologicznym przedstawiają się następująco (Kiełtyka, 2002, s. 408): MRP I planowanie pojawiających się potrzeb materiałowych, CL-MRP funkcje MRP I oraz zdolności produkcyjnej w zamkniętym otoczeniu, MRP II planowanie zasobów produkcyjnych, ERP planowanie zasobów przedsiębiorstwa,

9 Wybrane systemy wspomagania zarządzania 115 DEM dynamiczne modelowanie przedsiębiorstwa, ERP II planowanie zasobów przedsiębiorstwa na podbudowie jego komponentów. Na bazie standardu MRP II powstały nowe wyspecjalizowane metody, takie jak: JiT planowanie zasobów dokładnie na czas, OPT technologia optymalizacji produkcji, DRP planowanie zasobów dystrybucyjnych. Zintegrowane systemy informatyczne, które wspomagają zarządzanie, są niewątpliwie rozwiązaniem o dużym stopniu funkcjonalności oraz integracji. Systemy te przechodziły kolejne etapy (Adamczewski, 2004, s. 165): Systemy Transakcyjne Przetwarzania Danych, Systemy Informacyjne Zarządzania SBD określane często jako MIS. Na swoim poziomie rozwoju funkcjonalnego są utożsamiane z systemami Zarządzania Bazami Danych, Systemy Wspomagania Decyzji, Systemy Eksperckie, Systemy Informowania Kierownictwa EIS, często utożsamiane są z Systemami Wspomagania Kierownictwa, Systemy Sztucznej Inteligencji SSI, utożsamia się je bardzo często jako Systemy Sieci Neuronowych oraz określa jako ANN, Zintegrowane systemy informatyczne ZSI. Ewolucja systemów komputerowego wspomagania zarządzania organizacjami, a w szczególności przedsiębiorstwami został przedstawiona i opisana w literaturze (Kiełtyka, 2002, s ). Wszystkie zaprezentowane i scharakteryzowane tam moduły są aktualnie udoskonalane na bazie postępu i rozwoju technologicznego systemów informatycznych. Przykładowe aktualne systemy zarządzania w przedsiębiorstwach usługowych Współczesne organizacje działają w zmieniających się warunkach zewnętrznych. Niewielkie zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa są bodźcem do doskonalenia, lub też zmiany, odpowiednio do ich stopnia i poziomu strategii. Ważne jest posiadanie aktualnych map procesów gospodarczych przedsiębiorstwa tak, aby móc jak najlepiej dostosować się do pojawiających się nieuniknionych zmian. Jednocześnie, powiązania między składnikami organizacji stają się coraz bardziej kompleksowe. Naturalnym tego wynikiem jest przechodzenie od podejścia funkcjonalnego

10 116 Leszek Kiełtyka w organizacjach do podejścia procesowego. Przedsiębiorstwa, które chcą osiągnąć sukces na rynku powinny dbać o efektywny przebieg swoich procesów biznesowych. Aby być konkurencyjnym na rynku przedsiębiorstwo musi jak najlepiej zaspokajać potrzeby klienta i w sposób ciągły je monitorować. Bardzo ważne jest również obniżanie kosztów oraz skracanie cykli przebiegów procesów. Zgodnie z tym istotną rolę odgrywa właściwie zaprojektowany system zarządzania przedsiębiorstwem, co wymaga stosowania odpowiednich rozwiązań informatycznych (Wilimowska, Zalewska, 2004, s. 78). Korzyści wynikające z informatyzacji zarządzania Najnowsze tendencje w obszarze systemów zintegrowanych są architekturami zorientowanymi na współdziałanie oraz na obsługę i koordynacje usług. Umożliwia to bardziej szczegółowe koordynowanie oraz współdziałanie platformy B2B wielu partnerskich systemów zintegrowanych (ZSI), jak również ich użytkowników ukierunkowanych na standard wymiany informacji XML. Zintegrowane systemy obsługują wszystkie płaszczyzny funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz optymalizują procesy tak wewnętrzne, jak i te zachodzące w najbliższym otoczeniu organizacji, oferując gotowe narzędzia i pozwalając na automatyzację wymiany danych z kooperantami należącymi do tego samego łańcucha logistycznego. Ponadto mają możliwości dynamicznej konfiguracji, co pozwala na dopasowanie ich funkcjonalności do sposobu funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa czy kooperującej z nim organizacji. Aplikacje informatyczne, które wspomagają działalność przedsiębiorstwa, działają już na płaszczyźnie szczebla operacyjnego. Kodują dane każdego klienta tworząc dotychczasowy bilans z danym kontrahentem. Ułatwia to przyszłe działania związane z tym kontrahentem. Na potrzeby monitorowania relacji z kontrahentami stworzono systemy CRM, które podwyższają poziom kultury przedsiębiorstwa. Kultura rozumiana jest tu jako suma wartości wnoszonych przez ludzi oraz wiedza zgromadzona w trakcie funkcjonowania organizacji i narzędzia jakimi ona się posługuje. Awansowanie na kolejny, wyższy poziom wiąże się niestety z zagrożeniami. Pojawiają się nowe sytuacje oraz nowe perspektywy. Osiągnięcie tego poziomu jest często nieodzownym warunkiem przetrwania na nieustannie zmieniającym się rynku konkurencyjnym. Różnorodna gama narzędzi jakimi dysponuje organizacja to maszyny, urządzenia, oprogramowanie wspierające działalność przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę oprogramowanie nie sposób pominąć najważniejszych aplikacji wspierających produkcję, logistykę, finanse organizacji oraz tych, które nie dotyczą bezpośrednio relacji z klientem, aplikacji typu back office. Systemy

11 Wybrane systemy wspomagania zarządzania 117 front office mają natomiast za zadanie nadzorowanie kontaktów z klientem (CRM). Pozwala to na monitorowanie spływu każdego towaru z przedsiębiorstwa, a jednocześnie stosowanie elastycznych kryteriów cen w następnej transakcji. Jako przykład wymienić można takie aplikacje jak: Enova ( [dostęp: ]), Symfonia ( SYM- FONIA, [dostęp: ]), RAKS ( _rd=ssl#q=raks, [dostęp: ]). Aplikacje te dostarczają mechanizmów pozwalających na ocenę procesu sprzedaży przez właścicieli, możliwości ingerowania w system cen, jak również zarządzanie grupami pracowników, którzy obsługują proces sprzedaży. Głównym miernikiem w zarządzaniu sprzedażą, w obszarze taktycznym, jest wyznacznik finansowy uwzględniający wymogi skierowane na systemy finansowo-księgowe. Źródłem priorytetowym informacji stają się same systemy. O tym właśnie decyduje główna cecha jaką jest wiarygodność co oznacza, że wszystkie dane są sprawdzone, natomiast skutki finansowe dla przedsiębiorstwa są określone i istnieje możliwość wyłonienia prawidłowości w rzeczywistych procesach. Przeprowadzona transakcja ma odzwierciedlenie w postaci zapisu na kontach, co umożliwia analizowanie skutków podejmowanych decyzji w określonym czasie oraz racjonalne reakcje na przyszłe wyniki. Szczebel zarządzania strategicznego wymaga odpowiedzi na pytania dotyczące działalności organizacji w dłuższej perspektywie czasowej. Wynikiem tego jest brak możliwości precyzyjnej odpowiedzi na zapytanie o rodzaj produktu, jego cenę, zainteresowaną grupę klientów. Pozwala jednak wskazać jakimi cechami powinna charakteryzować się grupa produktów oraz grupa odbiorców, tak by osiągnąć cel strategiczny, a więc zwiększyć wartość przedsiębiorstwa. Szybko zmieniające się otoczenie, zmusza coraz większą liczbę organizacji do zmiany swojej struktury, aby móc nadążać za wyzwaniami oraz oczekiwaniami środowiska. Staje się to dla nich swego rodzaju sposobem na życie. Ich głównym celem jest więc bycie konkurencyjnymi i efektywnymi. Ważnym jest, aby z każdą zmianą oraz innowacją organizacja umiejętnie radziła sobie z ryzykiem. Na pomoc, w tej sytuacji, przychodzą aplikacje informatyczne przeznaczone do wspomagania zarządzania. Stosowane systemy klasy ZSI pozwalają odpowiadać na wyzwania nowej gospodarki dotyczące kontroli kosztów, elastyczności w odpowiedzi na oczekiwania konsumentów oraz aktualnej oceny tego, co się dzieje w przedsiębiorstwie z jego zasobami, w sposób umożliwiający podejmowanie trafnych decyzji.

12 118 Leszek Kiełtyka Ponieważ system zarządzania przedsiębiorstwem powinien przyczyniać się do zasadniczych korzyści odczuwalnych przez klientów, zazwyczaj rozpoczyna się od integracji działów sprzedaży, produkcji oraz zakupów. Wówczas możliwy staje się scenariusz, w którym dział sprzedaży przyjmując zamówienie od klientów oraz wprowadzając je do systemu daje możliwość wygenerowania zleceń produkcyjnych. Pion produkcji układa główny plan realizacji, w ramach którego rezerwuje się dostępne zasoby przedsiębiorstwa i dobiera: liczbę godzin pracy pracowników, jak również maszyn, ilość półfabrykatów, surowców oraz odpadów użytkowych, a także planuje się zakupy na potrzebnych komponentów. Jeśli obieg informacji działa poprawnie, skraca to cykl wytwórczy oraz udostępnia śledzenie zaawansowania produkcji. Zrealizowanie wszystkich zadań produkcyjnych umożliwia przetransportowanie produktu do magazynu, co zmienia stan zapasów, jednocześnie informując dział sprzedaży o zrealizowaniu zamówienia. Podstawowymi wyznacznikami efektywności są: rzeczywisty czas dostępu do danych, do informacji oraz przyjazny dla użytkownika zintegrowany system informatyczny. Cechy funkcjonalności systemów zarządzania w przedsiębiorstwach usługowych System Enova ( enova, [dostęp: ]) jest narzędziem należącym do nowej generacji programów wykorzystywanych w obszarze zarządzania usługami. Funkcjonalnie system obejmuje następujące główne moduły: Ewidencja Środków Pieniężnych. Księga Inwentarzowa. Kadry, Płace, Księgowość. Faktury. W systemie zintegrowanym informacje, dokumenty przechowywane są w konkretnym jednym miejscu, mimo to dostępne są z wielu poziomów w programie, co ułatwia oraz przyśpiesza realizację procesów zachodzących w danym przedsiębiorstwie. Do programu Enova dostęp mogą mieć pracownicy o konfigurowalnych uprawnieniach. W systemie dane przepływają kontekstowo między poszczególnymi modułami, które odpowiadają analitycznym działom organizacji, stanowiskom pracy oraz funkcjom pełnionym w przedsiębiorstwie. Program ma budowę modułową, co oznacza, że każdy moduł ma swoje zadania wspomagania określonego obszaru w działalności organizacji. Moduły te dotyczą między innymi: zarządzania kadrami, środków finansowych,

13 Wybrane systemy wspomagania zarządzania 119 ewidencjonowania środków pieniężnych, fakturowania, gospodarki magazynowej, działu sprzedaży, księgi inwentarzowej, środków trwałych, księgowości, relacji z klientami, windykacji, sprzedaży mobilnej. Dla przykładu system, który funkcjonuje w drukarni musi posiadać możliwość przygotowywania kosztorysów biorąc pod uwagę zapasy magazynowe oraz koszty towaru i dostępne gramatury papieru. Uwzględnione powinny być koszty farb i oszacowane ich zużycie, nie można pominąć obliczenia czasu pracy maszyn potrzebnego, aby zrealizować konkretne zlecenia oraz uwzględniać podczas kalkulacji zleceń amortyzację, jak również koszty leasingu. Zintegrowany system Enova opracowany został do współpracy z różnym oprogramowaniem branżowym i specjalistycznym, co umożliwia koncentrację całości funkcjonowania firmy w jednej aplikacji. Nie ma potrzeby żonglowania wieloma oddzielnymi programami, a co za tym idzie marnowania, w ten sposób, cennego czasu i środków. Oprogramowanie Enova wspomaga działanie przedsiębiorstw od 2008 roku. Moduł CRM przyczynia się do skutecznego budowania trwałych relacji z klientami. Program pozwala na zautomatyzowanie przebiegu procesów logistycznych oraz biznesowych w firmie. Umożliwia również generowanie ofert oraz dokumentacji elektronicznej, np. w postaci plików pdf. Dzięki swojej elastyczności rozwiązanie to idealnie odpowiada na rosnące potrzeby firmy. RAKSSQL to pakiet, który powstał na bazie prawie dwudziestoletnich doświadczeń firmy RAKS ( [dostęp: ]), która specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania wspierającego płaszczyzny zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to polski produkt, dostosowany do krajowych nowoczesnych realiów gospodarczych, jak również standardów Unii Europejskiej. System RAKSSQL skierowany jest do organizacji produkcyjnych, handlowych i usługowych. Jest zbudowany z kilkunastu modułów, które funkcjonują samodzielnie lub w całości jako jeden zintegrowany system. Zapewnia to możliwość zarówno pracy jednostanowiskowej, jak też pracy w sieci oraz dostosowuje się do wymogów klienta pracy zdalnej przez sieć internetową.

14 120 Leszek Kiełtyka System Symfonia ( NIA, [dostęp: ]) to kompleksowy produkt wspomagający zarządzanie obszarem finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym oraz sprzedażowym w przedsiębiorstwach o dowolnym profilu działalności, w których rozliczenia bazują na pełnej księgowości. Programy Sage Symfonia umożliwiają obsługę wielu przedsiębiorstw i równoczesną pracę wielu użytkowników w sieci. Stosowana jest wymiana informacji pomiędzy programami poprzez mechanizm integracji baz danych oraz eksport i import z wykorzystaniem plików tekstowych. Opcje dodatkowe e-box oraz raporty graficzne stanowią rozszerzenie funkcjonalności produktu. Sage Symfonia współpracuje z serwisem internetowym przez co umożliwia szybką i prostą wymianę dokumentów elektronicznych. Ułatwia bezpieczny obrót fakturami elektronicznymi z wieloma kontrahentami jednocześnie, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego. Zadaniem programów Symfonia jest wspomaganie działania przedsiębiorstw poprzez ułatwienie rejestracji zdarzeń gospodarczych i wystawianie odpowiednich dokumentów. System jest stale i na bieżąco aktualizowany. Opis wszystkich nowości i zmian w programie można znaleźć w Internecie. Procedura wyboru ZSI jest bardzo ważnym elementem, który należy połączyć z projektem wdrożeniowym. Nie może być uważana jako coś oczywistego, gdyż sama w sobie powinna stanowić wyszczególniony etap z przydzielonym czasem i realizacją koniecznych zasobów proceduralnych. Przydatność pakietów ocenia się ze względu na ich funkcjonalności, na bieżąco deklarowanej przez dostawców, ogólnodostępnych modeli referencyjnych funkcji oferowanych w pakietach oraz oceny wizyt referencyjnych u użytkowników. W selekcji wstępnej zostaje wybrane kilkanaście pakietów przeznaczonych następnie do dalszej analizy. Końcowa selekcja dotyczy tej grupy systemów, która była wstępnie wyznaczona podczas procedur analitycznych i porównawczych z dokładnością do funkcji elementarnych i uwzględnia ogólne kryteria wyboru. W wyniku tego etapu selekcji powinno się wyróżnić dwa lub trzy pakiety. Selekcja wstępna, jak również końcowa, w zdecydowany sposób obciąża ekspertów i analityków oraz przedstawicieli zespołu koordynacyjnego.

15 Wybrane systemy wspomagania zarządzania 121 Podsumowanie Zasady wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania zależą przede wszystkim od zakresu dziedzinowego wybranych i obsługiwanych funkcji, zakresu wymaganej adaptacji, właściwości technicznych pakietów, strategii opracowanych przez firmy softwareowe i warunków istotnych dla użytkownika. Bez względu na rozmiar wielości stosowanych podejść, sformułować można kilka ogólnych zasad implementacji systemów podobnego typu. Wnioski wydedukowane z analizy oraz strategia procedur informatyzacji budowane są na bazie ogólnej strategii danej organizacji i powinny one określać cele, zakres wszystkich zmian, oczekiwane usprawnienia, kolejność i hierarchię (Nowaczyk, 2000, s. 57). Powinny również zostać sformułowane odpowiednie wymagania na wszystkich poziomach podstawowych obszarów dziedzinowych oraz istotnych funkcji i procesów. Kryteria selekcji oraz wybór pakietu są ustanawiane przez warunki i wymagania, mają tu też znaczenie warunki kontraktu, który zostanie zawarty przez użytkownika z dystrybutorem licencji na użytkowanie systemu wspomagania zarządzania. Planowanie oraz sterowanie zasobami materiałowymi przedsiębiorstwa jest, swego rodzaju, łącznikiem poszczególnych zadań w jeden kompleksowy system zawarty w łańcuchu dostaw. Dotyczy to takich zakresów jak: przewidywanie oraz określanie wielkości zamówień, określanie momentów rozpoczęcia kompletacji i wielkości zapasów w magazynach oraz w procesie wytwarzania, terminów dostaw materiałów. Celem integracji jest osiągnięcie dużej efektywności łańcucha dostaw zachowując jednocześnie zdolności do rozwoju elastycznego reagowania na potrzeby klienta oraz wewnętrzne przedsiębiorstwa. Zamierzone cele są realizowane poprzez weryfikowanie łańcucha dostaw dzięki integracji działalności poszczególnych podmiotów, które są związane z przedsiębiorstwem. Fundamentem skutecznej współpracy jest ścisła i efektywna komunikacja (Sitko, 2007, s. 2). Sprawnie działający, zintegrowany system informatyczny wspomagania zarządzania potrafi obsługiwać coraz większą ilość danych poprzez proces przetwarzania. System ten selekcjonuje, filtruje oraz systematyzuje dane tak, aby użytkownik mógł swobodnie w każdej chwili do nich dotrzeć i z nich korzystać. Takie zastosowanie systemu powoduje, że organizacja pracy jest bardziej skuteczna. Niezbędna jest jednak, wymagana od pracowników kompleksowa wiedza. Dlatego też system informatyczny powinien pełnić rolę eksperta w łańcuchu dostaw i zamówień. Wymagania takie stawia również presja konkurencji, gdyż analizy, koncentrujące się tylko na jednym aspekcie działania i funkcjonowania

16 122 Leszek Kiełtyka przedsiębiorstwa, nie są wystarczające. Ergonomiczność wyboru przez przedsiębiorstwo systemu wspomagania zarządzania jest miarą jego konkurencyjności na rynku. BIBLIOGRAFIA Adamczewski P. (2004), Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom, Warszawa. Kiełtyka L. (2002), Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. Kiełtyka L. (red.) (2006), Aplikacje technik multimedialnych w organizacjach gospodarczych, KTEE, Kielce. Kiełtyka L. (2016), Rola menedżera we współczesnych organizacjach, Przegląd Organizacji, nr 8. Klonowski Z.J. (2004), Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem, OWPW, Wrocław. Nowaczyk A. (2000), Praktyczne aspekty wyboru i wdrożenia systemu klasy ERP, [w:] Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, zbiór referatów III konferencji, Zakopane stycznia 2000, t. II, WNT, Warszawa. Peszko A. (2002), Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, UWND, Kraków. Programy wspomagające zarządzanie (1997), Wydawnictwo Businessman Magazine, sierpień. Sitko J. (2007), Wpływ elementów systemu informatycznego na rozwój gospodarki materiałowej, SCENO, Kielce. Sokołowski A., Wrzalik A., Pudło M. (2015), Koncepcja zintegrowanej platformy oceny kompetencji z wykorzystaniem systemu ekspertowego, [w:] Kiełtyka L., Jędrzejczyk W. (red.), Wykorzystanie potencjału współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa. Wilimowska Z., Zalewska M. (2004), Model procesu biznesowego przedsiębiorstwa produkcyjnego, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, vol. 7, nr 2. [dostęp: ]. [dostęp: ]. [dostęp: ]. CHOSEN MANAGEMENT SUPPORT SYSTEMS IN SERVICE PROVIDING ENTERPRISES ABSTRACT Basic management support systems in enterprises have been characterized in the present paper. The analyzed enterprises are mainly the service providing ones. Out of a large number of systems of this kind, the characterized ones provide a general insight into their utility profile. In selected three, commonly applied new

17 Wybrane systemy wspomagania zarządzania 123 generation systems, particular utility modules have been distinguished, which represent the analytic departments of organizations and are indispensable for compatible co-operation among a similar industry enterprises. Keywords: management support systems, decision support, enterprise informatization.

Typy systemów informacyjnych

Typy systemów informacyjnych Typy systemów informacyjnych Information Systems Systemy Informacyjne Operations Support Systems Systemy Wsparcia Operacyjnego Management Support Systems Systemy Wspomagania Zarzadzania Transaction Processing

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podział systemów. informatycznych. Roman Krzeszewski Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Informatyka w Zastosowaniach.

Podział systemów. informatycznych. Roman Krzeszewski Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Informatyka w Zastosowaniach. Podział systemów informatycznych Podział ze względu na szczebel organizacyjny Systemy transakcyjne (Trascaction Processing Systems TPS) Systemy nowoczesnego biura (Office Automation Systems OAS) Systemy

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA SAP ERP PRZEDMIOT GODZ. ZAGADNIENIA

PROGRAM STUDIÓW ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA SAP ERP PRZEDMIOT GODZ. ZAGADNIENIA PROGRAM STUDIÓW ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA SAP ERP PRZEDMIOT GODZ. ZAGADNIENIA Zarządzanie zintegrowane Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP Zintegrowany system zarządzania wprowadzenia System,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SYSTEMÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W PERSPEKTYWIE "PRZEMYSŁ 4.0"

ROZWÓJ SYSTEMÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W PERSPEKTYWIE PRZEMYSŁ 4.0 ROZWÓJ SYSTEMÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W PERSPEKTYWIE "PRZEMYSŁ 4.0" Dr inż. Andrzej KAMIŃSKI Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Informacja o firmie i oferowanych rozwiązaniach

Informacja o firmie i oferowanych rozwiązaniach Informacja o firmie i oferowanych rozwiązaniach Kim jesteśmy INTEGRIS Systemy IT Sp. z o.o jest jednym z najdłużej działających na polskim rynku autoryzowanych Partnerów Microsoft w zakresie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK STAŻU. Imię i nazwisko Stażysty. Przyjmujący na Staż. Imię i nazwisko Opiekuna Stażu

DZIENNIK STAŻU. Imię i nazwisko Stażysty. Przyjmujący na Staż. Imię i nazwisko Opiekuna Stażu Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu DZIENNIK STAŻU Przyjmujący na Staż Imię i nazwisko Opiekuna Stażu. Termin odbywania Stażu (dd/mm/rr dd/mm/rr) Podpis Opiekuna Stażysty Podpis Kierownika Projektu DZIENNIK

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK STAŻU. Imię i nazwisko Stażysty. Przyjmujący na Staż. Imię i nazwisko Opiekuna Stażu

DZIENNIK STAŻU. Imię i nazwisko Stażysty. Przyjmujący na Staż. Imię i nazwisko Opiekuna Stażu Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu DZIENNIK STAŻU Imię i nazwisko Stażysty Przyjmujący na Staż Imię i nazwisko Opiekuna Stażu. Termin odbywania Stażu (dd/mm/rr dd/mm/rr) Podpis Opiekuna Stażysty Podpis

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Wstępne zapytanie ofertowe nr 4/2017

Wstępne zapytanie ofertowe nr 4/2017 GLIMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Główna 1C, 44-109 Gliwice NIP: 6312333447 www glimat.pl e-mail: marcinek@glimat.pl Nasz znak: 4/17 Gliwice, dn. 30.11.2017 r. Wstępne zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do rozwoju firmy. www.enova.pl

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do rozwoju firmy. www.enova.pl OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do rozwoju firmy www.enova.pl MO DU ŁOprogramowanie ERP enova ma otwartą strukturę każdy moduł przeznaczony jest do wspierania określonego aspektu działalności firmy:

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej

Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej Konferencja MultiTrain, Warszawa, sierpień 2012 1 Profil BHU BHU S.A. to sieciowe przedsiębiorstwo handlowo

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki badań w Katedrze Inżynierii Zarządzania:

Główne kierunki badań w Katedrze Inżynierii Zarządzania: Główne kierunki badań w Katedrze Inżynierii Zarządzania: Systemy wspomagania decyzji w rolnictwie i w agrobiznesie. Zastosowania metod sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych w zarządzaniu produkcją.

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA obowiązuje od roku akad. 2017/18

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA obowiązuje od roku akad. 2017/18 AD/ 13 RW w dniu 29.06.2017 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA obowiązuje od roku akad. 2017/18 STUDIA LICENCJACKIE -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań 2012 Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań Mateusz Kurleto NEOTERIC Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Mateusz Kurleto Od 2005 r. właściciel NEOTERIC,

Bardziej szczegółowo

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej?

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej? Signature metodologia wdrażania Scali Scala to zintegrowany pakiet do zarządzania przedsiębiorstwem. O efektywności jego działania decyduje sposób właściwego wdrożenia, toteż gorąco zachęcamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU GRY STRATEGICZNE BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Planowanie i realizacja Budżetu zadaniowego (Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie) Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wykład organizacyjny - W0

Wykład organizacyjny - W0 Wykład organizacyjny - W0 dr inż. Janusz Granat 1 Systemy informatyczne zarządzania Prowadzący: dr inż. Janusz Granat Konsultacje: środa 16.30-18.00 pok.23 E-mail: j.granat@ia.pw.edu.pl Strona www wykładu:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo