OTYŁOŚĆ I WYNIKAJĄCE Z NIEJ PROBLEMY NARZĄDU RUCHU A SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW Z NADWAGĄ I OTYŁOŚCIĄ PROSTĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OTYŁOŚĆ I WYNIKAJĄCE Z NIEJ PROBLEMY NARZĄDU RUCHU A SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW Z NADWAGĄ I OTYŁOŚCIĄ PROSTĄ"

Transkrypt

1 Nowiny Lekarskie 12, 81, 4, EWA BARAŃSKA 1, EWA GAJEWSKA 1, MAGDALENA SOBIESKA 2 OTYŁOŚĆ I WYNIKAJĄCE Z NIEJ PROBLEMY NARZĄDU RUCHU A SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW Z NADWAGĄ I OTYŁOŚCIĄ PROSTĄ OBESITY AND THE RESULTING MOTOR ORGAN PROBLEMS VERSUS MOTORIC FITNESS IN GIRLS AND BOYS WITH OVERWEIGHT AND OBESITY 1 Zakład Fizjoterapii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik: dr n. biol. Ewa Gajewska 2 Katedra Fizjoterapii Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski Streszczenie Wstęp. Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży stanowi poważny problem, któremu należy przeciwdziałać. Interwencja powinna być skierowana na redukcję nadmiernej masy ciała, zmianę stylu życia na bardziej aktywny oraz edukację prozdrowotną. Ponadto badacze zwracają uwagę na jej negatywny wpływ na sprawność fizyczną tych dzieci, a co za tym idzie na upośledzenie w funkcjonowaniu narządu ruchu i powstanie wad postawy. Cel. Próba ustalenia jakie czynniki mogą pogarszać sprawność fizyczną mierzoną za pomocą testu Eurofit. Materiał i metody. Grupę badawczą stanowiło 55-ro dzieci, w tym 27 dziewcząt i 28 chłopców w wieku od 12 do 18 lat. U badanych zdiagnozowano nadwagę i otyłość prostą. Do oceny sprawności motorycznej dzieci zastosowano Europejski Test Sprawności Fizycznej Eurofit. Każde dziecko poddane było badaniu wzrokowemu, za pomocą którego określono występowanie problemów narządu ruchu. Wyniki. Wyniki testu Eurofit ukazały największy problem z równowagą, gibkością, siłą funkcjonalną, natomiast siła ręki mierzona dynamometrem wzrastała wraz ze wzrostem wagi ciała dziecka. Asymetria tułowia, płaskostopie, odstające łopatki oraz ból stopy/stóp wywarły negatywny wpływ na wyniki prób Eurofitu. Wnioski. Wzrastający stopień otyłości u dzieci wpływa negatywnie na sprawność fizyczną, mierzoną za pomocą testu Eurofit. Problemy narządu ruchu wynikające z otyłości wpływają na obniżenie poziomu cech motorycznych. SŁOWA KLUCZOWE: otyłość, nadwaga, sprawność motoryczna, Eurofit, postawa ciała. Summary Introduction. Obesity and overweight among children make a serious problem, which must be counteracted. The intervention should be focused on reduction of excessive body mass, change of lifestyle to be more active and health education. Aim. An attempt to determine which factors may impair physical activity which is estimated by Eurofit test. Material and methods. The experimental group consisted of 55 children (27 girls and 28 boys) aged years, in which overweight and simple obesity was diagnosed. To asses physical fitness level The European Fitness Test (Eurofit) was used. Each child was subjected to visual evaluation and with the aid of it motor organ problems were indicated. Results. Results of The Eurofit Test showed that the most problematic were body balance, suppleness, functional strength, while hand strength measured by dynamometer increased with increase of child s body weight. Asymmetry of the trunk, flat feet, protruding shoulder blades and foot/feet pain had a negative impact on the Eurofit outcomes. Conclusions. Progressive degree of obesity in children has a negative impact on physical activity which is measured by Eurofit Test. Motor organ problems which result from obesity lead to decrease of motor skills. KEY WORDS: obesity, overweight, physical fitness, Eurofit, posture. Wstęp Rozpowszechnienie nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży stanowi poważny problem, któremu należy przeciwdziałać. Wielu badaczy jest zgodnych co do tego, iż interwencja powinna być skierowana na redukcję nadmiernej masy ciała, zachęcanie do zmiany stylu życia na bardziej aktywny oraz edukację prozdrowotną. Podkreślają także, że zmiany powinny dotyczyć nie tylko samego otyłego dziecka, ale całej jego rodziny. Coraz liczniej prowadzone badania dotyczące otyłości zwracają uwagę na jej negatywny wpływ na sprawność fizyczną tych dzieci, a co za tym idzie na upośledzenie w funkcjonowaniu narządu ruchu [1, 2, 3, 4, 5]. Unikanie i ograniczenie aktywności ruchowej poprzez niewłaściwe wykorzystanie czasu na odpoczynek (telewizja, komputer)

2 338 Ewa Barańska i inni doprowadza do zmniejszenia wykorzystania aparatu ruchu. Dochodzi do wzrostu poziomu otłuszczenia, a w efekcie do przeciążeń układu kostno-stawowego, co sprzyja zaburzeniom statyki ciała i powstaniu wadliwej postawy [6, 7, 8]. Materiał i metody Grupę badawczą stanowiło 55-ro dzieci, w tym 27 dziewcząt (49,1% osób) i 28 chłopców (50,9% osób) w wieku od 12 do 18 lat. Dzieci w obrębie obu płci podzielono na dwie grupy wiekowe: latków i 18- latków. Średnia wieku wyniosła 14,73 lata (± 1,48). U badanych zdiagnozowano nadwagę i otyłość prostą. Badania przeprowadzono w Szpitalu Uzdrowiskowym nr 3 im. dra Markiewicza w Ciechocinku, gdzie młodzież przebywała na czterotygodniowym turnusie rehabilitacyjnym. Odbyły się w 09 i 10 roku. U dzieci dokonano pomiarów masy ciała i wzrostu. Najmniejsza waga ciała wynosiła 62,3 kg, największa 129,6 kg, średnia 90,57 kg (±,). Wzrost dzieci wahał się od 0 cm najniższy do 180 cm najwyższy, średnia wzrostu 169,78 cm (± 7,78). Na podstawie danych obliczono wartość wskaźnika masy ciała BMI (Body Mass Index) (Ryc. 1.). Najniższy wskaźnik wynosił 24,6 kg/m², najwyższy miał wartość 46,1 kg/m², średnia wynosiła 31,08 kg/m2 (± 4,33). Dzieci z nadwagą stanowiły 41,82% grupy badanej, dzieci z otyłością I stopnia %, II stopnia 16,36%, III stopnia 1,82%. Każde dziecko poddane było badaniu wzrokowemu, za pomocą którego określono występowanie problemów narządu ruchu. Wyniki Bazę danych, otrzymane wyniki, zależności i ich przedstawienie graficzne poddano obliczeniom w programie Microsoft Excel oraz użyto programu Statistica (ANOVA). Wyniki próby I testu Eurofit oceniającej równowagę (postawa równoważna na jednej nodze) pokazały, iż młodsza grupa wiekowa chłopców miała większy problem z jej utrzymaniem. W grupach wiekowych młodszych i starszych chłopców zaobserwowano, iż wraz ze wzrostem stopnia otyłości wyniki tejże próby ulegają pogorszeniu. W przypadku oceny szybkości ruchów kończyny górnej (próba II stukanie w krążki) lepszymi wynikami wykazały się młodsze dziewczęta. W żadnej grupie wiekowej nie znaleziono zależności między tą cechą a stopniem otyłości. Gibkość (próba III) testowana za pomocą skłonu tułowia w przód z siadu prostego w obu grupach wiekowych dziewcząt i chłopców była porównywalna. W grupie młodszych i starszych chłopców wraz ze wzrostem stopnia otyłości wyniki skłonu tułowia maleją. Najlepsze rezultaty w próbie IV badającej siłę eksplozywną za pomocą skoku w dal z miejsca uzyskali starsi chłopcy. Wpływ wzrastającego stopnia otyłości na wynik tej cechy był również negatywny. Najsilniej zaznaczył się w grupie młodszych dziewcząt., testująca siłę statyczną poprzez zaciskanie ręki z użyciem dynamometru, ukazała, że spośród obu grup wiekowych obu płci, lepsze wyniki uzyskali starsi chłopcy. Ciekawą rzeczą (w przeciwieństwie do rezultatów pozostałych testów) jest to, iż wraz ze wzrostem masy ciała, siła ścisku ręki również wzrasta (Ryc. 2., Ryc. 3.). Wynik Próby V Testu Eurofit dla grupy starszych chłopców z podziałem według stopnia otyłości Lambda Wilksa=,008, F(, 4)=1,9949, p=, Rycina 1. Podział dzieci według stopnia otyłości z uwzględnieniem płci. Figure 1. Division of children according to obesity level and gender. Do oceny sprawności motorycznej dzieci zastosowano Europejski Test Sprawności Fizycznej EUROFIT. Składał się z 9 prób, dzięki którym scharakteryzowano takie zdolności motoryczne jak : siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja i zwinność. nadwaga I st. II st. stopień otyłośći Rycina 2. Wzrost siły ścisku ręki wraz ze wzrostem stopnia otyłości (starsi chłopcy). Figure 2. Increase of hand grip force with the increase of obesity level (older boys).

3 Otyłość i wynikające z niej problemy narządu ruchu a sprawność motoryczna 339 Wynik Próby V Testu Eurofit dla grupy młodszych dziewcząt z podziałem według stopnia otyłości Występowanie asymetrii tułowia u młodszych chłopców a wynik Próby V Testu Eurofit Lambda Wilksa=,28165, F(10, 3)=,76516, p=,67431 nadwaga I st. II st. stopień otyłośći 10 nie tak asymetria tułowia Rycina 3. Wzrost siły ścisku ręki wraz ze wzrostem stopnia otyłości (młodsze dziewczęta). Figure 3. Increase of hand grip force with the increase of obesity level (younger girls). W przypadku próby VI (siady z leżenia), testującej wytrzymałość mięśniową siłę tułowia, starsi chłopcy osiągnęli lepsze wyniki w porównaniu do pozostałych grup. Wraz ze wzrostem stopnia otyłości wyniki tego testu malały. Wyniki próby VII (zwis o ramionach ugiętych) pokazały, iż siła funkcjonalna w obu grupach wiekowych dziewcząt i chłopców była porównywalna. W grupie młodszych chłopców zaobserwowano nieznaczne pogorszenie wraz ze wzrostem stopnia otyłości, natomiast nie odnotowano tegoż wpływu dla grupy starszych chłopców oraz młodszych i starszych dziewcząt. W próbie VIII (bieg wahadłowy) testującej szybkość za pomocą biegu zwinnościowego, najlepsze wyniki uzyskały starsze dziewczęta i młodsi chłopcy. Szczególnie wśród młodszych dziewcząt oraz starszych chłopców spadek osiąganych wyników tego testu wraz ze wzrostem stopnia otyłości był bardzo wyraźny. Nie odnotowano wpływu stopnia otyłości na szybkość dla grupy młodszych chłopców i starszych dziewcząt. Ostatnia z prób Eurofitu IX, testująca wytrzymałość krążeniowo-oddechową za pomocą biegu wytrzymałościowego, ukazała najniższe wyniki dla grupy młodszych chłopców. Zaobserwowano nieznaczny spadek wyników tej próby wraz ze wzrostem stopnia otyłości w grupie starszych chłopców. Nie odnotowano podobnego wpływu dla pozostałych grup dzieci. W wyniku badania wzrokowego ustalono występowanie różnych problemów narządu ruchu u dzieci. Najczęstszy problem dotyczył płaskostopia, koślawości kolan, asymetrii tułowia, odstających łopatek, a także bolesności stopy/stóp. Zaobserwowano, że występowanie u dzieci asymetrii tułowia wpływa negatywnie na wyniki próby V Eurofitu testującej, przy użyciu dynamometru, siłę statyczną. Wyraźnie zaznaczyło się to w grupie młodszych chłopców (Ryc. 4.). Rycina 4. Negatywny wpływ występowania asymetrii tułowia na siłę ścisku ręki (młodsi chłopcy). Figure 4. Negative influence of asymmetry of the trunk on hand grip force (younger boys). Próba I Odstające łopatki a wynik Próby I Testu Eurofit dla grupy starszych chłopców Lambda Wilksa=,05553, F(10, 3)=5,1022, p=,10326 nie odstające łopatki Rycina 5. Negatywny wpływ występowania odstających łopatek na równowagę ciała (starsi chłopcy). Figure 5. Negative influence of protruding shoulder blades on body balance (older boys). Obecność płaskostopia przyczynia się do pogorszenia wyników próby równoważnej oraz próby testującej siłę funkcjonalną (za pomocą zwisu na ramionach) oba te wpływy ujawniły się wyraźnie w grupie młodszych dziewcząt. Natomiast odstające łopatki mają negatywny wpływ na wyniki kilku prób. Zaznacza się to wyraźnie wśród grupy starszych chłopców. Upośledzona jest gibkość testowana za pomocą próby III (skłon tułowia w przód z siadu prostego), a także siła statyczna (próba V zaciskanie ręki) oraz postawa równoważna (próba I) (Ryc. 5.). Ból stopy/stóp wpłynął na pogorszenie wyników próby VII (testującej siłę funkcjonalną za pomocą zwisu o ramionach ugiętych) oraz próby IX (testującej wytrzymałość krążeniowo-oddechową za pomocą biegu wytrzymałościowego) oba te wpływy dotyczą grupy młod- tak

4 3 Ewa Barańska i inni szych chłopców. Wyraźnie widać, iż dysfunkcje narządu ruchu wynikające z nadmiaru masy ciała przyczyniają się do pogorszenia sprawności motorycznej tych dzieci. Dyskusja Rozwój sprawności motorycznych u dzieci i młodzieży jest uwarunkowany m.in. takimi cechami organizmu jak waga ciała czy wzrost. Jak podaje wielu badaczy to właśnie ich prawidłowe proporcje determinują zdolności fizyczne. Nieprawidłowa waga ciała może zaburzać rozwój sprawności motorycznych lub je upośledzać. Nadwaga czy otyłość przyczynia się do wzrostu siły, spowodowanej przyrostem także masy mięśniowej, ale jednocześnie upośledza zdolności fizjologiczne organizmu, a także zaburza kontrolę ciała [9, 10]. Zdolności motoryczne obrazują zintegrowane funkcje organizmu, biorące udział w aktywności fizycznej, które można zmierzyć przy pomocy rzetelnych testów, takich jak m.in. Eurofit Europejski Test Sprawności Fizycznej, który jest szeroko stosowany do oceny sprawności fizycznej dzieci i młodzieży [9, 11, 12]. Grupa badaczy poddała analizie sprawność fizyczną 2 dzieci (103 chłopców i 49 dziewcząt). Zostały one podzielone na grupy wiekowe: 6 7 lat, 8 9 lat, lat oraz według płci. Różnice dotyczące cech antropometrycznych wynikające z płci oraz odmienności w wynikach testów sprawności motorycznej zostały opracowane przy pomocy analizy wariancji ANOVA. Wyznaczono także BMI dzieci. Analiza wariancji została użyta do zobrazowania w jaki sposób wiek, płeć i pomiary antropometryczne wpływają na szybkość oraz na długość skoku w dal (siła eksplozywna). Autorzy nie zauważyli znaczącego wpływu BMI na sprawność motoryczną, ale podali, że suma grubości pięciu fałdów tłuszczowych negatywnie koreluje z szybkością w grupie 6 7-letnich chłopców i z długością skoku w dal w grupie 8 12-letnich dziewcząt. Ponadto zaobserwowali znaczącą korelację cech sprawności motorycznej z wiekiem oraz, że lepszą wydolność fizyczną prezentują chłopcy. Podkreślili, że poprawa wydolności w wieku 6 12 lat jest częściowo warunkowana przez płeć i zależność ta jest wyższa u chłopców. Powód prawdopodobnie tkwi w mniejszej ilości posiadanej przez nich tkanki tłuszczowej [11]. Następne przeprowadzone badania również miały na celu sprawdzić związki zachodzące pomiędzy parametrami somatycznymi a poziomem wybranych czynników sprawności fizycznej. Przebadano 3123 dzieci, w tym 74 dziewcząt i 49 chłopców, w wieku lat. Zauważono, iż zwiększona waga ciała wpływa negatywnie na gibkość, natomiast przeciwnie na siłę tułowia oraz siłę statyczną (takie same rezultaty uzyskano w przedstawionych wcześniej badaniach własnych). Otrzymano także ujemną korelację pomiędzy nadmiarem masy ciała a wydolnością krążeniowo-oddechową, co świadczy o pogorszeniu tej cechy wraz ze wzrostem wagi ciała dziecka [13]. Kolejni autorzy sprawdzili wzajemną relację pomiędzy sprawnością fizyczną, czynnikami związanymi ze stylem życia oraz otyłością u dużej grupy dzieci z nadwagą i otyłością (7 osób). Średni wiek dzieci wynosił: wśród dziewcząt 9,4 lat, a wśród chłopców 9,5 lat. Badacze określili sprawność fizyczną używając do jej oceny czterech testów, w tym Europejski Test Sprawności Fizycznej Eurofit. W przypadku obu płci wykazano te same wartości dotyczące wieku, masy ciała, wzrostu i BMI, jednakże dziewczęta miały wyższy poziom podskórnej tkanki tłuszczowej w porównaniu z chłopcami. Być może dlatego lepszy poziom sprawności fizycznej prezentowali chłopcy. Zaobserwowano związek pomiędzy nadmierną masą ciała a siłą statyczną, a także szybkością. Udowodniono również, że oprócz siły statycznej, czynniki takie jak sprawność aerobowa, siła eksplozywna i szybkość biegu, pokazały, że zwiększenie lub zmniejszenie ryzyka bycia otyłym, co jest ściśle powiązane z poziomem sprawności fizycznej dziewcząt i chłopców w wieku od 7 do 12 lat [14]. Oprócz analizy różnic dotyczących sprawności motorycznej w obrębie płci oraz jak stopień otyłości dziecka wpływa na wyniki prób sprawnościowych, autorzy zwracają uwagę także na zależności postawy ciała od budowy somatycznej i ich wpływ na motoryczność [8,, 6, 16]. W wyniku badań własnych okazało się, że niespełna połowa badanej grupy (47,27%) nie miała żadnych problemów związanych z narządem ruchu. Następnie, najwięcej dzieci, bo 13, miała problem z płaskostopiem, 12 z koślawością kolan, u 3 osób występowała asymetria tułowia (asymetria wyrostków kolczystych kręgosłupa i trójkątów taliowych), u dwójki dzieci ból kolan, u kolejnej dwójki ból stóp, natomiast problem z odstającymi łopatkami i skoliozą tylko po jednym dziecku. Przeprowadzone badania innych autorów na 70 dzieciach z nadwagą i otyłością pokazują, że wraz ze wzrostem stopnia otyłości wzrasta także nasilenie i częstość występowania nieprawidłowości w postawie ciała. Badacze podają, że u takich dzieci zmniejsza się sprawność i wydolność fizyczna, obniża się poziom cech motorycznych, powstają przeciążenia w układzie kostno-stawowym, co sprzyja zaburzeniom statyki ciała i powstaniu wadliwej postawy. Również zauważyli nasilone płaskostopie i koślawość kolan. Ostrowska i współ. twierdzą, że do asymetrii w obrębie tułowia może dojść w wyniku przyrostu znacznej ilości tkanki tłuszczowej i w efekcie przeciążenia układu kostnostawowo-więzadłowego. Gromadząca się tkanka tłuszczowa znacznie obciąża kręgosłup doprowadzając do zmiany jego krzywizn [8]. Badania przeprowadzone w latach na 123 dzieciach otyłych również donoszą o wysokim odsetku przypadków pacjentów z płaskostopiem i koślawością kolan [16]. Autorzy, którzy przebadali 395 dzieci, w tym 210 dziewcząt i 185 chłopców, w wieku od 7 do 13 lat oceniali linię wyrostków kolczystych kręgosłupa, łopatki, trójkąty taliowe, miednicę oraz kręgosłup, wszystko w płaszczyźnie strzałkowej. Dzieci zostały podzielone w odniesieniu do ich płci, wieku oraz do otrzymanych wartości czynnika BMI na kategorie wagowe: niedo-

5 Otyłość i wynikające z niej problemy narządu ruchu a sprawność motoryczna 341 wagę, normalną masę ciała, nadwagę i otyłość. Wykazano, że dzieci z nadwagą mają powiększoną kifozę piersiową oraz lordozę lędźwiową w porównaniu ze zdrowymi dziećmi. Jednakże rezultaty tych badań dowodzą na rozpowszechnianie się zaburzeń posturalnych zarówno u dzieci z nadmiarem masy ciała, jak i u tych zdrowych. Ponadto podkreślono, iż pogłębienie krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie przednio-bocznej jest większe u dzieci z nadwagą i otyłością [6]. Wnioski 1. Wzrastający stopień otyłości u dzieci wpływa negatywnie na sprawność fizyczną, mierzoną za pomocą testu Eurofit. 2. Problemy narządu ruchu wynikające z otyłości wpływają na obniżenie poziomu cech motorycznych. Piśmiennictwo 1. Januszewicz P., Sygit M.: Otyłość u dzieci i młodzieży epidemia XXI wieku? Przegl. Med. Uniw. Rzeszow., 03, 1, 4, Kochman D., Czerwionka-Szaflarska M.: Analiza jakości życia dzieci i młodzieży z otyłością prostą. Ped. Pol., 04, 79, 1, Maciejczyk M., Cempla J., Gradek J.: Rozwój somatyczny chłopców otyłych i o przeciętnym stopniu otłuszczenia w okresie od 9. do 12. roku życia. Now. Lek., 05, 74, 5, Tatoń J.: Pandemia otyłości: potrzeba społecznego programu prewencji opartej na dowodach naukowych. Med. Metabol., 01, 1, Jansen W., Raat H., Zwanenburg E., Reuvers I.: A school based intervention to reduce overweight and inactivity in children aged 6-12 years: study design of a randomized controlled trial. BMC Public Health, 08, 8, Grabara M., Pstrągowska D.: Ocena postawy ciała dziewcząt i chłopców w świetle wskaźnika względnej masy ciała (BMI). Med. Sport., 08, 24, 4, Szymura J., Cempla J.: Wydolność fizyczna 9 10-letnich dziewcząt o różnym poziomie otłuszczenia. Now. Lek., 03, 72, 4, Ostrowska B., Barczyk K., Hawrylak A.: Postawa ciała u dzieci z nadwagą i otyłością. Now. Lek., 02, 71, 2-3, Malina R. M., Beunen G.P., Classens A.L.: Fatness and physical fitness of girls 7 to 17 years. Obes. Res., 1995, 3, 3, Osiński W.: Antropomotoryka. AWF, Poznań Milanese Ch., Bortolami O., Bertucco O.: Anthropometry and motor fitness in children aged 6-12 years. J. Hum. Sport Exerc., 10, 5, 2, Artero EG., España-Romero V., Castro-Piñero J.: Reliability of field-based fitness tests in youth. Int. J. Sports Med., 11, 32, 3, Maciaszek J.: Związki czynników sprawności fizycznej związanych ze zdrowiem, badanych testem Eurofit z wysokością, masą oraz otłuszczeniem ciała u dzieci poznańskich w wieku lat. Rocz. Nauk. AWF Pozn., 00, 49, 9, Ara I., Sanchez-Villegas A., Vicente-Rodriguez G.: Physical Fitness and Obesity Are Associated in a Dose- Dependent Manner in Children. Ann. Nutr. Metab., 10, 57, Wieczorek M., Walasek L.: Wpływ otyłości i nadwagi na narząd ruchu. Valetudinaria Post. Med. Klin. Wojsk., 07, 12, 1, Lizis P., Szmigiel Cz., Kasperczyk T., Całka- Lizis T., Emmerich W., Szczygieł P.: Postawa ciała i metody jej oceny pod red. Ślężyński J., AWF Katowice, 1992, Adres do korespondencji: Ewa Barańska Zakład Fizjoterapii ul. 28 czerwca 1956r. 1/ Poznań

Wskaźnik masy ciała (kg/m 2 ) Wiek w latach BMI

Wskaźnik masy ciała (kg/m 2 ) Wiek w latach BMI Tabela. Średnie arytmetyczne i miary rozsiewu wysokości ciała, masy ciała, wskaźnika masy ciała (BMI) chłopców i dziewcząt z województwa podlaskiego (Szczuk, Wilczewski, Wasiuk, 8) oraz studentów z Wydziału

Bardziej szczegółowo

Raport Pomiaru Sprawności Fizycznej Kadr Makroregionalnych PZPC. Międzynarodowym Testem Sprawności Fizycznej

Raport Pomiaru Sprawności Fizycznej Kadr Makroregionalnych PZPC. Międzynarodowym Testem Sprawności Fizycznej Raport Pomiaru Sprawności Fizycznej Kadr Makroregionalnych PZPC Międzynarodowym Testem Sprawności Fizycznej W dniach 06.09.2014-11.09.2014r podczas konsultacji Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu. Szkoła Podstawowa NR 79 w Gdańsku

Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu. Szkoła Podstawowa NR 79 w Gdańsku Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu Szkoła Podstawowa NR 79 w Gdańsku 2012 Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka 80-397 Gdańsk ul. Kołobrzeska 61 tel. 058 553 43 11 fax.058

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY SYSTEM MEDYCYNY SZKOLNEJ ESMS

ELEKTRONICZNY SYSTEM MEDYCYNY SZKOLNEJ ESMS SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU GDYŃSKI ZDROWY UCZEŃ ELEKTRONICZNY SYSTEM MEDYCYNY SZKOLNEJ ESMS Zestawienie zbiorcze ORGANIZATOR PROJEKTU: PARTNERZY: HONOROWY PATRONAT: Gdynia, 2019 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 285 SECTIO D 2003

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 285 SECTIO D 2003 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 285 SECTIO D 2003 *Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Fizjoterapii, Zakład Anatomii *Academy of Physical

Bardziej szczegółowo

Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku lat

Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku lat PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: Kultura Fizyczna 00, z. VIII Inga Kordel Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku 1 lat Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sportowo-Edukacyjna Infinity. OPRACOWANE WYNIKÓW WROCŁAWSKIEGO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (Przedszkola z programu Ministerstwa Sportu)

Fundacja Sportowo-Edukacyjna Infinity. OPRACOWANE WYNIKÓW WROCŁAWSKIEGO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (Przedszkola z programu Ministerstwa Sportu) Fundacja Sportowo-Edukacyjna Infinity OPRACOWANE WYNIKÓW WROCŁAWSKIEGO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (Przedszkola z programu Ministerstwa Sportu) Opracowali: dr inż. Krzysztof Przednowek mgr inż. Łukasz Wójcik

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE MOTORYCZNOŚCI DZIECI PEŁNOSPRAWNYCH, NIESŁYSZĄCYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM

PORÓWNANIE MOTORYCZNOŚCI DZIECI PEŁNOSPRAWNYCH, NIESŁYSZĄCYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM PORÓWNANIE MOTORYCZNOŚCI DZIECI PEŁNOSPRAWNYCH, NIESŁYSZĄCYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Wiesław Wojtanowski Wstęp, oraz niektóre dzieci zdrowe często

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW WROCŁAWSKIEGO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

OPRACOWANIE WYNIKÓW WROCŁAWSKIEGO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ www.wroclaw.pl OPRACOWANIE WYNIKÓW WROCŁAWSKIEGO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ( badania październik 2016 maj 2017 ) Opracowali: dr inż. Krzysztof Przednowek mgr inż. Łukasz Wójcik Wrocław 2017 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sportowo-Edukacyjna Infinity

Fundacja Sportowo-Edukacyjna Infinity Fundacja Sportowo-Edukacyjna Infinity OPRACOWANE WYNIKÓW WROCŁAWSKIEGO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) Opracowali: dr inż. Krzysztof Przednowek mgr inż. Łukasz

Bardziej szczegółowo

Zadania szkoły w świetle wielodekadowych zmian kondycji fizycznej

Zadania szkoły w świetle wielodekadowych zmian kondycji fizycznej Zadania szkoły w świetle wielodekadowych zmian kondycji fizycznej dzieci i młodzieży woj. mazowieckiego Janusz Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Korektywy Akademia Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sportowo-Edukacyjna Infinity. OPRACOWANE WYNIKÓW WROCŁAWSKIEGO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (Badania: październik maj 2016)

Fundacja Sportowo-Edukacyjna Infinity. OPRACOWANE WYNIKÓW WROCŁAWSKIEGO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (Badania: październik maj 2016) Fundacja Sportowo-Edukacyjna Infinity www.wroclaw.pl OPRACOWANE WYNIKÓW WROCŁAWSKIEGO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (Badania: październik 2015 - maj 2016) Opracowali: dr inż. Krzysztof Przednowek mgr inż.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR 22. Spis treści

STUDIA I MONOGRAFIE NR 22. Spis treści STUDIA I MONOGRAFIE NR 22 Spis treści I Wprowadzenie II Materia³ i metody badañ 1 Ogólna charakterystyka próby 2 Badania antropometryczne 3 Próby sprawnoœci motorycznej 4 Ocena postawy cia³a 5 Metody opracowania

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Poziom rozwoju morfofunkcjonalnego gimnazjalistów w świetle zróżnicowanej aktywności fizycznej

Poziom rozwoju morfofunkcjonalnego gimnazjalistów w świetle zróżnicowanej aktywności fizycznej ROZDZIAŁ I ZDROWIE DOBROSTAN 4/2013 DOBROSTAN I SPOŁECZEŃSTWO Katedra Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Zielonogórski Department of Physical Education, University of Zielona Góra RYSZARD ASIENKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Kryteria naboru do klasy IV - sportowej o profilu wioślarskim Szkoły Podstawowej nr 397 rok szkolny 2018/2019

Kryteria naboru do klasy IV - sportowej o profilu wioślarskim Szkoły Podstawowej nr 397 rok szkolny 2018/2019 Kryteria naboru do klasy IV - sportowej o profilu wioślarskim Szkoły Podstawowej nr 397 rok szkolny 2018/2019 Do klas sportowych (klasa IV) przyjmowani są kandydaci spośród uczniów klas trzecich szkół

Bardziej szczegółowo

STRATYFIKACJA SPOŁECZNA RODZICÓW A POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO I MOTORYCZNEGO ICH DZIECI

STRATYFIKACJA SPOŁECZNA RODZICÓW A POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO I MOTORYCZNEGO ICH DZIECI S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Ryszard Asienkiewicz Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra STRATYFIKACJA SPOŁECZNA RODZICÓW A POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO I MOTORYCZNEGO ICH DZIECI

Bardziej szczegółowo

Kondycja fizyczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym Siatki centylowe

Kondycja fizyczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym Siatki centylowe Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Janusz Dobosz Kondycja fizyczna dzieci i młodzieży w u szkolnym Siatki centylowe SIATKI CENTYLOWE WYSOKOŚCI, MASY CIAŁA, WSKAŹNIKA SMUKŁOŚCI,

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 130 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 130 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 130 SECTIO D 2005 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Academy of Physical Education in Katowice MAŁGORZATA GRABARA

Bardziej szczegółowo

Z badań związków cech somatycznych i sprawności motorycznej dzieci Zielonej Góry

Z badań związków cech somatycznych i sprawności motorycznej dzieci Zielonej Góry PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: KULTURA FIZYCZNA z. VI, 2005 Ryszard Asienkiewicz Z badań związków cech somatycznych i sprawności motorycznej dzieci Zielonej Góry Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ FIZYCZNY I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIEWCZĄT W II ETAPIE EDUKACYJNYM

ROZWÓJ FIZYCZNY I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIEWCZĄT W II ETAPIE EDUKACYJNYM ROZWÓJ FIZYCZNY I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIEWCZĄT W II ETAPIE EDUKACYJNYM Przez pojęcie rozwoju fizycznego rozumiemy kompleks morfo-funkcjonalnych właściwości organizmu, stanowiących miarę jego fizycznych

Bardziej szczegółowo

Keywords: physical development, physical fitness, comparison.

Keywords: physical development, physical fitness, comparison. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna 9-10 letnich dziewcząt i chłopców Physical development and physical fitness 9-10 year old girls and boys Streszczenie Mariusz Klimczyk, Agata Klimczyk, Magdalena Łaźniewska

Bardziej szczegółowo

FIZYCZNEJ W CYKLU TYGODNIOWYM. OPRACOWAŁA: mgr Gabriela Jedlińska

FIZYCZNEJ W CYKLU TYGODNIOWYM. OPRACOWAŁA: mgr Gabriela Jedlińska KSZTAŁTOWANIE SIĘ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W CYKLU TYGODNIOWYM 1 OPRACOWAŁA: mgr Gabriela Jedlińska Celem tej pracy jest przedstawienie wyników badania rytmu tygodniowego sprawności fizycznej oraz jego analiza.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2012/2013

DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Rok szkolny 2012/2013 DIAGNOZA KLAS PIERWSZYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2012/2013 W roku szkolnym 2012/2013 do klas pierwszych uczęszcza 143 uczniów. Podczas zajęć z wychowania fizycznego przeprowadzono diagnozę,

Bardziej szczegółowo

Test wydolności fizycznej Zachęcamy Cię do przeprowadzania jej co trzy miesiące i odnotowywania wyników w poniższej tabeli.

Test wydolności fizycznej Zachęcamy Cię do przeprowadzania jej co trzy miesiące i odnotowywania wyników w poniższej tabeli. Test wydolności fizycznej Wydolność fizyczna to zdolność organizmu do ciężkich lub długotrwałych wysiłków fizycznych bez szybko narastającego zmęczenia. Pojęcie wydolności fizycznej obejmuje również tolerancję

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA CHŁOPCÓW/ GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA DZIEWCZĄT

TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA CHŁOPCÓW/ GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA DZIEWCZĄT TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA CHŁOPCÓW/ GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA DZIEWCZĄT Wymóg podstawowy- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do

Bardziej szczegółowo

Tabele punktacyjne testu Eurofit dla dziewcząt z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Tabele punktacyjne testu Eurofit dla dziewcząt z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Janusz Dobosz Tabele punktacyjne testu Eurofit dla dziewcząt z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Warszawa 26 czerwca 2012 SPOSÓB POSŁUGIWANIA

Bardziej szczegółowo

Wady postawy. Podział i przyczyna powstawania wad postawy u dziecka. Najczęściej spotykamy podział wad postawy i budowy ciała na dwie grupy:

Wady postawy. Podział i przyczyna powstawania wad postawy u dziecka. Najczęściej spotykamy podział wad postawy i budowy ciała na dwie grupy: Wady postawy Wada postawy jest pojęciem zbiorczym i niedostatecznie sprecyzowanym. Obejmuje szereg osobniczych odchyleń postawy ciała od wzorców uznawanych za normę stosowną do wieku, płci, typów budowy,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu

Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu P0-oooooooo Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu Szkoła Podstawowa nr 79 2017 Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia 80-397 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 61 tel. 058 553 43 11 email: opz.gdansk.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI OTYŁYCH MIERZONA TESTEM EUROFIT BADANIA PILOTAŻOWE FITNESS ESTIMATION IN OBESE CHILDREN USING EUROFIT TEST PRELIMINARY STUDY

SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI OTYŁYCH MIERZONA TESTEM EUROFIT BADANIA PILOTAŻOWE FITNESS ESTIMATION IN OBESE CHILDREN USING EUROFIT TEST PRELIMINARY STUDY Nowiny Lekarskie 2010, 79, 6, 433 437 EWA GAJEWSKA^, MAGDALENA SOBIESKA*, GRAŻYNA KALMUS, WŁODZIMIERZ SAMBORSKI* SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI OTYŁYCH MIERZONA TESTEM EUROFIT BADANIA PILOTAŻOWE FITNESS ESTIMATION

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 348 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 348 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 348 SECTIO D 2005 Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Kultury Fizycznej Kazimierz Wielki

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO (KL. IV i VII) O PROFILU PIŁKA SIATKOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 w KOBYŁCE

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO (KL. IV i VII) O PROFILU PIŁKA SIATKOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 w KOBYŁCE SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO (KL. IV i VII) O PROFILU PIŁKA SIATKOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 w KOBYŁCE W procedurze naboru do klas o profilu piłka siatkowa dokonuje się pomiaru podstawowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W OLSZTYNIE

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W OLSZTYNIE INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W OLSZTYNIE Testy sprawnościowe z zakresu gimnastyki sportowej dziewcząt i taekwondo olimpijskiego dla kandydatów do klasy I

Bardziej szczegółowo

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ LEKKA ATLETYKA

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ LEKKA ATLETYKA j PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ LEKKA ATLETYKA (opracowane na podstawie warunków ustalonych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki) Rok zał. 1919 POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI Członek International Association

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚCI SIŁOWE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW WIEJSKICH ZE SKOLIOZĄ FUNKCJONALNĄ STRENGTH ABILITIES IN GIRLS AND BOYS WITH SCOLIOSIS FUNCTIONAL

ZDOLNOŚCI SIŁOWE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW WIEJSKICH ZE SKOLIOZĄ FUNKCJONALNĄ STRENGTH ABILITIES IN GIRLS AND BOYS WITH SCOLIOSIS FUNCTIONAL NR 32 AN TRO PO MO TO RY KA 2005 ZDOLNOŚCI SIŁOWE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW WIEJSKICH ZE SKOLIOZĄ FUNKCJONALNĄ STRENGTH ABILITIES IN GIRLS AND BOYS WITH SCOLIOSIS FUNCTIONAL Krystyna Górniak*, Helena Popławska*,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 2 23 JERZY EIDER BEATA BURYTA RAFAŁ BURYTA ROZWÓJ FIZYCZNY DZIECI Z WADAMI POSTAWY I UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM NA TLE

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (Opis prób sprawnościowych - zasady uzyskiwania punktów) I. Próby sprawności fizycznej: 1. Próba szybkości - Bieg na dystansie 50 m z pozycji stojącej. Próba powtarzana

Bardziej szczegółowo

należy uniemożliwić ruchy wahadłowe nóg i całego ciała, stojąc przed nim lub pomagając sobie ręką.

należy uniemożliwić ruchy wahadłowe nóg i całego ciała, stojąc przed nim lub pomagając sobie ręką. ZASADY PRZEPROWADZANIA PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLAS VII ODDZIAŁU SPORTOWEGO W DYSCYPLINIE PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW I PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W GDAŃSKU W ROKU

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SKOLIOZ U DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW NA PRZESTRZENI OSTATNICH PIĘĆDZIESIĘCIU LAT

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SKOLIOZ U DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW NA PRZESTRZENI OSTATNICH PIĘĆDZIESIĘCIU LAT Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Magdalena Rusin, Grażyna Szypuła, Jadwiga Nabielska, Ewa Kowalska, Grażyna Kępys Bielski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie na rok szkolny 2017 / 2018

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie na rok szkolny 2017 / 2018 Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie na rok szkolny 2017 / 2018 Wtorek - 4.04.2017 r. Miejsce- obiekty sportowe szkoły- ul. Gietkowska 12

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Agata Czwalik. Wpływ wieku i wybranych komponentów składu masy ciała na stabilność posturalną ocenianą metodą komputerowej posturografii dynamicznej

Agata Czwalik. Wpływ wieku i wybranych komponentów składu masy ciała na stabilność posturalną ocenianą metodą komputerowej posturografii dynamicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Katedra i Zakład Biofizyki Agata Czwalik Wpływ wieku i wybranych komponentów składu masy ciała na stabilność posturalną ocenianą

Bardziej szczegółowo

Tendencja przemian w otłuszczeniu ciała u dzieci i młodzieży Rzeszowa

Tendencja przemian w otłuszczeniu ciała u dzieci i młodzieży Rzeszowa Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 200, 2, 1 1 Anna Radochońska 1, Lidia Perenc 2 PRACE ORYGINALNE Tendencja przemian w otłuszczeniu ciała u dzieci i młodzieży Rzeszowa 1 Z Zakładu Anatomii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA UCZNIÓW PSP IM. M. KOPERNIKA W JAWORZNIE

WYMAGANIA DLA UCZNIÓW PSP IM. M. KOPERNIKA W JAWORZNIE WYMAGANIA DLA UCZNIÓW PSP IM. M. KOPERNIKA W JAWORZNIE BIEG NA DYSTANSIE 60 M [ SZYBKOŚĆ ] ========================================= Sposób wykonania: Po usłyszeniu sygnału startow, badany ze startu niski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu

Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu Rok 2008 2008 Ośrodek Promocji Zdrwia i Sprawności Dziecka 80-397 Gdańsk ul. Kołobrzeska 61 tel. 058 553 43 11 fax.058 553 53 34 e-mail: opzisd@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Wrocławskich Gimnazjów i Szkół Podstawowych

Wrocławskich Gimnazjów i Szkół Podstawowych Sprawozdanie z badań przesiewowych realizowanych w latach 2015-2018 wśród uczniów klas pierwszych gimnazjów i klas czwartych szkół podstawowych Wrocławskich Gimnazjów i Szkół Podstawowych w ramach Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 334 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 334 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 334 SECTIO D 2005 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji Academy of Physical Education In Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kosmalski, Filip Wypych, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow

Tomasz Kosmalski, Filip Wypych, Mirosława Cieślicka, Walery Zukow Kosmalski Tomasz, Wypych Filip, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Ocena somatyki i sprawności fizycznej uczniów szkoły podstawowej nr 2 w Szubinie = Somatic and physical fitness evaluation of Primary

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. ZESZYTY NAUKOWE WSOWL - - - - - Nr 4 (146) 2007 Dariusz LENART Wstęp TYP UKOŃCZONEJ SZKOŁY WYŻSZEJ A SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SŁUCHACZY STUDIUM OFICERSKIEGO We współczesnych definicjach sprawności fizycznej

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 162 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 162 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LI, SUPPL. IV, 162 SECTIO D 2004 Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Szczeciński Kriszkoviecas Eugenijus Uniwersytet Wileński, Litwa.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ARIA AKRIS OCENA ROZWOJU FIZYCZNEGO I OTORYCZNEGO CHŁOPCÓW Z RÓŻNYI DYSFUNKCJAI ORGANIZU 1. Wstęp Rozwój

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Sportu Powszechnego Zakład: Fitness i Sportów siłowych Trening indywidualny w róŝnych etapach ontogenezy Osoby prowadzące przedmiot: 1. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEPROWADZONE W KLASACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEPROWADZONE W KLASACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEPROWADZONE W KLASACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 7/8 Analizę badań opracowała mgr Marzena Lech Na przełomie września i października w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA I PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO STUDENTÓW

UMIEJĘTNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA I PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO STUDENTÓW UDC 618.3+796.011.3-057.87:004 Władimir Chodinow UMIEJĘTNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA I PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO STUDENTÓW Dzięki uzyskanym wynikom badań studenci Katedry Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ- KAJAKARSTWO

MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ- KAJAKARSTWO MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ- KAJAKARSTWO Bateria testów składa się z 8 prób. Badania sprawności fizycznej zaleca się przeprowadzić w ciągu 2 dni, przy czym próby l. 2, 3 w pierwszym, zaś 4,

Bardziej szczegółowo

Ten test obowiązuje wszystkich kandydatów!

Ten test obowiązuje wszystkich kandydatów! Sprawdzian poziomu cech motorycznych w formie prób MTSF* Do wykonania 8 następujących prób (każda 1 raz). 1. Bieg na 50 m czas/sek 2. Skok w dal z miejsca (moc) cm. 3. Bieg na 1000 m wytrzymałość czas/sek.

Bardziej szczegółowo

Przejawy motoryczności

Przejawy motoryczności 3 Przejawy motoryczności Przejawy stanowią efektywną stronę motoryczności człowieka. Dają one możliwości określenia jego ruchów, czyli formy ich przejawiania, przebiegu w czasie i końcowego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE DYMORFICZNE CECH MORFOLOGICZNYCH KANDYDATÓW NA STUDIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WSP W CZĘSTOCHOWIE W ROKU AKADEMICKIM 1996/1997

ZRÓŻNICOWANIE DYMORFICZNE CECH MORFOLOGICZNYCH KANDYDATÓW NA STUDIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WSP W CZĘSTOCHOWIE W ROKU AKADEMICKIM 1996/1997 S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Janusz Wojtyna, Joanna Rodziewicz-Gruhn Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa ZRÓŻNICOWANIE DYMORFICZNE CECH MORFOLOGICZNYCH KANDYDATÓW NA STUDIA

Bardziej szczegółowo

Otyłość u dzieci w Polsce znaczenie problemu

Otyłość u dzieci w Polsce znaczenie problemu Otyłość u dzieci w Polsce znaczenie problemu Czynniki ryzyka nadciśnienia, zespołu metabolicznego i powikłań narządowych dowody z EBM Otyłość grozi nagłą śmiercią. Hipokrates, w Dzieła zebrane, 460-377

Bardziej szczegółowo

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY 1 PROFIL PŁYWANIE.

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY 1 PROFIL PŁYWANIE. PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY 1 PROFIL PŁYWANIE. Wymóg podstawowy- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu. TEST SPRAWNOŚCI SKŁADA SIĘ Z 4 PRÓB W HALI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Z BADAŃ ROZWOJU FIZYCZNEGO I SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH Z ZIELONEJ GÓRY

Z BADAŃ ROZWOJU FIZYCZNEGO I SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH Z ZIELONEJ GÓRY S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Ryszard Asienkiewicz Uniwersytet Zielonogórski, Z BADAŃ ROZWOJU FIZYCZNEGO I SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH Z ZIELONEJ GÓRY WSTĘP Badania

Bardziej szczegółowo

1. Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg)

1. Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg) ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH DO REKRUTACJI DO KLASY I ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU TENIS STOŁOWY. 1. Skok w dal z miejsca - próba mocy (siły nóg) a) wykonanie: Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wyników poziomu sprawności dzieci z przedszkola BAJKA na tle ich rówieśników z innych przedszkoli

Przedstawienie wyników poziomu sprawności dzieci z przedszkola BAJKA na tle ich rówieśników z innych przedszkoli Przedstawienie wyników poziomu sprawności dzieci z przedszkola BAJKA na tle ich rówieśników z innych przedszkoli Opracowali: Marcin Nowak mgr Marcin Matysiak Głównym celem testu była ocena poziomu sprawności

Bardziej szczegółowo

Wpływ półrocznego treningu capoeira na kształtowanie cech motorycznych u młodzieży gimnazjalnej

Wpływ półrocznego treningu capoeira na kształtowanie cech motorycznych u młodzieży gimnazjalnej Tomasz Ridan 1, Michał Kozaczko 1, Katarzyna Ogrodzka 2, Agnieszka Jankowicz-Szymańska 3, Joanna Stożek 4 1 Zakład Kinezyterapii, Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, Polska 2

Bardziej szczegółowo

Dariusz Mucha, Tadeusz Ambroży, Marta Ząbek, Justyna Wojtala, Andrzej Szczygieł, Krzysztof Żaba, Teresa Mucha

Dariusz Mucha, Tadeusz Ambroży, Marta Ząbek, Justyna Wojtala, Andrzej Szczygieł, Krzysztof Żaba, Teresa Mucha Dariusz Mucha, Tadeusz Ambroży, Marta Ząbek, Justyna Wojtala, Andrzej Szczygieł, Krzysztof Żaba, Teresa Mucha Aktywność fizyczna jako warunek prawidłowej postawy ciała młodzieży Kultura Bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY 1 PROFIL PŁYWANIE.

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY 1 PROFIL PŁYWANIE. PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY 1 PROFIL PŁYWANIE. Wymóg podstawowy- orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu. TEST SPRAWNOŚCI SKŁADA SIĘ Z 9 PRÓB (4 PRÓBY W HALI

Bardziej szczegółowo

Badanie ABC-one 2010 Miejscowe spalanie tłuszczu

Badanie ABC-one 2010 Miejscowe spalanie tłuszczu Badanie ABC-one 2010 Miejscowe spalanie tłuszczu 1. Wprowadzenie Celem babania było sprawdzenie działania sprzętu Slim Belly oraz Slim Back&Legs na miejscowe spalanie tłuszczu oraz ocena skuteczności obydwu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konsultacji Szkoleniowej juniorów w kajakarstwie Wałcz

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konsultacji Szkoleniowej juniorów w kajakarstwie Wałcz Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konsultacji Szkoleniowej juniorów w kajakarstwie Wałcz 16-18.10. 2015. W konsultacjach zastosowano dotychczas wykorzystywane sprawdziany. Kontynuacja umożliwi dalsze obserwacje

Bardziej szczegółowo

Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci głuchych jako pozytywny miernik ich zdrowia fizycznego

Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci głuchych jako pozytywny miernik ich zdrowia fizycznego 304 Probl Hig Epidemiol 2011, 92(2): 304-310 Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci głuchych jako pozytywny miernik ich zdrowia fizycznego Physical development and fitness of hearing-impaired children

Bardziej szczegółowo

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT j PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT (opracowane na podstawie warunków ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej) Egzamin sprawnościowy dla kandydatek do klasy sportowej o profilu

Bardziej szczegółowo

Tabele norm i prób sprawności fizycznej klas I III gimnazjum dostosowane do szkolnego systemu oceniania

Tabele norm i prób sprawności fizycznej klas I III gimnazjum dostosowane do szkolnego systemu oceniania Tabele norm i prób sprawności fizycznej klas I III gimnazjum dostosowane do szkolnego systemu oceniania Poniższe normy, z którymi należy porównywać osiągnięcia uczniów, odpowiadają wynikom, jakie uzyskują

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI W WIEKU 6 I 7 LAT JAKO ELEMENT DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI W WIEKU 6 I 7 LAT JAKO ELEMENT DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ ROCZNIKI NAUKOWE AWF W POZNANIU Zeszyt 54 2005 AGNIESZKA SURYNT, AGNIESZKA WÓJCIK-GRZYB SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI W WIEKU 6 I 7 LAT JAKO ELEMENT DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ (Physical fitness of children aged

Bardziej szczegółowo

Nadwaga a poziom gibkości dzieci szkolnych raport z badań. Obesity and the level of flexibility in primary school pupils a research report

Nadwaga a poziom gibkości dzieci szkolnych raport z badań. Obesity and the level of flexibility in primary school pupils a research report Piekorz Zuzanna, Lewandowski Andrzej, Goch Aleksander, Radzimińska Agnieszka, Strojek Katarzyna, Bułatowicz Irena, Siedlaczek Marcin, Zukow Walery. Nadwaga a poziom gibkości dzieci szkolnych raport z badań

Bardziej szczegółowo

Raport Testy Trenerskie. Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów

Raport Testy Trenerskie. Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Raport Testy Trenerskie Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów W trakcie zgrupowań Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, poddano zawodników Testom Trenerskim.

Bardziej szczegółowo

Dyscyplina wiodąca a sprawność fizyczna dziewcząt i chłopców w wieku 10-11 lat

Dyscyplina wiodąca a sprawność fizyczna dziewcząt i chłopców w wieku 10-11 lat ROZDZIAŁ IX ZDROWIE I DOBROSTAN 2/2015 DOBROSTAN I SPOŁECZEŃSTWO Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Jan Amos Komenski State School of Higher Vocational Education in Leszno

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY NABORZE DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZESTAW PRÓB SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY NABORZE DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESTAW PRÓB SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY NABORZE DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Testy sprawności pływackiej Kandydat ma prawo do wykonania jeden raz każdej próby

Bardziej szczegółowo

Joanna Rodziewicz-Gruhn Charakterystyka wysokości i proporcji wagowo-wzrostowych kobiet między 20 a 75 rokiem życia

Joanna Rodziewicz-Gruhn Charakterystyka wysokości i proporcji wagowo-wzrostowych kobiet między 20 a 75 rokiem życia Joanna Rodziewicz-Gruhn Charakterystyka wysokości i proporcji wagowo-wzrostowych kobiet między 20 a 75 rokiem życia Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 89-93 2007

Bardziej szczegółowo

populacji dzieci i młodzieży Górnego Śląska Nr 3PO5D06623 w AWF w Katowicach tyg. = 8,6 m-ca, a 15 tyg. = 3,6 m-ca.

populacji dzieci i młodzieży Górnego Śląska Nr 3PO5D06623 w AWF w Katowicach tyg. = 8,6 m-ca, a 15 tyg. = 3,6 m-ca. STRESZCZENIE Wstęp W dobie coraz większej technizacji i automatyzacji kolejnych sfer życia człowieka, funkcjonują (istnieją) ciągle grupy zawodowe, w których praca wymaga wysokiej sprawności psychofizycznej.

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE:

I. INFORMACJE OGÓLNE: SPOSÓB REKRUTACJI DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLAS MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZAPASACH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W RACIBORZU I. INFORMACJE OGÓLNE: 1. Uczeń musi złożyć

Bardziej szczegółowo

Testy zdolności motorycznych i specjalnych umiejętności ruchowych z softballa, służące do naboru IV klasy sportowej dziewcząt obowiązujące w 2013 roku

Testy zdolności motorycznych i specjalnych umiejętności ruchowych z softballa, służące do naboru IV klasy sportowej dziewcząt obowiązujące w 2013 roku 1 Testy zdolności motorycznych i specjalnych umiejętności ruchowych z softballa, służące do naboru IV klasy sportowej dziewcząt obowiązujące w 2013 roku I. Testy ogólnych zdolności motorycznych cztery

Bardziej szczegółowo

Opis przebiegu prób w teście sprawności fizycznej:

Opis przebiegu prób w teście sprawności fizycznej: Opis przebiegu prób w teście sprawności fizycznej: Nazwa Próby PUNKTACJA 1) Przewrót w przód 0 8 2) Przewrót w tył 0 8 3) Skłon tułowia w przód 0 8 4) Skok w dal obunóż z miejsca 0 8 5) Mostek 0 8 6) Bieg

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 446 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 446 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 446 SECTIO D 25 Katedra Anatomii i Antropologii, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk Departament of Anatomy

Bardziej szczegółowo

Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 10-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie

Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 10-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie Klimczyk Mariusz, Krygowski Dariusz. Rozwój cech morfologicznych i sprawności fizycznej 1-11 letnich dzieci ze wsi i z miasta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi i w Legbądzie = Development of morphological

Bardziej szczegółowo

Test 1 wspólny: Bieg wahadłowy 4x10 metrów

Test 1 wspólny: Bieg wahadłowy 4x10 metrów Test sprawności fizycznej dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej w Mysiadle Kwalifikujący do Innowacji Pedagogicznej Mini Piłka w roku szkolnym 2018/2019 1. Do testu sprawności fizycznej mogą przystąpić

Bardziej szczegółowo

Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodnicząca komisji.

Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodnicząca komisji. Regulamin rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie i piłka ręczna w Szkole Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Chełmcu na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ten test obowiązuje wszystkich kandydatów!

Ten test obowiązuje wszystkich kandydatów! Sprawdzian poziomu cech motorycznych w formie prób MTSF Do wykonania 8 następujących prób (każda 1 raz). 1. Bieg na 50 m czas/sek 2. Skok w dal z miejsca (moc) cm. 3. Bieg na 300 m wytrzymałość czas/sek.

Bardziej szczegółowo

3,13% 7,29% 80,21% 1. Procentowy wykres kołowy masy ciała zbadanych dzieci.

3,13% 7,29% 80,21% 1. Procentowy wykres kołowy masy ciała zbadanych dzieci. DANE STATYSTYCZNE: Liczba dzieci w czterech oddziałach: 11 Liczba przebadanych dzieci: 96 Procentowy podział dzieci w kategoriach wagowych: - dzieci z niedowagą: 7,29% - dzieci z prawidłową masą : 8,21%

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 58 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 58 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 58 SECTIO D 2004 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Antropologii Academy of Physical Education, Krakow,

Bardziej szczegółowo

Poziom statycznej i dynamicznej siły mięśni oraz szybkości ruchów kończyn górnych... NR ANTROPOMOTORYKA

Poziom statycznej i dynamicznej siły mięśni oraz szybkości ruchów kończyn górnych... NR ANTROPOMOTORYKA Poziom statycznej i dynamicznej siły mięśni oraz szybkości ruchów kończyn górnych... NR 26 2003 ANTROPOMOTORYKA POZIOM STATYCZNEJ I DYNAMICZNEJ SI Y MIÊŒNI ORAZ SZYBKOŒCI RUCHÓW KOÑCZYN GÓRNYCH W ZALE

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SOMATYCZNY I MOTORYCZNY UCZNIÓW PIERWSZYCH KLAS GIMNAZJALNYCH Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA TLE BADAŃ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ROZWÓJ SOMATYCZNY I MOTORYCZNY UCZNIÓW PIERWSZYCH KLAS GIMNAZJALNYCH Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA TLE BADAŃ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO NR 50 AN TRO PO MO TO RY KA 2010 ROZWÓJ SOMATYCZNY I MOTORYCZNY UCZNIÓW PIERWSZYCH KLAS GIMNAZJALNYCH Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA TLE BADAŃ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO THE SOMATIC AND MOTORIC

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Sportowej w Zespole Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego.

Wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego. Wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego. Ocena celująca. - spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, - aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych

Bardziej szczegółowo

Postawa ciała 9 12-letnich dzieci o zróżnicowanej względnej masie ciała wyrażonej wskaźnikiem BMI

Postawa ciała 9 12-letnich dzieci o zróżnicowanej względnej masie ciała wyrażonej wskaźnikiem BMI Artykuł oryginalny Original Paper Aktywność Fizyczna i Zdrowie Physical Activity and Health 12:11-17, 2017 www.afiz-pah.pl Postawa ciała 9 12-letnich dzieci o zróżnicowanej względnej masie ciała wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Trzymaj się prosto! program profilaktyki wad postawy

Trzymaj się prosto! program profilaktyki wad postawy Trzymaj się prosto! program profilaktyki wad postawy Przesłanki do realizacji programu: Wady postawy to coraz większy problem zdrowotny naszego społeczeństwa. W ostatnich latach znacząco wzrosła ilość

Bardziej szczegółowo

2. Klasa sportowa i klasa mistrzostwa sportowego nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje w nich ustalony dla SP11 obwód szkolny.

2. Klasa sportowa i klasa mistrzostwa sportowego nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje w nich ustalony dla SP11 obwód szkolny. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY 1. SPORTOWEJ I 6. MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. NOBLISTÓW POLSKICH W STARGARDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Pytka ¹. 1. Wstęp

Krzysztof Pytka ¹. 1. Wstęp Krzysztof Pytka ¹ Ocena wpływu mobilizacji łopatki na zachowanie się krzywizn kręgosłupa studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy użyciu urządzenia MORA 4 Generacji. ¹) Uniwersytet Medyczny w

Bardziej szczegółowo

Tabele punktacyjne Testu Międzynarodowego dla dziewcząt z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Tabele punktacyjne Testu Międzynarodowego dla dziewcząt z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Janusz Dobosz Tabele punktacyjne Testu Międzynarodowego dla dziewcząt z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Warszawa 26 czerwca 2012 SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Gradziński. 1. Cel badań

Grzegorz Gradziński. 1. Cel badań Analiza sprawności motorycznej uczniów rozpoczynających naukę w 4-letnim Technikum Zawodowym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w roku szkolnym 2008/2009 Grzegorz Gradziński 1. Cel badań

Bardziej szczegółowo