wykład 2 System wynagrodzeń System wynagrodzeń w przedsiębiorstwie Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zlecenia Lista płac 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wykład 2 System wynagrodzeń System wynagrodzeń w przedsiębiorstwie Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zlecenia Lista płac 1"

Transkrypt

1 System w przedsiębiorstwie System wykład 2 Sporządzanie listy płac i jej ewidencja Lista płac 1 2 Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zlecenia Jeśli umowę zlecenia zawarto z osobą, która z tytułu umowy o pracę u innego pracodawcy osiąga przynajmniej minimalne wynagrodzenie to z umowy zlecenia osoba ta nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym może jednak do nich przystąpić dobrowolnie. W przypadku gdy osoba ta wystąpi z wnioskiem o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z umowy zlecenia, obowiązkowo podlegać będzie także ubezpieczeniu wypadkowemu. (obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (obowiązkowo lub dobrowolnie) z tytułu wykonywania umowy zlecenia) 1. Ewidencja umowy zlecenia bez ubezpieczeń społecznych 431 Koszty 1) ,00 200, , (1 270,00 (2 z Urzędem Skarbowym z tytułu 200,00 (3 1) Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz ze zm.) Gdy osoba taka osiąga przychód niższy niż minimalne wynagrodzenie, to z tytułu wykonywania umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a także ubezpieczeniu wypadkowemu (2 oraz dobrowolnie chorobowemu Art. 9 ust. 1 i 1a oraz art. 12 ust. 1 ustawy o sus 3 1) Wynagrodzenie brutto Składki zdrowotne ,00 * 9% = 270 Podatek dochodowy PIT 4 (3.000,00 - koszty uzyskania przychodu (3.000,00 *20%) czyli 2.400,00 * 18% = 432,00. Obliczając zaliczkę należy obliczoną kwotę pomniejszyć o część składki zdrowotnej (3.000,00 * 7,75%). Czyli 432,00 232,50= 199,50 zaokrąglić do pełnych złotych, czyli 200,00 4 Ewidencja umowy zlecenia z ubezpieczeniami społecznymi Wyszczególnienie Kwota Kwota brutto wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 1.500,00 Składki na finansowane przez zleceniobiorcę: składka emerytalna (9,76%) + składka rentowa (1,5%) 168,90 Podstawa wymiaru składki na : , ,10 Koszty uzyskania przychodu: 1.331,10 20% 266,22 Podstawa opodatkowania (w zaokrągleniu): 1.500,00-266,22-168, ,00 Podatek naliczony: % 191,70 Składka na : 1.331,10 9% 119,80 Ewidencja umowy zlecenia z ubezpieczeniami społecznymi 431 Koszty 1) ,90 119,80 89, , (1 168,90 (2 269,85 (5 119,80 (3 Składka na podlegająca odliczeniu: 1.331,10 7,75% 103,16 Zaliczka na podatek zaokrąglona do pełnych złotych: 191,70-103,16 89,00 : ,90-119, ,30 Składki na finansowane przez zleceniodawcę: składka emerytalna (9,76%) + składka rentowa (6,5%) + składka wypadkowa (1,73%)* 269,85 * Przyjęto, że właściwa dla spółki stopa procentowa składki wypadkowej wynosi: 1,73%. Spółka nie opłaca za zleceniobiorcę składek na Fundusz Pracy i (składki te opłaca się za okres obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych). 5 FP i 0,00 (5 z 1) Wynagrodzenie brutto 1.500,00 Składki na ubezpieczenie społeczne część pracownika Składki zdrowotne 89,00 (4 5) 269,85 6 1

2 Ewidencja umowy zlecenia z ubezpieczeniami społecznymi zdarzenia nadzwyczajne, wytworzenie środka trwałego 431 Koszty, 771 Straty nadzwyczajne, 010 środek trwały w budowie 1) FP i 0,00 (5 168,90 119,80 89, , (1 z 1) Wynagrodzenie brutto 1.500,00 Składki na ubezpieczenie społeczne część pracownika Składki zdrowotne 89,00 (4 168,90 (2 269,85 (5 119,80 (3 rzecz pracowników, 771 Straty nadzwyczajne, 010 środek trwały w budowie 5) 269,85 7 Sporządzanie listy płac Obciążenie Wyszczególnienie Poz. wynagrodzenia wynagrodzenie (brutto) ,00 zł podstawa wymiaru składek na ,00 zł składki na finansowane przez pracownika, w tym składka: 274,20 zł 13,71% 3 emerytalna 9,76% 195,20 zł rentowa 1,50% 30,00 zł chorobowa 2,45% 49,00 zł podstawa wymiaru 725,80 zł składki na (poz. 2 - poz. 4 1 składka na do pobrania z wynagrodzenia (poz. 4 x 9%) 5 9,00% 155,32 zł składka na do odliczenia od podatku (poz. 4 x 7,75%) 6 7,75% 133,75 zł koszty uzyskania przychodu 7 111,25 zł podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, po zaokrągleniu do ,00 zł pełnych złotych (poz. 1 - poz. 3 - poz. 7) zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej [(poz. 8 x 18%) ,33 zł 244,37 zł kwota wolna zaliczka na podatek dochodowy do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych ,00 zł (poz. 9 - poz. 6) kwota do wypłaty (poz. 1 - poz. 3 - poz. 5 - poz. 10) ,48 zł składki obciążające pracodawcę, w tym: 12 20,74% 414,80 zł emerytalna 9,76% 195,20 zł rentowa 6,50% 130,00 zł 13 wypadkowa 1,93% 38,60 zł suma składek na - część pracodawcy 18,19% 363,80 zł składka na FP 2,45%, tj. 41,16 zł 2,45% 49,00 zł składka na 0,10%, tj. 1,68 zł) 14 0,10% 2,00 zł suma FP i 2,55% 51,00 zł razem koszt pracodawcy (poz. 1 + poz ,80 zł Ewidencja listy płac Ewidencja listy płac jeśli ZUS wymierzył dodatkowa opłatę 431 Koszty 431 Koszty 1) ,20 155,32 111, , (1 274,20 (2 363,80 (5 155,32 (3 1) ,20 155,32 111, , (1 274,20 (2 363,80 ( ,00 (6 155,32 (3 FP i z FP i z 51,00 (5 111,00 (4 5) 414,80 51,00 (5 111,00 (4 5) 414,80 1) Wynagrodzenie brutto 2.000,00 Składki na ubezpieczenie społeczne część pracownika Składki zdrowotne 9 1) Wynagrodzenie brutto 2.000,00 Składki na ubezpieczenie społeczne część pracownika Składki zdrowotne 6) Dodatkowa opłata wymierzona przez ZUS 6) 760 Pozostałe koszty operacyjne 1.000,00 10 Ewidencja listy płac i premii z zysku 431 Koszty 1) FP i 42,84 (5 12,75 (5 298,88 169,30 126, , (1 126,00(4 1) Wynagrodzenie brutto 1.680,00 z premią z zysku 500,00 Składki na ubezpieczenie społeczne część pracownika Składki zdrowotne 298,88 (2 5) 348,32 305,92 (5 103,70 (5 169,30 (3 850 Wynik finansowy z lat ubiegłych 1) 500,00 5) 12,75 5) 103,70 11 Miesięczne kwoty ryczałtu z uwzględnieniem maksymalnego limitu kilometrów Pracownik zatrudniony w miejscowości do 100 tys. mieszkańców (limit kilometrów 300) w miejscowości ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców (limit kilometrów 500) w miejscowości ponad 500 tys. mieszkańców (limit kilometrów 700) Samochód osobowy o poj. skok. do o poj. skok. pow. 900 cm cm 3 Motocykl Motorower 156,42 250,74 69,06 41,46 260,70 417,90 115,10 69,10 364,98 585,06 161,14 96,74 w służbie leśnej (limit kilometrów 1500) 782, ,70 345,30 207,30 w służbie ratowniczej i innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków albo skutków katastrofy ekologicznej (limit kilometrów 3000) 1564, ,40 690,60 414,60 Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm.). 12 2

3 Ewidencja listy płac i ryczałtu za km 431 Koszty 1) , , ,74 (1 Ewidencja wynagrodzenia pracownika, który ½ czasu pracy wykonywał przy budowie środka trwałego 431 Koszty 1)875,00 88, , ,00 (1 FP i 134,00 (4 1) Wynagrodzenie brutto Składki na ubezpieczenie społeczne część pracownika Składki zdrowotne 5) 362, Pozostałe koszty rodzajowe 1) 250,74 13 FP i 88,00 (4 1) Wynagrodzenie brutto 1.750,00 Składki na ubezpieczenie społeczne część pracownika Składki zdrowotne 5) 181, Środki trwałe w budowie 1) 875,00 5) 181,48 14 Ewidencja listy płac i budowy środka trwałego 431 Koszty 1) ,88 169,30 126, , (1 298,88 (2 305,92 (5 103,70 (5 169,30 (3 Koszty wypłacanych w związku z realizacją prac rozwojowych 080 Koszty zakończonych prac rozwojowych gdy projekt zostanie wdrożony lub 760 gdy projekt nie zostanie wdrożony 1) )362,96 88, , (1 FP i 42,84 (5 12,75 (5 126,00(4 5) 348,32 1) Wynagrodzenie brutto i wynagrodzenia 500 na budowę środka trwałego Składki na ubezpieczenie społeczne część pracownika Składki zdrowotne Środki trwałe w budowie 1) 500,00 5) 12,75 5) 103,70 15 FP i 88,00 (4 1) Wynagrodzenia pracowników biorących udział w pracach rozwojowych Składki na ubezpieczenie społeczne część pracownika Składki zdrowotne 16 Ujęcie w księgach rachunkowych dofinansowania do osób niepełnosprawnych Dofinansowanie do osób niepełnosprawnych otrzymywane z PFRON traktuje się jako pomoc publiczną stanowiącą subsydia płacowe na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. W księgach rachunkowych otrzymane z PFRON dofinansowanie ujmuje się podobnie jak dotacje. Nie zmniejsza ono kosztów pracowniczych, lecz jest odnoszone na konto pozostałych przychodów operacyjnych. Zgodnie z obowiązująca zasadą memoriału konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" uznaje się w miesiącu, którego dofinansowanie dotyczy i nie ma tu znaczenia faktyczny wpływ środków pieniężnych Ujęcie w księgach rachunkowych dofinansowania do osób niepełnosprawnych 431 Koszty 1)1.750 FP i 88, , ,00 (1 88,00 (4 5) 362, Rozrachunki publicznoprawne w analityce dotacja 761 Pozostałe przychody operacyjna 1) Wynagrodzenie brutto 1.750,00 Składki na ubezpieczenie społeczne część pracownika 6) 900,00 Składki zdrowotne na rachunek bieżący jednostki ) Uzyskane dofinansowanie 900, (6 3

4 Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę W księgach rachunkowych wynagrodzenia, jak również związane z ich wypłatą składki na, Fundusz Pracy oraz inne fundusze celowe, należy ująć w miesiącu, którego one dotyczą. Nie ma znaczenia fakt, kiedy nastąpiła ich wypłata. Związane jest to z nadrzędną zasadą rachunkowości - zasadą memoriału. Dla celów podatkowych wynagrodzenia pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem jednak że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony (art. 15 ust. 4g updop oraz art. 22 ust. 6ba updof). 19 Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę W przypadku niedotrzymania przez pracodawcę terminu stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 55 updof, co oznacza, że podlegać one będą zaliczeniu do kosztów w miesiącu, w którym zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika. W tym przypadku moment zaliczenia do kosztów będzie inny dla celów bilansowych i podatkowych. 20 Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę Z uwagi na inny moment zaliczenia do kosztów podatkowych i bilansowych wypłacanych po terminie i składek ZUS od tych zasadne jest wyodrębnienie w ewidencji analitycznej prowadzonej dla kosztów podstawowej działalności operacyjnej (konta zespołu 4 i 5) kont służących ewidencji kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. 21 Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę W przypadku gdy wynagrodzenie nie będzie zaliczone do kosztów podatkowych danego okresu sprawozdawczego powstaną przejściowe różnice między wartością podatkową a bilansową zobowiązań z tytułu i składek ZUS. Oznacza to, że jednostki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych będą zobowiązane do ustalenia odroczonego podatku dochodowego. 22 Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę Podatek odroczony Zazwyczaj odroczony podatek dochodowy ustalany jest na koniec roku obrotowego. Nie ma konieczności jego bieżącego księgowania, przy czym jednostki mogą dokonywać stosownych obliczeń co miesiąc Koszty 1) FP i 88, , (1 1) Wynagrodzenie brutto 1.680,00 Składki na ubezpieczenie społeczne część pracownika Składki zdrowotne 6) Podatek odroczony ( ,96) *19% z 88,00 (4 650 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6) 401,46 5) 362, Podatek dochodowy CIT 401,46 6) 24 4

5 Ewidencja deputatu Przykład Wynagrodzenie brutto pracownika wynosi 1500 zł, zaś wartość wydanego chleba w danym miesiącu stanowi kwotę 100 zł + 8% VAT, a techniczny koszt wytworzenia chleba wynosi 80 zł. Sposób obliczenia wynagrodzenia: z deputatem bez deputatu deputat Wynagrodzenie brutto: 1 654,09 zł 1 500,00 zł 154,09 zł Koszty uzyskania: 111,25 zł 111,25 zł 0,00 zł ZUS cz. Pracownika: wiersz 1 * (9,76%+2,45%+1,5%) 226,78 zł 205,65 zł 21,13 zł Podstawa do opodatkowania: (w.1 -w.2 - w. zaokrąglone 1 316,00 zł 1 183,00 zł 133,00 zł Podatek: ((w.4 - w.7)*18%)-46,33 - w.7 80,00 zł 66,00 zł 14,00 zł Ubezpieczenie zdrowotne: (w.1 - w.*9% 128,46 zł 116,49 zł 11,97 zł Podlegające odliczeniu: (w.1 - w.*7,75% 110,62 zł 100,31 zł 10,30 zł Wynagrodzenie netto: 1 218,86 zł 1 111,86 zł 108,00 zł ZUS cz. Pracodawcy: 297,90 zł 270,15 zł 27,75 zł Koszty zatrudnienia: 1 951,99 zł 1 770,15 zł 181,84 25zł Ewidencja księgowa: Ewidencja deputatu Wydanie pieczywa z magazynu (WZ) w koszcie wytworzenia lub stałej ceny ewidencyjnej (wydanie z magazynu według ceny netto sprzedaży jest zdecydowanie błędne) dokument sporządzany przy każdym wydaniu zbiorczo dla wszystkich pracowników, Wn Koszty własny sprzedanych wyrobów 80 Ma Magazyn wyrobów 80 Wystawienie faktury wewnętrznej, na podstawie miesięcznego zestawienia wydanego chleba, na koniec miesiąca, Wn Rozrachunki z pracownikami 107 Ma Przychody z tytułu sprzedaży 100 Ma Zobowiązania z tytułu VAT 7 Naliczenie, - ubruttowienie Wn Wynagrodzenie 154,09 Ma Rozliczenie 154,09 Rozliczenie Wn Rozliczenie 154,09 Ma Rozrachunki publiczno prawne (podatki i ZUS) 47,09 Ma Rozrachunki z pracownikami 107,00 26 Ewidencja deputatu Magazyn wyrobów gotowych 601 Koszt własny sprzedanych wyrobów , ,00 WYNAGRODZENIE URLOPOWE 0,00 80,00 80,00 0,00 Przychody z tytułu sprzedaży 701 Zobowiązania z tytułu VAT ,00 1 7,00 1 0,00 100,00 0,00 7,00 Rozliczenie pracownikami ,00 154, ,00 107, ,09 154,09 154,09 107,00 107,00 Koszty 400 Rozrachunki publiczno prawne 3 154,09 21, , ,09 0,00 0,00 47,09 27 OGÓLNE ZASADY: Kodeks Pracy określa zasady udzielania urlopu- art. 153 KP Prawo do urlopu jest niezbywalne Wynagrodzenie urlopowe musi być wypłacone najpóźniej w terminie wypłaty Podstawa wymiaru czas efektywnie przepracowany / np. bez wynagrodzenia za czas choroby/ Składnik określane w stawce miesięcznej przysługują z m-ca urlopowego Zmienne składniki wynagrodzenia obliczane są na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z 3 miesięcy /12 m-cy / Wyłączenia ; jednorazowe lub periodyczne wynagrodzenia np.. Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego itp.. Procedura wyliczania wynagrodzenia za czas urlopu: Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego - wynagrodzenia określone w stałej miesięcznej stawce przyjmuje się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystania urlopu - zmienne składniki wynagrodzenia w łącznej wysokości wypłaconej w okresie 3 lub 12 m-cy Ustalenie wynagrodzenia urlopowego WU = ( Podst. Wym: liczba godzin w okresie ) x ilość godzin jakie przepracowałby pracownik w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu Ekwiwalent za urlop Ogólne zasady wypłaty ekwiwalentu za urlop : Wypłata następuje wyłącznie w przypadku rozwiązania umowy o pracę art KP. W przypadku kolejnego przedłużenia umowy o pracę pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu za urlop pod warunkiem gdy obie strony postanowią, że wykorzystanie urlopu nastąpi w trakcie trwania kolejnej umowy. 3. Stała stawka miesięczna w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu 4. Składnik wynagrodzenia wypłacane co miesiąc uwzględnia się w przeciętnej wysokości z 3 miesięcy 5. Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż miesiąc wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, przyjmuje się jako średnią z tego okresu 6. Jeżeli pracownik nie przepracuje pełnych 3 miesięcy pod uwagę bierze się jego rzeczywiste wynagrodzenie, które dzieli się przez rzeczywiście przepracowane dni a otrzymany wynik mnoży się przez ilość dni do przepracowania i dzieli przez 3 / średnia z 3 miesięcy / 7. Te same wyłączenia elementów wynagrodzenia co przy wyliczaniu urlopu. Zasady wyliczania ekwiwalentu za urlop 1. Ustalenie podstawy wymiaru ekwiwalentu jako przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wyliczonego wg. zasad podanych wcześniej stawka miesięczna + 1/3 składników wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 3 miesiące + 1/12 składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż rok 2. Ustalenie stawki ekwiwalentu za 1 godzinę : SE z 1 godzinę = (Przeciętne wynagrodzenie miesięczne : współczynnik ) : 8 3. Wyliczenie współczynnika : W = ( liczna dni w roku liczba niedziel i świąt - liczba dni wolnych od pracy ) : 12 dla roku 2013 ( DNI ROKU ( N+Ś+DW) ): 12 = 20,92 Kodeks Pracy ani rozporządzenie nie określają zasad zaokrąglania współczynnika 4. Wartość ekwiwalentu Stawka ekwiwalentu za 1 godzinę x liczba godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego 5

6 Wynagrodzenia urlopowe i ekwiwalent za urlop Podlegają takim samym obciążeniom jak wynagrodzenie podstawowe Podlegają takiej samej ewidencji jak wynagrodzenie podstawowe Wynagrodzenia za czas choroby- USTAWA Z DNIA 25 CZERWCA 1999 ROKU O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIEŻYŃSTWA ZASADY OGÓLNE 1. Pracownikowi przysługuje( art.92 KP )- za czas choroby trwającej 33 dni w ciągu roku kalendarzowego a dla osób po ukończeniu 50 roku życia 14 dni kalendarzowych - wynagrodzenie finansowane ze środków pracodawcy w wysokości 80% przysługującego wynagrodzenia 2. W przypadku choroby przypadającej w czasie ciąży, wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz dla dawców narządów i tkanek i komórek przez okres 33 dni pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia finansowanego ze środków pracodawcy 3. Za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie powyżej 33 dni pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy 4. Wynagrodzenie za czas choroby nie będącej konsekwencją wypadku finansowane jest z ubezpieczenia chorobowego zaś spowodowane wypadkiem finansowane jest z ubezpieczenia wypadkowego 31 Zasady obliczania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi przez pracodawcę za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy Definicja wynagrodzenia dla potrzeb ustalania podstaw wymiaru zasiłku jest to przychód stanowiący podstawę naliczania składek na ubezpieczenie chorobowe po potrąceniu 13,71% tj. składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe Nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku: składników wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania zasiłku oraz składników, które zgodnie z regulaminem nie należy uwzględniać Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy Niezdolność do pracy wskutek choroby finansowana ze środków FUS z ubezpieczenia chorobowego a/. Do 33 dni/ 14 dni wynagrodzenie chorobowe płatne 80%- szpital 80% b/. Powyżej 33 dni zasiłek chorobowy płatny 80% - szpital 70% Niezdolność do pracy wskutek choroby spowodowanej wypadkiem finansowana ze środków FUS z ubezpieczenia wypadkowego a/. Od 1 dnia niezdolności wypłacany zasiłek chorobowy Zasiłek chorobowy za okres po ustaniu zatrudnienia przysługuje gdy pracownik zachorował w trakcie stosunku pracy i choruje nieprzerwanie lub gdy niezdolność powstała w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia i trwa nieprzerwanie przez 30 dni Zasiłek chorobowy nie przysługuje po okresie zatrudnienia osobie uprawnionej do emerytury lub renty Ważne: Wyliczając okres 33 dni (lub 14 dni) w ciągu roku kalendarzowego sumuje się wszystkie okresy orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby w roku kalendarzowym, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Procedura wyliczania zasiłku chorobowego Suma z okresu 12 miesięcy - składki ZUS część pracownika :12 miesięcy x 80%) :30 dni 35 x ilość dni niezdolności do pracy 36 6

7 Metodyka obliczania podstawy wynagrodzenia chorobowego Metodyka obliczania podstawy wynagrodzenia chorobowego Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy oświadczeniach pieniężnych z go w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową). W przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem tych 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie jego pobierania, zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu. Nie wlicza się także tych składników, które były wypłacane tylko do określonego terminu i których wypłaty zaprzestano na mocy umowy o pracę lub przepisów wewnątrzzakładowych (art. 41 ustawy zasiłkowej). Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za konkretne miesiące poprzedzające niezdolność do pracy, bez względu na to, kiedy zostało ono wypłacone. Oznacza to, że uwzględnia się np. wynagrodzenie za styczeń wypłacone w lutym, czy za styczeń wypłacone w styczniu. Ustawa zasiłkowa wyjaśnia też, co należy rozumieć pod pojęciem wynagrodzenia. Jest to przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie Podstawa prawna: Ustawa z dnia r. oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowe. 37 społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.) 38 Wynagrodzenie chorobowe dla nowo zatrudnionego pracownika Prawo do zasiłku chorobowego (także wynagrodzenia chorobowego) przysługuje pracownikowi po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Jest to tzw. okres wyczekiwania. Do tego czasu wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, o ile przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym, albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. (art. 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy zasiłkowej). Wynagrodzenie chorobowe dla nowo zatrudnionego pracownika Pracownik może nabyć prawo do wynagrodzenia chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia (podlegania ubezpieczeniu chorobowemu), w przypadkach, gdy ubezpieczony: jest absolwentem szkoły lub szkoły wyższej, który został objęty ubezpieczeniem chorobowym (lub przystąpił do tego ubezpieczenia) w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, stał się niezdolny do pracy na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu, który posiada wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, jest posłem lub senatorem, który przystąpił do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji Uwzględnianie premii w podstawie wynagrodzenia chorobowego Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu albo umów o pracę, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku. W razie braku postanowień w przepisach wewnątrzzakładowych lub w umowie o pracę o zachowywaniu prawa do składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku należy uznać, że składnik wynagrodzenia nie przysługuje za ten okres, a tym samym powinien być wliczony do podstawy wymiaru zasiłku. Pytania???? Jeżeli jednak, mimo braku odpowiednich postanowień w przepisach płacowych lub w umowach o pracę, pracodawca udokumentuje, że składnik wynagrodzenia jest pracownikowi wypłacany za okres pobierania zasiłku, nie uwzględnia się go w podstawie wymiaru tego zasiłku

8 Serdecznie dziękuję za uwagę Zapraszam na kolejny wykład 43 8

4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku

4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku Moduł 4: Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa cz.1 4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki Smulewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

2.3 Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto

2.3 Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto Moduł 2: Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika czyli od brutto do netto 2.3 Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki Smulewicz. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów?

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Zdarza się, że przedsiębiorca zatrudniający pracownika wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

BILANSOWE UJĘCIE KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

BILANSOWE UJĘCIE KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW BILANSOWE UJĘCIE KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW 1. Moment ujęcia kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w księgach rachunkowych Termin, w którym pracodawca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenia zatrudnionym

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków - najważniejsze zasady. Agnieszka Głuszko

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków - najważniejsze zasady. Agnieszka Głuszko Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków - najważniejsze zasady Agnieszka Głuszko Podstawa prawna Ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Bardziej szczegółowo

Nagrody i premie składki i podatki

Nagrody i premie składki i podatki Nagrody i premie składki i podatki Premie uznaniowe i regulaminowe procentowe jest to kwota w procentach od wynagrodzenia zasadniczego kwotowe wartość pieniężna niezależna od wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6

Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6 Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6 Pracownicy nie zawsze wykorzystują na bieżąco należny im urlop, dlatego

Bardziej szczegółowo

1. Regulacje prawne niezbędne do prawidłowego prowadzenia dokumentacji osobowej oraz naliczania wynagrodzeń. Omówienie wybranych:

1. Regulacje prawne niezbędne do prawidłowego prowadzenia dokumentacji osobowej oraz naliczania wynagrodzeń. Omówienie wybranych: ODW - Akademia HR - dokumentacja osobowa i listy płac od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2018 r.z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów Kod szkolenia: 1122017 Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Dz.U [+] rozporządzenie. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 8 stycznia 1997 r.

Dz.U [+] rozporządzenie. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 8 stycznia 1997 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładów - Rachunkowość Bilans (aktywa, pasywa) Konto księgowe, Plan kont Operacje gospodarcze, Rachunek zysków i strat Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń chorobowych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc

Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń chorobowych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń chorobowych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc 1. Niezdolność do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia Jeżeli niezdolność do pracy

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc.

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc. Zadania 7) Przekroczenie progu podatkowego miesięczne wynagrodzenie wg umowy: 14 000zł brutto,, próg podatkowy - 85 528,00zł, limit podstawy składek emerytalno-rentowych - 118 770zł. Określ miesiąc przekroczenia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 173 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 173 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: Szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalanie i wypłacanie wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Dz.U.1997.2.14 z dnia 1997.01.09 Status: Akt obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego

Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość

Bardziej szczegółowo

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP Moduł 2: Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika czyli od brutto do netto 2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z przychodów zwolnionych z opodatkowania dla osób do 26 lat

Prawidłowe rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z przychodów zwolnionych z opodatkowania dla osób do 26 lat 1 Prawidłowe rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z przychodów zwolnionych z opodatkowania dla osób do 26 lat Zwolnienie z opodatkowania przychodów osób do 26 lat Ustawa z dnia 04 lipca 2019

Bardziej szczegółowo

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu Rozliczenia zus Zakaz dyskryminacji Zwolnienie lekarskie w zatrudnieniu po zakończeniu umowy o pracę przydatna oraz umowy strategia, zlecenia orzecznictwo sądów pracy 1 ZLA po zakończeniu umowy o pracę/umowy

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 1 Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 1. Przepisy prawne Art. 172 K.p.: Za czas urlopu przysługuje pracownikowi takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki

Bardziej szczegółowo

Obliczanie wynagrodzenia

Obliczanie wynagrodzenia Obliczanie wynagrodzenia Moduł kadrowo płacowy Moduł kadrowo-płacowy pozwala usprawnić czynności związane z: urlopami absencją wystawianiem dokumentów (umowa o pracę, świadectwo pracy itp.) wynagradzaniem

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać

Bardziej szczegółowo

I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia

I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia Tychy, dnia 21.09.2009 r. Członkowie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW Najniższe wynagrodzenie pracowników od 1 stycznia. 2009 r. I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. ZUS dodane 2014-01-14 Zasiłek chorobowy Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia. Osoba podlegająca

Bardziej szczegółowo

6.3 Ekwiwalent za urlop

6.3 Ekwiwalent za urlop Moduł 6: Płatne i niepłatne absencje pracownicze 6.3 Ekwiwalent za urlop Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki Smulewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ekwiwalent za urlop Pracownik,

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie urlopowe MADAR

Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie urlopowe MADAR Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie urlopowe MADAR www.madar.com.pl Zabrze, 2013 Spis treści 1 Zasiłek chorobowy 3 1.1 Podstawa wymiaru zasiłku........................... 3 1.2 Przepisy prawne.................................

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy, dwa dni opieki nad dzieckiem i dofinansowanie do wypoczynku

Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy, dwa dni opieki nad dzieckiem i dofinansowanie do wypoczynku Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy, dwa dni opieki nad dzieckiem i dofinansowanie do wypoczynku PROBLEM - W styczniu 2013 roku córka naszej pracownicy ukończy 14 lat. Czy zatrudniona musi w tym miesiącu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS

Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS dwutygodnik prawa pracy MONITOR i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC tom 6 Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS Stan prawny na 1 listopada 2014 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH Jeśli Twój pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, masz obowiązek składać

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie podatkowe wpłat do PPK

Rozliczenie podatkowe wpłat do PPK Rozliczenie podatkowe wpłat do PPK 1. Wpłaty dokonywane do PPK (podstawowe i dodatkowe) Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), wpłaty będą pochodziły z trzech źródeł: ü od pracodawców

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obliczanie i ustalanie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak

Obliczanie i ustalanie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak Art. 36 Ustawy o pracownikach samorządowych 1. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego warunek uzyskania świadczeń Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Kęsowo Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Zmiana w składnikach wynagrodzenia a przeliczenie podstawy

Zmiana w składnikach wynagrodzenia a przeliczenie podstawy Zmiana w składnikach wynagrodzenia a przeliczenie podstawy Zgodnie z przepisami rozporządzenia MPiPS z dnia 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

Świadczenia w razie choroby. Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy

Świadczenia w razie choroby. Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy Świadczenia w razie choroby Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy Komu przysługują świadczenia w razie choroby Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne mogą otrzymać

Bardziej szczegółowo

Nagrody i premie składki i podatki

Nagrody i premie składki i podatki Nagrody i premie składki i podatki Premie uznaniowe i regulaminowe procentowe jest to kwota w procentach od wynagrodzenia zasadniczego kwotowe wartość pieniężna niezależna od wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wynagradzania członków Zarządu

REGULAMIN wynagradzania członków Zarządu REGULAMIN wynagradzania członków Zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum 1 Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń przysługujących członkom

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie za część miesiąca gdy wypłacono świadczenie chorobowe

1. Wynagrodzenie za część miesiąca gdy wypłacono świadczenie chorobowe Rozliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość odpowiednio pomniejszyć w

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2019

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2019 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2019 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XVIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

6.2 Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop i zwolnienia okolicznościowe

6.2 Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop i zwolnienia okolicznościowe Moduł 6: Płatne i niepłatne absencje pracownicze 6.2 Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop i zwolnienia okolicznościowe Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki Smulewicz. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 372) - wybrane zagadnienia Spis treści Prawo

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

Wpłaty do PPK - podstawa wymiaru, wysokość i terminy. Katarzyna Paczkowska

Wpłaty do PPK - podstawa wymiaru, wysokość i terminy. Katarzyna Paczkowska Wpłaty do PPK - podstawa wymiaru, wysokość i terminy Katarzyna Paczkowska Ustawa z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Uzasadnienie do projektu ustawy 75% Polaków w żaden sposób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wynagradzania członków Zarządu

REGULAMIN wynagradzania członków Zarządu REGULAMIN wynagradzania członków Zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum 1 Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń przysługujących członkom

Bardziej szczegółowo

10 przykładów rozliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego dla pracownika

10 przykładów rozliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego dla pracownika Wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce... 2 Wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce plus prowizja... 3 Wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce plus premie... 4 Wynagrodzenie w stałej miesięcznej

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie podałeś NIP, podaj REGON. Jeśli nie masz nadanego NIP i REGON, podaj PESEL. Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

Jeśli nie podałeś NIP, podaj REGON. Jeśli nie masz nadanego NIP i REGON, podaj PESEL. Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Pieczątka płatnika składek, jeśli ją posiadasz Instrukcja wypełniania Wypełnij to zaświadczenie i przekaż je do nas, jeśli Twojemu pracownikowi mamy ustalić prawo do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia Często spotykane problemy z programem Płatnik W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia 2. Podstawa naliczenia składek na ubezpieczenia. Tytuł do ubezpieczenia W języku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem zostaje dołączone do jego akt osobowych.

2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem zostaje dołączone do jego akt osobowych. Załącznik do Zarządzenia nr 11/2014 z dnia 18.12.2014r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W REWALU ustalony na podstawie art. 39 ustawy z 21 listopada

Bardziej szczegółowo

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Urlopy pracownicze Każdy pracownik ma prawo do urlopu: corocznego - płatnego - nieprzerwanego Wymiar urlopu wynosi:

Urlopy pracownicze Każdy pracownik ma prawo do urlopu: corocznego - płatnego - nieprzerwanego Wymiar urlopu wynosi: Urlopy pracownicze Każdy pracownik ma prawo do urlopu: - corocznego, co oznacza, że po nabyciu prawa do pierwszego urlopu pracownikowi przysługuje urlop w każdym kolejnym roku kalendarzowym zatrudnienia;

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Z-3

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Z-3 Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo

PŁACE I ROZLICZENIA ZUS OD PODSTAW kompleksowy kurs weekendowy zakończony certyfikatem

PŁACE I ROZLICZENIA ZUS OD PODSTAW kompleksowy kurs weekendowy zakończony certyfikatem SZKOLENIA DLA WYMAGAJĄCYCH PŁACE I ROZLICZENIA ZUS OD PODSTAW kompleksowy kurs weekendowy zakończony certyfikatem Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kursie, którego celem jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie chorobowe Polski system ubezpieczeo społecznych obejmuje: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe. PODSTAWA PRAWNA 1. ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Koszty uzyskania przychodów w 2019 r.

Koszty uzyskania przychodów w 2019 r. ZADANIA Koszty uzyskania przychodów w 2019 r. Ćwiczenie praktyczne Pan Jan Kowalski jest zatrudniony w S.A. na stanowisku prezesa zarządu. W grudniu 2018 r. jego wynagrodzenie wynosiło 10 000 zł brutto.

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W SZTUMIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W SZTUMIE Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Nr 17/2013 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20.05.2013r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W SZTUMIE 1 1. Regulamin Wynagradzania Pracowników

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ CZĘŚĆ II

KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ CZĘŚĆ II Dwutygodnik nr 20 (350) ISSN 1507-6962 10.10.2013 r. 19 KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ CZĘŚĆ II WSTĘP...str. 3 1. Artykuł 42 wliczanie do podstawy wymiaru różnych składników wynagrodzenia... str. 3 2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

LUTY PN WT ŚR CZ PT SO N MAJ SIERPIEŃ PN WT ŚR CZ PT SO N LISTOPAD

LUTY PN WT ŚR CZ PT SO N MAJ SIERPIEŃ PN WT ŚR CZ PT SO N LISTOPAD 2017 STYCZEŃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LUTY 27 28 MARZEC 27 28 29 30 31 KWIECIEŃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo