Świadczenia w razie choroby. Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenia w razie choroby. Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy"

Transkrypt

1 Świadczenia w razie choroby Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy

2

3 Komu przysługują świadczenia w razie choroby Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne mogą otrzymać m.in. pracownicy, zleceniobiorcy czy przedsiębiorcy. Z kolei na zasiłek wyrównawczy mogą liczyć tylko pracownicy. Prawo do świadczeń w razie choroby zależy od tego, czy osoba, która się o nie ubiega, podlega ubezpieczeniu (chorobowemu, wypadkowemu), a np. w przypadku osób, które dobrowolnie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia działalności także czy są opłacane składki na to ubezpieczenie. Za pracownika czy zleceniobiorcę składki do ZUS przekazuje zatrudniający lub odpowiednio zlecający. Przedsiębiorca zaś musi opłacić je sam. Kto podlega ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu W tabeli zamieszczono tylko wybrane grupy ubezpieczonych. Więcej informacji o ubezpieczeniach znajdziesz na stronie: Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie wypadkowe obowiązkowe dobrowolne obowiązkowe pracownicy (z wyłączeniem prokuratorów i sędziów), w tym zleceniobiorcy, gdy zawarli umowę ze swoim pracodawcą lub gdy zawarli ją z innym, ale pracują na rzecz swojego pracodawcy członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych osoby odbywające służbę zastępczą przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące działalność pozarolniczą (jeśli nie zawiesiły działalności) oraz osoby z nimi współpracujące zleceniobiorcy (jeśli nie pracują dla swojego pracodawcy) chałupnicy (osoby wykonujące pracę nakładczą) osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania duchowni pracownicy, z wyłączeniem prokuratorów i sędziów zleceniobiorcy przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące działalność pozarolniczą (jeśli nie zawiesiły działalności) oraz osoby z nimi współpracujące Uwaga! Chałupnicy nie mogą przystąpić do ubezpieczenia wypadkowego. 3

4 Zasiłek chorobowy Zasiłek chorobowy może być wypłacany maksymalnie przez 182 dni. W przypadku gruźlicy albo gdy niezdolność do pracy przypada w czasie ciąży, okres jego pobierania jest dłuższy może wynosić do 270 dni. Pracownicy przed zasiłkiem dostają wynagrodzenie chorobowe Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikom od 34 dnia niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym, a w przypadku tych, którzy ukończyli 50 lat od 15 dnia takiej niezdolności. Za okres do 33 dni albo do 14 dni w roku pracownik ma prawo do wynagrodzenia finansowanego przez pracodawcę. Wynika to z art. 92 kodeksu pracy. Skrócony 14-dniowy okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby stosuje się od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym pracownik ukończył 50 lat. Zwykle zasiłek otrzymuje się po 30 albo 90 dniach ubezpieczenia Zasiłek chorobowy przysługuje po tzw. okresie wyczekiwania, czyli określonym czasie od rozpoczęcia pracy i opłacania składek. Okres ten wynosi: t 30 dni dla pracowników i innych osób ubezpieczonych obowiązkowo (zob. tabela na s. 3), t 90 dni m.in. dla zleceniobiorców czy przedsiębiorców, czyli osób, które podlegają temu ubezpieczeniu dobrowolnie (zob. tabela na s. 3). Do okresu wyczekiwania zalicza się poprzednie okresy pracy i ubezpieczenia chorobowego, czyli np. wcześniejsze okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Jest to możliwe pod warunkiem, że przerwa między nimi nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym czy bezpłatnym bądź odbywaniem czynnej służby wojskowej. Czasami zasiłek można otrzymać bez wyczekiwania Nie zawsze musi minąć 30 albo 90 dni od rozpoczęcia pracy (ubezpieczenia), aby chory mógł uzyskać zasiłek. Przepisy przewidują sytuacje, kiedy przysługuje on wcześniej. Bez okresu wyczekiwania zasiłek przysługuje: 4

5 Zasiłek chorobowy może być wypłacany maksymalnie przez 182 dni. W przypadku gruźlicy albo gdy niezdolność do pracy przypada w czasie ciąży, okres jego pobierania jest dłuższy może wynosić do 270 dni. t absolwentom szkół, którzy rozpoczęli pracę (i zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym), np. zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, t pracownikom, którzy byli wcześniej u innych pracodawców zatrudnieni przez co najmniej 10 lat; dotyczy to także innych osób obowiązkowo ubezpieczonych (zob. tabela na s. 3), jeśli mają co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia), t jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, t posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od zakończenia kadencji. Po zakończeniu pracy też można otrzymać zasiłek Zasiłek przysługuje osobie, która zachorowała w czasie pracy i ubezpieczenia, czyli np. w okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę czy prowadzenia własnej firmy. Jednak na to świadczenie może także liczyć osoba, która już nie pracuje i nie jest ubezpieczona. Zasiłek chorobowy przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego osobie, która zachorowała: t w czasie trwania tytułu ubezpieczenia (np. w okresie zatrudnienia, prowadzenia własnej firmy) i choroba ta nieprzerwanie trwa po jego ustaniu, t po ustaniu tytułu ubezpieczenia (po zakończeniu pracy czy działalności gospodarczej). W razie zachorowania po zakończeniu pracy (na podstawie której dana osoba była ubezpieczona), czyli np. po rozwiązaniu umowy o pracę czy zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, zasiłek przysługuje 5

6 wtedy, gdy spełnione są dodatkowe warunki co do okresu trwania niezdolności i daty jej powstania. W takim przypadku niezdolność do pracy musi trwać bez przerwy co najmniej 30 dni i powstać: t nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia pracy/ubezpieczenia (np. od rozwiązania umowy o pracę czy umowy zlecenia, z której były opłacane składki chorobowe) albo t nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia pracy/ubezpieczenia (np. rozwiązania umowy o pracę czy umowy zlecenia, z której były opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe) w razie choroby zakaźnej lub innej choroby, której objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. Zasiłek chorobowy za okres po zakończeniu pracy/ubezpieczenia, m.in. po rozwiązaniu umowy o pracę, nie przysługuje, gdy osoba niezdolna do pracy: t ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, t kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła taką działalność, z której jest albo może być objęta ubezpieczeniem chorobowym (zob. tabela na s. 3) albo która zapewnia prawo do świadczeń z tytułu choroby, t jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, t nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, ponieważ nie przepracowała okresu wyczekiwania (30 albo 90 dni), t podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników. W razie wypadku albo choroby zawodowej zasiłek od razu Jeśli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia tej niezdolności. Świadczenie to przysługuje wówczas nie z ubezpieczenia chorobowego, lecz wypadkowego (zob. tabela na s. 3). W takiej sytuacji przed wypłatą zasiłku pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawcę. Nie obowiązuje też okres wyczekiwania, czyli nie musi minąć określony okres pracy i ubezpieczenia, od którego uzależnione jest prawo do zasiłku. Okres wypłaty zasiłku jest ograniczony Zasiłek przysługuje przez okres nie dłuższy niż 182 dni, a gdy niezdolność do pracy spowodowana jest zachorowaniem na gruźlicę lub przypada w okresie ciąży, maksymalnie przez 270 dni. Czas pobierania zasiłku jest nazywany okresem zasiłkowym. 6

7 t t Zalicza się do niego: okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, niezależnie od tego, jaka była przyczyna poszczególnych okresów niezdolności do pracy, okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności nie przekracza 60 dni. Czasem wypłata zasiłku jest wykluczona Zasiłek chorobowy nie przysługuje: t za okresy, w których osoba niezdolna do pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych, t w okresie urlopu bezpłatnego, wychowawczego, tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, t jeżeli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, t za okres pierwszych 5 dni, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu, t w przypadku niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy. Zasiłek chorobowy w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową nie przysługuje, gdy powstało zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł. Dotyczy to tylko osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących oraz duchownych (opłacających składki na własne ubezpieczenie). Stan zadłużenia jest ustalany na dzień wypadku lub złożenia wniosku o zasiłek z tytułu choroby zawodowej. Zasiłek nie przysługuje do dnia spłaty całości zadłużenia. Jeżeli spłata całości nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku albo odpowiednio od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, to można uzyskać świadczenie za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy z tego tytułu. Jeżeli taka spłata nastąpi dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia wypadku albo złożenia wniosku o świadczenie z tytułu choroby zawodowej, to można otrzymać zasiłek przysługujący od dnia spłaty całości zadłużenia. Zasiłek za okres przed tym dniem ulega przedawnieniu, co oznacza, że nie można dochodzić jego wypłaty od ZUS. Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku Podstawowym dokumentem uprawniającym do wypłaty zasiłku chorobowego jest zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA. 7

8 Zaświadczenie to trzeba dostarczyć do zatrudniającego, np. pracodawcy, zleceniodawcy, albo bezpośrednio do ZUS (dotyczy to prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących oraz duchownych). Termin na dostarczenie zaświadczenia wynosi 7 dni od daty jego otrzymania (przy ustalaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym chory otrzymał zaświadczenie). Na przykład jeśli pracownik 10 sierpnia otrzymał zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, obejmujące okres od 10 do 28 sierpnia, to termin 7 dni na dostarczenie go pracodawcy (lub do ZUS) liczony jest od 11 sierpnia i upływa 17 sierpnia. Jeśli jednak ostatni dzień dostarczenia zaświadczenia przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy albo w sobotę, to może być ono dostarczone w najbliższym dniu roboczym. W razie przekroczenia tego terminu zasiłek jest obniżany o 25% za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia dokumentu. Obniżenia nie stosuje się, jeśli chory nie dostarczył zaświadczenia w terminie z przyczyn od niego niezależnych. Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do jego przyznania i wypłaty niezbędne jest dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku: t ZUS Z-3 w przypadku pracowników, t ZUS Z-3b w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych albo t ZUS Z-3a w przypadku pozostałych ubezpieczonych. Od 1 stycznia 2016 r. zaświadczenia lekarskie będą mogły być wystawiane w formie dokumentu elektronicznego (e-zla). W takim przypadku, jeżeli płatnik składek (np. pracodawca, zleceniodawca) będzie miał profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), to do wypłaty przez niego zasiłku chorobowego zostanie przyjęte e-zla. Jeżeli płatnik składek nie będzie miał profilu płatnika na PUE ZUS, do wypłaty przez niego zasiłku niezbędny będzie wydruk elektronicznego zwolnienia. Jeżeli zasiłek chorobowy będzie wypłacany przez oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do wypłaty świadczenia będzie niezbędny dodatkowo wniosek ubezpieczonego, składany za pośrednictwem płatnika składek i przekazywany do ZUS (np. w treści przekazywanego przez pracodawcę dokumentu ZUS Z-3). Z kolei osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące albo występujące o zasiłek chorobowy po ustaniu pracy/ubezpieczenia będą zobowiązane do złożenia wniosku o zasiłek bezpośrednio w ZUS (wnioskiem będzie mógł być m.in. wydruk e-zla). 8

9 Do zwolnień wystawionych elektronicznie nie będzie stosowane obniżenie zasiłku o 25% z powodu ich nieterminowego dostarczenia. Świadczenie rehabilitacyjne Może je otrzymać osoba, która po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności. Świadczenie to przysługuje nie dłużej niż przez 12 miesięcy. O potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS. Osoba ubiegająca się o nie powinna złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania. Do wniosku o świadczenie powinno być dołączone także m.in. zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego. Czasami ZUS musi odmówić Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje: t osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, urlopu na poratowanie zdrowia, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, t za okresy, w których przysługuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych, t w okresie urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, t jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została przez ubezpieczonego w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, t w przypadku niewłaściwego wykorzystywania okresu, na który świadczenie zostało przyznane. Ponadto po zakończeniu pracy, np. po rozwiązaniu umowy o pracę, świadczenia rehabilitacyjnego nie wypłaca się w przypadku podjęcia lub kontynuowania działalności zarobkowej albo w razie podlegania obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników. Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje również wtedy, gdy w dniu wypadku przy pracy lub w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej występuje zadłużenie w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł do czasu spłaty całości zadłużenia. Dotyczy to osób prowadzących pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących oraz 9

10 duchownych opłacających składki na własne ubezpieczenie. Jeżeli spłata całości nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku albo odpowiednio od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, to można uzyskać świadczenie za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy z tego tytułu. Jeżeli spłata całości zadłużenia nastąpi dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia wypadku lub złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, to można otrzymać zasiłek od dnia spłaty. Zasiłek za okres przed tym dniem ulega przedawnieniu, co oznacza, że nie można dochodzić jego wypłaty od ZUS. Zasiłek wyrównawczy Na zasiłek wyrównawczy może liczyć tylko pracownik. Może go otrzymać, jeżeli jego wynagrodzenie zostało obniżone wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej. Ustalanie różnicy Zasiłek wyrównawczy stanowi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem pracownika przed otrzymaniem tego zasiłku a miesięcznym wynagrodzeniem otrzymywanym podczas pracy w warunkach rehabilitacji zawodowej. Przykład Pan Michał przez 12 miesięcy przed chorobą zarabiał przeciętnie 3000 zł (kwota została obliczona na podstawie miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone pracownikowi składki na ubezpieczenia społeczne). W okresie rehabilitacji zawodowej jego miesięczne wynagrodzenie wynosi 2000 zł (wynagrodzenie pomniejszone o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne). Zasiłek wyrównawczy dla pana Michała to 1000 zł (3000 zł 2000 zł = 1000 zł). t t t Trzeba pamiętać, że: zasiłek wyrównawczy przysługuje przez okres rehabilitacji zawodowej, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, o potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej orzeka lekarz wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy albo lekarz orzecznik ZUS, zasiłek wyrównawczy nie przysługuje ubezpieczonemu uprawnionemu do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. 10

11 Jak obliczany jest zasiłek chorobowy Zasiłek chorobowy stanowi określony procent przeciętnego wynagrodzenia uzyskiwanego przed powstaniem niezdolności do pracy. Możemy samodzielnie sprawdzić, ile zasiłku dostaniemy (zanim wyliczy go pracodawca czy ZUS). Pomoże nam w tym poniższy przykład. Przykład Pan Andrzej, zatrudniony od 5 lat, chorował od 3 do 12 lipca 2015 r. (10 dni) i przysługuje mu za ten okres zasiłek chorobowy. Od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r. (12 miesięcy poprzedzających chorobę) zarabiał 3000 zł brutto miesięcznie, do tego w grudniu 2014 r. otrzymał premię 4000 zł. Do obliczenia kwoty zasiłku trzeba wykonać następujące działania: 1. Najpierw ustala się okres, z którego będzie obliczane przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Zwykle bierze się pod uwagę wynagrodzenie za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli ktoś pracował (był ubezpieczony) krócej, to brany jest pod uwagę faktyczny okres zatrudnienia (ubezpieczenia) pełne miesiące kalendarzowe. Przykład Dla pana Andrzeja ustalamy podstawę zasiłku z 12 miesięcy poprzedzających chorobę, czyli uwzględniamy wynagrodzenia za okres od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r. 2. Potem ustala się wynagrodzenie (przychód) za poszczególne miesiące. W przypadku pracowników uwzględnia się wynagrodzenie, a ściślej przychód, który jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, finansowanych ze środków pracownika. Przykład Wynagrodzenie miesięczne pana Andrzeja i wypłacona mu premia po pomniejszeniu o potrącone mu składki wyniosły: 3000 zł (3000 zł 13,71%) = 2588,70 zł 4000 zł (4000 zł 13,71%) = 3451,60 zł 11

12 ,70 zł + (2588,70 zł ,60) = zł Zatem przychód pana Andrzeja wyniósł zł. Uwaga! W przypadku ubezpieczonych innych niż pracownicy uwzględnia się przychód, od którego odprowadzono składki na ubezpieczenie chorobowe, pomniejszony o 13,71%. 3. Następnie obliczony w powyższy sposób przychód (za okres 12 miesięcy albo krótszy, jeśli ktoś pracował krócej) dzieli się przez liczbę miesięcy, w których został uzyskany. Otrzymana kwota to tzw. podstawa wymiaru zasiłku. Przykład Podstawą wymiaru zasiłku dla pana Andrzeja jest kwota 2876,33 zł ( zł : 12 = 2876,33 zł). 4. Od ustalonej w taki sposób podstawy wymiaru wylicza się kwotę zasiłku. Stanowi ona odpowiedni procent tej podstawy (zob. tabela na s. 13). Trzeba pamiętać, że zasiłek przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy, oraz że podstawę wymiaru zasiłku za jeden dzień choroby stanowi 1/30 część podstawy wymiaru zasiłku. Przykład Obliczając zasiłek dla pana Andrzeja, trzeba więc podstawę wymiaru zasiłku (2876,33 zł) podzielić przez 30 (2876,33 zł : 30 = 95,88 zł). Jeśli założymy, że pan Andrzej ma prawo do zasiłku w wysokości 80%, to zasiłek za jeden dzień wyniesie 76,70 zł (95,88 zł 80%). Z uwagi na to, że pan Andrzej chorował 10 dni, otrzyma 767 zł (76,70 zł 10). Jeżeli założymy, że pan Andrzej przebywał w tym czasie w szpitalu, to ma prawo do zasiłku w wysokości 70%. Zasiłek za jeden dzień wyniesie 67,12 zł (95,88 zł 70%), czyli za 10 dni pan Andrzej otrzyma 671,20 zł (67,12 zł 10 dni). Od zasiłku potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Tak przedstawia się obliczenie zasiłku, jeżeli pracownik nie otrzymuje m.in. składników za okresy dłuższe niż miesiąc, wszystkie składniki wynagrodzenia przysługują mu bezterminowo oraz nie otrzymuje składników wynagrodzenia w okresie pobierania zasiłku. Więcej informacji o zasadach ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom, a także ubezpieczonym innym niż pracownicy znajdziesz na stronie internetowej 12

13 Wysokość zasiłku chorobowego Stawka procentowa zasiłku Okoliczności mające wpływ na stawkę procentową zasiłku 100% gdy niezdolność do pracy przypada w czasie ciąży jeżeli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy gdy niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek, narządów oraz wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek, narządów w powyższych przypadkach także za okres pobytu w szpitalu 70% za okres pobytu w szpitalu (chyba że pobyt ten został spowodowany okolicznościami wymienionymi powyżej wtedy za okres pobytu w szpitalu wynosi 100% podstawy) pracownik zaś (chałupnik, osoba odbywająca służbę zastępczą), który ukończył 50 lat, za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym ma prawo do zasiłku w wysokości 80% podstawy (taka wysokość przysługuje od następnego roku kalendarzowego po tym, w którym ukończył 50 rok życia) 80% w innych przypadkach niż wymienione w powyższych wierszach, w tym także za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym pracowników (a także chałupników, osób odbywających służbę zastępczą), którzy ukończyli 50 rok życia Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego Stawka procentowa świadczenia Okoliczności mające wpływ na stawkę procentową świadczenia 90% pierwsze 3 miesiące (90 dni) pobierania świadczenia 75% za pozostały okres 100% w okresie ciąży gdy niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową 13

14 Kto wypłaca świadczenia chorobowe Ustalanie prawa do świadczeń i wypłata należy do: t płatników składek (np. pracodawców, zleceniodawców) jeśli zatrudniają i zgłaszają w ZUS do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób, t oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla: pracowników, zleceniobiorców, których płatnicy składek (np. pracodawcy, zleceniodawcy) zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób, prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, duchownych, osób uprawnionych do zasiłków za okres po zakończeniu pracy/ ubezpieczenia, osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego. Podstawa prawna t Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 159 z późn. zm.). t Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1242). t Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1594). Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. Warszawa, wrzesień 2015 r. Zdjęcie na okładce i stronie 5: drubig-photo Fotolia.com Skład i druk: Poligrafia ZUS w Warszawie. Nakł egz. Zam. nr 2090/15 14

15

16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, Warszawa Platforma Usług Elektronicznych: pue.zus.pl PUE to nowoczesna i wygodna forma kontaktu z ZUS, dzięki której można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu przez internet. W ten sposób można sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS, przesyłać dokumenty, śledzić stan swoich spraw, a także rezerwować wizyty w jednostce ZUS. Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: * dla tel. stacjonarnych i komórkowych (pn. pt. w dni robocze w godz ) * koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym Skype: zus_centrum_obslugi_tel

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Świadczenia w razie choroby. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy

Świadczenia w razie choroby. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy Świadczenia w razie choroby zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy Komu przysługują świadczenia w razie choroby Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne otrzymasz, jeśli

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. ZUS dodane 2014-01-14 Zasiłek chorobowy Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia. Osoba podlegająca

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie chorobowe Polski system ubezpieczeo społecznych obejmuje: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe. PODSTAWA PRAWNA 1. ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 372) - wybrane zagadnienia Spis treści Prawo

Bardziej szczegółowo

Kiedy możesz zostać objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym?

Kiedy możesz zostać objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym? Kiedy możesz zostać objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym? Jeśli obowiązkowo jesteś objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, ponieważ: t wykonujesz pracę nakładczą, t wykonujesz pracę na

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KIERUNEK ADMINISTRACJA 2015/2016 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

SYSTEM UBEPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KIERUNEK ADMINISTRACJA 2015/2016 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA SYSTEM UBEPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KIERUNEK ADMINISTRACJA 2015/2016 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA STRESZCZENIE WYKŁADU Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o

Bardziej szczegółowo

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków - najważniejsze zasady. Agnieszka Głuszko

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków - najważniejsze zasady. Agnieszka Głuszko Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków - najważniejsze zasady Agnieszka Głuszko Podstawa prawna Ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Bardziej szczegółowo

Pobierasz lub będziesz pobierać zasiłek macierzyński? Sprawdź, czy będziesz ubezpieczony

Pobierasz lub będziesz pobierać zasiłek macierzyński? Sprawdź, czy będziesz ubezpieczony Pobierasz lub będziesz pobierać zasiłek macierzyński? Sprawdź, czy będziesz ubezpieczony Kiedy przysługuje Ci zasiłek macierzyński Zasiłek macierzyński przysługuje Ci, gdy urodzisz dziecko lub przyjmiesz

Bardziej szczegółowo

Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS

Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS dwutygodnik prawa pracy MONITOR i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC tom 6 Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS Stan prawny na 1 listopada 2014 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem, jeżeli: t pozostajesz w stosunku pracy 1, t wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO. mgr Marta Wasil

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO. mgr Marta Wasil ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO mgr Marta Wasil ZAKRES PODMIOTOWY UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO (ART. 11 U.S.U.S.) Ubezpieczeniu chorobowemu podlega się: obowiązkowo, dobrowolnie. ZAKRES PODMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia

Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia Możesz być zleceniobiorcą, jeśli jesteś zatrudniony: t t t na podstawie umowy agencyjnej, na podstawie umowy zlecenia, na podstawie innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) .................................... Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie chorobowe 2 System ubezpieczeń społecznych w Polsce ryzyko starości ryzyko niezdolności do pracy macierzyństwo i ryzyko choroby ryzyko wypadku przy pracy ubezpieczenie emerytalne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Opiekujesz się dzieckiem i chcesz mieć ubezpieczenia?

Opiekujesz się dzieckiem i chcesz mieć ubezpieczenia? Opiekujesz się dzieckiem i chcesz mieć ubezpieczenia? Jednym z tytułów do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Sprawujesz osobistą opiekę

Bardziej szczegółowo

Wiek emerytalny od 1 października 2017 r. Sprawdź, co się zmieni i jakie masz uprawnienia

Wiek emerytalny od 1 października 2017 r. Sprawdź, co się zmieni i jakie masz uprawnienia Wiek emerytalny od 1 października 2017 r. Sprawdź, co się zmieni i jakie masz uprawnienia Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie wynosił: t 60 lat dla kobiet, t 65 lat dla mężczyzn.

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie podałeś NIP, podaj REGON. Jeśli nie masz nadanego NIP i REGON, podaj PESEL. Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

Jeśli nie podałeś NIP, podaj REGON. Jeśli nie masz nadanego NIP i REGON, podaj PESEL. Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski ZAŚWIADCZE PŁATNIKA SKŁADEK Pieczątka płatnika składek, jeśli ją posiadasz Instrukcja wypełniania Wypełnij to zaświadczenie i przekaż je do nas, jeśli osobie niebędącej pracownikiem mamy ustalić prawo

Bardziej szczegółowo

Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie! Jesteś nianią? Przeczytaj koniecznie! Nianią jest: t pełnoletnia osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dzieckiem na podstawie umowy uaktywniającej. Nianią nie może być jeden z rodziców nawet w przypadku

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY PO USTANIU ZATRUDNIENIA

ZASIŁEK CHOROBOWY PO USTANIU ZATRUDNIENIA ZASIŁEK CHOROBOWY PO USTANIU ZATRUDNIENIA Jowita Mrozik Rozróżniamy dwa rodzaje niezdolności do pracy po ustaniu zatrudnienia, gdy: I. niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu Rozliczenia zus Zakaz dyskryminacji Zwolnienie lekarskie w zatrudnieniu po zakończeniu umowy o pracę przydatna oraz umowy strategia, zlecenia orzecznictwo sądów pracy 1 ZLA po zakończeniu umowy o pracę/umowy

Bardziej szczegółowo

Jesteś na urlopie wychowawczym? Poznaj swoje ubezpieczenia

Jesteś na urlopie wychowawczym? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś na urlopie wychowawczym? Poznaj swoje ubezpieczenia Jakimi ubezpieczeniami jesteś objęty Na urlopie wychowawczym jesteś objęty obowiązkowo: t ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, jeśli nie masz

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA ZASIŁKOWA 2016

USTAWA ZASIŁKOWA 2016 ALDONA SALAMON USTAWA ZASIŁKOWA 2016 Z KOMENTARZEM ISBN 978-83-7440-735-9 2 SPIS TREŚCI USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia

Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś objęty ubezpieczeniami jako pracownik, jeśli: t t pracujesz na etat, pracujesz na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 159) - wybrane zagadnienia Spis treści Prawo do zasiłku chorobowego...

Bardziej szczegółowo

Ustawa zasiłkowa 2013

Ustawa zasiłkowa 2013 poleca PRAWO dla kadr i płac wrzesień 2013 nr 7 Komentarz: Aldona Salamon ekspert ds. wynagrodzeń, wykładowca Ustawa zasiłkowa 2013 z komentarzem Stan prawny 1 września 2013 r. ISBN 978-83-7440-39-93 9

Bardziej szczegółowo

Podaj, jeśli nie podałeś NIP. Podaj, jeśli nie masz nadanego NIP i REGON. Podaj, jeśli nie masz nadanego NIP, REGON i PESEL

Podaj, jeśli nie podałeś NIP. Podaj, jeśli nie masz nadanego NIP i REGON. Podaj, jeśli nie masz nadanego NIP, REGON i PESEL ZAŚWIADCZE PŁATNIKA SKŁADEK Pieczątka płatnika składek, jeśli ją posiadasz Instrukcja wypełniania Wypełnij to zaświadczenie i przekaż je do nas, jeśli osobie niebędącej pracownikiem mamy ustalić prawo

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK?

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych? Spis treści Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych? 1

Bardziej szczegółowo

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wysokość emerytur dla nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Wysokość emerytur dla nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Wysokość emerytur dla nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Spis treści Wysokość emerytury nauczycielskiej według dotychczasowych zasad............................................................

Bardziej szczegółowo

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa Rodzaje świadczeń oraz osoby do nich uprawnione Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy Zasiłek chorobowy,

Bardziej szczegółowo

Mała działalność gospodarcza mały ZUS NIŻSZE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. dla płatników składek

Mała działalność gospodarcza mały ZUS NIŻSZE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. dla płatników składek Mała działalność gospodarcza mały ZUS NIŻSZE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE dla płatników składek Prowadzisz działalność gospodarczą i chciałbyś dostosować wysokość obciążeń, które ponosisz na składki

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą Poradnik

Bardziej szczegółowo

Nagrody i premie składki i podatki

Nagrody i premie składki i podatki Nagrody i premie składki i podatki Premie uznaniowe i regulaminowe procentowe jest to kwota w procentach od wynagrodzenia zasadniczego kwotowe wartość pieniężna niezależna od wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIOBIORCY 01. Numer PESEL (1) 02. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli 04. Nazwisko inny dokument 2 03.

Bardziej szczegółowo

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Od 1 marca 2019 roku możesz ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ część I

KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ część I 10.04.2016 r. 8 KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ część I WSTĘP...str. 3 1. Artykuł 1 regulacje ogólne... str. 3 2. Artykuł 2 rodzaje świadczeń z ubezpieczenia chorobowego... str. 4 3. Artykuł 3 definicje

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE DLA PRACOWNIKÓW

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE DLA PRACOWNIKÓW 10.10.2015 r. 19 ŚWIADCZENIA CHOROBOWE DLA PRACOWNIKÓW Wstęp...str. 3 I. OGÓLNE ZASADY ORZEKANIA O CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY...str. 3 1. Wystawianie zaświadczeń lekarskich... str. 3 2. Kody literowe

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? JAKO ZLECENIOBIORCA PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM I WYPADKOWEMU, ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PODLEGASZ DOBROWOLNIE,

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. 7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia przewidziane w ramach ubezpieczenia chorobowego mają charakter krótkoterminowy (okresowy) i są określane, mianem zasiłków, z uwagi na specyfikę

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE. 141 praktycznych przykładów dla płatników

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE. 141 praktycznych przykładów dla płatników ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE 141 praktycznych przykładów dla płatników Świadczenia chorobowe i macierzyńskie 141 praktycznych przykładów dla płatników Vademecum płatnika Publikacja Świadczenia

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Ustawa zasiłkowa 2015 z komentarzem

Ustawa zasiłkowa 2015 z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC dwutygodnik pracy i ubezpieczeń MONITOR prawa KODEKS KADR I PŁAC KODEKS PRACY 2015 Ustawa zasiłkowa 2015 z komentarzem Komentarz: Aldona Salamon Stan prawny na 5 sierpnia 2015 r. ISBN

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE ukończą 50 lat lub staną się niezdolni do pracy po śmierci małżonka, ale nie później niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od kiedy przestaną wychowywać dzieci, wnuki, rodzeństwo (wymienione wyżej). Zasiłek

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie podałeś NIP, podaj REGON. Jeśli nie masz nadanego NIP i REGON, podaj PESEL. Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

Jeśli nie podałeś NIP, podaj REGON. Jeśli nie masz nadanego NIP i REGON, podaj PESEL. Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Pieczątka płatnika składek, jeśli ją posiadasz Instrukcja wypełniania Wypełnij to zaświadczenie i przekaż je do nas, jeśli Twojemu pracownikowi mamy ustalić prawo do zasiłku

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK?

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? Kiedy możesz być zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych KIEDY MOŻESZ BYĆ ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU SKŁADANIA DOKUMENTÓW 1 1. Będziesz zwolniony z obowiązku składania

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego

Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne. Ubezpieczenie chorobowe. część I

Zabezpieczenie społeczne. Ubezpieczenie chorobowe. część I Zabezpieczenie społeczne Ubezpieczenie chorobowe część I Regulacja prawna Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, (tekst

Bardziej szczegółowo

4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku

4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku Moduł 4: Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa cz.1 4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki Smulewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? PRZECZYTAJ! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JAKO PRACOWNIK PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM, CHOROBOWEMU I WYPADKOWEMU ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK?

JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? JESTEŚ PŁATNIKIEM SKŁADEK? Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych? Spis treści Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych? 1

Bardziej szczegółowo

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

1. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 1. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 636) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014,

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO:

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO: 24.04.2018 1 2 ZASIŁEK MACIERZYŃSKI SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI 3 ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU

Bardziej szczegółowo

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach Konsultacja: Renata Gawęcka Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach 145 praktycznych przykładów dla płatników Vademecum płatnika Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach 145 praktycznych

Bardziej szczegółowo

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie!

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie! Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie! Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz Szwajcaria

Bardziej szczegółowo

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS Świadczeniobiorcy Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska 1 Ubezpieczenie chorobowe podstawa prawna Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tzw. ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy 2017

Zasiłek chorobowy 2017 Zasiłek chorobowy 2017 Ubezpieczenia społeczne dla specjalistów WYJĄTKOWE EBOOKI ZA DARMO DLA CIEBIE Zajmujesz się ubezpieczeniami społecznymi? Pobierz darmowe ebooki. Jeśli: zajmujesz się ubezpieczeniami

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 478715 Temat: Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe - z uwzględnieniem zmian od stycznia 2016 14-15

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Z-3

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Z-3 Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE. 141 praktycznych przykładów dla płatników

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE. 141 praktycznych przykładów dla płatników ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE 141 praktycznych przykładów dla płatników Świadczenia chorobowe i macierzyńskie 141 praktycznych przykładów dla płatników Vademecum płatnika Publikacja Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego warunek uzyskania świadczeń Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Bardziej szczegółowo

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy. Najczęstsze błędy w dokumentacji. Biblioteka specjalisty ds. płac. Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Zasiłek chorobowy. Najczęstsze błędy w dokumentacji. Biblioteka specjalisty ds. płac. Darmowy fragment www.bezkartek.pl Zasiłek chorobowy Biblioteka specjalisty ds. płac Najczęstsze błędy w dokumentacji Spis treści Rodzaje dokumentów zasiłkowych... 2 Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA... 3 Na co zwracać uwagę, przyjmując zwolnienie

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ NIANIĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ NIANIĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ NIANIĄ? KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług Elektronicznych: pue.zus.pl Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/informacj/archiwum/3467,informacja-w-sprawie-zasad-i-trybu-przyznawania-oraz-wypla ty-renty-socjalnej.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 11:48 Informacja w

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 USTAWA. z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 USTAWA. z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Kancelaria Sejmu s. 1/46 Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Opracowano na podstawie t.j.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą PORADNIK

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą PORADNIK ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą PORADNIK ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

Jak kontrolować zwolnienia lekarskie

Jak kontrolować zwolnienia lekarskie Jak kontrolować zwolnienia lekarskie dla pracodawcy Spis treści Czy każdy pracodawca ma prawo kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich..................................... 3 Na czym

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli zostań opiekunką medyczną

Pytania i odpowiedzi Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli zostań opiekunką medyczną Pytania i odpowiedzi Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli zostań opiekunką medyczną 1. Czy uczestnicy projektu, czyli osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, muszą się wyrejestrować z urzędu kiedy rozpoczną

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ CZĘŚĆ II

KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ CZĘŚĆ II Dwutygodnik nr 20 (350) ISSN 1507-6962 10.10.2013 r. 19 KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ CZĘŚĆ II WSTĘP...str. 3 1. Artykuł 42 wliczanie do podstawy wymiaru różnych składników wynagrodzenia... str. 3 2.

Bardziej szczegółowo

Ustalanie prawa i wysokości zasiłku chorobowego

Ustalanie prawa i wysokości zasiłku chorobowego Tygodnik ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 8 października 2013 r. Rok XVIII CENA 29,00 zł (w tym 5% VAT) 41 (933) Bogusław Nowakowski Ustalanie prawa i wysokości zasiłku chorobowego praktyczne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Nagrody i premie składki i podatki

Nagrody i premie składki i podatki Nagrody i premie składki i podatki Premie uznaniowe i regulaminowe procentowe jest to kwota w procentach od wynagrodzenia zasadniczego kwotowe wartość pieniężna niezależna od wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

Mały ZUS Mała działalność gospodarcza

Mały ZUS Mała działalność gospodarcza Mały ZUS Mała działalność gospodarcza Masz firmę i nie osiągasz wysokich przychodów? Od 1 stycznia 2019 r. możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH W POLSCE WAŁBRZYCH 03.12.2009r. PLAN PREZENTACJI REJESTRACJA BEZROBOTNEGO WARUNKI WYMAGANE DO PRZYZNANIA PRAWA DO ZASIŁKU INNE OKRESY ZALICZNE DO 365 DNI WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo