Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH"

Transkrypt

1 Bolesław Woszczyński Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przystąpiono do gromadzenia akt proweniencji wojskowej. Ważną w tym funkcję odegrała Komisja Wojskowa Tymczasowej Rady Stanu 1. W ramach działającego tam Wydziału Spraw Ogólnych i Przygotowawczych już na początku 1918 roku opracowany został Tymczasowy Statut Archiwum Wojennego, w myśl którego placówka ta zająć się miała: 1) szczegółowym zewidencjonowaniem zbiorów wojennych zgromadzonych w Archiwum Wojennym w Krakowie i Archiwum Legionów Polskich Naczelnego Komitetu Narodowego oraz 2) gromadzeniem na bieżąco akt związanych z polską problematyką wojskową 2. W myśl tych ustaleń w I połowie 1918 roku zgromadzono (głównie drogą zakupów i darów) wiele cennych źródeł związanych z dziejami Wojska Polskiego, Związku Strzeleckiego, Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego i oddziałów Legionów Polskich. Ponadto zabezpieczono duży zbiór regulaminów, instrukcji, zarządzeń oraz innych normatywów i podręczników wojskowych. Rozwijając działalność Sekcja Naukowa Komisji wysunęła wniosek 1 O jej działalności pisze W. G i e r o w s k i, Królewsko-polska Komisja Wojskowa, Niepodległość t. 4, Por. Archiwum Wojskowe. I Powstanie i rozwój, II Zbiory Archiwum Wojskowego, III Informacje, kwerendy, poświadczenia służby. Drukowano na prawach rękopisu, Warszawa 1937, s. 4. Ponadto: B. W o s z c z y ń s k i, Archiwum Wojskowe po odzyskaniu niepodległości ( ), Archeion t. 50, 1968, s. 40 i nast.

2 (październik 1918 rok) w sprawie utworzenia Centralnego Archiwum Wojskowego. Zadaniem jego miało być praktyczne służenie potrzebom wojska oraz zabezpieczenie materiałów źródłowych do badań historyczno-wojskowych polskich. Wstępne propozycje opracowane przez referenta dra Bronisława Pawłowskiego stały się wówczas przedmiotem rozważań w środowiskach naukowych, ale nie weszły w sferę realizacji. * Po 11 listopada 1918 roku zadecydowały się losy aktywności organizacyjnej tworzone j placówki. Powstające naczelne władze wojskowe przeprowadzały zmiany w strukturze już istniejących instytucji; powoływano też nowe, odpowiadające potrzebom zabezpieczenia i właściwego funkcjonowania siły zbrojnej. Sekcja Naukowa byłej Komisji Wojskowej wraz ze swoim wydziałem archiwalnym została podporządkowana 7 grudnia 1918 roku Oddziałowi VII Sztabu Generalnego jako Instytut Historyczno-Wojskowy 3. Sam wydział otrzymał oficjalną nazwę: C e n t r a l n e A r c h i w u m W o j s k o w e. Odtąd kilkuosobowy zespół przystąpił do planowanej działalności 4. Rok 1919 zaznaczył się wzmożoną pracą nowej placówki. W siłach zbrojnych zachodziły dalsze zmiany organizacyjne; przeformowaniom ulegały jednostki wojskowe oraz powstałe wcześniej, instytucje. Działający Instytut Naukowo- Wojskowy wszedł w skład Departamentu V Naukowo-Szkolnego Ministerstwa Spraw Wojskowych i zaczął funkcjonować jako Instytut Naukowo-Wydawniczy. W sierpniu 1919 roku ukazał się rozkaz ministra ustanawiający Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie instytucją autonomiczną i zwierzchnią nad tworzoną siecią archiwów wojskowych. W regulaminie wewnętrznym ustalono, że CAW gromadzić będzie: wszelkie akta wojskowe władz zaborczych i okupacyjnych pozostałe na ziemiach polskich, akta formacji polskich i związków wojskowych z czasów Wojny światowej oraz zbiory z czasów dawniejszych. Istotnym ustaleniem było 3 Dziennik Rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 9, 1918 (dalej: Dz. Rozp. MSWojsk.). 4 Dz. Rozp. MSWojsk. nr 12, Por. też: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. Sprawozdanie z czynności za lata , Warszawa 1925, s. 4.

3 powierzenie też gromadzenia materiałów odrodzonego Wojska Polskiego od momentu powstania po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 roku 5. W następstwie tych przedsięwzięć dowódcy wojskowi wydali odpowiednie rozkazy dla podległych jednostek i oddziałów w sprawie zabezpieczenia wszelkich odnalezionych akt oraz przekazania ich do Centralnego Archiwum Wojskowego. W sporządzonym przy końcu 1919 roku wykazie ewidencyjnym ujętych było: 10 zespołów akt polskich jednostek wojskowych, 4 zespoły akt rosyjskich, 11 zespołów akt niemieckich oraz 16 zespołów akt austriackich. Ogółem obliczono zasób w granicach 90 tys. fascykułów 6. Dotyczyło to materiałów wprowadzonych do rejestru; w archiwum znajdowały się jeszcze skrzynie wypełnione aktami, które później były wpisywane do odpowiednich pomocy ewidencyjno-archiwalnych. To, co udało się już zabezpieczyć podzielono na dwie grupy, uwzględniając potrzeby wojska: 1) akta o charakterze tajnym, 2) akta o charakterze jawnym. Wszystkie ważniejsze rozkazy i materiały WP dotyczące problematyki organizacyjno-operacyjnej i mobilizacyjnej przechowywano w specjalnych pomieszczeniach, odpowiednio zabezpieczonych. Z nich korzystać mogły głównie instytucje wojskowe (dowództwa jednostek wojskowych) dla celów służbowych za zgodą ministra spraw wojskowych lub osoby przez niego upoważnionej. Pozostałe materiały o charakterze jawnym, udostępniane były zainteresowanym na podstawie decyzji dyrektora. W okresie wytężonej pracy związanej z gromadzeniem i kompletowaniem zasobu, przy Naczelnym Dowództwie WP utworzona została Sekcja Historyczno- Operacyjna, zadaniem której było... historyczno-wojskowe zestawienie operacji, wyciągnięcie z nich wniosków i doświadczeń na przyszłość 7. Zgodnie z ustaleniami tam właśnie zaczęto gromadzić ważne materiały wojskowe o charakterze mobilizacyjno-operacyjnym; niejednokrotnie dochodziło do dzielenia zespołów archiwalnych. Dla potrzeb własnych w Sekcji utworzono archiwum podręczne, ale brak odpowiedniego personelu fachowego ujemnie wpływał na stan wykorzystania i zabezpieczenia gromadzonych akt. Po ustaniu działań wojennych cały ten zasób miał Rozkaz dzienny nr 195 MSWojsk. z r.; B. W o s z c z y ń s k i, op. cit., s Sprawozdanie za okres CAW, Archiwum Wojskowe, sygn. I Rozkaz nr 3819 Naczelnego Dowództwa WP z r. Por. też: Archiwum Wojskowe..., s.

4 być przekazany do CAW. Później okazało się jednak, że wiele akt wcześniej tam zgromadzonych poginęło lub nawet przeszło w prywatne władanie. Po zakończeniu wojny, od momentu przechodzenia całej siły zbrojnej na stopę pokojową zaczął się nowy; trwający dłuższy czas, proces scalania akt polskich formacji wojskowych. Zachodziły zmiany organizacyjne, następowały przeformowania oddziałów i instytucji. Wówczas to CAW przejmowało akta niejednokrotnie bezpośrednio z kancelarii wojskowych, niezależnie od stanu ich uporządkowania. Dzięki tym zabiegom oraz ukazaniu się rozkazów naczelnych władz wojskowych udało się wiele uratować. Archiwum poświęcało swój wysiłek głównie sprawom gromadzenia, scalania i zabezpieczenia zasobu. Do prac bieżących należało również załatwianie kwerend osobowych w związku z napływającą ogromną ilością podań od byłych uczestników walk zbrojnych. * Zapoczątkowane wcześniej prace organizacyjne już po wojnie w 1921 roku przybierały coraz to wyraźniejszy kształt. Archiwum utrzymywało ścisły kontakt z państwową służbą archiwalną; korzystało też z jej doświadczeń. Wszystko to wpływało na tok dyskusji wokół spraw związanych z modelowaniem organizacji wewnętrznej instytucji. W czerwcu 1927 roku ukazał się rozkaz ministra spraw wojskowych dotyczący struktury wojskowej służby archiwalnej. Odtąd obowiązywała nazwa: A r c h i w u m W o j s k o w e; jego dyrektor został podporządkowany szefowi Wojskowego Biura Historycznego 8. Obok zadań podstawowych związanych z gromadzeniem, zabezpieczaniem, opracowywaniem i udostępnianiem przystąpiono również do wydawania pomocy archiwalnych oraz publikowania katalogów wydawnictw specjalnych obowiązujących w siłach zbrojnych. Podjęte zostały też starania o właściwe zabezpieczanie akt naczelnych władz wojskowych II Rzeczypospolitej. Wkrótce do magazynów Archiwum Wojskowego zaczęły napływać materiały powstałe w kancelariach departamentów i komórek organizacyjnych 398, 1927 r. 8 Archiwum Wojskowe organizacja i skład osobowy. Dziennik Rozkazów MSWojsk. nr 34, poz.

5 Ministerstwa Spraw Wojskowych z lat Nastąpiło również przekazanie archiwum podręcznego Wojskowego Biura Historycznego, a w tym i akt o charakterze operacyjno-organizacyjnym, które jak wspomniano gromadziła poprzednio Sekcja Historyczno-Operacyjna NDWP. Trwały też prace związane z dalszym scalaniem zespołów archiwalnych; z jednostek wojskowych napływały kolejne partie materiałów. Rok 1928 przyniósł dalsze zmiany w strukturze wewnętrznej zasobu Archiwum Wojskowego, który podzielony został na pięć działów 9 : I akta polskie dawne (do 1863 roku) II akta związków i formacji wojskowych po powstaniu 1863 roku do 1918 roku III akta operacyjne polskie nowoczesne (dawne archiwum WBH) i akta operacyjne od 1918 roku IV akta polskie nowoczesne (od 1918 roku z wyjątkiem akt operacyjnych) V akta obce oraz biblioteka. Taka właśnie struktura uzasadniona była potrzebami rozwijającej się placówki. Wykorzystano tu doświadczenia archiwów państwowych, a również potrzeby środowiska naukowego, które przejawiało zainteresowanie dziejami polskich sił zbrojnych. Zmiany w strukturze placówki zmierzały w kierunku nadania właściwej jej rangi przybliżenia do grupy pokrewnych instytucji naukowych. Stworzone wówczas podstawy organizacyjno-strukturalne przetrwały następne lata międzywojennych dziejów Archiwum Wojskowego. * Ustawicznie wzrastająca baza archiwalna wymagała podjęcia prac porządkowych. Jednak w okresie początkowym, kiedy wciąż napływały akta, trudno było podjąć planową pracę metodyczną. Wówczas to chodziło tylko o ujęcie ewidencyjne przyjmowanych dopływów. Opracowywanie akt w pierwszych latach 9 CAW, Archiwum Wojskowe, sygn. I (sprawozdanie za okres ). Ponadto: A. T o m c z a k, Zarys dziejów archiwów polskich. Część 2 od wybuchu I wojny światowej do roku 1978, Toruń 1980, s. 82.

6 funkcjonowania Archiwum miało cechy tylko dorywczości. Zmiany w tym zakresie następowały w okresie późniejszym. W świetle materiału sprawozdawczego rysują się działania podstawowe szczególnie od roku Opracowany został wówczas wstępny projekt instrukcji dotyczącej przechowywania, wydzielania i niszczenia akt. Korzystając z doświadczeń archiwów państwowych sporządzono też wewnętrzne wskazówki metodyczne dla porządkujących akta wojskowe. Organizowane były szkolenia poświęcone tej problematyce. Pracownicy Archiwum Wojskowego uczestniczyli również w kursach metodycznych prowadzonych przez Wydział Archiwów Państwowych Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Czynione więc były wszystkie zabiegi, aby wzmóc opracowywanie zasobu zgodnie z obowiązującymi zasadami naukowo-archiwalnymi 10. Prace te dawały, przynajmniej częściowe, rezultaty. W małym zakresie, ale jednak porządkowano i opracowywano akta formacji zbrojnych z lat wojny światowej. Pracami archiwalnymi objęte były akta Polskiej Siły Zbrojnej, dowództw jednostek armii gen. Hallera i korpusu gen. Dowbór-Muśnickiego. Szczególną uwagę zwrócono na materiały Legionów Polskich. Powodem było zainteresowanie tymi archiwaliami pracowników Wojskowego Biura Historycznego. Uwzględniając wzrastający rozwój badań w placówkach naukowych, a przede wszystkim potrzeby historyków wojskowych, przystąpiono również do porządkowania i opracowywania akt Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z lat W Sprawozdaniu obejmującym okres od 1 lipca 1931 do 30 czerwca 1932 roku dyrektor Archiwum sygnalizował o częściowym uporządkowaniu ważnych akt operacyjnych i mobilizacyjnych, które wkrótce miały być udostępnione do badań. Równocześnie wskazywano na podjęcie podstawowych prac archiwalnych przy zespołach akt oddziałów powstań śląskich , które zaliczane były do części zasobu o szczególnej wartości wieczystej. Do Archiwum Wojskowego napływały akta instytucji centralnych, a przede wszystkim jak już wspomniano komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wojskowych. Z uwagi na ich charakter i duże 10 Por. CAW, Archiwum Wojskowe, sygn. I (sprawozdanie obejmujące II półrocze 1928 I półrocze 1930).

7 zainteresowanie badaczy uznano za celowe wprowadzić do planu metodycznoarchiwalnego również i te zespoły 11. Pracami porządkowo-archiwalnymi objęte zostały materiały ewidencyjne, które wypełniały znaczną ilość półek magazynowych. Właśnie ta część zasobu była zaliczana do ważnych źródeł służących bezpośrednio przy załatwianiu spraw poświadczeniowych. Archiwum dysponowało ponadto pokaźną grupą akt osobowych, przekazywanych ustawicznie przez reorganizowane oraz rozwiązywane związki i formacje wojskowe. Dla wszystkich tych materiałów sporządzano prawie na bieżąco odpowiednie pomoce w postaci kartotek imiennych. Z trudem podejmowane i wolno prowadzone czynności związane z porządkowaniem i opracowywaniem poszczególnych zespołów archiwalnych po latach dawały rezultaty. Częściowa realizacja założeń planowych stworzyła dobrą bazę do rozwinięcia już w połowie lat trzydziestych zasadniczych prac archiwalnych. Z każdym rokiem powiększała się wielkość zasobu opracowywanego, o czym informowały sprawozdania dyrektora. Z przekazu źródłowego wynika, że Archiwum Wojskowe gromadziło w tym okresie blisko metrów bieżących akt. W magazynach Fortu Legionów przy Zakroczymskiej znajdowało się tek i ksiąg ewidencyjnych, zaś w magazynach przy ul. Pokornej tek i ksiąg ewidencyjnych. Ponadto AW zabezpieczało tek samodzielnego referatu archiwalnego Wojskowego Biura Historycznego 12. Stan ewidencyjny zasobu uzupełniała jeszcze biblioteka podręczna. * Archiwalia opracowane i posiadające pomoce naukowe były udostępniane do badań. Fakt ten miał istotne znaczenie i wpływał korzystnie na utrzymanie bardzo żywych kontaktów instytucji z gronem historyków zajmujących się problematyką militarną. Głównie chodziło o te przekazy źródłowe, które mogły pomóc w przybliżeniu szerszemu ogółowi dziejów polskich formacji wojskowych z lat I wojny 11 Informacje o porządkowaniu i opracowywaniu zamieszczane były w sprawozdaniach miesięcznych i półrocznych. CAW, Archiwum Wojskowe, sygn. I , 47, Sprawozdanie za okres CAW, Archiwum Wojskowe, sygn. I

8 światowej. Sięgano też do archiwaliów z okresów wcześniejszych, dotyczących powstań narodowych. Grono korzystających powiększało się z chwilą oddawania do obiegu naukowego kolejnych zespołów akt. Pracownicy ośrodków badawczych odwiedzali Archiwum w zasadzie od pierwszych lat jego funkcjonowania. Sięgano do źródeł, kiedy leżały one jeszcze w stosach i były pozbawione podstawowych pomocy archiwalnych. W sprawozdaniach odnotowano korzystanie z akt w pracowni naukowej. Początkowo nie były to pokaźne liczby. W 1920 roku wspomina się o kilku osobach ( korzystali dorywczo ). Po przejściu wojska na stopę pokojową i wkroczeniu w okres normalizacji życia (również w siłach zbrojnych) odnotowano wzrost liczby korzystających. Od roku 1924 obserwowano większe zainteresowanie aktami wojskowymi. W pracowni naukowej było wówczas 20 osób (głównie do problematyki powstańczej 1863 roku). Dalej wymienia się w sprawozdaniach kilkudziesięciu korzystających; w roku 1933 na miejscu w pracowni naukowej korzystało 168 osób 13. Lata późniejsze przyniosły dalszy pokaźny wzrost użytkowników. * Kierownictwo Archiwum, od początku funkcjonowania, zdawało sobie sprawę z potrzeby rozwijania i pobudzania aktywności naukowo-badawczej pracowników. Placówka utrzymywała ścisły kontakt z archiwami państwowymi, przenoszono doświadczenia, włączano się do podejmowanych tam przedsięwzięć naukowoarchiwalnych. Aktywnie rozwijana była działalność kulturalno-oświatowa; organizowano wspólne imprezy przy okazji obchodów rocznicowych. W archiwum Wojskowym organizowane były zebrania naukowe, konferencje i sesje okolicznościowe. Poświęcano je wybranym problemom archiwalnym lub szczególnym wydarzeniom historycznym. Referentami byli głównie przedstawiciele kierownictwa oraz pracownicy Archiwum; uczestniczyli też zapraszani goście z 13 CAW, Archiwum Wojskowe, sygn. I (sprawozdania ), I (sprawozdania ), I (sprawozdania ).

9 innych pokrewnych placówek. Utrzymywana była współpraca z bibliotekami i muzeami, szczególnie działającymi na terenie Warszawy. Pracownicy Archiwum Wojskowego brali udział w zebraniach naukowych archiwów państwowych. Podkreślenia wymaga ich uczestnictwo w konferencjach i sesjach, w czasie których wygłaszali komunikaty naukowe o źródłach wojskowych i możliwościach korzystania z archiwaliów dotyczących problematyki militarnej. Archiwiści wojskowi brali udział w kursach specjalistycznych organizowanych z inicjatywy Wydziału Archiwów Państwowych. Ścisły kontakt utrzymywany był z wieloma placówkami cywilnymi o profilu historycznym i archiwalnym. Zarówno kierownictwo jak i pracownicy uczestniczyli w pracach Sekcji Archiwalnej Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie. Korzystano z zaproszeń do udziału w sesjach naukowych organizowanych przez różne ośrodki naukowo-badawcze w kraju. Ważnym dla okresu międzywojennego było uczestnictwo środowiska naukowego w Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, w którym nie zabrakło również archiwistów wojskowych 14. W latach trzydziestych dyrektor Archiwum Wojskowego uczestniczył w pracach nad Polskim Słownikiem Biograficznym i był członkiem Komisji Historii Wojskowej Polskiej Akademii Umiejętności 15. Wartości naukowe posiadały publikacje o źródłach wojskowych zamieszczane na łamach czasopism historycznych. Główna uwaga koncentrowana była na zawartości aktowej zespołów archiwalnych traktujących o działalności i organizacji jednostek wojskowych z lat wojny światowej. Sięgano do przekazów związanych z dziejami oręża polskiego. Artykuły, recenzje, opracowania pracowników Archiwum Wojskowego wypełniały zestaw bibliograficzny ich dorobku naukowo-badawczego. Należy odnotować też, bogaty w swojej treści, artykuł Bronisława Pawłowskiego zamieszczony na łamach Archeionu, czasopisma naukowego Wydziału Archiwów 14 Aktywny był udział dyrektora ppłka dra B. Pawłowskiego w obradach IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, który obradował 6 8 grudnia 1925 r. w Poznaniu. Wygłosił referat również i podczas V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich (28 listopada 4 grudnia 1930 r. w Warszawie). Por.: Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Tom 1 Referaty, Lwów 1925 (materiały z obrad sekcji III); Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Tom 1 Referaty, Lwów 1930 (Szczególnie s. 459, ). 15 CAW, Archiwum Wojskowe, sygn. I (sprawozdanie ).

10 Państwowych. Dotyczył on problematyki brakowania akt 16. W tym artykule poruszył istotne, często wówczas sygnalizowane sprawy, które też wynikały z jego własnych przemyśleń, a także zdobytej praktyki w instytucji, którą kierował. Szczególną uwagę przywiązywano do współpracy z naczelną władzą archiwów cywilnych. Jako przedstawiciel wojskowej służby archiwalnej, dyrektor Archiwum Wojskowego zasiadał w Radzie Archiwalnej działającej przy Wydziale Archiwów Państwowych 17. Tam właśnie zacieśniała się współpraca uczonych i praktyków. Podkreślenia jest godny fakt, że gremium to omawiało niejednokrotnie problematykę dotyczącą archiwistyki wojskowej. Rozważano sprawy właściwego rozmieszczenia zasobu aktowego i jego zabezpieczenia. Interesowano się organizacją wojskowej służby archiwalnej oraz możliwościami przemieszczania materiałów źródłowych z archiwów cywilnych. Poprzez uczestnictwo w pracach Rady Archiwalnej korzystano z szeregu propozycji, a dobre doświadczenia wprowadzane były do praktyki archiwistyki wojskowej. Warto zasygnalizować na przykład, że utworzony w archiwach cywilnych urząd archiwistów objazdowych 18 miał zastosowanie również w praktyce Archiwum Wojskowego. Udział w pracach Rady Archiwalnej przedstawiciela wojskowej służby archiwalnej pozwolił rozwiązać jeszcze jeden, jakże ważny problem. Po odzyskaniu niepodległości, od listopada 1918 roku przez kilka lat istniały dwa archiwa o nazwie wojskowe. Naczelne władze sił zbrojnych powołały Centralne Archiwum Wojskowe. Zgodnie z dekretem Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 roku o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami 19 utworzone zostało Archiwum Wojskowe podległe Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Zadaniem jego było przechowywanie akt wojskowych władz zaborczych, a także byłych wojskowych władz okupacyjnych niemieckich i austriackich z okresu wojny światowej W pierwszych latach istnienia archiwum. to nazywano różnie: Archiwum Austriackie Pookupacyjne, Archiwum 16 Archeion t. 3, 1928, s Materiały posiedzeń ogłoszono drukiem. Por.: R. P i e c h o t a, B. J a g i e ł ł o, M. M o t a s, Pierwsze protokoły Rady Archiwalnej ( ), Teki Archiwalne t. 13, Urząd ten utworzony został na podstawie dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami, z r. (art. 28). Pełny tekst w Archeionie t. 50, 1968, s Dziennik Praw Państwa Polskiego nr 14, poz. 182, 1919 r. (por. przypis 18).

11 Aktów Okupacyjnych Niemieckich i Austriackich, Archiwum Akt Pookupacyjnych. Zgodnie z ustaleniami i zakresem czynności tam gromadzono akta również o charakterze wojskowym. Problem ten był omawiany przez Radę Archiwalną, wypowiadały się też władze wojskowe; do dyskusji włączył się właśnie dyrektor Archiwum Wojskowego. Sprawa czekała na swoje ostateczne rozwiązanie. W istniejącej sytuacji, kiedy resort spraw wojskowych gromadził i powiększał swój zasób archiwalny doszło, po czasie, do rozwiązania istotnego problemu. Dnia 3 czerwca 1930 roku minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydał zarządzenie, na podstawie którego zrezygnowano z utrzymania własnego archiwom gromadzącego akta wojskowe; z dniem 1 lipca tegoż roku zaczęło funkcjonować Archiwum Akt Nowych dla akt pookupacyjnych i akt centralnych urzędów Państwa Polskiego. Sprawa została więc ostatecznie załatwiona, a kierownictwo wojskowej służby archiwalnej nawiązało dobre kontakty z tym archiwum państwowym. W późniejszych sprawozdaniach odnotowywano uczestnictwo w życiu naukowym oraz wzajemną wymianę akt pomiędzy Archiwum Akt Nowych i Archiwum Wojskowym zgodnie z obowiązującymi, w archiwistyce polskiej, zasadami 20. * * * Kiedy przystąpiono do organizacji wojskowej służby archiwalnej po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku nie dysponowano wielkimi doświadczeniami; w zasadzie trzeba było tworzyć wszystko od podstaw. Chodziło wówczas o budowanie struktury sieci archiwalnej, gromadzenie i zabezpieczanie materiałów źródłowych, które wiązały się z dziejami oręża polskiego. Rzeczywistość nie była łaskawa i nie sprzyjała w latach początkowych pomyślnym rozwiązaniom organizacyjnometodycznym. Poważnym kłopotem był brak personelu fachowego; wystarczy stwierdzić, że Centralne Archiwum Wojskowe zapoczątkowało pracę w 3-osobowym 20 Problem ten szczegółowo omawiają: J. S t o j a n o w s k i, Archiwum Wojskowe w Warszawie w latach , Archeion t. 2, 1927, s ; M. M o t a s, Zarys dziejów Archiwum Akt Nowych w Warszawie, [w:] Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa 1973, s ; A. T o m c z a k, op. cit., s. 59.

12 kolektywie. W 1919 roku stan zatrudnienia wzrósł do 5 pracowników stałych oraz 3 przydzielonych czasowo. Stan ten zmieniał się bardzo wolno. Dopiero w drugiej połowie lat trzydziestych było zatrudnionych blisko 40 pracowników. Od początku duże obciążenie dla funkcjonującej placówki stanowiły kwerendy osobowe. Napływ spraw był ogromny; w 1919 roku odnotowano 721 kwerend, a w roku następnym już i dalej zwiększał się do W kolejnych latach z trudem opanowywano sytuację, kiedy to napływało ponad spraw (1926 rok), odnotowano nawet (1933 rok). Do czynności przy kwerendach osobowych kierowani byli wszyscy zatrudnieni pracownicy 21. Istniejący stan rzeczy poważnie hamował realizację celu zasadniczego: zgromadzić materiały proweniencji wojskowej, uporządkować i opracować je oraz oddać do obiegu naukowego. Z trudem, ale jednak, przynajmniej częściowo, zadania te były realizowane. W latach trzydziestych następowała powolna zmiana na lepsze. Archiwum Wojskowe zaczęło zatrudniać pracowników o wysokich walorach naukowo-zawodowych. Oni to właśnie upowszechniali w działalności podstawowej, stosowane już w archiwach cywilnych, normy metodyczne dotyczące porządkowania i opracowywania zespołów aktowych oraz sporządzania inwentarzy archiwalnych, a także innych pomocy o charakterze ewidencyjnym. Archiwum Wojskowe podejmowało zabiegi o wprowadzenie w siłach zbrojnych odpowiednich przepisów archiwalnych i kancelaryjnych. Dla celów wewnętrznych sporządzane były wskazówki metodyczne oraz instrukcje (zalecenia) traktujące o sposobie opracowywania akt proweniencji wojskowej. Całokształtem pracy archiwalnej w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej kierował, przez okres 15 lat, dr Bronisław Pawłowski (początkowo w stopniu porucznika, po weryfikacji w czerwcu 1921 roku jako podpułkownik). On to właśnie nadawał kształt wszystkim przedsięwzięciom archiwalnym, korzystając również z doświadczeń placówek pokrewnych. Zabiegał o nadanie należnej rangi, kierowanej przez siebie służbie; podejmował wysiłki w kierunku tworzenia najlepszych warunków dla gromadzenia i zabezpieczenia materiałów proweniencji wojskowej. 21 CAW, Archiwum Wojskowe, sygn. I (sprawozdanie, s. 13). Ponadto: Archiwum Wojskowe..., s

13 Dyrektorem Archiwum Wojskowego pozostawał do 31 grudnia 1933 roku. Odchodził po latach dobrze spełnionego obowiązku; Archiwum pozostawiał o ukształtowanym zasobie i właściwie zbudowanej strukturze wewnętrznej. Jego następcą został mjr Bolesław Waligóra, który kontynuował zapoczątkowaną i rozwiniętą działalność swojego poprzednika 22. Równocześnie wprowadzał dalsze usprawnienia, a także pogłębiał pracę metodyczno-archiwalną. Za jego to zarządzania powstało szereg dalszych pomocy w postaci inwentarzy oraz opracowań o charakterze informacyjnopoznawczym. Wzbogacał on również funkcjonalność naukowo-badawczą Archiwum Wojskowego, którym kierował do wybuchu II wojny światowej. 22 Rozkaz wewnętrzny nr 7 z r. CAW, Archiwum Wojskowe, sygn. I Mjr Bolesław Waligóra był zatrudniony w AW od r. na stanowisku kustosza. Tamże (rozkaz wewnętrzny nr 5).

DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI. Początki ustawodawstwa archiwalnego

DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI. Początki ustawodawstwa archiwalnego Bolesław Woszczyński DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI Początki ustawodawstwa archiwalnego Prace związane z organizacją służby archiwalnej sięgają jeszcze okresu przed odzyskaniem niepodległości.

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO Ewa Raniszewska ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO 1970 1982 W 1982 roku mija 35 lat od chwili ukazania się rozkazu ministra Obrony Narodowej o utworzeniu Archiwum DOW-II, które przekształcono później

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny Janusz Gzyl ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany na lata 1949 1955 plan rozwoju wojska, przewidywał znaczną rozbudowę artylerii zarówno naziemnej, jak i przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r. BDG/DP/021/1/09 ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia. 2009 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń i decyzji w związku z nadaniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych nowego

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Elżbieta Młynarska-Kondrat Zygmunt Kozak ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Celem artykułu jest przedstawienie działalności i roli archiwów OW i RSZ, obecnych

Bardziej szczegółowo

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

METODY, FORMY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH DOŚWIADCZEŃ

METODY, FORMY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH DOŚWIADCZEŃ Leszek Lewandowicz METODY, FORMY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH DOŚWIADCZEŃ Korzystanie z materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwach wojskowych oraz metody

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU R E G U L A M I N ARCHIWUM UNIWERSYTECKIEGO na podstawie 19 ust. 1 Statutu U M K Senat u c h w a l a, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Archiwum Uniwersyteckie,

Bardziej szczegółowo

GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO. Uwagi wstępne

GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO. Uwagi wstępne Ryszard Masłowski GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO Uwagi wstępne Przedmiotem artykułu są najważniejsze problemy gromadzenia wojskowego zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Zygmunt Gołębiowski ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Materiały zgromadzone w archiwach wojskowych umożliwiają badania nad historią wojen i rozwojem siły zbrojnej w okresie pokojowym.

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII STATUT UCHWAŁA NR V/56/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu i zmiany nazwy miejskiej instytucji kultury Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM WOJSKOWEGO ( ) W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA NORMATYWÓW I UDOSTĘPNIANIA AKT. 1. Normatywy regulujące pracę w archiwum

DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM WOJSKOWEGO ( ) W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA NORMATYWÓW I UDOSTĘPNIANIA AKT. 1. Normatywy regulujące pracę w archiwum Jerzy Ciesielski DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM WOJSKOWEGO (1918 1939) W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA NORMATYWÓW I UDOSTĘPNIANIA AKT 1. Normatywy regulujące pracę w archiwum Dla każdej instytucji powołanej do życia określa

Bardziej szczegółowo

ROLA RZECZOWEGO WYKAZU AKT W KSZTAŁTOWANIU NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO PROPOZYCJA OPRACOWYWANIA I STOSOWANIA W KANCELARII WOJSKOWEJ

ROLA RZECZOWEGO WYKAZU AKT W KSZTAŁTOWANIU NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO PROPOZYCJA OPRACOWYWANIA I STOSOWANIA W KANCELARII WOJSKOWEJ Jan Micewicz A r t y k u ł d y s k u s y j n y ROLA RZECZOWEGO WYKAZU AKT W KSZTAŁTOWANIU NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO PROPOZYCJA OPRACOWYWANIA I STOSOWANIA W KANCELARII WOJSKOWEJ Istniejące współcześnie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Archiwum Państwowego w Białymstoku. Postanowienia ogólne. Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia

STATUT. Archiwum Państwowego w Białymstoku. Postanowienia ogólne. Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia STATUT Archiwum Państwowego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 10 listopada 1950 r.(dz. Urz. z 1951 r.nr 1,poz. 1),

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zygmunt Baranowski CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Już po raz czterdziesty drugi ludowe Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. 12 października 1943 roku żołnierze 1 Dywizji Piechoty im.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Dz.Urz.MON.08.14.174 z późn.zm. DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 24 lipca 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Jerzy Ciesielski UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Zadanie utworzenia archiwum wojskowego postawiła, przypuszczalnie w październiku 1918 roku, Sekcja Naukowa Komisji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR /12 PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU. z dnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR /12 PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU. z dnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR /12 PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU z dnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Instytutu Pamięci

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE.

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. PARYŻ, 9 MAJA 2005 Środki ewidencyjne znajdujące się w archiwach ułatwiają pracę naukową. W archiwach państwowych w Polsce sporządzane

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne Stanisław Grobelny WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955 Uwagi wstępne Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zbigniew Rzeszótko CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1918 1939 Dekretem z dnia 26 października 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekształciła Komisję

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ 1. ROZWÓJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ

ROLA I ZADANIA WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ 1. ROZWÓJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Leszek Lewandowicz ROLA I ZADANIA WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ 1. ROZWÓJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Droga rozwoju wojskowej służby archiwalnej w Polsce była długa i trudna. Do drugiej połowy XVIII w.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwainą w archiwach wyodrębnionych podległych

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO. 1. Sprawy ogólne

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO. 1. Sprawy ogólne Jan Zbieć Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO 1. Sprawy ogólne W dzisiejszych czasach archiwum spełnia ważną funkcję, jako instytucja powołana do zabezpieczania, gromadzenia, porządkowania,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE

REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE 1 1. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (zwane dalej Towarzystwem) jest zarejestrowane jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT Czesław Tokarz CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT 1943 1945 Jednym z istotnych działów pracy kwatermistrzostwa ludowego Wojska Polskiego, w okresie wojny, była działalność wojskowej służby zdrowia.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE ARCHIWUM PAN W STRUKTURZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK

MIEJSCE ARCHIWUM PAN W STRUKTURZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 DARIUSZ KWIATKOWSKI Archiwum PAN w Warszawie MIEJSCE ARCHIWUM PAN W STRUKTURZE POLSKIEJ AKADEMII NAUK Polska Akademia nauk powstała w 1952 roku w wyniku uchwał obradującego rok wcześniej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Gliwice, 10 września

Bardziej szczegółowo

UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT

UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT Wiesław Bernaś, Zdzisław Lisek UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT Układ strukturalno-chronologiczno-rzeczowy akt przyjęty został w Centralnym Archiwum Wojskowym podczas opracowywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ARCHIWUM UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN ARCHIWUM UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Zarządzenia nr 45/2007 Rektora UKSW z dnia 29 listopada 2007 r. REGULAMIN ARCHIWUM UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Archiwum Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego

DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 192 Biuro Skarg i Wniosków DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Tarkota ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1928 1939 1. Zarys rozwoju organizacyjnego Od 6 sierpnia 1928 roku rozpoczęło swoją działalność Biuro Uzupełnień, powołane rozkazem

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI

ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI Tadeusz Wojciechowski ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI Archiwa wojskowe we Francji są wydzielone z ogólnej sieci podległej Dyrekcji Archiwów Francji (obok archiwów dyplomatycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Kazimierz Banaszek INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Po wydaniu w 1996 roku Informatora o zasobie CAW zdecydowano, aby podjąć prace nad przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Historycznego w Przasnyszu ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba

Statut. Muzeum Historycznego w Przasnyszu ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba Załącznik do Uchwały Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 września 2016 r. Statut Muzeum Historycznego w Przasnyszu ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba Muzeum Historyczne w Przasnyszu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zasad działalności klubów wojskowych

DECYZJA Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zasad działalności klubów wojskowych Warszawa, dnia 11 marca 2013 r. Poz. 53 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zasad działalności klubów wojskowych Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU Załącznik do Zarządzenia NR 112014 Dyrektora PBP z dnia 07.11.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny, zwany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach

UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach UCHWAŁA NR XXX/269/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Gdańsku, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Statut Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie załącznik do uchwały nr LI/987/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2014 roku w sprawie: przyjęcia projektu statutu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Statut Muzeum

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 1. Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Kalita, nauczyciel kontraktowy 2. Placówka oświatowa: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie, zwanej dalej Biblioteką

Bardziej szczegółowo

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna Maciej M. Sokołowski WPiA UW Konstytucja RP Art. 147. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Art. 149. Ministrowie kierują

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO. 1. Uwagi wstępne

BIBLIOTEKA CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO. 1. Uwagi wstępne Kazimierz Banaszek BIBLIOTEKA CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO 1. Uwagi wstępne Działalność Centralnego Archiwum Wojskowego doczekała się już wielu opracowań, w których ukazano dzieje archiwum oraz szeroko

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Ziemi Lubuskiej W Zielonej Górze

STATUT Muzeum Ziemi Lubuskiej W Zielonej Górze W uzgodnieniu: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do uchwały Nr 116/756/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października 2000 r. z późn. zm. STATUT Muzeum Ziemi Lubuskiej W Zielonej

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Wolskich Zespołów Interdyscyplinarnych

Funkcjonowanie Wolskich Zespołów Interdyscyplinarnych Elżbieta Lesiak Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Funkcjonowanie Wolskich Zespołów Interdyscyplinarnych Czym są Wolskie Zespoły Interdyscyplinarne?

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/300/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr XLIV/300/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr XLIV/300/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania oddziału Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie pod nazwą Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie i nadania statutu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 6 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policealna nr III dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego Grota w Opolu. Kierunki kształcenia

Szkoła Policealna nr III dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego Grota w Opolu. Kierunki kształcenia Szkoła Policealna nr III dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego Grota w Opolu Kierunki kształcenia Technik archiwista (archiwista dokumentów elektronicznych, pracownik

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Biblioteki Głównej UMFC Na podstawie 25 p.5 Statutu UMFC (t. j. z dn.

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XLI/1011/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Szczegółowe uzasadnienie w zakresie wprowadzanych zmian w zarządzeniach:

Uzasadnienie. Szczegółowe uzasadnienie w zakresie wprowadzanych zmian w zarządzeniach: Uzasadnienie Projektowane zarządzenie zmienia zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

Archiwum zakładowe - opis przedmiotu

Archiwum zakładowe - opis przedmiotu Archiwum zakładowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Archiwum zakładowe Kod przedmiotu 15.5-WH-ZDP-AZ Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Europeistyka i stosunki transgraniczne Profil

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie TECHNIK ARCHIWISTA Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Można jednocześnie uczęszczać do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Archiwa państwowe, zagraniczne, portal szukajwarchiwach.pl, inwentarz IPN

Archiwa państwowe, zagraniczne, portal szukajwarchiwach.pl, inwentarz IPN Wadowicka Szkoła Genealogów 26 czerwca Michał Jarnot Archiwa państwowe, zagraniczne, portal szukajwarchiwach.pl, inwentarz IPN Podczas spotkania prelegent omówił istotne źródła, z których można czerpać

Bardziej szczegółowo

Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury nadaje się regulamin działalności szkoleniowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury nadaje się regulamin działalności szkoleniowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. UCHWAŁA nr 20/2010 Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 3 w Wodzisławiu Śląskim Podstawa prawna: art.33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym ( tj z 1996 r Dz U Nr 13 poz 74

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego zwane dalej Kołem, jest opartą na zasadach dobrowolności uczelnianą organizacją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia muzeum miejskiego w Puławach pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Puławach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9,

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W uzgodnieniu: Załącznik do uchwały Nr 443/08 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządu Województwa Małopolskiego Bogdan Zdrojewski z dnia 29 maja 2008 roku STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 516/2016 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Białystok 2016 SPIS TREŚCI Strona Rozdział

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 454/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 listopada 2014 r.

DECYZJA Nr 454/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 listopada 2014 r. Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 367 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 454/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU Załącznik do Zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które rektor kierujący uczelnią uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania uczelni

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań koordynatora czynności kancelaryjnych wprowadzenie do tematyki

Realizacja zadań koordynatora czynności kancelaryjnych wprowadzenie do tematyki Realizacja zadań koordynatora czynności kancelaryjnych wprowadzenie do tematyki Jarosław Orszulak XIV Zjazd Sekcji Archiwów Samorządowych SAP, Kalisz, 2.06.2017 r. Plan wystąpienia Wstęp Funkcja i zadania

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO Dr hab. Aleksandra SKRABACZ GŁÓWNA KSIĄŻNICA WOJSKA POLSKIEGO GROMADZĄCA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE CBW ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU BIAŁEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU BIAŁEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU BIAŁEJ Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami 1 1. Rada Pedagogiczna (dalej:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 165/09 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 czerwca 2009 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 165/09 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 czerwca 2009 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 165/09 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 2 czerwca 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH. 1. Normatywy archiwalne dotyczące selekcji akt

SELEKCJA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH. 1. Normatywy archiwalne dotyczące selekcji akt Juliusz Malczewski SELEKCJA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH 1. Normatywy archiwalne dotyczące selekcji akt Zagadnienie selekcji wojskowych materiałów archiwalnych dotyczy głównie akt zgromadzonych w archiwach

Bardziej szczegółowo

lub na

lub na Archiwizacja i zapewnienie bezpieczeństwa dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych - warsztaty Każdy podmiot w Polsce, czy to państwowy czy samorządowy, ale także spółki samorządowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

STATUT. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek STATUT Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo