REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego zwane dalej Kołem, jest opartą na zasadach dobrowolności uczelnianą organizacją studencką zrzeszającą osoby zainteresowane tematyką prawa administracyjnego. 2. Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu, ul. Bankowa 11b, Katowice Koło działa w zgodzie z przepisami prawa, w tym postanowieniami Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 2. W granicach określonych w ust. 1, zasady działania Koła określa niniejszy Regulamin oraz zgodne z nim uchwały władz Koła. ROZDZIAŁ II PROGRAM DZIAŁANIA 1. Celem działalności Koła jest: 3 a) rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, b) rozwijanie umiejętności praktycznych z wykorzystaniem wiedzy prawa administracyjnego materialnego i proceduralnego, c) wymiana myśli i poglądów naukowych studentów. 2. Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez: a) prace społeczne i naukowe członków Koła, b) regularne spotkania członków Koła, c) organizowanie spotkań naukowych, debat, konferencji, szkoleń i warsztatów, d) udział w posiedzeniach organów pochodzących z wyborów powszechnych,

2 e) udział w sesjach sądu administracyjnego f) publikowanie prac Członków Koła w biuletynach, g) współpracę z innymi kołami naukowymi (działającymi również poza Uniwersytetem Śląskim) oraz organizacjami pozarządowymi, h) samokształcenie się członków Koła, i) inne działania związane z realizacją celów Koła. 3. Wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Zarządu sporządza Sprawozdanie z każdego spotkania Koła oraz z innych form działalności Koła. 4. Sprawozdanie zawiera w szczególności informacje dotyczące tematu spotkania, jego przebiegu oraz obecności Członków Koła. ROZDZIAŁ III ORGANY UCZELNIANEJ ORGANIZACJI 1. Organami Koła są: 4 a) Walne Zgromadzenie Członków Koła, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, b) Zarząd Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy Członkowie Koła. 2. Walne Zgromadzenie jest władzą najwyższą Koła. 3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, przynajmniej raz na Semestr. 4. Zarząd jest również zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej 10 Członków Koła. 5. Obowiązek ogłoszenia informacji o planowanym zwołaniu Zgromadzenia spoczywa na Zarządzie Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawie: a) powoływania i odwoływania Zarządu i jego poszczególnych Członków w trybie określonym w 8 ust. 1, b) zmiany Regulaminu Koła,

3 c) uchylania decyzji Zarządu bezwzględną większością głosów Członków Koła obecnych na Walnym Zgromadzeniu, d) udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła, e) nadawania tytułu Członka Honorowego, f) wykluczania Członka z Koła, g) dokonywania innych czynności przewidzianych w niniejszym Regulaminie, h) decyzji o rozwiązaniu Koła, i) innej sprawie ważnej dla Koła. 2. Walne Zgromadzenie, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów Członków Koła obecnych na Walnym Zgromadzeniu, w głosowaniu jawnym, a w sprawach osobowych w głosowaniu tajnym Zarząd kieruje bieżącymi sprawami Koła i reprezentuje Koło na zewnątrz, w szczególności w kontaktach z Władzami Uniwersytetu i Wydziału. 2. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący Koła, Zastępca Przewodniczącego Koła oraz Sekretarz Koła. 3. Przewodniczącego Koła zwanego dalej Przewodniczącym, powołuje ze swojego grona Walne Zgromadzenie Członków Koła bezwzględną większością głosów. 4. Wiceprzewodniczącego Koła zwanego dalej Wiceprzewodniczącym oraz Sekretarza Koła zwanego dalej Sekretarzem powołuje ze swojego grona Walne Zgromadzenie Koła bezwzględną większością głosów Walne Zgromadzenie może odwołać Zarząd lub poszczególnych Członków Zarządu w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów Członków Koła obecnych na Walnym Zgromadzeniu. W głosowaniu tym nie bierze udziału Członek Zarządu, który ma zostać odwołany. 2. Rezygnacja lub odwołanie Przewodniczącego jest równoznaczna z rezygnacją lub odwołaniem całego zarządu. 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub utraty członkostwa w Kole Członka Zarządu innego niż Przewodniczący, Walne Zgromadzenie wybiera osobę, która wejdzie w skład Zarządu w miejsce tego Członka do końca trwania kadencji Zarządu 9 1. Kadencja Zarządu trwa dwa lata akademickie.

4 2. W przypadku ustąpienia Zarządu ze względu na koniec kadencji, lub rozwiązania Zarządu w drodze uchwały, o której mowa w 8 ust. 1, dotychczasowi Członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu. 3. Przewodniczący zwołuje Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyboru nowych Członków Zarządu na kolejną kadencję nie później niż do 31 października danego roku akademickiego. 1. Do zadań Zarządu należy: 10 a) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia, b) składanie sprawozdania z działalności Walnemu Zgromadzeniu na koniec kadencji, c) opracowywanie projektów planów działania Koła i przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia, d) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności Koła, między innymi sprawozdań z działalności, e) podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania funduszy na cele regulaminowe, f) zwoływanie i organizacja posiedzeń Walnego Zgromadzenia, g) prowadzenie rejestru deklaracji Członków Koła i przyjmowanie nowych członków, h) utrzymywanie kontaktów z władzami Uczelni i Opiekunem Naukowym Koła, i) reprezentowanie Koła na zewnątrz, j) podejmowanie innych czynności związanych z regulaminową działalnością Koła. 2. Oświadczenia w imieniu Członków Koła mogą składać Przewodniczący lub dwaj Członkowie Zarządu. 3. Zarząd ma prawo do upoważnienia dowolnego Członka do reprezentowania Członków Koła w celu realizacji określonego zadania w określonym czasie. 3a. W sprawach o ważnym dla Koła znaczeniu, które wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, uchwałę tę może podjąć Zarząd, o ile sprawa nie cierpi zwłoki. Uchwała Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zebraniu. W razie odmowy zatwierdzenia uchwała Zarządu traci moc obowiązującą, chyba że wywołała nieodwracalne skutki lub też utrata jej mocy wywołałaby negatywne skutki w zakresie finansowania bądź sytuacji materialnej Koła Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów Członków Koła. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwały Zarządu przeważa głos Przewodniczącego. 2. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, decyzje w imieniu Zarządu podejmuje Przewodniczący. 12

5 1. Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku: a) złożenia rezygnacji na ręce Zarządu, b) upływu kadencji, c) odwołania Członka przez Walne Zgromadzenie w trybie, o którym mowa w 8 ust.1, d) rozwiązania Koła. ROZDZIAŁ IV CZŁONKOWIE UCZELNIANEJ ORGANIZACJI Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Śląskiego, aprobujący zasady niniejszego Regulaminu. 2. Członkostwo nabywa się poprzez podpisanie deklaracji członkowskiej i zatwierdzenie jej przez Zarząd. 3. Członkami Honorowymi mogą zostać osoby, które wykazały się szczególnymi zasługami dla rozwoju Koła. Członkostwo Honorowe nabywa się dożywotnio na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. 3a. Z wnioskiem o przyznanie Członkostwa Honorowego wystąpić może Zarząd lub co najmniej 3 Członków Koła. 4. Członkowie Honorowi: a) mogą brać udział w pracach Koła b) służą swoim doświadczeniem i radą podczas prac. 1. Członek Koła posiada prawo: 14 a) uczestniczenia we wszelkich formach działalności Koła, b) wypowiadania się i zgłaszania wniosków dotyczących Koła, c) korzystania z wszelkich pomocy naukowych, materiałów oraz urządzeń będących własnością Koła. 2. Każdemu Członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos Do obowiązków Członków Koła należy: a) przestrzeganie postanowień Regulaminu oraz uchwał jego Organów,

6 b) terminowe wywiązywanie się z powierzonych prac, c) aktywne przyczynianie się do kształtowania i realizacji celów Koła, d) dbanie o dobry wizerunek Koła i Uczelni, e) czynne uczestnictwo w pracach Koła, w tym uczestnictwo w spotkaniach Członków Koła Członkostwo w Koła wygasa w przypadku: a) złożenia rezygnacji na ręce Zarządu, b) wykluczenia Członka z Koła w trybie, o którym mowa w 17, c) utraty statusu studenta Uniwersytetu Śląskiego, d) rozwiązania Koła W przypadku poważnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Uniwersytetu Śląskiego, Walne Zgromadzenie może bezwzględną większością głosów obecnych Członków podjąć uchwałę o wykluczeniu Członka z Koła. 1a. Walne Zgromadzenie Koła może określić w drodze uchwały przesłanki powodujące wygaśnięcie członkostwa z mocy uchwały. 2. W przypadku stwierdzenia czasowej niemożności wywiązywania się przez Członka ze swoich obowiązków lub na wniosek zainteresowanego, Zarząd może podjąć decyzję o zawieszeniu członkostwa. ROZDZIAŁ V OPIEKUN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI Opiekunem Koła jest nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zwany dalej Opiekunem. 2. Opiekun kształtuje strategię Koła oraz wspiera i koordynuje jego działalność. 3. Do kompetencji Opiekuna należy: a) pomoc przy ustalaniu tematów badawczych podejmowanych przez Koło i ich realizacji, b) reprezentowanie interesów Koła w ramach Uczelni i poza nią,

7 c) opiniowanie istotnych wydatków i działań związanych z działalnością Koła, d) opieka merytoryczna nad działalnością Koła. 4. W przypadku rezygnacji Opiekuna z pełnionej funkcji wyznacza on swojego następcę. ROZDZIAŁ VI MIENIE UCZELNIANEJ ORGANIZACJI 1. Koło finansuje swoją działalność z: 19 a) składek członkowskich, o ile uchwała Zarządu tak stanowi, b) dotacji Uniwersytetu Śląskiego, c) dotacji od instytucji i przedsiębiorstw. 2. Dochody Koła mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów regulaminowych. 3. Za prawidłowe gromadzenie i dysponowanie funduszami Koła odpowiada Zarząd. 4. Zarząd upoważnia Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących do prowadzenia dokumentacji dotyczącej dysponowania funduszami Koła. ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin ulega zmianie na wniosek Zarządu lub połowy Członków Koła. 2. Zmiana regulaminu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 3. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego. 1. Koło powołuje się na czas nieokreślony

8 1. Rozwiązanie Koła następuje w drodze: a) uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Koła w głosowaniu tajnym, b) uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego, podjętej na wniosek Rektora Uniwersytetu Śląskiego, jeżeli w działalności Koła rażąco lub uporczywie są naruszane przepisy ustawowe, Statut UŚ lub niniejszy Regulamin W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd w drodze Uchwały. 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia Regulaminu przez Rektora.

PRZYKŁADOWY REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ / DOKTORANCKIEJ 1

PRZYKŁADOWY REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ / DOKTORANCKIEJ 1 PRZYKŁADOWY REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ / DOKTORANCKIEJ 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja......, zwana dalej Organizacją, jest opartą na zasadach dobrowolności uczelnianą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ

REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja Człowiek i Sztuka, zwana dalej Organizacją, jest opartą na zasadach dobrowolności uczelnianą organizacją studencką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO NAUK O RODZINIE PRO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO NAUK O RODZINIE PRO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO NAUK O RODZINIE PRO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie Pro zwane dalej Kołem, jest opartą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Koła. Naukowego Biotechnologów Herbion

Regulamin Koła. Naukowego Biotechnologów Herbion Regulamin Koła Naukowego Biotechnologów Herbion Przyjęty przez Walne Zebranie dnia: 26 kwietnia 2017 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Nazwa Koła brzmi Koło Naukowe Biotechnologów Herbion, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Koła Naukowego Modelowania Matematycznego

Regulamin Koła Naukowego Modelowania Matematycznego Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 10 /2015 Rektora PW z dnia 16 lutego 2015 r. Regulamin Koła Naukowego Modelowania Matematycznego ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Nazwa Koła brzmi Koło Naukowe Modelowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Koła Naukowego Energetyków

Regulamin Koła Naukowego Energetyków Regulamin Koła Naukowego Energetyków 1 Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe Energetyków WAT, zwane dalej Organizacją działa na podstawie: 1) art. 204 i 205 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r., Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO MŁODYCH PEDAGOGÓW. 1 Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO MŁODYCH PEDAGOGÓW. 1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe Młodych Pedagogów zwane dalej Kołem, działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Uczelni, zarządzeniami Rektora Uczelni oraz niniejszym Statutem. 2.

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Budownictwa Ogólnego

Statut Koła Naukowego Budownictwa Ogólnego Statut Koła Naukowego Budownictwa Ogólnego art. 1. Rozdział 1 Nazwa Koła Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego i w dalszej części Statutu zwane będzie Kołem. Rozdział 2 Teren działania i siedziba

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Koło Naukowe Prawa Pracy, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA WYBORCZEGO Elektor

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA WYBORCZEGO Elektor STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA WYBORCZEGO Elektor 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego Elektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w skrócie SKNPW Elektor

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Kosmetologii

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności.

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności. Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Postanowienia ogólne & 1 Podstawa działalności Na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27 lipca 200. Prawo o szkolnictwie wyższym tworzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe Fizyków jest organizacją studencką działającą przy Politechnice Warszawskiej. 2. Oficjalnym skrótem Koła Naukowego Fizyków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA PROCESOWEGO

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA PROCESOWEGO REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO PRAWA PROCESOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Koło Naukowe Prawa Procesowego, zwane dalej Kołem, jest otwartą i dobrowolną uczelnianą organizacją studencką skupiającą

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO SICUREZZA

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO SICUREZZA STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO SICUREZZA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Studenckie Koło Naukowe Sicurezza Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku, w skrócie SKN Sicurezza (zwane dalej Kołem), jest uczelnianą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Informatyków Kernel

S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Informatyków Kernel S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Informatyków Kernel 1. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe pod nazwą Koło Naukowe Informatyków Kernel, jest uczelnianą organizacją studencką, w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Statut Koła Naukowego Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Statut Koła Naukowego Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 1. NAZWA Pełna nazwa Koła Naukowego brzmi: Naukowe Koło Socjologów 2. SIEDZIBA I TEREN DZIAŁALNOŚCI Członkami Koła Naukowego

Bardziej szczegółowo

Statut. Kola Naukowego Menedżerów Ogrodnictwa

Statut. Kola Naukowego Menedżerów Ogrodnictwa Statut Kola Naukowego Menedżerów Ogrodnictwa ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawa działalności Naukowe Koło Menedżerów Ogrodnictwa, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Koło Naukowe Meritum

Koło Naukowe Meritum Regulamin Meritum-Koło Naukowe przy Instytucie Spraw Publicznych UJ I Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe "Meritum" przy Instytucie Spraw Publicznych UJ (zwane dalej Kołem) jest samorządną organizacją

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego, zwane dalej "Kołem" działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Koło Naukowe Programistów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Koło Naukowe Programistów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Koło Naukowe Programistów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Programistów, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz działającego przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Fizyków Migacz,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Studenckiego Koła Zainteresowań Koło miłośników łakoci Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Studenckie Koło Zainteresowań Koło miłośników

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Koło i jego członkowie. ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter.

CZĘŚĆ I Koło i jego członkowie. ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter. STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w BIAŁEJ PODLASKIEJ CZĘŚĆ I Koło i jego członkowie. ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba, teren działalności

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Filozoficznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Statut Koła Filozoficznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Statut Koła Filozoficznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło Filozoficzne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zwane dalej również Kołem, działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienie ogólne

1. Postanowienie ogólne POLITECHNIKA ŚLĄSKA Studenckie Koło Naukowe Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH ul. Konarskiego 18a 44-100 Gliwice STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO ZASTOSOWANIA METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDENCKIEGO KOŁA INNOWACJI - TRANSFERU WIEDZY DO BIZNESU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę: Studenckie Koło Innowacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich kół naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin studenckich kół naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia nr 77/2017 Rektora UEP z dnia 2 października 2017 roku Regulamin studenckich kół naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1. Postanowienia ogólne 1. Studenckie koła naukowe

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego CSR Czytaj Sztuka Równowagi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Statut Koła Naukowego CSR Czytaj Sztuka Równowagi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Statut Koła Naukowego CSR Czytaj Sztuka Równowagi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe CSR Czytaj Sztuka Równowagi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studenckiego Koła Naukowego Kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej

Regulamin Studenckiego Koła Naukowego Kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej Regulamin Studenckiego Koła Naukowego Kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej I. Postanowienia ogólne 1. Wydziałowe Koło Naukowe Studentów Wydziału Mechanicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Koło fotograficzne "KONTRAST" Działające na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

STATUT. Koło fotograficzne KONTRAST Działające na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze STATUT Koło fotograficzne "KONTRAST" Działające na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Podstawą powstania i działania Koła jest ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Cele i sposoby działania

Cele i sposoby działania STATUT Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Studenckie Koło Naukowe Wspierania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu STATUT Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne. 1 Koło prowadzi

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin działalności Studenckiego Koła Naukowego Laboratory of Cell Cultures Students Association (LoCCSA) przy Pracowni Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PWSZ ZAMOŚĆ

KOŁO NAUKOWE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PWSZ ZAMOŚĆ KOŁO NAUKOWE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PWSZ ZAMOŚĆ STATUT KOŁA NAUKOWEGO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Postanowienia Ogólne 1 Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Bankowości. Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Bankowości. Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe Bankowości zwane w tekście niniejszego Statutu również Kołem, działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin: Uczelnianej Organizacji Studenckiej

Regulamin: Uczelnianej Organizacji Studenckiej Regulamin: Uczelnianej Organizacji Studenckiej 1. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe - Obrabiarek Sterowanych Numerycznie w skrócie KN-OSN zwane dalej Kołem jest uczelnianą organizacją studencką działającą

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego

Statut Koła Naukowego Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego Statut Koła Naukowego Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego Dział I Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe Prawa Finansowego, zwane dalej Kołem, jest organizacją studencką działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO HODOWCÓW DROBIU

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO HODOWCÓW DROBIU STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO HODOWCÓW DROBIU działającego przy Zakładzie Hodowli Drobiu, Instytutu Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu I. Postanowienia ogólne Studenckie Koło

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRAWNICZY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

PRZEGLĄD PRAWNICZY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PRZEGLĄD PRAWNICZY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa http://www.przegladprawniczy.uw.edu.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Naukowe Koło Młodego Księgowego

Naukowe Koło Młodego Księgowego STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Naukowe Koło Młodego Księgowego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Studenckie Naukowe Koło Młodego Księgowego jest organizacją studencką zrzeszającą studentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie: uczelnianych organizacji studenckich. Na podstawie art. 58 i 59 ustawy z dnia2

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UKSW, zwane dalej Kołem, jest samorządną organizacją o charakterze naukowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN

Regulamin Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Regulamin Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Postanowienia Ogólne Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Koła Naukowego Logistyk działającego przy Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle.

STATUT Studenckiego Koła Naukowego Logistyk działającego przy Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle. STATUT Studenckiego Koła Naukowego Logistyk działającego przy Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle. Dział I. Postanowienia Ogólne 1. Studenckie Koło Naukowe Logistyk (zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej Rozdział I. Zasady ogólne 1. Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki,

Bardziej szczegółowo

Statut Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Statut Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Statut Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Nazwa, teren działania, siedziba 1. Organizacja nosi nazwę: Studenckie Towarzystwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut. Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Statut. Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Statut Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych zwane dalej Zrzeszeniem. Organizacja działa

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi PROJEKT Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Na podstawie art. 208

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW INFORMATYKI IM. JOHNA VON NEUMANNA

KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW INFORMATYKI IM. JOHNA VON NEUMANNA STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW INFORMATYKI IM. JOHNA VON NEUMANNA Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Koło Naukowe Studentów Informatyki im. Johna Von Neumanna, zwane w dalszej części statutu Kołem jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strzeleckiego Studenckiego Koła Naukowego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach im. prof. Edwarda F.

Regulamin Strzeleckiego Studenckiego Koła Naukowego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach im. prof. Edwarda F. Regulamin Strzeleckiego Studenckiego Koła Naukowego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach im. prof. Edwarda F. Szczepanika Rozdział 1. Postanowienia Ogólne Art. 1. 1. Koło Naukowe o nazwie Strzeleckie

Bardziej szczegółowo

STATUT Studencko Nauczycielska Edukacja Cyfrowa

STATUT Studencko Nauczycielska Edukacja Cyfrowa STATUT Studenckiego Koła Naukowego Studencko Nauczycielska Edukacja Cyfrowa z siedzibą w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków, 2016 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Studenckie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Rynku Kapitałowego "INDEX" Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Statut Koła Naukowego Rynku Kapitałowego INDEX Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Kraków, 21.05.2015 r. Statut Koła Naukowego Rynku Kapitałowego "INDEX" Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Rozdział I - Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Prywatnego. w Collegium Polonicum w Słubicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawa działalności

Statut Koła Naukowego Prawa Prywatnego. w Collegium Polonicum w Słubicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawa działalności Statut Koła Naukowego Prawa Prywatnego w Collegium Polonicum w Słubicach z dnia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa działalności 1. Koło Naukowe Prawa Prywatnego w Collegium Polonicum w Słubicach,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Polskie Stowarzyszenie Branży Wynajmu zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2004 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Sąsiedzi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Sąsiedzi STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNI SĄSIEDZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNI SĄSIEDZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Smugi, 31.07.2016 r. STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNI SĄSIEDZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE AKTYWNI SĄSIEDZI. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA EDUKACJI PRAWNEJ

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA EDUKACJI PRAWNEJ STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA EDUKACJI PRAWNEJ po zmianach przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków PSEP w dniu 20 marca 2007 r. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO GERMANISTÓW UMCS w Lublinie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO GERMANISTÓW UMCS w Lublinie STATUT KOŁA NAUKOWEGO GERMANISTÓW UMCS w Lublinie PRZEPISY OGÓLNE 1 Użyte w niniejszym statucie określania oznaczają: a) Ustawa Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005, b) Uczelnia Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2009 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 13 stycznia 2009 r. Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOGNITYWISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOGNITYWISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOGNITYWISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Rozdział I Postanowienia Ogólne Art. 1 Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwane dalej Kołem

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Ludowy Klub Sportowy Wisła Mała zwany dalej Klubem. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO

STATUT KOŁA NAUKOWEGO Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach Wydział Pedagogiczny STATUT KOŁA NAUKOWEGO Childhood space - przestrzeń dzieciństwa Koło skupia studentów pedagogiki wczesnoszkolnej, przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Poznańska Gildia Graczy Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA BANKOWEGO. Dział I. Przepisy ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA BANKOWEGO. Dział I. Przepisy ogólne Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków Koła Naukowego Prawa Bankowego z dnia 3 października 2016 r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Koła Naukowego Prawa Bankowego: STATUT KOŁA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych Detonator

S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych Detonator S T A T U T Studenckiego Koła Naukowego Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych Detonator 1. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe pod nazwą Koło Naukowe Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Załącznik nr 10 STATUT Stowarzyszenia "Sopocki Klub Kibica Siatkówki" Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej Rozdział I. Zasady ogólne 1. Koło Naukowe Studentów Techniki Uzbrojenia, zwane dalej Kołem, działa

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO INTELIGENTNYCH STEROWNIKÓW W AUTOMATYCE I ROBOTYCE INTEGRA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO INTELIGENTNYCH STEROWNIKÓW W AUTOMATYCE I ROBOTYCE INTEGRA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO INTELIGENTNYCH STEROWNIKÓW W AUTOMATYCE I ROBOTYCE INTEGRA działającego przy Wydziale EAIiE AGH Rozdział I. Postanowienia ogólne Koło Naukowe, zwane dalej Kołem, przyjmuje nazwę INTEGRA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

STATUT. Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E STATUT Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Klub Wysokogórski Opole zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Koła Studenckie Koło Astronautyczne

Regulamin Koła Studenckie Koło Astronautyczne Regulamin Koła Studenckie Koło Astronautyczne Definicje i skróty Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają: Uczelnia, PW Politechnika Warszawska; Student osoba kształcąca się na studiach wyższych

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE, działa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Zgromadzenia Studenckiego Koła Naukowego "Nawigator" z dnia 2014 r. STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO "NAWIGATOR"

U C H W A Ł A Zgromadzenia Studenckiego Koła Naukowego Nawigator z dnia 2014 r. STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO NAWIGATOR U C H W A Ł A Zgromadzenia Studenckiego Koła Naukowego "Nawigator" z dnia 2014 r. STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO "NAWIGATOR" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLE Art. 1 1. Studenckie Koło Naukowe "Nawigator",

Bardziej szczegółowo

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Technologii Informacyjnych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Technologii Informacyjnych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu STATUT Studenckiego Koła Naukowego Technologii Informacyjnych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Na podstawie przepisu art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS

Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS Regulamin Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO Kreatywnych Pedagogów NA WYDZIALE ZAMIEJSCOWYM W JAŚLE. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Podstawa działalności

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO Kreatywnych Pedagogów NA WYDZIALE ZAMIEJSCOWYM W JAŚLE. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Podstawa działalności REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO Kreatywnych Pedagogów NA WYDZIALE ZAMIEJSCOWYM W JAŚLE Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 1 Podstawa działalności Koło Naukowe Kreatywnych Pedagogów na Wydziale Zamiejscowym

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr 5/11 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej z dnia 30 marca 2011r. STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA BIOMEDYCZNEGO

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA BIOMEDYCZNEGO STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA BIOMEDYCZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Studenckie Koło Naukowe Prawa Biomedycznego działa na podstawie ustawy z dnia z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

STATUT Koła Naukowego Doktorantów

STATUT Koła Naukowego Doktorantów STATUT Koła Naukowego Doktorantów działającego na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Słuchacze studiów doktoranckich zrzeszeni

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

I. Koło Naukowe Historii Doktryn

I. Koło Naukowe Historii Doktryn Statut Koła Naukowego Historii Doktryn działającego przy Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego I. Koło Naukowe Historii Doktryn

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna działania Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akademickiego Stowarzyszenia Informatycznego

Regulamin Akademickiego Stowarzyszenia Informatycznego Regulamin Akademickiego Stowarzyszenia Informatycznego Wrocław, 25 maja 2018 r. eść I Postanowienia ogólne 1. Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne, zwane dalej ASI, jest uczelnianą organizacją studencką

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Fizyków NABLA

Statut Koła Naukowego Fizyków NABLA Statut Koła Naukowego Fizyków NABLA przy Politechnice Wrocławskiej 8 grudzień 2009r. Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 II. CELE KOŁA 2 III. REALIZACJA CELÓW 2 IV. CZŁONKOWIE KOŁA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Koła Naukowego Nanoinżynierii - NANOIN

REGULAMIN. Koła Naukowego Nanoinżynierii - NANOIN REGULAMIN Koła Naukowego Nanoinżynierii - NANOIN Część I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe Nanoinżynierii, zwane dalej NANOIN, jest uczelnianą organizacją studencką działającą na Politechnice Wrocławskiej.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo