REGULAMIN OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GIMNAZJUM NR 2 W RADZYNIU PODLASKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GIMNAZJUM NR 2 W RADZYNIU PODLASKIM"

Transkrypt

1 I Podstawy prawne REGULAMIN OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GIMNAZJUM NR 2 W RADZYNIU PODLASKIM Regulamin opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 7 lutego 2012 r. 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 IV 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, Dz. U. Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3 poz. 9). 6. Rozporządzenia MEN z dnia r. Dz. U. z 2002r. nr 51, poz. 458 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 7. Autorskiego programu nauczania zajęć artystycznych Rysunek autorstwa Elżbiety skóry. 8. Programu nauczania zajęć artystycznych w gimnazjum autorstwa Tadeusza Misiaszka. 8. Regulaminu wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim. 9. Podstawy programowej w zakresie nauczania zajęć artystycznych. Przedmiot zajęcia artystyczne realizowany jest w klasie II i III w wymiarze jednej godziny tygodniowo. II. Cele regulaminu oceniania: 1. Uporządkowanie i ujednolicenie zasad kryteriów oceniania kompetencji uczniów. 1

2 2. Zhierarchizowanie wymagań programowych tak, aby wyższe wymagania umieściły w sobie niższe. 3. Konkretyzacja zadań wynikających z podstaw programowych. 4. Informowanie rodziców o postępach i kierunkach rozwoju dziecka. 5. Śródroczne i roczne określanie poziomu w systemie kompetencji. 6. Wyeliminowanie oceniania intuicyjnego, zwiększenie obiektywizmu i demokratyzacji. III. Ustalanie ocen śródrocznych i rocznych. 1. Ocena śródroczna lub roczna może być ustalona na podstawie przynajmniej dwóch ocen bieżących. 2. Decydującą rolę w ustalaniu oceny rocznej i śródrocznej odgrywać będą sprawdziany oraz aktywna postawa ucznia podczas lekcji zajęć artystycznych. 3. Ocenę niedostateczną bieżącą oraz śródroczną lub roczną uczeń ma prawo poprawić wg zasad obowiązujących w Statucie Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim. 4. Uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć artystycznych, jeżeli istnieje brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej zgodnie ze statutem szkoły. IV. Bieżące sprawdzanie i ocenianie poziomu osiągnięć ucznia z zajęć artystycznych następować będzie przez: 1. Sprawdziany - wg potrzeb (nie więcej jednak niż jeden w półroczu). 2. Kartkówki - wg potrzeb. 3. Prace domowe. 4. Odpowiedzi ustne. 5. Pracę ucznia na lekcji (indywidualna, w grupie). 6. Prowadzenie zeszytu. 7. Indywidualne osiągnięcia ucznia. 8. Wszelkiego typu wytwory plastyczne. VI. Ogólne Zasady oceniania z zajęć artystycznych: Przy ustalaniu oceny z plastyki brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także: 1. Stopień przyswojenia wiadomości na określony temat. 2

3 2. Aktywność i zaangażowanie w samodzielne rozwiązywanie problemów, wykonywanie ćwiczeń i poleceń. 3. Porządkowanie własnej wiedzy, kojarzenie faktów, dostrzeganie analogii. 4. Wykonywanie obligatoryjnych ćwiczeń i poleceń. 5. Stopień zainteresowania sztuką - udział w dyskusjach, wyrażanie poglądów, formułowanie własnych wniosków dotyczących określonych zagadnień, aktywne uczestnictwo w lekcjach. 6. Zaangażowanie w pracę twórczą: przygotowanie odpowiednich materiałów i narzędzi, aktywność, koncentracja na zadaniu. 7. Stopień przekraczania indywidualnych barier rozwojowych: twórczych, poznawczych, komunikacyjnych, organizacyjnych. 8. Zainteresowanie pracą twórczą poszukiwanie własnych rozwiązań. 9. Stopień poczucia odpowiedzialności za własne i grupowe działanie. 10. Celowe wykorzystywanie wiedzy o środkach formalnych do ekspresji własnej. 11. Indywidualne zainteresowanie działalnością plastyczną, współtworzenie życia kulturalnego klasy i szkoły. 12. Gotowość ucznia do indywidualnego rozwoju w zakresie twórczym, poznawczym, komunikacyjnym i organizacyjnym. 13. Zaangażowanie w pracę twórczą przygotowanie materiałów dydaktycznych, plastycznych, aktywność na zajęciach, koncentracja oraz aktywna praca indywidualna i w zespole. 14. Chęć i stopień przyswojenia wiedzy z zakresu dziejów sztuki i problematyki plastycznej. 15. Aktywność i samodzielność ucznia w rozwiązywaniu problemów oraz zadań problemowych i plastycznych. 16. Poziom zainteresowania sztuką aktywne uczestnictwo w lekcji, w dyskusjach, wyrażanie własnych poglądów, formułowanie wniosków. 17. Wykonywanie obligatoryjnych zadań, ćwiczeń i poleceń. 18. Organizacja własnego warsztatu pracy, porządkowanie wiedzy. 19. Dbałość o efekt końcowy wykonanej pracy oraz zgodność z tematem i poleceniem nauczyciela. 20. Umiejętność korzystania z informacji i materiałów źródłowych oraz mediów. 21. Oryginalne rozwiązania problemów i zadań plastyczno-teatralnych oraz humanistycznych z zakresu percepcji sztuki. 22. Zainteresowanie i posiadanie wiedzy z zakresu innych dziedzin sztuki i nauki oraz umiejętność myślenia przyczynowo- skutkowego, kojarzenie faktów. 23. Umiejętność pracy w grupie oraz poczucie odpowiedzialności za własne i grupowe działanie. 24. Adekwatne wykorzystywanie zdobywanej wiedzy z zakresu dziejów sztuki i środków wyrazu artystycznego do ekspresji własnej. 25. Indywidualna twórczość plastyczna lub działalność kulturalna w środowisku szkolnym i pozaszkolnym oraz w przestrzeni publicznej. 3

4 V. Szczegółowe zasady bieżącego oceniania: 1. Sprawdziany służą sprawdzaniu wiadomości i umiejętności po omówieniu partii materiału i trwają do 45 min. 2. Kartkówki służą bieżącemu sprawdzaniu wiadomości z maksymalnie trzech ostatnich tematów realizowanych podczas 3 lekcji, czas ich trwania nie może przekraczać 15". Kartkówki nie są zapowiedziane. 3. Sprawdziany są zapowiedziane i termin ich przeprowadzania jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. 4. Kryteria oceniania poprawianej pracy są takie same jak pierwotnej. 5. Prace domowe są obowiązkowe. 6. Uczeń ma prawo zgłosić nie przygotowanie do lekcji raz w półroczu z wyjątkiem lekcji powtórzeniowych i sprawdzianów. 7. Ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia jest systematyczne, wynika z realizowania programu nauczania. Jest dokumentowane wpisami do dziennika. 8. Przy ocenianiu prac plastycznych brane są pod uwagę następujące kryteria: a) zgodność efektu końcowego z założeniami i tematem pracy; b) dobór właściwej techniki pracy; c) estetyka i staranność wykonanej pracy plastycznej; d) oryginalne rozwiązywanie problemów plastycznych; VI. Podczas zajęć nauczyciel stosuje elementy oceniania kształtującego min: a) określanie celów lekcji i wyrażanie ich w języku zrozumiałym dla ucznia, b) ustalanie wraz z uczniami kryteriów oceniania, czyli tego, co będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy ucznia, c) budowanie atmosfery uczenia się poprzez pracę z uczniami i rodzicami, d) formułowanie pytań kluczowych, e) zadawanie pytań angażujących ucznia w lekcję, f) mobilizację do dalszej pracy, poprzez stosowanie pozytywnych wzmocnień mocnych stron ucznia. 4

5 Szczegółowe kryteria oceny Podstawą wystawienia oceny pozytywnej jest regularna obecność ucznia na lekcjach lub nieregularna, usprawiedliwiona. Ocena niedostateczna jest z reguły nieobecny na lekcjach bez usprawiedliwienia lub nie wykazuje zupełnie postawy twórczej w działaniu na zajęciach, jest stale nieprzygotowany do lekcji nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych i plastycznych, nie wykazuje chęci zdobywania wiedzy i nie posiada minimalnych wiadomości objętych programem z zakresu wiedzy o sztuce, problemach plastycznych, nie wykonuje poleceń nauczyciela, ćwiczeń, prac plastycznych, nie dokonuje oceny własnej oraz innych uczniów, nie wykazuje woli zmiany postawy i poprawy. Ocena dopuszczająca bywa nieobecny na lekcji bez usprawiedliwienia, jest często nieprzygotowany do lekcji nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych i plastycznych, wykazuje minimalną postawę twórczą w działaniu na zajęciach, wykazuje się małą chęcią zdobywania wiedzy i posiada fragmentaryczną wiedzę z dziejów sztuki, problematyki plastycznej potrafi wymienić niektóre kierunki w sztuce w przestrzeni publicznej oraz pojedyncze przykłady dzieł i ich autorów, nie angażuje się w sposób odpowiedni w projekt artystyczny nie uczestniczy w pracy zespołu oraz realizację przydzielonych zadań, ćwiczenia, realizacje plastyczne, zadania i polecenia nauczyciela wykonuje rzadko, często nie na temat i niestarannie, 5

6 wykazuje małą wolę zmiany postawy i poprawy, nie posiada umiejętności analizy i syntezy, bardzo rzadko używa nomenklatury plastycznej, często nie odrabia prac domowych, posiada małe możliwości oceny własnej pracy oraz innych uczniów, posługuje się niektórymi mediami w zakresie technologii komputerowej i cyfrowej. Ocena dostateczna z reguły jest przygotowany do lekcji posiada wymagane materiały plastyczne i edukacyjne, wykazuje postawę twórczą w działaniu na lekcji, wykazuje się chęcią w zdobywaniu wiedzy, ale jego zasób informacji jest podstawowy z zakresu problemów plastycznych i dziejów sztuki potrafi wymienić część kierunków w sztuce oraz dzieł sztuki i ich twórców, dokonuje fragmentarycznej analizy dzieła sztuki oraz tekstów literackich, posiada niepełną wiedzę z zakresu objętego programem nauczania, posiada małą zdolność analizy i syntezy, rzadko włącza się w dyskusję i w planowanie oraz projektowanie działań, odpowiada poprawnie na pytania, zna tylko niektóre określenia plastyczne i rzadko ich używa w wypowiedzi słownej i pisemnej, poprawnie wykonuje ćwiczenia i zadania lekcyjne pisemne, ustne, plastyczne, odrabia prace domowe, choć nie zawsze poprawnie, rzadko angażuje się w życie kulturalne klasy, szkoły i środowiska nie zawsze dba o estetykę, oryginalność wykonanych prac oraz ich zgodność z zadanym tematem, posługuje się częściowo technologią komputerową i cyfrową, słabo angażuje się w działanie w zespole wykonuje tylko niektóre z powierzonych mu zadań, 6

7 dokonuje niepełnej oceny własnej pracy oraz pracy innych uczniów. Ocena dobra - wykazuje postawę twórczą na lekcji i chęć do działania i rozwoju osobistego, - jest zawsze przygotowany posiada wymagane materiały edukacyjne i plastyczne, - posiada wymaganą wiedzę programową na poziomie dobrym, chętnie się uczy oraz w zakresie dziejów sztuki i problematyki plastycznej wymienia nazwy kierunków w sztuce w przestrzeni publicznej potrafi je krótko charakteryzować, zna głównych przedstawicieli i ich dzieła oraz chronologię, dokonuje częściowej analizy dzieła sztuki i tekstów literackich, - posługuje się podstawową terminologią plastyczną w wypowiedzi ustnej i pisemnej, czasem bierze udział w dyskusji, projektowaniu i planowaniu działań, - starannie, estetycznie zgodnie z określonym tematem, zagadnieniem wykonuje ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń oraz realizacje plastyczne, - posiada zdolność analizy i syntezy, - odrabia poprawnie prace domowe, - w sposób właściwy, choć niewyczerpujący, angażuje się w pracę zespołu w zakresie powierzonych mu zadań - czasem uczestniczy w życiu kulturalnym klasy i szkoły oraz rzadko realizuje projekty w przestrzeni publicznej, - posługuje się technologią komputerową i informacyjną w stopniu podstawowym, - dokonuje oceny własnej pracy i pracy innych uczniów. Ocena bardzo dobra wykazuje postawę twórczą i dużą chęć do działania na lekcji lub na rzecz danego projektu, jest zawsze przygotowany posiada wymagane, czasem nadprogramowe, materiały edukacyjne, plastyczne i teatralne, wykonuje zadania domowe, 7

8 posiada pełną wiedzę programową i dużą chęć do nauki i rozwoju osobistego, z zakresu dziejów sztuki i problematyki plastycznej swobodnie operuje nazwami nurtów i ich chronologią, potrafi wymienić wielu przedstawicieli kierunków w sztuce i ich dzieła, sprawnie i ciekawie dokonuje analizy dzieła sztuki i tekstów literackich, celowo i prawidłowo używa terminologii plastycznej w wypowiedzi ustnej i pisemnej, posiada zdolność analizy i syntezy oraz bierze udział w dyskusjach, wyrażając swoje poglądy i formułuje wnioski, posiada wiedzę i znajomość problematyki społecznej w Polsce i na świecie oraz wykorzystuje ją w projektowaniu i realizowaniu działań artystycznych, starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne oraz zadania lekcyjne, poszukując oryginalnych rozwiązań problemów plastycznych i realizacji artystycznych, efekt końcowy jego pracy jest zawsze zgodny z tematem i zadaniem, bierze czynny udział w życiu kulturalnym klasy i szkoły, wydarzeniach kulturalnych, realizuje projekty artystyczne na rzecz środowiska, w przestrzeni publicznej, jest pomysłodawcą i koordynatorem zadań w zespole, w sposób sprawny i oryginalny wywiązuje się z przydzielonych mu zadań, posługuje się technologią komputerową i cyfrową w stopniu rozszerzonym, w sposób prawidłowy i wystarczający dokonuje oceny własnej pracy i pracy innych uczniów. Ocena celująca wykazuje wyjątkową postawę twórczą i bardzo dużą chęć działania na lekcjach i na rzecz projektów artystycznych, jest zawsze przygotowany posiada materiały edukacyjne, plastyczne i teatralne, wymagane oraz nadprogramowe, swobodnie operuje pełną wiedzą programową i ponadprogramową z zakresu dziejów sztuki i problemów plastycznych (zna kierunki w sztuce, chronologię, wielu przedstawicieli i ich dzieła oraz potrafi scharakteryzować nurty w sztuce na tle społeczno-historycznym w kontekście innych dziedzin sztuki w Polsce i na świecie), 8

9 swobodnie dokonuje syntezy i analizy problemów i zdarzeń, ciekawej analizy dzieł sztuki i tekstów literackich, formułuje własne oryginalne poglądy i wnioski, czynnie bierze udział w dyskusji w projektowaniu i planowaniu działań, jest zainteresowany sztuką w sposób szczególny uczestniczy w wielu wydarzeniach artystycznych oraz w życiu kulturalnym klasy, szkoły, miasta, zna placówki teatralne, muzealne i galerie w Polsce i w Europie, pracę koncepcyjną, ćwiczenia i zadania lekcyjne oraz projekty plastyczne wykonuje zgodnie z tematem, a jego rozwiązania są ciekawe i oryginalne, celowo stosuje wiedzę z zakresu dziejów sztuki, potrafi wyszukiwać informacje we wszystkich nośnikach i mediach, posługuje się biegle techniką komputerową i cyfrową, jest osobą inspirującą własnymi pomysłami zespół w zakresie, którego pracuje, a powierzone zadania wykonuje w sposób adekwatny i profesjonalny, zawsze odrabia zadania domowe i podejmuje się dodatkowej pracy, np. przygotowuje prezentacje, bierze odpowiedzialność za koordynację realizacji projektu, przygotowuje sprawozdania i dokumentację, dokonuje analizy własnych działań i pracy oraz sprawnej i prawidłowej oceny pracy innych uczniów, bierze udział w konkursach przedmiotowych. Procedura poprawiania proponowanych ocen półrocznych/rocznych z zajęć artystycznych. 1. Za przewidywaną ocenę końcoworoczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną półroczną lub roczną z zajęć artystycznych jeśli spełni następujące warunki: - systematycznie pracował podczas lekcji zajęć artystycznych, - oceny cząstkowe uzyskiwane w półroczu są na granicy oceny oczekiwanej przez ucznia, 9

10 - przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych, - wykonywał prace domowe i samodzielne, - korzystał z proponowanych przez nauczyciela form poprawy ocen, - korzystał z dodatkowych terminów poprawy ocen, - usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej. - wychowawca klasy na miesiąc przed półrocznym i rocznym, klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej podaje pisemną informację rodzicom o ocenach rocznych i półrocznych z zajęć artystycznych; - uczeń lub jego rodzie, który chce uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną, zgłasza się w ciągu 2 dni od uzyskania informacji na konsultacje z nauczycielem zajęć arrtystycznych; - nauczyciel przypomina podane, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania danej oceny wynikające z realizowanego programu nauczania; - termin sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia wyznacza nauczyciel; - o terminie zostaje powiadomiony rodzie i uczeń w formie pisemnej (w zeszycie ucznia); - sprawdzenia wiedzy i umiejętności dokonuje nauczyciel zajęć artystycznych w dowolnie wybranej przez siebie formie dostosowanej do wymogów przedmiotu, z materiału obejmującego wiadomości i umiejętności z danego półrocza; - rodzic ma prawo obecności podczas sprawdzania wiedzy, jako obserwator, bez możliwości zadawania pytań, 3. Oceny poprawiane są w terminie wyznaczonym przez nauczyciela uczącego, jednak nie później niż na 2 dni przed określonym w kalendarzu roku szkolnego terminem wystawienia ocen końcoworocznych (półrocznych). 4. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na umówiony z nauczycielem termin z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci możliwość poprawy oceny. 5. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej, nauczyciel w porozumieniu z uczniem wyznacza dodatkowy termin poprawy. 10

11 6. Uczeń ma szansę jednokrotnej poprawy, chyba, że materiał został podzielony przez nauczyciela na mniejsze części. 7. Dodatkowym warunkiem poprawienia oceny proponowanej jest systematyczna, aktywna praca ucznia na lekcjach, nienaganne przygotowanie do lekcji, potwierdzone ocenami cząstkowymi od momentu wystawienia ocen proponowanej oceny klasyfikacyjnej. 8. W przypadku nieobecności nauczyciela uczącego w umówionym terminie, poprawy może dokonać inny nauczyciel o podobnej specjalności w terminie uzgodnionym z uczniem lub jego rodzicem - opiekunem prawnym. 9. Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna - niedostateczny- może być poprawiona na egzaminie poprawkowym. Tryb i formę przeprowadzenia egzaminu poprawkowego określa WSO. 10. Skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy. 11. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do nauczyciela zajęć artystycznych w ciągu 2 dni po otrzymaniu informacji o proponowanej ocenie półrocznej lub końcoworocznej. 12. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w punkcie 2, nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie przez ucznia kryteriów, wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 13. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 2. prośba ucznia zostaje odrzucona, a nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia. 14. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela plastyki, dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego treści nauczania danego poziomu edukacyjnego. 15. Sprawdzian jest oceniany przez nauczyciela uczącego przedmiotu zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania. 16. Poprawa oceny końcoworocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 17. Ostateczna ocena końcoworoczna lub półroczna może różnić się od oceny prognozowanej nie więcej niż o jeden stopień ( 96 ust. 3 Statutu Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podlaskim). 11

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI OGÓLNE KRYTERIA OCENY 1. Gotowość ucznia do indywidualnego rozwoju w zakresie twórczym, poznawczym, komunikacyjnym i organizacyjnym. 2. Zaangażowanie w pracę twórczą przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IIIA, IIIB, IIIC, IIID, III E, III F ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IIIA, IIIB, IIIC, IIID, III E, III F ROK SZKOLNY 2018/2019 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IIIA, IIIB, IIIC, IIID, III E, III F gimnazjum ROK SZKOLNY 2018/2019 Program obowiązujący: Sztuka tworzenia Program nauczania plastyki w gimnazjum OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

W zakresie dziejów sztuki oraz zadań o charakterze humanistycznych ocenie z plastyki podlega:

W zakresie dziejów sztuki oraz zadań o charakterze humanistycznych ocenie z plastyki podlega: 1 Plastyka w gimnazjum PSO wraz z kryteriami W zakresie dziejów sztuki oraz zadań o charakterze humanistycznych ocenie z plastyki podlega: - wypowiedź ustna odpowiedź na pytanie, prezentacja - wypowiedź

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA INFORMACJE OGÓLNE: 1. Oceniane będą następujące aktywności ucznia : a) odpowiedzi ustne, b) prace pisemne w klasie( testy różnego typu według specyfiki przedmiotu),

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W GIMNAZJUM W KOMORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W GIMNAZJUM W KOMORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W GIMNAZJUM W KOMORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Nauczyciel: Norbert Brommer Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z : -Rozporządzeniem MEN z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA Z PLASTYKI GIMNAZJUM NR 2 W RADZYNIU PODLASKIM

REGULAMIN OCENIANIA Z PLASTYKI GIMNAZJUM NR 2 W RADZYNIU PODLASKIM I Podstawy prawne REGULAMIN OCENIANIA Z PLASTYKI GIMNAZJUM NR 2 W RADZYNIU PODLASKIM Regulamin opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Oprac. Karolina Szymczak Rok szkolny 2013/14 I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA Ocena wiedzy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W KL III Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W KL III Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W KL III Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Nauczyciel: zawsze uwzględnia trudności ucznia w miarę możliwości pomaga, wspiera, dodatkowo instruuje,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI ETAP III: KLASA I ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowanie: mgr Anna Bielewska ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI ETAP III: KLASA I ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowanie: mgr Anna Bielewska ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI ETAP III: KLASA I ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowanie: mgr Anna Bielewska ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. 1. Wymagania programowe

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. 1. Wymagania programowe PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 1. Wymagania programowe Przedmioty artystyczne, do których należy (muzyka, plastyka) stanowią grupę przedmiotów, w których system oceniania stanowi problem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania i klasyfikacji. z przedmiotu zajęć artystycznych - papieroplastyka. Rok Szkolny 2014/2015

Przedmiotowy System Oceniania i klasyfikacji. z przedmiotu zajęć artystycznych - papieroplastyka. Rok Szkolny 2014/2015 Przedmiotowy System Oceniania i klasyfikacji z przedmiotu zajęć artystycznych - papieroplastyka Rok Szkolny 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania i klasyfikacji został opracowany w oparciu o statut Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć artystycznych Gimnazjum w Kłodawie

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć artystycznych Gimnazjum w Kłodawie Przedmiotowy System Oceniania z zajęć artystycznych Gimnazjum w Kłodawie Nauczyciel uczący: Rok szkolny 2017/2018 Małgorzata Masłowska Podstawa programowa kształcenia ogólnego Przedmiot uzupełniający:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI OGÓLNE KRYTERIA OCENY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI OGÓLNE KRYTERIA OCENY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI OGÓLNE KRYTERIA OCENY Gotowość ucznia do indywidualnego rozwoju w zakresie twórczym, poznawczym, komunikacyjnym i organizacyjnym. Zaangażowanie w pracę twórczą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. z zajęć artystycznych. Gimnazjum w Resku

Przedmiotowy System Oceniania. z zajęć artystycznych. Gimnazjum w Resku Przedmiotowy System Oceniania z zajęć artystycznych Gimnazjum w Resku Nauczyciel uczący: Marek Ilgiewicz Resko 2014 Podstawa programowa kształcenia ogólnego Przedmiot uzupełniający: ZAJĘCIA ARYTYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYKA) DLA KLAS II III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYKA) DLA KLAS II III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYKA) DLA KLAS II III GIMNAZJUM Ocena niedostateczna jest z reguły nieobecny na lekcjach bez usprawiedliwienia lub nie wykazuje zupełnie postawy twórczej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA- EDUKACJA TEATRALNA. uczniów w zakresie edukacji filmowej będą brane pod

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA- EDUKACJA TEATRALNA. uczniów w zakresie edukacji filmowej będą brane pod PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA- EDUKACJA TEATRALNA PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 XII 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1. Imię i nazwisko nauczyciela Katarzyna Błajet 2. Nauczany przedmiot Zajęcia artystyczne 3 Poziom i oddział Gimnazjum, kl. II 4. Formy i sposoby oceniania, ich planowana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE PAPIEROPLASTYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE PAPIEROPLASTYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE PAPIEROPLASTYKA Na ocenę z zajęć artystycznych składają się przede wszystkim dwa elementy: stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek wkładany w realizację

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu Cele kształcenia I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA Plastyka Zajęcia artystyczne Opracowała Beata Śpiewakowska 1 Zajęcia artystyczne stanowią grupę przedmiotów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Zajęcia artystyczne Plastyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Zajęcia artystyczne Plastyka Przedmiotowe Zasady Oceniania Zajęcia artystyczne Plastyka I.Wstęp Ocenianiu podlegają następujące obszary działalności i aktywności ucznia: 1. Gotowość ucznia do indywidualnego rozwoju w zakresie twórczym,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania i klasyfikacji. z przedmiotu zajęć artystycznych - fotografia. Rok Szkolny

Przedmiotowy System Oceniania i klasyfikacji. z przedmiotu zajęć artystycznych - fotografia. Rok Szkolny Przedmiotowy System Oceniania i klasyfikacji z przedmiotu zajęć artystycznych - fotografia. Rok Szkolny 2014-2015 1) Przedmiotowy system oceniania i klasyfikacji został opracowany w oparciu o statut Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI I Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI I Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI I Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GIMNAZJUM Kontrakt z uczniem 1. Uczeń posiada na lekcji materiały niezbędne do wykonania pracy plastycznej, podręcznik (kl. II), ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS GIMNAZJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM

PLASTYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS GIMNAZJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM PLASTYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS GIMNAZJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM Specyfika oceny z plastyki polega na wypadkowej oceny ze sprawności humanistycznej

Bardziej szczegółowo

W ocenianiu osiągnięć uczniów w zakresie edukacji filmowej będą brane pod uwagę:

W ocenianiu osiągnięć uczniów w zakresie edukacji filmowej będą brane pod uwagę: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA- EDUKACJA FILMOWA PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 XII 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W II KLASIE GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W II KLASIE GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W II KLASIE GIMNAZJUM Kryteria oceny, jakimi powinien kierować się nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych, muszą być dostosowane do warunków socjalnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oceniania z informatyki. Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim

Regulamin Oceniania z informatyki. Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim Regulamin Oceniania z informatyki Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim Regulamin Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum Klasa I

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum Klasa I Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum Klasa I Specyfika oceny z plastyki polega na wypadkowej oceny ze sprawności humanistycznej w zakresie dziejów sztuki oraz postawy i działalności twórczej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotów artystycznych / zajęcia teatralne/ gimnazjum Agnieszka Puchała Przedmiotowe Zasady Oceniania są uszczegółowieniem i dostosowaniem do specyfiki przedmiotu zapisów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Pracownia plastyczno - fotograficzna

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Pracownia plastyczno - fotograficzna PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Pracownia plastyczno - fotograficzna Na ocenę z zajęć artystycznych składają się przede wszystkim dwa elementy: stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Paulina Kot PODSTAWA PRAWNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotów artystycznych / zajęcia teatralne/ gimnazjum Agnieszka Puchała Przedmiotowe Zasady Oceniania Zajęcia artystyczne - teatralne / gimnazjum/ Przedmiotowe Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

REGULAMIN OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE REGULAMIN OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 OPRACOWANY PRZEZ: MGR KRZYSZTOFA ŁUKASIKA Przedmiot WOS realizowany jest w klasie II i III gimnazjum w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. z plastyki w gimnazjum

Przedmiotowe zasady oceniania. z plastyki w gimnazjum 1 Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w gimnazjum ROK SZKOLNY 2014/2015 NAUCZYCIEL KLASA Anna Bryk I Gimnazjum Sportowe PODRĘCZNIK Bliżej sztuki, Stanisław Stopczyk, WSiP, nr dopuszczenia MEN 68/2009

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen. z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen. z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE nauczyciel :Agnieszka Puchała Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotów artystycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania z geografii w Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podlaskim

Regulamin oceniania z geografii w Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podlaskim Regulamin oceniania z geografii w Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podlaskim 1. Podstawy prawne. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 7

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GIMNAZJUM kl.3. Oceny wystawiane w trakcie roku szkolnego dotyczą następujących form

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GIMNAZJUM kl.3. Oceny wystawiane w trakcie roku szkolnego dotyczą następujących form KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GIMNAZJUM kl.3 Na zajęciach artystycznych bieżącej ocenie podlega: -przygotowanie do lekcji, -aktywne uczestnictwo w zajęciach, -zdolnośd analizy i syntezy zadao,

Bardziej szczegółowo

dłuższa wypowiedź ustna, dłuższa wypowiedź pisemna, recytacja - co najmniej tydzień wcześniej;

dłuższa wypowiedź ustna, dłuższa wypowiedź pisemna, recytacja - co najmniej tydzień wcześniej; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1. Imię i nazwisko nauczyciela Katarzyna Błajet 2. Nauczany przedmiot Zajęcia artystyczne- teatr 3 Poziom i oddział Gimnazjum, kl. II a, b, c, d 4. Formy i sposoby oceniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych/informatyki

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych/informatyki Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych/informatyki PZO są zgodne z WZO i są jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły, w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum Cele kształcenia I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi ekspresja poprzez sztukę.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych/techniki

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych/techniki Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych/techniki PZO są zgodne z WZO i są jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły, w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. z plastyki w gimnazjum

Przedmiotowe zasady oceniania. z plastyki w gimnazjum 1 Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w gimnazjum ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIEL Anna Bryk KLASA Isa i Isb Gimnazjum Sportowe PODRĘCZNIK Plastyka, Katarzyna Czernicka, Operon, nr dopuszczenia MEN

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE PAPIEROPLASTYKA KLASA 2 ROK SZKOLNY 2015/2016

GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE PAPIEROPLASTYKA KLASA 2 ROK SZKOLNY 2015/2016 GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE PAPIEROPLASTYKA KLASA 2 ROK SZKOLNY 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych w gimnazjum opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA Opracowanie: Anna Kowalska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA Opracowanie: Anna Kowalska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA Opracowanie: Anna Kowalska KLASA: PODRĘCZNIK: PROGRAM: III GIMNAZJUM Lidia Frydzińska, Beata Marcinkowska; Kraina sztuki! Podręcznik do plastyki dla gimnazjum; Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen. z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy II A, II B, II C, IID

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen. z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy II A, II B, II C, IID Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy II A, II B, II C, IID nauczyciel :Agnieszka Puchała Przedmiotowe Zasady Oceniania są uszczegółowieniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. z plastyki w gimnazjum

Przedmiotowe zasady oceniania. z plastyki w gimnazjum 1 Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w gimnazjum ROK SZKOLNY 2018/2019 NAUCZYCIEL Anna Bryk KLASA 3sa i 3sb Gimnazjum Sportowe PODRĘCZNIK Plastyka, Katarzyna Czernicka, Operon, nr dopuszczenia MEN

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen. z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy II A, II B, II C, IID

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen. z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy II A, II B, II C, IID Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy II A, II B, II C, IID nauczyciel :Agnieszka Puchała Przedmiotowe Zasady Oceniania są uszczegółowieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA Z RELIGII

REGULAMIN OCENIANIA Z RELIGII REGULAMIN OCENIANIA Z RELIGII GIMNAZJUM NR 2 W RADZYNIU PODLASKIM. I. Podstawy prawne. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z PLASTYKI W KLASACH 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z PLASTYKI W KLASACH 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z PLASTYKI W KLASACH 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM Ocenianie Przedmiotowe z plastyki jest zgodne z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym. OGÓLNE KRYTERIA OCENY Podczas wystawiania ocen

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii w kl. I-III Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podl.

Przedmiotowy system oceniania z chemii w kl. I-III Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podl. Przedmiotowy system oceniania z chemii w kl. I-III Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podl. Opracowała: mgr Anna Sokół Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W GIMNAZJUM W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W GIMNAZJUM W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W GIMNAZJUM W KRUSZEWIE 1. CELE KSZTAŁCENIA II. III. IV. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. Tworzenie wypowiedzi ekspresja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6. Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6. Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6 Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna usprawiedliwiona. NA OCENĘ Z PLASTYKI WPŁYWA: aktywne uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęd artystycznych (plastyka) w klasie drugiej gimnazjum KONTRAKT Z UCZNIAMI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęd artystycznych (plastyka) w klasie drugiej gimnazjum KONTRAKT Z UCZNIAMI Przedmiotowy System Oceniania z zajęd artystycznych (plastyka) w klasie drugiej gimnazjum KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Kontrakt z uczniami jest ustalany na pierwszych zajęciach lekcyjnych z przedmiotu i uwzględnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Cele przedmiotowego systemu oceniania: obiektywnie i rzetelnie dostarczać informacji o osiągnięciach, sukcesach, brakach i postępach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu PLASTYKA w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej w Mrzezinie OGÓLNE KRYTERIA OCENY:

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu PLASTYKA w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej w Mrzezinie OGÓLNE KRYTERIA OCENY: Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu PLASTYKA w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej w Mrzezinie Podstawa programowa z plastyki na II etapie edukacyjnym określa kryteria, jakimi należy się kierować,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 2 W RADZYNIU PODLASKIM

REGULAMIN OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 2 W RADZYNIU PODLASKIM I Podstawy prawne REGULAMIN OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 2 W RADZYNIU PODLASKIM Regulamin opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI Opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 14 grudnia2016 roku. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017.99) 2. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM

PLASTYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM PLASTYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM I. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIAGNIĘĆ UCZNIÓW Na lekcjach plastyki ocenie podlega: - przygotowanie do lekcji - aktywne uczestnictwo w zajęciach - zdolność

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy

Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy Cele przedmiotowego systemu oceniania: obiektywnie i rzetelnie dostarczać informacji o osiagnięciach, sukcesach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

REGULAMIN OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO REGULAMIN OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Regulamin oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Regulaminem wewnątrzszkolnego oceniania i stanowi załącznik do Statutu Szkoły. W ramach oceniania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: Posiadł wiedzę i umiejętności określone programem nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki - poziom rozszerzony Emil Kowalczyk

Przedmiotowy system oceniania z fizyki - poziom rozszerzony Emil Kowalczyk Przedmiotowy system oceniania z fizyki - poziom rozszerzony Emil Kowalczyk 1. W trakcie zajęć z fizyki przewiduje się następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności z których uczeń otrzymuje oceny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w szkole podstawowej dla klas 4 8

Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w szkole podstawowej dla klas 4 8 Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w szkole podstawowej dla klas 4 8 Specyfika oceny z plastyki polega na wypadkowej oceny ze sprawności humanistycznej w zakresie postawy i działalności twórczej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć artystycznych w gimnazjum

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć artystycznych w gimnazjum Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć artystycznych w gimnazjum Specyfika oceny z zajęć artystycznych polega na wypadkowej oceny ze sprawności humanistycznej w zakresie postawy i działalności twórczej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum Cele kształcenia I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi ekspresja poprzez sztukę.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania zajęcia artystyczne { plastyka i muzyka }

Przedmiotowe zasady oceniania zajęcia artystyczne { plastyka i muzyka } Przedmiotowe zasady oceniania zajęcia artystyczne { plastyka i muzyka } I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

I CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JEST:

I CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JEST: Przedmiotowy System Oceniania z techniki i zajęć technicznych Jak to działa? Program nauczania ogólnego techniki i zajęć technicznych autorstwa Lecha Łabeckiego I CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie

Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA KLASY IV- VII I. Dokumenty określające PSO: Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Przedmiotowy System Oceniania z zajęć artystycznych został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wiedza o kulturze. Przedmiotowe zasady oceniania

Wiedza o kulturze. Przedmiotowe zasady oceniania I Postanowienia ogólne. Wiedza o kulturze Przedmiotowe zasady oceniania 1.Ocena pracy ucznia i jego postępów w nauce w przypadku przedmiotu wiedza o kulturze ma odzwierciedlać przede wszystkim aktywność

Bardziej szczegółowo

Lp OCENIE PODLEGA CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA

Lp OCENIE PODLEGA CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA WSTĘP Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów są realizacją postawy programowej poprzez wybrany program -,,W tym cała sztuka - Marzena Kwiecień 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów zawiera przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA W KLASACH IV-VII Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Rok szkolny 2017/18 mgr Mariola Nejman PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV-VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV-VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV-VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podstawę do wystawienia oceny z przedmiotu stanowią kryteria WSO, a także szczegółowe zasady, o których nauczyciel prowadzący

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z techniki w klasie IV w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach ROK SZKOLNY

Przedmiotowy System Oceniania z techniki w klasie IV w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach ROK SZKOLNY Ocenianie osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności, rozwiązywania zadań technicznych w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2 PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PLASTYKI Aktualizacja 30 sierpnia 2019 r. 1. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985i 2169 oraz z 2017r. poz.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiot: geografia Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiot: geografia Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiot: geografia Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu 1. W Szkole podstawowej nr 1 z oddziałami sportowymi w Międzyrzeczu do nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki Etap II: klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z plastyki Etap II: klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania z plastyki Etap II: klasy IV-VI 1. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI. W KLASACH IV, V i VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI. W KLASACH IV, V i VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV, V i VI Dagmara Szarama SPIS TREŚCI: 1. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne 2. Sposoby i częstotliwość sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 3.

Bardziej szczegółowo

Plastyka i zajęcia artystyczne- wymagania i kryteria oceniania.

Plastyka i zajęcia artystyczne- wymagania i kryteria oceniania. Plastyka i zajęcia artystyczne- wymagania i kryteria oceniania. 1 OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KTYTERIA WYMAGAŃ Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH Zagadnienia dotyczące sztuki współczesnej i teatralnej pozwalają w procesie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Ocenianie przedmiotowe z hodowlanych podstaw gospodarki leśnej [ dla klas 1a i 1b ]

Ocenianie przedmiotowe z hodowlanych podstaw gospodarki leśnej [ dla klas 1a i 1b ] Ocenianie przedmiotowe z hodowlanych podstaw gospodarki leśnej [ dla klas 1a i 1b ] Ocenianie przedmiotowe jest zgodne z: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA SZKOŁA PODSTAWOWA W OPINOGÓRZE GÓRNEJ KL. IV - VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA SZKOŁA PODSTAWOWA W OPINOGÓRZE GÓRNEJ KL. IV - VII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA SZKOŁA PODSTAWOWA W OPINOGÓRZE GÓRNEJ KL. IV - VII Założenia ogólne oceniania 1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów (nie później niż

Bardziej szczegółowo

3. prace domowe: - są zadawane i sprawdzane na lekcji,

3. prace domowe: - są zadawane i sprawdzane na lekcji, mgr Aleksandra Buzar rok szkolny 2018/2019 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW: HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Nauczanie matematyki w klasie IV Szkoły Podstawowej odbywa się na bazie programu Matematyka z plusem, GWO I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS 4-7

ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS 4-7 ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS 4-7 Przedmiotowe zasady oceniania regulują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z zakresu edukacji w ramach przedmiotu muzyka, jest zgodny z zasadami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJECIA TECHNICZNE KL. V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJECIA TECHNICZNE KL. V Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJECIA TECHNICZNE KL. V 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Stopień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI. W KLASACH IV, V i VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI. W KLASACH IV, V i VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV, V i VI Dagmara Szarama SPIS TREŚCI: 1. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne 2. Sposoby i częstotliwość sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 3. Sposoby

Bardziej szczegółowo

Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania. wiadomości przewidzianych w programie nauczania należy uwzględnić:

Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania. wiadomości przewidzianych w programie nauczania należy uwzględnić: Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV VII Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zaborzu Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze PRZEDMIOTOWE OCENIANIE NA ZAJĘCIACH PLASTYKI im. Jana Pawła II w Twardogórze Przedmiotowe ocenianie na zajęciach plastyki 1 1. Podstawa prawna: 1.Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH MULTIMEDIA I GRAFIKA KOMPUTEROWA W GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W ŁUKOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH MULTIMEDIA I GRAFIKA KOMPUTEROWA W GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W ŁUKOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH MULTIMEDIA I GRAFIKA KOMPUTEROWA W GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W ŁUKOWIE I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został

Bardziej szczegółowo

Regulamin podwyższania przewidywanych rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej lub

Regulamin podwyższania przewidywanych rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej lub Regulamin podwyższania przewidywanych rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej lub końcowej oceny zachowania w Szkole Podstawowej im. ks.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI Opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 14 grudnia2016 roku. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017.99) 2. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie: technik mechanik Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie: technik mechanik Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie: technik mechanik Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim 1) Wymagania na poszczególne oceny. 2) Opis wszystkich form

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Opracowała Kinga Filipiak Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Plastyka i zajęcia artystyczne

Plastyka i zajęcia artystyczne Plastyka i zajęcia artystyczne przedmiotowy system oceniania Mirosława Szymańska Należy indywidualizować oceny biorąc pod uwagę trudności poszczególnych uczniów i ich uzdolnienia plastyczne (uzdolnienia

Bardziej szczegółowo