Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie BADANIE WENTYLATORÓW PRZEMYSŁOWYCH I ICH UKŁADÓW PRACY Prowadzący: mgr inż. Tomasz Siwek siwek@agh.edu.pl

2 1. Wprowadzenie teoretyczne 1.1. Definicja wentylatora Wentylator jest maszyną z grupy maszyn przepływowych, która pobiera energię mechaniczną od silnika i za pomocą jednego lub kilku wirników łopatkowych przekazuje ją do powietrza lub innego gazu, przy czym jednostkowa praca przekazana czynnikowi nie przekracza [J/kg]. Jeżeli pracę jednostkową pomnożymy przez umowną gęstość ρ=1,2 [kg/m 3 ], wówczas maksymalna wartość przyrostu ciśnienia w wentylatorze, zwanego spiętrzeniem całkowitym, wynosi Pc = [Pa]. Przyrost energii w wentylatorach może być wyrażony za pomocą jednostkowej pracy przekazanej czynnikowi bądź spiętrzenia całkowitego odniesionego do umownej gęstości powietrza. W wentylatorach nie stosuje się, używanego w sprężarkach, pojęcia sprężu. Definicyjny przyrost ciśnienia w wentylatorze odpowiada sprężowi Gdzie: absolutne ciśnienie całkowite na tłoczeniu, absolutne ciśnienie całkowite na ssaniu. = = = 1,3 (1) 1.2. Wielkości charakteryzujące pracę wentylatora Spiętrzeniem całkowitym wentylatora Pc nazywamy różnicę ciśnień całkowitych Pc zmierzonych w przekrojach wylotowym At na tłoczeniu i wlotowym As na ssaniu. = (2) Po przekształceniu tego wzoru spiętrzenie całkowite można wyrazić jako sumę algebraiczną spiętrzenia statycznego i spiętrzenia dynamicznego. = = (3) = ś (3) Gdzie przyrost ciśnienia statycznego wyrażony jest w postaci różnicy ciśnień statycznych na tłoczeniu i ssaniu wentylatora Analogicznie wyrażamy przyrost ciśnienia dynamicznego = (4)

3 = = 1 2 ś (5) = 1 2 ś 1 1 (5) Zamiast spiętrzenia całkowitego można używać jednostkowej pracy przekazanej do czynnika lu [J/kg]. Jest to użyteczny przyrost energii 1 [kg] masy gazu uzyskany między przekrojami wlotu i wylotu wentylatora. Rys.1. Wielkości charakteryzujące wentylator promieniowy w układzie przepływowym i napędowym Strumieniem objętości albo wydajnością wentylatora nazywamy objętość gazu przepływającą w jednostce czasu przez płaszczyznę wlotu do wentylatora. Trzecią wielkością charakteryzującą pracę wentylatora jest moc wewnętrzna Ni dostarczona do wentylatora. Moc tę oblicza się na podstawie zmierzonej mocy na wale silnika napędowego Ns oraz strat mocy w elementach konstrukcyjnych przenoszenia napędu Nm wg wzoru = (6) Gdzie: Ns moc na wale silnika przed sprzęgłem, Nm straty mocy w układzie przenoszenia napędu od silnika do wirnika. Część mocy Ni dostarczonej do wentylatora jest przekazana do gazu w postaci tzw. mocy użytecznej Nu, którą obliczamy według wzoru:

4 = (7) gdzie f jest współczynnikiem ściśliwości przybliżającym pracę użyteczną do pracy procesu izentropowego. Współczynnik ten w wentylatorach o spiętrzeniu małym jest równy jeden. Dla większych spiętrzeń dobiera się go z odpowiedniego wykresu [1 str. 27]. Stosunek mocy użytecznej Nu do mocy wewnętrznej Ni określa sprawność wewnętrzną wentylatora. Obliczamy ją wg wzoru = (8) Sprawność wewnętrzna ujmuje straty energii podczas konwersji energii mechanicznej dostarczonej do wirnika na ciśnienie. W procesie tym możemy wyróżnić trzy rodzaje strat: straty przepływowe Np: o strata w leju wlotowym, o strata zmiany kierunku, o strata tarcia, o strata niestycznego napływu, o strata w obudowie, o strata przepływów powrotnych, straty brodzenia Nb, straty wolumetryczne Nv Związek pomiędzy mocą użyteczną a wewnętrzną wyrazić można również w postaci równania: = (9) Kolejną istotną wielkością z punkty widzenia oceny całościowej energochłonności maszyny jest sprawność całkowita, definiowana jako stosunek mocy użytecznej do mocy elektrycznej pobieranej przez silnik elektryczny stanowiący napęd maszyny. = (8. ) Wielkości przepływowe opisane powyżej zwane są osiągami wentylatora, w ujęciu graficznym przedstawiane są w formie charakterystyk przepływowych wentylatora, tj. zależności spiętrzenia całkowitego, mocy wewnętrznej i sprawności wewnętrznej (lub całkowitej ) od wydajności wentylatora.

5 W celu umożliwienia porównywania maszyn podobnych geometrycznie lecz o zróżnicowanych wymiarach, korzystając z teorii podobieństwa, wprowadzono zestaw liczb i wskaźników bezwymiarowych. Wskaźnik wydajności: 1 Wskaźnik ciśnienia: Δ 2 1 Wskaźnik mocy wewnętrznej: Wskaźnik szybkobieżności: Δ 8 0,03512 Δ Wskaźnik średnicy: 1,0536 Δ Maszyny podobne zachowują te same charakterystyki przepływowe w ujęciu bezwymiarowym. Rys.2. Kompletna charakterystyka przepływowa wentylatora ( lewa strona charakterystyka wymiarowa, prawa bezwymiarowa)

6 1.3. Podstawowe równanie wirnika maszyny krętnej Jednym z podstawowych praw fizyki, jest zasada zachowania energii, która dla ruchu obrotowego przyjmuje postać zasady zachowania krętu. Mówi ona, że suma momentów wszystkich sił zewnętrznych działających na płyn, obliczanych względem osi obrotu jest równa zmianie jego krętu w danym przedziale czasu. Matematycznie ujmuje to wzór: = dk (10) dτ gdzie: = - kręt płynu, - moment sił zewnętrznych, - prędkość liniowa płynu, - masa elementu płynu, l - ramię działania pędu. Opierając się na powyższym równaniu już w XVIII wieku Leonard Euler podał teoretyczne ujęcie przepływu przez wirnik. Opis stworzony przez Eulera odnosi się jednak do bardzo uproszczonego modelu przepływu, opartego o następujące założenia: przepływający czynnik jest nieściśliwy i nielepki, wirnik składa się z nieskończonej liczby nieskończenie cienkich łopatek, w przepływie przez wirnik zachodzi symetria osiowa przepływu, czynnik jest wstępnie zawirowany. W kolejnych krokach przedstawione zostanie przejście od zasady zachowania krętu do podstawowego równania maszyny wirnikowej, przeprowadzone zgodnie z myślą Eulera. Po scałkowaniu równania (10) = i podzieleniu przez t otrzymujemy: = = = (10) gdzie: - moment obrotowy, - strumień krętu czynnika u wylotu, - strumień krętu czynnika u wlotu, - strumień masy,, - prędkość gazu u wylotu i wlotu wirnika,

7 , - odległość prędkości od osi wirnika. Z relacji trygonometrycznych przedstawionych na rysunku 3 wynikają następujące zależności: =, =. (11) Po podstawienia do równania na moment otrzymujemy: =. (10) Z trójkątów prędkości na wlocie i wylocie do wirnika wynika, że: =, =, (12) i dalej podstawiając równania (12) do (10b) : =. (10) Rys. 3. Kinematyka palisady promieniowej Chcąc przejść na wymiar mocy mnożymy obydwie strony równania przez prędkość obrotową ω: = = =, (13) bowiem =, =. (14) Moc wyrazić możemy iloczynem strumienia masy i pracy jednostkowej:

8 =, (13) z czego wynika, że: = (15) Jest to pierwsza, podstawowa postać równania maszyn przepływowych, zwana również równaniem Eulera. Poszczególne indeksy mówią, że jest to jednostkowa praca użyteczna, teoretyczna dla nieskończonej liczby łopatek. W wirniku rzeczywistym występuje skończona ilość łopatek. Fakt ten uwzględnia się za pomocą liczby zmniejszenia mocy µ: = ( ), (15) Ciągle jest to jednak jednostkowa, użyteczna praca teoretyczna nie uwzględniająca występowania strat w przepływie przez wirnik. Straty te ujmuje sprawność przepływu wentylatora, dając jednocześnie ostateczną zależność na pracę użyteczną przekazywaną do płynu rzeczywistego w wirniku rzeczywistym: = ( ). (15) Należy zaznaczyć że praca odpowiada rzeczywistej pracy wewnętrznej dostarczanej do wirnika. = (16) Użyteczną pracę jednostkową możemy wyrazić także w postaci ciśnienia, wysokości podnoszenia i mocy użytecznej. Δ = (17) h = [] (17) = [] (17) Najczęściej wirnik zasilany jest bezpośrednio z rurociągu bez udziału kierownicy wlotowej. W takim przypadku = 0, a praca przekazana do czynnika wyraża się wzorem = (18) W wymiarze ciśnienia = (18) Spiętrzenie możemy przedstawić w funkcji wydajności, wykorzystując zależności trygonometryczne z trójkątów prędkości przedstawionych na rysunku 3. = (19) = (20)

9 Ostatecznie poszukiwana funkcja = () ma postać 1.4. Punkt pracy = ( ) (18) Wentylator może pracować w różnych punktach swojej charakterystyki ciśnienia od wydajności, w dopuszczalnym z ekonomicznego i eksploatacyjnego punktu widzenia jej zakresie. To, w którym punkcie roboczego zakresu charakterystyki pracuje, zależy od oporów instalacji podłączonej do wentylatora. Najlepiej jest, gdy przy danej wydajności przepływu opory instalacji są równe optymalnemu przyrostowi ciśnienia wentylatora tj. przyrostowi ciśnienia dla największej sprawności wentylatora. Rzeczywisty punkt pracy wentylatora leży na przecięciu charakterystyki przyrostu ciśnienia wentylatora z charakterystyką instalacji (straty przepływu od objętościowego natężenia przepływu). Punkt ten ustalany jest samoistnie w czasie pracy wentylatora, gdy wentylator wytworzy przyrost ciśnienia wymuszający w niej przepływ równy oporowi instalacji. Zatem wentylator musi mieć geometryczne i kinematyczne możliwości wynikające z rodzaju konstrukcji wirnika, aby mógł spowodować oczekiwany przepływ. Rys. 4. Punkt pracy i dopuszczalny zakres pracy Punkty M i E określają dopuszczalny zakres eksploatacji wentylatora. Ograniczenie od góry literą M podyktowane jest granicą pompażu, która przebiega w okolicy maksymalnego przyrostu ciśnienia. Na lewo od punktu M praca wentylatora jest zabroniona, jest to obszar niestabilny charakterystyki występują tam drgania powietrza w całej instalacji, duży hałas i niska sprawność. Poza tym istnieje zasada eksploatacji dotycząca wszystkich maszyn przepływowych zabezpieczająca przed ewentualnym zniszczeniem wirnika na skutek drgań, ażeby nie eksploatować maszyn, w tym wentylatorów, w obszarze pompażowym. Granica użytkowania wentylatora oznaczona literką E ma swoje uzasadnienie natury wyłącznie ekonomicznej, gdyż na prawo od punktu E przepływ przez wentylator jest niskosprawny. Przyjęto normowe ustalenia, że z ekonomicznego punktu widzenia

10 sprawności wentylatora w punktach pomiędzy M i E powinny być większe od 75% sprawności maksymalnej wentylatora, czyli 0,75. Użytkowa część charakterystyki, czyli zakres roboczy stanowi stosunkowo krótki wycinek całej charakterystyki wentylatora, leży na gałęzi stabilnej, zawiera punkt optymalny i najbliższe jego otoczenie. Rys.5. Zakres stabilny i niestabilny charakterystyki, pompaż 1.5. Regulacja wydajności i przyrostu ciśnienia (dopasowanie charakterystyki) Regulacja parametrów wentylatora jest konieczna wówczas, kiedy punkt pracy nie pokrywa się z punktem optymalnym lub gdy proces technologiczny obsługiwany przez wentylator wymaga zmian ciśnienia i wydajności. Regulację parametrów dokonuje się przez zmianę charakterystyki wentylatora przy stałej charakterystyce instalacji lub powodując zmianę charakterystyki instalacji wpływającą na osiągi wentylatora. Wyróżniamy następujące sposoby regulacji: Regulacja przez zmianę obrotów wirnika Rys.6. Wpływ zmiany obrotów wirnika na charakterystykę wentylatora

11 Zmiana krętu na wlocie do wirnika za pomocą kierownic Rys.7. Charakterystyka przyrostu ciśnienia z regulacją krętu Łączenie pojedynczych maszyn w układy szeregowe i równoległe a) b) Rys.8. Współpraca wentylatorów a) szeregowa b) równoległa Dławienie przepływu w instalacji

12 Rys.9. Regulacja parametrów przez dławienie Regulacja obejściowa - bajpas Rys.10. Istota regulacji obejściowej Regulacja przez zwężanie wirnika Rys.11. Wirnik z ruchomą tarczą tylnią Regulacja przez zmianę kąta ustawienia łopatek (tylko wirniki osiowe)

13 Rys.12. Krzywe dławienia wentylatora osiowego dla różnych kątów łopatek

14 2. Instrukcja 2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wymiarowych charakterystyk przepływowych wentylatorów przemysłowych w pracy indywidualnej oraz w wybranych układach współpracy. Zbadanie wpływu wybranych cech konstrukcyjnych oraz parametrów regulacji na przebieg i kształt przedmiotowych charakterystyk Obiekt badań i schemat stanowiska pomiarowego W Laboratorium Maszyn Cieplnych i Przepływowych dostępne są dwa rodzaje wentylatorów: wentylatory promieniowe w zabudowie spiralnej (rys.13a) oraz wentylatory promieniowe w zabudowie kanałowej typ. in-line (rys. 13b.). a) b) Rys. 13. Wentylatory w Laboratorium KMCiP: a) wentylator promieniowy w zabudowie spiralnej, b) wentylator promieniowy w zabudowie kanałowej Rys.14. Schemat stanowiska pomiarowego do wyznaczania charakterystyki przepływowej wentylatora promieniowego

15 2.3. Przebieg ćwiczenia pomiary Wyznaczanie charakterystyki przepływowej wentylatora kanałowego Zadaniem jest wyznaczenie charakterystyki przepływowej wentylatora kanałowego tj. zależności przyrostu ciśnienia, sprawności całkowitej i pobieranej mocy elektrycznej od wydajności maszyny. Charakterystykę należy wyznaczyć dla trzech wartości prędkości obrotowej wirnika zmieniając opory instalacji (dławiąc przepływ) za pomocą przepustnicy regulacyjnej w pełnym zakresie jej działania. Charakterystyki wyznaczane są dla pojedynczego wentylatora oznaczonego symbolem 1 ( stanowisko zestawione z modułów A-B i B-C, moduł C-F odłączony). Obroty n [obr/min] Ciśnienie dynamiczne Nr pomiaru w rurociągu Pa p d. Podciśnienie przed wentylatorem Pa p s Moc elektryczna wentylatora W N el Wilgotność względna powietrza ϕ % Temperatura powietrza o t C pow Badanie współpracy szeregowej wentylatorów Zadaniem jest wyznaczenie pełnej charakterystyki przepływowej (analogicznej do punktu układu wentylatorów współpracujących szeregowo. Charakterystyki wyznaczane są dla szeregowo połączonych wentylatorów oznaczonych symbolami 1 i 2 ( stanowisko zestawione z modułów A-B i B-C oraz C-F, wyłączony wentylator 3 i zamknięta odpowiadająca mu przepustnica). Pomiarów dokonać dla jednej z prędkości obrotowych wirnika z punktu Obroty n [obr/min] Ciśnienie dynamiczne Nr pomiaru w rurociągu Pa p d. Podciśnienie przed wentylatorem Pa p s Moc elektryczna wentylatora W N el Wilgotność względna powietrza ϕ % Temperatura powietrza o t C pow Badanie współpracy równoległej wentylatorów Zadaniem jest wyznaczenie pełnej charakterystyki przepływowej (analogicznej do punktu układu wentylatorów współpracujących równolegle. Charakterystyki wyznaczane są dla równolegle połączonych wentylatorów oznaczonych symbolami 2 i 3 ( stanowisko zestawione z modułów A-B i B-C oraz C-F, wyłączony wentylator

16 1 wolny przepływ). Pomiarów dokonać dla jednej z prędkości obrotowych wirnika z punktu Obroty n [obr/min] Ciśnienie dynamiczne Nr pomiaru w rurociągu Pa p d. Podciśnienie przed wentylatorem Pa p s Moc elektryczna wentylatora W N el Wilgotność względna powietrza ϕ % Temperatura powietrza o t C pow Wyznaczanie charakterystyki przepływowej wentylatora promieniowego w zabudowie spiralnej Zadaniem jest wyznaczenie charakterystyki przepływowej wentylatora promieniowego w zabudowie spiralnej tj. zależności przyrostu ciśnienia, sprawności całkowitej i pobieranej mocy elektrycznej od wydajności maszyny. Charakterystykę należy wyznaczyć dla trzech wartości prędkości obrotowej wirnika (przynajmniej jedna prędkość obrotowa odpowiadająca prędkością z punktu 2.3.1) zmieniając opory instalacji (dławiąc przepływ) za pomocą przepustnicy regulacyjnej w pełnym zakresie jej działania. Charakterystyki wyznaczane są dla pojedynczego wentylatora oznaczonego symbolem 4 ( stanowisko zestawione z modułów A-B oraz B-C, wentylator 1 zamieniony z 4). Obroty n [obr/min] Ciśnienie dynamiczne Nr pomiaru w rurociągu Pa p d. Podciśnienie przed wentylatorem Pa p s Moc elektryczna wentylatora W N el Wilgotność względna powietrza ϕ % Temperatura powietrza o t C pow 2.4. Opracowanie wyników Grupa ćwiczeniowa dostaje wyniki w formie danych cyfrowych celem zaimportowania do programu umożliwiającego ich dalszą obróbkę np. MS Excel, Matlab.

17 Metodyka obliczeń Pierwszym krokiem jest przeliczenie gęstości powietrza w rurociągu na warunki umowne wg wzoru: ( p ϕ p ") ρ N 1 1 p TN kg ρ = + ϕ1 ρ p" ( + ) 3 p t T gdzie: m N 1 N ρ N - gęstość powietrza w warunkach normalnych ρ p1 - ciśnienie absolutne powietrza w rurociągu [ Pa ] ϕ - wilgotność względna powietrza w rurociągu 1 N kg 1,2759 m = 3 p p" - ciśnienie cząstkowe pary wodnej nasyconej suchej dla temperatury 1 T N = 273K T - temperatura powietrza w warunkach normalnych ( ) N kg 3 m p N = Pa ρ p" - gęstość pary wodnej nasyconej suchej dla temperatury T 1 p - ciśnienie powietrza w warunkach normalnych ( ) 1 N t - temperatura powietrza w rurociągu po stronie ssawnej [ C] O T [ Pa ] W oparciu o obliczoną gęstość należy obliczyć, korzystając ze zmierzonej wartości ciśnienia dynamicznego panującego w rurociągu średnią prędkość powietrza w rurociągu: p d = 2 ρ v 2 p v = 2 ρ d m s Wydatek objętościowy w rurociągu należy obliczyć korzystając ze wzoru: 3 m V& = v A gdzie: s 2 [ m ] A - pole przekroju poprzecznego rurociągu, obliczone dla średnicy wewnętrznej d = 20cm Spiętrzenie całkowite, generowane przez wentylator jest sumą spiętrzenia statycznego (przyrost energii potencjalnej) oraz dynamicznego (przyrost energii kinetycznej). Człon dynamiczny jest pomijany zarówno ze względu na równe średnice rurociągów po stronie ssawnej i tłocznej jak również ze względu na wytyczne rozporządzenia komisji UE nr 327/2011 dotyczącego ekoprojektowania. Wytyczne te stanowią, że gdy wentylator pracuje bez instalacji po stronie tłocznej (tłoczy powietrze do otoczenia) człon dynamiczny jest traktowany jako strata i jest pomijany. Zatem zarówno w badaniach pojedynczych wentylatorów jak i ich współpracy spiętrzenie całkowite wyznaczane jest jako suma podciśnienia i ciśnienia atmosferycznego panującego w pomieszczeniu. Ogólnie ujmując:

18 p = p p = 0 p c t s s Z faktu, iż przetwornik ciśnienia, mierzący podciśnienie przed wentylatorem jest podłączony tak, że wskazuje bezwzględną wartość ciśnienia, zatem spiętrzenie całkowite należy obliczyć w oparciu o wzór: p c = p s [ Pa] Moc użyteczna przekazana przez wirnik do gazu dana jest wzorem: N u = V & p c [ W ] Sprawność całkowitą należy obliczyć korzystając ze wzoru: η c = N N u el [ ] Obliczone wielkości należy przedstawić w następującej tabeli: Obroty n [obr/min]. Strumień Spiętrzenie Moc Sprawność Nr pomiaru wydajności [ ] całkowite [] użyteczna [] całkowita [-] Graficzne opracowanie wyników powinno zawierać: Porównanie na jednym wykresie obliczonych wielkości charakteryzujących pracę wentylatora dla punktu ujętych w formie charakterystyk przepływowych (,,, = ( )) celem pokazania wpływu zmiany prędkości obrotowej na ich kształt i przebieg. Porównanie na jednym wykresie obliczonych wielkości charakteryzujących pracę wentylatora dla punktów: (wentylator pojedynczy), (współpraca szeregowa) oraz (współpraca równoległa) ujętych w formie charakterystyk przepływowych (,,, = ( )) celem zinterpretowania wpływu konfiguracji układu na ich kształt i przebieg. Wyniki wybrać dla jednej prędkości obrotowej wirnika. Porównanie na jednym wykresie obliczonych wielkości charakteryzujących pracę wentylatora dla punktu (wentylator promieniowy w zabudowie spiralnej) ujętych w formie charakterystyk przepływowych (,,, = ( )) celem pokazania wpływu zmiany prędkości obrotowej wirnika na ich kształt i przebieg. Porównanie na jednym wykresie obliczonych wielkości charakteryzujących pracę wentylatora dla pomiarów z punktów: (wentylator kanałowy) oraz (wentylator promieniowy w zabudowie

19 spiralnej) ujętych w formie charakterystyk przepływowych (,,, = ( )) celem zinterpretowania wpływu konstrukcji maszyny na ich kształt i przebieg Sprawozdanie Sprawozdanie wykonane odręcznie bądź komputerowo w grupach 3 osobowych, powinno zawierać: Tabelę informacyjną (zgodnie z załącznikiem do instrukcji), Cel ćwiczenia, Schemat stanowiska pomiarowego, Opracowanie wyników pomiarów zgodnie z wytycznymi punktem 2.4 Wnioski wynikające z przeprowadzonego ćwiczenia (interpretacja wykresów z punktu 2.4, własne uwagi i spostrzeżenia) Przykładowe zagadnienia na zaliczenie: 1. Podstawowe równanie wirnika maszyny krętnej 2. Charakterystyka przepływowa wymiarowa i bezwymiarowa 3. Definicja wentylatora, podział, schemat i główne wymiary geometryczne 4. Definicja podstawowych wielkości charakteryzujących pracę wentylatorów (Spiętrzenie całkowite, statyczne, dynamiczne, wydajność, sprawność całkowita, sprawność wewnętrzna, moc użyteczna) 5. Palisada promieniowa wraz z trójkątami prędkości 6. Rodzaje strat w wentylatorze promieniowym 7. Procedura wyznaczania charakterystyk przepływowych 8. Współpraca wentylatorów 9. Sprawność wewnętrzna i całkowita, moc wewnętrzna a użyteczna wentylatora. 10. Punkt pracy wentylatora 11. Sposoby regulacji punktu pracy 12. Liczby bezwymiarowe (ciśnienia, mocy i wydajności) 13. Pompaż 14. Dobór wentylatorów do sieci 15. Optymalny punkt pracy i zakres roboczy charakterystyki przepływowej 16. Proste zadania obliczeniowe z zakresu wentylatorów Literatura: 1.Fortuna S., Wentylatory. Podstawy teoretyczne, zagadnienia konstrukcyjno eksploatacyjne i zastosowanie. Wyd. Techwent, Kraków 2.Fortuna S., Badania wentylatorów i sprężarek. Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 3.Kuczewski S.,1987. Wentylatory. Warszawa, WNT 4.Rydlewicz J., Wentylatory i pompy przepływowe. Łódź, Politechnika Łódzka 5.Ferencowicz J., Wentylacja i klimatyzacja. Warszawa, Arkady

20 6. Tuliszka E., Wentylatory, Sprężarki, Dmuchawy. Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Poznań 7.Dixon S.L., Hall C.A., Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery. 6th Edition. Elsevier 8. Lewis R.I.; Turbomachinery performance analysis, Elsevier Science & Technology Books, 1996r. 9. Bleiber F.P.; Fan Handbook, Selection, Application and Design ; McGrawHill, NY, 1998

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie PODOBIEŃSTWO W WENTYLATORACH TYPOSZEREGI SMIUE Prowadzący: mgr inż. Tomasz Siwek siwek@agh.edu.pl 1. Wstęp W celu umożliwienia porównywania

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie BADANIE WENTYLATORÓW PRZEMYSŁOWYCH SMIUE Prowadzący: mgr inż. Tomasz Siwek siwek@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie teoretyczne 1.1. Definicja wentylatora

Bardziej szczegółowo

Zasada działania maszyny przepływowej.

Zasada działania maszyny przepływowej. Zasada działania maszyny przepływowej. Przyrost ciśnienia statycznego. Rys. 1. Izotermiczny schemat wirnika maszyny przepływowej z kanałem miedzy łopatkowym. Na rys.1. pokazano schemat wirnika maszyny

Bardziej szczegółowo

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna Badania wentylatora /. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z budową i metodami badań podstawowych typów wentylatorów. II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż.

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. Jerzy Wiejacha ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE

WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE Historia Czerpak do wody używany w Egipcie ok. 1500 r.p.n.e. Historia Nawadnianie pól w Chinach Historia Koło wodne używane w Rzymie Ogólna klasyfikacja pomp POMPY POMPY

Bardziej szczegółowo

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym 1 Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wentylatory są niezbędnym elementem systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Maszyny przepływowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC-1-505-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych

J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych a) Wentylator lub pompa osiowa b) Wentylator lub pompa diagonalna c) Sprężarka lub pompa odśrodkowa d) Turbina wodna promieniowo-

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 7 BADANIE POMPY II

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 7 BADANIE POMPY II INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI Laboratorium z mechaniki płynów ĆWICZENIE NR 7 BADANIE POMPY II 2 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i działaniem

Bardziej szczegółowo

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna Badania wentylatora /. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z budową i metodami badań podstawowych typów wentylatorów oraz wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE POMP WIROWYCH SYMBOLE, NAZWY, OKREŚLENIA I ZALEŻNOŚCI PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH

Wykład 5 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE POMP WIROWYCH SYMBOLE, NAZWY, OKREŚLENIA I ZALEŻNOŚCI PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH Wykład 5 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE POMP WIROWYCH SYMBOLE, NAZWY, OKREŚLENIA I ZALEŻNOŚCI PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH POMPĘ I WARUNKI JEJ PRACY Symbol, Nazwa, określenie, zależność Jednostka

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności dokonywania pomiarów parametrów roboczych układu pompowego. Zapoznanie z budową

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie BADANIE POMP WIROWYCH I ICH UKŁADÓW PRACY Prowadzący: mgr inż. Tomasz Siwek siwek@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie teoretyczne 1.1. Definicja pompy

Bardziej szczegółowo

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH ĆWICZENIE II OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą określania oporów przepływu w przewodach. 2. LITERATURA 1. Informacje z wykładów i ćwiczęń

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI Laboratorium z mechaniki płynów ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH . Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest doświadczalne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański,

Bardziej szczegółowo

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH ĆWICZENIE II OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą określania oporów przepływu w przewodach. 2. LITERATURA 1. Informacje z wykładów i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Pomiar pompy wirowej

Pomiar pompy wirowej Pomiar pompy wirowej Instrukcja do ćwiczenia nr 20 Badanie maszyn - laboratorium Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, grudzień 2006 r. 1. Wstęp Pompami nazywamy

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania Zadanie 1 Przez zwężkę o średnicy D = 0,2 m, d = 0,05 m przepływa woda o temperaturze t = 50 C. Obliczyć jakie ciśnienie musi panować w przekroju 1-1, aby w przekroju 2-2 nie wystąpiło zjawisko kawitacji,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Laboratorium Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I POMIARÓW MASZYN CIEPLNYCH Podstawy teoretyczne do ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WWWOax

Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WWWOax Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WWWOax Wentylatory serii WWWOax są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Stosowane są do wentylacji pomieszczeń, podmuchu kotłów,

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Badania wentylatorów na potrzeby wprowadzenia do obrotu lub dopuszczenie ich do użytku w systemach wentylacji mieszkaniowej SWM lub niemieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie numer 2 Pomiar współczynnika oporu liniowego 1. Wprowadzenie Stanowisko służy do analizy zjawiska liniowych strat energii podczas przepływu laminarnego i turbulentnego przez rurociąg mosiężny

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie numer Pomiar współczynnika oporu liniowego 1. Wprowadzenie Stanowisko służy do analizy zjawiska liniowych strat energii podczas przepływu laminarnego i turbulentnego przez rurociąg mosiężny o

Bardziej szczegółowo

Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją..

Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją.. Eksperyment 1.2 1.2 Bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej Zadanie Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją.. Układ połączeń

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-05 Temat: Pomiar parametrów przepływu gazu. Opracował: dr inż.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO Wielkościami liczbowymi charakteryzującymi pracę silnika są parametry pracy silnika do których zalicza się: 1. Średnie ciśnienia obiegu 2. Prędkości

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax Wentylatory serii WWOax to typoszereg wysokosprawnych wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego 1. Temat ćwiczenia :,,Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła 2. Cel ćwiczenia : Określenie globalnego współczynnika przenikania ciepła k

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych. a) Układ ssący b) Układ tłoczący c) Układ ssąco-tłoczący

J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych. a) Układ ssący b) Układ tłoczący c) Układ ssąco-tłoczący J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych Pompy dzielimy ogólnie na wyporowe i wirowe. Jedną z kategorii pomp wirowych są pompy wirnikowe, które z kolei dzielimy na: odśrodkowe, helikoidalne,

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe typu WPO-10/25 WPO-18/25 PRZEZNACZENIE

Wentylatory promieniowe typu WPO-10/25 WPO-18/25 PRZEZNACZENIE Wentylatory promieniowe typu WPO-10/25 WPO-18/25 Typoszereg wentylatorów promieniowych wysokoprężnych ogólnego przeznaczenia składa się z pięciu wielkości: WPO-10/25; WPO-12/25; WPO-14/25; WPO-16/25; WPO-18/25,

Bardziej szczegółowo

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N 7 PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ . Cel ćwiczenia Doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie profilu prędkości w rurze prostoosiowej 2. Podstawy teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy Opracowanie: mgr inż. Anna Dettlaff Obowiązkowa zawartość projektu:. Strona tytułowa 2. Tabela z punktami 3. Dane wyjściowe do zadania

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne Nazwa modułu: Pompy, sprężarki i wentylatory Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Bardziej szczegółowo

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie wentylatora - 1 -

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie wentylatora - 1 - Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYAMIKI Badanie wentylatora - 1 - Wiadomości podstawowe Wentylator jest maszyną przepływową, słuŝącą do przetłaczania i spręŝania czynników gazowych.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 1 Charakterystyka zasilacza hydraulicznego Opracowanie: R. Cieślicki, Z. Kudźma, P. Osiński, J. Rutański, M. Stosiak Wrocław 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA 1.a. WYZNACZANIE

Bardziej szczegółowo

Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej

Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej Wentylacja i klimatyzacja 2 -ćwiczenia- Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej Przepływ powietrza w przewodach wentylacyjnych Powietrze dostarczane jest do pomieszczeń oraz z nich usuwane

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie BADANIE POMP WIROWYCH I ICH UKŁADÓW PRACY WERSJA ROZSZERZONA (SMIUE) Prowadzący: mgr inż. Tomasz Siwek siwek@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH:

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 1. Określić nadciśnienie powietrza panujące w rurociągu R za pomocą U-rurki, w której znajduje się woda. Różnica poziomów wody w U-rurce wynosi h = 100 cm. Zadanie 2. Określić podciśnienie i ciśnienie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie numer 3 Pomiar współczynnika oporu lokalnego 1 Wprowadzenie Stanowisko umożliwia wykonanie szeregu eksperymentów związanych z pomiarami oporów przepływu w różnych elementach rzeczywistych układów

Bardziej szczegółowo

Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia

Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych Instrukcja do ćwiczenia III Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia Sonda poboru ciśnienia Sonda poboru ciśnienia (Rys. ) jest to urządzenie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie numer 5 Wyznaczanie rozkładu prędkości przy przepływie przez kanał 1. Wprowadzenie Stanowisko umożliwia w eksperymentalny sposób zademonstrowanie prawa Bernoulliego. Układ wyposażony jest w dyszę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROJEKTOWANIA Z PRZEDMIOTU POMPY I WENTYLATORY

INSTRUKCJA DO PROJEKTOWANIA Z PRZEDMIOTU POMPY I WENTYLATORY Andrzej Raczyński INSTRUKCJA O PROJEKTOWANIA Z PRZEMIOTU POMPY I WENTYLATORY Wyd. 04. ======================================================================= Temat. Projekt zarysu pompy tłokowej jednocylindrowej

Bardziej szczegółowo

Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 4

Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 4 Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 4 dr hab. inż. Bartosz Zajączkowski bartosz.zajaczkowski@pwr.edu.pl Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

[1] CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja rzeczywistej przemiany termodynamicznej poprzez wyznaczenie wykładnika politropy.

[1] CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja rzeczywistej przemiany termodynamicznej poprzez wyznaczenie wykładnika politropy. [1] CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja rzeczywistej przemiany termodynamicznej poprzez wyznaczenie wykładnika politropy. [2] ZAKRES TEMATYCZNY: I. Rejestracja zmienności ciśnienia w cylindrze sprężarki (wykres

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych

Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych Laboratorium LAB3 Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych Pomiary identyfikacyjne pól prędkości przepływów przez wymienniki, ze szczególnym uwzględnieniem wymienników

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I-21

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I-21 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I-21 Ćwiczenie nr 5. POMIARY NATĘŻENIA PRZEPŁYWU GAZÓW METODĄ ZWĘŻOWĄ 1. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE TYPOSZEREG: FK, FKD

WENTYLATORY PROMIENIOWE TYPOSZEREG: FK, FKD WENTYLATORY PROMIENIOWE TYPOSZEREG: FK, FKD ZASTOSOWANIE Wentylatory serii FK są wentylatorami wysokosprawnymi, w wykonaniu standardowym przeznaczone są do przetłaczania gazów chemicznie obojętnych, o

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO . Cel ćwiczenia Doświadczalne wyznaczenie rozkładu ciśnienia piezometrycznego w zwęŝce Venturiego i porównanie go z

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria Cieplna i Samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Wyznaczanie gęstości pozornej i porowatości złoża, przepływ gazu przez złoże suche, opory przepływu.

Ćwiczenie 3: Wyznaczanie gęstości pozornej i porowatości złoża, przepływ gazu przez złoże suche, opory przepływu. 1. Część teoretyczna Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome Przepływ płynu przez warstwę luźno usypanego złoża występuje w wielu aparatach, np. w kolumnie absorpcyjnej, rektyfikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Zwężki znormalizowane: a) kryza, b) dysza, c) dysza Venturiego [2].

Rys.1. Zwężki znormalizowane: a) kryza, b) dysza, c) dysza Venturiego [2]. WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEPŁYWU W ZWĘŻKACH POMIAROWYCH DLA GAZÓW 1. Wprowadzenie Najbardziej rozpowszechnioną metodą pomiaru natężenia przepływu jest użycie elementów dławiących płyn. Stanowią one

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa

Instrukcja stanowiskowa POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej w Płocku Zakład Aparatury Przemysłowej LABORATORIUM WYMIANY CIEPŁA I MASY Instrukcja stanowiskowa Temat:

Bardziej szczegółowo

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH Dr inż. Robert Jakubowski Literatura Literatura: [] Balicki W. i in. Lotnicze siln9iki turbinowe, Konstrukcja eksploatacja diagnostyka, BNIL nr 30 n, 00 [] Dzierżanowski

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe bębnowe jednostrumieniowe WPB

Wentylatory promieniowe bębnowe jednostrumieniowe WPB Wentylatory promieniowe bębnowe jednostrumieniowe WPB Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe ssące bębnowe (z wirnikiem typu bębnowego) z napędem bezpośrednim typu WPB produkowane są w wielkościach

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE UKŁADU WYLOTU WENTYLATORÓW (wg PN-92/M-43011) ( W NAWIASACH OZNACZENIA wg PN-78/M-43012).

OZNACZENIE UKŁADU WYLOTU WENTYLATORÓW (wg PN-92/M-43011) ( W NAWIASACH OZNACZENIA wg PN-78/M-43012). ZASTOSOWANIE Wentylatory serii FK są wentylatorami wysokosprawnymi, w wykonaniu standardowym przeznaczone są do przetłaczania gazów chemicznie obojętnych, o stężeniu zapylenia do 0,3 [g/m 3 ] i temperaturze

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfi kacja i zasady działania pomp i innych przenośników cieczy 2. Parametry pracy pompy i układu pompowego

1. Klasyfi kacja i zasady działania pomp i innych przenośników cieczy 2. Parametry pracy pompy i układu pompowego Spis treści Przedmowa................................................................... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń................................................... 13 1. Klasyfikacja i zasady działania

Bardziej szczegółowo

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW. Dr inż. Robert Jakubowski

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW. Dr inż. Robert Jakubowski WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH Dr inż. Robert Jakubowski Literatura Literatura: [] Balicki W. i in. Lotnicze siln9iki turbinowe, Konstrukcja eksploatacja diagnostyka, BNIL nr 30 n, 00 [] Dzierżanowski

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII DO NAPĘDU WENTYLATORÓW GŁÓWNEGO PRZEWIETRZANIA KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO. Czerwiec 2018

RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII DO NAPĘDU WENTYLATORÓW GŁÓWNEGO PRZEWIETRZANIA KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO. Czerwiec 2018 RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII DO NAPĘDU WENTYLATORÓW GŁÓWNEGO PRZEWIETRZANIA KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO Zbigniew Krawczyk Klaudiusz Pilarz Czerwiec 2018 I. WSTĘP II. III. IV. OCENA DOBORU WENTYLATORA GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 7

Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 7 Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 7 dr hab. inż. Bartosz Zajączkowski bartosz.zajaczkowski@pwr.edu.pl Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy

Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH INSTRUKCJA do ćwiczeń laboratoryjnych z Metrologii wielkości energetycznych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki π S, Temperatura gazów przed turbiną T 3 Model obliczeń

Bardziej szczegółowo

DRGANIA SWOBODNE UKŁADU O DWÓCH STOPNIACH SWOBODY. Rys Model układu

DRGANIA SWOBODNE UKŁADU O DWÓCH STOPNIACH SWOBODY. Rys Model układu Ćwiczenie 7 DRGANIA SWOBODNE UKŁADU O DWÓCH STOPNIACH SWOBODY. Cel ćwiczenia Doświadczalne wyznaczenie częstości drgań własnych układu o dwóch stopniach swobody, pokazanie postaci drgań odpowiadających

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ.

BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ. BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ. Definicja i podział sprężarek Sprężarkami ( lub kompresorami ) nazywamy maszyny przepływowe, służące do podwyższania ciśnienia gazu w celu zmagazynowania go w zbiorniku. Gaz

Bardziej szczegółowo

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA 3.b. WPŁYW ŚREDNICY

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWDs/1,4 WPWDs/1,8

WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWDs/1,4 WPWDs/1,8 WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWDs/1,4 WPWDs/1,8 Wentylatory serii WPWDs to typoszereg wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości

Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości dr inż. Jerzy Wiejacha ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZ. BMiP, PŁOCK

Bardziej szczegółowo

prędkości przy przepływie przez kanał

prędkości przy przepływie przez kanał Ćwiczenie numer 5 Wyznaczanie rozkładu prędkości przy przepływie przez kanał 1. Wprowadzenie Stanowisko umożliwia w eksperymentalny sposób zademonstrowanie prawa Bernoulliego. Układ wyposażony jest w dyszę

Bardziej szczegółowo

. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest porównanie na drodze obserwacji wizualnej przepływu laminarnego i turbulentnego, oraz wyznaczenie krytycznej licz

. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest porównanie na drodze obserwacji wizualnej przepływu laminarnego i turbulentnego, oraz wyznaczenie krytycznej licz ZAKŁAD MECHANIKI PŁYNÓW I AERODYNAMIKI ABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW ĆWICZENIE NR DOŚWIADCZENIE REYNODSA: WYZNACZANIE KRYTYCZNEJ ICZBY REYNODSA opracował: Piotr Strzelczyk Rzeszów 997 . Cel ćwiczenia Celem

Bardziej szczegółowo

Wpływ charakterystyki zastępczej otoczenia rejonu wydobywczego na zagrożenie metanowe

Wpływ charakterystyki zastępczej otoczenia rejonu wydobywczego na zagrożenie metanowe Instytut Eksploatacji Złóż Wydział Górnictwa i Geologii Politechnika śląska Wpływ charakterystyki zastępczej otoczenia rejonu wydobywczego na zagrożenie metanowe Grzegorz Pach Zenon Różański Paweł Wrona

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl Pompy,, ssawy,, wentyllatory ii dmuchawy ((oraz iich regullacjja ii aparattura konttrollno pomiiarowa)) 18 19 marca 2014 r. Szanowni Państwo, maszyny przepływowe są elementem większych systemów i to, czego

Bardziej szczegółowo

Pompy w górnictwie Grzegorz Pakuła, Marian Strączyński SPIS TREŚCI

Pompy w górnictwie Grzegorz Pakuła, Marian Strączyński SPIS TREŚCI Pompy w górnictwie Grzegorz Pakuła, Marian Strączyński SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. SYSTEMY ODWADNIANIA KOPALŃ GŁĘBINOWYCH III. SYSTEMY ODWADNIANIA KOPALŃ ODKRYWKOWYCH IV. POMPY WIROWE IV.1. Podział pomp IV.1.1.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys.

Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys. Ćwiczenie M- Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego. Cel ćwiczenia: pomiar przyśpieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła fizycznego.. Przyrządy: wahadło rewersyjne, elektroniczny

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPO- 10/25 WPO 18/25

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPO- 10/25 WPO 18/25 WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPO- 10/25 WPO 18/25 Wentylatory promieniowe WPO 10/25 WPO 18/25 to typoszereg wentylatorów wysokoprężnych ogólnego przeznaczenia. W zakresie są następujące

Bardziej szczegółowo

Przepływ cieczy w pompie wirowej. Podstawy teoretyczne i kinematyka przepływu przez wirniki pomp wirowych.

Przepływ cieczy w pompie wirowej. Podstawy teoretyczne i kinematyka przepływu przez wirniki pomp wirowych. Przepływ cieczy w pompie wirowej W zależności od ukształtowania wirnika pompy wirowe dzielimy na : - pompy odśrodkowe, - pompy diagonalne i helikoidalne, - pompy śmigłowe. Rys. 3.1. Powierzchnie prądu

Bardziej szczegółowo

REAKCJA HYDRODYNAMICZNA STRUMIENIA NA NIERUCHOMĄ PRZESZKODĘ.

REAKCJA HYDRODYNAMICZNA STRUMIENIA NA NIERUCHOMĄ PRZESZKODĘ. REAKCJA HYDRODYNAMICZNA STRUMIENIA NA NIERUCHOMĄ PRZESZKODĘ. Reakcją hydrodynamiczną nazywa się siłę, z jaką strumień cieczy działa na przeszkodę /zaporę / ustawioną w jego linii działania. W technicznych

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-06 Temat: Wyznaczanie zmiany entropii ciała

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH Temat: Pomiar mocy mieszania cieczy ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BMiP 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Urządzenia nastawcze

Urządzenia nastawcze POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Urządzenia nastawcze Laboratorium automatyki (A-V) Opracował: dr inż. Leszek Remiorz Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki wentylatorów

Charakterystyki wentylatorów Charakterystyki wentylatorów Charakterystyki wymiarowe Do charakterystyk wymiarowych zalicza się: - charakterystykę sprężu całkowitego Δp = f(q), - charakterystykę sprężu statycznego Δp st = f(q), - charakterystykę

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA CIEPŁA PODCZAS KONWEKCJI WYMUSZONEJ GAZU W RURZE

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA CIEPŁA PODCZAS KONWEKCJI WYMUSZONEJ GAZU W RURZE Ćwiczenie 1: WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA WNIKANIA CIEPŁA PODCZAS KONWEKCJI WYMUSZONEJ GAZU W RURZE 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest eksperymentalne wyznaczenie współczynnika wnikania ciepła podczas

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO Wentylatory serii WPPO to typoszereg wysokosprawnych wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

Definicja i własności wartości bezwzględnej.

Definicja i własności wartości bezwzględnej. Równania i nierówności z wartością bezwzględną. Rozwiązywanie układów dwóch (trzech) równań z dwiema (trzema) niewiadomymi. Układy równań liniowych z parametrem, analiza rozwiązań. Definicja i własności

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 10 Badania porównawcze układów sterowania i regulacji prędkością odbiornika hydraulicznego Opracowanie: H. Kuczwara, Z. Kudźma, P. Osiński,

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II

J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II J. Szantyr Wykład nr 6 Przepływy w przewodach zamkniętych II W praktyce mamy do czynienia z mniej lub bardziej złożonymi rurociągami. Jeżeli strumień płynu nie ulega rozgałęzieniu, mówimy o rurociągu prostym.

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE ŚCIENNE

APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE ŚCIENNE APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE ŚCIENNE Aparaty grzewczo-wentylacyjne typu AS są to urządzenia służące do przygotowania żądanej ilości powietrza o odpowiednich parametrach do ogrzewania oraz wentylacji hal

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 2 Metody sterowania prędkością odbiornika hydraulicznego w układach z pompą stałej wydajności sterowanie dławieniowe Opracowanie: Z.

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 1: Wahadło fizyczne. opis ruchu drgającego a w szczególności drgań wahadła fizycznego

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 1: Wahadło fizyczne. opis ruchu drgającego a w szczególności drgań wahadła fizycznego Nazwisko i imię: Zespół: Data: Cel ćwiczenia: Ćwiczenie nr 1: Wahadło fizyczne opis ruchu drgającego a w szczególności drgań wahadła fizycznego wyznaczenie momentów bezwładności brył sztywnych Literatura

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie EA1 Silniki wykonawcze prądu stałego

Ćwiczenie EA1 Silniki wykonawcze prądu stałego Akademia Górniczo-Hutnicza im.s.staszica w Krakowie KATEDRA MASZYN ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie EA1 Silniki wykonawcze prądu stałego Program ćwiczenia: A Silnik wykonawczy elektromagnetyczny 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

1. Część teoretyczna. Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome

1. Część teoretyczna. Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome 1. Część teoretyczna Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome Przepływ płynu przez warstwę luźno usypanego złoża występuje w wielu aparatach, np. w kolumnie absorpcyjnej, rektyfikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYKI ANTYKAWITACYJNEJ NADWYŻKI WYSOKOŚCI CIŚNIENIA METODĄ DŁAWIENIOWĄ

WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYKI ANTYKAWITACYJNEJ NADWYŻKI WYSOKOŚCI CIŚNIENIA METODĄ DŁAWIENIOWĄ Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA 5.b. WYZNACZENIE

Bardziej szczegółowo