Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I"

Transkrypt

1 Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I stan prawny na styczeń 2014 roku Podczas opisywania procedury rejestracji działalności wspomniane było, że wraz z rejestracją w CEIDG przedsiębiorca zostaje zgłoszony do urzędu skarbowego. Zgłoszenie dotyczy natomiast jedynie kwestii związanych z podatkiem dochodowym. Pozostaje więc jeszcze kwestia podatku od towarów i usług (VAT), o którym szerzej w części II artykułu dotyczącego rozliczeń z urzędem skarbowym. Obowiązki każdego przedsiębiorcy Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy osiągającego w danym roku dochody, bez względu na ich wysokość jest rozliczenie z podatku. W zależności z jakiego tytułu podatku dokonywane jest rozliczenie przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na to by opłaty uiszczać w odpowiednim urzędzie skarbowym. To bowiem urząd skarbowy jest instytucją, która zajmuje się podatkami. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) dotyczy jak sama nazwa wskazuje osób fizycznych, także tych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą czy będących wspólnikami spółki cywilnej lub spółek osobowych. PIT jest rozliczany w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Spółki kapitałowe opłacają podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Urzędem właściwym do rozliczeń z tytułu CIT jest urząd skarbowy przyporządkowany odpowiednio ze względu na miejsce siedziby spółki. Natomiast kwestie związane z podatkiem od towarów i usług przyporządkowane są urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu, czyli zwykle miejsce wykonywania działalności gospodarczej. W związku z tym może się zdarzyć, że dany przedsiębiorca przy rozliczeniach będzie korzystał z dwóch różnych urzędów skarbowych. Wybór formy opodatkowania PIT Początkujący przedsiębiorcy już we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1 wybierają formę płatności podatku dochodowego: na zasadach ogólnych; podatek liniowy; zryczałtowane formy opodatkowania: - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, - karta podatkowa. Podatek na zasadach ogólnych Podatek dochodowy na zasadach ogólnych to podstawowa forma opodatkowania dochodu osoby fizycznej. Zmiany na inną formę muszą być potwierdzone wnioskiem lub oświadczeniem skierowanym do Naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego. W innym przypadku stosuje się właśnie rozliczenie na zasadach ogólnych. Podstawą zastosowania zasady ogólnej jest wyliczenie dochodu. Dochód to osiągnięty przychód z prowadzonej działalności pomniejszony o koszt jego uzyskania. DOCHÓD = PRZYCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI - KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Skąd wziąć dane dotyczące tych wielkości? Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek prowadzenia ewidencji. W zależności od wybranej formy prowadzonej działalności oraz od formy rozliczeń prowadzą ewidencję w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (KPiR) bądź w księgach rachunkowych. To właśnie na podstawie zapisów wynikających z tych dokumentów przedsiębiorca będzie ustalał wielkość przychodów i kosztów / 7

2 dotyczących prowadzonej działalności. Na podstawie ustalonego dochodu należy wyliczyć podatek według skali podatkowej zgodnie z formą dla rozliczeń na zasadach ogólnych. Podstawowe wielkości ogłaszane są przez Ministra Finansów. Skala podatkowa na rok 2013 oraz 2014 Podstawa obliczenia podatku w złotych ponad Podatek wynosi do % minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 PLN ,02 PLN plus 32% nadwyżki ponad Roczna kwota zmniejszająca podatek Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 556,02 PLN 3091 PLN Zgodnie z zaprezentowaną obecnie obowiązującą skalą podatkową osiągnięcie dochodu w skali roku, w kwocie niższej bądź równej zł skutkuje koniecznością zapłaty podatku w wysokości 18%. Wyjątkiem jest osiągnięcie przez podatnika dochodu rocznego nie przekraczającego zł. Dochód w takiej wysokości nie powoduje obowiązku zapłaty podatku. Nie oznacza to jednak zwolnienia z obowiązku złożenia deklaracji rocznej, która jest podstawą dokumentacji związanej z rozliczeniem podatku. Temat deklaracji będzie jeszcze poruszany w tym artykule. Dochody przekraczające kwotę limitu stosowania niższej stawki procentowej, przekraczające zł, będą opodatkowane stawką 32%. Nie oznacza to jednak, że cały dochód będzie opodatkowany wyższą stawką. Dochód w wysokości zł będzie oprocentowany 18%, a więc podatek wyniesie ,04 zł. Pomniejszony on zostaje o kwotę zmniejszającą podatek (556,02 zł), a dopiero następnie dodawany jest podatek w wysokości 32% liczony od tej części dochodów, które wykraczają poza kwotę zł. Podatek liniowy Kolejną formę rozliczeń z tytułu podatku dochodowego stanowi podatek liniowy w wysokości 19%. Taką stawkę płaci się bez względu na wielkość osiągniętego dochodu (obliczanego tak jak przy zasadach ogólnych). Podatek liniowy obowiązuje jedynie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Nie każdy jednak prowadzący pozarolniczą działalność może wybrać taką formę rozliczeń. Liniowej stawki podatku nie mogą wybrać przedsiębiorcy uzyskujący przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. W takiej sytuacji wybór stawki liniowej możliwy będzie dopiero po upływie roku czasu. Wady i zalety rozliczania według zasad ogólnych Zasady ogólne obowiązują każdego przedsiębiorcę jeżeli nie złoży on oświadczenia lub nie zgłosi przy rejestracji działalności chęci przyjęcia innych zasad rozliczenia z tytułu podatku dochodowego. Ta forma rozliczenia ma swoje wady i zalety, a jej zmiana może przynieść korzyści tylko w określonych przypadkach. Główną zaletą rozliczeń na zasadach ogólnych jest możliwość skorzystania z każdych oferowanych przez rząd ulg i odliczeń. Przedsiębiorcy na zasadach ogólnych mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub korzystać z przywileju / 7

3 rozliczeń dedykowanych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Skala podatkowa jest korzystna dla podatników, których działalność wiąże się z ponoszeniem znaczących kosztów w celu uzyskania przychodu. Przedsiębiorca ma bowiem możliwość zakwalifikowania wydatków powiązanych z osiągnięciem przychodów do kosztów uzyskania przychodu a następnie na ich podstawie wyliczenia podstawy opodatkowania (przychody - koszty). Minusem jest wysoki drugi próg podatkowy. Oznacza to, że po przekroczeniu pewnej kwoty dochodu przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty większej kwoty podatku. Dotyczy to jednak określonej wysokości dochodu gdzie osiągnięcie pewnego punktu przestaje być opłacalne świadczy o tym, korzystanie z podatku liniowego, które dopiero przy takich dochodach generowałoby korzyści a rozliczając się na zasadach ogólnych przedsiębiorca w pewnym sensie ponosiłby stratę. Kolejną wadą zasad ogólnych jest obowiązek prowadzenia ściśle określonej ewidencji księgowej. Gromadzenie dokumentów oraz reguły dotyczące zasad kwalifikowania wydatków mogą sprawiać problemy. Konieczna jest również kontrola tych zapisów bowiem nieprawidłowo prowadzona ewidencja może spowodować konieczność zapłacenia kary. Możliwości skorzystania z opodatkowania zryczałtowanego Ryczałt stanowi uproszczona formę rozliczania się z podatku dochodowego. Ryczałt oblicza się od inaczej, niż w przypadku zasad ogólnych, pojętego dochodu. Formy zryczałtowane nie są przeznaczone dla każdego. Aby móc rozliczać się na tych zasadach należy spełnić określone warunki. W ryczałcie ewidencjonowanym dochód to przychód, którego nie pomniejszamy o żadne koszty związane z jego uzyskaniem. Stawka, czyli wysokość ryczałtu zależy od rodzaju działalności. Przy ryczałcie mogą wystąpić stawki w wysokości: 20% - przychody z tytułu wykonywania niektórych wolnych zawodów m.in. lekarz, stomatolog, tłumacz przysięgły; 17,5% - przychody ze świadczenia określonych usług niematerialnych m.in. wynajmu samochodów osobowych, usług parkingowych, pośrednictwa w handlu hurtowym; 8,5% - od przychodów z wybranych usług m.in. najmu i dzierżawy (do kwoty euro), gastronomicznych w zakresie sprzedaży alkoholu powyżej 1,5% czy usług związanych z prowadzeniem przedszkoli; 5,5% - działalność wytwórcza i budowlana; 3% - handel i usługi gastronomiczne z wyjątkiem tych objętych stawką 8,5%. Karta podatkowa Ta forma przeznaczona jest dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej: usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej, wyłącznie na terytorium kraju. Przepisy dotyczące karty podatkowej (głównie ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r. oraz obwieszczenia ministra) dość szczegółowo określają zakres i rozmiar poszczególnych rodzajów działalności, a także warunki w jakich dana działalność powinna być prowadzona, gdy przy jej rozliczaniu ma być zastosowana karta podatkowa. W ten sposób działalność rozliczają m.in. zegarmistrz, krawiec, fryzjer czy taksówkarz. Nie każdy zegarmistrz czy fryzjer może się jednak rozliczać na podstawie karty podatkowej. Spełnione muszą być m.in. warunki: prowadząc działalność nie można korzystać z usług innych firm (oprócz specjalistycznych), jak też zatrudniać osób na umowę zlecenia i umowę o dzieło do wykonywania prac związanych z ta działalnością, można natomiast zatrudniać takie osoby na umowę o pracę do limitu max stanu zatrudnienia; współmałżonek nie może prowadzić osobnej działalności o takim samym charakterze, natomiast nie jest / 7

4 wykluczona współpraca małżonka w ramach jednej działalności. W przypadku karty podatkowej nie ma z góry ustalonych stawek podatku (jak w ryczałcie ewidencjonowanym) przyporządkowanych do określonych czynności. Decyzję o wysokości podatku wydaje Naczelnik urzędu skarbowego. Może on również wydać decyzję o odmowie przyznania karty podatkowej danemu podatnikowi. Od wydanej decyzji Naczelnika można się odwołać do Dyrektora Izby Skarbowej w terminie 14 dni. Podatnik ma prawo również zrezygnować z karty podatkowej jeżeli zgłosi to Naczelnikowi urzędu w terminie do 14 dni od doręczenia decyzji. Decyzja o wysokości stawki podatku przy karcie podatkowej wydawana jest co rok. Nie wiąże się to jednak z koniecznością corocznego składania wniosku o wydanie tej decyzji. Podatnik, któremu Naczelnik wydał raz decyzję automatycznie co roku dostaje nową decyzje Naczelnika. Przy wydawaniu decyzji o stawce podatku brane pod uwagę są: rodzaj i zakres prowadzonej działalności, liczba zatrudnionych pracowników, liczba mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność. W związku z tym można zauważyć, że w przypadku karty podatkowej wysokość podatku nie zależy od uzyskiwanej wielkości dochodu czy przychodu z działalności. Zaliczki na PIT Zakładający działalność gospodarczą w składanym wniosku rejestracyjnym CEIDG-1 wybiera się również formę zapłaty zaliczki. Przy tej pozycji podatnik ma do wyboru zaliczki: kwartalne, miesięczne, uproszczone. Zaliczki płacą podatnicy, którzy wybrali rozliczanie podatku na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Ryczałtowcy także mają obowiązek comiesięcznego/cokwartalnego rozliczania się z podatku. Natomiast w ich przypadku nie jest to zaliczka na podatek dochodowy a po prostu zryczałtowany podatek za konkretny okres. Zaliczki i należny podatek przedsiębiorca ma obowiązek wyliczać sam. Nie zrobi tego za niego urząd skarbowy. Zaliczka przy zasadach ogólnych Zaliczki na podatek dochodowy przedsiębiorca płaci gdy wysokość dochodu w danym roku podatkowym przekroczy kwotę wolną od podatku (w 2013 r.oraz 2014 r zł). Oznacza to, że jeżeli w danym miesiącu lub kwartale przedsiębiorca przekroczy tę kwotę w terminie do 20 kolejnego miesiąca/kwartału ma obowiązek zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Może się jednak zdarzyć, że pomimo iż dochód przedsiębiorcy przekroczy kwotę wolną od podatku nie będzie on musiał płacić zaliczki. Wynika to z zasad stosowanych przy jej wyliczaniu. Zaliczkę płaci się na podstawie wyliczonych narastająco przychodów i kosztów, z których wylicza się dochód. Czyli nie bierzemy pod uwagę tylko przychodów i kosztów z danego miesiąca ale sumujemy wszystkie przychody i koszty włącznie do miesiąca za, który wyliczamy zaliczkę. Od dochodu można także odliczyć stratę z lat ubiegłych oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pod warunkiem, że wcześniej nie zaliczymy ich do kosztów w KPiR). Następnie wyliczamy podatek od uzyskanego dochodu czyli mnożymy go razy 18% (dla limitu zł). Tak wyliczony podatek pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek (za 2013 r. oraz 2014 r. 556,02 zł) oraz o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (w wymiarze 7,75% podstawy). Ostatni krok to pomniejszenie kwoty podatku, którą wyliczyliśmy na podstawie dotychczasowych obliczeń, o sumę zapłaconych już zaliczek. Wynik zaokrągla się do pełnych złotych (od 50 gr w górę, poniżej 50 gr w dół). Na pierwszy rzut oka sposób wyliczania może się wydawać dość skomplikowany ale w rzeczywistości nie jest to takie trudne. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na prowadzenie księgowości za pomocą programów on-line nie będą musieli się martwić o wyliczanie zaliczek bowiem zrobi to za nich program na podstawie wprowadzanych do / 7

5 systemu danych. Taki sposób wyliczeń powoduje, że nawet gdy dochód przekroczy kwotę wolną od podatku czyli zł z uwagi na przysługujące odliczenia z tytułu kwoty zmniejszającej podatek oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne może zdarzyć się sytuacja, że przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do wpłaty zaliczki. Termin wpłaty zaliczek za dany miesiąc/kwartał to 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu/kwartale dla którego wyliczono zaliczkę. Zaliczka za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego płacona będzie za ten rok w terminie do 20 stycznia 2014 r. lub nie będzie podlegała opłacie w przypadku gdy przedsiębiorca przed upływem tego terminu rozliczy się za cały rok składając podatkowe zeznanie roczne, opłacając równocześnie wyliczony na tej podstawie podatek. Stary przepis mówił, że zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał należy wpłacać w wysokości jak za poprzedni okres rozliczeniowy do dnia 20 grudnia, obecnie już nie obowiązuje. Wybór trybu płacenia zaliczek zależy od przedsiębiorcy. Podstawową jest zaliczka miesięczna, która obowiązuje wszystkich. Natomiast jeżeli przedsiębiorca spełnia określone warunki może skorzystać z przywileju i wybrać zaliczki kwartalne lub uproszczone. Z kwartalnych zaliczek może skorzystać przedsiębiorca będący małym podatnikiem czyli taki, którego przychody ze sprzedaży (łącznie z VAT) za poprzedni rok nie przekroczyły kwoty euro (w 2013 roku zł, w 2014 roku zł). Dla maklerów, agentów i zarządców funduszy inwestycyjnych limit ten jest niższy i wynosi euro (w 2013 roku zł, w 2014 roku zł). Warunkiem do bycia małym podatnikiem jest również brak prowadzenia działalności samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej w okresie dwóch lat od roku rozpoczęcia (a dokładniej od końca roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności). Uproszczony tryb opłaty zaliczek polega na comiesięcznym wpłacaniu zaliczek na podatek dochodowy wyliczanej jednak nie na podstawie bieżących skumulowanych przychodów i kosztów a na podstawie dochodów uzyskiwanych dwa lub trzy lata temu. W związku z taka konstrukcją zaliczki uproszczonej nie mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy założyli dopiero działalność oraz ci, którzy przez ostatnie dwa, trzy lata wykazywali same straty lub nie osiągnęli dochodu powodującego zapłatę podatku. Zaliczka w formie uproszczonej wynosi 1/12 obliczonej kwoty podatku na podstawie danych z zeznania podatkowego za dwa lub trzy lata wstecz obliczonej przy zastosowaniu odpowiedniej stawki czyli skali podatkowej lub podatku liniowego. Jeżeli przedsiębiorca chce zmienić tryb płacenia zaliczek musi to zgłosić do 20 lutego roku podatkowego, w którym chce płacić inne niż dotychczas zaliczki. Zaliczka przy podatku liniowym 19% Jeżeli przedsiębiorca wybierze formę opodatkowania podatkiem liniowym to zaliczkę na podatek dochodowy będzie zobowiązany zapłacić już za pierwszy miesiąc działalności bez względu od wielkości osiągniętego dochodu. Jedynie strata nie wywołuje obowiązku opłacenia zaliczki. Zaliczki płaci się w takim samym terminie jak przy zasadach ogólnych czyli do 20 kolejnego miesiąca/kwartału. Tryb kwartalny i uproszczony także obowiązuje przy stawce liniowej pod warunkami takimi samymi jak przy opisywanych wyżej zasadach ogólnych, z tym że oczywiście podatek od dochodu wyliczany jest przy zastosowaniu liniowej stawki podatku 19%. Zmiany trybu płacenia zaliczki należy zgłosić do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym obowiązywać ma zmiana. Zgłoszenie nie ma określonego wzoru, a należy go dokonać w urzędzie skarbowym. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Za dany miesiąc przedsiębiorca sam oblicza i wpłaca ryczałt (obliczony od samego przychodu - nie pomniejszonego o koszty) w terminie do 20 dnia następnego miesiąca. Natomiast za ostatni miesiąc ryczałt płaci się w terminie złożenia zeznania rocznego. Niektórzy podatnicy mogą wybrać kwartalne rozliczenie ryczałtu. Warunkiem jest otrzymanie przychodów z prowadzonej działalności samodzielnie lub przychodów spółki w roku poprzednim nie przekraczających kwoty euro (w roku zł, w roku zł ). O wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu zawiadamia się naczelnika urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego, którego zmiana ma obowiązywać. Kwartalne rozliczenie będzie trwało do momentu, w którym podatnik zgłosi jego zmianę / 7

6 lub gdy zmieni się jego sytuacja i nie będzie on spełniał warunków jakimi musi się charakteryzować ryczałtowiec. Należy pamiętać, że po przekroczeniu limitu przedsiębiorca będzie zobowiązany powrócić do miesięcznego rozliczania ryczałtu nawet gdy nie zgłosi tego w urzędzie. Karta podatkowa W przypadku rozliczania karty podatkowej ustaloną przez naczelnika kwotę podatku pomniejsza się o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 7,75% podstawy wymiaru), a następnie wpłaca do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Za grudzień podatek opłaca się wyjątkowo do dnia 28 grudnia. Deklaracje i terminy płatności podatku Każdy przedsiębiorca, który osiągnie w danym roku podatkowym dochód musi złożyć deklarację roczną. Nie ma jednak obowiązku składania deklaracji comiesięcznych związanych z płaceniem zaliczek na podatek dochodowy czy ryczałtu. Zasady ogólne Po zakończeniu roku podatkowego do urzędu skarbowego składa się zeznanie podatkowe zawierające informację o wysokości osiągniętego za dany rok dochodu. Termin złożenia deklaracji rocznej upływa dnia 30 kwietnia roku następnego. Formularz deklaracji na podatek dochodowy przy rozliczeniu na zasadach ogólnych to PIT-36. W zeznaniu wykazuje się wszystkie osiągnięte przez daną osobę dochody, które są opodatkowane według skali podatkowej. Rozliczanie na zasadach ogólnych pozwala na koniec roku rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, bądź też zgodnie z zasadami przysługującymi osobom samotnie wychowującym dzieci. Można także skorzystać z różnego rodzaju ulg m.in. na dzieci, na Internet, na rehabilitację. zaliczki - do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który jest wyliczana; zeznanie roczne PIT 36 - do 30 kwietnia, zmiana trybu płacenia zaliczki - do 20 lutego. Podatek liniowy Koniec roku podatkowego wiąże się w tym przypadku ze złożeniem zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym do dnia 30 kwietnia następnego roku. Obowiązująca dla tej formy rozliczeń deklaracja to PIT-36L. Zeznanie to powinno zawierać jednak tylko dochody osiągnięte z działalności gospodarczej. Pozostałe dochody, co do zasady należy wykazać na formularzu PIT-37. Wybranie tej formy rozliczania podatku powoduje brak możliwości rozliczeń wspólnych z małżonkiem oraz brak możliwości skorzystania z zasad przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przy dochodzie wykazywanym w PIT-36L nie można korzystać z ulg za wyjątkiem jednej dotyczącej osiągania dochodów za granicą. Natomiast można odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru) oraz wpłaty na konto IKZE. zaliczki - do 20 dnia miesiąca po miesiącu za który jest wyliczana, zeznanie roczne PIT 36L oraz PIT-37 - do 30 kwietnia, zmiana trybu płacenia zaliczki - do 20 lutego / 7

7 Powered by TCPDF ( Data: Ryczałt Zeznanie roczne ryczałtowiec składa w urzędzie skarbowym do 31 stycznia po zakończeniu roku podatkowego. Deklaracja uwzględniająca taką formę rozliczeń podatku to PIT-28. Na tym formularzu wykazuje się jedynie przychód opodatkowany ryczałtem natomiast dochody z innego tytułu jak np. ze stosunku pracy wykazuje się w PIT-37. Wybór opodatkowania przychodów w formie ryczałtu wiąże się z ograniczeniem możliwości rozliczania wspólnie z małżonkiem. Nie można również skorzystać z ulg na dzieci. Od przychodu można natomiast odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na IKZE, wydatki na cele rehabilitacyjne, Internet i składki zdrowotne (w wysokości 7,75% wymiaru podstawy). zaliczki - do 20 dnia miesiąca po miesiącu za który jest wyliczana, zeznanie roczne PIT-28 - do 31 stycznia oraz PIT-37 do 30 kwietnia, zmiana trybu płacenia zaliczki - do 20 stycznia. Karta podatkowa Ten rodzaj rozliczenia powoduje brak możliwości skorzystania z ulg i odliczeń za wyjątkiem odliczenia od podatku zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zeznanie podatkowe składa się na formularzu PIT-16A do dnia 31 stycznia roku następnego. W przypadku gdy osiągnięto dochody również z innego tytułu np. ze stosunku pracy należy złożyć również deklarację PIT-37. zaliczki - do 7 dnia miesiąca po miesiącu za który jest wyliczana, za grudzień - do 28 grudnia, zeznanie roczne PIT-16A - do 31 stycznia oraz PIT-37 do 30 kwietnia, zmiana trybu płacenia zaliczki - do 20 lutego. Wybór formy rozliczenia jest istotny dla każdego przedsiębiorcy. To od niego zależy czy skorzysta z przywilejów nadawanych przez Ministerstwo Finansów i wykorzysta optymalizację podatkową czy też nie. Wybierając formę rozliczania z tytułu podatku dochodowego przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę: rodzaj działalności; jej rozmiar; wysokość spodziewanych przychodów i kosztów. Pamiętać należy, że wybór odpowiedniej formy opodatkowania może pozwolić na zaoszczędzenie pewnej kwoty pieniędzy, a przy tym należy wiedzieć, że wpływa na możliwość korzystania z niektórych przywilejów jak wspólnego rozliczania z małżonkiem czy uwzględniania ulg i odliczeń od podatku. To również poniekąd od formy opodatkowania będzie uzależniony charakter prowadzonej ewidencji księgowej. Warto więc zwrócić uwagę na to jaki wybór w tej kwestii ma nasze przedsiębiorstwo i rozważyć możliwość skorzystania z optymalizacji podatkowej. Decyzję w tym zakresie należy przemyśleć, bowiem w trakcie trwania roku podatkowego nie można zmienić formy rozliczeń PIT ani trybu opłacania zaliczek. Wyjątek stanowi przekroczenie limitu upoważniającego do danego przywileju. Przedsiębiorca musi więc pamiętać, że sam może zmienić formę opodatkowania natomiast ma na to określony jeden termin w roku - do 20 stycznia. Copyright Wszystkie prawa zastrzeżone Web INnovative Software Sp. z o.o., Bolesława Krzywoustego 105/ Wrocław, KRS , NIP , Kapitał zł / 7

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania* Prowadzenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników Formy opodatkowania działalności gospodarczej Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 19.09.2017r. Rolnik przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami Opole 2016 Wybór formy opodatkowania to istotny element, który rzutuje na wielkość płaconych przez nas podatków, a także czasochłonność, a tym samym koszt prowadzenia księgowości w naszej firmie. Działając

Bardziej szczegółowo

- osoby fizyczne prowadzące indywidualnie działalność usługową lub wytwórczo usługową (szerzej art. 23 u.z.p.d.o.f.).

- osoby fizyczne prowadzące indywidualnie działalność usługową lub wytwórczo usługową (szerzej art. 23 u.z.p.d.o.f.). - osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych płacą ryczałt, jeżeli w roku poprzedzającym rok

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? Jak założyć działalność gospodarczą? Kusi Cię chęć posiadania własnej firmy? Masz dość sztywnych godzin pracy? Marzysz o niezależności oraz realizacji własnych celów? Przyjdź do NAS! Pomożemy Ci założyć

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Temat: System podatkowy

Temat: System podatkowy Temat: System podatkowy Z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, menedżer finansowy powinien doskonale orientować się w obowiązujących regulacjach podatkowych, ponieważ niewiele decyzji

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE PIT w działalności gospodarczej mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2017/2018 Pojęcie działalności gospodarczej Art. 2 ustawy o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą Stan prawny na 1 stycznia 2018 r. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT ) wymienia

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3 Działalność gospodarcza dla początkujących lekcja 3 Spis treści Lekcja 3: Rozliczenia z urzędem skarbowym (część 1)... 3 Wybór formy opodatkowania PIT... 3 Ustalenie właściwego urzędu skarbowego... 4 Zasady

Bardziej szczegółowo

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Likwidując działalność gospodarczą przedsiębiorca powinien liczyć się z wieloma obowiązkami oraz konsekwencjami podatkowymi, zarówno na gruncie

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników.

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników. INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok Liczba podatników 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 2 Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/4 Urząd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie podatków z najmu

Rozliczanie podatków z najmu Rozliczanie podatków z najmu Przychód z wynajmu nieruchomości można opodatkować na trzy sposoby: 1. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stawka 8,5% 2. zasady ogólne stawki progresywne 18 i 32% 3. podatek

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika 23-12-2014 Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr.

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT

Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT I. Rozpoczęcie działalności: 1. Rejestracja działalności gospodarczej Zarejestrowanie działalności gospodarczej wymaga wypełnienia i

Bardziej szczegółowo

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku nie będą kosztem

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku nie będą kosztem Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku nie będą kosztem Obniżono limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 zł co wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu Kto powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów i na jakiej podstawie? Ewidencję przebiegu pojazdów, zwaną potocznie kilometrówką, dla celów podatku dochodowego powinni

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów rolnych

Podatek dochodowy od sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów rolnych Podatek dochodowy od sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów rolnych Aleksandra Szelągowska Warszawa, 4 listopada 2015 r. Art. 20 ust. 1 c 1 f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w

Bardziej szczegółowo

Ryczałt czy VAT - który rodzaj opodatkowania wybrać?

Ryczałt czy VAT - który rodzaj opodatkowania wybrać? Ryczałt czy VAT - który rodzaj opodatkowania wybrać? Osoby decydujące się na założenie własnej działalności gospodarczej często zadają sobie pytanie - ryczałt czy VAT? Zapytanie to jest sformułowane w

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. Zakres podstawowy

I N F O R M A T O R. Zakres podstawowy I N F O R M A T O R Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia podatku PIT i CIT

Ogólne założenia podatku PIT i CIT FINANSE PUBLICZNE I PRAWO FINANSOWE PIT i CIT przedmiot podatku mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2017/2018 Ogólne założenia podatku PIT i CIT Przedmiotem podatku

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

1) JAK i KIEDY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ do US:

1) JAK i KIEDY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ do US: PORADNIK ZGLOSZENIE i OPLACANIE podatku ryczałtowego od dzierżawy powierzchni reklamowej - INTERNETOWE MOZLIWOSCI Wykładnia / podstawa prawna: W dawnych sprawach spornych US (fiskus) z podatnikami (przed

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW 2012 ROK Lp. temat Strona 1. FORMY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2 1.1. Podstawa prawna 2 1.2. Definicja działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Departament Podatków Dochodowych. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok. Liczba podatników. www.mf.gov.

INFORMACJA. Departament Podatków Dochodowych. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok. Liczba podatników. www.mf.gov. Liczba podatników INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik. podatkowy. Stan prawny na 1 września 2015 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik. podatkowy. Stan prawny na 1 września 2015 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 września 2015 r. Administracja Podatkowa wychodząc naprzeciw potrzebom podatników wprowadziła nowe usługi, które umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 01.01.2016r.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 01.01.2016r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 01.01.2016r. ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wynagrodzeniach 2019

Zmiany w wynagrodzeniach 2019 Zmiany w wynagrodzeniach 2019 nowe stawki podatkowe i koszty uzyskania przychodu Paweł Ziółkowski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa pracy i podatków Dotychczasowa skala podatkowa Podstawa obliczenia

Bardziej szczegółowo

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Podatek jest to obowiązkowe bezzwrotne świadczenie o charakterze powszechnym, pobierane przez państwo lub

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość nie jest trudna

Rachunkowość nie jest trudna Rachunkowość nie jest trudna Ale Szczegóły, zmieniające się przepisy Przepisy podatkowe a rachunkowość handlowa Rachunkowość małych firm co jest ważne Ewidencja (na ile skomplikowana) Podatki (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. www.mf.gov.pl. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. www.mf.gov.pl. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, sierpień 2015 r. www.mf.gov.pl I. Wstęp Ryczałt

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ BROSZURA INFORMACYJNA 2010 Agroturystyka, zdefiniowana jest jako forma wypoczynku, która realizowana jest na terenach wiejskich o charakterze rolniczym oparta

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 3 Poz. 2219

Dziennik Ustaw 3 Poz. 2219 Dziennik Ustaw 3 Poz. 2219 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. (poz. 2219) 3. Nr

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

Izba Skarbowa w Poznaniu. Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne

Izba Skarbowa w Poznaniu. Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne Izba Skarbowa Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne Formy opodatkowania działalności gospodarczej Izba Skarbowa Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe (podstawowe informacje)

Podatki dochodowe (podstawowe informacje) Podatki dochodowe (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Elementy konstrukcji prawnej podatku Podmiot podatku Przedmiot podatku Podstawa opodatkowania Stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2019 r.

Informacja podatkowa na 2019 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2019 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

Kalendarium polskiego przedsiębiorcy

Kalendarium polskiego przedsiębiorcy Kalendarium polskiego przedsiębiorcy Masz pytania? Nie czekaj, napisz do nas info@infakt.pl lub zadzwoń 801 044 120 lub 12 295 25 25 2014 Wprowadzenie Posiadanie firmy w Polsce wiąże się z długą listą

Bardziej szczegółowo

Jak ustalić przychód z nieodpłatnych świadczeń?

Jak ustalić przychód z nieodpłatnych świadczeń? II grupa podatkowa - zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): kwadratwpoz.2 i iczeniadochoduaczyl Sposóbobl (wypełniająpit/z). wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty. POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Nr dokumentu 3. Status 8 8 8-1 4 8-9 9-5

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Agenda. Obszary efektywnego zarządzania Salonem Zarządzanie personelem Zarządzanie finansami Właściwe planowanie Zarządzanie komunikacją Jak wykorzystać Analizę

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu 3. Status. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 4. Rok

2. Nr dokumentu 3. Status. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

Karta podatkowa nie obejmuje czerpania dochodu z wynajmu miejsca pod ustawienie przyczep i namiotów.

Karta podatkowa nie obejmuje czerpania dochodu z wynajmu miejsca pod ustawienie przyczep i namiotów. Aby prowadzić agroturystyczną oraz uzyskać w związku z tym zwolnienie z opłat podatku dochodowego od osób fizycznych należy prowadzić ją w budynku o charakterze mieszkalnym. Niestety zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Angelika Borowska

Data: Autor: Angelika Borowska bowiem w przypadku faktur wystawionych do paragonu podatnik wykazuje podatek na podstawie raportu z kasy fiskalnej. Aby nie doszło do zdublowania VAT-u należnego, faktur do paragonu się wówczas nie księguje.

Bardziej szczegółowo

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Katarzyna Andres Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Kraków, 16.01.2012 Założenie działalności gospodarczej Jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLTA 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Podstawowe zagadnienia związane z transportem 7 1. Pojęcie i funkcje transportu 7 2. Pojęcie i zakres spedycji 8 3. Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy 9 4. Jak zatrudnić kierowcę

Bardziej szczegółowo

Zawieszenie działalności krok po kroku

Zawieszenie działalności krok po kroku Zawieszenie działalności krok po kroku Dlaczego firmy zawieszają działalność? Prowadzenie własnego biznesu nie zawsze przynosi takie efekty, jakich życzyłby sobie przedsiębiorca. Polskie ustawodawstwo

Bardziej szczegółowo

Dochód rzeczywisty uwzględnia wartość niesprzedanych zapasów

Dochód rzeczywisty uwzględnia wartość niesprzedanych zapasów Dochód rzeczywisty uwzględnia wartość niesprzedanych zapasów PIT W przypadku podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów warunkiem zastosowania metody remanentowej jest faktyczne przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Formy opodatkowania działalności gospodarczej Formy opodatkowania działalności gospodarczej Podstawowe akty prawne Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) Ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo