Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik. podatkowy. Stan prawny na 1 września 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik. podatkowy. Stan prawny na 1 września 2015 r."

Transkrypt

1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 września 2015 r.

2 Administracja Podatkowa wychodząc naprzeciw potrzebom podatników wprowadziła nowe usługi, które umożliwiają kompleksową i bardziej komfortową obsługę w urzędach skarbowych. 1 września 2015 r. uruchomiono pierwsze centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy mogą załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale również w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Dotychczas, co było szczególnie uciążliwe dla tych, którzy pracują lub studiują z dala od domu, sprawy załatwiać można było tylko w swoim urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby. Uzyskanie np. zaświadczenia wymagało nawet kilkusetkilometrowej podróży. Od września, wystarczy wizyta w jednym z 50 centrów obsługi w których usługi świadczy również asystent podatnika Centra obsługi zapewniają kompleksową obsługę w zakresie samodzielnego, prawidłowego i dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych. Pracownicy centrów przyjmują podania i deklaracje, wydają zaświadczenia, udzielają wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego - niezależnie od właściwości miejscowej organu podatkowego. Ponadto, oprócz spraw podatkowych, można złożyć również wybrane dokumenty z obszaru ZUS (dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe) oraz akcyzy (deklaracje uproszczone z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych lub pobrać potwierdzenie zapłaty akcyzy). W pierwszym etapie, tj. 1 września 2015 r. uruchomiono 50 centrów obsługi, które sukcesywne będą powstawały w kolejnych miastach. Asystent podatnika to usługa skierowana do mikroprzedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Asystent udziela wsparcia podatnikowi w jego indywidualnych sprawach. Przede wszystkim przekazuje informacje w kwestii wypełniania deklaracji podatkowych (także składanych elektronicznie), oraz na temat przepisów prawa podatkowego (a w tym uprawnień przysługujących podatnikom). Jeśli chcesz skorzystać z usługi asystenta musisz, w tym celu, złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o jego przydzielenie. Wzór standardowego wniosku możesz pobrać ze strony internetowej (zakładka obsługa i wsparcie podatnika/ asystent podatnika), bądź odebrać druk w siedzibie urzędu skarbowego. Naczelnik urzędu skarbowego, w terminie 3 dni roboczych - od złożenia przez Ciebie wniosku - wyznaczy asystenta, który niezwłocznie nawiąże z Tobą kontakt. Swoje zadania będzie on realizował przez okres nie dłuższy niż do 18 miesięcy od dnia wydania przedsiębiorcy potwierdzenia nadania NIP. Od stycznia 2016 r. asystenci rozpoczną swoje działanie we wszystkich urzędach skarbowych w kraju.

3 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania. Możesz złożyć wniosek: elektronicznie w tym celu powinieneś zarejestrować się (zalogować) na stronie wypełnić wniosek on-line i podpisać go elektronicznie (musisz posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny bądź profil zaufany epuap), bez logowania się do CEIDG w tej sytuacji powinieneś przygotować anonimowy wniosek on-line na stronie i wysłać go; wnioskowi zostanie nadany kod weryfikacyjny zapisz go i w ciągu 7 dni udaj się go urzędu gminy, gdzie odręcznie podpiszesz wniosek, papierowo pobierz, wypełnij, podpisz odręcznie i złóż wniosek bezpośrednio w urzędzie gminy - gmina przekształci go na wniosek elektroniczny (wniosek możesz też przesłać listem poleconym, jednakże wówczas podpis musi być notarialnie potwierdzony). Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Pamiętaj! Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

4 IDENTYFIKATOR PODATKOWY Twoim identyfikatorem podatkowym, jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą, jest numer NIP. Jeżeli nie posiadasz swojego NIPu we wniosku o wpis do CEIDG powinieneś zaznaczyć rubrykę "Nie posiadam numeru NIP". Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej NIP zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG automatycznie. W związku z zarejestrowaniem jednoosobowej działalności gospodarczej nie składasz dokumentów dotyczących rejestracji bezpośrednio do urzędu skarbowego. Zmiany danych, wszelkiej aktualizacji danych dokonujesz na wniosku CEIDG-1 (dotyczy to m.in. zmiany nazwiska, adresu zamieszkania, rachunku bankowego: osobistego, czy związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, itp.) Jeśli planujesz prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jako przedsiębiorca rejestrujesz się także za pośrednictwem formularza CEIDG-1, natomiast bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego składasz zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 w celu nadania identyfikatora podatkowego dla spółki. Jeśli planujesz prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki: jawnej, komandytowej, partnerskiej, jako podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, zgłoszenie identyfikacyjne spółki jest zawarte we wpisie do KRSu. W zakresie danych uzupełniających składasz NIP-8 do urzędu skarbowego, w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu do KRSu. Wspólnik opłacający składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne składa dodatkowo NIP-7 do urzędu skarbowego właściwego w sprawie podatku dochodowego.. ZGŁOSZENIE DO ZUS W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej musisz dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń. Jeżeli prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, składasz formularz ZUS ZUA. Natomiast jeśli posiadasz inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, musisz ustalić rodzaj swoich ubezpieczeń do których

5 dokonujesz zgłoszenia. W razie wątpliwości pomocy w tym zakresie udzielają jednostki ZUS. Ponadto w przypadku obowiązku rozliczania składek za inne osoby, musisz dokonać ich zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powstania tego obowiązku ZGŁOSZENIE DO GUS - REGON Jako przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) dokonujesz wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) wyłącznie na podstawie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wniosek CEIDG-1). Pamiętaj! Korzystając z wniosku CEIDG-1 możesz również dokonać wyboru formy opodatkowania, formy wpłacania zaliczek/podatku, rodzaju prowadzonej ewidencji w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazać adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. jedn. Dz. U r., poz. 584); Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.); Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz ze zm.); Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).

6 OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Jeśli prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą bądź działalność w postaci spółki cywilnej lub w formie osobowej spółki prawa handlowego (tzn. w formie spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej), podlegasz opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pamiętaj! W rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za działalność gospodarczą należy uznać działalność zarobkową: a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów. Dochody spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i spółek komandytowo - akcyjnych nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT), lecz podatkowi dochodowemu od osób prawnych (CIT). W ramach podatku dochodowego od osób fizycznych masz prawo wybrać jeden z kilku sposobów opodatkowania. Wybór ten jest bardzo ważny, gdyż wpływa nie tylko na wysokość przyszłego podatku, ale też na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych. To, który sposób wybierzesz powinno zależeć od tego, jaki rodzaj działalności gospodarczej masz zamiar prowadzić i z jakich preferencji chcesz korzystać przy rozliczeniu rocznym. Wpływ na wybór formy opodatkowania powinna mieć również przewidywana wysokość przychodów, jakie możesz uzyskać i kosztów, jakie będziesz w związku z tym ponosić. Masz do wyboru następujące formy opodatkowania: na zasadach ogólnych: według skali podatkowej; jednolita 19% stawka podatku ;

7 formy zryczałtowane: zryczałtowany podatek dochodowy; karta podatkowa. UWAGA! Jeśli nie zadeklarujesz żadnej z ww. form, będziesz automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W dalszej części broszury znajdziesz szczegółowe omówienie każdego z powyższych sposobów opodatkowania. FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Skala podatkowa Warunki opodatkowania Skala podatkowa (zwana też progresywną) jest podstawową formą opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej i nie została objęta żadnymi ograniczeniami. A zatem, nie musisz spełniać żadnych szczególnych warunków, aby ją wybrać w tym wypadku nie ma znaczenia to, jakim rodzajem działalności masz zamiar się zajmować ani to, czy będziesz prowadził indywidualną działalność, czy też działalność w formie spółki cywilnej czy spółki osobowej. Wybór opodatkowania Z uwagi na to, że jesteś opodatkowany według skali podatkowej z mocy prawa (o ile nie zadeklarujesz innej formy opodatkowania) nie masz obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy opodatkowania.

8 Podstawa opodatkowania Podstawę opodatkowania stanowi dochód pomniejszony o przysługujące Ci odliczenia. Pamiętaj! Dochód = przychód koszty uzyskania przychodu Dochód możesz pomniejszyć w szczególności o składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe) zapłacone z własnych środków do ZUS-u w danym roku podatkowym zarówno za siebie, jak i za tzw. osoby współpracujące (pod warunkiem, że składek tych nie zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodu). Jeśli jednak wpłacasz składki na ubezpieczenie do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wówczas nie możesz odliczyć ich od dochodu. Wysokość podatku Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad Do % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad zł Podatek obliczony według powyższej skali progresywnej może ulec pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie zdrowotne, jakie opłaciłeś w danym roku podatkowym z własnych środków.

9 Pamiętaj! Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejszasz podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki Ewidencjonowanie Wybierając opodatkowanie w formie skali podatkowej masz obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) albo ksiąg rachunkowych. Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest uproszczoną metodą ewidencjonowania. PKPiR zakładasz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. O jej założeniu musisz zawiadomić w formie pisemnej naczelnika swojego urzędu skarbowego w terminie 20 dni od dnia jej założenia. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich. Jeśli jednak zadeklarowałeś prowadzenie PKPiR we wniosku CEIDG-1 z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów wówczas dodatkowe oświadczenie do urzędu skarbowego nie jest już wymagane. Jeżeli prowadzenie księgi przychodów i rozchodów zlecisz biuru rachunkowemu, będziesz zobowiązany: w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem oraz prowadzić w miejscu wykonywania działalności ewidencję sprzedaży. Jeśli jednak zadeklarowałeś prowadzenie PKPiR przez biuro rachunkowe we wniosku CEIDG-1 z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów wówczas dodatkowe oświadczenie do urzędu skarbowego nie jest już wymagane. Nie będziesz miał obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży jeżeli ewidencjonujesz obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

10 Pamiętaj! Jeśli skorzystasz ze zwolnienia z podatku od towarów i usług ze względu na limit, będziesz zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części dot. Opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem od towarów i usług (VAT). Jeśli w toku prowadzenia działalności gospodarczej zdarzy się sytuacja, w której Twoje przychody (u podatników podatku od towarów i usług pomniejszone o należny VAT) w danym roku podatkowym wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej kwoty euro będziesz obligatoryjnie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w następnym roku podatkowym. UWAGA! Jeśli będziesz prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej - wówczas przychody i koszty tej spółki muszą być ewidencjonowane w formie ksiąg rachunkowych. Oprócz tego możesz być zobowiązany do prowadzenia innych ewidencji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej, np. ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, kart przychodów, itd. Zaliczki W trakcie roku podatkowego jesteś zobowiązany wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Możesz je wpłacać miesięcznie lub kwartalnie. Jeżeli zdecydujesz się na wpłatę zaliczek miesięcznych to pierwszą zaliczkę zapłacisz za miesiąc, w którym Twoje dochody przekroczą kwotę powodującą obowiązek zapłaty podatku (po uwzględnieniu składek społecznych i zdrowotnych). Zaliczki za kolejne miesiące roku ustalasz w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodów osiągniętych od początku roku podatkowego, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące (także z uwzględnieniem składek społecznych i zdrowotnych). Natomiast jeżeli wybierzesz kwartalną wpłatę zaliczek, obowiązek wpłacenia pierwszej powstanie, poczynając od kwartału, w którym Twoje dochody przekroczą kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu pomniejszonego o składki społeczne.

11 Podatek ten pomniejszasz następnie o zapłacone składki zdrowotne. Zaliczkę za kolejne kwartały ustalasz w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały. Co do zasady zaliczki wpłacasz w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast jeżeli zadeklarowałeś wpłatę zaliczek kwartalnych wpłacasz ją w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego wpłacasz w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. UWAGA! Nie wpłacasz zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał roku podatkowego, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złożysz zeznanie roczne i dokonasz zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania. Pamiętaj, że o wyborze zaliczek kwartalnych musisz zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeśli jednak zadeklarowałeś wybór zaliczek kwartalnych we wniosku CEIDG-1 z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów wówczas dodatkowe oświadczenie do urzędu skarbowego nie jest już wymagane. Zawiadomienie to dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 lutego roku podatkowego zawiadomisz w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek. Zeznanie roczne Po zakończonym roku podatkowym jesteś zobowiązany w terminie do dnia 30 kwietnia złożyć do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i zapłacić wynikający z tego zeznania podatek. W przypadku opodatkowania według skali podatkowej właściwą deklaracją będzie dla Ciebie PIT- 36 wraz z załącznikiem PIT-B. Deklarację możesz złożyć poprzez system e-deklaracje (nawet w sytuacji, gdy nie posiadasz kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

12 Właściwość miejscowa US Urzędem skarbowym właściwym dla składania oświadczeń, wpłacania zaliczek i składania deklaracji rocznej jest urząd skarbowy według Twojego miejsca zamieszkania. Konsekwencje wyboru tej formy opodatkowania Przy tej formie opodatkowania możesz korzystać z preferencyjnego rozliczenia ze współmałżonkiem bądź na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Możesz też skorzystać z ulg podatkowych tj. z ulgi internetowej, rehabilitacyjnej, ulgi na dzieci. Przykłady wyliczenia zaliczek według skali podatkowej Uwaga! Dla uproszczenia przykładów przyjęto takie same kwoty przychodów i kosztów w każdym miesiącu roku. Przykłady nie uwzględniają odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne oraz odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętaj! Podstawy opodatkowania i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

13 Przykład 1 Miesięczny przychód = zł Miesięczne koszty uzyskania przychodu = zł M-c Dochód Przychód Koszty narastająco (w zł) (w zł) (w zł) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Obliczenie podatku wg skali podatkowej (w zł) (2 000 x 18%) 556,02 = -196,02 (4 000 x 18%) 556,02 = 163,98 (6 000 x 18%) 556,02 = 523,98 (8 000 x 18%) 556,02 = 883,98 ( x 18%) 556,02 = 1 243,98 ( x 18%) 556,02 = 1 603,98 ( x 18%) 556,02 = 1 963,98 ( x 18%) 556,02 = 2 323,98 ( x 18%) 556,02 = 2 683,98 ( x 18%) 556,02 = 3 043,98 ( x 18%) 556,02 = 3 403,98 ( x 18%) 556,02 = 3 763,98 Suma zaliczek narastająco za poprzednie Obliczenie zaliczki miesięcznej (w zł) miesiące (w zł) = = = = = = = = = =

14 Przykład 2 Miesięczny przychód = zł Miesięczne koszty uzyskania przychodu = zł M-c Dochód Przychód Koszty narastająco (w zł) (w zł) (w zł) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Obliczenie podatku wg skali podatkowej (w zł) ( x 18%) 556,02 = 1 243,98 ( x 18%) 556,02 = 3 043,98 ( x 18%) 556,02 = 4 843,98 ( x 18%) 556,02 = 6 643,98 ( x 18%) 556,02 = 8 443,98 ( x 18%) 556,02 = ,98 ( x 18%) 556,02 = ,98 ( x 18%) 556,02 = ,98 [( ) x 32%] ,02 = ,06 [( ) x 32%] ,02 = ,06 [( ) x 32%] ,02 = ,06 [( ) x 32%] ,02 = ,06 Suma zaliczek narastająco za poprzednie Obliczenie zaliczki miesięcznej (w zł) miesiące (w zł) = = = = = = = = = = =

15 Jednolita 19% stawka podatku Warunki opodatkowania Co do zasady niezależnie od tego, co będzie przedmiotem twojej działalności możesz ją opodatkować jednolitą 19% stawką podatku pod warunkiem, że dokonasz stosownego zgłoszenia w urzędzie skarbowym. UWAGA! Jeśli wybrałeś opodatkowanie jednolitą 19% stawką podatku i uzyskasz z tej działalności przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, jakie wykonywałeś lub wykonujesz w roku podatkowym w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) tracisz w tym roku prawo do opodatkowania stawką 19% i w konsekwencji jesteś zobligowany do opodatkowania się według skali podatkowej od początku roku podatkowego. Innymi słowy nie możesz być opodatkowany jednolitą 19 %stawką podatku, gdy w tym samym roku podatkowym będziesz uzyskiwać dochody i z pracy i z działalności gospodarczej wykonywanej na rzecz pracodawcy, jeśli są to tożsame czynności. Wybór opodatkowania Rozpoczynając działalność gospodarczą możesz złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (zaznaczając taką opcję w druku CEIDG-1). Jeśli nie złożysz oświadczenia na podstawie tych przepisów powinieneś złożyć pisemne oświadczenie bezpośrednio naczelnikowi swojego urzędu skarbowego, jednakże nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu z tej działalności. Wybrana metoda opodatkowania obowiązuje również w latach następnych, chyba że do 20 stycznia roku podatkowego złożysz do urzędu skarbowego oświadczenie o zmianie formy opodatkowania. 15

16 Podstawa opodatkowania Podstawę opodatkowania stanowi dochód pomniejszony o przysługujące Ci odliczenia. Pamiętaj! Dochód = przychód koszty uzyskania przychodu Dochód możesz pomniejszyć w szczególności o składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe) zapłacone z własnych środków do ZUS-u w danym roku podatkowym zarówno za siebie, jak i za tzw. osoby współpracujące (pod warunkiem, że składek tych nie zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodu). Jeśli jednak wpłacasz składki na ubezpieczenie do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wówczas nie możesz odliczyć ich od dochodu. Wysokość podatku Stawka podatku jest stała i wynosi 19% - niezależnie od tego, jak wysokie dochody uzyskasz. Miej na uwadze, że przy tej formie opodatkowania nie stosujemy kwoty zmniejszającej podatek (556,02 zł). A zatem podatek naliczasz od każdej złotówki podstawy opodatkowania. Podatek obliczony według powyższej stawki może ulec pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie zdrowotne, jakie opłaciłeś w danym roku podatkowym z własnych środków. Pamiętaj! Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejszasz podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Ewidencjonowanie Wybierając opodatkowanie podatkiem liniowym masz obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) albo ksiąg rachunkowych (podobnie jak w przypadku opodatkowania według skali progresywnej). 16

17 Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest uproszczoną metodą ewidencjonowania. PKPiR zakładasz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. O jej założeniu musisz zawiadomić w formie pisemnej naczelnika swojego urzędu skarbowego w terminie 20 dni od dnia jej założenia. Jeśli jednak zadeklarowałeś prowadzenie PKPiR we wniosku CEIDG-1 z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów wówczas dodatkowe oświadczenie do urzędu skarbowego nie jest już wymagane. Jeżeli prowadzenie księgi przychodów i rozchodów zlecisz biuru rachunkowemu, będziesz zobowiązany: w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem oraz prowadzić w miejscu wykonywania działalności ewidencję sprzedaży. Jeśli jednak zadeklarowałeś prowadzenie PKPiR przez biuro rachunkowe we wniosku CEIDG-1 z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów wówczas dodatkowe oświadczenie do urzędu skarbowego nie jest już wymagane. Nie będziesz miał obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży jeżeli ewidencjonujesz obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Pamiętaj! Niezależnie od tego, czy będziesz zwolniony, czy opodatkowany podatkiem od towarów i usług (VAT), jesteś zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży dla potrzeb podatku VAT. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części dot. Opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem od towarów i usług (VAT). Jeśli w toku prowadzenia działalności gospodarczej zdarzy się sytuacja, w której Twoje przychody (u podatników podatku od towarów i usług pomniejszone o należny VAT) w danym roku podatkowym wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej kwoty euro będziesz obligatoryjnie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w następnym roku podatkowym. 17

18 UWAGA! Jeśli będziesz prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej - wówczas przychody i koszty tej spółki muszą być ewidencjonowane w formie ksiąg rachunkowych. Oprócz tego możesz być zobowiązany do prowadzenia innych ewidencji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej, np. ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, kart przychodów, itd. Zaliczki W trakcie roku podatkowego jesteś zobowiązany wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Pierwszą zaliczka wystąpi za miesiąc, w którym uzyskasz dochód (czyli zysk), po uwzględnieniu składek społecznych i zdrowotnych. Zaliczki za kolejne miesiące roku ustalasz w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodów osiągniętych od początku roku podatkowego, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące (z uwzględnieniem składek społecznych i zdrowotnych). Co do zasady zaliczki wpłacasz w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jako podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą możesz też zadeklarować wpłatę zaliczek kwartalnych w takim przypadku zaliczkę wpłacasz w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego wpłacasz w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. UWAGA! Nie wpłacasz zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał roku podatkowego, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złożysz zeznanie roczne i dokonasz zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania. Pamiętaj, że o wyborze zaliczek kwartalnych musisz zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. 18

19 Jeśli jednak zadeklarowałeś wybór zaliczek kwartalnych we wniosku CEIDG-1 z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów wówczas dodatkowe oświadczenie do urzędu skarbowego nie jest już wymagane. Zawiadomienie to dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 lutego roku podatkowego zawiadomisz w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek. Zeznanie roczne Po zakończonym roku podatkowym jesteś zobowiązany w terminie do dnia 30 kwietnia złożyć do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i zapłacić wynikający z tego zeznania podatek. W przypadku opodatkowania 19 % stawką podatku właściwą deklaracją będzie dla Ciebie PIT-36L wraz z załącznikiem PIT-B. Deklarację możesz złożyć poprzez system e-deklaracje (nawet w sytuacji, gdy nie posiadasz kwalifikowanego podpisu elektronicznego). W zeznaniu tym wykażesz i opodatkujesz jedynie dochód z działalności gospodarczej. Jeśli więc osiągnąłeś też inne dochody, np. ze stosunku pracy, to musisz złożyć odrębne, dodatkowe zeznanie PIT- 37. Właściwość miejscowa US Urzędem skarbowym właściwym dla składania oświadczeń, wpłacania zaliczek i składania deklaracji rocznej jest urząd skarbowy według Twojego miejsca zamieszkania. Konsekwencje wyboru tej formy opodatkowania Wybierając opodatkowanie dochodów z działalności według jednolitej 19% stawki podatku, nie możesz skorzystać ze wspólnego rozliczenia dochodów z małżonkiem (nawet jeżeli uzyskasz poza dochodami z działalności gospodarczej, dochody ze stosunku pracy) ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. W PIT-36L nie możesz też korzystać z odliczeń i ulg, w tym m. in. z ulgi prorodzinnej, internetowej czy rehabilitacyjnej. Jednakże nie tracisz do nich prawa. Jeśli uzyskujesz 19

20 dochody także z innych tytułów (np. ze stosunku pracy, z umów zlecenia i o dzieło) możesz dokonać takich odliczeń składając zeznanie podatkowe PIT-37. Przykład wyliczenia zaliczek w sytuacji opodatkowania dochodów z działalności jednolitą 19% stawką podatku Uwaga! Dla uproszczenia przykładów przyjęto takie same kwoty przychodów i kosztów w każdym miesiącu roku. Przykłady nie uwzględniają odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne oraz odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Miesięczny przychód = Dochód Przychód Koszty M-c narastająco (w zł) (w zł) (w zł) Miesięczne koszty uzyskania przychodu = zł Suma zaliczek narastająco Obliczenie podatku wg Obliczenie zaliczki za stawki 19% (w zł) miesięcznej ( w zł) poprzednie miesiące (w zł) I x 19% = II x 19% = = III x 19% = = IV x 19% = = V x 19% = = VI VII VIII IX X XI XII x 19% = = x 19% = = x 19% = = x 19% = = x 19% = = x 19% = = x 19% = =

21 Zryczałtowany podatek dochodowy Warunki opodatkowania Zryczałtowany podatek dochodowy możesz opłacać tylko wtedy, gdy spełniasz ustawowe warunki. Pamiętaj! Zryczałtowanym podatkiem dochodowym możesz objąć jedynie przychody uzyskiwane w ramach: - indywidualnej działalności gospodarczej; - spółki cywilnej; - spółki jawnej. Musisz zwrócić uwagę na to, co jest przedmiotem Twojej działalności. Istnieje bowiem katalog usług (wymienionych m.in. w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), których świadczenie wyłącza możliwość zastosowania ryczałtu. Aby jednoznacznie określić, czy możesz opodatkować się ryczałtem, powinieneś ustalić symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) dla swojej działalności, a następnie sprawdzić te symbole w ustawie. Ryczałtu nie będziesz mógł wybrać, jeżeli m.in. prowadzisz aptekę, lombard, kantor lub prowadzisz działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. UWAGA! Jeśli rozpoczynasz działalność indywidualną lub w formie spółki i Ty albo twój wspólnik będziecie wykonywać w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) czynności wchodzące w zakres tej działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym ten rok i będą to czynności wykonywane na rzecz tego pracodawcy nie możesz opodatkować się w formie ryczałtu. Jeśli wybierzesz opodatkowanie w formie ryczałtu, a następnie w trakcie roku dokonasz sprzedaży towarów lub wyrobów lub uzyskasz przychody ze świadczenia usług na rzecz tego pracodawcy tracisz prawo do opodatkowania w formie ryczałtu poczynając od dnia uzyskania przychodu 21

22 i w konsekwencji do końca roku opłacasz podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Nie wyklucza Cię natomiast z ryczałtu sytuacja, w której co prawda wykonujesz czynności tożsame i w działalności i w ramach stosunku pracy (spółdzielczego stosunku pracy), ale w ramach działalności gospodarczej nie dokonujesz ich na rzecz pracodawcy. Wybór opodatkowania Rozpoczynając działalność gospodarczą możesz złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, zaznaczając taką opcję w druku CEIDG-1 (możesz tego dokonać również w ramach spółki cywilnej). Jeśli nie złożysz oświadczenia na podstawie tych przepisów powinieneś złożyć pisemne oświadczenie bezpośrednio naczelnikowi swojego urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu z tej działalności. Wybrana metoda opodatkowania obowiązuje również w latach następnych, chyba że do 20 stycznia roku podatkowego złożysz do urzędu skarbowego oświadczenie o zmianie formy opodatkowania. Pamiętaj o tym, że w kolejnych latach podatkowych będziesz mógł być nadal opodatkowany ryczałtem, jeśli Twoje przychody w bieżącym roku (u podatników podatku od towarów i usług pomniejszone o należny VAT) nie przekroczą równowartości w złotych euro, a jeżeli prowadzisz działalność w formie spółki to suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie może przekroczyć euro. Podstawa opodatkowania Podstawę opodatkowania stanowi przychód pomniejszony o przysługujące Ci odliczenia. Przychód możesz pomniejszyć w szczególności o składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe) zapłacone z własnych środków do ZUS-u w danym roku podatkowym zarówno za siebie, jak i za tzw. osoby współpracujące (pod warunkiem, że składek tych nie 22

23 zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym). Jeśli jednak wpłacasz składki na ubezpieczenie do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wówczas nie możesz ich odliczyć. Poza tym możesz odliczyć m.in. poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet, czy też darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego i krwiodawstwa na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pamiętaj! W przypadku tej formy opodatkowania przychodu nie pomniejszasz o koszty uzyskania przychodu, niezależnie od tego, w jakiej wysokości je ponosisz. Wysokość podatku Stawka podatku może wynieść 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% - w zależności od tego, jaki rodzaj działalności gospodarczej będziesz prowadzić. Obliczenie podatku: (Przychód odliczenia od przychodu) x stawka podatku % = podatek do zapłaty Podatek obliczony według powyższych stawek może ulec pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie zdrowotne, jakie opłaciłeś w danym roku podatkowym z własnych środków. Pamiętaj! Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejszasz podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Ewidencjonowanie Na ryczałcie masz obowiązek prowadzenia odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencji przychodów, w której zapisywać będziesz swoje przychody w rozbiciu 23

24 na poszczególne stawki podatku. Jesteś też zobligowany do posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów. Oprócz tego jesteś zobowiązany do prowadzenia innych ewidencji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej, np. wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ewidencji wyposażenia. Pamiętaj! Niezależnie od tego, czy będziesz zwolniony, czy opodatkowany podatkiem od towarów i usług (VAT), jesteś zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży dla potrzeb podatku VAT. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części dot. Opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem od towarów i usług (VAT). Zapłata podatku Wybierając opodatkowanie w formie ryczałtu jesteś zobligowany do comiesięcznego wpłacania wyliczonego podatku w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, za który podatek jest należny, zaś za grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego (czyli do 31 stycznia). Pamiętaj! W roku, w którym rozpoczynasz działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem nie możesz zadeklarować kwartalnego sposobu wpłacania podatku. Taką możliwość będziesz jednak mieć od następnego roku podatkowego, o ile Twoje przychody za rok poprzedzający ten rok nie przekroczą równowartości w złotych euro. Zeznanie roczne Po zakończonym roku podatkowym jesteś zobowiązany w terminie do dnia 31 stycznia złożyć do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu i zapłacić wynikający z tego zeznania podatek. W przypadku opodatkowania ryczałtem właściwą deklaracją będzie dla Ciebie PIT-28 wraz z załącznikiem: PIT-28A (jeśli prowadzisz indywidualną działalność) lub PIT - 28-B (jeśli prowadzisz działalność w formie spółki). Deklarację możesz 24

25 złożyć poprzez system e-deklaracje (nawet w sytuacji, gdy nie posiadasz kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Właściwość miejscowa US Urzędem skarbowym właściwym dla składania oświadczeń, wpłacania podatku i składania deklaracji rocznej jest urząd skarbowy według Twojego miejsca zamieszkania. Konsekwencje wyboru tej formy opodatkowania Opodatkowując swoje przychody z działalności gospodarczej ryczałtem nie możesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci (nawet gdy poza dochodami z działalności gospodarczej uzyskasz inne dochody opodatkowane według skali podatkowej np. ze stosunku pracy). W zeznaniu PIT-28 nie możesz też odliczyć ulgi prorodzinnej. Jednakże nie tracisz do niej prawa. Jeśli uzyskujesz dochody z innych tytułów (np. ze stosunku pracy, z umów zlecenia i o dzieło) możesz dokonać takiego odliczenia składając zeznanie PIT-37. Karta podatkowa Warunki opodatkowania Karta podatkowa jest najbardziej uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Aby wybrać tę formę musisz spełniać wszystkie warunki określone ustawą, w szczególności: - powinieneś złożyć stosowny wniosek o zastosowanie karty podatkowej, - Twoje usługi w ramach działalności gospodarczej muszą być wymienione w jednej z tabel zamieszczonych załączniku do ustawy, - przy prowadzeniu działalności nie możesz korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów (chyba, że chodzi o tzw. usługi specjalistyczne), - Twój małżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie, 25

26 - nie możesz prowadzić działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiętaj! Kartę podatkową możesz stosować jedynie dla indywidualnej działalności gospodarczej oraz dla spółki cywilnej. Wybór opodatkowania Jako podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą możesz złożyć wniosek o zastosowanie karty podatkowej (PIT-16) poprzez dołączenie go do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1) na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosek możesz też złożyć bezpośrednio naczelnikowi urzędu skarbowego, jednakże musisz to zrobić przed rozpoczęciem działalności. Wybór opodatkowania w formie karty dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 stycznia roku podatkowego zawiadomisz naczelnika urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku Wysokość stawki podatkowej jest ustalana w drodze decyzji przez naczelnika US zgodnie z tabelą stawek znajdującą się w załączniku do ustawy. Na wysokość stawki ma wpływ: - rodzaj działalności, - liczba mieszkańców miejscowości, w której działalność prowadzisz, - liczba pracowników, - inne, np. ilość godzin świadczenia usług. Pamiętaj! Jesteś zobowiązany zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o każdej okoliczności mogącej mieć wpływ na wysokość karty podatkowej. Zawiadomienie musisz złożyć w terminie 7 dni od dnia powstania tych okoliczności. Stawka podatku jest stała w każdym miesiącu, niezależnie od wysokości uzyskiwanych przychodów czy ponoszonych kosztów. 26

27 Stawka podatku może ulec pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie zdrowotne, jakie opłaciłeś w danym roku podatkowym z własnych środków. Pamiętaj! Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejszasz podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Ewidencjonowanie Jako podatnik prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej, jesteś zwolniony z obowiązku prowadzenia ksiąg. Jesteś jednak zobowiązany wydawać na żądanie klientów faktury lub rachunki, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi oraz przechowywać w kolejności numerów ich kopie. Pamiętaj! Niezależnie od tego, czy będziesz zwolniony, czy opodatkowany podatkiem od towarów i usług (VAT), jesteś zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży dla potrzeb podatku VAT. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części dot. Opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem od towarów i usług (VAT). Zapłata podatku Zapłaty podatku dokonujesz zawsze do 7 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień do 28 grudnia. Pamiętaj, że w okresie od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej do dnia doręczenia decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty opłacasz podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Kwoty podatku zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji zaliczone będą na poczet podatku wynikającego z decyzji. Zeznanie roczne Będąc opodatkowanym na karcie podatkowej nie składasz rocznego zeznania podatkowego o wysokości uzyskanego przychodu. Jednakże jesteś zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej PIT-16A. Deklarację składasz do dnia 31 stycznia 27

28 roku następującego po roku podatkowym. Deklarację możesz złożyć poprzez system e-deklaracje (nawet w sytuacji, gdy nie posiadasz kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Właściwość miejscowa US W przypadku prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej właściwym urzędem skarbowym będzie dla Ciebie urząd według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a w razie niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu według miejsca Twojego zamieszkania. Jeżeli prowadzisz działalność w spółce właściwym urzędem skarbowym będzie urząd według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, a jeśli takiego zorganizowanego zakładu brak według miejsca siedziby spółki. Jeśli natomiast nie można ustalić siedziby, wówczas właściwym będzie urząd skarbowy według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników. Jeżeli działalność będzie prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością kilku naczelników urzędów skarbowych, właściwość zastanie ustalona według miejsca wskazanego przez Ciebie jako siedziba działalności. Konsekwencje wyboru tej formy opodatkowania Wybierając opodatkowanie kartą podatkową nie możesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci (nawet wówczas gdy poza dochodami z działalności gospodarczej uzyskasz dochody z innych tytułów np. ze stosunku pracy). Z uwagi na to, że nie składasz zeznania rocznego o wysokości osiągniętego przychodu, nie możesz też korzystać z odliczeń i ulg, w tym m. in. z ulgi prorodzinnej, internetowej czy rehabilitacyjnej. Jednakże nie tracisz do nich prawa. Jeśli uzyskujesz dochody także z innych tytułów (np. ze stosunku pracy, z umów zlecenia i o dzieło) możesz dokonać takich odliczeń składając zeznanie PIT

29 Podatnik B - wspólnik spółki osobowej Działalność prowadzona w formie spółki osobowej ŁĄCZENIE RÓŻNYCH FORM OPODATKOWANIA Wybór formy opodatkowania w działalności gospodarczej może zostać ograniczony przez formę opodatkowania wybraną dla działalności prowadzonej w formie spółki (i odwrotnie). Nie ma możliwości przyjęcia różnych form opodatkowania w obrębie jednej ustawy (łączenie zasad ogólnych i jednolitej 19 % stawki podatku ). Przykład Prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą, w której wybrałeś opodatkowanie według skali podatkowej. Jeśli dodatkowo staniesz się wspólnikiem spółki osobowej, wówczas przychód/dochód z tego tytułu możesz opodatkować również według skali podatkowej bądź na ryczałcie (jednolita 19% stawka podatku nie może mieć wówczas zastosowania). Działalność prowadzona indywidualnie Forma opodatkowania Skala podatkowa Jednolita 19% stawka podatku Ryczałt Skala podatkowa Jednolita 19% stawka podatku Ryczałt W przypadku spółki nie posiadającej osobowości prawnej jako wspólnicy musicie wybrać formę opodatkowania uregulowaną przepisami jednej ustawy. Podatnik A - wspólnik spółki osobowej Forma opodatkowania Skala podatkowa Jednolita 19% stawka podatku Ryczałt Skala podatkowa Jednolita 19% stawka podatku Ryczałt

30 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.); Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., nr 144 poz. 930 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. t. jedn. z 2014 r. poz ze zm.); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. t. jedn. z 2014 r., poz. 701 ze zm.). 30

31 OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) Pamiętaj! Wybrana przez Ciebie forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pozostaje bez wpływu na kwestię opodatkowania podatkiem od towarów i usług, sprzedaży wykonywanej w ramach działalności gospodarczej. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Rozpoczynając (po raz pierwszy) w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających przepisom ustawy o podatku od towarów i usług co do zasady jesteś zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez Ciebie wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty zł (tzw. zwolnienie podmiotowe). Aby ustalić wysokość limitu, w pierwszym roku prowadzenia działalności, dokonujesz następującego wyliczenia: dni x liczba dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej do końca roku Chęci skorzystania z powyższego zwolnienia nie musisz zgłaszać do urzędu skarbowego. Do wartości sprzedaży nie wliczasz: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju; odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, a także: transakcji związanych z nieruchomościami, 31

32 usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i (m.in.: udzielania kredytów lub pożyczek, udzielania poręczeń, gwarancji itd.) usług ubezpieczeniowych - o ile czynności te mają charakter transakcji pomocniczych; odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zalicza się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Jeżeli wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego wyliczoną przez Ciebie kwotę, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. W takiej sytuacji, przed dniem utraty zwolnienia, składasz do właściwego naczelnika urzędu skarbowego formularz VAT-R zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług, z zaznaczeniem w odpowiedniej pozycji, że tracisz prawo do zwolnienia z podatku. Istnieje również możliwość rezygnacji ze zwolnienia i rejestracji jako podatnika podatku VAT poprzez złożenie formularza VAT-R z zaznaczeniem w odpowiedniej pozycji, że rezygnujesz ze zwolnienia z podatku. W sytuacji gdy nie dokonałeś jeszcze żadnej sprzedaży, możesz zrezygnować ze zwolnienia z dnia na dzień składasz VAT-R przed dniem rezygnacji ze zwolnienia. Jeśli jednak sprzedaż miała już miejsce - rezygnację ze zwolnienia musisz zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed początkiem miesiąca, w którym rezygnujesz ze zwolnienia. Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej nie możesz korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, jeżeli w ramach działalności: dokonujesz dostaw: towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy (wyroby/złom z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem: - energii elektrycznej (PKWiU ), 32

33 - wyrobów tytoniowych, - samochodów osobowych, innych niż wymienione poniżej, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji, budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b, terenów budowlanych, nowych środków transportu; świadczysz usługi: prawnicze, w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, jubilerskie. Również, w sytuacji, gdy będziesz przedsiębiorcą nieposiadającym siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju nie możesz korzystać ze zwolnienia do limitu sprzedaży. Wówczas przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu musisz złożyć, formularz VAT-R, wskazując w odpowiedniej pozycji, że nie masz prawa do zwolnienia z podatku. Pamiętaj! Od czynności urzędowej polegającej na potwierdzeniu zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego musisz uiścić opłatę skarbową w wysokości 170 zł. Wpłaty musisz dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba wskazanego w formularzu urzędu skarbowego. Możesz złożyć wniosek o wydanie potwierdzenia zarejestrowania do VAT. 33

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania* Prowadzenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników Formy opodatkowania działalności gospodarczej Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 19.09.2017r. Rolnik przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE PIT w działalności gospodarczej mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2017/2018 Pojęcie działalności gospodarczej Art. 2 ustawy o swobodzie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności - jak wypełnić VAT-R? Formularz VAT-R służy do rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT

Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT Jednoosobowa działalność gospodarcza w perspektywie PIT / ZUS / VAT I. Rozpoczęcie działalności: 1. Rejestracja działalności gospodarczej Zarejestrowanie działalności gospodarczej wymaga wypełnienia i

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? Jak założyć działalność gospodarczą? Kusi Cię chęć posiadania własnej firmy? Masz dość sztywnych godzin pracy? Marzysz o niezależności oraz realizacji własnych celów? Przyjdź do NAS! Pomożemy Ci założyć

Bardziej szczegółowo

Czym jest deklaracja VAT-R?

Czym jest deklaracja VAT-R? Czym jest deklaracja VAT-R? VAT-R jest deklaracją składaną w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/4 Urząd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Temat: System podatkowy

Temat: System podatkowy Temat: System podatkowy Z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, menedżer finansowy powinien doskonale orientować się w obowiązujących regulacjach podatkowych, ponieważ niewiele decyzji

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW 2012 ROK Lp. temat Strona 1. FORMY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2 1.1. Podstawa prawna 2 1.2. Definicja działalności

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

- osoby fizyczne prowadzące indywidualnie działalność usługową lub wytwórczo usługową (szerzej art. 23 u.z.p.d.o.f.).

- osoby fizyczne prowadzące indywidualnie działalność usługową lub wytwórczo usługową (szerzej art. 23 u.z.p.d.o.f.). - osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych płacą ryczałt, jeżeli w roku poprzedzającym rok

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami Opole 2016 Wybór formy opodatkowania to istotny element, który rzutuje na wielkość płaconych przez nas podatków, a także czasochłonność, a tym samym koszt prowadzenia księgowości w naszej firmie. Działając

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów rolnych

Podatek dochodowy od sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów rolnych Podatek dochodowy od sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów rolnych Aleksandra Szelągowska Warszawa, 4 listopada 2015 r. Art. 20 ust. 1 c 1 f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część I Pierwszy Okres Rozliczeniowy

LISTA KONTROLNA. Część I Pierwszy Okres Rozliczeniowy LISTA KONTROLNA Imię Nazwisko Nazwa firmy NIP PESEL REGON KRS Część I Pierwszy Okres Rozliczeniowy Z zastrzeżeniem innych postanowień Ogólnych Warunków Umowy, Zleceń oraz regulaminów, pierwszym Okresem

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika 23-12-2014 Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr.

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO!!! zanim wskażesz właściwy organ podatkowy dowiedz się czym należy kierować się w jego wyborze

PRZEDSIĘBIORCO!!! zanim wskażesz właściwy organ podatkowy dowiedz się czym należy kierować się w jego wyborze PRZEDSIĘBIORCO!!! zanim wskażesz właściwy organ podatkowy dowiedz się czym należy kierować się w jego wyborze Przedsiębiorco! Zanim przystąpisz do rejestracji działalności musisz zastanowić się nad niniejszymi

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą Stan prawny na 1 stycznia 2018 r. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT ) wymienia

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Opis zdarzenia. adres. Suma strony. Przeniesienie z poprzedniej strony. początku roku. Wydatki (koszty) razem wydatki (12+13) pozostałe wydatki

Opis zdarzenia. adres. Suma strony. Przeniesienie z poprzedniej strony. początku roku. Wydatki (koszty) razem wydatki (12+13) pozostałe wydatki ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... (imię i nazwisko (firma))... (adres) Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów w księdze należy się szczegółowo zapoznać z przepisami

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY WROCŁAW STARE MIASTO. Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Stan prawny- kwiecień 2012 r.

URZĄD SKARBOWY WROCŁAW STARE MIASTO. Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Stan prawny- kwiecień 2012 r. URZĄD SKARBOWY WROCŁAW STARE MIASTO Informator dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Stan prawny- kwiecień 2012 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.. 3 II. PKD DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORCY...4

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Izba Skarbowa w Bydgoszczy I N F O R M A T O R DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ BROSZURA STANOWI JEDYNIE MATERIAŁ INFORMACYJNY. ZAINTERESOWANY WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE STOSOWNYMI

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników.

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników. INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok Liczba podatników 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K) OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)) wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3

Działalność gospodarcza dla początkujących. lekcja 3 Działalność gospodarcza dla początkujących lekcja 3 Spis treści Lekcja 3: Rozliczenia z urzędem skarbowym (część 1)... 3 Wybór formy opodatkowania PIT... 3 Ustalenie właściwego urzędu skarbowego... 4 Zasady

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZYNAM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ETAPY REJESTRACJI WŁASNEJ FIRMY

ROZPOCZYNAM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ETAPY REJESTRACJI WŁASNEJ FIRMY Izba Skarbowa w Poznaniu ROZPOCZYNAM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ETAPY REJESTRACJI WŁASNEJ FIRMY Podatniku-przedsiębiorco, czy chcesz pracować na własny rachunek? Jeśli tak, to przedstawiamy Ci drogę, jaką

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne na 2017 rok

Regulacje prawne na 2017 rok KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach Regulacje prawne na 2017 rok dla osób prowadzących lub zakładających własną firmę (dotyczy składek ZUS oraz podstaw postępowania

Bardziej szczegółowo

Dr Krzysztof Jonas 1

Dr Krzysztof Jonas 1 Dr Krzysztof Jonas 1 Karta podatkowa. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. Zasady ogólne podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

Zasady zakładania działalności gospodarczej

Zasady zakładania działalności gospodarczej Zasady zakładania działalności gospodarczej Dodano: 2015.11.23 Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej zawarte w ustawie o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 2 Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2018 r. Poz. 2126

Warszawa, dnia 9 listopada 2018 r. Poz. 2126 Warszawa, dnia 9 listopada 2018 r. Poz. 2126 USTAWA z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I

Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I stan prawny na styczeń 2014 roku Podczas opisywania procedury rejestracji działalności wspomniane było, że wraz z rejestracją w CEIDG przedsiębiorca zostaje zgłoszony

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 3 Poz. 2219

Dziennik Ustaw 3 Poz. 2219 Dziennik Ustaw 3 Poz. 2219 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 r. (poz. 2219) 3. Nr

Bardziej szczegółowo