Elementy rozliczania poniesionych wydatków:

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elementy rozliczania poniesionych wydatków:"

Transkrypt

1 Rozliczenie wydatków poniesionych podczas realizacji projektu w ramach poddziałania 1.2 RPO WP Mariusz Byczkowski koordynator Zespół ds. płatności i sprawozdań 1.2, RPO WP Regionalna Instytucja Finansująca Gdańsk,09/06/2011 Elementy rozliczania poniesionych wydatków: Przedstawienie wydatków we wniosku o płatność. Przedstawienie sprawozdania z realizacji projektu we wniosku o płatność. Poddanie się kontroli. 1

2 Zanim zaczniemy wydawać pieniądze NaleŜy dokładnie i rzetelnie zapoznać się z kluczowymi dla realizacji projektu dokumentami. NaleŜy starannie i w sposób przemyślany skonstruować harmonogram rzeczowo-finansowy, a projekt realizować ściśle z jego zapisami. W przypadku wątpliwości naleŝy skontaktować się z pracownikami ARP S.A. w celu uzyskania jednoznacznej interpretacji zanim wykonamy działania i wydamy pieniądze. Dokumenty kluczowe dla prawidłowej realizacji projektu: Umowa o dofinansowanie Projektu Przewodnik beneficjenta RPO WP dla Działań wraz z załącznikami, a w szczególności Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach działań RPO WP Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność Wytyczne i interpretacje umieszczane na stronie 2

3 Harmonogram rzeczowo-finansowy: NaleŜy jednoznacznie oznaczyć, czy VAT jest kwalifikowany NaleŜy jednoznacznie określić jednostkę miary (sztuka/komplet/zestaw) oraz liczbę przedmiotu zakupu NaleŜy określić czy koszt jest wydatkiem inwestycyjnym czy bieŝącym poprzez wybranie jednej z opcji inwestycyjny/bieŝący Harmonogram musi być poprawny rachunkowo i zgodny z budŝetem zatwierdzonym we wniosku aplikacyjnym. Harmonogram rzeczowo-finansowy: Dokonując podziału zaplanowanych wydatków na działania naleŝy pamiętać, aby w jednym działaniu skupić wydatki o jednorodnym charakterze. Podział na działania w harmonogramie nie musi pokrywać się z kategoriami wydatków we wniosku o dofinansowanie (nie kaŝdy wydatek z części F 6 wniosku aplikacyjnego musi stanowić odrębne działanie). Niemniej poszczególne wydatki wskazane w części F 6 oraz przypisane im kwoty powinny znaleźć odzwierciedlenie w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 3

4 Co zrobić, kiedy zachodzą zmiany W przypadku, w którym zachodzi sytuacja uniemoŝliwiająca realizację projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym naleŝy niezwłocznie skontaktować się z pracownikami ARP S.A. w celu omówienia moŝliwości wprowadzenia zmian w harmonogramie. Realizowanie projektu niezgodnie z harmonogramem bez informowania ARP S.A. moŝe skutkować uznaniem poniesionych wydatków za niekwalifikowane. Wniosek o płatność: naleŝy składać nie rzadziej niŝ co trzy miesiące (pierwszy wniosek nie później niŝ po trzech miesiącach licząc od dnia podpisania umowy) i nie częściej niŝ raz w miesiącu. naleŝy przygotować w Generatorze Wniosków o Płatność przy pomocy otrzymanego z ARP SA pliku inicjującego i złoŝyć w wersji papierowej i elektronicznej (w dwóch formatach: pdf i gwp). składa się z części ogólnej, finansowej i sprawozdawczej (dotyczącej przebiegu realizacji projektu). 4

5 Wniosek o płatność: Informacje podane we wniosku o płatność muszą być zgodne ze stanem rzeczywistym. Zostanie to zweryfikowane podczas kontroli. MoŜna wnioskować o płatność końcową, pośrednią oraz zaliczkową. Suma wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność pośrednią nie moŝe przekroczyć 95% wydatków kwalifikowalnych ogółem. Nawet w przypadku braku wydatków, które w danym okresie moŝna by przedłoŝyć do refundacji naleŝy złoŝyć wniosek o płatność z wypełnioną częścią ogólną i sprawozdawczą. Wniosek o płatność: Zgodnie z 10 ust.2 pkt. 4 umowy o dofinansowanie Beneficjent jest zobowiązany do przedłoŝenia, na Ŝądanie pracowników ARP S.A., wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu oraz informacji i wyjaśnień w formie pisemnej. JeŜeli beneficjent nie złoŝy Ŝądanych dokumentów po dwukrotnym wezwaniu przez ARP S.A. moŝe to skutkować niekwalifikowalnością przedmiotowego wydatku, a nawet rozwiązaniem umowy. 5

6 Wniosek o płatność wymagane załączniki: Formularz wniosku Dowody księgowe (np. faktury, rachunki) Dowody zapłaty (wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewów, zlecenie przelewu nie jest dowodem dokonania zapłaty) Protokoły odbioru Ewidencja środków trwałych, dokumenty OT Oświadczenie czy zakupiony sprzęt jest nowy czy uŝywany Deklaracja sprzedawcy o pochodzeniu sprzętu w przypadku zakupienia sprzętu uŝywanego. Wniosek o płatność wymagane załączniki: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT oraz zaświadczenie z US o statusie podatnika VAT tylko w przypadku projektów, w których jest on kwalifikowalny Polityka rachunkowości stosowana przez Beneficjenta Umowy zawarte z wykonawcami, dostawcami jeŝeli zostały zawarte w formie pisemnej. Tłumaczenie dokumentów wystawionych w językach obcych. W przypadku zakupienia usługi szkoleniowej lista obecności, program szkolenia, świadectwa ukończenia szkolenia lub inne dokumenty potwierdzające przeszkolenie konkretnych osób w określonym zakresie. 6

7 Wniosek o płatność wymagane załączniki: W zaleŝności od charakteru transakcji oraz kontekstu przedłoŝonych dokumentów moŝe okazać się konieczne okazanie równieŝ innych dokumentów wskazanych kaŝdorazowo przez pracowników IP II, między innymi mogą to być: - Dziennik budowy - Pozwolenie na uŝytkowanie - Operat szacunkowy - Wycena rzeczoznawcy Wniosek o płatność: W przypadku wątpliwości związanych ze sporządzaniem wniosku o płatność naleŝy skontaktować się z pracownikami ARP S.A. w celu uzyskania pomocy i sporządzenia poprawnego wniosku. W przypadku zauwaŝenia błędów lub zmiany danych zawartych w polach wypełnianych automatycznie przez Generator naleŝy niezwłocznie poinformować o tym pracowników ARP S.A. Płatności następują po zatwierdzeniu wniosku o płatność w terminach określonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w terminarzu dostępnym na stronie 7

8 Wymagany opis dokumentów księgowych: Na pierwszej stronie: - Informacja o współfinansowaniu projektu z EFRR w ramach RPO WP - Informacja o ujęciu we wniosku o płatność z dnia (data z jaką podpisano formularz wniosku pierwszą wersję złoŝoną w ARP SA) Na odwrocie: - Numer umowy o dofinansowanie - Tytuł projektu - Informacja o poprawności formalnej i merytorycznej dokumentu Wymagany opis dokumentów księgowych: - Odniesienie wydatku do ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez wskazanie odpowiedniego artykułu, ustępu, punktu wraz z podaniem aktualnego publikatora tekstu ustawy - Wskazanie związku wydatku z projektem poprzez odniesienie pozycji z dokumentu księgowego do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym (działanie, poddziałanie). Nie naleŝy opisywać dokumentów, które nie zostały wykazane w tab

9 Na co zwrócić uwagę: Beneficjent ma obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w odniesieniu do wydatków związanych z realizacją projektu. Beneficjent jest zobowiązany do przedłoŝenia ewidencji środków trwałych. W sytuacji, kiedy odrębne przepisy nie zobowiązują go do prowadzenia takiej ewidencji ma obowiązek prowadzenia uproszczonego rejestru środków trwałych w związku z realizowanym projektem. Na co zwrócić uwagę: Dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu obowiązujące są zasady aktualne w dniu dokonywania konkretnej operacji gospodarczej/działania. Przykład: zmianie uległ zapis w Przewodniku beneficjenta. Wersja dokumentu o zmienionej treści została umieszczona na stronie 20/01/2011. Wszystkie wydatki ponoszone po tej dacie muszą być zgodne z zapisami tej wersji dokumentu. Wydatki wcześniejsze zgodnie z wersją poprzednią. NaleŜy więc śledzić aktualności umieszczane na wskazanej stronie (zakładka: informacje dla beneficjentów). 9

10 Na co zwrócić uwagę: Składane dokumenty powinny być starannie ułoŝone według kolejności przyjętej w tab. 15 formularza wniosku. KaŜdemu dokumentowi księgowemu powinien towarzyszyć komplet dokumentów z nim związanych. Dokumenty powinny być opisane i ułoŝone w sposób przejrzysty. Prosimy nie wkładać poszczególnych dokumentów w koszulki. Dobre przygotowanie wniosku od strony technicznej równieŝ wpływa na czas potrzebny do jego weryfikacji. Zakup środków trwałych: Transport i instalacja środków trwałych moŝe być wydatkiem kwalifikowalnym wyłącznie w przypadku, w którym zwiększa wartość początkową środka trwałego. Ulepszenie/modernizacja środka trwałego dokonane po jego zaewidencjonowaniu mogą być uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku, w którym zostały przewidziane we wniosku aplikacyjnym jako odrębny wydatek i zatwierdzone w wyniku pozytywnej oceny tego wniosku. 10

11 Leasing: Kwalifikowalna jest jedynie rata kapitałowa po zapłaceniu całej raty w wysokości wynikającej z zawartej umowy w jednym wniosku o płatność moŝna przedstawić do refundacji jedną lub kilka rat. Opłaty leasingowe są kosztem niekwalifikowalnym Raty kapitałowe podlegają refundacji w przypadku leasing u finansowego, a w przypadku leasing u operacyjnego wyłącznie w sytuacji, w której umowa leasing u zawiera klauzulę przeniesienia prawa własności do przedmiotu leasing u na leasingobiorcę Nabycie wartości niematerialnych i prawnych moŝe być kwalifikowalne jeŝeli: Znajdzie odzwierciedlenie w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Wartość zostanie nabyta od strony trzeciej na warunkach rynkowych przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z 20 stycznia 2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 11

12 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych - art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 Podstawę kontroli stanowią prawa, umowy lub jakiekolwiek inne środki, które oddzielnie bądź wspólnie i uwzględniając okoliczności faktyczne lub prawne, dają moŝliwość wywierania decydującego wpływu na przedsiębiorstwo, w szczególności przez: - własność lub prawo uŝytkowania całego lub części aktywów przedsiębiorstwa; - prawa lub umowy przyznające decydujący wpływ na skład, głosowanie lub decyzje organów przedsiębiorstwa. Płatności gotówkowe: Przy płatnościach gotówkowych nie wystarczy adnotacja forma płatności:gotówka. Dokonanie zapłaty musi być poświadczone jednoznacznie, np. poprzez zapis zapłacono gotówką, pozostało do zapłaty 0,00 zł lub przedłoŝenie dokumentu kasowego (KP). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się oświadczenie sprzedającego o otrzymaniu zapłaty w formie gotówki. 12

13 Płatności gotówkowe: Wobec wątpliwości, które moŝe rodzić zapis art.22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie rekomenduje się stosowania płatności gotówkowych. Rozbijanie kwoty wynikającej z dokonanej transakcji na kilka płatności (np. kilka faktur lub rachunków) nie powoduje ominięcia kwoty progowej. Zgodnie z 7 ust. 6 pkt 4 umowy o dofinansowanie płatności gotówkowe przy transakcjach powyŝej określonego w w/w przepisach progu nie będą podlegały refundacji. Transakcje dokonywane w walutach obcych: W tabeli 15 wniosku naleŝy ująć fakturę zagraniczną Do w/w faktury naleŝy załączyć fakturę wewnętrzną jeśli jest wymagana przepisami NaleŜy przedłoŝyć politykę rachunkowości, a jeŝeli beneficjent nie jest zobowiązany do jej posiadania odrębnymi przepisami naleŝy przedłoŝyć oświadczenie o przyjętej w instytucji metodologii stosowanej do wyliczenia kosztu rzeczywistego oraz wartości dokumentu w celu ujęcia go w księgach NaleŜy podać kurs po jakim przeliczono wartość dokumentu w celu jego zaksięgowania oraz kurs po jakim dokonano zapłaty. Do wszystkich transakcji naleŝy stosować tę samą metodę przeliczania określoną w w/w dokumentach 13

14 Transakcje powyŝej ,00 zł: Beneficjent zobowiązany jest do przedłoŝenia co najmniej trzech konkurencyjnych ofert od róŝnych podmiotów lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów 12 umowy o dofinansowanie (w sposób określony w Przewodniku Beneficjenta) Oferty na trzy podobne urządzenia (np. róŝnych producentów) uzyskane od jednego sprzedawcy nie są traktowane jako konkurencyjne. Protokół/wyjaśnienie z wyboru najkorzystniejszej oferty zawierające: datę sporządzenia, podpis beneficjenta, kryteria wyboru, zestawienie porównywanych ofert, uzasadnienie. Transakcje powyŝej ,00 zł: Oferty powinny zawierać co najmniej: - okres związania ofertą (okres obowiązywania oferty), - dane oferenta, - opis przedmiotu zakupu (porównywalne dane, np. parametry techniczne)/specyfikacje usługi które umoŝliwią rzetelne porównanie ofert, - proponowaną cenę 14

15 Transakcje powyŝej ,00 zł: Dzielenie zamówienia w sposób nieuzasadniony w celu obniŝenia jego wartości moŝe skutkować uznaniem wydatku za niekwalifikowalny. Dla ustalenia czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem naleŝy wziąć pod uwagę następujące kryteria: - toŝsamość przedmiotową zamówienia - moŝliwość udzielenia zamówienia w tym samym okresie czasu - moŝliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę Transakcje powyŝej ,00 zł: Proszę pamiętać aby podczas zbierania ofert/badania rynku dokumentować podejmowane czynności. Brak udokumentowania zachowania zasady konkurencyjności moŝe skutkować uznaniem poniesionego wydatku za niekwalifikowalny. W uzasadnionych przypadkach beneficjent moŝe wykazać spełnienie wymogów 12 umowy o dofinansowanie poprzez przedłoŝenie aktualnej wyceny rzeczoznawcy. 15

16 Zaliczki na realizację projektu: Jednorazowo moŝna ubiegać się o zaliczkę w wysokości maksymalnie 50% wartości dofinansowania określonego w umowie. O zaliczkę moŝna ubiegać się wielokrotnie w trakcie realizacji projektu, lecz nie częściej niŝ raz w okresie jednego roku kalendarzowego. Łączna wartość wszystkich wniosków o zaliczkę złoŝonych podczas realizacji projektu nie moŝe przekraczać 90% przyznanego dofinansowania. Zaliczki na realizację projektu: Kwota wnioskowana musi być powiązana z kwotami określonymi dla danego okresu w harmonogramie rzeczowofinansowym oraz z wartością transakcji wskazanej we wniosku o płatność zaliczkową. Aby otrzymać zaliczkę naleŝy otworzyć rachunek bankowy wyłącznie na potrzeby obsługi zaliczki (nr rachunku musi być wskazany w umowie o dofinansowanie, jeŝeli nie jest konieczne będzie sporządzenie aneksu), a następnie złoŝyć poprawny wniosek o płatność zaliczkową. Wniosek o zaliczkę składa się w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formacie doc (Word) 16

17 Zaliczki na realizację projektu: Wniosek o płatność zaliczkową musi wpłynąć do ARP SA co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wykorzystania zaliczki Do wniosku musi być załączona zawarta z dostawcą /wykonawcą umowa lub zamówienie złoŝone przez beneficjenta i przyjęte do realizacji. W przypadku, w którym zaliczka dotyczy wydatku przekraczającego ,00 zł niezbędne jest załączenie dokumentacji związanej z wymogami 12 umowy o dofinansowanie. Zaliczki na realizację projektu: Wykorzystanie zaliczki na cele inne niŝ wskazane we wniosku o płatność zaliczkową będzie traktowane jako nieprawidłowość i będzie podlegać zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych JeŜeli beneficjent nie wykorzysta otrzymanej zaliczki w całości, to pozostałą kwotę naleŝy zwrócić przed upływem 60 dni od daty otrzymania środków. 17

18 Zaliczki na realizację projektu: Nie rozliczenie otrzymanej zaliczki w określonym terminie powoduje konieczność zwrotu przekazanej kwoty wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych Odsetki bankowe wynikające z oprocentowania kwoty zaliczki beneficjent musi przekazywać na konto, z którego otrzymał zaliczkę, do siódmego dnia miesiąca następnego (np. odsetki za lipiec do 07 sierpnia). Aby rozliczyć zaliczkę naleŝy złoŝyć wniosek o płatność niezwłocznie po wydatkowaniu przekazanych do dyspozycji beneficjenta środków jednakŝe nie później niŝ w ciągu 60 dni od otrzymania zaliczki Zaliczki na realizację projektu: JeŜeli beneficjent nie złoŝy wniosku o płatność w terminie wskazanym powyŝej IP II jeden raz wzywa beneficjenta do złoŝenia wniosku. W sytuacji gdy beneficjent nie złoŝy wniosku o płatność w terminie wyznaczonym przez IP II, beneficjent jest zobowiązany do zwrotu kwoty wypłaconej zaliczki wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia otrzymania zaliczki. Aby otrzymać kolejną zaliczkę Beneficjent najpierw musi rozliczyć się z zaliczki wcześniej otrzymanej, tzn. musi nastąpić zatwierdzenie wniosku rozliczającego zaliczkę lub jej zwrot. 18

19 Najczęściej popełniane błędy: Wpisywanie w zestawieniu 15 tego samego dokumentu więcej niŝ jeden raz. Brak wyodrębnienia wartości podatku VAT w przypadku wystąpienia w jednym dokumencie księgowym więcej niŝ jednej stawki VAT Błędy rachunkowe i informacje niezgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym w tabeli 18 Brak wersji elektronicznej obu lub jednej z dwóch wymaganych Suma wydatków wykazanych w tab. 18 jako poniesione oraz wydatków wykazanych jako planowane w tab. 22 przekracza wartość wydatków kwalifikowalnych określonych w umowie Najczęściej popełniane błędy: Brak oświadczenia o zakupionym sprzęcie (nowy/uŝywany) Opis na załączonych dokumentach księgowych: brak opisu, niepełny opis, nieprecyzyjne przyporządkowanie wydatku z dokumentu księgowego do harmonogramu rzeczowofinansowego, brak wskazania wysokości wydatku kwalifikowanego/niekwalifikowanego, opis umieszczony na kopii a nie na oryginale dokumentu, powoływanie się na nieaktualny publikator ustawy Prawo Zamówień Publicznych Brak podpisu pod opisem 19

20 Najczęściej popełniane błędy: Kserowanie kopii i potwierdzanie jej za zgodność z oryginałem Potwierdzanie za zgodność z oryginałem: brak potwierdzenia, brak daty przy potwierdzeniu, parafowanie bez pieczęci imiennej (brak czytelnego podpisu) Przedkładanie dyspozycji przelewu zamiast dokumentów potwierdzających dokonanie przelewu (np. wyciąg z konta) W tytułach przelewu brak informacji czego przelew dotyczy (brak wskazania na przedmiotową fakturę, zamówienie itp.) Brak ofert (transakcje powyŝej ,00 zł) Brak kryteriów wyboru ofert, brak w ofertach cech wskazanych jako podstawa wyboru. Najczęściej popełniane błędy: Faktury wystawione niezgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 212 poz. 1337) Niewłaściwe wyliczenie kosztu kwalifikowalnego w przypadku transakcji walutowych. Stosowanie róŝnych zasad przeliczania faktur zagranicznych. 20

21 Zachęcamy do kontaktowania się z pracownikami ARP S.A. podczas całego okresu realizacji projektu. Sekretariat tel Zespół 1.2, tel lub Zespół kontroli tel lub Dziękuję za uwagę 21

Elementy rozliczania poniesionych wydatków:

Elementy rozliczania poniesionych wydatków: Rozliczenie wydatków poniesionych podczas realizacji projektu w ramach poddziałań 1.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1 i 1.6.2 RPO WP 2007-2013 Mariusz Byczkowski koordynator Zespół ds. płatności i sprawozdań 1.2,

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania projektów w Poddziałaniu "Mikroprzedsiębiorstwa"

Zasady rozliczania projektów w Poddziałaniu Mikroprzedsiębiorstwa Zasady rozliczania projektów w Poddziałaniu 1.1.1 "Mikroprzedsiębiorstwa" Alicja Młyńska Samodzielny specjalista Zespół ds. płatności i sprawozdań 1.1 RPO WP Regionalna Instytucja Finansująca Gdańsk, 28/07/2011

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania projektów realizowanychw ramachop 1 RPO WP (bezdz. 1.3)

Zasady rozliczania projektów realizowanychw ramachop 1 RPO WP (bezdz. 1.3) Zasady rozliczania projektów realizowanychw ramachop 1 RPO WP (bezdz. 1.3) Alicja Młyńska Koordynator Sekcji płatności i sprawozdań 1.1 RPO Regionalna Instytucja Finansująca Gdańsk, 01/12/2011 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Magda Bzdzikot Koordynator Sekcji Kontroli Gdańsk, 21 kwiecień 2011 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach

Rozliczanie projektów w ramach Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania Eugenia Nikitina p.o. koordynatora Sekcji Płatności i Sprawozdań RPO WP 1.1, 2.2.1 Regionalna Instytucja

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania Aleksandra Tylza-Keczmer kierownik Sekcja Płatności i Sprawozdań RPO WP 1.1, 2.2.1 Regionalna Instytucja

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO przyznanego w ramach projektu Moja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania

Instrukcja sporządzania Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania Wniosku o płatność do umowy na otrzymanie: -wsparcia finansowego, - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANSOWANIE PROJEKTU Realizator zapewnia wykonanie Projektu

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 GRUPY NIEFORMALNE Z PATRONEM FINANSOWANIE PROJEKTU Patron zapewnia wykonanie Projektu zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (II nabór) CZĘŚĆ III: ZASADY DOKUMENTOWANIA WYDATKÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Wydział Rolnictwa i Rybactwa. w ramach środka 4.1

Wydział Rolnictwa i Rybactwa. w ramach środka 4.1 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Wniosek o płatność w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zaleŝnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Fundusze europejskie dla przedsiębiorców 24 października 2013 r. JAK OTYRZYMAĆ ZALICZKĘ? Po podpisaniu

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

I. Ofertowanie sposób dokonywania zakupów towarów i usług zgodnie z procedurą uproszczoną;

I. Ofertowanie sposób dokonywania zakupów towarów i usług zgodnie z procedurą uproszczoną; I. Ofertowanie sposób dokonywania zakupów towarów i usług zgodnie z procedurą uproszczoną; II. Wskaźniki realizacji projektu kontrola poziomu ich osiągnięcia. III. Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

r. Komunikat dotyczący zwrotu odsetek

r. Komunikat dotyczący zwrotu odsetek 18.01.2012r. Komunikat dotyczący zwrotu odsetek Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż Beneficjenci poddziałań 1.1.5-1.1.9 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia związane z rozliczaniem wniosków o płatność. Szkolenie/warsztaty dla LGR 28.06.2013 r.

Zagadnienia związane z rozliczaniem wniosków o płatność. Szkolenie/warsztaty dla LGR 28.06.2013 r. Zagadnienia związane z rozliczaniem wniosków o płatność Szkolenie/warsztaty dla LGR 28.06.2013 r. 1. Złożenie wniosku w terminie Beneficjent jest zobowiązany złożyć WoP (Wniosek o Płatność) w terminie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL 2014-2020

Rozliczanie projektów oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL 2014-2020 Rozliczanie projektów oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL 2014-2020 Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Anna Dąbrowska Bank Gospodarstwa Krajowego Wniosek o płatność Wnioski o płatność będą składane za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ III: ZASADY DOKUMENTOWANIA WYDATKÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r.

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r. ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r. 1 OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA PŁATNOŚCI W RAMACH MRPO 2 Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące

Bardziej szczegółowo

30 sierpnia 2 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU

30 sierpnia 2 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU 30 sierpnia 2 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU REALIZACJA PROJEKTU Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz Umowę o dofinansowanie Projektu.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 lutego 2011 r.

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 lutego 2011 r. ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 lutego 2011 r. OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA PŁATNOŚCI W RAMACH MRPO. Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

Zespół Kontroli MCP Kraków, 18 grudnia 2012r.

Zespół Kontroli MCP Kraków, 18 grudnia 2012r. Zespół Kontroli MCP PLANOWY DORAŹNY po złoŝeniu wniosku o płatność końcową w ramach weryfikacji wniosku o płatność pośrednią (instrukcja dla Beneficjentów dotycząca procedury kontroli) 10 umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, 22 listopada 2012 r.

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, 22 listopada 2012 r. Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy Kraków, 22 listopada 2012 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy!

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! Wydatkowanie środków finansowych 1. Wydatkowanie środków odbywa się

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU 1 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU TYTUŁ Łódź, 30.09.2016r. PREZENTACJ REALIZACJA PROJEKTU Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz Umowę

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (IV nabór) CZĘŚĆ III: ZASADY DOKUMENTOWANIA WYDATKÓW Rzeszów, 2.03.2015 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Wniosek o płatność Wniosek o płatność dostarczany jest do Instytucji Pośredniczącej (UW): raz na kwartał w

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Wysokośd dotacji, sposób płatności, okres realizacji inwestycji Harmonogram rzeczowo-finansowy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady rozliczania środków finansowych w ramach PO IiŚ Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań oraz 4.2 POIG

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań oraz 4.2 POIG Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 1.4-4.1 oraz 4.2 POIG 1. Błędy we wniosku o płatność 1. Brak znajomości, nierzetelne zapoznanie się bądź

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU. 24 lutego 2017 r.

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU. 24 lutego 2017 r. REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU 24 lutego 2017 r. REALIZACJA PROJEKTU Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz Umowę o dofinansowanie Projektu.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota W pkt 2_(10) naleŝy wpisać kwotę zgodną z pkt 10_ wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

KOE 131_ UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KOE 131_ UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OBJAŚNIENIA LP. Dokonując oceny projektu naleŝy postępować zgodnie z poniŝszymi instrukcjami:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty komputerowe przygotowanie wniosku o płatność (SL2014)

Warsztaty komputerowe przygotowanie wniosku o płatność (SL2014) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej Warsztaty komputerowe przygotowanie wniosku o płatność (SL2014) 30.05.2017 Monika Brońska, Emil Korejwo drw@ipaw.walbrzych.eu Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe rozliczenie wsparcia finansowego

Prawidłowe rozliczenie wsparcia finansowego Prawidłowe rozliczenie wsparcia finansowego Listopad 2013r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Wsparcie finansowe termin wydatkowania środków Wydatkowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura wnioskowania beneficjenta o płatność pośrednią i końcową Wydział Budżetu

Procedura wnioskowania beneficjenta o płatność pośrednią i końcową Wydział Budżetu Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 października 2015 r. ( Załącznik nr III/2/21) Procedura wnioskowania beneficjenta o płatność pośrednią i końcową Wydział Budżetu

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania Faktur w 2013 roku

Zasady wystawiania Faktur w 2013 roku Zasady wystawiania Faktur w 2013 roku określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur,

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Przypominamy, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie każdy Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania zmian w Projekcie.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie każdy Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania zmian w Projekcie. Ważny komunikat dla Beneficjentów rozliczających swój projekt: Przypominamy, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie każdy Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania zmian w Projekcie.

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu ramach FPPRTE - Przedsiębiorcy CZĘŚĆ IV: SYSTEM RAPORTOWANIA I PŁATNOŚCI PROJEKTU PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach realizowanych w ramach PO PC Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie realizować i rozliczyć projekt?

Jak poprawnie realizować i rozliczyć projekt? Jak poprawnie realizować i rozliczyć projekt? 1 Poprawna realizacja projektu Podstawą prawidłowej realizacji projektu jest znajomość zapisów umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjent zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r.

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia Targanice, dnia 23 maja 2012 r. 1/12 Małe projekty w województwie małopolskim (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PROJEKTU PN. ROZBUDOWA POWOJSKOWEGO BUDYNKU J NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA INŻYNIERSKIEGO W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PROJEKTU PN. ROZBUDOWA POWOJSKOWEGO BUDYNKU J NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA INŻYNIERSKIEGO W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM Załącznik do zarządzenia nr 58/11 Rektora PWSZ w Pile z dnia 25 listopada 2011 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PROJEKTU PN. ROZBUDOWA POWOJSKOWEGO BUDYNKU J NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA INŻYNIERSKIEGO W PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROW WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WARSZTATY

PROW WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WARSZTATY PROW 2014-2020 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WARSZTATY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIE I DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW PROJEKTU I WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

KSIĘGOWANIE I DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW PROJEKTU I WNIOSKI O PŁATNOŚĆ LITWA-POLSKA 2007-2013 KSIĘGOWANIE I DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW PROJEKTU I WNIOSKI O PŁATNOŚĆ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 2007-2013 LITWA POLSKA FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW SUWAŁKI, 16 MARZEC 2010 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Błędy popełniane przy wypełnianiu

Błędy popełniane przy wypełnianiu Błędy popełniane przy wypełnianiu OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE MONITORINGU I wniosków KONTOLI PROJEKTÓW o płatność (Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDUR PZP) Błędy popełniane przy wypełnianiu wniosków o płatność

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Wniosek o płatność Wnioski o płatność będą składane za pośrednictwem systemu SL2014, (www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI. DOKUMENTY wzór prawidłowo oznakowanej i opisanej faktury jest zamieszczony na stronie www.fapa.org.pl.

ODPOWIEDZI. DOKUMENTY wzór prawidłowo oznakowanej i opisanej faktury jest zamieszczony na stronie www.fapa.org.pl. Wykaz najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów we Wnioskach beneficjentów o płatność Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo