Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza Powiatu Tarnogórskiego"

Transkrypt

1 RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A

2 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski jest częścią Województwa Śląskiego. Sąsiadują z nim cztery powiaty grodzkie Bytom, Gliwice, Piekary Śląskie i Zabrze, oraz cztery powiaty ziemskie naleŝące do województwa śląskiego, a takŝe powiat ziemski wchodzący w skład województwa opolskiego. PoniŜej zamieszczona została mapa administracyjna Województwa Śląskiego. Mapa 1. Województwo Śląskie

3 Powiat tarnogórski zajmuje około 5,2% powierzchni województwa. Oprócz niego do województwa naleŝy 16 powiatów ziemskich oraz 19 powiatów grodzkich. Powiat składa się administracyjnie z 9 gmin: Kalety, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, OŜarowice, Radzionków, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Tworóg i Zbrosławice. Z 53 miejscowości w powiecie, 4 to miasta, natomiast pozostałe 49 to miejscowości wiejskie. Ludność powiatu tarnogórskiego stanowiła w 2008 roku około 3% ludności całego województwa - oszacowano, Ŝe powiat jest on faktycznie zamieszkiwany przez osoby. Gęstość zaludnienia w powiecie wynosiła 213 osób na km roku (stan na 31 XII ), porównując wielkość z całym województwem moŝna zaobserwować, Ŝe była ona niŝsza - w województwie wyniosła ona 377 osób na km 2. 1 Dane pochodzą z Banku Danych Regionalnych dostępnych na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego

4 Wykres 1. Gęstość zaludnienia w powiatach województwa śląskiego (w osobach na km 2 ) Powiat m. Świętochłowice Powiat m. Chorzów Powiat m. Siemianowice Śląskie Powiat m. Bytom Powiat m. Sosnowiec Powiat m. Zabrze Powiat m. Katowice Powiat m. Ruda Śląska Powiat m. Tychy Powiat m. Częstochowa Powiat m. Piekary Śląskie Powiat m. Gliwice Powiat m. Bielsko - Biała Powiat m. Mysłowice Powiat m. Jastrzębie - Zdrój Powiat m. śory Powiat m. Rybnik Powiat m. Dąbrowa Górnicza Powiat m. Jaworzno Powiat wodzisławski Powiat będziński Powiat mikołowski Województwo śląskie Powiat bieruńsko - lędziński Powiat bielski Powiat rybnicki Powiat cieszyński Powiat pszczyński Powiat tarnogórski Powiat raciborski Powiat gliwicki Powiat myszkowski Powiat Ŝywiecki Powiat zawierciański Powiat kłobucki Powiat lubliniecki Powiat częstochowski NajwyŜszy poziom gęstości zaludnienia w województwie śląskim obserwuje się dla powiatów grodzkich. Powiat tarnogórski w porównaniu do powiatów ziemskich znajduje się na 8 miejscu. W 2008 roku ponad 65% ludności zamieszkałej na terenie powiatu stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. PoniŜej przedstawiony został wykres (wykres nr 2), na którym pokazana została struktura produkcyjności ludności w powiecie tarnogórskim i w całym Województwie Śląskim.

5 Wykres 2. Struktura wieku ludności powiatu tarnogórskiego i Województwa Śląskiego w 2008 roku. 17,4 % 16,9 % 65,2 % 65,5 % 17,4 % 17,6 % Powiat tarnogórski Województwo Śląskie ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat) ludność w wieku produkcyjnym (kobiety: lat, męŝczyźni: lat) ludność w wieku poprodukcyjnym (kobiety od 60 lat, męŝczyźni od 65 lat) Jak widać na wykresie nr 3 struktura wieku w poszczególnych gminach powiatu tarnogórskiego, nie róŝni się od struktury wieku w powiecie ogółem. Wartości wahają się o około 1%. Największy odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zamieszkuję gminę Tworóg, a najmniejszy - gminę Zbrosławice. W gminie OŜarowice znajduje się największy procent ludności w wieku poprodukcyjnym, natomiast w gminie Radzionków.

6 Wykres 3 Struktura wieku ludności gminy wchodzących w skład powiatu tarnogórskiego w 2008 roku. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 17,40% 17,30% 17,90% 18,90% 16,50% 17,20% 17,40% 17,40% 17,90% 65,40% 64,20% 63,50% 63,30% 65,50% 65,40% 65,70% 63,00% 65,40% 17,20% 18,50% 18,60% 17,80% 18,00% 17,40% 16,90% 19,50% 16,70% ludność w wieku przedprodukcyjnym ludność w wieku produkcyjnym ludność w wieku poprodukcyjnym

7 2. RYNEK PRACY Zagadnienie związane z rynkiem pracy obejmuje szereg wskaźników i wielkości. Analizie zostały poddane takie wielkości jak: liczba osób pracujących, struktura zatrudnienia, liczba osób bezrobotnych, stopa bezrobocia. Dodatkowo przedstawiona zostanie struktura wynagrodzeń. I. Zatrudnienie W Województwie Śląskim zarejestrowano około tys. osób, z których około 45,1% to były kobiety. W 6 powiatach ponad 50% osób pracujących w 2008 roku stanowiły kobiety, naleŝą do nich powiaty: cieszyński, myszkowski oraz Ŝywiecki, a takŝe miasta: Bytom, Sosnowiec i śory. W powiecie tarnogórskim około 45,5% zatrudnionych stanowiły kobiety. Liczba pracujący ogółem wynosiła 32,6 tys. osób, co stanowiła 2,6% liczby pracujących w całym województwie. Tabela 1 Liczba osób pracujących w Województwie Śląskim w roku 2008 Liczba osób pracujących w tym: w 2008 roku kobiety ogółem (w %) Powiat będziński 29,0 48,0% Powiat bielski 30,3 48,0% Powiat bieruńsko-lędziński 20,4 27,8% Powiat cieszyński 40,2 51,2% Powiat częstochowski 26,1 48,1% Powiat gliwicki 24,5 37,4% Powiat kłobucki 21,3 49,3% Powiat lubliniecki 17,3 48,1% Powiat m. Bielsko-Biała Biała 68,5 48,5% Powiat m. Bytom 33,2 50,3% Powiat m. Chorzów 27,3 47,7% Powiat m. Częstochowa 77,5 49,5% Powiat m. Dąbrowa Górnicza 40,8 38,8% Powiat m. Gliwice 72,2 40,8%

8 Powiat m. Jastrzębie-Zdrój 32,2 31,0% Powiat m. Jaworzno 20,7 43,8% Powiat m. Katowice 160,7 46,5% Powiat m. Mysłowice 20,4 38,6% Powiat m. Piekary Śląskie 12,8 38,9% Powiat m. Ruda Śląska 36,7 37,2% Powiat m. Rybnik 41,1 42,0% Powiat m. Siemianowice 13,2 Śląskie 42,9% Powiat m. Sosnowiec 52,2 50,8% Powiat m. Świętochłowice 8,8 41,6% Powiat m. Tychy 48,1 42,8% Powiat m. Zabrze 41,7 46,6% Powiat m. śory 12,4 53,7% Powiat mikołowski 27,4 41,9% Powiat myszkowski 14,0 50,9% Powiat pszczyński 31,2 39,6% Powiat raciborski 24,5 47,6% Powiat rybnicki 9,4 49,5% Powiat tarnogórski 32,6 45,5% Powiat wodzisławski 31,8 43,3% Powiat zawierciański 29,0 47,7% Powiat Ŝywiecki 33,3 53,8% Województwo Śląskie 1 262,7 45,1% Wykres nr 4 przedstawia w sposób szczegółowy liczbę osób pracujących w powiecie tarnogórskim w poszczególnych gminach. Wykres 4 Liczba osób pracujących w gminach powiatu tarnogórskiego w 2008 roku. Zbrosławice Tworóg Tarnowskie Góry Świerklaniec Radzionków OŜarowice Miasteczko Śląskie Krupski Młyn Kalety

9 PoniŜej wykres nr 5 pokazuje strukturę płci zatrudnienia w poszczególnych gminach. Wśród wszystkich gmin powiatu tarnogórskiego największe zróŝnicowanie zatrudnienia obserwowane było w gminie Miasteczko Śląskie. Jedynie około 1 / 3 zatrudnionych stanowiły kobiety. W gminach: Zbrosławice, Tworóg, Tarnowskie Góry oraz Kalety te proporcje były wyrównane, odsetek pracujących męŝczyzn praktycznie równał się odsetkowi pracujących kobiet. W Gminie Kalety odsetek kobiet był nieznacznie wyŝszy od odsetka męŝczyzn - około 2 punkty procentowe. Wykres 5 Liczba osób pracujących w gminach powiatu tarnogórskiego wg płci w 2008 roku. Tworóg Tarnowskie Góry Świerklaniec Radzionków OŜarowice Miasteczko Śląskie Krupski Młyn 474 (49,3%) (49,0%) 585 (36,9%) (40,6%) 722 (42,7%) 567 (28,2%) 508 (50,5%) Kalety 253 (49,0%) 263 (51,0%) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bezrobotni zarejestrowani ogółem Struktura zatrudnienia w Województwie Śląskim w poszczególnych powiatach w 2008 roku przedstawiona została na wykresach nr 6. Ze względu na zróŝnicowaną specyfikę zatrudnienia a na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miejskich, przedstawione osobno zostały miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie.

10 Wykres 6 Struktura zatrudnienia wg sektorów ekonomicznych w Województwie Śląskim w 2008 roku. Województwo Śląskie 38,3% 57,4% 4,3% Powiaty ziemskie: Powiat Ŝywiecki Powiat zawierciański Powiat wodzisławski Powiat tarnogórski Powiat rybnicki Powiat raciborski Powiat pszczyński Powiat myszkowski Powiat mikołowski Powiat lubliniecki Powiat kłobucki Powiat gliwicki Powiat częstochowski Powiat cieszyński Powiat bieruńsko-lędziński Powiat bielski Powiat będziński 44,3% 35,5% 48,6% 39,0% 41,1% 33,5% 52,1% 37,0% 55,0% 35,4% 36,7% 49,8% 32,4% 34,3% 46,4% 38,1% 42,8% 12,8% 39,0% 25,5% 45,5% 5,9% 56,0% 5,0% 47,5% 11,4% 52,4% 14,1% 35,1% 12,8% 39,2% 23,8% 41,5% 3,5% 44,0% 20,6% 25,5% 37,9% 38,0% 12,2% 26,8% 40,7% 54,5% 11,2% 73,4% 23,5% 3,1% 43,7% 9,9% 54,8% 7,1% Miasta na prawach powiatu: Powiat m. śory Powiat m. Zabrze Powiat m. Tychy Powiat m. Świętochłowice Powiat m. Sosnowiec Powiat m. Siemianowice Śląskie Powiat m. Rybnik Powiat m. Ruda Śląska Powiat m. Piekary Śląskie Powiat m. Mysłowice Powiat m. Katowice Powiat m. Jaworzno Powiat m. Jastrzębie-Zdrój Powiat m. Gliwice Powiat m. Dąbrowa Górnicza Powiat m. Częstochowa Powiat m. Chorzów Powiat m. Bytom Powiat m. Bielsko-Biała 34,4% 41,0% 56,2% 38,2% 37,1% 48,3% 46,0% 54,3% 50,0% 51,8% 28,3% 45,7% 63,3% 43,4% 53,0% 42,8% 34,8% 34,7% 44,1% 60,3% 58,8% 42,9% 61,2% 62,4% 51,0% 52,9% 45,3% 48,9% 47,7% 71,4% 53,7% 34,5% 55,8% 46,2% 56,2% 64,9% 64,8% 55,2% 5,2% 0,2% 0,9% 0,6% 0,5% 0,7% 1,1% 0,4% 1,1% 0,5% 0,3% 0,5% 2,2% 0,8% 0,8% 1,1% 0,4% 0,5% 0,8% sektor przemysłowy sektor usługowy sektor rolniczy

11 II. Bezrobocie Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w Województwie Śląskim wynosiła w 2008 roku około 122,7 tys. osób. Prawie 60% ogółu stanowiły kobiety. W zaleŝności od powiatu odsetek zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosił od 50,2 do 76,1%. Największy odsetek kobiet bezrobotnych zaobserwowano w mieście śory, natomiast najniŝszy w powiecie kłobuckim. Tabela 2 Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w Województwie Śląskim w roku Bezrobotni zarejestrowani wg powiatów w tym: ogółem kobiety w tys. osób w tys. osób w % Powiat będziński 4,9 2,9 59,1% Powiat bielski 3,5 1,9 54,8% Powiat bieruńsko-lędziński 0,8 0,4 56,6% Powiat cieszyński 4,5 2,5 55,7% Powiat częstochowski 5,5 2,9 53,4% Powiat gliwicki 2,2 1,4 65,6% Powiat kłobucki 2,4 1,2 50,2% Powiat lubliniecki 2,2 1,2 57,2% Powiat m. Bielsko-Biała Biała 4,4 2,5 55,4% Powiat m. Bytom 6,8 4,3 63,0% Powiat m. Chorzów 3,3 2,0 60,1% Powiat m. Częstochowa 8,7 4,6 53,5% Powiat m. Dąbrowa Górnicza 4,2 2,4 56,3% Powiat m. Gliwice 4,2 2,5 59,6% Powiat m. Jastrzębie-Zdrój 2,7 1,9 69,7% Powiat m. Jaworzno 2,7 1,7 64,7% Powiat m. Katowice 3,8 2,2 57,8% Powiat m. Mysłowice 2,1 1,4 68,6% Powiat m. Piekary Śląskie 1,7 1,1 63,1% Powiat m. Ruda Śląska 2,4 1,5 62,7% Powiat m. Rybnik 2,6 1,8 70,1% Powiat m. Siemianowice Śląskie 2,1 1,3 59,3% Powiat m. Sosnowiec 7,4 4,1 55,8% Powiat m. Świętochłowice 1,2 0,8 65,5% Powiat m. Tychy 2,2 1,3 60,7% Powiat m. Zabrze 5,5 3,6 64,7% Powiat m. śory 1,4 1,0 76,1% Powiat mikołowski 1,7 1,1 63,4% Powiat myszkowski 3,8 2,0 53,7% Powiat pszczyński 1,6 1,1 72,3%

12 Powiat raciborski Powiat rybnicki Powiat tarnogórski Powiat wodzisławski Powiat zawierciański Powiat Ŝywiecki Województwo Śląskie 1,9 1,2 1,1 0,8 3,6 2,1 3,5 2,4 5,9 3,2 4,3 2,5 122,7 73,1 62,7% 72,4% 60,1% 69,0% 53,6% 57,8% 59,5% Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiecie tarnogórskim wynosiła około 3,6 tys. osób. 60,1% z nich były płci Ŝeńskiej. PoniŜej przedstawiony został wykres, który dzieli zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie na bardziej szczegółowe kategorie, wg wieku, miejsca zamieszkania (gminy) oraz poziomu wykształcenia. Wykres 7 Struktura wieku zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiecie tarnogórskim w 2008 roku. 9,1% 25,1% 16,5% 22,0% 27,3% 24 i mniej i więcej Wykres 8 Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wg miejsca zamieszkania w powiecie tarnogórskim w 2008 roku Zbrosławice Tworóg Tarnowskie Góry Świerklaniec Radzionków OŜarowice Miasteczko Śląskie Krupski Młyn Kalety

13 Wykres 9 Struktura zarejestrowanych osób bezrobotnych wg płci i miejsca zamieszkania w powiecie tarnogórskim w 2008 roku 62,7% 62,5% 63,8% 61,2% 64,6% 60,2% 57,8% 59,3% 60,6% 37,3% 37,5% 36,2% 38,8% 35,4% 39,8% 42,2% 40,7% 39,4% męŝczyźni kobiety Wykres 10 Bezrobotni zarejestrowani w powiecie tarnogórskim wg poziomu wykształcenia w 2008 roku 27,0% 29,9% 8,3% 26,6% 8,2% wyższe policealne, średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej

14 Sytuacja na rynku pracy w poszczególnych powiatach Województwa Śląskiego była zróŝnicowana. Poziom stopy bezrobocia w całym województwie wynosił 6,9%. NajwyŜszy wskaźnik bezrobocia zanotowano w powiecie myszkowskim, natomiast najniŝszy w mieście Katowice. Wykres 11 Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach Województwa Śląskiego w 2008 roku. Powiat myszkowski Powiat zawierciański Powiat częstochowski Powiat m. Bytom Powiat m. Siemianowice Śląskie Powiat będziński Powiat m. Piekary Śląskie Powiat m. Zabrze Powiat m. Świętochłowice Powiat m. Sosnowiec Powiat m. Jaworzno Powiat lubliniecki Powiat m. Chorzów Powiat m. Częstochowa Powiat kłobucki Powiat Ŝywiecki Powiat wodzisławski Powiat m. Dąbrowa Górnicza Powiat tarnogórski Powiat m. śory Powiat m. Mysłowice Powiat bielski Powiat rybnicki Powiat cieszyński Województwo Śląskie Powiat m. Jastrzębie-Zdrój Powiat gliwicki Powiat raciborski Powiat m. Ruda Śląska Powiat m. Bielsko-Biała Powiat mikołowski Powiat m. Rybnik Powiat m. Gliwice Powiat pszczyński Powiat m. Tychy Powiat bieruńsko-lędziński Powiat m. Katowice 15,1% 13,1% 12,9% 12,7% 10,3% 10,2% 9,8% 9,3% 9,3% 9,2% 8,9% 8,7% 8,2% 8,0% 7,9% 7,6% 7,5% 7,5% 7,4% 7,3% 7,3% 7,2% 7,0% 7,0% 6,9% 6,8% 6,3% 5,5% 5,0% 4,8% 4,7% 4,6% 4,5% 3,7% 3,6% 3,0% 1,9%

15 Do trzech powiatów o najwyŝszej stopie bezrobocia naleŝą powiat myszkowski, powiat zawierciański oraz powiat częstochowski, które połoŝone są w północnej części województwa. Natomiast najniŝszy poziom tego wskaźnika w powiatach ziemskich obserwowany jest w powiecie bieruńsko - lędzińskim oraz pszczyńskim. Z miast na prawach powiatu najwyŝszym poziomem bezrobocia charakteryzuje się Bytom, zaś najniŝszym Katowice (najniŝszy wynik w całym województwie). Stopa bezrobocia dla powiatu tarnogórskiego w 2008 roku wynosiła 7,4% i naleŝała do wyników typowych (razem z 14 innymi powiatami), które mieściły się w przedziale 4,7% do 7,6%. Wynik był wyŝszy od stopy bezrobocia dla województwa o ok. 0,5%, natomiast niŝszy od wskaźnika dla całego kraju o 2,1%. III. Wynagrodzenia 2 Struktura wynagrodzeń w województwie śląskim przedstawiona została na wykresach nr 12 i 13. Wykres 12 przedstawia wartościowo (w złotych) średnie wynagrodzenie brutto w danej jednostce terytorialnej. Natomiast wykres nr 13 pokazuje średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w danym powiecie w relacji do średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce (wyniosło ono w 2008 roku 3 158,48 zł). Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tarnogórskim w porównaniu do innych powiatów nie są za wysokie. Jest ono niŝsze od wynagrodzenia dla województwa Śląskiego o ponad 600 zł, a od najwyŝszego wynagrodzenia w województwie o około zł. Podobnie w porównaniu do średniej krajowej, średnie miesięczne wynagrodzenia brutto jest niŝsze - stanowi ono 82,3 % średniej krajowej. 2 Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz zatrudnionych za granicą, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji

16 Wykres 12 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Województwie Śląskim w 2008 roku w złotych Powiat m. Jastrzębie-Zdrój Powiat m. Katowice Powiat m. Jaworzno Powiat m. Gliwice Powiat m. Dąbrowa Górnicza Województwo Śląskie Powiat m. Bielsko-Biała Powiat m. Zabrze Powiat m. Tychy Powiat m. Rybnik Powiat Ŝywiecki Powiat m. Sosnowiec Powiat m. Siemianowice Śląskie Powiat m. Chorzów Powiat m. Bytom Powiat raciborski Powiat m. Ruda Śląska Powiat m. Częstochowa Powiat zawierciański Powiat bieruńsko-lędziński Powiat m. Mysłowice Powiat gliwicki Powiat pszczyński Powiat mikołowski Powiat m. Piekary Śląskie Powiat lubliniecki Powiat tarnogórski Powiat cieszyński Powiat będziński Powiat bielski Powiat rybnicki Powiat m. Świętochłowice Powiat m. śory Powiat częstochowski Powiat wodzisławski Powiat myszkowski Powiat kłobucki 4 822,06 zł 4 150,44 zł 3 608,26 zł 3 495,73 zł 3 386,12 zł 3 239,09 zł 3 109,88 zł 3 095,19 zł 3 073,55 zł 2 967,36 zł 2 955,88 zł 2 880,92 zł 2 875,42 zł 2 837,42 zł 2 830,20 zł 2 829,47 zł 2 777,33 zł 2 745,37 zł 2 732,55 zł 2 687,30 zł 2 684,48 zł 2 662,55 zł 2 657,86 zł 2 656,42 zł 2 633,21 zł 2 616,07 zł 2 600,33 zł 2 580,80 zł 2 579,39 zł 2 559,42 zł 2 533,82 zł 2 509,03 zł 2 410,64 zł 2 396,11 zł 2 346,50 zł 2 339,09 zł 2 083,52 zł

17 Wykres 13 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Województwie Śląskim w relacji do średniej krajowej (Polska = 100) w 2008 roku Powiat m. Jastrzębie-Zdrój Powiat m. Katowice Powiat m. Jaworzno Powiat m. Gliwice Powiat m. Dąbrowa Górnicza Województwo Śląskie Powiat m. Bielsko-Biała Powiat m. Zabrze Powiat m. Tychy Powiat m. Rybnik Powiat Ŝywiecki Powiat m. Sosnowiec Powiat m. Siemianowice Śląskie Powiat m. Chorzów Powiat m. Bytom Powiat raciborski Powiat m. Ruda Śląska Powiat m. Częstochowa Powiat zawierciański Powiat bieruńsko-lędziński Powiat m. Mysłowice Powiat gliwicki Powiat pszczyński Powiat mikołowski Powiat m. Piekary Śląskie Powiat lubliniecki Powiat tarnogórski Powiat cieszyński Powiat będziński Powiat bielski Powiat rybnicki Powiat m. Świętochłowice Powiat m. śory Powiat częstochowski Powiat wodzisławski Powiat myszkowski Powiat kłobucki 66,0 76,3 75,9 74,3 74,1 83,4 82,8 82,3 81,7 81,7 81,0 80,2 79,4 87,9 86,9 86,5 85,1 85,0 84,3 84,1 84,1 93,9 93,6 91,2 91,0 89,8 89,6 89,6 98,5 98,0 97,3 110,7 107,2 102,6 114,2 131,4 152,7

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2009 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2010-01-07 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1 Q3 2017 Województwo śląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na 30.06.2011r. KATOWICE 1 UWAGI WSTĘPNE W informacji na temat bezrobocia niepełnosprawnych wykorzystano dane

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na wojewódzkim rynku pracy z uwzględnieniem powiatów przygranicznych

Aktualna sytuacja na wojewódzkim rynku pracy z uwzględnieniem powiatów przygranicznych Aktualna sytuacja na wojewódzkim rynku pracy z uwzględnieniem powiatów przygranicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej EaSI - EURES Według stanu na 31.10.2016 r. w Śląskiem zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski Obszar I grupa 1 - PP grupa 2 - PP grupa 3 - PP grupa 4 - PP grupa 5 - PP grupa 6 - PP grupa 7 - PP grupa 8 - PP grupa 9 - PP grupa 10 - PP Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Załącznik 1 Rysunki i tabele 2015 Spis rysunków i tabel 1. RYSUNEK 01 Gęstość zaludnienia w powiatach 2. RYSUNEK 02 Struktura

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r..

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. nformacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach zadania edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://matura.ewd.edu.pl W zestawieniu uwzględniono te powiaty, w których są co najmniej 4 licea 1 Od 2010 r. publikowane

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega Informacja dla oferentów wypełniających oferty w związku z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

Zielone powiaty województwa śląskiego

Zielone powiaty województwa śląskiego Zielone powiaty województwa śląskiego Raport analityczny opracowany w oparciu o Indeks Zielonych Powiatów Strona2 Spis treści Koncepcja Indeksu Zielonych Powiatów... 3 Metodologia badawcza... 4 Indeks

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r.

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Bezrobocie w województwie śląskim

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. TERMINY, MIEJSCE Część pisemna 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna 21 22 sierpnia 2018 r. Miejsce przeprowadzenia szkoła,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY

PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO kłobucki 1 PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY częstochowski lubliniecki myszkowski zawierciański tarnogórski będziński gliwicki 8 4 2 3 10 6 7

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU HARMONOGRAM przetargów na lub dzierżawę inwestycyjnych na terenie powiatów: Opole, opolski, krapkowicki, prudnicki, strzelecki, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, nyski, brzeski,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2015

EGZAMIN MATURALNY 2015 EGZAMIN MATURALNY 2015 analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. chorobowości hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2014 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Wydziału: Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego Analiza Powiatu Tarnogórskiego Demografia, Podmioty rynkowe, Rynek Pracy, Budownictwo. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-05-10 Spis treści 1. Informacje podstawowe o Powiecie Tarnogórskim...3

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. Informacje ogólne 5 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Prof. dr hab. n. med. B. Zemła Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2012. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2011 r.

Ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Ruch naturalny i migracje w województwie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Informacja statystyczna Katowice czerwiec 2009 r. Wprowadzenie Rynek pracy to jeden z obszarów, na którym nadal spotykamy

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

Kwartał IV, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1

Kwartał IV, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1 Q4 2017 Województwo śląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Kozy 3,4 12,1 28,9 50,3 71,8

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Czernichów 13,3 24,4 38,9 62,2

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9 S6

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Jan Fryc, Zofia Płoszaj-Witkowicz Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Katarzyna Kimel, Barbara Zawada Urząd

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2013

Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2013 Wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2013 w Jastrzębiu-Zdroju w zawodach: 711[02] górnik eksploatacji podziemnej 722[03] ślusarz 724[01] elektryk oraz zbiorcze w pozostałych zawodach opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. W p r o w a d z e n i e Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia Liderów Oświaty

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia Liderów Oświaty Honorowy patronat: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia Liderów Oświaty 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach Projektu: Akademia Liderów

Bardziej szczegółowo

Jednostka terytorialna Powiat Region Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie [osoba] [osoba] [osoba] [osoba]

Jednostka terytorialna Powiat Region Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] Jednostka terytorialna Powiat Region 2010 2011 2012 Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] Szczyrk (1) bielski

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r.

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Program wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego

Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie przygotowała, uwzględniając sygnały ze szkół, standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU... 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2008 W dniach od 5 do 31 maja 2008 r. w szkołach naszego województwa odbył się egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR 11

KARTA INFORMACYJNA NR 11 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel.032/20 77 777 (Informacja ŚL.U W) email: kancelaria @kuratorium.katowice.pl KARTA INFORMACYJNA NR 11 Rodzaj sprawy: zgłoszenie innowacji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja absolwentów szkół na wojewódzkim rynku pracy w kontekście bezrobocia młodzieży. analiza statystyczna w latach 2012 I kwartał 2015 r.

Sytuacja absolwentów szkół na wojewódzkim rynku pracy w kontekście bezrobocia młodzieży. analiza statystyczna w latach 2012 I kwartał 2015 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH FILIA W CZĘSTOCHOWIE Zespół ds. Statystyki, Badań i Analiz Sytuacja absolwentów szkół na wojewódzkim rynku pracy w kontekście bezrobocia młodzieży analiza statystyczna

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2017 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna 4 26.05.2017 r.- język polski (stara formuła), języki obce nowożytne 8 20.05.2017 r. język polski (nowa

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie bezrobotnych do prac społecznie użytecznych w latach

Zatrudnienie bezrobotnych do prac społecznie użytecznych w latach Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Zatrudnienie bezrobotnych do prac społecznie użytecznych w latach 2006-2007 Katowice, grudzień 2007 r. Wprowadzenie W końcu 2005 roku w wachlarzu form aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2013. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU... 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r.

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie przygotowali, jak co roku, materiały

Bardziej szczegółowo

Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne

Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne Załącznik nr 2 do umowy nr 19/DI/PN/2013 (wzór) Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne Lp. Nazwa OPS Siedziba OPS województwo powiat gmina Liczba szt. terminali kontakt Osoba upoważniona

Bardziej szczegółowo

BENEFICJENCI POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW, PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN w 2010 R.

BENEFICJENCI POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW, PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN w 2010 R. BENEFICJENCI POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW, PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN w 2010 R. (źródło:główny Urząd Statystyczny w Krakowie, "Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń

Bardziej szczegółowo

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach Informacja dla podmiotów organizujących na obszarze województwa śląskiego loterie fantowe lub grę bingo fantowe z ograniczoną pulą wygranych, o których mowa w art. 7 ust.1a lub 1b ustawy z dnia 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka Śląska Katowice Katowice 60 449 2 Miejska i Powiatowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA Śląski Urząd Wojewódzk i w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2003 ROKU KATOWICE U R ZĄ D STATYSTYCZNY W KATOWICACH

BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2003 ROKU KATOWICE U R ZĄ D STATYSTYCZNY W KATOWICACH BEZROBOCIE f c j KATOWICE U R ZĄ D STATYSTYCZNY W KATOWICACH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2003 ROKU O BJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOW NYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. W p r o w a d z e n i e Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

DUR /07. Rada Miasta Tychy

DUR /07. Rada Miasta Tychy DUR.-11/7 Rada Miasta Tychy Wyciąg z Protokołu nr 2/XII/7 z posiedzenia Rady Miasta Tychy V kadencji, które odbyło się w dniu 27 września 27 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Tychy. Ad 2. w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w powiatach i gminach w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w powiatach i gminach w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019 w powiatach i gminach w województwie śląskim Jaworzno, 2019 INFORMACJE O UCZNIACH (SŁUCHACZACH) PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Do egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na regionalnym rynku pracy

Sytuacja na regionalnym rynku pracy 1/15 Sytuacja na regionalnym rynku pracy Leszek Nowak Zastępca Kierownika Wydziału Programów Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 2/15 Niezmiennie stopa bezrobocia w Śląskiem należy do najniższych

Bardziej szczegółowo

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r.

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Nakłady inwestycyjne i środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r.

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r. OGÓŁEM 60 i więcej z liczby ogółem - bezrobotni* z tego w wieku 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Powiat będziński: 7 468 788 1 978 1 856 1 440 1 012 394 4 327 Będzin 3 163 294 827 822 617 432 171 1 819 Bobrowniki 493

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O egzaminie maturalnym 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

7 LECZENIE UZALEŻNIEŃ Grupa powiatów centralnych

7 LECZENIE UZALEŻNIEŃ Grupa powiatów centralnych Oświadczenie z dnia 24 października 2018 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU ZASTANEGO

DIAGNOZA STANU ZASTANEGO DIAGNOZA STANU ZASTANEGO Obserwatorium Integracji Społecznej Województwa Śląskiego przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice, tel. 32 730 68

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM

DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO UŻYTKOWANIA TERENU NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - SCENARIUSZE 2050 DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM Prof. AE dr hab.

Bardziej szczegółowo

Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu ponadgimnazjalnym

Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu ponadgimnazjalnym Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu ponadgimnazjalnym Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP Y I POWIATY Y PÓŁNOCNY Kol. Grzegorz Sikora tel. 601 557 160 VPN 160 e-mail gsikora@znp.edu.pl ZACHODNI Kol. Kazimierz Piekarz tel. 609 058 629 VPN 356 e-mail

Bardziej szczegółowo

PROCESY URBANIZACJI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WYBRANE ZAGADNIENIA

PROCESY URBANIZACJI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESY URBANIZACJI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WYBRANE ZAGADNIENIA Krzysztof Gasidło Politechnika Śląska Sopot 03.06.2011 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Województwo Śląskie liczy 12 334 km2 ; populacja wynosi 4,64 mln

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa. Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim urzędzie pracy. Teraz my - pośrednik i doradca na rynku pracy - III

Lista rankingowa. Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim urzędzie pracy. Teraz my - pośrednik i doradca na rynku pracy - III Lista rankingowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3460/106/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim

Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim 2012 1 Streszczenie raportu Głównym celem badania Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAMPANII EDUKACYJNO INFORMACYJNEJ POD NAZWĄ MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH

REGULAMIN KAMPANII EDUKACYJNO INFORMACYJNEJ POD NAZWĄ MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH Załącznik nr 1 od Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1913/63/VI/2019 z dnia 21.08.2019 r. REGULAMIN KAMPANII EDUKACYJNO INFORMACYJNEJ POD NAZWĄ MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH Lider

Bardziej szczegółowo