INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM"

Transkrypt

1 INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. W p r o w a d z e n i e Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zmian.) i zasadami w nim określonymi 27, 28 i 29 kwietnia 2010 r. po raz dziewiąty odbył się ogólnopolski egzamin dla uczniów (słuchaczy) klas trzecich gimnazjów. 2. Uczniowie (słuchacze) przystępujący do egzaminu gimnazjalnego szkół. Do egzaminu gimnazjalnego w 2010 r. przystąpiło trzecioklasistów z 762 Tabela 1. Liczba uczniów (słuchaczy) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Uczniowie (słuchacze) Część humanistyczna Część matematyczno- -przyrodnicza Język obcy nowoŝytny przystępujący 1 liczba procent liczba procent liczba procent do egzaminu Dziewczęta , , ,13 Chłopcy , , ,87 Razem Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych (72 uczniów z części humanistycznej, 333 z części matematyczno-przyrodniczej oraz 55 z języka obcego nowoŝytnego, w tym 21 z języka angielskiego, 15 z języka francuskiego, 19 z języka niemieckiego), zostali zwolnieni ze zdawania egzaminu w poszczególnej części i otrzymali z niej najwyŝszy wynik. Ze względów zdrowotnych lub losowych z egzaminu gimnazjalnego zostało zwolnionych 97 uczniów (słuchaczy). 1 Liczby uwzględniają laureatów i finalistów, którzy zostali zwolnieni ze zdawania egzaminu w poszczególnej części, otrzymując z niej wynik najwyŝszy. Strona 1 z 54

2 Tabela 2. Liczba zdających egzamin z uwzględnieniem lokalizacji oraz liczby szkół Lokalizacja szkoły Miasta powyŝej 100 tys. mieszkańców Szkoły część humanistyczna Uczniowie (słuchacze) część matematyczno- -przyrodnicza język obcy nowoŝytny liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent , , , ,73 Miasta od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców , , , ,50 Miasta poniŝej 20 tys. mieszkańców 57 7, , , ,21 Gminy wiejskie , , , ,56 Razem Większość uczniów (słuchaczy) rozwiązywała zadania standardowego zestawu egzaminacyjnego. Dla zdających z dysfunkcjami przygotowano dostosowane zestawy zadań egzaminacyjnych. Tabela 3. Liczba zdających egzamin z uwzględnieniem typu zestawu zadań egzaminacyjnych Typ zestawu zadań egzaminacyjnych Standardowy dla uczniów (słuchaczy) bez dysfunkcji oraz uczniów (słuchaczy) z dysleksją Dostosowany dla uczniów (słuchaczy) słabo widzących (druk powiększony 16 pkt.) Dostosowany dla uczniów (słuchaczy) słabo widzących (druk powiększony 24 pkt.) Dostosowany dla uczniów (słuchaczy) niewidomych Część humanistyczna symbol zestawu liczba zdających Część matematyczno- -przyrodnicza symbol zestawu liczba zdających GH GM GH GM GH GM GH GM Język obcy nowoŝytny symbol zestawu liczba zdających GA GF GN GR GA GF GN GR GA GF GN GR GA GF GN GR Strona 2 z 54

3 Typ zestawu zadań egzaminacyjnych Dostosowany dla uczniów (słuchaczy) słabo słyszących / niesłyszących Dostosowany dla uczniów (słuchaczy) z trudnościami w uczeniu się Część humanistyczna symbol zestawu liczba zdających Część matematyczno- -przyrodnicza symbol zestawu liczba zdających GH GM GH GM Język obcy nowoŝytny symbol zestawu liczba zdających GA GF GN GR GA GF GN GR Razem Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu, wyznaczono termin dodatkowy od 8 do10 czerwca 2010 r. Strona 3 z 54

4 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Strona 4 z 54

5 3. W y n i k i u c z n i ó w ( s ł u c h a c z y ) r o z w iązujących s t a n d a r d o w y z e s t a w z a d ań egzam i n a c y j n y c h Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (GH-1-102) przeznaczony dla uczniów (słuchaczy) bez dysfunkcji i uczniów (słuchaczy) z dysleksją rozwojową rozwiązywało trzecioklasistów 1, w tym 3164 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją). Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu przedmiotów humanistycznych obejmował następujące obszary standardów: obszar I czytanie i odbiór tekstów kultury, obszar II tworzenie własnego tekstu Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych składał się z 29 zadań, w tym z 20 zadań zamkniętych i 9 zadań otwartych. Tabela 4. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Obszar standardów Liczba punktów Waga (procent) Numery zadań Czytanie i odbiór tekstów kultury (I) , 23., 24., 25., 26., 27. Tworzenie własnego tekstu (II) , 22., 28., 29. Uczeń (słuchacz) mógł uzyskać maksymalnie 50 punktów za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zestawu egzaminacyjnego. 1 Liczba uwzględnia 72 laureatów i finalistów. Strona 5 z 54

6 3.2. Ogólne wyniki uzyskane przez uczniów (słuchaczy) Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu w części humanistycznej osiągniętych przez trzecioklasistów przedstawiono w tabeli 5. Tabela 5. Wyniki uczniów (słuchaczy) Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Liczba uczniów (słuchaczy) Wskaźnik łatwości zestawu 0,62 0,65 0,59 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 50 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 30,88 32,43 29,38 Odchylenie standardowe 8,25 7,87 8,33 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla uczniów (słuchaczy) standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych w części humanistycznej okazał się umiarkowanie trudny. Tabela 6. Wyniki uczniów (słuchaczy) na znormalizowanej skali staninowej Przydziały punktowe wyznaczone dla województwa Stanin Teoretyczny procent wyników Opis wyniku Rzeczywisty procent wyników ogółem dziewczęta chłopcy najniŝszy 4,2 2,4 5, bardzo niski 6,3 4,8 7, niski 11,1 9,3 12, niŝej średni 16,9 15,0 18, średni 19,1 18,4 19, wyŝej średni 15,2 16,0 14, wysoki 13,3 15,6 11, bardzo wysoki 8,5 10,9 6, najwyŝszy 5,4 7,6 3,2 Strona 6 z 54

7 Wykres 1. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) 6% 5% 4% 3% 2% 1% Wykres 2. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z uwzględnieniem płci 6% 5% 4% 3% 2% 1% Dziewczęta Chłopcy Strona 7 z 54

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie 3.3. Wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach województwa śląskiego Zamieszczona mapa konturowa województwa śląskiego pokazuje terytorialne zróŝnicowanie ze względu na średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z egzaminu w części humanistycznej. Mapa 1. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z egzaminu w części humanistycznej w powiatach województwa śląskiego W celu uporządkowania średnich wyników uczniów (słuchaczy) z egzaminu w części humanistycznej zastosowano pięciostopniową skalę znormalizowaną średnie wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach zostały uporządkowane rosnąco i podzielone na 5 grup zgodnie z zasadą I grupa to 7% powiatów z najniŝszą średnią, II grupa 24%, III grupa 38%, IV grupa 24%, V grupa 7% powiatów. Strona 8 z 54

9 Tabela 7. Wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów (słuchaczy) Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) Odchylenie standardowe 1. będziński ,29 8,31 2. bielski ,71 7,79 3. Bielsko-Biała ,37 8,14 4. bieruńsko - lędziński ,55 7,38 5. Bytom ,76 8,56 6. Chorzów ,08 7,25 7. cieszyński ,95 7,76 8. Częstochowa ,47 8,16 9. częstochowski ,87 8, Dąbrowa Górnicza ,86 8, Gliwice ,94 7, gliwicki ,95 7, Jastrzębie-Zdrój ,39 7, Jaworzno ,98 8, Katowice ,16 8, kłobucki ,91 8, lubliniecki ,39 7, mikołowski ,71 7, Mysłowice ,70 9, myszkowski ,98 8, Piekary Śląskie ,66 8, pszczyński ,23 8, raciborski ,12 8, Ruda Śląska ,19 8, rybnicki ,66 8, Rybnik ,24 8, Siemianowice Śląskie ,58 8, Sosnowiec ,28 8, Świętochłowice ,44 8, tarnogórski ,5 30,58 7, Tychy ,04 8, wodzisławski ,49 8, Zabrze ,95 8, zawierciański ,58 7, śory ,53 7, Ŝywiecki ,41 7,80 Razem ,88 8,25 Strona 9 z 54

10 Wykres 3. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) rozwiązujących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych w powiatach województwa śląskiego [Średnia arytmetyczna] [Powiaty] będziński bielski Bielsko-Biała bieruńsko - lędziński Bytom Chorzów cieszyński Częstochowa częstochowski Dąbrowa Górnicza Gliwice gliwicki Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice kłobucki lubliniecki mikołowski Mysłowice myszkowski Piekary Śląskie pszczyński raciborski Ruda Śląska rybnicki Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice tarnogórski Tychy wodzisławski Zabrze zawierciański śory Ŝywiecki 30,29 30,71 32,37 32,55 28,76 31,08 31,95 31,47 30,87 30,86 30,94 29,95 30,39 30,98 32,16 30,91 30,39 32,71 30,70 29,98 31,66 29,23 31,12 30,19 29,66 30,24 28,58 30,28 29,44 30,58 32,04 31,49 29,95 31,58 31,53 31,41 Pionową linią na wykresie zaznaczono średnią arytmetyczną wyników uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego 30,88. Strona 10 z 54

11 3.4. Wyniki uczniów (słuchaczy) w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych Wykres 4. Wskaźnik łatwości obszarów standardów 0,73 [Obszary umiejętności] Czytanie i odbiór tekstów kultury (I) Tworzenie własnego tekstu (II) 0,45 0,50 0,54 0,75 0,74 Ogółem Dziewczęta Chłopcy 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 [Wartość wskaźnika] Czytanie i odbiór tekstów kultury (I) Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z I obszaru standardów zdający mógł otrzymać maksymalnie 25 punktów. Tabela 8. Wyniki uczniów (słuchaczy) w I obszarze standardów Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Wskaźnik łatwości I obszaru standardów 0,74 0,75 0,73 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 25 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 18,47 18,81 18,13 Odchylenie standardowe 4,15 4,05 4,22 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla uczniów (słuchaczy) umiejętności z tego obszaru okazały się łatwe. Strona 11 z 54

12 Wykres 5. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w I obszarze standardów 12% 1 8% 6% 4% 2% województwo śląskie Dziewczęta Chłopcy Tworzenie własnego tekstu (II) W tym obszarze standardów za rozwiązanie zadań zdający mógł otrzymać maksymalnie 25 punktów. Tabela 9. Wyniki uczniów (słuchaczy) w II obszarze standardów Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Wskaźnik łatwości II obszaru standardów 0,50 0,54 0,45 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 25 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 12,41 13,61 11,25 Odchylenie standardowe 4,95 4,65 4,97 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla zdających umiejętności z zakresu II obszaru standardów okazały się umiarkowanie trudne. Strona 12 z 54

13 Wykres 6. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w II obszarze standardów 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% województwo śląskie Dziewczęta Chłopcy 3.5. Wyniki uczniów (słuchaczy) z poszczególnych zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego Tabela 10. zawiera wykaz badanych na egzaminie czynności wraz z wartościami wskaźnika łatwości czynności i zadań. Tabela 10. Wskaźniki łatwości zadań i czynności badanych zadaniami standardowego zestawu egzaminacyjnego Numer zadania / czynności Standard Uczeń: Sprawdzana czynność Wartość wskaźnika łatwości zadań i czynności Liczba punktów 1. podaje wyznawców religii, dla których Stary I.6 Testament jest świętą księgą 0, I.2 rozpoznaje cechę charakteru postaci 0, I.5 podaje motyw postępowania bohatera 0, I.5 podaje okoliczności postępowania bohatera 0, I.2 wyjaśnia trafność podjętej przez bohatera decyzji 0, I.1 odczytuje przenośny sens wyraŝenia 0, I.2 wskazuje cechę osobowości bohatera 0, I.6 rozpoznaje zasadę postępowania postaci 0, I.2 określa reakcję uczestników zdarzenia 0, I.4 wskazuje opis, który słuŝy potęgowaniu napięcia w tekście 0, I.1 odczytuje przenośny sens wyraŝenia 0, I.5 wskazuje okoliczności mające zasadnicze znaczenie dla rozwoju państwa krzyŝackiego 0,59 1 Strona 13 z 54

14 Numer zadania / czynności Standard Uczeń: Sprawdzana czynność Wartość wskaźnika łatwości zadań i czynności Liczba punktów I.6 określa zasady funkcjonowania zakonu krzyŝackiego 0, I.2 określa zasadniczą myśl tekstu 0, I.6 wskazuje okoliczności, które miały wpływ na charakter decyzji postaci 0, I.6 określa czas wydania dokumentu 0, I.2 wyjaśnia zasadność uŝycia w tekście trybu rozkazującego 0, I.1 rozpoznaje informację o stanie duchowym bohatera 0, I.5 wskazuje motyw postępowania bohatera 0, I.5 wskazuje przyczynę decyzji podjętej przez bohatera 0, przekształca fragment tekstu w wypowiedź II.7 w mowie zaleŝnej 0, II.4 streszcza tekst wskazany w poleceniu 0, I.4 dostrzega środki słuŝące wskazaniu sposobu wyróŝnienia postaci 0, I.4 określa funkcję światła na ilustracji 0, I.4 wskazuje róŝnice w sposobie przedstawienia postaci 0, odczytuje symbol zgodnie z wymową I.1 wiersza 0, I.1 odczytuje przenośny sens wyraŝenia 0, II.3 przywołuje przykłady adekwatne do tematu 0, II.5 uzasadnia własne stanowisko, zapisując tekst 0,44 0,17 zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji II.4 formułuje tezę adekwatną do tematu 0, II II II II.4 uwzględnia czynniki podmiotowe (cele Ŝyciowe, wartości, cechy charakteru itp.) uzasadniające tezę uwzględnia czynniki sytuacyjne (nacisków społecznych, infrastruktury oświatowej, warunków materialnych itp.) uzasadniające tezę uwzględnia konsekwencje decyzji (wskazanie ryzyka) uzasadniające tezę uwzględnia zróŝnicowanie typów szkół i ofert edukacyjnych 0,90 1 0,69 0,75 1 0,77 1 0, grupuje czynniki, tworząc tekst spójny 0,86 II i logicznie uporządkowany 0, II.4 wprowadza graficzną segmentację tekstu 0, II.1 pisze poprawnie pod względem składniowym, leksykalnym, fleksyjnym, 0,36 3 frazeologicznym 0, II.1 dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej 0, II.1 stosuje zasady ortografii 0,33 2 0, II.1 stosuje zasady interpunkcji 0,21 1 0,79 0, Strona 14 z 54

15 Tabela 11. Wskaźnik łatwości zadań i czynności standardowego zestawu egzaminacyjnego Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe Numery zadań zamkniętych 10., 16. otwartych , 28., , , , , 11., 12., 15., 17., , 24., 26., 27., 28.1, , , , 4., 6., 7., 8., 14., , 25., , , , , 5., 9., 13., , Wykres 7. Wskaźnik łatwości zadań otwartych 21. 0, , ,75 [Numery zadań] ,63 0,69 0, , , ,58 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 [Wartość wskaźnika] Strona 15 z 54

16 Wykres 8. Wskaźnik łatwości zadań zamkniętych 1. 0, , , , , , , ,87 [Nu m ery zad ań ] ,45 0,60 0,59 0, , , , , , , , ,67 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 [Wartość wskaźnika] Strona 16 z 54

17 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - - PRZYRODNICZA Strona 17 z 54

18 4. W y n i k i u c z n i ó w ( s ł u c h a c z y ) r o z w iązujących s t a n d a r d o w y z e s t a w z a d ań egzam i n a c y j n y c h Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (GM-1-102), przeznaczony dla uczniów (słuchaczy) bez dysfunkcji i uczniów (słuchaczy) z dysleksją rozwojową, rozwiązywało trzecioklasistów 3, w tym 3164 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją). Zestaw sprawdzał opanowanie przez uczniów (słuchaczy), kończących trzecią klasę gimnazjum, umiejętności i wiadomości opisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych, takich jak: I. umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce Ŝyciowej i dalszym kształceniu, II. wyszukiwanie i stosowanie informacji, III. wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zaleŝności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych, IV. stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych składał się z 36 zadań, w tym z 25 zadań zamkniętych i 11 zadań otwartych. Tabela 12. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Obszar standardów Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce Ŝyciowej i dalszym kształceniu (I) Liczba punktów Waga (procent) Wyszukiwanie i stosowanie informacji (II) Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zaleŝności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych (III) Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów (IV) Numery zadań 6., 7., 23., 24., 26., 27., 29., , 2., 4., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 18., 25., , 5., 17., 19., 20., 21., 28., 31., 33., 34., , 14., 15., 22., Liczba uwzględnia 333 laureatów/finalistów. Strona 18 z 54

19 4.2. Ogólne wyniki uzyskane przez uczniów (słuchaczy) Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu w części matematyczno- -przyrodniczej osiągniętych przez trzecioklasistów przedstawiono w tabeli 13. Tabela 13. Wyniki uczniów (słuchaczy) Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Liczba uczniów (słuchaczy) Wskaźnik łatwości zestawu 0,47 0,47 0,48 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 50 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 23,65 23,52 23,78 Odchylenie standardowe 9,54 9,31 9,76 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla uczniów (słuchaczy) standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych w części matematyczno-przyrodniczej okazał się trudny. Tabela 14. Wyniki uczniów (słuchaczy) na znormalizowanej skali staninowej Przydziały punktowe wyznaczone dla województwa Stanin Teoretyczny procent wyników Opis wyniku Rzeczywisty procent wyników ogółem dziewczęta chłopcy najniŝszy 4,5 4,2 4, bardzo niski 7,0 7,0 7, niski 10,4 10,6 10, niŝej średni 16,0 16,1 15, średni 19,3 19,6 19, wyŝej średni 18,5 18,9 18, wysoki 11,4 11,7 11, bardzo wysoki 8,5 8,3 8, najwyŝszy 4,4 3,6 5,1 Strona 19 z 54

20 Wykres 9. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) 5% 4% 3% 2% 1% Wykres 10. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z uwzględnieniem płci 5% 4% 3% 2% 1% Dziewczęta Chłopcy Strona 20 z 54

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie 4.3. Wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach województwa śląskiego Zamieszczona mapa konturowa województwa śląskiego pokazuje terytorialne zróŝnicowanie ze względu na średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej. Mapa 2. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) w części matematyczno-przyrodniczej w powiatach województwa śląskiego W celu uporządkowania średnich wyników uczniów (słuchaczy) z egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej zastosowano pięciostopniową skalę znormalizowaną średnie wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach zostały uporządkowane rosnąco i podzielone na 5 grup zgodnie z zasadą I grupa to 7% powiatów z najniŝszą średnią, II grupa 24%, III grupa 38%, IV grupa 24%, V grupa 7% powiatów. Strona 21 z 54

22 Tabela 15. Wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów (słuchaczy) Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) Odchylenie standardowe 1. będziński ,14 9,18 2. bielski ,69 9,19 3. Bielsko-Biała ,11 10,33 4. bieruńsko - lędziński ,37 9,38 5. Bytom ,57 9,11 6. Chorzów ,09 9,22 7. cieszyński ,5 24,66 9,37 8. Częstochowa ,86 9,95 9. częstochowski ,83 9, Dąbrowa Górnicza ,44 9, Gliwice ,74 10, gliwicki ,82 9, Jastrzębie-Zdrój ,39 8, Jaworzno ,11 9, Katowice ,60 9, kłobucki ,55 9, lubliniecki ,19 8, mikołowski ,39 9, Mysłowice ,81 9, myszkowski ,68 9, Piekary Śląskie ,08 9, pszczyński ,35 9, raciborski ,23 9, Ruda Śląska ,96 9, rybnicki ,86 8, Rybnik ,11 9, Siemianowice Śląskie ,29 9, Sosnowiec ,87 9, Świętochłowice ,95 9, tarnogórski ,98 9, Tychy ,28 9, wodzisławski ,50 9, Zabrze ,88 9, zawierciański ,54 9, śory ,83 9, Ŝywiecki ,58 9, Rabka 1 Razem ,65 9,54 Strona 22 z 54

23 Wykres 11. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) rozwiązujących standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych w powiatach województwa śląskiego [Średnia arytmetyczna] [Powiaty] będziński bielski Bielsko-Biała bieruńsko - lędziński Bytom Chorzów cieszyński Częstochowa częstochowski Dąbrowa Górnicza Gliwice gliwicki Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice kłobucki lubliniecki mikołowski Mysłowice myszkowski Piekary Śląskie pszczyński raciborski Ruda Śląska rybnicki Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice tarnogórski Tychy wodzisławski Zabrze zawierciański śory Ŝywiecki 23,14 23,69 26,11 24,37 21,57 24,09 24,66 24,86 22,83 22,44 24,74 23,82 23,39 23,11 24,60 23,55 23,19 25,39 22,81 22,68 24,08 24,35 23,23 21,96 21,86 23,11 21,29 22,87 20,95 23,98 24,28 24,50 22,88 23,54 23,83 23,58 Pionową linią na wykresie zaznaczono średnią arytmetyczną wyników uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego 23,65. Strona 23 z 54

24 4.4. Wyniki uczniów (słuchaczy) w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych Wykres 12. Wskaźnik łatwości obszarów standardów Umiejętne stosowanie terminów, pojęć... (I) 0,43 0,40 0,42 [Obszary umiejętności] Wyszukiwanie i stosowanie informacji (II) Wskazywanie i opisywanie faktów, związków... (III) 0,41 0,41 0,41 0,70 0,71 0,70 Ogółem Dziewczęta Chłopcy Stosowanie zintegrowanej wiedzy... (IV) 0,36 0,36 0,36 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 [Wartość wskaźnika] Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno- -przyrodniczych niezbędnych w praktyce Ŝyciowej i dalszym kształceniu (I) Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z I obszaru standardów uczeń (słuchacz) mógł otrzymać maksymalnie 15 punktów. Tabela 16. Wyniki uczniów (słuchaczy) w I obszarze standardów Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Wskaźnik łatwości I obszaru standardów 0,42 0,40 0,43 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 15 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 6,24 6,02 6,45 Odchylenie standardowe 3,86 3,83 3,88 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla uczniów (słuchaczy) umiejętności z zakresu I obszaru standardów okazały się trudne. Strona 24 z 54

25 Wykres 13. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w I obszarze standardów 12% 1 8% 6% 4% 2% województwo śląskie Dziewczęta Chłopcy Wyszukiwanie i stosowanie informacji (II) W tym obszarze za rozwiązanie zadań uczniowie (słuchacze) mogli otrzymać maksymalnie 12 punktów. Tabela 17. Wyniki uczniów (słuchaczy) w II obszarze standardów Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Wskaźnik łatwości II obszaru standardów 0,70 0,71 0,70 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 12 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 8,41 8,47 8,35 Odchylenie standardowe 2,24 2,20 2,27 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla zdających egzamin umiejętności z tego obszaru standardów okazały się łatwe. Strona 25 z 54

26 Wykres 14. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w II obszarze standardów 2 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% województwo śląskie Dziewczęta Chłopcy Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zaleŝności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych (III) Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z III obszaru standardów zdający mógł otrzymać maksymalnie 15 punktów. Tabela 18. Wyniki uczniów (słuchaczy) w III obszarze standardów Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Wskaźnik łatwości III obszaru standardów 0,41 0,41 0,41 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 15 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 6,14 6,16 6,13 Odchylenie standardowe 3,18 3,09 3,26 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) W przypadku III obszaru standardów umiejętności okazały się trudne. Strona 26 z 54

27 Wykres 15. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w III obszarze standardów 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% województwo śląskie Dziewczęta Chłopcy Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów (IV) W zakresie stosowania zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów uczeń (słuchacz) mógł otrzymać maksymalnie 8 punktów. Tabela 19. Wyniki uczniów (słuchaczy) w IV obszarze standardów Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Wskaźnik łatwości IV obszaru standardów 0,36 0,36 0,36 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 8 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 2,86 2,86 2,85 Odchylenie standardowe 1,93 1,90 1,97 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla uczniów (słuchaczy) umiejętności w tym obszarze standardów okazały się trudne. Strona 27 z 54

28 Wykres 16. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w IV obszarze standardów 24% 2 16% 12% 8% 4% województwo śląskie Dziewczęta Chłopcy 4.5. Wyniki uczniów (słuchaczy) z poszczególnych zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego W tabeli 20. zamieszczono badane na egzaminie czynności wraz z wartościami wskaźnika łatwości czynności i zadań. Tabela 20. Wskaźniki łatwości zadań i czynności badanych zadaniami standardowego zestawu egzaminacyjnego w części matematyczno-przyrodniczej Numer zadania/czynności Standard Sprawdzana czynność ucznia (słuchacza): Wartość wskaźnika łatwości zadań i czynności Liczba punktów 1. II.2 przetwarza informacje z diagramu kołowego 0, II.2 porównuje informacje z diagramów kołowych 0, III.1 wyjaśnia przyczynę zahamowania wzrostu rośliny 0, II.2 odczytuje z rysunku przekroju geologicznego kolejność wydarzeń geologicznych 0, III.1 ustala kolejność powstania węgli kopalnych 0, I.1 określa, jakiego pochodzenia skałą jest węgiel 0, I.1 rozróŝnia odnawialne i nieodnawialne źródła energii 0, II.1 szacuje długość i szerokość geograficzną na podstawie mapy 0, II.2 przetwarza informacje z mapy 0, II.1 odczytuje informacje z wykresu słupkowego 0, II.2 porównuje informacje z wykresu słupkowego 0,89 1 Strona 28 z 54

29 Numer zadania/czynności Standard Sprawdzana czynność ucznia (słuchacza): Wartość wskaźnika łatwości zadań i czynności Liczba punktów 12. II.2 wnioskuje na podstawie wykresu słupkowego 0, IV.1 wnioskuje na podstawie podanych faktów i wyników doświadczenia 0, IV.1 wyjaśnia opisane zjawisko 0, IV.5 interpretuje wynik obserwacji 0, II.1 odczytuje informacje z układu okresowego 0, III.1 ustala nazwę pierwiastka na podstawie budowy jądra atomowego 0, II.1 odczytuje informacje z układu okresowego 0, III.2 wybiera prawidłowo zapisane równanie reakcji chemicznej 0, III.1 wskazuje substancję powstającą podczas spalania 0, III.1 wykorzystuje zaleŝność między wielkościami fizycznymi 0, IV.1 przewiduje wynik doświadczenia 0, I.3 oblicza pole powierzchni figury przestrzennej 0, I.3 porównuje obwody figur 0, II.2 interpretuje informacje przedstawione w formie tekstu 0, I.2 ustala sposób obliczenia masy diamentu 0, I.2 ustala sposób obliczenia masy brylantów 0,31 0, I.2 wykonuje obliczenia 0, I.2 ustala sposób obliczenia masy diamentu 0, I.2 ustala sposób obliczenia objętości diamentu 0,27 1 0,28 wykonuje obliczenia i podaje wynik 27.3 I.2 0,14 1 w zaokrągleniu do całości III.1 ustala sposób obliczenia ilości energii pobranej przez wodę 0, III.1 ustala sposób obliczenia czasu ogrzewania wody 0,11 0, III.1 wykonuje obliczenia i podaje wynik z właściwą jednostką 0, I.3 porównuje drogę przebytą w ciągu 10 minut z 0,62 obwodem trapezu 0, I.3 ustala, na którym odcinku znajduje się pracownik 0, I.3 oblicza długość odcinka PB 0, I.3 ustala sposób obliczenia długości odcinka PF 0,11 0, I.3 wykonuje obliczenia 0, III.2 układa układ równań odpowiadający opisanej sytuacji 0, IV.4 podaje moŝliwe rozwiązania problemu 0, IV.4 podaje moŝliwe rozwiązania problemu 0,44 1 0, IV.5 uzasadnia, Ŝe nie ma więcej rozwiązań 0, IV.5 uzasadnia, Ŝe nie ma więcej rozwiązań 0, III.3 podaje wartość argumentu odczytaną z wykresu funkcji 0, III.3 ustala wartości funkcji dla podanych argumentów 0, III.1 nazywa procesy warunkujące obieg węgla w biosferze 0, II.2 przetwarza informacje ze schematu obiegu węgla w biosferze 0,29 1 Strona 29 z 54

30 Tabela 21. Wskaźnik łatwości zadań i czynności standardowego zestawu egzaminacyjnego Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe Numery zadań zamkniętych 17. otwartych 26.3, 27.3, 28.2, 28.3, 28., 30.2, 30.3, 32.4, 3., 13., 14., 15., 21., 22., , 26.2, 26., 27.1, 27.2, 27., 28.1, 30., 31., 32.2, 32.3, 32., 34., , 5., 9., 16., 19., , 29.2, 29., 30.1, 32.1, 33., , 2., 6., 7., 8., 11., 12., 18., 20., Wykres 17. Wskaźnik łatwości zadań otwartych 26. 0, , , ,56 [Numery zadań] ,27 0,38 0, , , , ,29 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 [Wartość wskaźnika] Strona 30 z 54

31 Wykres 18. Wskaźnik łatwości zadań zamkniętych 1. 0, , , , , , , , , ,93 [N u m e ry z a d ań ] ,33 0,42 0,42 0,53 0,77 0, , , , , , , , , ,83 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 [Wartość wskaźnika] Strona 31 z 54

32 JĘZYK OBCY NOWOśYTNY Strona 32 z 54

33 5. W y n i k i u c z n i ó w ( s ł u c h a c z y ) r o z w iązujących s t a n d a r d o w y z e s t a w z a d ań egzam i n a c y j n y c h Uczniowie (słuchacze) przystąpili do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków: angielskiego ( osoby), francuskiego (521 osób), niemieckiego (5363 osoby), rosyjskiego (252 osoby). Zestawy zadań egzaminacyjnych, przeznaczone dla uczniów (słuchaczy) bez dysfunkcji i uczniów (słuchaczy) z dysleksją rozwojową, rozwiązywało łącznie trzecioklasistów 4, w tym 3164 (2829 z języka angielskiego, 34 z języka francuskiego, 301 z języka niemieckiego) uczniów (słuchaczy) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją) Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z języka angielskiego składał się z 14 zadań zamkniętych, natomiast z pozostałych języków obcych nowoŝytnych zawierał 13 zadań zamkniętych. Uczeń (słuchacz) mógł uzyskać maksymalnie 50 punktów za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań Ogólne wyniki uzyskane przez uczniów (słuchaczy) W tabeli 22. przedstawiono podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu z języka obcego nowoŝytnego osiągniętych przez trzecioklasistów. Tabela 22. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka obcego nowoŝytnego Wskaźniki Język angielski Język francuski Język niemiecki Język rosyjski Liczba uczniów (słuchaczy) Wskaźnik łatwości zestawu 0,60 0,64 0,60 0,31 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 50 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 30,20 31,78 30,12 15,66 Odchylenie standardowe 11,52 9,89 9,29 6,23 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Liczba uwzględnia 55 laureatów/finalistów. Strona 33 z 54

34 Dla uczniów (słuchaczy) standardowe zestawy zadań egzaminacyjnych z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego okazały się umiarkowanie trudne, natomiast zestaw zadań egzaminacyjnych z języka rosyjskiego trudny. Wykres 19. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego 4% 3% 2% 1% Wykres 20. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego z uwzględnieniem płci 4% 3% 2% 1% Dziewczęta Chłopcy Strona 34 z 54

35 Wykres 21. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka francuskiego 6% 5% 4% 3% 2% 1% Wykres 22. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka francuskiego z uwzględnieniem płci 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Dziewczęta Chłopcy Strona 35 z 54

36 Wykres 23. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego 5% 4% 3% 2% 1% Wykres 24. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego z uwzględnieniem płci 6% 5% 4% 3% 2% 1% Dziewczęta Chłopcy Strona 36 z 54

37 Wykres 25. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka rosyjskiego 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Wykres 26. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka rosyjskiego z uwzględnieniem płci 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Dziewczęta Chłopcy Strona 37 z 54

38 W tabelach oraz na mapach 3. i 4. zamieszczono wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach województwa śląskiego. Tabela 23. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego (GA-1-102) w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów (słuchaczy) Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) Odchylenie standardowe 1. będziński ,87 11,46 2. bielski ,80 10,86 3. Bielsko-Biała ,16 11,70 4. bieruńsko - lędziński ,15 11,16 5. Bytom ,67 11,70 6. Chorzów ,90 11,93 7. cieszyński ,58 11,13 8. Częstochowa ,19 11,74 9. częstochowski ,06 11, Dąbrowa Górnicza ,70 11, Gliwice ,72 12, gliwicki ,75 11, Jastrzębie-Zdrój ,44 11, Jaworzno ,14 11, Katowice ,71 11, kłobucki ,46 11, lubliniecki ,09 10, mikołowski ,5 31,78 11, Mysłowice ,96 11, myszkowski ,78 11, Piekary Śląskie ,54 11, pszczyński ,13 11, raciborski ,71 11, Ruda Śląska ,29 10, rybnicki ,81 10, Rybnik ,91 11, Siemianowice Śląskie ,75 11, Sosnowiec ,83 11, Świętochłowice ,01 12, tarnogórski ,01 11, Tychy ,63 11, wodzisławski ,43 11, Zabrze ,73 11, zawierciański ,74 11, śory ,24 10, Ŝywiecki ,58 11,01 Razem ,20 11,52 Strona 38 z 54

39 Tabela 24. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego (GN-1-102) w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów (słuchaczy) Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) Odchylenie standardowe 1. będziński ,26 9,80 2. bielski ,47 5,29 3. Bielsko-Biała ,64 9,89 4. bieruńsko - lędziński ,85 7,62 5. Bytom ,19 8,23 6. Chorzów ,30 6,10 7. cieszyński ,19 9,82 8. Częstochowa ,93 9,18 9. częstochowski ,12 8, Dąbrowa Górnicza ,88 9, Gliwice ,01 10, gliwicki ,69 8, Jaworzno ,78 7, Katowice ,07 8, kłobucki ,84 9, lubliniecki ,52 8, mikołowski ,17 8, Mysłowice ,94 7, myszkowski ,50 8, Piekary Śląskie ,94 8, pszczyński ,83 9, raciborski ,5 38,84 12, Ruda Śląska ,24 7, rybnicki Rybnik ,5 28,57 8, Siemianowice Śląskie ,57 7, Sosnowiec ,78 8, Świętochłowice ,14 9, tarnogórski ,33 9, Tychy ,91 9, wodzisławski ,69 8, Zabrze ,59 10, zawierciański śory ,5 29,78 7, Ŝywiecki ,01 8, Rabka 1 Razem ,12 9,29 Strona 39 z 54

40 Tabela 25. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka francuskiego (GF-1-102) w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów (słuchaczy) Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) Odchylenie standardowe 1. Chorzów ,98 8,61 2. cieszyński 1 3. Dąbrowa Górnicza ,94 7,80 4. Gliwice ,5 20,88 4,57 5. Jastrzębie-Zdrój 8 6. Jaworzno ,5 22,75 5,24 7. Katowice ,00 2,58 8. Mysłowice ,19 6,25 9. Ruda Śląska ,94 9, rybnicki ,47 7, Rybnik ,78 6, Sosnowiec ,54 6, wodzisławski ,5 35,04 6, Zabrze ,5 36,27 9,17 Razem ,78 9,89 Tabela 26. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka rosyjskiego (GR-1-102) w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów (słuchaczy) Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) Odchylenie standardowe 1. Bielsko-Biała 9 2. Bytom ,83 2,88 3. Jaworzno ,28 2,51 4. Rybnik ,67 3,12 5. Sosnowiec ,48 8,51 6. tarnogórski 1 Razem ,66 6,23 Strona 40 z 54

41 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Mapa 3. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego w powiatach województwa śląskiego Strona 41 z 54

42 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Mapa 4. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego w powiatach województwa śląskiego W celu uporządkowania średnich wyników uczniów (słuchaczy) z egzaminów z języków: angielskiego i niemieckiego zastosowano pięciostopniową skalę znormalizowaną średnie wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach zostały uporządkowane rosnąco i podzielone na 5 grup zgodnie z zasadą I grupa to 7% powiatów z najniŝszą średnią, II grupa 24%, III grupa 38%, IV grupa 24%, V grupa 7% powiatów. Strona 42 z 54

43 5.3. Wyniki uczniów (słuchaczy) w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych Odbiór tekstu słuchanego (I) Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z I obszaru standardów zdający mógł otrzymać maksymalnie 10 punktów. Tabela 27. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka obcego nowoŝytnego w I obszarze standardów Wskaźniki Język angielski Język francuski Język niemiecki Język rosyjski Liczba uczniów (słuchaczy) Wskaźnik łatwości zestawu 0,70 0,60 0,66 0,39 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 10 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 7,03 6,03 6,57 3,93 Odchylenie standardowe 2,51 2,38 2,17 1,92 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla zdających umiejętności z tego obszaru standardów z języka angielskiego okazały się łatwe, natomiast z języka francuskiego i niemieckiego umiarkowanie trudne a z języka rosyjskiego trudne. Wykres 27. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego w I obszarze standardów 27% 24% 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% województwo śląskie Dziewczęta Chłopcy Strona 43 z 54

44 Wykres 28. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka francuskiego w I obszarze standardów 25% 2 15% 1 5% województwo śląskie Dziewczęta Chłopcy Wykres 29. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego w I obszarze standardów 2 16% 12% 8% 4% województwo śląskie Dziewczęta Chłopcy Strona 44 z 54

45 Wykres 30. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka rosyjskiego w I obszarze standardów 3 25% 2 15% 1 5% województwo śląskie Dziewczęta Chłopcy Odbiór tekstu czytanego (II) W tym obszarze standardów za rozwiązanie zadań uczeń (słuchacz) mógł otrzymać maksymalnie 20 punktów. Tabela 28. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka obcego nowoŝytnego w II obszarze standardów Wskaźniki Język angielski Język francuski Język niemiecki Język rosyjski Liczba uczniów (słuchaczy) Wskaźnik łatwości zestawu 0,56 0,65 0,62 0,30 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 20 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 11,15 12,95 12,49 6,00 Odchylenie standardowe 5,04 4,16 3,92 2,81 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) W przypadku tego obszaru standardów umiejętności z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego okazały się umiarkowanie trudne, natomiast z języka rosyjskiego trudne. Strona 45 z 54

46 Wykres 31. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego w II obszarze standardów 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% województwo śląskie Dziewczęta Chłopcy Wykres 32. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka francuskiego w II obszarze standardów 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% województwo śląskie Dziewczęta Chłopcy Strona 46 z 54

47 Wykres 33. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego w II obszarze standardów 11% 1 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% województwo śląskie Dziewczęta Chłopcy Wykres 34. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka rosyjskiego w II obszarze standardów 24% 2 16% 12% 8% 4% województwo śląskie Dziewczęta Chłopcy Strona 47 z 54

48 Reagowanie językowe (III) Za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności z zakresu reagowania językowego uczeń (słuchacz) mógł otrzymać maksymalnie 20 punktów. Tabela 29. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka obcego nowoŝytnego w III obszarze standardów Wskaźniki Język angielski Język francuski Język niemiecki Język rosyjski Liczba uczniów (słuchaczy) Wskaźnik łatwości zestawu 0,60 0,64 0,55 0,29 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 20 Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 12,01 12,80 11,06 5,73 Odchylenie standardowe 4,85 4,29 4,53 3,29 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Umiejętności z zakresu reagowania językowego z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego okazały się umiarkowanie trudne, natomiast z języka rosyjskiego trudne. Wykres 35. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego w III obszarze standardów 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% województwo śląskie Dziewczęta Chłopcy Strona 48 z 54

49 Wykres 36. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka francuskiego w III obszarze standardów 12% 1 8% 6% 4% 2% województwo śląskie Dziewczęta Chłopcy Wykres 37. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego w III obszarze standardów 11% 1 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% województwo śląskie Dziewczęta Chłopcy Strona 49 z 54

50 Wykres 38. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka rosyjskiego w III obszarze standardów 22% 2 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% województwo śląskie Dziewczęta Chłopcy 5.4. Wyniki uczniów (słuchaczy) z poszczególnych zadań standardowych zestawów egzaminacyjnych Tabela 30. Wskaźnik łatwości zadań i czynności standardowego zestawu egzaminacyjnego Wartość wskaźnika Interpretacja Numery zadań zamkniętych Numery zadań zamkniętych 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe język angielski 1.2, 4.1, 6.1, 6.3, 6., 9.1, 9.3, 10.3, 11.1, 11., 13.2, 13.3, 13., 14.3 język francuski 1.3, 1.4, 2.3, 3.2, 4.1, 6.2, 7.3, 8.2, 8.3, 10.2, 11.1, , 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4., 5.1, 5.2, 5.4, 5., 6.2, 7.1, 7.3, 8.4, 8., 9., 10.2, 10.4, 10., 11.2, 11.3, 12.1, 12.4, 12., 13.1, 14.2, , 1., 2., 3.1, 3., 4.2, 4.3, 4.4, 4., 7.2, 7., 8.1, 8.4, 8., 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9., 10.1, 10.3, 10., 11., 12., 13.1, 13.2, , 1.3, 2.4, 2., 3.3, 3., 4.2, 5.3, 7.2, 7.4, 7., 8.1, 8.2, 8.3, 9.2, 10.1, 12.2, 12.3, , 2.1, 2.2, 3.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5., 6.1, 6.3, 6., 7.4, 9.5, 10.4, 11.3, 11.4, 13.4, 13.5, 13. bardzo łatwe , 7.1, 11.5 Strona 50 z 54

51 Wartość wskaźnika Interpretacja Numery zadań zamkniętych Numery zadań zamkniętych 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 bardzo trudne 4.2, 4.3, 4.5, 4., 10.1, 10.3, 10.4, 11.2 trudne umiarkowanie trudne łatwe język niemiecki 2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4., 5.2, 6.1, 8.1, 8.4, 8., 9.4, 12.3, 12.4, 13.1, 13.4, 13. język rosyjski 1.1, 1.2, 1.3, 1., 2.1, 2.2, 2.4, 2., 3.1, 4.1, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5., 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6., 7.1, 7.2, 7.3, 7., 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8., 9.1, 9.3, 10.2, 10., 11.1, 11.3, 11.4, 11., 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12., 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, , 1.2, 1.4, 1., 2.1, 2., 3.1, 3.2, 3., 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5., 6., 7.2, 7.4, 7., 8.2, 8.3, 9.1, 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11., 12.1, 12., 13.2, , 3.2, 3.3, 3., 9.2, 9.4, , 2.3, 3.3, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 9.2, 9.3, 9., 10.1, 10., 11.3, 12.2 bardzo łatwe 10.2, 10.3 Wykres 39. Wskaźnik łatwości zadań zamkniętych z języka angielskiego 1. 0, , , ,57 0,59 [Numery zadań] ,41 0,52 0,70 0, , , , , ,58 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 [Wartość wskaźnika] Strona 51 z 54

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. W p r o w a d z e n i e Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU... 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU... 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r.

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie przygotowali, jak co roku, materiały

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego

Próbny egzamin gimnazjalny informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Próbny egzamin gimnazjalny informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Wstęp Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie - uwzględniając sygnały z gimnazjów przygotowała dla uczniów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego

Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie przygotowała, uwzględniając sygnały ze szkół, standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2008 W dniach od 5 do 31 maja 2008 r. w szkołach naszego województwa odbył się egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2012 SPIS TREŚCI 1. W s tęp...................................................................................... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian 2011 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach

Sprawdzian 2011 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach Sprawdzian 2011 w województwie śląskim Informacja wstępna o wynikach Jaworzno 2011 Spis treści WSTĘP 3 1. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH 3 2. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH 5 3. WYNIKI UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2011 roku przystąpiło 418 763 uczniów, do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku przystąpiło ogółem 444 320 uczniów,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2009 roku przystąpiło ogółem 462 481 uczniów,

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

Frombork. Wyniki sprawdzianu

Frombork. Wyniki sprawdzianu Sprawdzian 2009 - gmina_info Wyniki sprawdzianu KRAJ WOJEWÓDZTWO Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we u Liczebność Wynik średni 46 46 liczba punktów 22,6 22,1 20,0 20,0 % 57% 55%

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wstęp Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 27 kwietnia 2010 z części humanistycznej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O egzaminie maturalnym 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej

Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach części matematycznoprzyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej Dane statystyczne o uczniach (słuchaczach) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Liczbę uczniów

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2010 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2010 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim Raport z egzaminu gimnazjalnego 2 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr w Wodzisławiu Śląskim 5 4 3 województwo 2 humanist. mat. - przyr. j. angielski Diagram przedstawia porównanie wyników średnich

Bardziej szczegółowo

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych.

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Jaworzno, 7 sierpnia 2008 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Jaworznie sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu 2005 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 5 kwietnia 2005 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. TERMINY, MIEJSCE Część pisemna 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna 21 22 sierpnia 2018 r. Miejsce przeprowadzenia szkoła,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2009 Spis treści I. W p r o w a d z e n i e... 4 I I. S p r a w d z i a n... 5 2.1. Wyniki uczniów artystycznych

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2015

EGZAMIN MATURALNY 2015 EGZAMIN MATURALNY 2015 analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim. Informacja o wynikach

Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim. Informacja o wynikach Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim Informacja o wynikach Jaworzno 2011 Spis treści WSTĘP 3 1. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH 3 2. INFORMACJE O ABSOLWENTACH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2017 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna 4 26.05.2017 r.- język polski (stara formuła), języki obce nowożytne 8 20.05.2017 r. język polski (nowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2012 roku

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2012 roku INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 1 roku OKE Łódź, styczeń 1 I. Populacja zdających Egzamin gimnazjalny w styczniu 1 roku przeprowadzono w sześciu gimnazjach dla

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004

Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004 Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 1 kwietnia 2004 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2007 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Sprawdzian... 4 1. Standardowy zestaw zadań... 4 1.1. Plan zestawu egzaminacyjnego...

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych.

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Jaworzno, 5 lipca 2006 r. Szanowni Państwo, przekazuję sprawozdanie przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie z egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w 26 i 27 kwietnia 2006 roku. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CZELADZI ANALIZA WYNIKÓW SPIS TREŚCI I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi 1. Informacje wstępne... 3 2. Standardowy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2010

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2010 entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN GIMNAZJALNY 2010 część matematyczno-przyrodnicza Klucz punktowania zadań (arkusz dla uczniów bez dysfunkcji i z dysleksją rozwojową) KWIEIEŃ 2010 Zadania

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2008 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2008 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2008 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2008 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Sprawdzian... 4 1.1. Wyniki uczniów artystycznych szkół podstawowych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie sprawdzianu 2008.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie sprawdzianu 2008. Jaworzno, 25 lipca 2008 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu, przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w 2008 r. Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. W S T Ę P 3 2. I N F O R M A C J E O U C Z N I A C H P R Z Y S T Ę P U J Ą C Y C H D O S P R A W D Z I A N U 4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 09 roku OKE Łódź, maj 09 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 39 09 uczniów ( co stanowiło 9,2% wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach

Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz owa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach 2002-2004 Od 2002 roku w klasie trzeciej gimnazjum dla

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2012 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. Informacje ogólne 5 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wydział Egzaminów dla Uczniów Gimnazjów PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 3 lipca 2003 r. Wstęp Celem egzaminu gimnazjalnego jest: sprawdzenie opanowania

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Opracowanie wyników egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2009/2010: Częśd matematyczno-przyrodnicza Częśd humanistyczna Częśd

Bardziej szczegółowo

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego Informacja o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w województwie podlaskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22,

Bardziej szczegółowo

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych.

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Jaworzno, 2 sierpnia 2007 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu, przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Jaworznie, sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w 2007 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r..

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. nformacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach zadania edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana

Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana GIMNAZJUM NR 4 IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana Materiał opracował zespół w składzie: 1. Dorota Baron 2. Joanna

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki w województwie śląskim. Informacje

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki w województwie śląskim. Informacje Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki w województwie śląskim Informacje Jaworzno, grudzień 2009 Spis treści ZDAJĄCY 3 EGZAMINATORZY 4 WYNIKI EGZAMINU 4 ANALIZA STATYSTYCZNA (ARKUSZ STANDARDOWY)

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim Informacja wstępna o wynikach Jaworzno 2010 Spis treści ZDAJĄCY EGZAMIN MATURALNY 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 3 Informacje dotyczące absolwentów ubiegających

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ANEKS POPULACJE SZÓSTOKLASISTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ANEKS POPULACJE SZÓSTOKLASISTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ANEKS POPULACJE SZÓSTOKLASISTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SPIS TREŚCI 1. ORGANIZACJA I PRZEBIEG SPRAWDZIANU 3 1.1. Przygotowanie szkół do przeprowadzania sprawdzianu 3 1.2. Zbieranie danych o uczniach przystępujących

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu 2013

Analiza wyników sprawdzianu 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W TYCHACH Analiza wyników sprawdzianu 2013 W Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi SPRAWDZIAN 2013 średnie wyniki

Bardziej szczegółowo

1. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 5

1. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 5 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA SPRAWDZIANIE W ROKU 2006 SPIS TREŚCI. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Jaworzno, 27 sierpnia 2009 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-122) w naszej szkole rozwiązywało 69 uczniów, jeden uczeń rozwiązywał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2003 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2003 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2003 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Przekazuję wszystkim zainteresowanym informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie o wynikach sprawdzianu dla uczniów klas szóstych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu roku OKE Łódź, maj I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 36936 uczniów (co stanowiło 9,2% wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2008 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych.

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Jaworzno, 5 lipca 2005 r. Szanowni Państwo, przekazuję raport przygotowany w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie z egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w 26 i 27 kwietnia 2005 roku. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2009 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Jaworzno, 26 lipca 2007 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu, przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Jaworznie, sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w 2007 r. Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2007 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski Obszar I grupa 1 - PP grupa 2 - PP grupa 3 - PP grupa 4 - PP grupa 5 - PP grupa 6 - PP grupa 7 - PP grupa 8 - PP grupa 9 - PP grupa 10 - PP Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN w szóstej klasie szkoły podstawowej. Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych

SPRAWDZIAN w szóstej klasie szkoły podstawowej. Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych SPRAWDZIAN w szóstej klasie szkoły podstawowej Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych Program konferencji Analiza wyników sprawdzianu w województwie śląskim 2015 Organizacja sprawdzianu 2016 Kalendarz

Bardziej szczegółowo

A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1.

A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1. GM Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych A. Arkusz standardowy GM-A1, B1, C1 oraz arkusze przystosowane: GM-A4, GM-A5, GM-A6 1. Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo