Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice"

Transkrypt

1 Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, Katowice tel.: fax: , Opracowanie przygotowane zostało na podstawie miesięcznej sprawozdawczości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sporządzanej przez powiatowe urzędy pracy i od 2009 r. ukazuje się z częstotliwością półroczną. Przedstawione dane dotyczą wyłącznie osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i poszukujących pracy poprzez te urzędy. PODSTAWOWE DEFINICJE Bezrobotnym zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U Nr 69, poz. 415, z późniejszymi zmianami), jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej (albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieucząca się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Stopę bezrobocia rejestrowanego obliczono jako udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Dane o stopie bezrobocia rejestrowanego podaje się z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (będących składową cywilnej ludności aktywnej zawodowo) wyszacowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 r. oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2002 r. Dane o bezrobotnych oraz pracujących wykorzystywane do obliczania stopy bezrobocia pochodzą ze źródeł różniących się metodą zbierania, co może powodować pewne nieścisłości, zwłaszcza w przypadku stopy bezrobocia ustalanej dla powiatów. Dla bezrobotnych miejscem lokalizacji jest ich miejsce zamieszkania lub pobytu, zaś dla pracujących lokalizacja miejsca pracy. Napływ bezrobotnych oznacza liczbę osób zarejestrowanych w ciągu miesiąca, kwartału i roku w powiatowych urzędach pracy. Odpływ bezrobotnych oznacza liczbę osób, które w ciągu miesiąca, kwartału i roku zostały wykreślone z ewidencji powiatowych urzędów pracy z różnych przyczyn m.in. w związku z podjęciem pracy stałej, sezonowej, interwencyjnej lub robót publicznych, w wyniku niepotwierdzenia gotowości do pracy, podjęcia nauki, nabycia praw emerytalnych itd. Oferta pracy (wolne miejsce pracy i miejsca aktywizacji zawodowej) oznacza zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy: co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (tj. wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilno-prawnych), w określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika, miejsca aktywizacji zawodowej, przyjętego do realizacji, takiego jak staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, praca społecznie użyteczna.

2 WYNIKI BADAŃ SYNTEZA BEZROBOCIE NA TLE KRAJU I INNYCH WOJEWÓDZTW W końcu I półrocza br. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa śląskiego stanowiła 9,4% bezrobotnych zarejestrowanych w kraju. W dalszym ciągu notowano niższą aniżeli w kraju stopę bezrobocia oraz niższą liczbę bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy. Bezrobocie rejestrowane według województw w I półroczu 2010 r. 1843,9 tys. 11,6% warmińsko-mazurskie bezrobotni na 1 ofertę pracy 87 podlaskie 80 15,4% 14,9% 8,8% 11,9% 15,1% 18,4% 9,1% 12,0% podkarpackie lubelskie mazowieckie świętokrzyskie zachodniopomorskie łódzkie pomorskie ,6% 12,4% 14,1% 12,1% 9,4% 9,6% bezrobotni ogółem w tys. 45,4 81,0 117,0 153,0 189,0 227,9 14,7% 12,0% stopa bezrobocia w % 18,4% 8,8% kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie dolnośląskie opolskie małopolskie ś l ą s k i e W końcu czerwca br. województwo śląskie w porównaniu z innymi województwami charakteryzowało się: jedną z najniższych stóp bezrobocia (po województwach: wielkopolskim i mazowieckim), najwyższą ilością ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy, najniższą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy, najwyższą dynamiką liczby bezrobotnych w porównaniu z końcem grudnia 2009 r. STAN I TERYTORIALNE ROZMIESZCZENIE BEZROBOCIA W końcu I półrocza br. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wyniosła 172,9 tys. i wzrosła w skali roku o 16,4% oraz w porównaniu z końcem II półrocza 2009 r. o 2,7%. Najwięcej bezrobotnych odnotowano w miastach na prawach powiatu: Częstochowa (12,2 tys.), Sosnowiec (10,1 tys.), Bytom (9,5 tys.), Zabrze (7,8 tys.), Katowice (7,1 tys.) oraz w powiatach: zawierciańskim (7,7 tys.), żywieckim (7,2 tys.) i będzińskim (7,0 tys.) Łącznie w wymienionych powiatach zarejestrowanych było prawie 40% ogółu bezrobotnych w województwie

3 W skali roku wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano prawie we wszystkich powiatach, przy czym najwyższy w: rybnickim (o 41,7%), Katowicach (o 38,1%), Rybniku (o 33,2%) oraz w pszczyńskim (o 30,0%). Spadek liczby bezrobotnych wystąpił tylko w Siemianowicach Śląskich (o 4,6%) i Bielsku-Białej (o 2,0%). Bezrobotni zarejestrowani według powiatów w I półroczu 2010 r. Stopa bezrobocia w końcu czerwca br. wyniosła 9,4% (w kraju 11,6%). Była ona wyższa niż w końcu czerwca ub. r. o 1,2 pkt proc. oraz wyższa w odniesieniu do końca grudnia ub. r. o 0,2 pkt proc. Nadal utrzymuje się znaczne zróżnicowanie stopy bezrobocia w przekroju terytorialnym. Najwyższą zanotowano w powiecie myszkowskim (17,9%), natomiast najniższą w Katowicach (3,5%). W porównaniu z danymi z końca I półrocza ub. r. największy wzrost stopy bezrobocia zanotowano w Bytomiu (o 3,2 pkt proc.), powiecie rybnickim (o 2,8 pkt proc.) oraz w Piekarach Śląskich (o 2,1 pkt proc.) Niższą stopę bezrobocia niż przed rokiem zanotowały tylko Siemianowice Śląskie (o 0,6 pkt proc.) i Bielsko-Biała (o 0,1 pkt proc.). w tysiącach 1,3 3,4 5,6 7,8 10,0 12,2 Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów w I półroczu 2010 r. myszkowski m. Bytom zawierciański częstochowski m. Świętochłowice m. Piekary Śląskie będziński m. Zabrze m. Sosnowiec m. Siemianowice Śląskie żywiecki kłobucki m. Chorzów lubliniecki m. Jaworzno m. Częstochowa rybnicki tarnogórski m. Żory m. Dąbrowa Górnicza wodzisławski cieszyński bielski gliwicki m. Mysłowice m. Jastrzębie-Zdrój m. Ruda Śląska raciborski m. Rybnik m. Gliwice mikołowski pszczyński m. Bielsko-Biała m. Tychy bieruńsko-lędziński m. Katowice 17,9% 16,8% 16,4% 15,1% 14,9% 14,0% 13,9% 12,6% 12,1% 12,0% 12,0% 11,9% 11,5% 11,5% 11,0% 10,9% 10,6% 10,3% 10,1% 10,0% 9,6% 9,5% 9,1% 9,0% 8,2% 8,0% 7,7% 7,6% 7,0% 6,7% 6,7% 5,9% 5,8% 5,5% 4,6% 3,5% - 3 -

4 Według stanu w końcu czerwca br., ponad 88% bezrobotnych w województwie stanowili bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Udział wybranych kategorii bezrobotnych w ogólnej ich liczbie kształtował się następująco: bez wykształcenia średniego 56,4%, długotrwale bezrobotni 35,9%, bez kwalifikacji zawodowych 27,0%, bez doświadczenia zawodowego 26,1%, powyżej 50 roku życia 22,3%, do 25 roku życia 19,7%. W porównaniu z końcem I półrocza ub. r. we wszystkich wyżej wymienionych grupach wzrosła liczba bezrobotnych, w tym w największym stopniu wśród osób do 25 i powyżej 50 roku życia (po 16,7%). W końcu I półrocza br. najbardziej obciążony bezrobociem był podregion sosnowiecki, który skupiał prawie jedną piątą ogółu bezrobotnych. Podregion częstochowski koncentrował 15,8% bezrobotnych, a bielski 13,5%. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w podregionie bytomskim, natomiast najniższa w tyskim. Ponad 24% zgłoszonych ofert pracy pochodziło z podregionu katowickiego. Bezrobocie rejestrowane według podregionów w I półroczu 2010 r. WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem Bezrobotni zarejestrowani VI 2009 = 100 kobiety w % ogółu Stopa bezrobocia Bezrobotni na 1 ofertę pracy WOJEWÓDZTWO ,4 52,9 9,4 22 podregiony: Bielski ,6 52,2 8,7 29 Bytomski ,4 54,7 13,4 28 Częstochowski ,2 46,9 12,8 70 Gliwicki ,4 54,6 9,0 15 Katowicki ,4 53,0 6,4 12 Rybnicki ,6 60,1 8,4 23 Sosnowiecki ,0 51,5 12,6 25 Tyski ,7 56,2 5,8 12 BEZROBOTNI WEDŁUG CECH DEMOGRAFICZNO - SPOŁECZNYCH, DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO I CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY Sytuacja bezrobotnych na rynku pracy pod względem wieku, wykształcenia, stażu pracy oraz czasu pozostawania bez pracy w końcu I półrocza przedstawiała się podobnie jak przed rokiem. Problem braku pracy dotyczył w szczególności ludzi młodych w wieku lata. Liczba bezrobotnych tej kategorii wyniosła 51,4 tys. i wzrosła w skali roku o 18,2%. Najmniej liczną grupę tworzyły osoby bezrobotne w wieku lata (3,0 tys.), których liczba zwiększyła się w porównaniu z danymi w końcu I półrocza ub. r. o 46,7%. Większość rejestrujących się w urzędach pracy stanowiły osoby o niskim poziomie wykształcenia. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało 48,9 tys. bezrobotnych, a gimnazjalne i niższe 48,7 tys. W skali roku liczba bezrobotnych w powyższych grupach wzrosła odpowiednio o: 16,2% i 15,1%. Najmniej bezrobotnych legitymowało się wykształceniem wyższym 17,7 tys., jednakże ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych od 2008 r. sukcesywnie wzrasta i był o 0,8 pkt proc. wyższy niż przed rokiem

5 Struktura bezrobotnych według wieku i wykształcenia według wieku według wykształcenia I VI 2009 I VI 2010 I VI 2009 I VI ,7% 19,7% 9,4% 10,2% 23,9% 23,4% 29,3% 29,7% 9,8% 10,0% 18,4% 18,5% 28,3% 28,3% 23,5% 21,9% 9,2% 10,2% 24 lata i mniej lat i więcej 28,5% 28,1% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Biorąc pod uwagę staż pracy najbardziej zagrożone bezrobociem były osoby ze stażem 1-5 lat 36,2 tys., których liczba w skali roku wzrosła o 21,8%. Liczną grupę tworzyły także osoby bez stażu pracy 33,0 tys., tj. więcej niż przed rokiem o prawie 11%. W trudnej sytuacji na rynku pracy była również zbiorowość pozostających bez pracy w okresie 3-6 miesięcy i 6-12 miesięcy, która w końcu czerwca br. liczyła odpowiednio: 40,5 tys. i 40,7 tys. osób. Na przestrzeni roku odnotowano wzrost wymienionych kategorii bezrobotnych (o 12,0% i o 45,8%). Największy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku odnotowano wśród bezrobotnych pozostających bez pracy w okresie miesięcy (o 84,5%). Liczba osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy zmniejszyła się w omawianym okresie o 23,4% i osiągnęła wartość 14,5 tys. Struktura bezrobotnych według stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy według stażu pracy według czasu pozostawania bez pracy 20,1% 15,6% 12,8% 14,8% 19,1% 16,3% 15,7% 21,0% 20,0% 18,8% 8,4% 8,9% 14,0% 12,2% 18,4% 20,5% 15,9% 15,2% 12,8% I VI ,5% 23,4% 15,6% 12,8% I VI ,4% 1 rok i mniej powyżej 20 lat bez stażu pracy 1 miesiąc i mniej powyżej 24 miesięcy - 5 -

6 PŁYNNOŚĆ BEZROBOCIA W ciągu I półrocza br. liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych o 4,5 tys. przewyższała liczbę wyrejestrowanych z urzędów pracy, podczas gdy w analogicznym okresie ub. r. jej przewaga wyniosła 25,8 tys. Bezrobotni nowo zarejestrowani i wyrejestrowani W ciągu miesiąca 35 tys I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI miesiące nowo zarejestrowani wyrejestrowani Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w I półroczu br. ukształtowała się na poziomie 158,8 tys. i była mniejsza w porównaniu z I i II półroczem ub. r. odpowiednio o: 1,2% i 11,4%. Spośród nowo zarejestrowanych 22,5% stanowiły osoby dotychczas niepracujące. Najwięcej nowych rejestracji odnotowano w styczniu 32,1 tys., a najmniej w maju 22,7 tys. Z ewidencji urzędów pracy skreślono w I półroczu br. 154,3 tys. osób, tj. więcej niż w analogicznym okresie ub. r. o 14,4% oraz mniej w odniesieniu do II półrocza ub. r. o 3,1%. Najwięcej osób wyrejestrowano w kwietniu 30,5 tys., natomiast najmniej w styczniu 17,8 tys. Głównymi przyczynami wyłączenia bezrobotnych z ewidencji urzędów pracy były: niepotwierdzenie gotowości do pracy 55,0 tys. osób oraz podjęcie pracy 55,0 tys. osób. OFERTY PRACY, ZWOLNIENIA ORAZ WYDATKI FUNDUSZU PRACY Do urzędów pracy w okresie styczeń czerwiec br. zgłoszono 60,4 tys. ofert pracy. W porównaniu z analogicznym okresem ub. r. ich liczba zwiększyła się o 8,7%. Większość ofert pracy pochodziła z sektora prywatnego (prawie 78%). Pracy subsydiowanej dotyczyło 47,4% ofert. Spośród wszystkich ofert pracy 29,4% dotyczyło staży, a 7,8% prac społecznie użytecznych. W końcu czerwca br. odnotowano 8,0 tys. ofert pracy, czyli więcej niż przed rokiem o ponad 10%, przy czym ofert niewykorzystanych dłużej niż 1 miesiąc było 2,0 tys. (przed rokiem 2,6 tys.). Na 1 ofertę pracy przypadało 22 osoby bezrobotne, podczas gdy rok temu 20. Najwięcej wolnych miejsc pracy pochodziło z jednostek prowadzących działalność w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (1546), budownictwo (1470), przetwórstwo przemysłowe (1020). Najłatwiej bezrobotni mogli znaleźć pracę w zawodzie: robotnika gospodarczego (767 ofert), sprzedawcy (520), robotnika budowlanego (345), pracownika biurowego (314). Z przyczyn dotyczących zakładów pracy według stanu w końcu czerwca br. 66 zakładów zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 3204 osób (przed rokiem 37 zakładów i 3005 pracowników)

7 W I półroczu br. z Funduszu Pracy wydatkowano 346,5 mln zł, tj. więcej niż w analogicznym okresie ub. r. o 39,9%. Na zasiłki dla bezrobotnych przeznaczono 155,5 mln zł i kwota ta była wyższa niż przed rokiem o 44,2%. Udział wydatków na zasiłki dla bezrobotnych w ogólnej wartości środków Funduszu Pracy wyniósł 44,9% (przed rokiem 43,5%). Na programy na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej wydano 178,1 mln zł (51,4% ogółu wydatków) i w stosunku do I półrocza ub. r. odnotowano wzrost ich wartości o 38,5%. W skali roku zwiększyły się m.in. wydatki na roboty publiczne o 58,0% oraz kwota środków przeznaczonych na podjęcie działalności gospodarczej o 37,0%, natomiast zmniejszyły się m.in. wydatki na koszty szkoleń o 17,5%. Opracowanie Jan FRYC, Małgorzata GROTKOWSKA, Anna OWCZAREK Skład komputerowy, wykresy Daniela ZIĘTEK Ś l ą s k i O ś r o d e k B a d a ń R e g i o n a l n y c h Katowice, sierpień

8 Tabl. 1. WOJEWÓDZTWO NA TLE KRAJU W I PÓŁROCZU 2010 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Kraj Województwo ogółem kraj = 100 Bezrobotni zarejestrowani ogółem ,4 z liczby ogółem: kobiety ,7 zamieszkali na wsi ,6 osoby poprzednio pracujące ,5 w tym zwolnione z przyczyn zakładów pracy ,2 bez prawa do zasiłku ,4 pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy ,3 Nowo zarejestrowani a ,1 Wyrejestrowani a z ewidencji ,4 w tym z powodu podjęcia pracy ,4 Stopa bezrobocia w %... 11,6 9,4 x Oferty pracy ,7 Bezrobotni na 1 ofertę pracy x a W ciągu półrocza. Tabl. 2. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY W I PÓŁROCZU 2010 R. Stan w końcu miesiąca WYSZCZEGÓLNIENIE Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Bezrobotni mężczyźni kobiety osoby poprzednio pracujące w tym zwolnione z przyczyn zakładów pracy osoby dotychczas nie pracujące Bezrobotni bez prawa do zasiłku Stopa bezrobocia w %... 9,9 10,2 10,3 9,9 9,7 9,4 Tabl. 3. BEZROBOTNI NOWO ZAREJESTROWANI ORAZ WYŁĄCZENI Z EWIDENCJI W I PÓŁROCZU 2010 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Bezrobotni nowo zarejestrowani ogółem osoby poprzednio pracujące w tym zwolnione z przyczyn zakładów pracy osoby dotychczas nie pracujące z liczby ogółem: powracający do rejestracji po raz kolejny (od 1990 r.) zamieszkali na wsi Bezrobotni wyrejestrowani z ewidencji w tym z powodu: podjęcia pracy osoby poprzednio pracujące osoby dotychczas nie pracujące niepotwierdzenia gotowości do pracy

9 Tabl. 4. OFERTY PRACY W I PÓŁROCZU 2010 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Oferty pracy zgłoszone w ciągu miesiąca w tym dotyczące pracy subsydiowanej Oferty pracy stan w końcu miesiąca w tym nie wykorzystane dłużej niż 30 dni Tabl. 5. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI, BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2010 R. Stan w końcu miesiąca WYSZCZEGÓLNIENIE Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Do 25 roku życia Długotrwale bezrobotni Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Powyżej 50 roku życia Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia Osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia Niepełnosprawni Po zakończeniu kontraktu socjalnego Tabl. 6. WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY W I PÓŁROCZU 2010 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec w tysiącach złotych O G Ó Ł E M , , , , , , ,5 w tym: Zasiłki dla bezrobotnych , , , , , , ,7 Szkolenia ,3 182,1 672,1 1302,9 1765,7 1599,5 2552,0 Prace interwencyjne ,4 298,4 507,4 644,6 621,2 756,8 826,0 Roboty publiczne ,9 194,5 650,2 1102,0 1168,0 1387,7 1843,5 Środki na podjęcie działalności gospodarczej ,6 719,7 2392, , , , ,5 Stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne ,5 8813,0 9728, , , , ,3 9

10 Tabl. 7. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI WEDŁUG PŁCI, WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, STAŻU PRACY ORAZ CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY W I PÓŁROCZU 2010 R. WYSZCZEGÓLNIENIE o ogółem k kobiety Liczba bezrobotnych 1 miesiąc i mniej Według czasu pozostawania bez pracy powyżej 24 miesięcy O G Ó Ł E M... o k Wiek w latach: poniżej 25 lat... o k o k o k o k lat i więcej... o k Wykształcenie: wyższe... o k policealne i średnie zawodowe o k średnie ogólnokształcące... o k zasadnicze zawodowe... o k gimnazjalne i poniżej... o k Staż pracy 2 : bez stażu... o k rok i mniej... o k o k o k o k o k powyżej 30 lat... o k Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 1-3 uwzględniono osoby, które pozostawały bez pracy 1 miesiąc i 1 dzień do 3 miesięcy. 2 Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 1-5 uwzględniono osoby o stażu pracy 1 rok i 1 dzień do 5 lat. 10

11 Tabl. 8. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI POPRZEDNIO PRACUJĄCY WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W I PÓŁROCZU 2010 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Bezrobotni poprzednio pracujący ogółem mężczyźni kobiety Oferty pracy a O G Ó Ł E M sektor publiczny x sektor prywatny x w tym: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja Budownictwo Handel; naprawa pojazdów samochodowych Zakwaterowanie i gastronomia Transport i gospodarka magazynowa Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Obsługa rynku nieruchomości Δ Administrowanie i działalność wspierająca Δ Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Pozostała działalność usługowa a Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Tabl. 9. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI WEDŁUG PODREGIONÓW W I PÓŁROCZU 2010 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Bielski Bytomski Gliwicki Katowicki Rybnicki Częstochowski Sosnowiecki Tyski O G Ó Ł E M w tym kobiety Wiek w latach: poniżej 25 lat lat i więcej Wykształcenie: wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Staż pracy a : bez stażu rok i mniej powyżej 30 lat Stopa bezrobocia w %... 8,7 13,4 12,8 9,0 6,4 8,4 12,6 5,8 Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy a Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 1-5 uwzględniono osoby o stażu pracy 1 rok i 1 dzień do 5 lat. 11

12 Tabl. 10. STOPA BEZROBOCIA W I PÓŁROCZU 2010 R. Stan w końcu miesiąca PODREGIONY POWIATY Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec w % W O J E W Ó D Z T W O... 9,9 10,2 10,3 9,9 9,7 9,4 Podregion bielski... 9,0 9,4 9,6 9,2 9,0 8,7 Powiaty: bielski... 10,1 10,4 10,4 9,8 9,4 9,1 cieszyński... 9,6 9,9 10,1 9,8 9,7 9,5 żywiecki... 11,9 12,7 13,1 12,8 12,5 12,0 Miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała... 6,2 6,4 6,5 6,2 6,0 5,8 Podregion bytomski... 13,8 14,2 14,2 13,8 13,6 13,4 Powiaty: lubliniecki... 12,1 12,7 12,4 11,9 11,9 11,5 tarnogórski... 10,9 11,1 11,2 10,7 10,4 10,3 Miasta na prawach powiatu: Bytom... 17,0 17,6 17,7 17,4 17,2 16,8 Piekary Śląskie... 14,0 14,4 14,4 14,2 13,9 14,0 Podregion częstochowski... 13,2 13,6 13,5 13,3 13,0 12,8 Powiaty: częstochowski... 16,4 16,6 16,2 15,8 15,5 15,1 kłobucki... 12,1 12,8 13,2 12,8 12,4 11,9 myszkowski... 18,7 19,2 19,1 18,6 18,2 17,9 Miasto na prawach powiatu: Częstochowa... 11,0 11,3 11,3 11,3 11,1 10,9 Podregion gliwicki... 9,3 9,6 9,6 9,4 9,2 9,0 Powiat: gliwicki... 9,4 10,0 9,7 9,5 9,1 9,0 Miasta na prawach powiatu: Gliwice... 6,9 7,2 7,3 7,1 6,9 6,7 Zabrze... 12,9 13,2 13,3 13,0 12,9 12,6 Podregion katowicki... 6,8 7,2 7,2 6,9 6,7 6,4 Miasta na prawach powiatu: Chorzów... 11,9 12,5 13,0 12,6 12,2 11,5 Katowice... 3,7 4,0 4,2 4,0 3,7 3,5 Mysłowice... 9,5 9,7 9,8 9,0 8,7 8,2 Ruda Śląska... 8,1 8,5 8,4 8,1 7,9 7,7 Siemianowice Śląskie... 13,4 13,0 12,6 12,2 12,1 12,0 Świętochłowice... 16,0 16,8 16,4 16,1 15,3 14,9 12

13 Tabl. 10. STOPA BEZROBOCIA W I PÓŁROCZU 2010 R. (dok.) Stan w końcu miesiąca PODREGIONY POWIATY Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec w % Podregion rybnicki... 9,3 9,6 9,6 9,1 8,6 8,4 Powiaty: raciborski... 8,2 8,7 8,6 8,1 7,7 7,6 rybnicki... 11,8 11,7 11,7 11,2 10,6 10,6 wodzisławski... 10,9 11,2 11,3 10,5 10,0 9,6 Miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój... 8,8 9,1 9,0 8,6 8,2 8,0 Rybnik... 7,8 7,8 7,8 7,5 7,0 7,0 Żory... 11,1 11,6 11,8 11,2 10,5 10,1 Podregion sosnowiecki... 13,6 13,9 13,8 13,3 12,9 12,6 Powiaty: będziński... 14,3 15,1 15,3 14,4 14,1 13,9 zawierciański... 17,6 18,0 17,6 17,1 16,9 16,4 Miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza... 11,3 11,4 11,1 10,7 10,3 10,0 Jaworzno... 12,2 12,4 12,5 11,8 11,5 11,0 Sosnowiec... 13,1 13,2 13,2 12,8 12,3 12,1 Podregion tyski... 5,9 6,1 6,2 6,0 5,9 5,8 Powiaty: bieruńsko-lędziński... 4,7 4,9 4,9 4,7 4,6 4,6 mikołowski... 6,7 6,9 7,0 7,0 6,9 6,7 pszczyński... 6,3 6,5 6,5 6,1 6,0 5,9 Miasto na prawach powiatu: Tychy... 5,6 5,8 5,9 5,9 5,7 5,5 13

14 Tabl. 11. OFERTY PRACY a WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW W I PÓŁROCZU 2010 R. Stan w końcu miesiąca PODREGIONY POWIATY Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec W O J E W Ó D Z T W O Podregion bielski Powiaty: bielski cieszyński żywiecki Miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała Podregion bytomski Powiaty: lubliniecki tarnogórski Miasta na prawach powiatu: Bytom Piekary Śląskie Podregion częstochowski Powiaty: częstochowski kłobucki myszkowski Miasto na prawach powiatu: Częstochowa Podregion gliwicki Powiat: gliwicki Miasta na prawach powiatu: Gliwice Zabrze Podregion katowicki Miasta na prawach powiatu: Chorzów Katowice Mysłowice Ruda Śląska Siemianowice Śląskie Świętochłowice

15 Tabl. 11. OFERTY PRACY a WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW W I PÓŁROCZU 2010 R. (dok.) Stan w końcu miesiąca PODREGIONY POWIATY Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Podregion rybnicki Powiaty: raciborski rybnicki wodzisławski Miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój Rybnik Żory Podregion sosnowiecki Powiaty: będziński zawierciański Miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza Jaworzno Sosnowiec Podregion tyski Powiaty: bieruńsko-lędziński mikołowski pszczyński Miasto na prawach powiatu: Tychy a Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. 15

16 Tabl. 12. BEZROBOTNI NOWO ZAREJESTROWANI W I PÓŁROCZU 2010 R. POWIATY o ogółem k kobiety Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec W O J E W Ó D Z T W O... o k POWIATY... o k będziński... o k bielski... o k bieruńsko-lędziński... o k cieszyński... o k częstochowski... o k gliwicki... o k kłobucki... o k lubliniecki... o k mikołowski... o k myszkowski... o k pszczyński... o k raciborski... o k rybnicki... o k tarnogórski... o k wodzisławski... o k zawierciański... o k żywiecki... o k

17 Tabl. 12. BEZROBOTNI NOWO ZAREJESTROWANI W I PÓŁROCZU 2010 R. (dok.) POWIATY o ogółem k kobiety Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec MIASTA NA PRAWACH POWIATU... o k Bielsko-Biała... o k Bytom... o k Chorzów... o k Częstochowa... o k Dąbrowa Górnicza... o k Gliwice... o k Jastrzębie-Zdrój... o k Jaworzno... o k Katowice... o k Mysłowice... o k Piekary Śląskie... o k Ruda Śląska... o k Rybnik... o k Siemianowice Śląskie... o k Sosnowiec... o k Świętochłowice... o k Tychy... o k Zabrze... o k Żory... o k

18 Tabl. 13. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W I PÓŁROCZU 2010 R. Stan w końcu miesiąca POWIATY o ogółem k kobiety Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec W O J E W Ó D Z T W O... o k POWIATY... o k będziński... o k bielski... o k bieruńsko-lędziński... o k cieszyński... o k częstochowski... o k gliwicki... o k kłobucki... o k lubliniecki... o k mikołowski... o k myszkowski... o k pszczyński... o k raciborski... o k rybnicki... o k tarnogórski... o k wodzisławski... o k zawierciański... o k żywiecki... o k

19 Tabl. 13. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W I PÓŁROCZU 2010 R. (dok.) Stan w końcu miesiąca POWIATY o ogółem k kobiety Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec MIASTA NA PRAWACH POWIATU... o k Bielsko-Biała... o k Bytom... o k Chorzów... o k Częstochowa... o k Dąbrowa Górnicza... o k Gliwice... o k Jastrzębie-Zdrój... o k Jaworzno... o k Katowice... o k Mysłowice... o k Piekary Śląskie... o k Ruda Śląska... o k Rybnik... o k Siemianowice Śląskie... o k Sosnowiec... o k Świętochłowice... o k Tychy... o k Zabrze... o k Żory... o k

20 Tabl. 14. UDZIAŁ BEZROBOTNYCH ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADÓW PRACY W OGÓLNEJ LICZBIE NOWO ZAREJESTROWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 R. POWIATY Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec W O J E W Ó D Z T W O... 3,4 2,3 2,8 3,1 2,5 2,6 POWIATY... 3,4 2,3 3,5 3,1 2,8 3,3 będziński... 3,0 2,3 2,7 3,3 2,4 5,0 bielski... 6,9 6,1 7,8 7,2 4,7 7,2 bieruńsko-lędziński... 4,3 4,1 2,7 1,8 4,4 3,0 cieszyński... 1,4 0,1 1,6 0,4 0,8 0,4 częstochowski... 0,5 1,1 2,1 1,0 0,4 1,4 gliwicki... 1,4 1,3 1,3 1,6 4,5 0,9 kłobucki... 1,0 1,3 1,0 0,2 0,4 1,3 lubliniecki... 2,8 1,1 3,3 3,1 2,7 2,3 mikołowski... 0,5 0,2 0,2 0,2 0,7 myszkowski... 13,7 11,7 11,4 11,8 10,2 10,1 pszczyński... 4,7 2,8 3,7 5,3 7,4 3,1 raciborski... 3,0 3,6 4,5 4,7 6,1 4,3 rybnicki... 0,2 0,8 tarnogórski... 7,2 3,8 12,3 4,8 4,3 8,8 wodzisławski... 4,2 2,5 2,8 4,0 2,8 2,8 zawierciański... 2,3 0,6 2,6 2,9 2,5 2,6 żywiecki... 0,1 0,5 0,4 0,2 MIASTA NA PRAWACH POWIATU 3,4 2,3 2,3 3,1 2,3 2,2 Bielsko-Biała... 4,3 3,2 4,8 7,5 4,3 5,2 Bytom... 1,3 2,4 1,9 2,3 1,8 1,8 Chorzów... 1,7 0,3 0,5 0,1 0,9 0,6 Częstochowa... 1,7 1,6 1,7 2,8 1,6 1,6 Dąbrowa Górnicza... 9,3 4,1 4,1 6,6 4,7 6,1 Gliwice... 2,2 1,0 1,4 2,2 3,2 1,6 Jastrzębie-Zdrój... 1,7 1,2 1,1 2,5 1,6 1,9 Jaworzno... 4,3 2,1 2,4 2,1 4,0 2,7 Katowice... 1,6 0,9 0,8 1,1 0,8 0,9 Mysłowice... 6,0 5,6 3,6 5,3 4,2 3,2 Piekary Śląskie... 1,2 0,8 1,3 1,2 0,6 0,8 Ruda Śląska... 0,1 Rybnik... 0,2 0,4 0,2 0,2 0,6 Siemianowice Śląskie... 4,0 3,8 3,8 4,5 2,2 2,7 Sosnowiec... 6,1 3,8 3,2 5,3 3,6 3,7 Świętochłowice... 0,6 0,5 0,5 0,8 Tychy... 4,8 4,0 3,5 4,5 4,2 2,1 Zabrze... 5,9 4,7 5,6 3,9 2,5 1,7 Żory... 1,8 2,3 1,4 2,7 1,6 4,3 20

21 Tabl. 15. UDZIAŁ BEZROBOTNYCH ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYN ZAKŁADÓW PRACY W OGÓLNEJ LICZBIE BEZROBOTNYCH W I PÓŁROCZU 2010 R. Stan w końcu miesiąca POWIATY Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec W O J E W Ó D Z T W O... 4,2 4,1 4,0 4,1 4,0 4,0 POWIATY... 4,6 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 będziński... 4,0 3,8 3,7 4,0 3,9 4,1 bielski... 10,1 9,1 9,0 9,2 9,1 8,9 bieruńsko-lędziński... 4,3 4,6 4,5 4,5 4,6 4,6 cieszyński... 2,1 1,9 1,9 1,7 1,6 1,5 częstochowski... 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 gliwicki... 1,4 1,4 1,5 1,6 2,1 2,0 kłobucki... 2,1 1,9 1,8 1,7 1,4 1,5 lubliniecki... 4,7 4,2 4,0 4,1 4,2 4,0 mikołowski... 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 myszkowski... 17,1 16,9 16,7 16,6 16,7 16,5 pszczyński... 5,7 5,4 5,5 5,6 5,9 5,8 raciborski... 4,2 4,3 4,3 4,6 5,0 5,2 rybnicki... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 tarnogórski... 7,8 7,5 8,3 7,9 7,8 7,7 wodzisławski... 3,7 3,7 3,6 3,9 4,1 4,0 zawierciański... 4,9 4,5 4,4 4,5 4,4 4,3 żywiecki... 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 MIASTA NA PRAWACH POWIATU 4,0 3,9 3,8 3,9 3,8 3,7 Bielsko-Biała... 8,1 7,5 7,3 7,6 7,4 7,1 Bytom... 2,0 2,1 2,2 2,2 2,1 2,0 Chorzów... 2,8 2,6 2,4 2,1 2,2 2,2 Częstochowa... 2,4 2,4 2,5 2,7 2,7 2,4 Dąbrowa Górnicza... 8,9 8,8 8,2 8,4 8,2 8,3 Gliwice... 2,0 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 Jastrzębie-Zdrój... 2,1 2,1 2,1 2,3 2,6 2,7 Jaworzno... 8,1 8,0 8,0 7,9 8,0 7,8 Katowice... 1,7 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4 Mysłowice... 6,5 6,9 6,4 6,6 6,3 5,9 Piekary Śląskie... 2,0 1,9 1,9 2,0 1,9 1,8 Ruda Śląska... 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Rybnik... 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 Siemianowice Śląskie... 6,6 7,2 7,0 7,2 6,7 6,4 Sosnowiec... 4,7 4,9 4,9 5,2 5,4 5,4 Świętochłowice... 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 Tychy... 6,1 6,1 5,8 6,1 6,0 5,7 Zabrze... 6,9 6,9 6,9 6,3 6,0 5,6 Żory... 3,1 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 21

22 Tabl. 16. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI WEDŁUG WIEKU W I PÓŁROCZU 2010 R. POWIATY Wiek w latach lata lat i więcej W O J E W Ó D Z T W O POWIATY będziński bielski bieruńsko-lędziński cieszyński częstochowski gliwicki kłobucki lubliniecki mikołowski myszkowski pszczyński raciborski rybnicki tarnogórski wodzisławski zawierciański żywiecki MIASTA NA PRAWACH POWIATU Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory

23 Tabl. 17. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA W I PÓŁROCZU 2010 R. Wykształcenie POWIATY gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące policealne i średnie zawodowe wyższe W O J E W Ó D Z T W O POWIATY będziński bielski bieruńsko-lędziński cieszyński częstochowski gliwicki kłobucki lubliniecki mikołowski myszkowski pszczyński raciborski rybnicki tarnogórski wodzisławski zawierciański żywiecki MIASTA NA PRAWACH POWIATU Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory

24 Tabl. 18. STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG STAŻU PRACY W I PÓŁROCZU 2010 R. Staż pracy a POWIATY bez stażu 1 rok i mniej powyżej 30 lat W O J E W Ó D Z T W O... 19,1 15,7 21,0 12,8 15,2 12,1 4,1 POWIATY... 18,7 14,6 21,9 13,0 15,4 12,2 4,2 będziński... 20,3 14,2 20,5 13,0 15,6 12,3 4,1 bielski... 8,8 11,4 20,1 15,2 20,9 16,8 6,7 bieruńsko-lędziński... 18,4 15,4 24,2 11,5 15,4 11,4 3,7 cieszyński... 14,1 17,9 21,9 13,6 15,5 12,8 4,2 częstochowski... 19,9 13,6 20,4 14,6 15,5 13,5 2,6 gliwicki... 28,3 13,1 19,6 11,3 14,4 9,4 3,8 kłobucki... 20,2 11,8 24,4 14,8 15,5 10,0 3,3 lubliniecki... 17,3 16,2 22,4 14,0 14,7 10,9 4,5 mikołowski... 21,5 13,2 20,1 11,4 13,6 13,9 6,3 myszkowski... 15,5 12,5 23,9 13,0 16,9 13,7 4,5 pszczyński... 23,6 13,7 23,6 12,0 13,4 9,9 3,8 raciborski... 12,1 19,4 22,7 12,4 16,3 12,7 4,4 rybnicki... 29,3 14,3 23,3 11,0 10,7 8,1 3,3 tarnogórski... 20,7 12,5 22,7 12,0 14,6 11,0 6,5 wodzisławski... 24,4 20,5 22,8 10,8 12,0 7,2 2,3 zawierciański... 19,8 15,4 20,9 12,0 13,4 14,6 3,9 żywiecki... 15,3 13,2 23,3 14,4 18,0 12,3 3,6 MIASTA NA PRAWACH POWIATU... 19,3 16,5 20,2 12,6 15,1 12,1 4,1 Bielsko-Biała... 5,9 15,1 21,2 14,6 18,7 17,4 7,1 Bytom... 19,2 22,2 18,8 11,5 14,8 10,2 3,3 Chorzów... 15,1 17,8 20,6 12,5 19,0 11,1 4,0 Częstochowa... 18,7 16,8 18,6 13,3 13,9 15,2 3,5 Dąbrowa Górnicza... 16,9 19,4 17,4 11,6 13,3 14,5 6,9 Gliwice... 24,9 14,9 18,3 10,9 13,8 12,4 4,8 Jastrzębie-Zdrój... 12,0 22,9 20,0 17,4 19,3 6,8 1,5 Jaworzno... 20,7 13,1 21,6 12,1 16,5 12,2 3,9 Katowice... 11,6 24,2 22,8 13,1 12,9 12,1 3,4 Mysłowice... 18,4 15,1 23,6 12,6 16,9 10,3 3,2 Piekary Śląskie... 25,6 14,2 22,0 12,5 13,6 9,1 2,8 Ruda Śląska... 19,1 17,7 24,8 13,3 13,5 8,5 3,1 Rybnik... 27,9 13,8 22,6 11,4 12,9 8,4 3,1 Siemianowice Śląskie... 16,9 15,2 21,0 11,8 16,5 13,1 5,6 Sosnowiec... 33,2 6,8 16,0 11,1 14,5 13,5 4,9 Świętochłowice... 18,9 15,7 19,7 12,7 16,9 10,8 5,4 Tychy... 13,2 14,8 21,3 12,9 16,1 15,0 6,6 Zabrze... 18,9 17,0 22,9 13,2 16,0 9,3 2,7 Żory... 18,9 15,9 24,9 14,9 14,7 8,1 2,6 a Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 1-5 uwzględniono osoby o stażu pracy 1 rok i 1 dzień do 5 lat. 24

25 Tabl. 19. STRUKTURA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY W I PÓŁROCZU 2010 R. Czas pozostawania bez pracy a POWIATY 1 miesiąc i mniej powyżej 24 miesięcy W O J E W Ó D Z T W O... 12,2 18,4 23,4 23,5 14,0 8,4 POWIATY... 11,2 16,9 23,5 24,0 15,2 9,3 będziński... 12,3 17,0 25,4 24,2 13,7 7,4 bielski... 7,6 14,0 24,6 22,4 17,8 13,5 bieruńsko-lędziński... 18,3 23,8 26,2 18,2 7,9 5,6 cieszyński... 11,2 17,2 24,5 23,0 13,9 10,2 częstochowski... 8,8 15,6 19,4 25,5 19,5 11,2 gliwicki... 13,4 18,8 25,0 22,4 12,6 7,8 kłobucki... 9,8 17,2 25,7 28,6 14,1 4,5 lubliniecki... 11,5 18,2 22,8 24,3 14,9 8,3 mikołowski... 15,4 21,7 25,8 19,6 9,4 8,2 myszkowski... 10,3 14,6 21,6 26,7 17,6 9,2 pszczyński... 12,4 19,0 22,7 23,8 13,7 8,4 raciborski... 14,9 20,1 25,3 24,0 9,4 6,2 rybnicki... 16,0 19,0 23,0 26,0 11,1 4,9 tarnogórski... 10,8 15,5 23,7 22,4 15,2 12,4 wodzisławski... 15,8 22,1 25,8 22,5 9,4 4,4 zawierciański... 10,2 15,9 20,0 25,6 18,2 10,1 żywiecki... 7,4 13,3 23,7 23,3 19,4 12,8 MIASTA NA PRAWACH POWIATU 13,0 19,5 23,4 23,2 13,2 7,8 Bielsko-Biała... 9,5 15,6 23,1 20,6 16,5 14,6 Bytom... 9,4 16,0 18,6 27,4 16,9 11,7 Chorzów... 13,3 20,1 25,4 22,7 13,0 5,5 Częstochowa... 9,1 16,9 20,7 24,0 18,5 10,7 Dąbrowa Górnicza... 13,9 21,8 26,4 22,2 11,8 3,8 Gliwice... 12,5 19,8 24,7 24,3 11,9 6,8 Jastrzębie-Zdrój... 15,2 20,4 23,9 21,4 12,8 6,2 Jaworzno... 11,0 16,5 23,0 24,3 13,9 11,3 Katowice... 14,9 22,7 28,1 22,2 8,7 3,5 Mysłowice... 14,2 20,6 26,1 19,7 10,9 8,5 Piekary Śląskie... 11,7 16,4 20,7 19,7 16,7 14,8 Ruda Śląska... 16,6 25,1 27,3 22,3 6,6 2,1 Rybnik... 15,2 18,7 25,1 24,1 11,9 5,0 Siemianowice Śląskie... 19,7 28,5 23,5 20,2 6,0 2,1 Sosnowiec... 13,9 19,9 22,1 21,9 13,7 8,6 Świętochłowice... 16,1 20,2 25,2 24,2 9,5 4,8 Tychy... 18,1 21,9 24,0 21,4 9,5 5,1 Zabrze... 13,8 20,1 22,9 25,1 12,0 6,1 Żory... 13,2 19,9 25,7 21,8 12,4 6,9 a Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 1-3 uwzględniono osoby, które pozostawały bez pracy 1 miesiąc i 1 dzień do 3 miesięcy. 25

26 Tabl. 20. UDZIAŁ BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH POBIERAJĄCYCH ZASIŁEK W OGÓLNEJ LICZBIE NOWO ZAREJESTROWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 R. POWIATY Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec W O J E W Ó D Z T W O... 26,5 20,9 19,5 20,8 19,4 19,2 POWIATY... 30,9 22,7 21,9 22,4 20,6 21,6 będziński... 27,3 21,0 18,0 20,1 21,0 18,7 bielski... 36,7 23,5 29,8 26,2 27,1 28,3 bieruńsko-lędziński... 32,6 26,0 23,4 24,8 26,7 22,4 cieszyński... 37,4 28,9 21,6 27,6 21,6 22,4 częstochowski... 36,6 23,8 22,7 31,0 21,1 24,3 gliwicki... 22,9 17,2 18,9 14,5 22,6 21,7 kłobucki... 47,6 23,7 17,9 21,7 19,9 27,6 lubliniecki... 29,4 25,5 22,2 23,9 17,8 21,7 mikołowski... 28,7 24,7 23,6 17,2 26,4 18,9 myszkowski... 34,2 24,2 27,0 27,4 23,7 24,3 pszczyński... 22,3 25,7 18,5 18,5 16,8 16,5 raciborski... 24,1 14,3 16,5 18,0 20,5 13,2 rybnicki... 23,1 16,2 19,0 16,7 22,2 19,1 tarnogórski... 23,1 17,2 22,1 17,3 15,0 20,8 wodzisławski... 19,6 15,4 18,0 14,2 15,3 16,7 zawierciański... 31,1 23,3 19,4 23,0 16,9 22,0 żywiecki... 45,8 32,4 31,9 32,4 26,4 30,7 MIASTA NA PRAWACH POWIATU 23,6 19,8 18,0 19,9 18,6 17,6 Bielsko-Biała... 31,9 24,9 22,9 24,4 19,4 22,4 Bytom... 13,9 24,6 20,4 20,4 18,0 16,4 Chorzów... 16,5 21,5 18,5 17,5 15,8 13,4 Częstochowa... 31,2 25,9 22,8 25,8 22,9 23,2 Dąbrowa Górnicza... 34,7 24,1 19,1 21,9 21,9 20,9 Gliwice... 22,9 17,1 17,8 18,4 20,3 18,8 Jastrzębie-Zdrój... 16,4 12,5 10,7 16,6 12,9 11,9 Jaworzno... 25,0 17,9 15,3 17,8 15,4 13,4 Katowice... 33,2 18,8 19,9 23,7 21,8 21,2 Mysłowice... 20,9 14,7 14,1 16,2 16,1 14,1 Piekary Śląskie... 20,7 16,7 9,7 13,4 13,2 13,3 Ruda Śląska... 15,6 16,8 17,2 17,6 18,0 18,9 Rybnik... 22,6 17,8 15,8 14,9 18,1 12,0 Siemianowice Śląskie... 18,8 16,9 15,8 16,2 15,8 16,2 Sosnowiec... 26,1 20,9 19,5 20,9 18,3 17,5 Świętochłowice... 17,3 15,6 11,6 13,1 14,2 10,7 Tychy... 24,9 22,2 22,3 25,9 25,0 23,4 Zabrze... 16,5 14,7 14,3 17,0 16,7 15,3 Żory... 23,7 14,3 12,5 15,9 15,6 19,4 26

27 Tabl. 21. UDZIAŁ BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH POBIERAJĄCYCH ZASIŁEK W OGÓLNEJ LICZBIE BEZROBOTNYCH W I PÓŁROCZU 2010 R. Stan w końcu miesiąca POWIATY Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec W O J E W Ó D Z T W O... 18,9 19,1 18,8 18,6 18,4 18,3 POWIATY... 21,3 21,1 20,7 20,2 19,7 19,6 będziński... 18,7 18,0 17,2 16,9 16,2 16,3 bielski... 24,2 23,0 23,4 22,9 23,2 23,6 bieruńsko-lędziński... 24,2 24,2 25,1 26,3 25,9 25,5 cieszyński... 21,6 21,9 21,2 20,9 20,1 20,1 częstochowski... 19,4 19,2 18,3 18,1 17,3 17,1 gliwicki... 14,7 15,3 15,8 15,3 16,2 16,9 kłobucki... 26,9 26,3 23,9 22,6 21,6 21,0 lubliniecki... 18,0 17,8 17,9 17,5 16,9 16,5 mikołowski... 22,3 22,7 23,1 22,6 23,8 23,7 myszkowski... 30,4 29,0 28,0 27,9 26,9 26,1 pszczyński... 17,5 18,4 18,9 18,7 18,5 18,6 raciborski... 19,3 18,6 17,3 17,7 18,2 17,3 rybnicki... 15,7 16,2 16,7 16,8 16,6 17,0 tarnogórski... 17,5 17,5 18,1 17,4 17,0 17,0 wodzisławski... 14,1 14,4 14,5 14,6 14,6 15,4 zawierciański... 28,3 27,5 26,7 24,8 23,2 22,9 żywiecki... 21,7 22,5 22,7 21,5 20,9 20,4 MIASTA NA PRAWACH POWIATU 17,1 17,6 17,3 17,4 17,3 17,3 Bielsko-Biała... 22,7 22,3 22,2 22,5 21,7 21,9 Bytom... 10,3 11,8 12,0 12,4 12,1 11,8 Chorzów... 15,6 15,7 16,0 15,7 15,9 16,6 Częstochowa... 17,2 17,7 17,5 17,6 17,3 16,7 Dąbrowa Górnicza... 22,3 22,6 21,8 21,6 21,9 22,3 Gliwice... 16,0 16,0 16,3 15,7 15,6 15,6 Jastrzębie-Zdrój... 3,2 12,3 12,7 13,1 13,8 12,9 Jaworzno... 17,9 17,9 17,4 17,6 16,6 16,0 Katowice... 21,9 21,0 20,1 20,8 21,0 21,9 Mysłowice... 18,8 18,1 16,9 17,5 17,8 18,2 Piekary Śląskie... 12,6 13,9 12,6 12,8 12,3 12,6 Ruda Śląska... 16,7 16,8 16,8 16,9 16,8 17,6 Rybnik... 16,2 16,5 16,5 16,0 16,1 15,1 Siemianowice Śląskie... 21,3 22,0 21,7 21,7 22,0 22,0 Sosnowiec... 20,1 20,0 19,3 19,5 19,9 19,7 Świętochłowice... 16,2 15,8 15,9 14,5 14,7 14,1 Tychy... 24,2 24,2 24,0 24,3 24,2 24,6 Zabrze... 12,9 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 Żory... 17,8 17,2 15,9 15,2 15,9 16,7 27

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r.

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Bezrobocie w województwie śląskim

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na 30.06.2011r. KATOWICE 1 UWAGI WSTĘPNE W informacji na temat bezrobocia niepełnosprawnych wykorzystano dane

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r.

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Nakłady inwestycyjne i środki trwałe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Informacja statystyczna Katowice czerwiec 2009 r. Wprowadzenie Rynek pracy to jeden z obszarów, na którym nadal spotykamy

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2003 ROKU KATOWICE U R ZĄ D STATYSTYCZNY W KATOWICACH

BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2003 ROKU KATOWICE U R ZĄ D STATYSTYCZNY W KATOWICACH BEZROBOCIE f c j KATOWICE U R ZĄ D STATYSTYCZNY W KATOWICACH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2003 ROKU O BJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOW NYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim

Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim 2012 1 Streszczenie raportu Głównym celem badania Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku, 18 września 2017 roku 1 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w woj. podlaskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja kwartalna o stanie bezrobocia w województwie śląskim

Informacja kwartalna o stanie bezrobocia w województwie śląskim WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Informacja kwartalna o stanie bezrobocia w województwie śląskim Stan na 31.03.2008r. Katowice 2008 r. Informacje podstawowe W marcu 2008 roku odnotowano znaczący spadek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r.

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r. Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 3 czerwca 16 r. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia Na koniec czerwca 16 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze łódzkich

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie czerwiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2017 r. czerwiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo