Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE 1

2 UWAGI WSTĘPNE W informacji na temat bezrobocia niepełnosprawnych wykorzystano dane ze sprawozdania MPiPS-07 pt. Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu sporządzanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w okresach półrocznych, począwszy od pierwszego półrocza 2002 roku. Zdecydowana większość informacji objętych tym sprawozdaniem jest wprowadzana przez pracowników powiatowych urzędów pracy w czasie rejestracji do karty rejestracyjnej bezrobotnego lub poszukującego pracy. Na podstawie zebranych informacji, powiatowe urzędy pracy sporządzają sprawozdania jednostkowe, zaś w WUP wykonywane jest zestawienie zbiorcze. Równocześnie WUP w Katowicach dysponuje sprawozdaniami z poszczególnych powiatów. Ogólne informacje o stanie i strukturze bezrobocia niepełnosprawnych w latach powstały w oparciu o dane sporządzanego miesięcznie sprawozdania MPiPS 01. Ponadto wykorzystano dane o osobach niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu gromadzone w WUP od 2000 roku. Zgodnie z metodologią sporządzania sprawozdań o rynku pracy za niepełnosprawnych bezrobotnych uważa się osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, spełniające warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz warunki ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Za niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu uważa się osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, niezatrudnione, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz spełniające warunki określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W praktyce oznacza to, że do osób tej kategorii zaliczani są niepełnosprawni, którzy aktualnie nie pozostają w zatrudnieniu, lecz deklarują chęć jego podjęcia. Najczęściej osoby te pobierają świadczenia rentowe bądź osiągają inny dochód, co uniemożliwia im nabycie statusu bezrobotnego. Stąd też ewidencjonowane są jako poszukujące pracy. Uzupełnieniem informacji są syntetyczne dane dotyczące liczebności zbiorowości niepełnosprawnych i ich aktywności zawodowej, na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego w Katowicach. 2

3 Zmiany w poziomie bezrobocia niepełnosprawnych w latach Według stanu na 30 czerwca 2011 r. w województwie śląskim zarejestrowanych było niepełnosprawnych bezrobotnych oraz 2035 niepełnosprawnych poszukujących pracy, nie pozostających w zatrudnieniu. Dokładne dane według stanów na koniec grudnia w latach oraz na koniec poszczególnych miesięcy 2011 r. zawarto w poniższej tabeli. Miesiąc / rok Wybrane kategorie zarejestrowanych w woj. śląskim. Stan w końcu miesiąca Liczba bezrobotnych ogółem w tym: bezrobotni niepełnosprawni Niepełnosprawni poszukujący pracy, nie pozostający w zatrudnieniu % udział niepełnosprawnych wśród ogółu XII/ b.d. 2,04 XII/ b.d. 1,62 XII/ b.d. 1,65 XII/ ,83 XII/ ,02 XII/ ,56 XII/ ,93 XII/ ,34 XII/ ,96 XII/ ,77 XII/ ,75 XII/ ,17 XII/ ,11 I/ ,85 II/ ,71 III/ ,74 IV/ ,83 V/ ,98 VI/ ,04 b.d. brak danych Obecnie wśród bezrobotnych niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w województwie śląskim kobiety, stanowią 49,8% (30 czerwca 2011r. zarejestrowanych było 5371 niepełnosprawnych bezrobotnych pań). Wcześniej obserwowana była tendencja niewielkiej nadreprezentacji kobiet. Warto pamiętać, że wśród ogółu śląskich bezrobotnych udział kobiet jest znacznie wyższy, w czerwcu 2011 r. wynosił 55,6% Dokładne dane dotyczące poziomu bezrobocia niepełnosprawnych kobiet w poszczególnych 3

4 miesiącach zawarto w poniższej tabeli. Miesiąc / rok Niepełnosprawne bezrobotne kobiety w województwie śląskim. Stan w końcu miesiąca Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Warto zwrócić uwagę na terytorialne zróżnicowanie liczby niepełnosprawnych bezrobotnych i ich procentowego udziału wśród ogółu zarejestrowanych. Według stanu na 30 czerwca 2011r. liczba zaewidencjonowanych bezrobotnych niepełnosprawnych w poszczególnych powiatach wahała się od 78 (powiat bieruńsko lędziński) do osób (Częstochowa). Porównano także wskaźnik procentowego udziału bezrobotnych niepełnosprawnych wśród ogółu zarejestrowanych. Okazało się, że w województwie są powiaty (miasta na prawach powiatu), gdzie udział niepełnosprawnych jest szczególnie wysoki (Bielsko-Biała 11,8%, Częstochowa 10,5% i powiat raciborski 8,3%). Na przeciwległym końcu listy rankingowej znajdują się powiaty lubliniecki (3,0%), żywiecki (3,9%) i tarnogórski (4,0%), w których udział bezrobotnych niepełnosprawnych wśród ogółu jest niski. Niepełnosprawni bezrobotni wg powiatów. Stan w końcu czerwca 2011r. Powiaty Liczba zarejestrowanych w tym: bezrobotni niepełnosprawni bezrobotnych ogółem osoby % udział wśród ogółu Będziński ,1 Bielski ,1 Cieszyński ,7 Częstochowski ,5 Gliwicki ,5 Kłobucki ,2 Lubliniecki ,0 Mikołowski ,9 Myszkowski ,0 Pszczyński ,2 Raciborski ,3 Rybnicki ,5 Tarnogórski ,0 Bieruńsko Lędziński ,8 Wodzisławski ,

5 Powiaty Liczba zarejestrowanych w tym: bezrobotni niepełnosprawni bezrobotnych ogółem osoby % udział wśród ogółu Zawierciański ,9 Żywiecki ,9 Bielsko-Biała ,8 Bytom ,5 Chorzów ,0 Częstochowa ,5 Dąbrowa Górnicza ,5 Gliwice ,9 Jastrzębie Zdrój ,4 Jaworzno ,1 Katowice ,0 Mysłowice ,3 Piekary Śląskie ,1 Ruda Śląska ,1 Rybnik ,7 Siemianowice Śląskie ,3 Sosnowiec ,4 Świętochłowice ,4 Tychy ,7 Zabrze ,0 Żory ,0 Razem województwo ,0 Cechy demograficzno - społeczne niepełnosprawnych bezrobotnych W końcu czerwca 2011r. wśród bezrobotnych zaliczanych do kategorii niepełnosprawnych 13,3% miało prawo do pobierania zasiłku (1 436 osób). Kobiety stanowiły 56,3% wszystkich uprawnionych do zasiłku w tej kategorii (808 pań). Bezrobotni niepełnosprawni to przede wszystkim mieszkańcy miast na terenach wiejskich zamieszkuje tylko około 16% z nich. Z punktu widzenia szans na podjęcie zatrudnienia niekorzystna jest struktura demograficzno społeczna zarejestrowanych bezrobotnych niepełnosprawnych, która została opisana poniżej. Bezrobotni niepełnosprawni wg wieku - dane zbierane są w okresach kwartalnych, stąd najbardziej aktualne dotyczą końca czerwca 2011 r. Niepełnosprawność najczęściej nabywa się z wiekiem, stąd w końcu czerwca 2011 r.. osoby młode, poniżej 35 roku życia stanowiły zaledwie 18,0% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych (1 938 osób). Dominującą kategorią były osoby w wieku od 45 do 54 lat (36,6%). Zbiorowość kobiet była nieco młodsza od zbiorowości mężczyzn. 5

6 Bezrobotni niepełnosprawni wg wieku. Stan r lat 634 5,9% lat 530 4,9% lat ,1% lat ,6% lat ,6% lat ,0% Wykształcenie - dane zbierane są w okresach kwartalnych, stąd najbardziej aktualne dotyczą końca czerwca 2011 r. Z danych zebranych na koniec czerwca 2011 roku wynika, że 35,4% niepełnosprawnych bezrobotnych zakończyło edukację w gimnazjum lub nawet go nie ukończyło (w odniesieniu do okresu sprzed reformy szkolnictwa ten poziom wykształcenia oznacza wykształcenie podstawowe lub niepełne podstawowe). Ponad 37% ukończyło szkołę zasadniczą zawodową, zaś 17,5% legitymowało się średnim wykształceniem. Mała liczba niepełnosprawnych legitymuje się wyższym wykształceniem (3,6%). Tradycyjnie kobiety były lepiej wykształcone od mężczyzn. Struktura wykształcenia jest cechą różnicującą zbiorowości bezrobotnych niepełnosprawnych i bezrobotnych ogółem zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. 6

7 10,9% 3,6% 23,1% 17,5% 9,9% 6,3% 27,8% 37,1% 28,4% 35,5% Bezrobotni ogółem i bezrobotni niepełnosprawni według poziomu wykształcenia. Stan r. 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% wyższe policealne i średnie zawodowe LO zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Bezrobotni ogółem Bezrobotni niepełnosprawni Czas pozostawania bez pracy Długość czasu pozostawania bez pracy ma dla bezrobotnych szczególne znaczenie, decyduje bowiem nie tylko o ich sytuacji ekonomicznej, ale może mieć także istotny wpływ na morale i społeczną postawę osób poszukujących pracy. Zbyt długie oczekiwanie na podjęcie zatrudnienia może w efekcie doprowadzić do braku gotowości do podjęcia pracy, czyli do bierności zawodowej. Analizując strukturę bezrobocia pod względem czasu pozostawania bez pracy, można zauważyć, że w końcu czerwca 2011 roku zaledwie co piętnasty niepełnosprawny mógł poszczycić się krótkim, maksymalnie jednomiesięcznym stażem na bezrobociu. W kolejnych przedziałach wyodrębnionych ze względu na czas pozostawania bez pracy liczba zarejestrowanych rośnie. Najliczniejszą grupę bezrobotnych niepełnosprawnych (4,3 tys. tj. 40,0%) stanowiły osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy. Grupa długookresowo bezrobotnych jest wewnętrznie zróżnicowana, tworzą ją osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie od 12 do 24 lat oraz chronicznie bezrobotni, którzy nie mają zatrudnienia ponad 24 miesiące. Wysoki udział chronicznie bezrobotnych jest jedną z najbardziej niekorzystnych cech struktury bezrobocia niepełnosprawnych. Sytuacja osób z orzeczoną niepełnosprawnością jest zdecydowanie trudniejsza od sytuacji ogółu bezrobotnych, co potwierdzają dane liczbowe zawarte w poniższym 7

8 zestawieniu. stan r. Czas pozostawania Bezrobotni niepełnosprawni Bezrobotni ogółem bez pracy liczba osób % udział liczba osób % udział do 1 miesiąca 730 6,8% ,0% ,8% ,5% ,4% ,6% ,0% ,6% ,7% ,6% powyżej ,3% ,8% razem ,0% ,0% Dotychczasowy staż pracy W końcu czerwca 2011 r. 89,1% ogółu zarejestrowanych niepełnosprawnych to osoby legitymujące się stażem pracy poprzednio pracujący. W tabeli porównano strukturę według dotychczasowego stażu pracy poprzednio pracujących bezrobotnych niepełnosprawnych oraz pozostałych bezrobotnych zarejestrowanych w regionie Jak widać, wśród niepełnosprawnych stażem pracy do jednego roku legitymuje się niższy odsetek niż wśród pozostałych zarejestrowanych w Śląskiem. Równocześnie w zbiorowości niepełnosprawnych procentowy udział osób o najdłuższym stażu pracy jest stosunkowo wysoki. Staż pracy ogółem Niepełnosprawni poprzednio pracujący N= stan r. Dane w % Bezrobotni poprzednio pracujący ogółem N = do 1 roku 15,5% 10,0% 1-5 lat 16,2% 15,5% 5-10 lat 13,7% 22,6% lat 23,7% 25,6% lat 24,1% 16,6% 30 i więcej 6,8% 9,8% Stopnie i przyczyny niepełnosprawności dane zbierane są w okresach półrocznych - obecnie najbardziej aktualne dotyczą stanu na koniec I półrocza 2011 r. Według danych na koniec pierwszego półrocza 2011 r. w powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego zarejestrowanych było bezrobotnych ze statusem niepełnosprawnych. Wśród bezrobotnych niepełnosprawnych zarejestrowanych w województwie śląskim zdecydowana większość posiadała orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności osób (76,3%). Kolejne osób legitymowało się umiarkowaną niepełnosprawnością (22,2%), a tylko 169 8

9 bezrobotnych znacznym stopniem niepełnosprawności (1,5%). Wykres 4. Stopnie niepełnosprawności stan na koniec I półrocza 2011 r. 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 76,3% 22,2% 1,5% Znaczny Umiarowany Lekki Biorąc pod uwagę przyczyny kwalifikujące do niepełnosprawności, niezmiennie najpowszechniejsze są kłopoty związane z funkcjonowaniem narządów ruchu (3 537 osób). Bardzo dużo klientów powiatowych urzędów pracy podaje również choroby psychiczne (1 324 osób) oraz choroby układu oddechowego i układu krążenia (1 215 osoby), jako czynniki powodujące przynależność do omawianej kategorii osób. Te trzy główne grupy dolegliwości dotyczą 56% zarejestrowanych ze statusem bezrobotnych niepełnosprawnych. Wykres 5. Przyczyny niepełnosprawności stan na koniec I półrocza 2011 r. (Dane w %) Upośledzenia narządu ruchu Choroby psychiczne Choroby układu oddechowego i układu krążenia Inne Choroby neurologiczne Choroby narządu wzroku Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu Epilepsja Nieustalony Upośledzenie umysłowe Choroby układu pokarmowego Choroby układu moczowo-płciowego 12,28 11,2 9,3 8,7 6,8 5,6 4,1 3,2 2,2 2,1 1,2 32,

10 Oferty pracy zgłoszone w 2010 roku. Od stycznia do końca grudnia 2010 r. do powiatowych urzędów pracy w województwie śląskim wpłynęło informacji o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej. Wśród nich co 22. kierowana była wyłącznie do niepełnosprawnych. Oznacza to, że na przestrzeni całego 2010 wpłynęło ofert pracy lub aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Tabela poniżej przedstawia zestawienie ofert dla osób niepełnosprawnych na tle ogółu zgłoszonych ofert, w latach Oferty pracy zgłoszone do powiatowych urzędów pracy w kolejnych latach sprawozdawczych: oferty ogółem oraz dla osób niepełnosprawnych (ON) Powiaty / podregiony dla ON dla ON dla ON dla ON dla ON dla ON WOJ. ŚLĄSKIE Podregion bielski Bielski Cieszyński Żywiecki m. Bielsko-Biała Podregion bytomski Lubliniecki Tarnogórski m. Bytom m. Piekary Śląskie Podregion częstochowski Częstochowski Kłobucki Myszkowski m. Częstochowa Podregion gliwicki Gliwicki m. Gliwice m. Zabrze Podregion katowicki m. Chorzów m. Katowice m. Mysłowice m. Ruda Śląska m. Siemianowice Śląskie m. Świętochłowice Podregion rybnicki Raciborski Rybnicki

11 Powiaty / podregiony dla ON dla ON dla ON dla ON dla ON dla ON Wodzisławski m. Jastrzębie- Zdrój m. Rybnik m. Żory Podregion sosnowiecki Będziński Zawierciański m. Dąbrowa Górnicza m. Jaworzno m. Sosnowiec Podregion tyski Mikołowski Pszczyński Bieruńskolędziński Tychy Biorąc pod uwagę zróżnicowanie terytorialne województwa, najwięcej ofert dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych było w podregionie katowickim. Najmniej w rybnickim. W analizowanym okresie najwięcej ofert zgłoszono w 2007 roku (5 289 ofert). Przypomnijmy, że w 2010 roku pracodawcy do powiatowych urzędów pracy działających w województwie śląskim zgłosili ofert pracy i informacji o miejscach aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych, co stanowiło 4,5% ogółu zgłoszonych ofert ( ). Jeżeli chodzi o zbiorowość pracujących niepełnosprawnych, to korzystnie ocenić należy fakt, że w IV kwartale 2010 r. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w wieku od 15 do 64 lat był w województwie śląskim nieco wyższy od przeciętnego w Polsce i wynosił 22,9%. Oznacza to, że na 100 niepełnosprawnych w wieku od 15 do 64 lat pracowały blisko 23 osoby. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku lata. Lata Stan w IV kwartale. Dane w % Wzrost/ Polska / województwa spadek w dane w % pkt. proc. POLSKA 20,3 20,9 +0,6 ŚWIĘTOKRZYSKIE 29,4 29,2-0,2 LUBUSKIE 25,6 28,4 + 2,8 ŁÓDZKIE 22,5 26,0 + 3,5 PODKARPACKIE 30,5 25,0-5,5 11

12 Wzrost/ Polska / województwa spadek w dane w % pkt. proc. ŚLĄSKIE 18,2 22,9 + 4,7 LUBELSKIE 23,7 22,3-1,4 WIELKOPOLSKIE 15,7 22,0 + 6,3 POMORSKIE 16,1 20,0 + 3,9 OPOLSKIE 16,3 19,6 + 3,3 MAŁOPOLSKIE 18,5 19,5 + 1,0 KUJAWSKO-POMORSKIE 16,9 18,4 + 1,5 PODLASKIE 25,0 18,2-6,8 MAZOWIECKIE 21,0 17,7-3,3 ZACHODNIOPOMORSKIE 15,7 16,2 + 0,5 DOLNOŚLĄSKIE 19,1 14,9-4,2 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 15,5 14,9-0,6 Źródło: Badanie BAEL, Bank Danych Lokalnych, GUS, Niestety, niezmiennie wskaźnik zatrudnienia wśród niepełnosprawnych jest znacznie niższy od przeciętnego w kraju i regionie, o czym świadczą poniższe dane: Śląskie na tle kraju. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku powyżej 15 lat według płci. Stan w IV kwartale 2009 i 2010r. Dane w % ogółem mężczyźni kobiety Województwa POLSKA 50,4 50,6 58,3 58,6 43,3 43,4 MAZOWIECKIE 54,6 54,3 61,5 61,4 48,5 47,8 WIELKOPOLSKIE 51,4 53,1 61,3 63,3 42,7 43,6 ŁÓDZKIE 51,4 52,6 60,5 61,0 43,2 45,0 POMORSKIE 49,3 51,4 58,1 61,0 41,6 43,0 LUBELSKIE 50,4 51,1 57,7 57,4 44,0 45,4 LUBUSKIE 50,3 51,1 56,0 59,0 44,8 43,8 ŚWIĘTOKRZYSKIE 51,0 50,7 57,6 57,6 44,8 44,1 PODKARPACKIE 50,2 50,1 57,5 55,3 43,3 45,1 PODLASKIE 50,7 49,6 57,4 56,5 44,7 43,5 MAŁOPOLSKIE 49,5 49,5 57,9 58,2 41,9 42,0 DOLNOŚLĄSKIE 49,8 49,1 57,3 56,4 43,2 42,6 12

13 ogółem mężczyźni kobiety Województwa OPOLSKIE 49,5 48,6 59,5 57,5 40,0 40,3 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 48,2 48,5 57,3 57,6 39,4 39,8 ŚLĄSKIE 48,7 48,4 55,6 56,4 42,6 41,3 KUJAWSKO-POMORSKIE 49,1 48,4 57,8 57,7 41,2 40,3 ZACHODNIOPOMORSKIE 45,2 46,8 52,7 54,6 38,5 39,8 Źródło: Bank Danych Lokalnych Główny Urząd Statystyczny 13

14 Bezrobotni niepełnosprawni wg czasu pozostawania bez pracy. Stan r. POWIAT zarejestrowani bezrobotni niepełnosprawni do 1 miesiąca Z ogółem pozostający bez pracy w miesiącach 1 do 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy miesięcy powyżej 24 miesiące Będziński Bielski Cieszyński Częstochowski Gliwicki Kłobucki Lubliniecki Mikołowski Myszkowski Pszczyński Raciborski Rybnicki Tarnogórski Bieruńsko-lędziński Wodzisławski Zawierciański Żywiecki Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory RAZEM WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

15 Bezrobotni niepełnosprawni wg czasu pozostawania bez pracy. Stan r. Dane w % POWIAT zarejestrowani bezrobotni niepełnosprawni do 1 miesiąca Z ogółem pozostający bez pracy w miesiącach 1 do 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy miesięcy powyżej 24 miesiące Będziński 100,0% 6,6% 11,7% 18,8% 21,4% 23,1% 18,5% Bielski 100,0% 5,4% 9,9% 14,1% 26,6% 22,8% 21,3% Cieszyński 100,0% 5,8% 9,9% 13,1% 26,6% 20,2% 24,4% Częstochowski 100,0% 3,3% 13,2% 15,3% 18,9% 21,3% 28,1% Gliwicki 100,0% 5,3% 9,3% 16,6% 31,1% 19,2% 18,5% Kłobucki 100,0% 5,0% 9,3% 17,4% 23,6% 23,6% 21,1% Lubliniecki 100,0% 4,2% 17,7% 29,2% 24,0% 9,4% 15,6% Mikołowski 100,0% 6,7% 17,9% 23,9% 21,6% 17,2% 12,7% Myszkowski 100,0% 3,6% 18,6% 18,0% 27,3% 17,0% 15,5% Pszczyński 100,0% 10,9% 7,2% 18,8% 21,0% 22,5% 19,6% Raciborski 100,0% 8,1% 12,1% 13,5% 24,7% 26,0% 15,7% Rybnicki 100,0% 4,9% 8,7% 30,1% 19,4% 18,4% 18,4% Tarnogórski 100,0% 8,5% 9,0% 18,5% 26,1% 19,4% 18,5% Bieruńsko-lędziński 100,0% 5,1% 14,1% 15,4% 35,9% 11,5% 17,9% Wodzisławski 100,0% 6,9% 11,6% 19,9% 22,0% 26,7% 13,0% Zawierciański 100,0% 6,3% 12,1% 15,5% 19,3% 20,4% 26,4% Żywiecki 100,0% 4,5% 10,4% 15,3% 24,6% 16,4% 28,7% Bielsko-Biała 100,0% 6,6% 10,4% 21,1% 31,0% 15,2% 15,8% Bytom 100,0% 7,0% 11,2% 13,7% 24,3% 21,7% 22,2% Chorzów 100,0% 11,2% 16,4% 27,2% 21,6% 12,3% 11,2% Częstochowa 100,0% 5,3% 9,3% 14,6% 20,3% 20,0% 30,6% Dąbrowa Górnicza 100,0% 8,2% 11,4% 19,1% 26,9% 19,4% 14,9% Gliwice 100,0% 7,4% 9,0% 15,4% 26,8% 21,5% 19,9% Jastrzębie Zdrój 100,0% 7,0% 10,2% 17,8% 25,5% 21,0% 18,5% Jaworzno 100,0% 5,6% 10,8% 14,6% 22,1% 17,8% 29,1% Katowice 100,0% 9,3% 14,2% 20,5% 22,8% 20,1% 13,2% Mysłowice 100,0% 6,2% 17,7% 13,1% 29,2% 20,0% 13,8% Piekary 100,0% 4,7% 13,1% 14,0% 23,4% 23,4% 21,5% Ruda Śląska 100,0% 11,9% 16,4% 20,9% 24,3% 19,0% 7,5% Rybnik 100,0% 9,0% 13,4% 14,6% 23,1% 19,8% 20,1% Siemianowice Śląskie 100,0% 14,3% 15,0% 20,0% 30,0% 12,9% 7,9% Sosnowiec 100,0% 6,4% 14,7% 18,3% 21,2% 18,5% 20,9% Świętochłowice 100,0% 9,0% 11,5% 19,7% 20,5% 23,8% 15,6% Tychy 100,0% 6,9% 12,0% 16,4% 25,5% 20,8% 18,2% Zabrze 100,0% 6,7% 12,2% 20,4% 24,4% 20,0% 16,4% Żory 100,0% 4,3% 10,9% 12,3% 23,2% 19,6% 29,7% RAZEM WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 100,0% 6,8% 11,8% 17,4% 24,0% 19,7% 20,3% 15

16 Bezrobotni niepełnosprawni wg wykształcenia. Stan r. POWIAT zarejestrowani bezrobotni niepełnosprawni wyższe średnie zawodowe i policealne Z ogółem w wykształceniem średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne, podstawowe i poniżej Będziński Bielski Cieszyński Częstochowski Gliwicki Kłobucki Lubliniecki Mikołowski Myszkowski Pszczyński Raciborski Rybnicki Tarnogórski Bieruńsko-Lędź Wodzisławski Zawierciański Żywiecki Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa G Gliwice Jastrzębie Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Ruda Śl Rybnik Siemianowice Śl Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory RAZEM WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

17 Bezrobotni niepełnosprawni wg wykształcenia. Stan r. Dane w % POWIAT zarejestrowani bezrobotni niepełnosprawni wyższe średnie zawodowe i policealne Z ogółem w wykształceniem średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne, podstawowe i poniżej Będziński 100,0% 2,8% 16,8% 9,4% 31,9% 39,0% Bielski 100,0% 5,1% 17,4% 4,8% 45,5% 27,2% Cieszyński 100,0% 3,4% 15,7% 5,8% 40,1% 35,1% Częstochowski 100,0% 5,7% 21,3% 2,7% 39,2% 31,1% Gliwicki 100,0% 2,6% 8,6% 6,6% 33,8% 48,3% Kłobucki 100,0% 0,6% 18,6% 3,1% 47,2% 30,4% Lubliniecki 100,0% 4,2% 16,7% 8,3% 34,4% 36,5% Mikołowski 100,0% 1,5% 16,4% 8,2% 41,8% 32,1% Myszkowski 100,0% 4,1% 20,6% 7,7% 35,1% 32,5% Pszczyński 100,0% 2,2% 14,5% 9,4% 40,6% 33,3% Raciborski 100,0% 1,8% 12,1% 4,5% 32,7% 48,9% Rybnicki 100,0% 1,0% 10,7% 2,9% 33,0% 52,4% Tarnogórski 100,0% 2,4% 20,9% 5,7% 38,9% 32,2% Bieruńsko-lędziński 100,0% 1,3% 20,5% 2,6% 41,0% 34,6% Wodzisławski 100,0% 3,6% 14,8% 5,4% 42,2% 33,9% Zawierciański 100,0% 4,3% 21,3% 8,6% 41,7% 24,1% Żywiecki 100,0% 3,4% 16,0% 8,6% 40,3% 31,7% Bielsko-Biała 100,0% 6,2% 20,2% 8,3% 35,0% 30,4% Bytom 100,0% 0,6% 14,8% 4,4% 35,9% 44,3% Chorzów 100,0% 2,6% 10,1% 6,0% 34,7% 46,6% Częstochowa 100,0% 5,4% 20,9% 5,4% 35,3% 33,1% Dąbrowa Górnicza 100,0% 4,3% 23,7% 6,1% 38,8% 27,1% Gliwice 100,0% 3,4% 13,0% 8,2% 28,1% 47,2% Jastrzębie Zdrój 100,0% 2,5% 15,9% 10,2% 32,5% 38,9% Jaworzno 100,0% 1,4% 19,2% 8,5% 37,6% 33,3% Katowice 100,0% 5,1% 17,7% 7,7% 29,7% 39,8% Mysłowice 100,0% 2,3% 20,0% 4,6% 41,5% 31,5% Piekary 100,0% 3,7% 12,1% 1,9% 46,7% 35,5% Ruda Śląska 100,0% 1,9% 14,9% 4,9% 39,2% 39,2% Rybnik 100,0% 2,6% 16,0% 8,6% 38,8% 34,0% Siemianowice 100,0% Śląskie 3,6% 13,6% 10,7% 37,1% 35,0% Sosnowiec 100,0% 2,9% 20,6% 6,2% 41,3% 29,0% Świętochłowice 100,0% 1,6% 7,4% 2,5% 36,9% 51,6% Tychy 100,0% 5,1% 20,1% 7,7% 42,0% 25,2% Zabrze 100,0% 2,7% 16,0% 4,2% 31,3% 45,9% Żory 100,0% 2,2% 10,1% 6,5% 43,5% 37,7% RAZEM WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 100,0% 3,6% 17,5% 6,3% 37,1% 35,5% 17

18 Bezrobotni niepełnosprawni wg wieku. Stan r. POWIAT zarejestrowani bezrobotni niepełnosprawni od 18 do 24 lat lata Z ogółem w wieku lata lata lat lata Będziński Bielski Cieszyński Częstochowski Gliwicki Kłobucki Lubliniecki Mikołowski Myszkowski Pszczyński Raciborski Rybnicki Tarnogórski Bieruńsko-lędziński Wodzisławski Zawierciański Żywiecki Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory RAZEM WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

19 Bezrobotni niepełnosprawni wg wieku. Stan r. Dane w % POWIAT zarejestrowani bezrobotni niepełnosprawni od 18 do 24 lat Z ogółem w wieku lata lata lata lat lata Będziński 100,0% 3,1% 10,8% 18,5% 35,3% 26,5% 5,7% Bielski 100,0% 6,3% 14,4% 17,7% 32,9% 22,5% 6,3% Cieszyński 100,0% 4,2% 11,5% 11,1% 39,5% 28,4% 5,4% Częstochowski 100,0% 3,9% 15,0% 17,4% 34,7% 24,3% 4,8% Gliwicki 100,0% 6,0% 11,9% 15,2% 37,7% 22,5% 6,6% Kłobucki 100,0% 6,8% 13,7% 16,8% 37,3% 20,5% 5,0% Lubliniecki 100,0% 9,4% 15,6% 13,5% 38,5% 16,7% 6,3% Mikołowski 100,0% 9,7% 13,4% 16,4% 35,1% 17,9% 7,5% Myszkowski 100,0% 10,3% 11,9% 22,7% 33,5% 16,0% 5,7% Pszczyński 100,0% 10,1% 16,7% 13,0% 38,4% 17,4% 4,3% Raciborski 100,0% 5,4% 11,7% 20,6% 32,7% 21,5% 8,1% Rybnicki 100,0% 7,8% 16,5% 22,3% 29,1% 17,5% 6,8% Tarnogórski 100,0% 5,2% 17,1% 13,7% 37,4% 21,8% 4,7% Bieruńsko-lędziński 100,0% 3,8% 15,4% 12,8% 39,7% 25,6% 2,6% Wodzisławski 100,0% 8,3% 18,1% 20,2% 33,2% 17,3% 2,9% Zawierciański 100,0% 3,4% 14,7% 14,9% 38,8% 21,8% 6,3% Żywiecki 100,0% 4,9% 13,8% 17,9% 39,9% 18,7% 4,9% Bielsko-Biała 100,0% 3,5% 11,0% 16,7% 36,5% 25,9% 6,5% Bytom 100,0% 5,9% 11,8% 15,4% 41,1% 20,9% 4,9% Chorzów 100,0% 6,7% 16,0% 15,7% 36,2% 21,6% 3,7% Częstochowa 100,0% 1,9% 8,2% 14,0% 38,5% 29,5% 7,9% Dąbrowa Górnicza 100,0% 2,4% 13,3% 15,7% 33,5% 28,7% 6,4% Gliwice 100,0% 5,3% 15,1% 14,1% 29,2% 29,7% 6,6% Jastrzębie Zdrój 100,0% 12,1% 21,0% 22,9% 22,9% 15,9% 5,1% Jaworzno 100,0% 6,1% 13,1% 13,1% 37,1% 26,3% 4,2% Katowice 100,0% 4,1% 12,4% 17,3% 35,4% 24,0% 6,7% Mysłowice 100,0% 6,9% 13,8% 20,0% 39,2% 15,4% 4,6% Piekary 100,0% 4,7% 15,9% 16,8% 41,1% 19,6% 1,9% Ruda Śląska 100,0% 8,2% 14,9% 21,3% 36,6% 13,8% 5,2% Rybnik 100,0% 8,6% 19,4% 13,8% 38,1% 17,9% 2,2% Siemianowice Śląskie 100,0% 4,3% 14,3% 15,7% 38,6% 19,3% 7,9% Sosnowiec 100,0% 2,2% 12,4% 14,9% 38,7% 25,0% 6,7% Świętochłowice 100,0% 7,4% 10,7% 20,5% 33,6% 23,8% 4,1% Tychy 100,0% 6,2% 9,1% 10,9% 37,6% 29,2% 6,9% Zabrze 100,0% 3,5% 14,6% 18,0% 38,1% 19,7% 6,0% Żory 100,0% 6,5% 20,3% 10,1% 34,1% 23,9% 5,1% RAZEM WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 100,0% 4,9% 13,1% 16,0% 36,6% 23,6% 5,9% Opracowano: Obserwatorium Rynku Pracy 19

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM KATOWICE luty 2011 ROK 1 Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystanie danych statystycznych w druku dozwolone

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r.

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Bezrobocie w województwie śląskim

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

Informacja kwartalna o stanie bezrobocia w województwie śląskim

Informacja kwartalna o stanie bezrobocia w województwie śląskim WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Informacja kwartalna o stanie bezrobocia w województwie śląskim Stan na 31.03.2008r. Katowice 2008 r. Informacje podstawowe W marcu 2008 roku odnotowano znaczący spadek

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Informacja statystyczna Katowice czerwiec 2009 r. Wprowadzenie Rynek pracy to jeden z obszarów, na którym nadal spotykamy

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski Obszar I grupa 1 - PP grupa 2 - PP grupa 3 - PP grupa 4 - PP grupa 5 - PP grupa 6 - PP grupa 7 - PP grupa 8 - PP grupa 9 - PP grupa 10 - PP Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega Informacja dla oferentów wypełniających oferty w związku z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na wojewódzkim rynku pracy z uwzględnieniem powiatów przygranicznych

Aktualna sytuacja na wojewódzkim rynku pracy z uwzględnieniem powiatów przygranicznych Aktualna sytuacja na wojewódzkim rynku pracy z uwzględnieniem powiatów przygranicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej EaSI - EURES Według stanu na 31.10.2016 r. w Śląskiem zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1 Q3 2017 Województwo śląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r..

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. nformacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach zadania edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH. w 2010 roku KATOWICE, MARZEC 2011 R.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH. w 2010 roku KATOWICE, MARZEC 2011 R. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Rynek pracy w województwie śląskim w 2010 roku KATOWICE, MARZEC 2011 R. Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystanie danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie bezrobotnych do prac społecznie użytecznych w latach

Zatrudnienie bezrobotnych do prac społecznie użytecznych w latach Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Zatrudnienie bezrobotnych do prac społecznie użytecznych w latach 2006-2007 Katowice, grudzień 2007 r. Wprowadzenie W końcu 2005 roku w wachlarzu form aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, październik 2009 rok TABLICE 1. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2015

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 678 / 34 /V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 07.05.2015 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2015 KATOWICE,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017 Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017 Luty 2018 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wydział Analiz i Statystyki Rynku Pracy al. Armii

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2015

EGZAMIN MATURALNY 2015 EGZAMIN MATURALNY 2015 analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. TERMINY, MIEJSCE Część pisemna 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna 21 22 sierpnia 2018 r. Miejsce przeprowadzenia szkoła,

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających GRUŹLICA UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Dane o zgonach z powodu

Bardziej szczegółowo

Zielone powiaty województwa śląskiego

Zielone powiaty województwa śląskiego Zielone powiaty województwa śląskiego Raport analityczny opracowany w oparciu o Indeks Zielonych Powiatów Strona2 Spis treści Koncepcja Indeksu Zielonych Powiatów... 3 Metodologia badawcza... 4 Indeks

Bardziej szczegółowo

7 LECZENIE UZALEŻNIEŃ Grupa powiatów centralnych

7 LECZENIE UZALEŻNIEŃ Grupa powiatów centralnych Oświadczenie z dnia 24 października 2018 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. chorobowości hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2014 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Wydziału: Ireneusz

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://matura.ewd.edu.pl W zestawieniu uwzględniono te powiaty, w których są co najmniej 4 licea 1 Od 2010 r. publikowane

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2012

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 1554/159/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.06.2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2012 KATOWICE,

Bardziej szczegółowo

Ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2011 r.

Ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Ruch naturalny i migracje w województwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY

PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO kłobucki 1 PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY częstochowski lubliniecki myszkowski zawierciański tarnogórski będziński gliwicki 8 4 2 3 10 6 7

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Prof. dr hab. n. med. B. Zemła Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU NIU Stan na koniec I półrocza 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2003 ROKU KATOWICE U R ZĄ D STATYSTYCZNY W KATOWICACH

BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2003 ROKU KATOWICE U R ZĄ D STATYSTYCZNY W KATOWICACH BEZROBOCIE f c j KATOWICE U R ZĄ D STATYSTYCZNY W KATOWICACH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2003 ROKU O BJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOW NYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości

Bardziej szczegółowo

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018 Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018 Marzec 2019 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wydział Analiz i Statystyki Rynku Pracy al.

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim

Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim Województwo śląskie Od momentu powstania województwa śląskiego (styczeń 1999 r.) obserwowany

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2009 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2010-01-07 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2014

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2014 KATOWICE, MARZEC 2014 ROK SPIS TREŚCI: STRONA I. WSTĘP... 3 II. DIAGNOZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY... 4 III.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na regionalnym rynku pracy

Sytuacja na regionalnym rynku pracy 1/15 Sytuacja na regionalnym rynku pracy Leszek Nowak Zastępca Kierownika Wydziału Programów Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 2/15 Niezmiennie stopa bezrobocia w Śląskiem należy do najniższych

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Katowicach WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ 2012 (wybrane dane) Katowice, 2013 ŚLĄSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2012. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od r r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od r r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. I. Liczba przyjętych wniosków w 2006 r. wynosi 2.407 w tym: 1)

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2013 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący pracy niepozostający

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 23 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2014 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r.

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Program wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2009 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2009 Marzec 2010 rok SPIS TREŚCI STRONA I. WSTĘP 3 II. DIAGNOZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK)

DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) Katowice, grudzień 2012 Dyrektor: Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Sytuacja absolwentów szkół na wojewódzkim rynku pracy w kontekście bezrobocia młodzieży. analiza statystyczna w latach 2012 I kwartał 2015 r.

Sytuacja absolwentów szkół na wojewódzkim rynku pracy w kontekście bezrobocia młodzieży. analiza statystyczna w latach 2012 I kwartał 2015 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH FILIA W CZĘSTOCHOWIE Zespół ds. Statystyki, Badań i Analiz Sytuacja absolwentów szkół na wojewódzkim rynku pracy w kontekście bezrobocia młodzieży analiza statystyczna

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim

Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim 2012 1 Streszczenie raportu Głównym celem badania Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2013

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 872/252/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30.04.2013 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2013 KATOWICE,

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA na rok 2017

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA na rok 2017 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 794/187/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.04.2017 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA na rok 2017 Katowice, marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA ZA ROK 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 872/252/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30.04.2013 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2011

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2011 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2011 KATOWICE, MARZEC 2011 ROK 1 SPIS TREŚCI: STRONA I. WSTĘP 3 II. ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Załącznik 1 Rysunki i tabele 2015 Spis rysunków i tabel 1. RYSUNEK 01 Gęstość zaludnienia w powiatach 2. RYSUNEK 02 Struktura

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH. w 2008 roku KATOWICE, MARZEC 2009 R.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH. w 2008 roku KATOWICE, MARZEC 2009 R. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Rynek pracy w województwie śląskim w 2008 roku KATOWICE, MARZEC 2009 R. 1 Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystanie danych statystycznych w druku dozwolone

Bardziej szczegółowo

Kwartał IV, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1

Kwartał IV, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1 Q4 2017 Województwo śląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2010

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2010 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2010 KATOWICE, LUTY 2010 1 SPIS TREŚCI: STRONA I. WSTĘP. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA RPDZ 3 II. DIAGNOZA SYTUACJI

Bardziej szczegółowo