INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM"

Transkrypt

1 INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. W p r o w a d z e n i e Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zmian.) i zasadami w nim określonymi 22, 23 i 24 kwietnia 2009 r. po raz ósmy odbył się ogólnopolski egzamin dla uczniów (słuchaczy) klas trzecich gimnazjów. 2. Uczniowie (słuchacze) przystępujący do egzaminu gimnazjalnego W województwie śląskim do egzaminu gimnazjalnego w 2009 r. zostało zgłoszonych uczniów z 760 gimnazjów. Do egzaminu w kwietniu przystąpili trzecioklasiści z 758 gimnazjów dane liczbowe zaprezentowano w tabelach Tabela 1. Liczba uczniów (słuchaczy) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Uczniowie (słuchacze) Część humanistyczna Część matematyczno- -przyrodnicza Język obcy nowoŝytny przystępujący 1 liczba procent liczba procent liczba procent do egzaminu Dziewczęta , , ,22 Chłopcy , , ,78 Razem Laureaci/finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych (86 uczniów z części humanistycznej, 302 z części matematyczno-przyrodniczej oraz 53 z języka obcego nowoŝytnego, w tym: 32 z języka angielskiego, 6 z języka francuskiego, 13 z języka niemieckiego i 2 z języka rosyjskiego) zostali zwolnieni z pisania egzaminu w danej części i otrzymali z niej najwyŝszy wynik. 122 uczniów (słuchaczy) zostało zwolnionych z egzaminu we wszystkich częściach ze względów zdrowotnych lub losowych. 1 Liczby uwzględniają laureatów/finalistów, którzy zostali zwolnieni z pisania egzaminu w danej części, otrzymując z niej wynik najwyŝszy. Strona 1 z 50

2 Tabela 2. Liczba piszących egzamin z uwzględnieniem lokalizacji oraz liczby szkół Lokalizacja szkoły Miasta powyŝej 100 tys. mieszkańców Szkoły część humanistyczna Uczniowie (słuchacze) część matematyczno- -przyrodnicza język obcy nowoŝytny liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent , , , ,69 Miasta od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców , , , ,45 Miasta poniŝej 20 tys. mieszkańców 57 7, , , ,32 Gminy wiejskie , , , ,54 Razem Większość uczniów (słuchaczy) rozwiązywała zadania standardowego zestawu egzaminacyjnego. Dla zdających z dysfunkcjami przygotowano dostosowane zestawy zadań egzaminacyjnych (zob. tabela 3.). Tabela 3. Liczba piszących egzamin z uwzględnieniem typu zestawu zadań egzaminacyjnych Typ zestawu zadań egzaminacyjnych Standardowy dla uczniów (słuchaczy) bez dysfunkcji oraz uczniów (słuchaczy) z dysleksją Dostosowany dla uczniów (słuchaczy) słabo widzących (druk powiększony 16 pkt.) Dostosowany dla uczniów (słuchaczy) słabo widzących (druk powiększony 24 pkt.) Dostosowany dla uczniów (słuchaczy) niewidomych Część humanistyczna symbol zestawu liczba piszących Część matematyczno- -przyrodnicza symbol zestawu liczba piszących GH GM GH-A GM-A GH-A GM-A GH-A GM-A Język obcy nowoŝytny symbol zestawu liczba piszących GA GF GN GR GA-A GF-A GN-A GR-A GA-A GF-A GN-A GR-A GA-A GF-A GN-A GR-A Strona 2 z 50

3 Typ zestawu zadań egzaminacyjnych Dostosowany dla uczniów (słuchaczy) słabo słyszących / niesłyszących Dostosowany dla uczniów (słuchaczy) z trudnościami w uczeniu się Część humanistyczna symbol zestawu liczba piszących Część matematyczno- -przyrodnicza symbol zestawu liczba piszących GH-A GM-A GH-A GM-A Język obcy nowoŝytny symbol zestawu liczba piszących GA-A GF-A GN-A GR-A GA-A GF-A GN-A GR-A Razem Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu, wyznaczono termin dodatkowy w dniach 2 4 czerwca 2009 r. Strona 3 z 50

4 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Strona 4 z 50

5 3. W y n i k i u c z n i ó w ( s ł u c h a c z y ) p i s zących s t a n d a r d o w y z e s t a w z a d ań egzam i n a c y j n y c h Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (GH-1-092), przeznaczony dla uczniów (słuchaczy) bez dysfunkcji i uczniów (słuchaczy) z dysleksją rozwojową, pisało trzecioklasistów 1, w tym 3461 uczniów (słuchaczy) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją). Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu przedmiotów humanistycznych został skonstruowany wokół tematu PodróŜ niejedno ma imię.... Zadania obejmowały następujące obszary standardów: obszar I czytanie i odbiór tekstów kultury, obszar II tworzenie własnego tekstu Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 29 zadań (20 zadań zamkniętych oraz 9 zadań otwartych). Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych przedstawiono w tabeli 4. Tabela 4. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Obszar standardów Liczba punktów Waga (procent) Czytanie i odbiór tekstów kultury (I) Numery zadań 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. Tworzenie własnego tekstu (II) , 27., 28., 29. Maksymalna liczba punktów, którą uczeń (słuchacz) mógł uzyskać za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań, wynosiła 50, w tym 20 za zadania zamknięte. 1 Liczba uwzględnia 86 laureatów/finalistów. Strona 5 z 50

6 3.2. Ogólne wyniki uzyskane przez uczniów (słuchaczy) Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu w części humanistycznej osiągniętych przez trzecioklasistów w województwie śląskim przedstawiono w tabeli 5. Tabela 5. Wyniki uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Liczba uczniów (słuchaczy) Wskaźnik łatwości zestawu 0,64 0,68 0,60 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 50 Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) 31,98 34,07 29,95 Odchylenie standardowe 8,41 7,66 8,61 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) W województwie śląskim wskaźnik łatwości dla standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych wyniósł 0,64. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe dla uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych w części humanistycznej okazał się umiarkowanie trudny. W tabeli 6. przedstawiono wyniki uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim i w kraju na znormalizowanej skali staninowej Tabela 6. Wyniki uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim i w kraju na znormalizowanej skali staninowej Przydziały punktowe wyznaczone dla kraju Stanin Teoretyczny procent wyników Opis wyniku Województwo śląskie (rzeczywisty procent wyników) ogółem dziewczęta chłopcy najniŝszy 3,1 1,3 5, bardzo niski 6,7 3,9 9, niski 12,2 9,2 15, niŝej średniego 15,9 14,1 17, średni 23,2 23,4 23, wyŝej średniego 15,3 17,2 13, wysoki 12,3 15,0 9, bardzo wysoki 7,5 10,3 4, najwyŝszy 3,8 5,7 1,9 Strona 6 z 50

7 Większość zdających uzyskała wyniki w przedziale od 31 do 50 punktów (staniny 5. 9.) co stanowi 6 przystępujących do egzaminu. Wykres 1a. Rozkład wyników dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim 6% 5% 3% 1% Wykres 1b. Rozkład wyników dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim z uwzględnieniem płci 6% 5% 3% 1% Dziewczęta Chłopcy Strona 7 z 50

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie 3.3. Wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach województwa śląskiego Zamieszczona mapa konturowa województwa śląskiego pokazuje terytorialne zróŝnicowanie ze względu na średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z egzaminu w części humanistycznej. Mapa 1. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z egzaminu w powiatach województwa śląskiego W celu uporządkowania średnich wyników uczniów (słuchaczy) z egzaminu w części humanistycznej zastosowano pięciostopniową skalę znormalizowaną: średnie wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach zostały uporządkowane rosnąco i podzielone na 5 grup zgodnie z zasadą: I grupa to 7% powiatów z najniŝszą średnią, II grupa 2, III 38%, IV 2, V 7% powiatów. Strona 8 z 50

9 Tabela 7. Wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów (słuchaczy) Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) Odchylenie standardowe 1. będziński ,93 8,24 2. bielski ,25 7,76 3. Bielsko-Biała ,51 8,86 4. bieruńsko - lędziński ,84 7,53 5. Bytom ,86 8,91 6. Chorzów ,27 8,12 7. cieszyński ,87 7,46 8. Częstochowa ,48 8,31 9. częstochowski ,84 8, Dąbrowa Górnicza ,78 8, Gliwice ,65 8, gliwicki ,29 7, Jastrzębie-Zdrój ,84 8, Jaworzno ,90 8, Katowice ,98 8, kłobucki ,77 8, lubliniecki ,37 7, mikołowski ,22 7, Mysłowice ,15 8, myszkowski ,11 8, Piekary Śląskie ,95 8, pszczyński ,28 8, raciborski ,52 8, Ruda Śląska ,36 7, rybnicki ,51 8, Rybnik ,01 8, Siemianowice Śląskie ,68 9, Sosnowiec ,08 8, Świętochłowice ,41 9, tarnogórski ,23 8, Tychy ,39 8, wodzisławski ,82 8, Zabrze ,51 9, zawierciański ,62 8, śory ,92 7, Ŝywiecki ,06 8,11 Razem ,98 8,41 Strona 9 z 50

10 3.4. Wyniki uczniów (słuchaczy) w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych Wykres 2. Wskaźnik łatwości obszarów standardów dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim 0,71 [Obszary umiejętności] Czytanie i odbiór tekstów kultury (I) Tworzenie własnego tekstu (II) 0,49 0,55 0,61 0,76 0,73 Ogółem Dziewczęta Chłopcy 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 [Wartość wskaźnika] Czytanie i odbiór tekstów kultury (I) Za rozwiązanie zadań, sprawdzających opanowanie umiejętności z obszaru standardu I, zdający mógł otrzymać maksymalnie 25 punktów. Tabela 8. Wyniki uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Wskaźnik łatwości obszaru standardu I 0,73 0,76 0,71 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 25 Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) 18,31 18,93 17,71 Odchylenie standardowe 3,74 3,57 3,81 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim wartość wskaźnika łatwości obszaru standardu I wyniosła 0,73, co oznacza, Ŝe obszar ten był dla nich łatwy. Strona 10 z 50

11 Na wykresie 3. przedstawiono rozkład wyników uzyskanych przez uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego w obszarze standardu I. Wykres 3. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w obszarze standardu I 1 1 8% 6% woj. śląskie Dziewczęta Chłopcy Tworzenie własnego tekstu (II) Za rozwiązanie zadań, sprawdzających opanowanie umiejętności z obszaru standardu II, uczeń (słuchacz) mógł otrzymać maksymalnie 25 punktów. Tabela 9. Wyniki uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Wskaźnik łatwości obszaru standardu II 0,55 0,61 0,49 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 25 Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) 13,67 15,14 12,24 Odchylenie standardowe 5,36 4,78 5,51 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim wartość wskaźnika łatwości obszaru standardu II wyniosła 0,55, co oznacza, Ŝe obszar ten okazał się dla nich umiarkowanie trudny. Strona 11 z 50

12 Na wykresie 4. przedstawiono rozkład wyników uzyskanych przez uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego w obszarze standardu II. Wykres 4. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w obszarze standardu II 1 1 8% 6% woj. śląskie Dziewczęta Chłopcy 3.5. Wyniki uczniów (słuchaczy) z poszczególnych zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego Tabela 10. zawiera wykaz badanych na egzaminie czynności wraz z wartościami wskaźnika łatwości czynności i zadań dla uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego. Tabela 10. Wskaźniki łatwości zadań i czynności badanych zadaniami standardowego zestawu egzaminacyjnego "PodróŜ niejedno ma imię..." Numer zadania/czynności Standard Uczeń: Sprawdzana czynność Wartość wskaźnika łatwości zadań i czynności Liczba punktów 1. I.1 określa rolę ksiąŝek w Ŝyciu bohatera tekstu 0, I.3 wyszukuje w tekście informację na temat wykształcenia jego bohatera 0, I.2 interpretuje wypowiedzi bohatera tekstu w celu określenia znaczenia wypraw 0, I.1 odczytuje przenośny sens wyraŝenia w kontekście wypowiedzi bohatera tekstu 0, I.2 rozpoznaje maksymę sformułowaną przez bohatera tekstu 0,55 1 Strona 12 z 50

13 Numer zadania/czynności Standard Uczeń: Sprawdzana czynność Wartość wskaźnika łatwości zadań i czynności Liczba punktów I.3 wskazuje centralny element obrazu 0, I.3 wskazuje elementy wydobywane na obrazie za pomocą światła 0, I.2 rozpoznaje stan emocjonalny, w jakim znajduje się postać przedstawiona na obrazie 0, I.6 rozpoznaje rodzaj malarstwa 0, I.4 rozpoznaje w tekście wyrazy wskazujące na podmiot liryczny wiersza 0, I.2 określa stan emocjonalny podmiotu lirycznego 0, I.2 określa stan emocjonalny podmiotu lirycznego 0, I.4 określa środki poetyckie występujące we fragmencie wiersza 0, I.4 wskazuje środek słuŝący wyraŝeniu podanej intencji wypowiedzi 0, I.2 odczytuje intencje autora tekstu (rozpoznaje główną myśl tekstu) 0, I.6 przywołuje kontekst historyczny wskazuje datę podanego wydarzenia 0, I.1 odczytuje znaczenie określenia w kontekście tekstu 0, I.1 odnajduje cel marzeń i dąŝeń zbiorowości opisanej w tekście 0, I.5 wskazuje szereg wydarzeń uporządkowanych z zachowaniem związków 0,65 1 przyczynowo-skutkowych 20. I.4 klasyfikuje tekst ze względu na jego funkcję 0, wyszukuje informacje na temat pragnień I.3 bohaterów 0, I.3 wyszukuje informacje na temat celu działania podanej instytucji 0, wyszukuje informacje na temat działań I.3 podjętych przez bohaterów tekstu 0, I.4 określa rodzaj narracji 0, I.4 wskazuje akapit, w którym jest najwięcej elementów sprawozdania 0, przekształca wypowiedzenie tak, by uniknąć II.7 potocznych sformułowań 0, II.3 buduje wypowiedź w formie planu 0, II.4 tworzy tekst spójny, logicznie uporządkowany 0,77 0, buduje wypowiedź w formie II.4 równowaŝników zdań 0, II.3 formułuje prośbę 0, II.5 uzasadnia swoją prośbę, celowo dobierając 0,69 informacje 0, II.4 zachowuje formalne wyróŝniki podania 0,43 1 dostosowuje styl do formy wypowiedzi 0, II.1 poprzez posługiwanie się zwrotami 0,88 1 charakterystycznymi dla podania II.1 pisze poprawnie pod względem językowym 0, II.1 przestrzega zasad ortografii i interpunkcji 0,28 1 Strona 13 z 50

14 Numer zadania/czynności Standard Uczeń: Sprawdzana czynność Wartość wskaźnika łatwości zadań i czynności Liczba punktów II II II.5 redaguje rozprawkę poprawną pod względem treści, kompozycji, języka, stylu i zapisu, tzn.: przywołuje tezę i ustosunkowuje się do niej, wskazując róŝne aspekty podróŝy przywołuje przykład z arkusza w funkcji argumentacyjnej przywołuje przykłady spoza arkusza (z literatury lub historii, ewentualnie z obu tych dziedzin) w funkcji argumentacyjnej II.9 podsumowuje rozwaŝania 0,67 zachowuje trójdzielność wypowiedzi II.4 wyróŝnia treściowe części wypowiedzi, zgodne ze wskazaną formą 0,82 1 0,65 0,67 1 0,54 2 0, II.4 stosuje graficzną segmentację tekstu 0,75 0, II.4 redaguje tekst spójny pod względem logicznym i składniowym 0, II.1 pisze poprawnie pod względem językowym 0, II.1 dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji 0,30 0,80 komunikacyjnej II.1 przestrzega zasad ortografii 0,22 2 0, II.1 przestrzega zasad interpunkcji 0,22 1 0,49 1 Z tabeli 11. moŝna odczytać, które zadania sprawiły najwięcej problemów uczniom (słuchaczom), a które okazały się dla nich łatwe. Tabela 11. Wskaźnik łatwości zadań i czynności standardowego zestawu egzaminacyjnego dla uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe Numery zadań zamkniętych 16. otwartych , 28.2, 28.4, 28.5, 29.3, , , 9., 13., 14., 15., 17., , 26., 27.1, , , , , 7., 8., 10., 11., 12., 18., , 27.2, 27.3, , 28.3, , , , , , 2., 3., , 23. Strona 14 z 50

15 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - - PRZYRODNICZA Strona 15 z 50

16 4. W y n i k i u c z n i ó w ( s ł u c h a c z y ) p i s zących s t a n d a r d o w y z e s t a w z a d ań egzam i n a c y j n y c h Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (GM-1-092), przeznaczony dla uczniów (słuchaczy) bez dysfunkcji i uczniów (słuchaczy) z dysleksją rozwojową, pisało trzecioklasistów 3, w tym 3461 zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją). Zestaw sprawdzał opanowanie przez uczniów (słuchaczy), kończących trzecią klasę gimnazjum, umiejętności i wiadomości opisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych, takich jak: I. umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce Ŝyciowej i dalszym kształceniu, II. wyszukiwanie i stosowanie informacji, III. wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zaleŝności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych, IV. stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych składał się z 36 zadań (25 zadań zamkniętych oraz 11 zadań otwartych). Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych zamieszczono w tabeli 12. Tabela 12. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Obszar standardów Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce Ŝyciowej i dalszym kształceniu (I) Liczba punktów Waga (procent) Wyszukiwanie i stosowanie informacji (II) Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zaleŝności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych (III) Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów (IV) Numery zadań 4., 8., 19., 21., 22., 25., 27., 28., 33., , 2., 3., 5., 9., 15., 23., 26., 30., 31., , 7., 10., 13., , 18., 20., 24., 29., , 12., 14., Liczba uwzględnia 302 laureatów/finalistów. Strona 16 z 50

17 4.2. Ogólne wyniki uzyskane przez uczniów (słuchaczy) Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu w części matematyczno- -przyrodniczej osiągniętych przez trzecioklasistów w województwie śląskim przedstawiono w tabeli 13. Tabela 13. Wyniki uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Liczba uczniów (słuchaczy) Wskaźnik łatwości zestawu 0,52 0,52 0,51 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 50 Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) 25,84 26,10 25,58 Odchylenie standardowe 10,87 10,87 10,86 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) W województwie śląskim wskaźnik łatwości dla standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych wyniósł 0,52. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe dla uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych w części matematyczno- -przyrodniczej okazał się umiarkowanie trudny. W tabeli 14. zamieszczono wyniki uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim i w kraju na znormalizowanej skali staninowej Tabela 14. Wyniki uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim i w kraju na znormalizowanej skali staninowej Przydziały punktowe wyznaczone dla kraju Stanin Teoretyczny procent wyników Opis wyniku Województwo śląskie (rzeczywisty procent wyników) ogółem dziewczęta chłopcy najniŝszy 4,0 4,0 4, bardzo niski 6,7 6,7 6, niski 12,6 12,1 13, niŝej średniego 17,1 16,5 17, średni 20,3 19,7 20, wyŝej średniego 16,8 17,8 15, wysoki 12,2 13,1 11, bardzo wysoki 6,3 6,3 6, najwyŝszy 3,9 3,7 4,0 Strona 17 z 50

18 Ponad połowa zdających uzyskała wyniki w przedziale od 22 do 50 punktów (staniny 5. 9.) co stanowi 59,5% przystępujących do egzaminu. Wykres 5a. Rozkład wyników dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim 3% 1% Wykres 5b. Rozkład wyników dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim z uwzględnieniem płci 3% 1% Dziewczęta Chłopcy Strona 18 z 50

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie 4.3. Wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach województwa śląskiego Zamieszczona mapa konturowa województwa śląskiego pokazuje terytorialne zróŝnicowanie ze względu na średnie wyniki uczniów (słuchaczy) z egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej. Mapa 2. Średnie wyniki uczniów (słuchaczy) w części matematyczno-przyrodniczej w powiatach województwa śląskiego W celu uporządkowania średnich wyników uczniów (słuchaczy) z egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej zastosowano pięciostopniową skalę znormalizowaną: średnie wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach zostały uporządkowane rosnąco i podzielone na 5 grup zgodnie z zasadą: I grupa to 7% powiatów z najniŝszą średnią, II grupa 2, III 38%, IV 2, V 7% powiatów. Strona 19 z 50

20 Tabela 15. Wyniki uczniów (słuchaczy) w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów (słuchaczy) Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) Odchylenie standardowe 1. będziński ,40 10,54 2. bielski ,44 10,50 3. Bielsko-Biała ,52 11,53 4. bieruńsko - lędziński ,47 10,89 5. Bytom ,67 10,69 6. Chorzów ,04 10,25 7. cieszyński ,15 10,77 8. Częstochowa ,66 11,19 9. częstochowski ,63 10, Dąbrowa Górnicza ,47 10, Gliwice ,18 11, gliwicki ,25 10, Jastrzębie-Zdrój ,00 10, Jaworzno ,30 10, Katowice ,75 11, kłobucki ,07 10, lubliniecki ,93 9, mikołowski ,49 11, Mysłowice ,83 11, myszkowski ,33 10, Piekary Śląskie ,58 10, pszczyński ,16 10, raciborski ,93 10, Ruda Śląska ,69 9, rybnicki ,07 9, Rybnik ,85 11, Siemianowice Śląskie ,97 10, Sosnowiec ,52 10, Świętochłowice ,88 10, tarnogórski ,94 10, Tychy ,87 11, wodzisławski ,29 10, Zabrze ,46 11, zawierciański ,54 10, śory ,26 10, Ŝywiecki ,18 11,06 Razem ,84 10,87 Strona 20 z 50

21 4.4. Wyniki uczniów (słuchaczy) w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych Wykres 6. Wskaźnik łatwości obszarów standardów dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim Umiejętne stosowanie terminów, pojęć... (I) 0,51 0,51 0,51 [Obszary umiejętności] Wyszukiwanie i stosowanie informacji (II) Wskazywanie i opisywanie faktów, związków... (III) 0,45 0,50 0,47 0,69 0,68 0,69 Ogółem Dziewczęta Chłopcy Stosowanie zintegrowanej wiedzy... (IV) 0,35 0,35 0,35 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 [Wartość wskaźnika] Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce Ŝyciowej i dalszym kształceniu (I) Za rozwiązanie zadań, sprawdzających opanowanie czynności z obszaru standardu I, zdający mógł otrzymać maksymalnie 15 punktów. Tabela 16. Wyniki uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Wskaźnik łatwości obszaru standardu I 0,51 0,51 0,51 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 15 Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) 7,69 7,68 7,71 Odchylenie standardowe 4,11 4,12 4,10 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Strona 21 z 50

22 Dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim wartość wskaźnika łatwości obszaru standardu I wyniosła 0,51, co oznacza, Ŝe obszar ten był dla nich umiarkowanie trudny. Na wykresie 7. przedstawiono rozkład wyników uzyskanych przez uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego w obszarze standardu I. Wykres 7. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w obszarze standardu I 1 1 8% 6% woj. śląskie Dziewczęta Chłopcy Wyszukiwanie i stosowanie informacji (II) Za rozwiązanie zadań, sprawdzających opanowanie czynności z obszaru standardu II, zdający mógł otrzymać maksymalnie 12 punktów. Tabela 17. Wyniki uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Wskaźnik łatwości obszaru standardu II 0,69 0,68 0,69 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 12 Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) 8,23 8,15 8,31 Odchylenie standardowe 2,46 2,53 2,39 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim wartość wskaźnika łatwości obszaru standardu II wyniosła 0,69, co oznacza, Ŝe obszar ten okazał się dla nich umiarkowanie trudny. Strona 22 z 50

23 Na wykresie 8. przedstawiono rozkład wyników uzyskanych przez uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego w obszarze standardu II. Wykres 8. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w obszarze standardu II 18% 16% % 6% woj. śląskie Dziewczęta Chłopcy Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zaleŝności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych (III) Za rozwiązanie zadań, sprawdzających opanowanie czynności z obszaru standardu III, zdający mógł otrzymać maksymalnie 15 punktów. Tabela 18. Wyniki uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Wskaźnik łatwości obszaru standardu III 0,47 0,50 0,45 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 15 Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) 7,12 7,47 6,79 Odchylenie standardowe 3,68 3,66 3,67 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim wartość wskaźnika łatwości obszaru standardu III wyniosła 0,47, co oznacza, Ŝe obszar ten był dla nich trudny. Strona 23 z 50

24 Na wykresie 9. przedstawiono rozkład wyników uzyskanych przez uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego w obszarze standardu III. Wykres 9. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w obszarze standardu III % 6% woj. śląskie Dziewczęta Chłopcy Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów (IV) Za rozwiązanie zadań, sprawdzających opanowanie czynności z obszaru standardu IV, zdający mógł otrzymać maksymalnie 8 punktów. Tabela 19. Wyniki uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim Wskaźniki Województwo śląskie ogółem dziewczęta chłopcy Wskaźnik łatwości obszaru standardu IV 0,35 0,35 0,35 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 8 Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) 2,79 2,80 2,77 Odchylenie standardowe 2,06 1,98 2,15 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim wartość wskaźnika łatwości obszaru standardu IV wyniosła 0,35, co oznacza, Ŝe obszar ten był dla nich trudny. Strona 24 z 50

25 Na wykresie 10. przedstawiono rozkład wyników uzyskanych przez uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego w obszarze standardu IV. Wykres 10. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) w obszarze standardu IV 25% 2 15% 1 5% woj. śląskie Dziewczęta Chłopcy 4.5. Wyniki uczniów (słuchaczy) z poszczególnych zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego Tabela 20. zawiera wykaz badanych na egzaminie czynności wraz z wartościami wskaźnika łatwości czynności i zadań dla uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego. Tabela 20. Wskaźniki łatwości zadań i czynności badanych zadaniami standardowego zestawu egzaminacyjnego w części matematyczno-przyrodniczej Numer zadania/czynności Standard Sprawdzana czynność ucznia (słuchacza): Wartość wskaźnika łatwości zadań i czynności Liczba punktów 1. II.2 zinterpretowanie informacji dotyczących zuŝycia energii 0, II.2 wykorzystanie informacji dotyczących dyscyplin sportowych 0, II.2 przetworzenie informacji dotyczących czasu trwania treningu 0, I.2 przeliczenie jednostek energii 0, II.1 odczytanie informacji dotyczących drogi przebytej przez zawodnika 0, III.3 wnioskowanie na podstawie analizy zaleŝności funkcyjnych przedstawionych za pomocą wykresów 0, III.1 wykorzystanie zaleŝności między wielkościami podanymi w zadaniu do obliczenia długości fali dźwiękowej 0, I.1 rozróŝnienie cukrów prostych i złoŝonych 0, II.1 odczytanie informacji dotyczących parametrów krwi 0,83 1 Strona 25 z 50

26 Numer zadania/czynności Standard Sprawdzana czynność ucznia (słuchacza): Wartość wskaźnika łatwości zadań i czynności Liczba punktów 10. III.1 zinterpretowanie wyników badań na podstawie podanych norm 0, IV.2 wskazanie problemu badawczego do przeprowadzonego doświadczenia 0, IV.2 wnioskowanie o przebiegu reakcji chemicznej 0, III.2 rozróŝnienie tlenków metali i niemetali 0, IV.4 wskazanie wzoru kwasu spełniającego warunki zadania 0, II.2 przetworzenie informacji dotyczących budowy atomu pierwiastka 0, III.2 wskazanie wzoru tlenku, w którym niemetal ma daną wartościowość 0, III.2 zidentyfikowanie reakcji zobojętniania 0, III.3 wskazanie wzoru opisującego zaleŝność funkcyjną przedstawioną na wykresie 0, I.2 obliczenie masy części produktu 0, III.2 wskazanie równania zgodnego z treścią zadania 0, I.1 nazwanie procesu prowadzącego do rozwoju miast i obszarów miejskich 0, I.2 obliczenie rzeczywistej odległości na podstawie skali mapy 0, II.2 określenie kierunku geograficznego na podstawie mapy 0, III.4 wykorzystanie wiedzy dotyczącej ruchu obrotowego Ziemi 0, I.2 obliczenie róŝnicy czasu miejscowego między wskazanymi miastami 0, II.2 ustalenie współrzędnych geograficznych podanych miast 0,54 2 ustalenie sposobu obliczenia, jakim procentem I.2 0,57 1 masy wszystkich produktów jest masa szynki 0,50 obliczenie, ile procent masy wszystkich produktów I.2 0,43 1 stanowi masa szynki I.2 ustalenie sposobu obliczenia masy białka 0,48 zawartego w śniadaniu 0, I.2 obliczenie masy białka zawartego w śniadaniu 0, III.1 ustalenie sposobu obliczenia wartości siły 0, III.1 ustalenie sposobu obliczenia pracy 0, III.1 ustalenie sposobu obliczenia mocy 0,31 0, III.1 obliczenie wartości siły, pracy i mocy oraz zapisanie tych wielkości z jednostkami 0, II.2 podanie nazwy włókien bardziej podatnych na zmęczenie 0, II.2 podanie nazwy procesu, który powoduje zmęczenie mięśni 0,62 1 podanie nazwy włókien, które będą w większym 32. II.2 stopniu zaangaŝowane w skurcz mięśni w czasie 0,82 1 biegu krótkodystansowego I.3 ustalenie sposobu obliczenia objętości kosza 0, I.3 obliczenie objętości kosza 0,21 1 0,30 zamiana jednostek i podanie wyniku I.2 0,26 1 w przybliŝeniu do 1 litra Strona 26 z 50

27 Numer zadania/czynności Standard IV IV IV IV IV III III.2 Sprawdzana czynność ucznia (słuchacza): ustalenie sposobu obliczenia wysokości ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego (zastosowanie twierdzenia Pitagorasa lub wykorzystanie własności trójkąta równobocznego) ustalenie sposobu obliczenia pola powierzchni dachu domu I ustalenie sposobu obliczenia długości boku dachu domu II (zastosowanie twierdzenia Pitagorasa lub wykorzystanie własności przekątnej kwadratu) ustalenie sposobu obliczenia pola powierzchni dachu domu II obliczenie pól powierzchni dachów domów I i II, zinterpretowanie wyniku zapisanie wzorów chemicznych substratów w reakcji otrzymywania wapna gaszonego zapisanie wzorów chemicznych substratu i produktu w reakcji otrzymywania węglanu wapnia Wartość wskaźnika łatwości zadań i czynności Liczba punktów 0,39 1 0,23 1 0,21 0,31 1 0,09 1 0,06 1 0, I.2 ustalenie sposobu obliczenia masy węglanu wapnia 0,45 1 0, I.2 obliczenie masy węglanu wapnia 0,39 1 0,15 0,24 1 Z tabeli 21. moŝna odczytać, które zadania sprawiły najwięcej problemów uczniom (słuchaczom), a które okazały się dla nich łatwe. Tabela 21. Wskaźnik łatwości zadań i czynności dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe Numery zadań zamkniętych otwartych 29.4, 34.4, 34.5, , 7., 14., 15., 17., , 28.1, 28.2, 29.2, 29.3, 33.1, 33.2, 33.3, 34.1, 34.2, 34.3, 35.1, 36.1, , 13., 16., 20., 21., 22., 23., , 26.2, 27.1, 29.1, , 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 12., 18., , 32. Strona 27 z 50

28 JĘZYK OBCY NOWOśYTNY Strona 28 z 50

29 5. W y n i k i u c z n i ó w ( s ł u c h a c z y ) p i s zących s t a n d a r d o w y z e s t a w z a d ań egzam i n a c y j n y c h Uczniowie (słuchacze) przystąpili do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków: angielskiego ( osób), francuskiego (869 osób), niemieckiego (6198 osób), rosyjskiego (197 osób), pisząc standardowe zestawy zadań egzaminacyjnych. Zestawy te, przeznaczone dla uczniów (słuchaczy) bez dysfunkcji i uczniów (słuchaczy) z dysleksją rozwojową, pisało łącznie trzecioklasistów 4, w tym 3481 (3021 z języka angielskiego, 54 z języka francuskiego, 405 z języka niemieckiego, 1 z języka rosyjskiego) uczniów (słuchaczy) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją) Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Standardowy zestaw zadań egzaminacyjny z języka angielskiego składał się z 13 zadań zamkniętych, natomiast z pozostałych języków obcych nowoŝytnych zawierał 14 zadań. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych przedstawiono w tabeli 22. Tabela 22. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowoŝytnego Obszar standardów Liczba punktów Waga (procent) język angielski Numery zadań język francuski język niemiecki język rosyjski Odbiór tekstu słuchanego (I) , 2., 3. 1., 2., 3. 1., 2., 3. 1., 2., 3. Odbiór tekstu czytanego (II) , 10., 11., 12., , 10., 11., 12., 13., , 10., 11., 12., 13., , 10., 11., 12., 13., 14. Reagowanie językowe (III) , 5., 6., 7., 8. 4., 5., 6., 7., 8. 4., 5., 6., 7., 8. 4., 5., 6., 7., 8. Maksymalna liczba punktów, którą uczeń (słuchacz) mógł uzyskać za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań, wynosiła Liczba uwzględnia 53 laureatów/finalistów. Strona 29 z 50

30 5.2. Ogólne wyniki uzyskane przez uczniów (słuchaczy) Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu z języka obcego nowoŝytnego osiągniętych przez trzecioklasistów w województwie śląskim zostały przedstawione w tabeli 23. Tabela 23. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka obcego nowoŝytnego w województwie śląskim Wskaźniki język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski Liczba uczniów (słuchaczy) Wskaźnik łatwości zestawu 0,62 0,66 0,67 0,35 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 50 Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) 31,06 33,09 33,73 17,28 Odchylenie standardowe 10,77 9,60 8,43 5,53 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wykres 11a. Rozkład wyników z języka angielskiego dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim 3% 1% Strona 30 z 50

31 Wykres 11b. Rozkład wyników z języka angielskiego dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim z uwzględnieniem płci 3% 1% Dziewczęta Chłopcy Wykres 12a. Rozkład wyników z języka francuskiego dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim 5% 3% 1% Wykres 12b. Rozkład wyników z języka francuskiego dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim z uwzględnieniem płci 6% 5% 3% 1% Dziewczęta Chłopcy Strona 31 z 50

32 Wykres 13a. Rozkład wyników z języka niemieckiego dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim 5% 3% 1% Wykres 13b. Rozkład wyników z języka niemieckiego dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim z uwzględnieniem płci 6% 5% 3% 1% Dziewczęta Chłopcy Wykres 14a. Rozkład wyników z języka rosyjskiego dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim 13% 1 11% 1 9% 8% 7% 6% 5% 3% 1% Strona 32 z 50

33 Wykres 14b. Rozkład wyników z z uwzględnieniem płci języka rosyjskiego dla uczniów (słuchaczy) w województwie śląskim 15% 1 13% 1 11% 1 9% 8% 7% 6% 5% 3% 1% Dziewczęta W tabelach od 24. do 27. nie uwzględniono wyników uczniów (słuchaczy) dla powiatów, w których zdawało mniej niŝ 10 osób. Chłopcy Tabela 24. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego (GA-1-092) w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów (słuchaczy) Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) Odchylenie standardowe 1. będziński ,76 10,72 2. bielski ,05 10,20 3. Bielsko-Biała ,27 10,97 4. bieruńsko - lędziński ,99 10,52 5. Bytom ,04 11,11 6. Chorzów ,12 10,64 7. cieszyński ,88 10,34 8. Częstochowa ,38 10,89 9. częstochowski ,16 10, Dąbrowa Górnicza ,34 10, Gliwice ,36 11, gliwicki ,19 10, Jastrzębie-Zdrój ,73 10, Jaworzno ,67 10, Katowice ,30 11, kłobucki ,60 9, lubliniecki ,93 9, mikołowski ,41 10, Mysłowice ,68 11, myszkowski ,41 10, Piekary Śląskie ,72 10, pszczyński ,80 10, raciborski ,72 10, Ruda Śląska ,10 10, rybnicki ,5 29,36 9, Rybnik ,58 10, Siemianowice Śląskie ,09 10, Sosnowiec ,60 11, Świętochłowice ,76 11,55 Strona 33 z 50

34 Lp. Powiat Liczba uczniów (słuchaczy) Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) Odchylenie standardowe 30. tarnogórski ,46 10, Tychy ,82 11, wodzisławski ,11 10, Zabrze ,39 11, zawierciański ,76 10, śory ,45 10, Ŝywiecki ,5 29,38 10,31 Razem ,06 10,77 Tabela 25. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego (GN-1-092) w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów (słuchaczy) Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) Odchylenie standardowe 1. będziński ,66 8,63 2. bielski ,76 6,85 3. Bielsko-Biała ,11 9,49 4. bieruńsko - lędziński ,21 8,36 5. Bytom ,56 8,16 6. Chorzów ,79 7,54 7. cieszyński ,5 34,54 6,80 8. Częstochowa ,74 8,68 9. częstochowski ,45 8, Dąbrowa Górnicza ,68 8, Gliwice ,24 9, gliwicki ,77 8, Jastrzębie-Zdrój ,62 8, Jaworzno ,84 8, Katowice ,68 8, kłobucki ,80 7, lubliniecki ,05 8, mikołowski ,36 7, Mysłowice ,39 8, myszkowski ,69 8, Piekary Śląskie ,30 6, pszczyński ,60 6, raciborski ,22 12, Ruda Śląska ,32 7, rybnicki Rybnik ,53 7, Siemianowice Śląskie ,55 9, Sosnowiec ,02 8, Świętochłowice ,52 7, tarnogórski ,64 8, Tychy ,02 7, wodzisławski ,97 7, Zabrze ,29 9, zawierciański śory ,86 7, Ŝywiecki ,34 7,96 Razem ,73 8,43 Strona 34 z 50

35 Tabela 26. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka francuskiego (GF-1-092) w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów (słuchaczy) Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) Odchylenie standardowe 1. Bytom ,19 7,96 2. Chorzów ,15 5,63 3. cieszyński ,64 6,02 4. Dąbrowa Górnicza ,93 6,63 5. Gliwice ,56 7,02 6. gliwicki ,99 6,95 7. Jastrzębie-Zdrój ,69 3,92 8. Jaworzno ,5 26,05 6,22 9. Katowice ,28 1, Mysłowice ,5 28,84 8, Ruda Śląska ,02 9, rybnicki ,73 8, Rybnik ,5 31,77 7, Siemianowice Śląskie Sosnowiec ,17 7, Tychy ,00 9, wodzisławski ,63 8, Zabrze ,24 7,07 Razem ,09 9,60 Tabela 27. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka rosyjskiego (GR-1-092) w powiatach województwa śląskiego Lp. Powiat Liczba uczniów (słuchaczy) Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) Odchylenie standardowe 1. Bielsko-Biała 7 2. Bytom ,00 5,39 3. Dąbrowa Górnicza 2 4. Jaworzno ,56 4,06 5. Rybnik ,42 4,20 6. Sosnowiec ,38 6,99 7. tarnogórski 1 Razem ,28 5,53 Strona 35 z 50

36 5.3. Wyniki uczniów (słuchaczy) w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych Odbiór tekstu słuchanego (I) Za rozwiązanie zadań, sprawdzających opanowanie umiejętności z obszaru standardu I, zdający mógł otrzymać maksymalnie 10 punktów. Tabela 28. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka obcego nowoŝytnego w województwie śląskim Wskaźniki język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski Liczba uczniów (słuchaczy) Wskaźnik łatwości zestawu 0,66 0,73 0,88 0,48 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 10 Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) 6,58 7,30 8,82 4,77 Odchylenie standardowe 2,13 1,62 1,39 1,93 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Na wykresach przedstawiono rozkłady wyników z języka obcego nowoŝytnego uzyskane przez uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego w obszarze standardu I. Wykres 15. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego w obszarze standardu I 17% 16% 15% 1 13% 1 11% 1 9% 8% 7% 6% 5% 3% 1% woj. śląskie Dziewczęta Chłopcy Strona 36 z 50

37 Wykres 16. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka francuskiego w obszarze standardu I 25% 2 15% 1 5% woj. śląskie Dziewczęta Chłopcy Wykres 17. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego w obszarze standardu I 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% woj. śląskie Dziewczęta Chłopcy Wykres 18. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka rosyjskiego w obszarze standardu I 25% 2 15% 1 5% woj. ślaskie Dziewczęta Chłopcy Strona 37 z 50

38 Odbiór tekstu czytanego (II) Za rozwiązanie zadań, sprawdzających opanowanie umiejętności z obszaru standardu II, uczeń (słuchacz) mógł otrzymać maksymalnie 20 punktów. Tabela 29. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka obcego nowoŝytnego w województwie śląskim Wskaźniki język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski Liczba uczniów (słuchaczy) Wskaźnik łatwości zestawu 0,61 0,64 0,56 0,33 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 20 Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) 12,13 12,78 11,30 6,70 Odchylenie standardowe 5,43 4,38 3,91 2,87 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Na wykresach przedstawiono rozkład wyników z języka obcego nowoŝytnego uzyskanych przez uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego w obszarze standardu II. Wykres 19. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego w obszarze standardu II 11% 1 9% 8% 7% 6% 5% 3% 1% woj. śląskie Dziewczęta Chłopcy Strona 38 z 50

39 Wykres 20. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka francuskiego w obszarze standardu II 11% 1 9% 8% 7% 6% 5% 3% 1% woj. śląskie Dziewczęta Chłopcy Wykres 21. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka niemieckiego w obszarze standardu II 1 11% 1 9% 8% 7% 6% 5% 3% 1% woj. śląskie Dziewczęta Chłopcy Wykres 22. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka rosyjskiego w obszarze standardu II % 16% % 6% woj. śląskie Dziewczęta Chłopcy Strona 39 z 50

40 Reagowanie językowe (III) Za rozwiązanie zadań, sprawdzających opanowanie umiejętności z obszaru standardu III, uczeń (słuchacz) mógł otrzymać maksymalnie 20 punktów. Tabela 30. Wyniki uczniów (słuchaczy) z języka obcego nowoŝytnego w województwie śląskim Wskaźniki język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski Liczba uczniów (słuchaczy) Wskaźnik łatwości zestawu 0,62 0,65 0,68 0,29 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania 20 Wynik najczęstszy (modalna Mo) Wynik środkowy (mediana Me) Wynik średni (średnia arytmetyczna M) 12,34 13,00 13,61 5,82 Odchylenie standardowe 4,13 4,62 4,39 2,68 Wynik najwyŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Wynik najniŝszy uzyskany przez uczniów (słuchaczy) Na wykresach przedstawiono rozkład wyników z języka obcego nowoŝytnego uzyskanych przez uczniów (słuchaczy) województwa śląskiego w obszarze standardu III. Wykres 23. Rozkład wyników uczniów (słuchaczy) z języka angielskiego w obszarze standardu III 9% 8% 7% 6% 5% 3% 1% woj. śląskie Dziewczęta Chłopcy Strona 40 z 50

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. W p r o w a d z e n i e Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU... 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU... 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego

Próbny egzamin gimnazjalny informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Próbny egzamin gimnazjalny informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Wstęp Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie - uwzględniając sygnały z gimnazjów przygotowała dla uczniów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego

Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie przygotowała, uwzględniając sygnały ze szkół, standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w roku szkolnym 2008/2009

Raport z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w roku szkolnym 2008/2009 Raport z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej w roku szkolnym 2008/2009 Opracowały: Edyta Karaś Monika Bator 1 Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r.

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie przygotowali, jak co roku, materiały

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2011 roku przystąpiło 418 763 uczniów, do

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku przystąpiło ogółem 444 320 uczniów,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian 2011 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach

Sprawdzian 2011 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach Sprawdzian 2011 w województwie śląskim Informacja wstępna o wynikach Jaworzno 2011 Spis treści WSTĘP 3 1. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH 3 2. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH 5 3. WYNIKI UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wstęp Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 27 kwietnia 2010 z części humanistycznej,

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2009 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2009 roku przystąpiło ogółem 462 481 uczniów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2008 W dniach od 5 do 31 maja 2008 r. w szkołach naszego województwa odbył się egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

Frombork. Wyniki sprawdzianu

Frombork. Wyniki sprawdzianu Sprawdzian 2009 - gmina_info Wyniki sprawdzianu KRAJ WOJEWÓDZTWO Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we u Liczebność Wynik średni 46 46 liczba punktów 22,6 22,1 20,0 20,0 % 57% 55%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2012 SPIS TREŚCI 1. W s tęp...................................................................................... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2009 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2009 Spis treści I. W p r o w a d z e n i e... 4 I I. S p r a w d z i a n... 5 2.1. Wyniki uczniów artystycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu 2005 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 5 kwietnia 2005 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej

Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach części matematycznoprzyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O egzaminie maturalnym 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej Dane statystyczne o uczniach (słuchaczach) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Liczbę uczniów

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych.

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Jaworzno, 5 lipca 2006 r. Szanowni Państwo, przekazuję sprawozdanie przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie z egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w 26 i 27 kwietnia 2006 roku. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CZELADZI ANALIZA WYNIKÓW SPIS TREŚCI I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi 1. Informacje wstępne... 3 2. Standardowy

Bardziej szczegółowo

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych.

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Jaworzno, 7 sierpnia 2008 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Jaworznie sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2007 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2007 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Sprawdzian... 4 1. Standardowy zestaw zadań... 4 1.1. Plan zestawu egzaminacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Jaworzno, 27 sierpnia 2009 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej w

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004

Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004 Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 1 kwietnia 2004 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2008 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2008 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2008 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2008 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Sprawdzian... 4 1.1. Wyniki uczniów artystycznych szkół podstawowych dotyczące

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2015

EGZAMIN MATURALNY 2015 EGZAMIN MATURALNY 2015 analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. TERMINY, MIEJSCE Część pisemna 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna 21 22 sierpnia 2018 r. Miejsce przeprowadzenia szkoła,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2012 roku

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 2012 roku INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w styczniu 1 roku OKE Łódź, styczeń 1 I. Populacja zdających Egzamin gimnazjalny w styczniu 1 roku przeprowadzono w sześciu gimnazjach dla

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2017 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna 4 26.05.2017 r.- język polski (stara formuła), języki obce nowożytne 8 20.05.2017 r. język polski (nowa

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Oblicza miłości

Kartoteka testu Oblicza miłości Kartoteka testu Oblicza miłości Nr zad.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń I/ odczytuje teksty kultury na poziomie dosłownym. dostrzega w odczytywanych tekstach

Bardziej szczegółowo

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych.

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Jaworzno, 2 sierpnia 2007 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu, przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Jaworznie, sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w 2007 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim. Informacja o wynikach

Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim. Informacja o wynikach Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim Informacja o wynikach Jaworzno 2011 Spis treści WSTĘP 3 1. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH 3 2. INFORMACJE O ABSOLWENTACH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie sprawdzianu 2008.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie sprawdzianu 2008. Jaworzno, 25 lipca 2008 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu, przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w 2008 r. Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

1. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 5

1. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 5 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA SPRAWDZIANIE W ROKU 2006 SPIS TREŚCI. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej Skład zespołu opracowującego raport: mgr Magdalena Balcy mgr Barbara Gawlik mgr Ilona

Bardziej szczegółowo

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego Informacja o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w województwie podlaskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22,

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki w województwie śląskim. Informacje

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki w województwie śląskim. Informacje Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki w województwie śląskim Informacje Jaworzno, grudzień 2009 Spis treści ZDAJĄCY 3 EGZAMINATORZY 4 WYNIKI EGZAMINU 4 ANALIZA STATYSTYCZNA (ARKUSZ STANDARDOWY)

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2008 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2014

Raport ze sprawdzianu 2014 Raport ze sprawdzianu przeprowadzonego w ZS Nr - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie II

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-122) w naszej szkole rozwiązywało 69 uczniów, jeden uczeń rozwiązywał

Bardziej szczegółowo

Wynik punktowy uczniów ze sprawdzianu Opis dydaktyczny wyniku Klasa VIA Klasa VIB Klasa VIC Klasa VID 0 11 pkt NajniŜszy

Wynik punktowy uczniów ze sprawdzianu Opis dydaktyczny wyniku Klasa VIA Klasa VIB Klasa VIC Klasa VID 0 11 pkt NajniŜszy Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Sprawdzian dla klasy VI 12 kwietnia 2007r. pt. W szkole. Szczegółowe odniesienie wyników uczniów klas VI do skali staninowej. Wynik punktowy

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2007 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2012 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych.

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych. Jaworzno, 5 lipca 2005 r. Szanowni Państwo, przekazuję raport przygotowany w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie z egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w 26 i 27 kwietnia 2005 roku. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wydział Egzaminów dla Uczniów Gimnazjów PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 3 lipca 2003 r. Wstęp Celem egzaminu gimnazjalnego jest: sprawdzenie opanowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku OKE Łódź, czerwiec 2009 I. Populacja zdających Arkusz standardowy w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Jaworzno, 26 lipca 2007 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu, przygotowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Jaworznie, sprawozdanie ze sprawdzianu przeprowadzonego w 2007 r. Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2003 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2003 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2003 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Przekazuję wszystkim zainteresowanym informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie o wynikach sprawdzianu dla uczniów klas szóstych

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu roku OKE Łódź, maj I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 36936 uczniów (co stanowiło 9,2% wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych.

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. A. Arkusz standardowy GH-A, B, C oraz arkusze przystosowane: GH-A4, GH-A5, GH-A6. Zestaw zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych, skonstruowany wokół tematu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 09 roku OKE Łódź, maj 09 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 39 09 uczniów ( co stanowiło 9,2% wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne Wprowadzając w 1999 roku reformę systemu oświaty jej autorzy zdecydowali o wprowadzeniu (obok dotychczas stosowanego) systemu oceniania zewnętrznego. Wprowadzono sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w roku 2009

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w roku 2009 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w roku 2009 Kraków, czerwiec 2009 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. NAJWAŻNIEJSZE FAKTY... 5 II. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2011

Raport ze sprawdzianu 2011 Raport ze sprawdzianu 2 przeprowadzonego w ZS Nr2 - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło 33 uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach

Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz owa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach 2002-2004 Od 2002 roku w klasie trzeciej gimnazjum dla

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny egzamin gimnazjalny 9-10 lutego 2005 r.

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny egzamin gimnazjalny 9-10 lutego 2005 r. Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny egzamin gimnazjalny 9-0 lutego 2005 r. Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie przygotowali, jak co roku,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku 5 kwietnia 2011 roku po raz dziesiąty uczniowie w całym kraju pisali sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne dotyczące trzeciej części egzaminu Zakres wymagań egzaminacyjnych. 2. Wyniki egzaminu

1. Informacje ogólne dotyczące trzeciej części egzaminu Zakres wymagań egzaminacyjnych. 2. Wyniki egzaminu Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2011 na podstawie wyników trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka niemieckiego w województwie kujawsko-pomorskim 1. Informacje ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. W S T Ę P 3 2. I N F O R M A C J E O U C Z N I A C H P R Z Y S T Ę P U J Ą C Y C H D O S P R A W D Z I A N U 4

Bardziej szczegółowo