EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ"

Transkrypt

1 EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2017 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna r.- język polski (stara formuła), języki obce nowożytne r. język polski (nowa formuła) Część ustna jest przeprowadzana w szkole wg harmonogramów ustalonych przez przewodniczych zespołów egzaminacyjnych. Część pisemna r. Część ustna i część pisemna r. SESJA POPRAWKOWA Część ustna r. Część pisemna r. WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ Sesja dodatkowa Sesja poprawkowa dla zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w czerwcu. dla zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo w części ustnej oraz przystąpili do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego. DWIE FORMUŁY EGZAMINU A. STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH (STARA FORMUŁA) Egzamin dla: 1. absolwentów techników z lat 2005/ /2015, 2. absolwentów LO z lat 2004/ /2014, 3. osób, które w roku szkolnym 2015/2016 lub wcześniej uzyskały świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych. Absolwent obowiązkowo przystępuje do: 1. dwóch egzaminów w części ustnej 2. trzech egzaminów w części pisemnej1 CZĘŚĆ USTNA Obowiązkowe egzaminy bez określania poziomu z: języka polskiego, języka obcego nowożytnego. Język polski Egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części: 1. W części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Projekcja filmu lub odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu przeznaczonego na prezentację tematu. 2. Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii. Języki obce nowożytne 1. Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut. 1 Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w części pisemnej (na poziomie podstawowym). RPL/ M_172_informacja_media.docx Strona 1 /12

2 2. Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. 3. Rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, po której następuje wykonanie trzech zadań: zadanie 1. - rozmowa z odgrywaniem roli, zadanie 2. - opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania i zadanie 3. - wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania. CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Przedmioty dodatkowe - 1. zdawane na poziomie podstawowym ALBO rozszerzonym: nie więcej niż 6 biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język łaciński i kultura antyczna, język białoruski jako język mniejszości narodowej, język litewski jako język mniejszości narodowej, język niemiecki jako język mniejszości narodowej, język ukraiński jako język mniejszości narodowej, język łemkowski jako język mniejszości etnicznej, język kaszubski jako język regionalny2, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu,. 2. zdawane na poziomie rozszerzonym: język polski, matematyka. Aby otrzymać świadectwo, należy: 1. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej. B. PODSTAWA PROGRAMOWA (NOWA FORMUŁA) Egzamin dla: 1. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, kończących szkołę w roku szkolnym 2016/2017, 2. absolwentów LO, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016, 3. absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2015/2016, 4. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, 5. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie - wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, 6. osób, które w roku szkolnym 2016/2017 uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych. 2 Języki obce nowożytne wybrane jako przedmiot dodatkowy mogą być zdawane także w części ustnej. RPL/ M_172_informacja_media.docx Strona 2 /12

3 Absolwent obowiązkowo przystępuje do: 1. dwóch egzaminów w części ustnej 2. czterech egzaminów w części pisemnej3 CZĘŚĆ USTNA Obowiązkowe egzaminy bez określania poziomu z: języka polskiego, języka obcego nowożytnego. Język polski 1. Część ustna egzaminu sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury. 2. Maturzysta losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury oraz odnoszące się do niego polecenie. 3. Zadaniem zdającego jest po 15 -minutowym przygotowaniu wygłoszenie wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut). Języki obce nowożytne 1. Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut. 2. Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. 3. Rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, po której następuje wykonanie trzech zadań: zadanie 1. - rozmowa z odgrywaniem roli, zadanie 2. - opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania i zadanie 3. - wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania. CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty obowiązkowe 1. zdawane na poziomie podstawowym z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. 2. zdawane na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu dodatkowego. Przedmioty dodatkowe - 1. zdawane na poziomie rozszerzonym: nie więcej niż 5 język polski, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język białoruski jako język mniejszości narodowej, język litewski jako język mniejszości narodowej, język niemiecki jako język mniejszości narodowej, język ukraiński jako język mniejszości narodowej, język łemkowski jako język mniejszości etnicznej, język kaszubski jako język regionalny 2. zdawane na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym: język angielski, język francuski, język hiszpański, 3 Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w części pisemnej (na poziomie podstawowym). RPL/ M_172_informacja_media.docx Strona 3 /12

4 Aby otrzymać świadectwo, należy: język niemiecki, język rosyjski, język włoski. 1. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej. 2. Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej. 3. Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia). ZDAJĄCY OTRZYMUJE Z OKE Jeśli nie zdał egzaminu Jeśli zdał egzamin w starej formule Jeśli zdał egzamin w nowej formule Termin otrzymania świadectwa Wynik egzaminu Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis. Wyniki są podawane jako procent uzyskanych punktów. Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej są przedstawiane jako procent uzyskanych punktów oraz jako pozycja na skali centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej są przedstawiane tylko jako procent uzyskanych punktów. Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2017 r. i zdadzą egzamin, otrzymają świadectwo 30 czerwca 2017 r. Osoby, które zdadzą egzamin w sesji poprawkowej (w sierpniu), otrzymają świadectwo 12 września 2017 r. OPŁATA ZA EGZAMIN Kogo dotyczy Wysokość opłaty Informacje o opłatach 1. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok). 2. absolwentów, którzy w latach ubiegłych ( ) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie). W takiej sytuacji jeżeli w deklaracji dotyczącej egzaminu maturalnego w 2017 r. wskażą ten sam przedmiot na tym samym poziomie egzamin taki jest odpłatny. 50 zł za każdy egzamin. Niewniesienie w terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. INFORMACJE DODATKOWE Podstawy prawne Informatory dla zdających -maturalny/egzamin -w -nowej - formule/informatory/ -maturalny/egzamin -w -starej - formule/informatory/ Informacje na stronach www -maturalny/egzamin -w -nowej -formule/ -maturalny/egzamin -w -starej -formule/ RPL/ M_172_informacja_media.docx Strona 4 /12

5 ZESTAWIENIA LICZBOWE LICZBA OSÓB DEKLARUJĄCYCH PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 4 Liczba szkół 629 Liczba zdających 41066, w tym: nowa formuła stara formuła ,31% ,69% nowa formuła stara formuła Przystępujący po raz pierwszy Absolwenci z lat ubiegłych NOWA FORMUŁA - PODSTAWA PROGRAMOWA (PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ PIERWSZY) bez dysleksji z dysleksją razem Liczba zdających PRZEDMIOT LICZBA PROCENT PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY W CZĘŚCI PISEMNEJ - POZIOM PODSTAWOWY Język polski % Język niemiecki ,79% Język angielski ,24% Język francuski 68 0,22% Język rosyjski 136 0,44% Język włoski 49 0,16% Język hiszpański 51 0,16% Matematyka % PRZEDMIOT DODATKOWY W CZĘŚCI PISEMNEJ - POZIOM ROZSZERZONY5 Język polski ,39% Język niemiecki 785 1,44% Język angielski ,46% Język francuski 63 0,12% Język rosyjski 57 0,10% Język włoski 66 0,12% Język hiszpański 68 0,12% Historia ,67% Wiedza o społeczeństwie ,91% Biologia ,43% Chemia ,63% Fizyka ,47% Matematyka ,54% Geografia ,15% Historia muzyki 81 0,15% Historia sztuki 329 0,60% Informatyka 823 1,51% Język łaciński i kultura antyczna 10 0,02% Filozofia 94 0,17% 4 Dane wygenerowane dn r. 5 Ze względu na to, że zdający mógł wybrać kilka przedmiotów dodatkowych, 100% stanowi tu suma wszystkich wyborów na poziomie rozszerzonym, czyli liczba RPL/ M_172_informacja_media.docx Strona 5 /12

6 NOWA FORMUŁA - PODSTAWA PROGRAMOWA (ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADECTWO LUB ANEKS) bez dysleksji z dysleksją razem Liczba zdających NOWA FORMUŁA - PODSTAWA PROGRAMOWA (ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADECTWO) PRZEDMIOT LICZBA PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY W CZĘŚCI PISEMNEJ - POZIOM PODSTAWOWY Język polski 206 Język niemiecki 19 Język angielski 690 Język francuski 1 Język rosyjski 4 Język włoski 1 Język hiszpański 1 Matematyka 3160 PRZEDMIOT DODATKOWY W CZĘŚCI PISEMNEJ - POZIOM ROZSZERZONY Język polski 35 Język niemiecki 5 Język angielski 94 Język francuski 1 Język włoski 2 Historia 29 Wiedza o społeczeństwie 59 Biologia 81 Chemia 35 Fizyka 9 Matematyka 30 Geografia 53 Historia muzyki 1 Historia sztuki 2 Informatyka 2 Filozofia 4 NOWA FORMUŁA - PODSTAWA PROGRAMOWA (ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH UBIEGAJĄCY SIĘ O ANEKS) PRZEDMIOT LICZBA PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY W CZĘŚCI PISEMNEJ - POZIOM PODSTAWOWY Język polski 59 Język niemiecki 2 Język angielski 109 Język francuski 1 Język włoski 1 Matematyka 323 PRZEDMIOT DODATKOWY W CZĘŚCI PISEMNEJ - POZIOM ROZSZERZONY Język polski 192 Język niemiecki 22 Język polski 192 Język niemiecki 22 Język angielski 421 Język francuski 9 Język rosyjski 4 Język włoski 9 Język hiszpański 10 Historia 75 Wiedza o społeczeństwie 123 Biologia 1432 Chemia 1289 RPL/ M_172_informacja_media.docx Strona 6 /12

7 PRZEDMIOT LICZBA Fizyka 91 Matematyka 392 Geografia 90 Historia muzyki 2 Historia sztuki 21 Informatyka 22 Język łaciński i kultura antyczna 4 Filozofia 16 STARA FORMUŁA - STANDARDY WYMAGAŃ (PRZYSTĘPUJĄCY PO RAZ PIERWSZY) bez dysleksji z dysleksją razem Liczba zdających PRZEDMIOT LICZBA PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY W CZĘŚCI PISEMNEJ - POZIOM PODSTAWOWY Język polski 284 Język niemiecki 16 Język angielski 247 Język rosyjski 19 Język włoski 2 Matematyka 284 PRZEDMIOT DODATKOWY W CZĘŚCI PISEMNEJ PRZEDMIOT POZIOM LICZBA Język polski rozszerzony 12 Język niemiecki podstawowy 1 Język angielski rozszerzony 14 Język rosyjski podstawowy 1 Język włoski rozszerzony 2 Historia podstawowy 6 Historia rozszerzony 4 Wiedza o społeczeństwie podstawowy 6 Wiedza o społeczeństwie rozszerzony 5 Biologia podstawowy 6 Biologia rozszerzony 7 Chemia podstawowy 2 Chemia rozszerzony 2 Fizyka i astronomia podstawowy 3 Fizyka i astronomia rozszerzony 1 Matematyka rozszerzony 2 Geografia podstawowy 8 Geografia rozszerzony 5 Historia sztuki podstawowy 1 Historia sztuki rozszerzony 1 Informatyka podstawowy 4 Informatyka rozszerzony 2 Język łaciński i kultura antyczna podstawowy 1 Filozofia podstawowy 1 RPL/ M_172_informacja_media.docx Strona 7 /12

8 STARA FORMUŁA - STANDARDY WYMAGAŃ (ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADECTWO LUB ANEKS) bez dysleksji z dysleksją razem Liczba zdających STARA FORMUŁA - STANDARDY WYMAGAŃ (ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADECTWO) PRZEDMIOT CZĘŚĆ POZIOM LICZBA PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY Język polski pisemna podstawowy 138 Język polski ustna bez określenia poziomu 160 Język niemiecki pisemna podstawowy 29 Język niemiecki ustna bez określenia poziomu 25 Język angielski pisemna podstawowy 434 Język angielski ustna bez określenia poziomu 364 Język francuski pisemna podstawowy 1 Język francuski ustna bez określenia poziomu 1 Język rosyjski pisemna podstawowy 3 Język rosyjski ustna bez określenia poziomu 6 Język hiszpański ustna bez określenia poziomu 2 Matematyka pisemna podstawowy 2566 PRZEDMIOT DODATKOWY Język polski pisemna rozszerzony 3 Język niemiecki pisemna podstawowy 1 Język niemiecki pisemna rozszerzony 2 Język niemiecki ustna bez określenia poziomu 1 Język angielski pisemna podstawowy 2 Język angielski pisemna rozszerzony 15 Język angielski ustna bez określenia poziomu 1 Język francuski pisemna podstawowy 1 Język francuski ustna bez określenia poziomu 1 Historia pisemna podstawowy 6 Historia pisemna rozszerzony 6 Wiedza o społeczeństwie pisemna podstawowy 4 Wiedza o społeczeństwie pisemna rozszerzony 7 Biologia pisemna podstawowy 17 Biologia pisemna rozszerzony 34 Chemia pisemna podstawowy 2 Chemia pisemna rozszerzony 22 Fizyka i astronomia pisemna podstawowy 3 Matematyka pisemna podstawowy 1 Matematyka pisemna rozszerzony 7 Geografia pisemna podstawowy 3 Geografia pisemna rozszerzony 2 Historia sztuki pisemna podstawowy 1 Informatyka pisemna rozszerzony 2 Filozofia pisemna podstawowy 1 STARA FORMUŁA - STANDARDY WYMAGAŃ (ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH UBIEGAJĄCY SIĘ O ANEKS) PRZEDMIOT CZĘŚĆ POZIOM LICZBA PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY Język polski pisemna podstawowy 22 Język angielski pisemna podstawowy 42 Matematyka pisemna podstawowy 100 PRZEDMIOT DODATKOWY Język polski pisemna rozszerzony 39 Język niemiecki pisemna podstawowy 4 Język niemiecki pisemna rozszerzony 10 Język angielski pisemna podstawowy 3 RPL/ M_172_informacja_media.docx Strona 8 /12

9 PRZEDMIOT CZĘŚĆ POZIOM LICZBA Język angielski pisemna rozszerzony 129 Język francuski pisemna podstawowy 2 Język francuski pisemna rozszerzony 2 Język rosyjski pisemna podstawowy 1 Język rosyjski pisemna rozszerzony 3 Język włoski pisemna podstawowy 1 Język włoski pisemna rozszerzony 1 Język hiszpański pisemna podstawowy 3 Język hiszpański pisemna rozszerzony 2 Historia pisemna podstawowy 7 Historia pisemna rozszerzony 21 Wiedza o społeczeństwie pisemna podstawowy 9 Wiedza o społeczeństwie pisemna rozszerzony 43 Biologia pisemna podstawowy 42 Biologia pisemna rozszerzony 392 Chemia pisemna podstawowy 45 Chemia pisemna rozszerzony 368 Fizyka i astronomia pisemna podstawowy 29 Fizyka i astronomia pisemna rozszerzony 33 Matematyka pisemna podstawowy 1 Matematyka pisemna rozszerzony 130 Geografia pisemna podstawowy 6 Geografia pisemna rozszerzony 20 Historia muzyki pisemna rozszerzony 1 Historia sztuki pisemna podstawowy 1 Historia sztuki pisemna rozszerzony 11 Informatyka pisemna podstawowy 6 Informatyka pisemna rozszerzony 8 Język łaciński i kultura antyczna pisemna podstawowy 1 Język łaciński i kultura antyczna pisemna rozszerzony 1 Filozofia pisemna podstawowy 3 Filozofia pisemna rozszerzony 5 RPL/ M_172_informacja_media.docx Strona 9 /12

10 DOSTOSOWANIA Zdający z dysleksją stanowią 5,81% zgłoszonych do nowej matury. Do matury według starej formuły przystąpi 1,48% osób z dysleksją. Do egzaminu z matematyki zgłoszono 49 osób z dyskalkulią, co stanowi 0,21% przystępujących do egzaminu maturalnego. 249 zdających piszących arkusze dostosowane stanowi 0,67% zdających maturę w nowej formule. Zdający z dysfunkcjami nowa matura Liczba zdających Zdający z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 77 Słabowidzący 57 Słabosłyszący 82 Niesłyszący 32 Niewidomi 1 Arkusze dostosowane z poszczególnych przedmiotów Piszący arkusze dostosowane Liczba język polski arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom podstawowy 68 język polski arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom rozszerzony 5 język polski arkusz dla słabowidzącego 16 pkt poziom podstawowy 46 język polski arkusz dla słabowidzącego 16 pkt poziom rozszerzony 16 język polski arkusz dla niewidomych czarnodruk poziom podstawowy 1 język polski arkusz dla słabosłyszącego poziom podstawowy 76 język polski arkusz dla słabosłyszącego poziom rozszerzony 11 język polski arkusz dla niesłyszącego poziom podstawowy 27 język polski arkusz dla niesłyszącego poziom rozszerzony 5 język angielski arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom podstawowy 59 język angielski arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom rozszerzony 28 język angielski arkusz dla słabowidzącego 16 pkt poziom podstawowy 45 język angielski arkusz dla słabowidzącego 16 pkt poziom rozszerzony 20 język angielski arkusz dla niewidomego czarnodruk poziom podstawowy 1 język angielski arkusz dla słabosłyszącego poziom podstawowy 74 język angielski arkusz dla słabosłyszącego poziom rozszerzony 22 język angielski arkusz dla niesłyszącego poziom podstawowy 20 język angielski arkusz dla niesłyszącego poziom rozszerzony 4 język francuski arkusz dla słabosłyszącego poziom rozszerzony 1 język niemiecki arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom podstawowy 8 język niemiecki arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom rozszerzony 2 język niemiecki arkusz dla słabowidzącego 16 pkt poziom podstawowy 4 RPL/ M_172_informacja_media.docx Strona 10 /12

11 Piszący arkusze dostosowane Liczba język niemiecki arkusz dla słabowidzącego 16 pkt poziom rozszerzony 2 język niemiecki arkusz dla słabosłyszącego poziom podstawowy 6 język niemiecki arkusz dla słabosłyszącego poziom rozszerzony 1 język niemiecki arkusz dla niesłyszącego poziom podstawowy 5 język niemiecki arkusz dla niesłyszącego poziom rozszerzony 2 język rosyjski arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom podstawowy 1 język rosyjski arkusz dla słabowidzącego 16 pkt poziom podstawowy 1 język włoski arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom podstawowy 1 język włoski arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom rozszerzony 1 biologia arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom rozszerzony 9 biologia arkusz dla słabowidzącego 16 pkt poziom rozszerzony 4 biologia arkusz dla słabosłyszącego poziom rozszerzony 19 biologia arkusz dla niesłyszącego poziom rozszerzony 8 chemia arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom rozszerzony 5 chemia arkusz dla słabowidzącego 16 pkt poziom rozszerzony 6 chemia arkusz dla słabosłyszącego poziom rozszerzony 7 chemia arkusz dla niesłyszącego poziom rozszerzony 3 fizyka arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom rozszerzony 4 fizyka arkusz dla słabowidzącego 16 pkt poziom rozszerzony 2 fizyka arkusz dla słabosłyszącego poziom rozszerzony 8 fizyka arkusz dla niesłyszącego poziom rozszerzony 1 geografia arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom rozszerzony 11 geografia arkusz dla słabowidzącego 16 pkt poziom rozszerzony 16 geografia arkusz dla niewidomego czarnodruk poziom rozszerzony 1 geografia arkusz dla słabosłyszącego poziom rozszerzony 16 geografia arkusz dla niesłyszącego poziom rozszerzony 4 historia arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom rozszerzony 16 historia arkusz dla słabowidzącego 16 pkt poziom rozszerzony 6 historia arkusz dla słabosłyszącego poziom rozszerzony 9 historia arkusz dla niesłyszącego poziom rozszerzony 1 historia muzyki arkusz dla słabosłyszącego poziom rozszerzony 1 historia sztuki arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom rozszerzony 2 matematyka arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom podstawowy 77 matematyka arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom rozszerzony 21 matematyka arkusz dla słabowidzącego 16 pkt poziom podstawowy 57 matematyka arkusz dla słabowidzącego 16 pkt poziom rozszerzony 8 matematyka arkusz dla niewidomego czarnodruk poziom podstawowy 1 matematyka arkusz dla słabosłyszącego poziom podstawowy 82 matematyka arkusz dla słabosłyszącego poziom rozszerzony 14 matematyka arkusz dla niesłyszącego poziom podstawowy 32 matematyka arkusz dla niesłyszącego poziom rozszerzony 6 wiedza o społeczeństwie arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom rozszerzony 5 wiedza o społeczeństwie arkusz dla słabosłyszącego poziom rozszerzony 10 informatyka arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom rozszerzony 4 RPL/ M_172_informacja_media.docx Strona 11 /12

12 Piszący arkusze dostosowane Liczba informatyka arkusz dla słabowidzącego 16 pkt poziom rozszerzony 1 informatyka arkusz dla słabosłyszącego poziom rozszerzony 3 informatyka arkusz dla niesłyszącego poziom rozszerzony 1 Piszący arkusze dostosowane Liczba język polski arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom podstawowy 2 język polski arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom rozszerzony 1 język polski arkusz dla niewidomych brajl poziom rozszerzony 1 język polski arkusz dla niesłyszącego poziom podstawowy 2 język angielski arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom podstawowy 2 język angielski arkusz dla niewidomego brajl poziom rozszerzony 1 język angielski arkusz dla niesłyszącego poziom podstawowy 3 historia arkusz dla niesłyszącego poziom rozszerzony 1 matematyka arkusz dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera poziom podstawowy 2 matematyka arkusz dla słabowidzącego 16 pkt poziom podstawowy 1 matematyka arkusz dla niesłyszącego poziom podstawowy 7 RPL/ M_172_informacja_media.docx Strona 12 /12

13 ABITURIENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W POWIATACH Język polski będziński podstawowy 10 będziński podstawowy 541 bielski podstawowy 3 będziński rozszerzony 64 bielski rozszerzony 1 bielski podstawowy 303 cieszyński podstawowy 14 bielski rozszerzony 38 cieszyński rozszerzony 1 cieszyński podstawowy 1167 częstochowski podstawowy 2 cieszyński rozszerzony 221 gliwicki podstawowy 4 częstochowski podstawowy 70 gliwicki rozszerzony 2 częstochowski rozszerzony 18 lubliniecki podstawowy 2 gliwicki podstawowy 294 mikołowski podstawowy 10 gliwicki rozszerzony 42 myszkowski podstawowy 4 kłobucki podstawowy 233 pszczyński podstawowy 3 kłobucki rozszerzony 40 raciborski podstawowy 9 lubliniecki podstawowy 401 raciborski rozszerzony 1 lubliniecki rozszerzony 69 rybnicki podstawowy 1 mikołowski podstawowy 474 tarnogórski podstawowy 26 mikołowski rozszerzony 58 bieruńsko-lędziński rozszerzony 1 myszkowski podstawowy 326 wodzisławski podstawowy 10 myszkowski rozszerzony 45 zawierciański podstawowy 13 pszczyński podstawowy 705 zawierciański rozszerzony 1 pszczyński rozszerzony 76 żywiecki podstawowy 15 raciborski podstawowy 864 Bielsko-Biała podstawowy 29 raciborski rozszerzony 173 Bielsko-Biała rozszerzony 6 rybnicki podstawowy 129 Bytom podstawowy 26 rybnicki rozszerzony 13 Bytom rozszerzony 1 tarnogórski podstawowy 1196 Chorzów podstawowy 18 tarnogórski rozszerzony 218 Chorzów rozszerzony 2 bieruńsko-lędziński podstawowy 383 Częstochowa podstawowy 27 bieruńsko-lędziński rozszerzony 52 Częstochowa rozszerzony 10 wodzisławski podstawowy 1057 Dąbrowa Górnicza podstawowy 10 wodzisławski rozszerzony 157 Dąbrowa Górnicza rozszerzony 3 zawierciański podstawowy 879 Gliwice podstawowy 25 zawierciański rozszerzony 241 Gliwice rozszerzony 7 żywiecki podstawowy 1285 Jastrzębie-Zdrój podstawowy 8 żywiecki rozszerzony 227 Jastrzębie-Zdrój rozszerzony 3 Bielsko-Biała podstawowy 2489 Jaworzno podstawowy 8 Bielsko-Biała rozszerzony 486 Katowice podstawowy 43 Bytom podstawowy 1119 Katowice rozszerzony 10 Bytom rozszerzony 172 Mysłowice podstawowy 5 Chorzów podstawowy 912 Piekary Śląskie podstawowy 5 Chorzów rozszerzony 159 Ruda Śląska podstawowy 9 Częstochowa podstawowy 3162 Ruda Śląska rozszerzony 1 Częstochowa rozszerzony 661 Rybnik podstawowy 15 Dąbrowa Górnicza podstawowy 960 Rybnik rozszerzony 1 Dąbrowa Górnicza rozszerzony 170 Siemianowice Śląskie podstawowy 6 Gliwice podstawowy 1616 Sosnowiec podstawowy 30 Gliwice rozszerzony 267 Świętochłowice podstawowy 3 Jastrzębie-Zdrój podstawowy 768 Tychy podstawowy 16 Jastrzębie-Zdrój rozszerzony 107 Tychy rozszerzony 1 Jaworzno podstawowy 640 Zabrze podstawowy 29 Jaworzno rozszerzony 88 Zabrze rozszerzony 2 Katowice podstawowy 2633 Żory podstawowy 6 Katowice rozszerzony 429 Mysłowice podstawowy 346 Mysłowice rozszerzony 46 Wykaz powiatów: strona 1 z 22

14 Powiat Poziom Liczba Piekary Śląskie podstawowy 187 Piekary Śląskie rozszerzony 8 Ruda Śląska podstawowy 697 Ruda Śląska rozszerzony 74 Rybnik podstawowy 1544 Rybnik rozszerzony 296 Siemianowice Śląskie podstawowy 228 Siemianowice Śląskie rozszerzony 23 Sosnowiec podstawowy 1210 Sosnowiec rozszerzony 199 Świętochłowice podstawowy 136 Świętochłowice rozszerzony 27 Tychy podstawowy 948 Tychy rozszerzony 143 Zabrze podstawowy 1040 Zabrze rozszerzony 161 Żory podstawowy 539 Żory rozszerzony 85 Wykaz powiatów: strona 2 z 22

15 Język angielski będziński podstawowy 16 będziński podstawowy 521 będziński rozszerzony 2 będziński rozszerzony 228 bielski podstawowy 6 bielski podstawowy 304 bielski rozszerzony 2 bielski rozszerzony 166 cieszyński podstawowy 20 cieszyński podstawowy 1151 cieszyński rozszerzony 4 cieszyński rozszerzony 717 częstochowski podstawowy 7 częstochowski podstawowy 53 gliwicki podstawowy 2 częstochowski rozszerzony 21 gliwicki rozszerzony 1 gliwicki podstawowy 277 kłobucki podstawowy 7 gliwicki rozszerzony 164 kłobucki rozszerzony 1 kłobucki podstawowy 233 lubliniecki podstawowy 4 kłobucki rozszerzony 79 lubliniecki rozszerzony 1 lubliniecki podstawowy 299 mikołowski podstawowy 11 lubliniecki rozszerzony 187 myszkowski podstawowy 10 mikołowski podstawowy 454 myszkowski rozszerzony 3 mikołowski rozszerzony 230 pszczyński podstawowy 13 mikołowski dwujęzyczny 1 pszczyński rozszerzony 2 myszkowski podstawowy 269 raciborski podstawowy 13 myszkowski rozszerzony 118 raciborski rozszerzony 3 pszczyński podstawowy 691 rybnicki podstawowy 5 pszczyński rozszerzony 407 tarnogórski podstawowy 25 raciborski podstawowy 706 tarnogórski rozszerzony 3 raciborski rozszerzony 395 bieruńsko-lędziński podstawowy 2 raciborski dwujęzyczny 4 bieruńsko-lędziński rozszerzony 1 rybnicki podstawowy 124 wodzisławski podstawowy 17 rybnicki rozszerzony 45 wodzisławski rozszerzony 7 tarnogórski podstawowy 1069 zawierciański podstawowy 31 tarnogórski rozszerzony 580 zawierciański rozszerzony 3 bieruńsko-lędziński podstawowy 361 żywiecki podstawowy 33 bieruńsko-lędziński rozszerzony 166 żywiecki rozszerzony 3 wodzisławski podstawowy 1011 Bielsko-Biała podstawowy 43 wodzisławski rozszerzony 562 Bielsko-Biała rozszerzony 11 wodzisławski dwujęzyczny 11 Bytom podstawowy 37 zawierciański podstawowy 881 Bytom rozszerzony 12 zawierciański rozszerzony 460 Chorzów podstawowy 26 żywiecki podstawowy 1266 Chorzów rozszerzony 6 żywiecki rozszerzony 598 Częstochowa podstawowy 67 Bielsko-Biała podstawowy 2445 Częstochowa rozszerzony 23 Bielsko-Biała rozszerzony 1564 Dąbrowa Górnicza podstawowy 16 Bielsko-Biała dwujęzyczny 1 Dąbrowa Górnicza rozszerzony 5 Bytom podstawowy 1068 Gliwice podstawowy 37 Bytom rozszerzony 520 Gliwice rozszerzony 8 Chorzów podstawowy 874 Jastrzębie-Zdrój podstawowy 15 Chorzów rozszerzony 524 Jastrzębie-Zdrój rozszerzony 3 Częstochowa podstawowy 3104 Jaworzno podstawowy 15 Częstochowa rozszerzony 1735 Jaworzno rozszerzony 1 Częstochowa dwujęzyczny 2 Katowice podstawowy 65 Dąbrowa Górnicza podstawowy 935 Katowice rozszerzony 17 Dąbrowa Górnicza rozszerzony 482 Mysłowice podstawowy 5 Dąbrowa Górnicza dwujęzyczny 10 Mysłowice rozszerzony 1 Gliwice podstawowy 1473 Piekary Śląskie podstawowy 6 Gliwice rozszerzony 900 Piekary Śląskie rozszerzony 2 Gliwice dwujęzyczny 1 Ruda Śląska podstawowy 21 Jastrzębie-Zdrój podstawowy 760 Ruda Śląska rozszerzony 7 Jastrzębie-Zdrój rozszerzony 368 Rybnik podstawowy 26 Jaworzno podstawowy 622 Rybnik rozszerzony 5 Jaworzno rozszerzony 329 Wykaz powiatów: strona 3 z 22

16 Siemianowice Śląskie podstawowy 8 Jaworzno dwujęzyczny 8 Siemianowice Śląskie rozszerzony 3 Katowice podstawowy 2542 Sosnowiec podstawowy 41 Katowice rozszerzony 1460 Sosnowiec rozszerzony 7 Katowice dwujęzyczny 10 Świętochłowice podstawowy 3 Mysłowice podstawowy 340 Świętochłowice rozszerzony 1 Mysłowice rozszerzony 140 Tychy podstawowy 25 Piekary Śląskie podstawowy 196 Tychy rozszerzony 2 Piekary Śląskie rozszerzony 92 Zabrze podstawowy 40 Ruda Śląska podstawowy 685 Zabrze rozszerzony 7 Ruda Śląska rozszerzony 323 Żory podstawowy 10 Rybnik podstawowy 1537 Żory rozszerzony 1 Rybnik rozszerzony 901 Rybnik dwujęzyczny 14 Siemianowice Śląskie podstawowy 218 Siemianowice Śląskie rozszerzony 104 Sosnowiec podstawowy 1182 Sosnowiec rozszerzony 589 Świętochłowice podstawowy 127 Świętochłowice rozszerzony 68 Tychy podstawowy 935 Tychy rozszerzony 579 Zabrze podstawowy 956 Zabrze rozszerzony 520 Zabrze dwujęzyczny 5 Żory podstawowy 546 Żory rozszerzony 276 Żory dwujęzyczny 1 Wykaz powiatów: strona 4 z 22

17 Język niemiecki będziński podstawowy 1 będziński podstawowy 29 myszkowski podstawowy 1 będziński rozszerzony 7 raciborski podstawowy 2 bielski podstawowy 3 raciborski rozszerzony 1 bielski rozszerzony 2 tarnogórski podstawowy 9 cieszyński podstawowy 24 wodzisławski podstawowy 2 cieszyński rozszerzony 22 zawierciański podstawowy 1 częstochowski podstawowy 19 żywiecki podstawowy 2 częstochowski rozszerzony 3 Bielsko-Biała rozszerzony 2 gliwicki podstawowy 21 Bytom podstawowy 3 gliwicki rozszerzony 4 Bytom rozszerzony 1 kłobucki podstawowy 10 Chorzów podstawowy 3 kłobucki rozszerzony 3 Częstochowa podstawowy 6 lubliniecki podstawowy 105 Częstochowa rozszerzony 3 lubliniecki rozszerzony 48 Gliwice podstawowy 2 mikołowski podstawowy 21 Gliwice rozszerzony 1 mikołowski rozszerzony 3 Jastrzębie-Zdrój podstawowy 1 myszkowski podstawowy 64 Jastrzębie-Zdrój rozszerzony 1 myszkowski rozszerzony 17 Jaworzno podstawowy 1 pszczyński podstawowy 19 Katowice podstawowy 4 pszczyński rozszerzony 26 Katowice rozszerzony 1 raciborski podstawowy 157 Mysłowice podstawowy 1 raciborski rozszerzony 76 Ruda Śląska podstawowy 1 raciborski dwujęzyczny 10 Ruda Śląska rozszerzony 1 rybnicki podstawowy 4 Sosnowiec podstawowy 3 rybnicki rozszerzony 2 Tychy podstawowy 5 tarnogórski podstawowy 150 Tychy rozszerzony 1 tarnogórski rozszerzony 67 Zabrze podstawowy 3 bieruńsko-lędziński podstawowy 21 bieruńsko-lędziński rozszerzony 1 wodzisławski podstawowy 50 wodzisławski rozszerzony 39 zawierciański podstawowy 23 zawierciański rozszerzony 14 żywiecki podstawowy 38 żywiecki rozszerzony 19 Bielsko-Biała podstawowy 38 Bielsko-Biała rozszerzony 34 Bytom podstawowy 63 Bytom rozszerzony 29 Chorzów podstawowy 26 Chorzów rozszerzony 18 Częstochowa podstawowy 113 Częstochowa rozszerzony 41 Dąbrowa Górnicza podstawowy 42 Dąbrowa Górnicza rozszerzony 21 Gliwice podstawowy 152 Gliwice rozszerzony 106 Gliwice dwujęzyczny 1 Jastrzębie-Zdrój podstawowy 12 Jastrzębie-Zdrój rozszerzony 10 Jaworzno podstawowy 28 Jaworzno rozszerzony 14 Katowice podstawowy 66 Katowice rozszerzony 51 Katowice dwujęzyczny 1 Mysłowice podstawowy 16 Mysłowice rozszerzony 5 Wykaz powiatów: strona 5 z 22

18 Powiat Poziom Liczba Piekary Śląskie podstawowy 1 Ruda Śląska podstawowy 15 Ruda Śląska rozszerzony 4 Rybnik podstawowy 18 Rybnik rozszerzony 33 Siemianowice Śląskie podstawowy 17 Siemianowice Śląskie rozszerzony 12 Sosnowiec podstawowy 27 Sosnowiec rozszerzony 13 Świętochłowice podstawowy 14 Świętochłowice rozszerzony 2 Tychy podstawowy 24 Tychy rozszerzony 12 Zabrze podstawowy 83 Zabrze rozszerzony 49 Zabrze dwujęzyczny 6 Żory podstawowy 3 Żory rozszerzony 5 Wykaz powiatów: strona 6 z 22

19 Język francuski żywiecki podstawowy 1 będziński rozszerzony 1 Bielsko-Biała rozszerzony 1 bielski podstawowy 1 Chorzów podstawowy 1 bielski rozszerzony 1 Częstochowa podstawowy 1 cieszyński rozszerzony 8 Gliwice rozszerzony 1 mikołowski podstawowy 1 Rybnik podstawowy 1 mikołowski dwujęzyczny 1 myszkowski rozszerzony 1 pszczyński podstawowy 1 pszczyński rozszerzony 9 raciborski podstawowy 1 tarnogórski podstawowy 1 tarnogórski rozszerzony 1 wodzisławski podstawowy 1 wodzisławski rozszerzony 3 zawierciański rozszerzony 1 żywiecki podstawowy 1 żywiecki rozszerzony 1 Bielsko-Biała podstawowy 2 Bielsko-Biała rozszerzony 5 Bytom podstawowy 1 Bytom rozszerzony 1 Chorzów podstawowy 4 Chorzów rozszerzony 1 Częstochowa podstawowy 6 Częstochowa rozszerzony 7 Dąbrowa Górnicza podstawowy 2 Gliwice podstawowy 4 Gliwice rozszerzony 6 Jastrzębie-Zdrój rozszerzony 3 Jaworzno rozszerzony 1 Katowice podstawowy 32 Katowice rozszerzony 8 Katowice dwujęzyczny 53 Ruda Śląska podstawowy 3 Ruda Śląska rozszerzony 4 Rybnik podstawowy 2 Rybnik rozszerzony 1 Sosnowiec podstawowy 2 Sosnowiec rozszerzony 1 Sosnowiec dwujęzyczny 1 Tychy podstawowy 2 Tychy rozszerzony 1 Zabrze podstawowy 3 Zabrze rozszerzony 7 Żory rozszerzony 1 Wykaz powiatów: strona 7 z 22

20 Język rosyjski lubliniecki rozszerzony 1 będziński podstawowy 4 tarnogórski podstawowy 1 będziński rozszerzony 1 zawierciański rozszerzony 1 cieszyński podstawowy 1 Bytom podstawowy 3 cieszyński rozszerzony 4 Częstochowa podstawowy 3 kłobucki rozszerzony 1 Dąbrowa Górnicza podstawowy 3 lubliniecki podstawowy 1 Katowice podstawowy 4 mikołowski podstawowy 5 Katowice rozszerzony 1 pszczyński podstawowy 1 Mysłowice podstawowy 2 raciborski podstawowy 1 Rybnik podstawowy 1 raciborski rozszerzony 3 Sosnowiec podstawowy 4 bieruńsko-lędziński podstawowy 11 Tychy podstawowy 1 bieruńsko-lędziński rozszerzony 6 Zabrze podstawowy 1 wodzisławski podstawowy 1 Żory podstawowy 1 zawierciański podstawowy 2 żywiecki podstawowy 5 żywiecki rozszerzony 5 Bielsko-Biała podstawowy 14 Bielsko-Biała rozszerzony 5 Bielsko-Biała dwujęzyczny 1 Bytom podstawowy 6 Bytom rozszerzony 2 Chorzów podstawowy 1 Chorzów rozszerzony 2 Częstochowa podstawowy 3 Częstochowa rozszerzony 3 Dąbrowa Górnicza podstawowy 7 Dąbrowa Górnicza rozszerzony 2 Gliwice podstawowy 4 Gliwice rozszerzony 1 Jastrzębie-Zdrój podstawowy 2 Jastrzębie-Zdrój rozszerzony 1 Jaworzno podstawowy 3 Katowice podstawowy 20 Katowice rozszerzony 9 Mysłowice podstawowy 3 Ruda Śląska podstawowy 2 Ruda Śląska rozszerzony 1 Rybnik podstawowy 6 Rybnik rozszerzony 4 Sosnowiec podstawowy 28 Sosnowiec rozszerzony 7 Tychy podstawowy 2 Tychy rozszerzony 2 Zabrze podstawowy 7 Żory rozszerzony 2 Wykaz powiatów: strona 8 z 22

21 Język hiszpański cieszyński podstawowy 1 cieszyński rozszerzony 3 tarnogórski podstawowy 1 pszczyński podstawowy 3 Bielsko-Biała rozszerzony 1 pszczyński rozszerzony 6 Częstochowa rozszerzony 1 raciborski podstawowy 3 Sosnowiec podstawowy 1 raciborski rozszerzony 5 tarnogórski podstawowy 1 bieruńsko-lędziński podstawowy 4 bieruńsko-lędziński rozszerzony 3 wodzisławski podstawowy 4 wodzisławski rozszerzony 2 zawierciański podstawowy 1 zawierciański rozszerzony 2 żywiecki podstawowy 1 żywiecki rozszerzony 5 Bielsko-Biała podstawowy 5 Bielsko-Biała rozszerzony 6 Bytom rozszerzony 1 Chorzów podstawowy 5 Chorzów rozszerzony 8 Częstochowa podstawowy 2 Częstochowa rozszerzony 7 Dąbrowa Górnicza podstawowy 3 Dąbrowa Górnicza rozszerzony 6 Gliwice podstawowy 3 Gliwice rozszerzony 2 Jastrzębie-Zdrój podstawowy 1 Jastrzębie-Zdrój rozszerzony 1 Katowice podstawowy 9 Katowice rozszerzony 12 Katowice dwujęzyczny 23 Mysłowice podstawowy 1 Mysłowice rozszerzony 1 Piekary Śląskie rozszerzony 1 Ruda Śląska rozszerzony 1 Rybnik podstawowy 4 Rybnik rozszerzony 2 Sosnowiec podstawowy 2 Sosnowiec rozszerzony 1 Zabrze rozszerzony 2 Żory rozszerzony 2 Wykaz powiatów: strona 9 z 22

22 Język włoski Bielsko-Biała rozszerzony 1 będziński podstawowy 1 Częstochowa podstawowy 1 będziński rozszerzony 3 Gliwice podstawowy 1 bielski podstawowy 1 Gliwice rozszerzony 1 bielski rozszerzony 1 Katowice podstawowy 1 cieszyński rozszerzony 1 Siemianowice Śląskie rozszerzony 1 mikołowski podstawowy 1 mikołowski rozszerzony 1 raciborski podstawowy 1 raciborski rozszerzony 1 tarnogórski podstawowy 1 tarnogórski rozszerzony 1 wodzisławski rozszerzony 1 żywiecki podstawowy 1 żywiecki rozszerzony 1 Bielsko-Biała podstawowy 7 Bielsko-Biała rozszerzony 12 Chorzów podstawowy 12 Chorzów rozszerzony 12 Częstochowa podstawowy 1 Częstochowa rozszerzony 8 Dąbrowa Górnicza podstawowy 3 Dąbrowa Górnicza rozszerzony 1 Gliwice rozszerzony 1 Jastrzębie-Zdrój podstawowy 1 Jastrzębie-Zdrój rozszerzony 1 Katowice podstawowy 17 Katowice rozszerzony 24 Ruda Śląska podstawowy 1 Ruda Śląska rozszerzony 1 Rybnik rozszerzony 2 Sosnowiec podstawowy 3 Sosnowiec rozszerzony 3 Tychy rozszerzony 1 Żory rozszerzony 1 Wykaz powiatów: strona 10 z 22

23 Matematyka będziński podstawowy 63 będziński podstawowy 608 będziński rozszerzony 1 będziński rozszerzony 116 bielski podstawowy 25 bielski podstawowy 337 cieszyński podstawowy 62 bielski rozszerzony 72 cieszyński rozszerzony 4 cieszyński podstawowy 1250 częstochowski podstawowy 25 cieszyński rozszerzony 336 gliwicki podstawowy 32 częstochowski podstawowy 85 kłobucki podstawowy 16 częstochowski rozszerzony 11 kłobucki rozszerzony 1 gliwicki podstawowy 332 lubliniecki podstawowy 19 gliwicki rozszerzony 31 lubliniecki rozszerzony 1 kłobucki podstawowy 280 mikołowski podstawowy 48 kłobucki rozszerzony 36 mikołowski rozszerzony 3 lubliniecki podstawowy 439 myszkowski podstawowy 26 lubliniecki rozszerzony 144 myszkowski rozszerzony 2 mikołowski podstawowy 513 pszczyński podstawowy 24 mikołowski rozszerzony 116 pszczyński rozszerzony 3 myszkowski podstawowy 371 raciborski podstawowy 72 myszkowski rozszerzony 91 raciborski rozszerzony 1 pszczyński podstawowy 745 rybnicki podstawowy 8 pszczyński rozszerzony 245 tarnogórski podstawowy 152 raciborski podstawowy 957 tarnogórski rozszerzony 7 raciborski rozszerzony 256 bieruńsko-lędziński podstawowy 33 rybnicki podstawowy 148 bieruńsko-lędziński rozszerzony 1 rybnicki rozszerzony 22 wodzisławski podstawowy 57 tarnogórski podstawowy 1347 wodzisławski rozszerzony 2 tarnogórski rozszerzony 303 zawierciański podstawowy 122 bieruńsko-lędziński podstawowy 413 zawierciański rozszerzony 2 bieruńsko-lędziński rozszerzony 99 żywiecki podstawowy 117 wodzisławski podstawowy 1121 żywiecki rozszerzony 6 wodzisławski rozszerzony 288 Bielsko-Biała podstawowy 173 wodzisławski dwujęzyczny 25 Bielsko-Biała rozszerzony 8 zawierciański podstawowy 1011 Bytom podstawowy 141 zawierciański rozszerzony 216 Bytom rozszerzony 10 żywiecki podstawowy 1404 Chorzów podstawowy 97 żywiecki rozszerzony 342 Chorzów rozszerzony 6 Bielsko-Biała podstawowy 2678 Częstochowa podstawowy 264 Bielsko-Biała rozszerzony 729 Częstochowa rozszerzony 15 Bielsko-Biała dwujęzyczny 4 Dąbrowa Górnicza podstawowy 85 Bytom podstawowy 1248 Dąbrowa Górnicza rozszerzony 5 Bytom rozszerzony 273 Gliwice podstawowy 129 Chorzów podstawowy 1031 Gliwice rozszerzony 14 Chorzów rozszerzony 201 Jastrzębie-Zdrój podstawowy 60 Częstochowa podstawowy 3517 Jastrzębie-Zdrój rozszerzony 4 Częstochowa rozszerzony 772 Jaworzno podstawowy 73 Dąbrowa Górnicza podstawowy 1061 Jaworzno rozszerzony 1 Dąbrowa Górnicza rozszerzony 197 Katowice podstawowy 280 Gliwice podstawowy 1727 Katowice rozszerzony 17 Gliwice rozszerzony 488 Mysłowice podstawowy 33 Jastrzębie-Zdrój podstawowy 847 Mysłowice rozszerzony 1 Jastrzębie-Zdrój rozszerzony 209 Piekary Śląskie podstawowy 22 Jaworzno podstawowy 729 Ruda Śląska podstawowy 80 Jaworzno rozszerzony 149 Ruda Śląska rozszerzony 2 Katowice podstawowy 2917 Rybnik podstawowy 140 Katowice rozszerzony 691 Rybnik rozszerzony 5 Katowice dwujęzyczny 55 Siemianowice Śląskie podstawowy 35 Mysłowice podstawowy 390 Siemianowice Śląskie rozszerzony 1 Mysłowice rozszerzony 86 Wykaz powiatów: strona 11 z 22

24 Sosnowiec podstawowy 184 Piekary Śląskie podstawowy 214 Sosnowiec rozszerzony 7 Piekary Śląskie rozszerzony 45 Świętochłowice podstawowy 15 Ruda Śląska podstawowy 749 Tychy podstawowy 92 Ruda Śląska rozszerzony 153 Tychy rozszerzony 5 Rybnik podstawowy 1684 Zabrze podstawowy 106 Rybnik rozszerzony 550 Zabrze rozszerzony 4 Rybnik dwujęzyczny 3 Żory podstawowy 42 Siemianowice Śląskie podstawowy 264 Siemianowice Śląskie rozszerzony 19 Sosnowiec podstawowy 1368 Sosnowiec rozszerzony 365 Świętochłowice podstawowy 152 Świętochłowice rozszerzony 28 Tychy podstawowy 1047 Tychy rozszerzony 231 Zabrze podstawowy 1132 Zabrze rozszerzony 257 Żory podstawowy 586 Żory rozszerzony 193 Wykaz powiatów: strona 12 z 22

25 Biologia będziński podstawowy 1 będziński rozszerzony 135 będziński rozszerzony 10 bielski rozszerzony 53 bielski rozszerzony 2 cieszyński rozszerzony 223 cieszyński podstawowy 3 częstochowski rozszerzony 13 cieszyński rozszerzony 9 gliwicki rozszerzony 79 gliwicki rozszerzony 1 kłobucki rozszerzony 65 kłobucki podstawowy 1 lubliniecki rozszerzony 85 kłobucki rozszerzony 4 mikołowski rozszerzony 60 lubliniecki rozszerzony 6 myszkowski rozszerzony 127 mikołowski podstawowy 2 pszczyński rozszerzony 150 mikołowski rozszerzony 5 raciborski rozszerzony 192 myszkowski podstawowy 1 rybnicki rozszerzony 19 myszkowski rozszerzony 8 tarnogórski rozszerzony 261 pszczyński rozszerzony 5 bieruńsko-lędziński rozszerzony 48 raciborski podstawowy 1 wodzisławski rozszerzony 235 raciborski rozszerzony 13 zawierciański rozszerzony 156 rybnicki rozszerzony 1 żywiecki rozszerzony 296 tarnogórski podstawowy 6 Bielsko-Biała rozszerzony 537 tarnogórski rozszerzony 23 Bytom rozszerzony 260 bieruńsko-lędziński rozszerzony 2 Chorzów rozszerzony 272 wodzisławski rozszerzony 9 Częstochowa rozszerzony 821 zawierciański podstawowy 1 Dąbrowa Górnicza rozszerzony 279 zawierciański rozszerzony 4 Dąbrowa Górnicza dwujęzyczny 2 żywiecki podstawowy 3 Gliwice rozszerzony 367 żywiecki rozszerzony 14 Jastrzębie-Zdrój rozszerzony 118 Bielsko-Biała podstawowy 3 Jaworzno rozszerzony 123 Bielsko-Biała rozszerzony 30 Katowice rozszerzony 661 Bytom rozszerzony 21 Mysłowice rozszerzony 103 Chorzów podstawowy 2 Piekary Śląskie rozszerzony 26 Chorzów rozszerzony 21 Ruda Śląska rozszerzony 158 Częstochowa podstawowy 3 Rybnik rozszerzony 340 Częstochowa rozszerzony 56 Rybnik dwujęzyczny 2 Dąbrowa Górnicza podstawowy 3 Siemianowice Śląskie rozszerzony 50 Dąbrowa Górnicza rozszerzony 7 Sosnowiec rozszerzony 259 Gliwice podstawowy 2 Świętochłowice rozszerzony 23 Gliwice rozszerzony 15 Tychy rozszerzony 231 Jastrzębie-Zdrój podstawowy 3 Zabrze rozszerzony 296 Jastrzębie-Zdrój rozszerzony 4 Żory rozszerzony 99 Jaworzno rozszerzony 7 Katowice podstawowy 11 Katowice rozszerzony 52 Mysłowice rozszerzony 8 Piekary Śląskie rozszerzony 1 Ruda Śląska podstawowy 2 Ruda Śląska rozszerzony 5 Rybnik podstawowy 3 Rybnik rozszerzony 17 Sosnowiec podstawowy 8 Sosnowiec rozszerzony 21 Świętochłowice podstawowy 1 Świętochłowice rozszerzony 2 Tychy rozszerzony 14 Zabrze podstawowy 4 Zabrze rozszerzony 30 Żory podstawowy 1 Żory rozszerzony 6 Wykaz powiatów: strona 13 z 22

26 Chemia będziński podstawowy 1 będziński rozszerzony 81 będziński rozszerzony 10 bielski rozszerzony 16 bielski rozszerzony 3 cieszyński rozszerzony 122 cieszyński podstawowy 2 częstochowski rozszerzony 3 cieszyński rozszerzony 11 gliwicki rozszerzony 27 częstochowski podstawowy 1 kłobucki rozszerzony 30 gliwicki rozszerzony 1 lubliniecki rozszerzony 56 kłobucki rozszerzony 4 mikołowski rozszerzony 50 lubliniecki rozszerzony 6 myszkowski rozszerzony 79 mikołowski rozszerzony 3 pszczyński rozszerzony 65 myszkowski podstawowy 1 raciborski rozszerzony 139 myszkowski rozszerzony 7 rybnicki rozszerzony 6 pszczyński rozszerzony 7 tarnogórski rozszerzony 137 raciborski podstawowy 2 bieruńsko-lędziński rozszerzony 13 raciborski rozszerzony 12 wodzisławski rozszerzony 144 rybnicki rozszerzony 1 zawierciański rozszerzony 95 tarnogórski podstawowy 2 żywiecki rozszerzony 140 tarnogórski rozszerzony 23 Bielsko-Biała rozszerzony 370 wodzisławski podstawowy 1 Bytom rozszerzony 147 wodzisławski rozszerzony 6 Chorzów rozszerzony 135 zawierciański podstawowy 1 Częstochowa rozszerzony 730 zawierciański rozszerzony 8 Dąbrowa Górnicza rozszerzony 132 żywiecki podstawowy 2 Dąbrowa Górnicza dwujęzyczny 1 żywiecki rozszerzony 11 Gliwice rozszerzony 189 Bielsko-Biała podstawowy 5 Jastrzębie-Zdrój rozszerzony 105 Bielsko-Biała rozszerzony 25 Jaworzno rozszerzony 62 Bytom podstawowy 2 Katowice rozszerzony 473 Bytom rozszerzony 17 Mysłowice rozszerzony 64 Chorzów podstawowy 1 Piekary Śląskie rozszerzony 4 Chorzów rozszerzony 18 Ruda Śląska rozszerzony 55 Częstochowa podstawowy 18 Rybnik rozszerzony 200 Częstochowa rozszerzony 55 Rybnik dwujęzyczny 2 Dąbrowa Górnicza podstawowy 1 Siemianowice Śląskie rozszerzony 9 Dąbrowa Górnicza rozszerzony 9 Sosnowiec rozszerzony 180 Gliwice podstawowy 2 Świętochłowice rozszerzony 13 Gliwice rozszerzony 16 Tychy rozszerzony 133 Jastrzębie-Zdrój rozszerzony 4 Zabrze rozszerzony 155 Jaworzno rozszerzony 5 Żory rozszerzony 47 Katowice podstawowy 1 Katowice rozszerzony 45 Mysłowice rozszerzony 7 Piekary Śląskie rozszerzony 1 Ruda Śląska podstawowy 1 Ruda Śląska rozszerzony 5 Rybnik rozszerzony 13 Siemianowice Śląskie rozszerzony 1 Sosnowiec podstawowy 1 Sosnowiec rozszerzony 19 Świętochłowice rozszerzony 2 Tychy podstawowy 2 Tychy rozszerzony 12 Zabrze podstawowy 2 Zabrze rozszerzony 19 Żory rozszerzony 6 Wykaz powiatów: strona 14 z 22

27 Historia kłobucki rozszerzony 2 będziński rozszerzony 39 myszkowski podstawowy 1 bielski rozszerzony 13 raciborski rozszerzony 1 cieszyński rozszerzony 84 tarnogórski podstawowy 1 częstochowski rozszerzony 7 tarnogórski rozszerzony 1 gliwicki rozszerzony 18 wodzisławski rozszerzony 1 kłobucki rozszerzony 20 żywiecki podstawowy 1 lubliniecki rozszerzony 18 żywiecki rozszerzony 2 mikołowski rozszerzony 47 Bielsko-Biała podstawowy 2 myszkowski rozszerzony 16 Bielsko-Biała rozszerzony 6 pszczyński rozszerzony 52 Bytom rozszerzony 1 raciborski rozszerzony 36 Chorzów rozszerzony 1 rybnicki rozszerzony 6 Częstochowa rozszerzony 1 tarnogórski rozszerzony 75 Dąbrowa Górnicza podstawowy 4 bieruńsko-lędziński rozszerzony 36 Dąbrowa Górnicza rozszerzony 2 wodzisławski rozszerzony 26 Gliwice podstawowy 1 zawierciański rozszerzony 60 Gliwice rozszerzony 1 żywiecki rozszerzony 100 Jastrzębie-Zdrój rozszerzony 1 Bielsko-Biała rozszerzony 145 Katowice podstawowy 2 Bytom rozszerzony 111 Katowice rozszerzony 5 Chorzów rozszerzony 70 Ruda Śląska rozszerzony 1 Częstochowa rozszerzony 234 Rybnik podstawowy 1 Dąbrowa Górnicza rozszerzony 75 Rybnik rozszerzony 1 Gliwice rozszerzony 81 Siemianowice Śląskie podstawowy 1 Jastrzębie-Zdrój rozszerzony 43 Sosnowiec podstawowy 2 Jaworzno rozszerzony 39 Sosnowiec rozszerzony 2 Katowice rozszerzony 203 Tychy podstawowy 1 Katowice dwujęzyczny 1 Zabrze podstawowy 2 Mysłowice rozszerzony 22 Zabrze rozszerzony 2 Piekary Śląskie rozszerzony 10 Ruda Śląska rozszerzony 66 Rybnik rozszerzony 86 Siemianowice Śląskie rozszerzony 19 Sosnowiec rozszerzony 75 Świętochłowice rozszerzony 19 Tychy rozszerzony 59 Zabrze rozszerzony 65 Zabrze dwujęzyczny 3 Żory rozszerzony 31 Wykaz powiatów: strona 15 z 22

28 Wiedza o społeczeństwie będziński podstawowy 1 będziński rozszerzony 76 będziński rozszerzony 2 bielski rozszerzony 17 cieszyński podstawowy 1 cieszyński rozszerzony 78 cieszyński rozszerzony 2 częstochowski rozszerzony 5 gliwicki rozszerzony 1 gliwicki rozszerzony 12 lubliniecki rozszerzony 2 kłobucki rozszerzony 25 myszkowski podstawowy 1 lubliniecki rozszerzony 34 myszkowski rozszerzony 1 mikołowski rozszerzony 31 raciborski rozszerzony 2 myszkowski rozszerzony 20 wodzisławski rozszerzony 1 pszczyński rozszerzony 97 Bielsko-Biała podstawowy 2 raciborski rozszerzony 69 Bielsko-Biała rozszerzony 3 rybnicki rozszerzony 11 Bytom podstawowy 2 tarnogórski rozszerzony 124 Chorzów podstawowy 1 bieruńsko-lędziński rozszerzony 25 Chorzów rozszerzony 2 wodzisławski rozszerzony 67 Częstochowa rozszerzony 9 zawierciański rozszerzony 97 Dąbrowa Górnicza podstawowy 1 żywiecki rozszerzony 83 Dąbrowa Górnicza rozszerzony 2 Bielsko-Biała rozszerzony 154 Gliwice podstawowy 1 Bytom rozszerzony 72 Gliwice rozszerzony 7 Chorzów rozszerzony 105 Jastrzębie-Zdrój rozszerzony 1 Częstochowa rozszerzony 295 Katowice podstawowy 2 Dąbrowa Górnicza rozszerzony 118 Katowice rozszerzony 10 Gliwice rozszerzony 120 Mysłowice rozszerzony 1 Jastrzębie-Zdrój rozszerzony 84 Piekary Śląskie podstawowy 1 Jaworzno rozszerzony 73 Piekary Śląskie rozszerzony 1 Katowice rozszerzony 291 Ruda Śląska rozszerzony 1 Mysłowice rozszerzony 62 Rybnik podstawowy 1 Piekary Śląskie rozszerzony 18 Rybnik rozszerzony 2 Ruda Śląska rozszerzony 70 Sosnowiec podstawowy 3 Rybnik rozszerzony 102 Sosnowiec rozszerzony 4 Siemianowice Śląskie rozszerzony 18 Tychy podstawowy 1 Sosnowiec rozszerzony 157 Zabrze podstawowy 1 Świętochłowice rozszerzony 32 Zabrze rozszerzony 1 Tychy rozszerzony 94 Zabrze rozszerzony 85 Żory rozszerzony 42 Wykaz powiatów: strona 16 z 22

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W SESJACH DODATKOWEJ I POPRAWKOWEJ

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W SESJACH DODATKOWEJ I POPRAWKOWEJ EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2018 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna od 9 do 22 maja 2018 r. (oprócz 13 i 20 maja) język polski od 5 do 25 maja 2018 r. (oprócz 6, 13 i

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. TERMINY, MIEJSCE Część pisemna 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna 21 22 sierpnia 2018 r. Miejsce przeprowadzenia szkoła,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJACH DODATKOWEJ I POPRAWKOWEJ

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJACH DODATKOWEJ I POPRAWKOWEJ EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2019 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna od 9 do 22 maja 2019 r. (oprócz 12 i 19 maja) język polski od 6 do 25 maja 2019 r. (oprócz 12 i 19

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2008 W dniach od 5 do 31 maja 2008 r. w szkołach naszego województwa odbył się egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O egzaminie maturalnym 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014.

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014. EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy czwartej technikum, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ? MATURA 2017 DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ? Absolwent obowiązkowo przystępuje do: dwóch egzaminów w części ustnej czterech egzaminów w części pisemnej. Obowiązkowe egzaminy w części ustnej: egzamin

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i przeprowadzanie egzaminu maturalnego Szkolenie dla Rodziców 17 września 2015 roku

Organizowanie i przeprowadzanie egzaminu maturalnego Szkolenie dla Rodziców 17 września 2015 roku Organizowanie i przeprowadzanie egzaminu maturalnego 2016 Szkolenie dla Rodziców 17 września 2015 roku Funkcje egzaminu maturalnego: wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2015

EGZAMIN MATURALNY 2015 EGZAMIN MATURALNY 2015 analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. Informacje ogólne 5 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim Informacja wstępna o wynikach Jaworzno 2010 Spis treści ZDAJĄCY EGZAMIN MATURALNY 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 3 Informacje dotyczące absolwentów ubiegających

Bardziej szczegółowo

język obcy nowożytny poziom podstawowy

język obcy nowożytny poziom podstawowy Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku Obowiązuje absolwentów liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015. Zakres wymagań sprawdzanych na egzaminie maturalnym dla każdego przedmiotu określa

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim. Informacja o wynikach

Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim. Informacja o wynikach Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim Informacja o wynikach Jaworzno 2011 Spis treści WSTĘP 3 1. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH 3 2. INFORMACJE O ABSOLWENTACH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić? Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić? Absolwent obowiązkowo przystępuje do: Ogólne informacje o egzaminie maturalnym w 2016 roku Po co jest przeprowadzany egzamin maturalny? Co jest na nim sprawdzane? Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje: 1. wyznacza poziom spełniania

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku Na

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 30 września 2015 r. wstępną pisemną deklarację 7 lutego 2016 r. ostatecznej deklaracji.

Egzamin maturalny 30 września 2015 r. wstępną pisemną deklarację 7 lutego 2016 r. ostatecznej deklaracji. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od maja do sierpnia. Przeprowadza się trzy sesje egzaminu: główną (w maju), dodatkową (w czerwcu) oraz poprawkową (w sierpniu).

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY PRZEPROWADZANY JEST Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ORAZ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH. SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI USTNEJ I PISEMNEJ

EGZAMIN MATURALNY PRZEPROWADZANY JEST Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ORAZ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH. SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI USTNEJ I PISEMNEJ EGZAMIN MATURALNY PRZEPROWADZANY JEST Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ORAZ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH. SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI USTNEJ I PISEMNEJ Część pisemna język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY PRZEPROWADZANY JEST Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ORAZ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH. SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI USTNEJ I PISEMNEJ

EGZAMIN MATURALNY PRZEPROWADZANY JEST Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ORAZ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH. SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI USTNEJ I PISEMNEJ EGZAMIN MATURALNY PRZEPROWADZANY JEST Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ORAZ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH. SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI USTNEJ I PISEMNEJ Część pisemna język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2017 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2018

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2019

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2017

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Część ustna egzaminu maturalnego język polski języki mniejszości narodowych język łemkowski język kaszubski języki obce nowożytne

Część ustna egzaminu maturalnego język polski języki mniejszości narodowych język łemkowski język kaszubski języki obce nowożytne ARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 7 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) od 4 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język

Bardziej szczegółowo

1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów

1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów PROCEDURY Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje: 1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów 2. stanowi poświadczenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 7 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) od 4 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego Egzamin

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie wielkopolskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie zachodniopomorskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie wielkopolskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie wielkopolskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie wielkopolskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

MATURA Liceum Ogólnokształcące Mundurowe SPARTAKUS

MATURA Liceum Ogólnokształcące Mundurowe SPARTAKUS MATURA 2019 Liceum Ogólnokształcące Mundurowe SPARTAKUS Po co jest przeprowadzany egzamin maturalny? Co jest na nim sprawdzane? Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja),

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku Na

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja (oprócz 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów egzaminu maturalnego w 2015 roku HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym 1. 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) głównym 2. matematyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Konferencja prasowa, 21 stycznia 2013 r. Zmiany w egzaminach zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja języki obce nowożytne, język łemkowski, język

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 EGZAMIN MATURALNY 2017 Po co jest przeprowadzany egzamin maturalny? Co jest na nim sprawdzane? Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje: 1) Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00 Część pisemna egzaminu maturalnego godzina 9:00 godzina 14:00 maj 2010 4 wtorek język polski (pp) język polski (pr) 5 środa matematyka (pp) matematyka (pr) 6 czwartek język angielski (pp) język angielski

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku obowiązuje absolwentów liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015.

Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku obowiązuje absolwentów liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015. Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku obowiązuje absolwentów liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015. Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego Egzamin maturalny jest przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r.

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo