Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza Powiatu Tarnogórskiego"

Transkrypt

1 RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2009 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A

2 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski jest częścią Województwa Śląskiego. Sąsiadują z nim cztery powiaty grodzkie Bytom, Gliwice, Piekary Śląskie i Zabrze, oraz cztery powiaty ziemskie naleŝące do województwa śląskiego, a takŝe powiat ziemski wchodzący w skład województwa opolskiego. PoniŜej zamieszczona została mapa administracyjna Województwa Śląskiego. Mapa 1. Województwo Śląskie Powiat tarnogórski zajmuje około 5,2% powierzchni województwa. Oprócz niego do województwa naleŝy 16 powiatów ziemskich oraz 19 powiatów grodzkich. Powiat

3 składa się administracyjnie z 9 gmin: Kalety, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, OŜarowice, Radzionków, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Tworóg i Zbrosławice. Z 53 miejscowości w powiecie, 4 to miasta, natomiast pozostałe 49 to miejscowości wiejskie. Ludność powiatu tarnogórskiego stanowiła w 2009 roku niecałe 3% ludności całego województwa. Oszacowane zostało, Ŝe powiat jest faktycznie zamieszkiwany przez osoby. Gęstość zaludnienia w powiecie wynosiła 214 osób na km 2 w 2009 roku (stan na 31 XII 2009). W porównaniu do gęstości zaludnienia całego województwa widać, Ŝe była ona niŝsza o 162 osoby. Rysunek 1 Gęstość zaludnienia w powiatach województwa śląskiego w 2009 roku (w osobach na km 2 ) Powiat częstochowski Powiat lubliniecki Powiat kłobucki Powiat zawierciański Powiat Ŝywiecki Powiat myszkowski Powiat gliwicki Powiat raciborski Powiat tarnogórski Powiat pszczyński Powiat cieszyński Powiat rybnicki Powiat bielski Powiat bieruńsko-lędziński ŚLĄSKIE Powiat mikołowski Powiat będziński Powiat wodzisławski Powiat m.jaworzno Powiat m.dąbrowa Górnicza Powiat m.śory Powiat m.rybnik Powiat m.jastrzębie-zdrój Powiat m.mysłowice Powiat m.bielsko-biała Powiat m.piekary Śląskie Powiat m.gliwice Powiat m.częstochowa Powiat m.tychy Powiat m.ruda Śląska Powiat m.katowice Powiat m.zabrze Powiat m.sosnowiec Powiat m.bytom Powiat m.siemianowice Śląskie Powiat m.chorzów Powiat m.świętochłowice

4 NajwyŜszy poziom gęstości zaludnienia w województwie śląskim obserwuje się dla powiatów grodzkich. Powiat tarnogórski pod względem gęstości zaludnienia znajduje się na 9 pozycji - niŝszym wskaźnikiem gęstości charakteryzują się powiaty: częstochowski, lubliniecki, kłobucki, zawierciański, Ŝywiecki, myszkowski, gliwicki oraz raciborski. Rysunek 2 Gęstość zaludnienia w powiecie tarnogórskim w latach 2008 i 2009 (w osobach na km 2 ) Krupski Młyn Tworóg OŜarowice Zbrosławice Kalety Powiat tarnogórski Świerklaniec Radzionków Miasteczko Śląskie Tarnowskie Góry W samym powiecie tarnogórskim najwyŝszym wskaźnikiem gęstości zaludnienia w roku 2009 charakteryzowały się miasta Świerklaniec, Radzionków, Miasteczko Śląskie oraz Tarnowskie Góry. W 2009 roku ponad 65% ludności zamieszkałej na terenie powiatu stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. Dane z roku 2008 róŝnią się od danych z 2009 w zaleŝności od grupy wiekowej od 0,1 do 0,4 %. Od 2009 roku zaczęto dzielić grupę osób w wieku produkcyjnym na osoby w wieku mobilnym i niemobilnym. Do pierwszej grupy naleŝą kobiety i męŝczyźni od 18 do 45 roku Ŝycia, w powiecie stanowili oni 61,4% osób w wieku produkcyjnym (czyli 40% całej ludności), podobnie było w województwie - 61,0% (39,9%). Natomiast do drugiej zaliczani są męŝczyźni od 45 do 65 roku Ŝycia i kobiety od 45 do 60 roku Ŝycia. W powiecie obejmowali 25,1% ogółu społeczeństwa, a w województwie 25,5%.

5 Rysunek 3 Struktura wieku ludności powiatu tarnogórskiego i Województwa Śląskiego w 2009 roku. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 17.8% 17.2% 65.1% 65.4% 17.1% 17.4% Powiat tarnogórski Województwo Śląskie w wieku przedprodukcyjnym (do 17 roku Ŝycia) w wieku produkcyjnym(kobiety od lat, męŝczyźni od lat) w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyŝej 60 roku Ŝycia, męŝczyźni powyŝej 65 roku Ŝycia) Struktura wieku w poszczególnych gminach powiatu tarnogórskiego, nie róŝni się od struktury wieku w powiecie ogółem. Wartości wahają się o około 1%. Rysunek 4 Struktura wieku ludności gminy wchodzących w skład powiatu tarnogórskiego w 2009 roku. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17.6% 18.1% 17.2% 17.7% 18.1% 18.9% 17.5% 17.8% 18.2% 66.0% 63.4% 65.3% 65.5% 64.1% 63.4% 65.2% 63.0% 65.5% 16.4% 18.5% 17.5% 16.7% 17.8% 17.7% 17.3% 19.2% 16.3% w wieku przedprodukcyjnym (do 17 roku Ŝycia) w wieku produkcyjnym(kobiety od lat, męŝczyźni od lat) w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyŝej 60 roku Ŝycia, męŝczyźni powyŝej 65 roku Ŝycia)

6 2. RYNEK PRACY Zagadnienie związane z rynkiem pracy obejmuje szereg wskaźników i wielkości. Analizie zostały poddane takie wielkości jak: liczba osób bezrobotnych, stopa bezrobocia, struktura wynagrodzeń. Wszystkie dane przedstawione zostały za pomocą tabel i wykresów, które w jasny sposób pokazują poszczególne wielkości. I. Bezrobocie Tabela 1 Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w Województwie Śląskim w roku 2008 Bezrobotni zarejestrowani wg powiatów ogółem w tym kobiety: w tys. osób w tys. osób w % Powiat będziński % Powiat bielski % Powiat bieruńsko-lędziński % Powiat cieszyński % Powiat częstochowski % Powiat gliwicki % Powiat kłobucki % Powiat lubliniecki % Powiat m.bielsko-biała Biała % Powiat m.bytom % Powiat m.chorzów % Powiat m.częstochowa % Powiat m.dąbrowa Górnicza % Powiat m.gliwice % Powiat m.jastrzębie-zdrój % Powiat m.jaworzno % Powiat m.katowice % Powiat m.mysłowice % Powiat m.piekary Śląskie % Powiat m.ruda Śląska % Powiat m.rybnik % Powiat m.siemianowice Śląskie % Powiat m.sosnowiec % Powiat m.świętochłowice % Powiat m.tychy % Powiat m.zabrze % Powiat m.śory % Powiat mikołowski %

7 Powiat myszkowski % Powiat pszczyński % Powiat raciborski % Powiat rybnicki % Powiat tarnogórski % Powiat wodzisławski % Powiat zawierciański % Powiat Ŝywiecki % ŚLĄSKIE % Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych publikowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Rysunek 5 Stopa bezrobocia w województwie śląskim w roku 2009 (stan na dzień ) Powiat myszkowski Powiat zawierciański Powiat m.bytom Powiat częstochowski Powiat m.świętochłowice Powiat m.piekary Śląskie Powiat będziński Powiat m.siemianowice Śląskie Powiat m.sosnowiec POLSKA Powiat m.zabrze Powiat Ŝywiecki Powiat lubliniecki Powiat m.chorzów Powiat m.jaworzno Powiat m.dąbrowa Górnicza Powiat kłobucki Powiat rybnicki Powiat wodzisławski Powiat m.częstochowa Powiat m.śory Powiat tarnogórski Powiat bielski ŚLĄSKIE Powiat cieszyński Powiat gliwicki Powiat m.mysłowice Powiat m.jastrzębie-zdrój Powiat raciborski Powiat m.ruda Śląska Powiat m.rybnik Powiat m.gliwice Powiat mikołowski Powiat m.bielsko-biała Powiat pszczyński Powiat m.tychy Powiat bieruńsko-lędziński Powiat m.katowice 17.5% 16.7% 16.7% 15.5% 14.2% 13.2% 13.2% 13.1% 12.3% 11.9% 11.9% 11.5% 11.4% 11.1% 11.0% 10.7% 10.7% 10.6% 10.4% 10.3% 10.0% 9.9% 9.5% 9.2% 9.2% 8.9% 8.6% 8.1% 7.4% 7.1% 6.9% 6.6% 6.0% 5.8% 5.7% 5.2% 4.5% 3.3% 0% 5% 10% 15% 20% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych publikowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,

8 Rysunek 6 Stopa bezrobocia w województwie śląskim, w Polsce i w powiecie tarnogórskim w roku 2009 (stan w ostatnim dniu miesiąca) 13.0% 12.0% 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 10.4% 8.7% 7.7% 10.9% 11.1% 11.4% 11.1% 10.9% 10.7% 10.6% 10.7% 10.8% 10.9% 9.2% 9.2% 9.1% 9.2% 8.6% 8.7% 8.3% 8.2% 8.3% 8.1% 8.9% 8.2% 8.5% 8.5% 8.7% 8.3% 8.2% 8.3% 8.4% 8.5% 11.9% 9.9% 9.2% 6.0% 5.0% Powiat tarnogórski ŚLĄSKIE POLSKA Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych publikowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Rysunek 7 Struktura wieku zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiecie tarnogórskim w 2009 roku (stan na dzień ) 20% 16% 10% 26% 28% 24 i mniej i więcej

9 Rysunek 8 Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wg miejsca zamieszkania w powiecie tarnogórskim w 2009 roku (stan na dzień ) Zbrosławice Tworóg Tarnowskie Góry 2370 Świerklaniec Radzionków OŜarowice Miasteczko Śląskie Krupski Młyn Kalety Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych publikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach, Rysunek 9 Struktura zarejestrowanych osób bezrobotnych wg płci i miejsca zamieszkania w powiecie tarnogórskim w 2009 roku (stan na dzień ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 36.6% 63.4% 47.2% 44.8% 43.8% 44.5% 47.9% 45.9% 48.2% 45.6% 52.8% 55.2% 56.2% 55.5% 52.1% 54.1% 51.8% 54.4% Bezrobotne kobiety Bezrobotni męŝczyźni Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych publikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach,

10 Rysunek 10 Bezrobotni zarejestrowani w powiecie tarnogórskim wg poziomu wykształcenia w 2009 roku (stan na dzień ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22.87% 28.04% 29.78% 28.25% 8.93% 9.55% 28.61% 23.40% 9.81% 10.76% Powiat tarnogórski ŚLĄSKIE wykształcenie wyŝsze wykształcenie policealne, średnie zawodowe wykształcenie średnie ogólnokształcące wykształcenie zasadnicze zawodowe wykształcenie gimnazjalne i poniŝej Rysunek 11 Bezrobotni zarejestrowani w powiecie tarnogórskim wg czasu pozostawania bez pracy w 2009 roku (stan na dzień ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13.98% 9.52% 11.82% 10.52% 20.11% 19.58% 21.49% 22.99% 38.36% 31.63% Powiat tarnogórski ŚLĄSKIE 3 miesiące i mniej 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy miesięcy powyŝej 24 miesięcy

11 II. Wynagrodzenia 1 Rysunek 12 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Województwie Śląskim w 2009 roku w złotych Powiat m.jastrzębie-zdrój Powiat m.katowice Powiat m.jaworzno Powiat m.gliwice Powiat m.dąbrowa Górnicza ŚLĄSKIE Powiat m.bielsko-biała Powiat m.zabrze Powiat Ŝywiecki Powiat m.tychy Powiat m.rybnik Powiat m.sosnowiec Powiat m.siemianowice Śląskie Powiat m.bytom Powiat raciborski Powiat m.chorzów Powiat m.częstochowa Powiat m.ruda Śląska Powiat zawierciański Powiat bieruńsko-lędziński Powiat m.mysłowice Powiat rybnicki Powiat tarnogórski Powiat gliwicki Powiat będziński Powiat m.piekary Śląskie Powiat mikołowski Powiat pszczyński Powiat cieszyński Powiat lubliniecki Powiat bielski Powiat m.świętochłowice Powiat m.śory Powiat częstochowski Powiat myszkowski Powiat wodzisławski Powiat kłobucki zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz zatrudnionych za granicą, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji

12 Tabela 2 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Województwie Śląskim w 2009 i 2008 roku (w złotych) Zmiana w latach 2009 i 2008 (w zł) Powiat będziński Powiat bielski Powiat bieruńsko-lędziński Powiat cieszyński Powiat częstochowski Powiat gliwicki Powiat kłobucki Powiat lubliniecki Powiat m.bielsko-biała Biała Powiat m.bytom Powiat m.chorzów Powiat m.częstochowa Powiat m.dąbrowa Górnicza Powiat m.gliwice Powiat m.jastrzębie-zdrój Powiat m.jaworzno Powiat m.katowice Powiat m.mysłowice Powiat m.piekary Śląskie Powiat m.ruda Śląska Powiat m.rybnik Powiat m.siemianowice Śląskie Powiat m.sosnowiec Powiat m.świętochłowice Powiat m.tychy Powiat m.zabrze Powiat m.śory Powiat mikołowski Powiat myszkowski Powiat pszczyński Powiat raciborski Powiat rybnicki Powiat tarnogórski Powiat wodzisławski Powiat zawierciański Powiat Ŝywiecki ŚLĄSKIE

13 Rysunek 13 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Województwie Śląskim w relacji do średniej krajowej (Polska = 100) w 2009 roku Powiat m.jastrzębie-zdrój Powiat m.katowice Powiat m.jaworzno Powiat m.gliwice Powiat m.dąbrowa Górnicza ŚLĄSKIE Powiat m.bielsko-biała 98.4% Powiat m.zabrze 97.5% Powiat Ŝywiecki 96.7% Powiat m.tychy 94.3% Powiat m.rybnik 93.9% Powiat m.sosnowiec 90.1% Powiat m.siemianowice Śląskie 89.3% Powiat raciborski 88.0% Powiat m.bytom 88.0% Powiat m.chorzów 87.6% Powiat m.częstochowa 87.5% Powiat zawierciański 87.1% Powiat m.ruda Śląska 87.1% Powiat bieruńsko-lędziński 86.4% Powiat m.mysłowice 84.3% Powiat rybnicki 83.8% Powiat tarnogórski 83.4% Powiat gliwicki 82.5% Powiat będziński 82.5% Powiat m.piekary Śląskie 82.3% Powiat mikołowski 82.2% Powiat pszczyński 82.0% Powiat cieszyński 81.7% Powiat lubliniecki 81.0% Powiat bielski 80.7% Powiat m.świętochłowice 79.3% Powiat m.śory 77.6% Powiat częstochowski 77.0% Powiat myszkowski 76.2% Powiat wodzisławski 75.3% Powiat kłobucki 68.1% 118.2% 110.2% 110.1% 102.7% 135.6% 146.3% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 140.0% 160.0%

14 Tabela 3 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Województwie Śląskim w relacji do średniej krajowej (Polska = 100) w 2008 i 2009 roku Zmiana w latach 2008 i 2009 (w %) Powiat będziński 81.7% 82.5% 0.8% Powiat bielski 81.0% 80.7% -0.3% Powiat bieruńsko-lędziński 85.1% 86.4% 1.3% Powiat cieszyński 81.7% 81.7% 0.0% Powiat częstochowski 75.9% 77.0% 1.1% Powiat gliwicki 84.3% 82.5% -1.8% Powiat kłobucki 66.0% 68.1% 2.1% Powiat lubliniecki 82.8% 81.0% -1.8% Powiat m.bielsko-biała Biała 98.5% 98.4% -0.1% Powiat m.bytom 89.6% 88.0% -1.6% Powiat m.chorzów 89.8% 87.6% -2.2% Powiat m.częstochowa 86.9% 87.5% 0.6% Powiat m.dąbrowa Górnicza 107.2% 110.1% 2.9% Powiat m.gliwice 110.7% 110.2% -0.5% Powiat m.jastrzębie-zdrój 152.7% 146.3% -6.4% Powiat m.jaworzno 114.2% 118.2% 4.0% Powiat m.katowice 131.4% 135.6% 4.2% Powiat m.mysłowice 85.0% 84.3% -0.7% Powiat m.piekary Śląskie 83.4% 82.3% -1.1% Powiat m.ruda Śląska 87.9% 87.1% -0.8% Powiat m.rybnik 93.9% 93.9% 0.0% Powiat m.siemianowice Śląskie 91.0% 89.3% -1.7% Powiat m.sosnowiec 91.2% 90.1% -1.1% Powiat m.świętochłowice 79.4% 79.3% -0.1% Powiat m.tychy 97.3% 94.3% -3.0% Powiat m.zabrze 98.0% 97.5% -0.5% Powiat m.śory 76.3% 77.6% 1.3% Powiat mikołowski 84.1% 82.2% -1.9% Powiat myszkowski 74.1% 76.2% 2.1% Powiat pszczyński 84.1% 82.0% -2.1% Powiat raciborski 89.6% 88.0% -1.6% Powiat rybnicki 80.2% 83.8% 3.6% Powiat tarnogórski 82.3% 83.4% 1.1% Powiat wodzisławski 74.3% 75.3% 1.0% Powiat zawierciański 86.5% 87.1% 0.6% Powiat Ŝywiecki 93.6% 96.7% 3.1% ŚLĄSKIE 102.6% 102.7% 0.1%

15 3. Spis tabel Tabela 1 Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w Województwie Śląskim w roku Tabela 2 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Województwie Śląskim w 2009 i 2008 roku (w złotych) Tabela 3 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Województwie Śląskim w relacji do średniej krajowej (Polska = 100) w 2008 i 2009 roku Spis ilustracji Rysunek 1 Gęstość zaludnienia w powiatach województwa śląskiego w 2009 roku (w osobach na km 2 )... 3 Rysunek 2 Gęstość zaludnienia w powiecie tarnogórskim w latach 2008 i 2009 (w osobach na km 2 )... 4 Rysunek 3 Struktura wieku ludności powiatu tarnogórskiego i Województwa Śląskiego w 2009 roku Rysunek 4 Struktura wieku ludności gminy wchodzących w skład powiatu tarnogórskiego w 2009 roku Rysunek 5 Stopa bezrobocia w województwie śląskim w roku 2009 (stan na dzień )... 7 Rysunek 6 Stopa bezrobocia w województwie śląskim, w Polsce i w powiecie tarnogórskim w roku 2009 (stan w ostatnim dniu miesiąca)... 8 Rysunek 7 Struktura wieku zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiecie tarnogórskim w 2009 roku (stan na dzień )... 8 Rysunek 8 Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wg miejsca zamieszkania w powiecie tarnogórskim w 2009 roku (stan na dzień )... 9 Rysunek 9 Struktura zarejestrowanych osób bezrobotnych wg płci i miejsca zamieszkania w powiecie tarnogórskim w 2009 roku (stan na dzień )... 9 Rysunek 10 Bezrobotni zarejestrowani w powiecie tarnogórskim wg poziomu wykształcenia w 2009 roku (stan na dzień ) Rysunek 11 Bezrobotni zarejestrowani w powiecie tarnogórskim wg czasu pozostawania bez pracy w 2009 roku (stan na dzień ) Rysunek 12 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Województwie Śląskim w 2009 roku w złotych Rysunek 13 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Województwie Śląskim w relacji do średniej krajowej (Polska = 100) w 2009 roku...13

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

Analizy RCAS

Analizy RCAS 2012 6 2016 Analizy RCAS Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W UJĘCIU

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM NOWOTWORY UWAGI WSTĘPNE Dane prezentowane w niniejszym rozdziale opracowano na podstawie danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów (www.onkologia.org.pl) Ze względu na cykl opracowywania danych

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Załącznik 1 Rysunki i tabele 2015 Spis rysunków i tabel 1. RYSUNEK 01 Gęstość zaludnienia w powiatach 2. RYSUNEK 02 Struktura

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i monitoring wybranych problemów społecznych w województwie śląskim edycja 2017

Diagnoza i monitoring wybranych problemów społecznych w województwie śląskim edycja 2017 Diagnoza i monitoring wybranych problemów społecznych w województwie śląskim Diagnoza i monitoring wybranych problemów społecznych w województwie śląskim edycja 2017 Katowice, 2018 1 Regionalny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1 Q3 2017 Województwo śląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na wojewódzkim rynku pracy z uwzględnieniem powiatów przygranicznych

Aktualna sytuacja na wojewódzkim rynku pracy z uwzględnieniem powiatów przygranicznych Aktualna sytuacja na wojewódzkim rynku pracy z uwzględnieniem powiatów przygranicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej EaSI - EURES Według stanu na 31.10.2016 r. w Śląskiem zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na 30.06.2011r. KATOWICE 1 UWAGI WSTĘPNE W informacji na temat bezrobocia niepełnosprawnych wykorzystano dane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy

Załącznik nr 7. Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy Załącznik nr 7 Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego ZAŁĄCZNIKI 1 do 8 - komunalne ZAŁĄCZNIKI 9 do 11 Komunalne osady ściekowe KONSORCJUM IETU Katowice

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2013 Śląski Urząd

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego Analiza Powiatu Tarnogórskiego Demografia, Podmioty rynkowe, Rynek Pracy, Budownictwo. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-05-10 Spis treści 1. Informacje podstawowe o Powiecie Tarnogórskim...3

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego. w likwidacji Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej URAZY I ZATRUCIA

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego. w likwidacji Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej URAZY I ZATRUCIA Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w likwidacji Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej URAZY I ZATRUCIA Katowice 2008 Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w likwidacji:

Bardziej szczegółowo

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UWAGI WSTĘPNE Do celów statystyki państwowej dokumentacja medyczna dotycząca okresu okołoporodowego ujmuje wszystkie płody i noworodki, które w chwili urodzenia ważyły co najmniej

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r.

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Bezrobocie w województwie śląskim

Bardziej szczegółowo

W rodzaju SPO dla następujących postępowań:

W rodzaju SPO dla następujących postępowań: Oświadczenie z dnia 22 marca 2019 roku o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz w rodzaju

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. chorobowości hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2014 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Wydziału: Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r..

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. nformacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach zadania edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Informacja statystyczna Katowice czerwiec 2009 r. Wprowadzenie Rynek pracy to jeden z obszarów, na którym nadal spotykamy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY

PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO kłobucki 1 PROGRAM MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY częstochowski lubliniecki myszkowski zawierciański tarnogórski będziński gliwicki 8 4 2 3 10 6 7

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO RAPORT MONITORINGOWY STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 ZA ROK 2011

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO RAPORT MONITORINGOWY STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 ZA ROK 2011 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO RAPORT MONITORINGOWY STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 ZA ROK 2011 KATOWICE, SIERPIEŃ 2012 Raport monitoringowy opracowany przez: Regionalne Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Demograficzne uwarunkowania rynku pracy woj. śląskiego

Demograficzne uwarunkowania rynku pracy woj. śląskiego Prof. dr hab. Jerzy Runge Zakład Geografii Społecznej Katedra Geografii Ekonomicznej Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski, Sosnowiec Człowiek najlepsza inwestycja Demograficzne uwarunkowania rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski Obszar I grupa 1 - PP grupa 2 - PP grupa 3 - PP grupa 4 - PP grupa 5 - PP grupa 6 - PP grupa 7 - PP grupa 8 - PP grupa 9 - PP grupa 10 - PP Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat

Bardziej szczegółowo

Dochód budżetów gmin ogółem w złotych na 1 mieszkańca

Dochód budżetów gmin ogółem w złotych na 1 mieszkańca Dochód budżetów gmin ogółem w złotych na 1 mieszkańca 160 140 120 1207,09 1139,78 1308,43 1419,85 1354,35 1251,74 1285,90 1408,00 100 937,61 80 60 40 20 Krzykosy Nowe Miasto nad Wartą Miasto i Środa Zaniemyśl

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r.

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r. OGÓŁEM 60 i więcej z liczby ogółem - bezrobotni* z tego w wieku 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Powiat będziński: 7 468 788 1 978 1 856 1 440 1 012 394 4 327 Będzin 3 163 294 827 822 617 432 171 1 819 Bobrowniki 493

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9 S6

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Kozy 3,4 12,1 28,9 50,3 71,8

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Czernichów 13,3 24,4 38,9 62,2

Bardziej szczegółowo

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski w Bielsku-Białej październik 2014 r.

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski w Bielsku-Białej październik 2014 r. Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski w Bielsku-Białej październik 2014 r. Bielsko-Biała to blisko 175 tysięczne miasto położone w południowej części województwa śląskiego stolica subregionu

Bardziej szczegółowo

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski w Bielsku-Białej kwiecień 2015 r.

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski w Bielsku-Białej kwiecień 2015 r. Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski w Bielsku-Białej kwiecień 2015 r. Bielsko-Biała to blisko 175 tysięczne miasto położone w południowej części województwa śląskiego stolica subregionu

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia Gmin Powiatu Jaworskiego w km²

Powierzchnia Gmin Powiatu Jaworskiego w km² Tabela 1. Powierzchnia gmin powiatu jaworskiego Powierzchni Powierzchnia (w km²) Jednostka (w %) Ogółem Ogółem Powiat jaworski 582 100 Jawor 19 3,3 Bolków w tym miasto 153 8 26,3 1,4 Mściwojów 72 12,4

Bardziej szczegółowo

Jednostka terytorialna Powiat Region Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie [osoba] [osoba] [osoba] [osoba]

Jednostka terytorialna Powiat Region Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] Jednostka terytorialna Powiat Region 2010 2011 2012 Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie Miasto Wieś Łącznie [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] Szczyrk (1) bielski

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. Informacje ogólne 5 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Zielone powiaty województwa śląskiego

Zielone powiaty województwa śląskiego Zielone powiaty województwa śląskiego Raport analityczny opracowany w oparciu o Indeks Zielonych Powiatów Strona2 Spis treści Koncepcja Indeksu Zielonych Powiatów... 3 Metodologia badawcza... 4 Indeks

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega Informacja dla oferentów wypełniających oferty w związku z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Prof. dr hab. n. med. B. Zemła Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Alzheimer - przedwczesna demencja starcza

Alzheimer - przedwczesna demencja starcza ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej Alzheimer - przedwczesna demencja starcza Katowice 26 LAT ODKRYCIA CHOROBY ALZHEIMERA 21 września

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. TERMINY, MIEJSCE Część pisemna 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna 21 22 sierpnia 2018 r. Miejsce przeprowadzenia szkoła,

Bardziej szczegółowo

Zdrowie dzieci i młodzieży w województwie śląskim -

Zdrowie dzieci i młodzieży w województwie śląskim - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej Zdrowie dzieci i młodzieży w województwie śląskim - w oparciu o dane z chorobowości

Bardziej szczegółowo

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka Śląska Katowice Katowice 60 449 2 Miejska i Powiatowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne

Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne Załącznik nr 2 do umowy nr 19/DI/PN/2013 (wzór) Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne Lp. Nazwa OPS Siedziba OPS województwo powiat gmina Liczba szt. terminali kontakt Osoba upoważniona

Bardziej szczegółowo

BENEFICJENCI POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW, PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN w 2010 R.

BENEFICJENCI POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW, PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN w 2010 R. BENEFICJENCI POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW, PODREGIONÓW, POWIATÓW I GMIN w 2010 R. (źródło:główny Urząd Statystyczny w Krakowie, "Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2003 ROKU KATOWICE U R ZĄ D STATYSTYCZNY W KATOWICACH

BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2003 ROKU KATOWICE U R ZĄ D STATYSTYCZNY W KATOWICACH BEZROBOCIE f c j KATOWICE U R ZĄ D STATYSTYCZNY W KATOWICACH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2003 ROKU O BJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOW NYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://matura.ewd.edu.pl W zestawieniu uwzględniono te powiaty, w których są co najmniej 4 licea 1 Od 2010 r. publikowane

Bardziej szczegółowo

Kwartał IV, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1

Kwartał IV, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1 Q4 2017 Województwo śląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2015 roku. Cancer in Silesian Voivodeship in 2015

Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2015 roku. Cancer in Silesian Voivodeship in 2015 Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2015 roku Cancer in Silesian Voivodeship in 2015 Marcin Motnyk Elżbieta Czajkowska Elżbieta Garmulewicz Zofia Kołosza Marzena Polak Barbara Włodarczyk-Marciniec

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2015

EGZAMIN MATURALNY 2015 EGZAMIN MATURALNY 2015 analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU HARMONOGRAM przetargów na lub dzierżawę inwestycyjnych na terenie powiatów: Opole, opolski, krapkowicki, prudnicki, strzelecki, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, nyski, brzeski,

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie bezrobotnych do prac społecznie użytecznych w latach

Zatrudnienie bezrobotnych do prac społecznie użytecznych w latach Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Zatrudnienie bezrobotnych do prac społecznie użytecznych w latach 2006-2007 Katowice, grudzień 2007 r. Wprowadzenie W końcu 2005 roku w wachlarzu form aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I. Osoby pracujące Prognoza rozwoju rynku pracy powiatu chrzanowskiego od strony podaŝowej musi uwzględniać generalne tendencje, dotyczące

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2012. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Aktywność w zakresie pozyskiwania środków pomocowych na obszarach wiejskich województwa śląskiego

Aktywność w zakresie pozyskiwania środków pomocowych na obszarach wiejskich województwa śląskiego Strona 1 Aktywność w zakresie pozyskiwania środków pomocowych na obszarach wiejskich województwa śląskiego Strona 2 Rozszrzenie ekspertyzy pn: Aktywność i efektywność w zakresie pozyskiwania środków pomocowych

Bardziej szczegółowo

Rycina II.20. Energia wiatru - potencjał techniczny na wysokości 40m n.p.t.

Rycina II.20. Energia wiatru - potencjał techniczny na wysokości 40m n.p.t. Atlas zasobów energii odnawialnej w województwie śląskim Rycina II.2. Energia wiatru - potencjał techniczny na wysokości 4m n.p.t. kłobucki częstochowski lubliniecki myszkowski zawierciański tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU ZASTANEGO

DIAGNOZA STANU ZASTANEGO DIAGNOZA STANU ZASTANEGO Obserwatorium Integracji Społecznej Województwa Śląskiego przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice, tel. 32 730 68

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Jan Fryc, Zofia Płoszaj-Witkowicz Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Katarzyna Kimel, Barbara Zawada Urząd

Bardziej szczegółowo

Sytuacja absolwentów szkół na wojewódzkim rynku pracy w kontekście bezrobocia młodzieży. analiza statystyczna w latach 2012 I kwartał 2015 r.

Sytuacja absolwentów szkół na wojewódzkim rynku pracy w kontekście bezrobocia młodzieży. analiza statystyczna w latach 2012 I kwartał 2015 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH FILIA W CZĘSTOCHOWIE Zespół ds. Statystyki, Badań i Analiz Sytuacja absolwentów szkół na wojewódzkim rynku pracy w kontekście bezrobocia młodzieży analiza statystyczna

Bardziej szczegółowo

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski w Bielsku-Białej grudzień 2015 r.

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski w Bielsku-Białej grudzień 2015 r. Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski w Bielsku-Białej grudzień 2015 r. Bielsko-Biała to blisko 175 tysięczne miasto położone w południowej części województwa śląskiego stolica subregionu

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w powiatach i gminach w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w powiatach i gminach w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019 w powiatach i gminach w województwie śląskim Jaworzno, 2019 INFORMACJE O UCZNIACH (SŁUCHACZACH) PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Do egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza: Sprawy społeczne (2014 r.)

Diagnoza: Sprawy społeczne (2014 r.) Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 Diagnoza: Sprawy społeczne (2014 r.) Lokalna Grupa Działania Dolina Raby Powierzchnia i ludność Powierzchnia 382,7 km2 Ludność: 59 768 (2014 r.) 59 233 (2013 r.) Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian presji inwestycyjnej na tereny rolnicze Województwa Śląskiego

Kierunki zmian presji inwestycyjnej na tereny rolnicze Województwa Śląskiego Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nasz region we współczesnym świecie

Nasz region we współczesnym świecie Nasz region we współczesnym świecie Anna Czarlińska-Wężyk 14.04.2013 http://pl.wikipedia.org/wiki/wojew%c3%b3dztwo_%c5%9bl%c4%85skie Województwo powstało dnia 1.01.1999 z województw: katowickiego i częstochowskiego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Zawiercie, 23.01.2009 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotowuje w ciągu kilku ostatnich lat systematyczny

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na regionalnym rynku pracy

Sytuacja na regionalnym rynku pracy 1/15 Sytuacja na regionalnym rynku pracy Leszek Nowak Zastępca Kierownika Wydziału Programów Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 2/15 Niezmiennie stopa bezrobocia w Śląskiem należy do najniższych

Bardziej szczegółowo

7 LECZENIE UZALEŻNIEŃ Grupa powiatów centralnych

7 LECZENIE UZALEŻNIEŃ Grupa powiatów centralnych Oświadczenie z dnia 24 października 2018 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r.

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Program wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach Programu

Bardziej szczegółowo