Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Informacja statystyczna Katowice czerwiec 2009 r.

2 Wprowadzenie Rynek pracy to jeden z obszarów, na którym nadal spotykamy się z przejawami nierówności kobiet i mężczyzn. Wyraża się ona między innymi w segregacji zawodowej, istotnych różnicach płacowych, wyższym bezrobociu kobiet, szczególnie bezrobociu długookresowym, które w największym stopniu utrudnia ponowne wejście na rynek pracy. Odrębną kwestią są bariery utrudniające powrót na rynek pracy matkom, które po urodzenia dziecka chcą kontynuować pracę zawodową. Z problemem braku pracy dla kobiet mamy do czynienia od momentu pojawienia się bezrobocia rejestrowanego. Bezrobotni zarejestrowani w śląskich urzędach pracy nie są i nigdy nie byli grupą jednorodną. Cechy, które ich różnicują to przede wszystkim: płeć, wiek, poziom wykształcenia, uprawnienia zasiłkowe, dotychczasowy staż pracy oraz czas pozostawania bez zatrudnienia. Począwszy od 2005 roku wśród bezrobotnych wyróżniamy kategorie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W województwie śląskim do głównych czynników obiektywnych wpływających na dyskryminację kobiet zaliczyć można monokulturę przemysłową (ciągle w gospodarce regionu ważna jest rola górnictwa, przemysłu stalowego i motoryzacyjnego, które tradycyjnie zatrudniają mężczyzn) oraz upadek gałęzi przemysłu wykorzystujących przede wszystkim zasób pracy kobiet (np. przemysł włókienniczy, tekstylny). W pewnej mierze trudniejsza sytuacja kobiet wynika z czynników subiektywnych, tj. z tradycyjnych wzorców męskości i kobiecości, które nadal służą do uzasadniania asymetrycznego udziału kobiet i mężczyzn w rynku pracy. Zatrudnienie Wśród ogółu zatrudnionych w województwie śląskim większość (blisko 56 proc.) to mężczyźni. Z danych GUS wynika, że w końcu 2007 r. kobiety, w liczbie stanowiły 44,2% ogółu pracujących w województwie śląskim 1. Pracujący w gospodarce narodowej wg rodzaju działalności (stan na 31 grudnia 2007r.) Sekcje PKD Pracujący ogółem W tym kobiety osoby % Pracujący: w tym: ,2 Górnictwo ,6 Przetwórstwo przemysłowe ,8 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,3 Budownictwo ,7 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku ,0 osobistego i domowego Hotele i restauracje ,7 Transport, gospodarka magazynowa i łącznośd ,3 Pośrednictwo finansowe ,7 Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne , ,7 1 Pracujący w całej gospodarce narodowej (łącznie z duchownymi pełniącymi obowiązki duszpasterskie oraz pracującymi w rolnictwie indywidualnym). Dane uzyskiwane są z bieżącej sprawozdawczości oraz szacunków spisowych. Publikowane są z dużym opóźnieniem, stąd najbardziej aktualne dotyczą końca 2007r. Źródło: Rocznik Statystyczny 2008, Urząd Statystyczny, Katowice, 2008 r. 2

3 Sekcje PKD Pracujący ogółem W tym kobiety osoby % Edukacja ,1 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,5 Działalnośd usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała Opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny 2008, Urząd Statystyczny, Katowice, ,8 Zatrudnienie kobiet w poszczególnych sekcjach PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) nie jest równomierne. Analiza danych potwierdza ścisły związek płci osób pracujących z niektórymi rodzajami działalności miejsca pracy. I tak sekcja budownictwo prawie w całości zdominowana jest przez mężczyzn (w końcu 2007r. 90,3% ogółu pracujących w tej sekcji to panowie), podobnie jak górnictwo (gdzie odsetek pracujących mężczyzn wynosił 89,4%). Odwrotnie sytuacja kształtuje się w sekcji ochrona zdrowia i pomoc społeczna w blisko 82% zdominowanej przez kobiety. Kolejne sfeminizowane sekcje to edukacja (gdzie w końcu 2007r. odsetek pracujących kobiet sięgał 79,1%) oraz pośrednictwo finansowe (70,7%). Liczebne proporcje mężczyzn i kobiet w sekcjach PKD są najprostszą charakterystyką segregacji płci. Jak wykazano powyżej, istnieje koncentracja kobiet w wybranych sekcjach PKD, głównie w ochronie zdrowia, edukacji oraz w usługach (pośrednictwo finansowe, hotele i restauracje), a więc w sekcjach relatywnie gorzej płatnych. Dyskryminację kobiet potwierdza także Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności województwa śląskiego w wieku powyżej 15 lat. Analizując rozkłady w grupach zawodów stwierdzamy, że tylko 36% najwyższych stanowisk decyzyjnych i kierowniczych zajmują kobiety. Ta niekorzystna relacja utrzymuje się pomimo lepszego wykształcenia pracujących kobiet. Pracujący według płci i wybranych grup zawodów. Stan w IV kwartale 2008r. Grupy zawodów (dane w tys. osób) Kobiety (dane w tys.) W tym: Udział kobiet wśród ogółu pracujących OGÓŁEM pracujący w woj. śląskim w tym: ,4 Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy ,8 Specjaliści ,7 Technicy i średni personel ,6 Pracownicy biurowi ,0 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,2 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,1 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,7 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ,4 Pracownicy przy pracach prostych ,9 Obliczenia własne na podstawie danych z opracowania Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2008, Urząd Statystyczny w Katowicach O gorszej sytuacji zatrudnieniowej pań świadczy także niższy wskaźnik zatrudnienia. Dla przykładu - w IV kwartale 2008 roku wskaźnik zatrudnienia kobiet w wieku produkcyjnym wynosił 56,8%, mężczyzn 67,7% 2. Bezrobocie W końcu kwietnia 2009r. w województwie śląskim bez pracy pozostawało 83,6 tys. kobiet, które stanowiły 54,6% ogółu zarejestrowanych. Najwyższy odsetek kobiet notowany był w powiecie rybnickim (68,4%), Żorach (67,6%), Rybniku (65,8%), Jastrzębiu Zdroju (63,6% ) i Mysłowicach (64,0%). Jak widać, w szczególnie złej sytuacji są kobiety z podregionu rybnicko jastrzębskiego, gdzie do niedawna zatrudnieniowy boom przeżywały kopalnie węgla koksującego. Nadreprezentacja mężczyzn obserwowana była w pięciu powiatach województwa śląskiego. Najniższy udział kobiet zanotowano w powiatach ziemskich: 2 Źródło: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności IV kwartał 2008, Urząd Statystyczny w Katowicach 3

4 częstochowskim (46,9%), kłobuckim (48,5%); lublinieckim (48,8%) i zawierciańskim (49,8%) oraz w Częstochowie (48,7%) Dokładne dane zawiera Tabela 1 zamieszczona w załączniku tabelarycznym, na końcu informacji. Od momentu powstania województwa śląskiego wśród bezrobotnych widoczna była przewaga pań. W latach odsetek zarejestrowanych kobiet wykazywał tendencję spadkową, a od 2003 do 2007 roku udział pań rósł. Od końca ubiegłego roku obserwujemy znaczący spadek udziału kobiet wśród zaewidencjonowanych. Biorąc za podstawę obliczeń wartości bezwzględne widzimy, że w bieżącym roku wzrost bezrobocia częściej dotyczy mężczyzn (od grudnia 08r. do końca kwietnia br. + 19,9 tys.), wśród kobiet odpowiednio + 10,6 tys. Rok Zarejestrowani bezrobotni ogółem kobiety mężczyźni odsetek bezrobotnych kobiet (w %) Stan w końcu roku/miesiąca wzrost /spadek bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego roku mężczyźni kobiety ,4 x x , , , , , , , , , , , Generalnie w województwie śląskim odsetek bezrobotnych kobiet wśród ogółu zaewidencjonowanych jest wyższy od ogólnopolskiego (kraj ok. 52 proc.). Województwa Śląskie na tle kraju. Sytuacja w końcu kwietnia 2009r. Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety % udział kobiet wśród ogółu zarejestrowanych Liczba bezrobotnych kobiet z prawem do zasiłku % kobiet pobierających zasiłek w zbiorowości bezrobotnych pao POLSKA ,0% ,9% Dolnośląskie ,3% ,3% Kujawsko-Pomorskie ,5% ,1% Lubelskie ,4% ,4% Lubuskie ,7% ,4% Łódzkie ,3% ,1% Małopolskie ,0% ,8% Mazowieckie ,6% ,6% Opolskie ,2% ,4% Podkarpackie ,3% ,7% Podlaskie ,4% ,3% Pomorskie ,3% ,3% Śląskie ,6% ,4% Świętokrzyskie ,6% ,7% Warmiosko-Mazurskie ,4% ,8% Wielkopolskie ,9% ,3% Zachodniopomorskie ,6% ,5% W informacjach i analizach o bezrobociu, wskaźnik przedstawiający udział kobiet wśród ogółu zarejestrowanych jest stosowany najczęściej. Nie jest to jedyny miernik, dzięki któremu można wykazać odmienną sytuację kobiet na rynku pracy. 4

5 Faktem jest, że statystyka bezrobocia rejestrowanego nie dysponuje danymi dotyczącymi wysokości stopy bezrobocia w grupach wyodrębnionych ze względu na płeć. Informacji takich dostarcza Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 3. Z BAEL wynika, że w IV kwartale 2008 roku stopa bezrobocia w zbiorowości kobiet wynosiła 7,8%, a w odniesieniu do mężczyzn wskaźnik ten przyjmował wartość 5,9%. Dane BAEL dostępne są tylko na poziomie województwa. Od 2005 r. poziom bezrobocia rejestrowanego badany jest w subpopujacjach, które grupują osoby zaliczane na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dominacja kobiet widoczna jest głównie wśród długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego oraz samotnych rodziców. Warto zwrócić uwagę na zróżnicowanie rozkładów, występujące na poziomie powiatów i podregionów. Odmienną sytuację kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ilustrują dane zawarte w Tabeli 2. Uprawnienia zasiłkowe to kolejna cecha różnicująca kobiety i mężczyzn. Dane zawarte w Tabelach 3 oraz 3a potwierdzają, że w końcu kwietnia średnio w województwie wśród ogółu zarejestrowanych kobiet co piąta miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych (19,4%). Odpowiednio wśród mężczyzn 23,0%. Niższy odsetek kobiet pobierających zasiłek dla bezrobotnych wynika między innymi z faktu, że częściej od mężczyzn kwalifikują się do osób nie posiadających stażu pracy. Dokładne dane zawiera Tabela 10. W silnie zurbanizowanym województwie śląskim zdecydowana większość pań to mieszkanki miast. Tendencja ta występuje od lat, co potwierdzają dane zawarte w Tabeli 4. Obecnie na terenach wiejskich mieszka tylko co piąta bezrobotna kobieta. Bez względu na obserwowany okres stwierdzamy, że bezrobotne kobiety są nieco lepiej wykształcone od mężczyzn. Jednak nawet zdobycie dyplomu wyższej uczelni nie w pełni chroni panie przed brakiem pracy. W końcu marca br. w zbiorowości bezrobotnych z wyższym wykształceniem (14,5 tys. osób) zdecydowaną większość (62,0 proc, tj. 9,0 tys. osób) stanowiły kobiety. Szczegółowe informacje znajdują się w Tabeli 7 i 8. Bezrobotne kobiety są młodsze od zarejestrowanych mężczyzn, wynika to głównie z tego, że wcześniej uzyskują prawo do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych (dane w Tabeli 5 i 6). Bezrobotni według płci i wieku r. Jeżeli chodzi o dane dotyczące sytuacji kobiet i mężczyzn w Polsce także w kontekście rynku pracy - rekomendujemy stronę 3 Źródło: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności IV kwartał 2008, Urząd Statystyczny w Katowicach; 5

6 Tabela 1. Bezrobotne kobiety w województwie śląskim wg podregionów i powiatów Powiat /podregion Liczba bezrobotnych - stan na Odsetek w ogólnej liczbie zarejestrowanych Podregion bielski ,9% 56,0% 53,0% Bielski ,7% 54,8% 53,9% Cieszyński ,9% 55,7% 50,8% Żywiecki ,3% 57,8% 54,2% m. Bielsko-Biała ,1% 55,4% 53,4% Podregion bytomski ,4% 61,4% 56,0% Lubliniecki ,7% 57,2% 48,8% Tarnogórski ,4% 60,1% 55,7% m. Bytom ,6% 63,0% 58,1% m. Piekary Śląskie ,8% 63,1% 56,8% Podregion częstochowski ,8% 53,1% 48,5% Częstochowski ,7% 53,4% 46,9% Kłobucki ,3% 50,2% 48,5% Myszkowski ,5% 53,7% 50,5% m. Częstochowa ,7% 53,5% 48,7% Podregion gliwicki ,7% 63,0% 56,5% Gliwicki ,9% 65,6% 58,9% m. Gliwice ,2% 59,6% 53,9% m. Zabrze ,2% 64,7% 57,8% Podregion katowicki ,5% 61,5% 55,7% m. Chorzów ,8% 60,1% 54,8% m. Katowice ,0% 57,8% 52,1% m. Mysłowice ,7% 68,6% 64,0% m. Ruda Śląska ,0% 62,7% 57,5% m. Siemianowice Śląskie ,2% 59,3% 55,2% m. Świętochłowice ,7% 65,5% 55,4% Podregion rybnicki ,5% 69,5% 63,8% Raciborski ,7% 62,7% 57,5% Rybnicki ,6% 72,4% 68,4% Wodzisławski ,3% 69,0% 62,9% m. Jastrzębie Zdrój ,7% 69,7% 63,6% m. Rybnik ,6% 70,1% 65,8% m. Żory ,9% 76,1% 67,6% Podregion sosnowiecki ,2% 57,0% 52,8% Będziński ,5% 59,1% 53,9% Zawierciański ,3% 53,6% 49,8% m. Dąbrowa Górnicza ,8% 56,3% 51,1% m. Jaworzno ,9% 64,7% 59,5% m. Sosnowiec ,0% 55,8% 53,1% Podregion tyski ,0% 63,8% 57,5% Mikołowski ,4% 63,4% 54,7% Pszczyński ,2% 72,3% 62,2% Bieruńsko-lędziński ,1% 56,6% 56,5% m. Tychy ,7% 60,7% 56,6% WOJ. ŚLĄSKIE ,7% 59,5% 54,6% Obliczenia własne, na podstawie Sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01, sporządzanego co miesiąc 6

7 Tabela 2. Bezrobotne kobiety w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg podregionów i powiatów. Stan na r. Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotne Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Powiat /podregion Liczby % wśród Liczby % wśród Liczby % wśród Liczby % wśród Liczby % wśród Liczby % wśród bezwzglę ogółu bezwzglę ogółu bezwzglę ogółu bezwzglę ogółu bezwzglę ogółu bezwzglę ogółu bezrobotny bezrobotny bezrobotny bezrobotny dne bezrobotnych dne dne dne dne dne bezrobotnych ch ch ch ch Podregion bielski , , , , , ,38 Bielski , , , , , ,60 Cieszyński , , , , , ,39 Żywiecki , , , , , ,50 m. Bielsko-Biała , , , , , ,71 Podregion bytomski , , , , , ,84 Lubliniecki , , , , , ,04 Tarnogórski , , , , , ,44 m. Bytom , , , , , ,35 m. Piekary Śląskie , , , , , ,04 Podregion częstochowski , , , , , ,99 Częstochowski , , , , , ,16 Kłobucki , , , , , ,65 Myszkowski , , , , , ,70 m. Częstochowa , , , , , ,07 Podregion gliwicki , , , , , ,22 Gliwicki , , , , , ,29 m. Gliwice , , , , , ,50 m. Zabrze , , , , , ,03 Podregion katowicki , , , , , ,35 m. Chorzów , , , , , ,19 m. Katowice , , , , , ,71 m. Mysłowice , , , , , ,62 m. Ruda Śląska , , , , , ,08 m. Siemianowice Śląskie , , , , , ,08 m. Świętochłowice , , , , , ,59 Podregion rybnicki , , , , , ,58 Raciborski , , , , , ,02 Rybnicki , , , , , ,80 Wodzisławski , , , , , ,08 m. Jastrzębie Zdrój , , , , , ,60 m. Rybnik , , , , , ,93 m. Żory , , , , , ,19 Podregion sosnowiecki , , , , , ,33 Będziński , , , , , ,09 Zawierciański , , , , , ,30 m. Dąbrowa Górnicza , , , , , ,63 m. Jaworzno , , , , , ,98 m. Sosnowiec , , , , , ,42 Podregion tyski , , , , , ,91 Mikołowski , , , , , ,80 Pszczyński , , , , , ,54 Bieruńsko-lędziński , , , , , ,42 m. Tychy , , , , , ,32 WOJ. ŚLĄSKIE , , , , , ,79 Obliczenia własne, na podstawie Sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01, sporządzanego co miesiąc 7

8 Tabela 2 cd. Bezrobotne kobiety w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg podregionów i powiatów. Stan na r. Powiat /podregion samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Niepełnosprawne Liczby % wśród ogółu Liczby % wśród ogółu Liczby % wśród ogółu Liczby % wśród ogółu bezwzględne bezrobotnych bezwzględne bezrobotnych bezwzględne bezrobotnych bezwzględne bezrobotnych Podregion bielski , ,06 9 4, ,10 Bielski , ,85 1 5, ,43 Cieszyński , ,34 2 2, ,49 Żywiecki , ,97 3 5, ,42 m. Bielsko-Biała , ,36 3 6, ,77 Podregion bytomski , , , ,55 Lubliniecki , ,32 2 3, ,72 Tarnogórski , ,74 0 0, ,92 m. Bytom , , , ,74 m. Piekary Śląskie , ,41 1 2, ,90 Podregion częstochowski , , , ,57 Częstochowski , ,68 5 5, ,63 Kłobucki , ,49 0 0, ,09 Myszkowski , ,39 5 3, ,48 m. Częstochowa , , , ,89 Podregion gliwicki , , , ,38 Gliwicki , ,52 4 7, ,78 m. Gliwice , ,24 9 7, ,17 m. Zabrze , , , ,44 Podregion katowicki , , , ,16 m. Chorzów , , , ,80 m. Katowice , ,56 7 5, ,15 m. Mysłowice , ,34 0 0, ,96 m. Ruda Śląska , ,43 6 6, ,79 m. Siemianowice Śląskie , ,03 1 1, ,85 m. Świętochłowice , ,25 2 5, ,05 Podregion rybnicki , , , ,51 Raciborski , ,79 4 9, ,50 Rybnicki , , , ,72 Wodzisławski , ,38 6 6, ,81 m. Jastrzębie Zdrój , ,45 6 7, ,00 m. Rybnik , ,75 5 7, ,73 m. Żory , ,07 1 3, ,63 Podregion sosnowiecki , , , ,79 Będziński , ,63 8 8, ,86 Zawierciański , ,38 2 1, ,82 m. Dąbrowa Górnicza , ,52 6 6, ,65 m. Jaworzno , ,60 3 7, ,86 m. Sosnowiec , ,90 3 4, ,12 Podregion tyski , ,52 6 4, ,71 Mikołowski , ,48 0 0, ,35 Pszczyński , ,75 1 2, ,98 Bieruńsko-lędziński , ,54 0 0, ,00 m. Tychy , ,92 5 8, ,48 WOJ. ŚLĄSKIE , , , ,02 Obliczenia własne, na podstawie Sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01, sporządzanego co miesiąc 8

9 Tabela 3. Bezrobotne kobiety w województwie śląskim z prawem do zasiłku wg podregionów i powiatów Powiat /podregion Bezrobotne kobiety z prawem do zasiłku Udział wśród bezrobotnych kobiet Podregion bielski ,5% 21,9% 27,2% Bielski ,5% 25,6% 32,3% Cieszyński ,3% 17,0% 22,3% Żywiecki ,9% 27,2% 27,9% m. Bielsko-Biała ,0% 18,6% 26,8% Podregion bytomski ,7% 11,0% 12,8% Lubliniecki ,4% 13,6% 15,7% Tarnogórski ,5% 10,7% 13,7% m. Bytom ,4% 11,1% 12,1% m. Piekary Śląskie ,7% 8,5% 10,7% Podregion częstochowski ,9% 23,0% 25,2% Częstochowski ,2% 27,4% 30,1% Kłobucki ,2% 24,4% 26,3% Myszkowski ,2% 29,1% 30,1% m. Częstochowa ,2% 17,1% 19,9% Podregion gliwicki ,8% 12,0% 14,7% Gliwicki ,3% 11,8% 14,4% m. Gliwice ,3% 11,5% 15,1% m. Zabrze ,6% 12,3% 14,4% Podregion katowicki ,4% 14,4% 17,7% m. Chorzów ,0% 8,9% 12,1% m. Katowice ,4% 15,8% 20,5% m. Mysłowice ,9% 9,3% 16,4% m. Ruda Śląska ,3% 14,6% 17,7% m. Siemianowice Śląskie ,8% 23,0% 20,6% m. Świętochłowice ,1% 19,7% 20,5% Podregion rybnicki ,6% 10,1% 12,6% Raciborski ,1% 11,4% 14,6% Rybnicki ,0% 11,0% 15,2% Wodzisławski ,0% 10,5% 12,8% m. Jastrzębie Zdrój ,5% 7,1% 8,7% m. Rybnik ,0% 10,3% 12,9% m. Żory ,2% 11,9% 14,0% Podregion sosnowiecki ,0% 15,9% 20,3% Będziński ,3% 17,8% 21,5% Zawierciański ,9% 19,5% 24,0% m. Dąbrowa Górnicza ,6% 14,8% 20,0% m. Jaworzno ,7% 10,8% 14,1% m. Sosnowiec ,1% 14,6% 19,5% Podregion tyski ,0% 18,7% 21,9% Mikołowski ,1% 18,8% 21,5% Pszczyński ,2% 13,3% 16,2% Bieruńsko-lędziński ,3% 19,9% 27,1% m. Tychy ,3% 22,7% 24,7% WOJ. ŚLĄSKIE ,2% 16,0% 19,4% Obliczenia własne, na podstawie Sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01, sporządzanego co miesiąc 9

10 Tabela 3a. Bezrobotni mężczyźni w województwie śląskim z prawem do zasiłku wg podregionów i powiatów Powiat /podregion Bezrobotni mężczyźni z prawem do zasiłku Udział wśród bezrobotnych mężczyzn Podregion bielski ,7% 22,6% 26,0% Bielski ,0% 22,6% 28,9% Cieszyński ,3% 20,1% 24,4% Żywiecki ,1% 29,0% 27,5% m. Bielsko-Biała ,3% 19,3% 23,7% Podregion bytomski ,1% 14,0% 18,6% Lubliniecki ,8% 18,8% 21,4% Tarnogórski ,4% 13,2% 19,3% m. Bytom ,5% 13,7% 17,5% m. Piekary Śląskie ,7% 10,3% 16,9% Podregion częstochowski ,2% 25,8% 27,3% Częstochowski ,7% 31,3% 34,9% Kłobucki ,3% 27,4% 27,1% Myszkowski ,1% 27,0% 29,8% m. Częstochowa ,6% 21,3% 21,9% Podregion gliwicki ,9% 13,1% 18,1% Gliwicki ,4% 13,8% 18,0% m. Gliwice ,4% 13,7% 19,1% m. Zabrze ,8% 12,3% 17,0% Podregion katowicki ,7% 15,5% 21,5% m. Chorzów ,6% 11,8% 17,7% m. Katowice ,4% 14,9% 22,0% m. Mysłowice ,7% 11,3% 18,8% m. Ruda Śląska ,6% 16,8% 20,6% m. Siemianowice Śląskie ,9% 22,5% 25,0% m. Świętochłowice ,7% 19,7% 27,5% Podregion rybnicki ,8% 15,2% 16,7% Raciborski ,1% 19,1% 19,7% Rybnicki ,9% 20,2% 20,4% Wodzisławski ,2% 13,9% 17,1% m. Jastrzębie Zdrój ,9% 11,3% 11,6% m. Rybnik ,5% 13,3% 15,7% m. Żory ,9% 20,9% 20,4% Podregion sosnowiecki ,4% 18,9% 24,6% Będziński ,6% 20,7% 24,8% Zawierciański ,5% 23,5% 28,9% m. Dąbrowa Górnicza ,3% 18,0% 26,3% m. Jaworzno ,2% 16,3% 17,5% m. Sosnowiec ,4% 15,2% 22,0% Podregion tyski ,7% 17,7% 24,4% Mikołowski ,5% 17,5% 28,7% Pszczyński ,4% 14,1% 20,7% Bieruńsko-lędziński ,5% 19,3% 24,3% m. Tychy ,7% 18,9% 23,8% WOJ. ŚLĄSKIE ,2% 19,0% 23,0% Obliczenia własne, na podstawie Sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01, sporządzanego co miesiąc 10

11 Tabela 4. Bezrobotne kobiety w woj. śląskim według miejsca zamieszkania. Stan na koniec kwartału 1999 r r r r r r r r r r. Okres Bezrobotni ogółem w tym bezrobotne kobiety w liczbach bezwzględnych w % do ogółem bezrobotnych zamieszkałe na wsi w liczbach bezwzględnych w % do ogółem bezrobotnych kobiet z tego zamieszkałe w mieście w liczbach bezwzględnych w % do ogółem bezrobotnych kobiet I kwartał , , ,6 II kwartał , , ,0 III kwartał , , ,0 IV kwartał , , ,8 I kwartał , , ,8 II kwartał , , ,0 III kwartał , , ,1 IV kwartał , , ,9 I kwartał , , ,3 II kwartał , , ,6 III kwartał , , ,7 IV kwartał , , ,7 I kwartał , , ,1 II kwartał , , ,8 III kwartał , , ,9 IV kwartał , , ,7 I kwartał , , ,9 II kwartał , , ,9 III kwartał , , ,8 IV kwartał , , ,5 I kwartał , , ,5 II kwartał , , ,6 III kwartał , , ,5 IV kwartał , , ,2 I kwartał , , ,2 II kwartał , , ,1 III kwartał , , ,0 IV kwartał , , ,5 I kwartał , , ,2 II kwartał , , ,5 III kwartał , , ,5 IV kwartał , , ,9 I kwartał , , ,3 II kwartał , , ,3 III kwartał , , ,0 IV kwartał , , ,4 I kwartał , , ,2 II kwartał , , ,4 III kwartał , , ,0 IV kwartał , , , r. I kwartał , , ,5 Obliczenia własne, na podstawie Sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01, sporządzanego co miesiąc 11

12 Tabela 5. Bezrobotni w woj. śląskim wg płci i wieku. Stan na koniec roku/ kwartału Lata wiek do 24 lat lata lata lata lat 60 i więcej lat I kw Kobiety X X X X X X X X X X I kw X Mężczyźni I kw Kobiety w % do ogółu bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy ,0 57,8 64,3 60,3 54,8 31,7 X ,9 55,2 63,7 60,2 54,6 32,7 X ,6 53,1 60,3 57,9 53,3 34,2 X ,7 50,9 58,2 56,9 51,7 33,4 X ,3 51,3 58,8 57,7 52,2 35,9 X ,4 50,9 58,2 56,9 51,7 33,4 X ,0 55,5 61,4 59,7 55,1 37,2 X ,8 60,9 65,8 62,6 58,0 38,6 X ,2 63,3 68,5 64,3 60,0 40,2 X ,5 63,0 65,4 63,5 58,7 37,3 X I kw ,6 55,1 59,1 58,2 55,1 35,1 X Mężczyźni w % do ogółu bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy ,0 42,2 35,7 39,7 45,2 68,3 100, ,1 44,8 36,3 39,8 45,4 67,3 100, ,4 46,9 39,7 42,1 46,7 65,8 100, ,3 49,1 41,8 43,1 48,3 66,6 100, ,7 48,7 41,2 42,3 47,8 64,1 100, ,6 49,1 41,8 43,1 48,3 66,6 100, ,0 44,5 38,6 40,3 44,9 62,8 100, ,2 39,1 34,2 37,4 42,0 61,4 100, ,8 36,7 31,5 35,7 40,0 59,8 100, ,5 37,0 34,6 36,5 41,3 62,7 100,0 I kw ,4 44,9 40,9 41,8 44,9 64,9 100,0 Obliczenia własne, na podstawie Załącznika 1 do sprawozdania MPiPS-01, sporządzanego kwartalnie 12

13 Tabela 6. Bezrobotne zarejestrowani w woj. śląskim według płci i wieku. Stan na koniec roku/ kwartału Lata wiek do 24 lat lata lata lata lat 60 i więcej lat I kw Kobiety liczby bezwzględne X X X X X X X X X X I kw X Kobiety % ,0 31,5 27,1 26,2 14,3 0,8 X ,0 30,7 27,0 25,3 16,1 0,9 X ,0 29,2 27,3 24,5 17,9 1,1 X ,0 27,5 28,0 23,8 19,3 1,3 X ,0 24,8 29,3 23,3 20,9 1,7 X ,0 23,4 29,6 22,3 22,5 2,3 X ,0 20,8 29,8 22,0 24,4 3,0 X ,0 19,1 29,6 21,3 26,0 4,0 X ,0 16,9 30,1 20,5 27,2 5,3 X ,0 19,1 30,7 19,7 25,2 5,3 X I kw ,0 19,9 31,7 19,5 23,9 4,9 X Mężczyźni - liczby bezwzględne I kw Mężczyźni % ,0 33,2 21,7 24,8 17,0 2,5 0, ,0 34,2 21,2 23,0 18,4 2,4 0, ,0 32,2 22,5 22,3 19,6 2,5 0, ,0 30,8 23,4 21,0 20,9 3,0 0, ,0 27,9 24,4 20,3 22,7 3,7 1, ,0 25,1 24,8 19,6 24,3 4,8 1, ,0 21,8 24,4 19,4 26,0 6,7 1, ,0 18,2 22,9 18,9 28,0 9,5 2, ,0 15,4 21,8 17,9 28,6 12,4 3, ,0 16,5 23,9 16,7 26,2 13,1 3,7 I kw ,0 19,5 26,4 16,9 23,4 10,9 2,9 Obliczenia własne, na podstawie Załącznika 1 do sprawozdania MPiPS-01, sporządzanego kwartalnie 13

14 Tabela 7. Bezrobotni zarejestrowani w woj. śląskim wg płci i poziomu wykształcenia. na koniec roku / kwartału Lata wyższe policealne i średnie zawodowe Wykształcenie średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej I kw Kobiety I kw Mężczyźni I kw Kobiety w % do ogółu bezrobotnych według poziomu wykształcenia ,0 62,9 69,3 85,4 51,1 56, ,9 63,0 67,2 83,7 49,4 56, ,6 61,3 64,2 81,8 46,8 54, ,7 60,5 61,5 80,2 45,4 52, ,3 62,7 61,8 79,1 46,4 52, ,4 64,6 62,9 78,1 47,5 52, ,7 65,2 64,2 77,2 49,6 53, ,8 66,7 66,7 78,4 52,9 56, ,2 66,5 67,9 78,5 54,1 57, ,5 64,9 65,4 75,9 50,6 56,4 I kw ,6 62,0 60,3 70,8 45,8 51,2 Mężczyźni w % do ogółu bezrobotnych według poziomu wykształcenia ,0 37,1 30,7 14,6 48,9 43, ,1 37,0 32,8 16,3 50,6 44, ,4 38,7 35,8 18,2 53,2 45, ,3 39,5 38,5 19,8 54,6 47, ,7 37,3 38,2 20,9 53,6 47, ,6 35,4 37,1 21,9 52,5 47, ,3 34,8 35,8 22,8 50,4 47, ,2 33,3 33,3 21,6 47,1 43, ,8 33,5 32,1 21,5 45,9 42, ,5 35,1 34,6 24,1 49,4 43,6 I kw ,4 38,0 39,7 29,2 54,2 48,8 Obliczenia własne, na podstawie Załącznika 1 do sprawozdania MPiPS-01, sporządzanego kwartalnie 14

15 Tabela 8. Bezrobotni zarejestrowani w woj. śląskim wg płci i poziomu wykształcenia. Stan na koniec roku / kwartału Wykształcenie Lata wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej I kw Kobiety liczby bezwzględne I kw Kobiety % ,0 2,4 24,9 8,9 32,9 30, ,0 3,0 24,7 8,8 30,9 32, ,0 3,7 25,2 8,3 30,0 32, ,0 4,6 24,9 8,4 30,0 32, ,0 5,4 24,6 8,5 30,0 31, ,0 6,2 25,5 9,0 28,7 30, ,0 6,5 24,7 9,3 28,5 31, ,0 7,2 24,4 9,9 27,4 31, ,0 8,1 24,8 10,2 25,9 30, ,0 10,7 25,5 11,8 23,6 28,3 I kw ,0 10,7 25,6 12,1 24,0 27,6 Mężczyźni liczby bezwzględne I kw Mężczyźni % ,0 2,0 15,9 2,2 45,4 34, ,0 2,4 16,6 2,3 43,4 35, ,0 2,9 17,6 2,3 42,7 34, ,0 3,5 18,1 2,4 41,9 34, ,0 3,8 18,0 2,7 41,1 34, ,0 4,2 18,7 3,1 39,2 34, ,0 4,5 18,0 3,6 37,8 36, ,0 5,3 18,1 4,1 36,3 36, ,0 6,4 18,5 4,4 34,7 36, ,0 8,5 19,9 5,5 33,9 32,2 I kw ,0 7,9 20,3 6,0 34,2 31,6 Obliczenia własne, na podstawie Załącznika 1 do sprawozdania MPiPS-01, sporządzanego kwartalnie 15

16 Tabela 9. Bezrobotni zarejestrowani w woj. śląskim wg czasu pozostawania bez pracy. Stan na koniec roku / kwartału Lata Czas pozostawania bez pracy do 1 mies. 1-3 miesiące 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy mies. powyżej 24 mies I kw Kobiety I kw Mężczyźni I kw Kobiety w % do ogółu bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy ,0 41,8 45,8 55,1 57,5 65,6 84, ,9 41,0 45,6 55,5 55,3 61,3 77, ,6 39,5 44,3 51,7 50,6 58,5 71, ,7 39,1 45,4 49,1 49,0 53,1 67, ,3 41,6 46,2 50,7 49,8 53,6 64, ,4 42,8 46,6 53,4 52,3 55,6 64, ,7 42,4 48,5 54,9 54,4 57,8 64, ,8 44,8 51,9 58,9 58,4 61,7 66, ,2 47,4 54,2 61,0 61,2 64,4 68, ,5 49,0 55,5 61,4 64,0 64,3 65,5 I kw ,6 46,9 47,8 53,9 61,8 63,6 64,7 Mężczyźni w % do ogółu bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy ,0 58,2 54,2 44,9 42,5 34,4 16, ,1 59,0 54,4 44,5 44,7 38,7 23, ,4 60,5 55,7 48,3 49,4 41,5 28, ,3 60,9 54,6 50,9 51,0 46,9 32, ,7 58,4 53,8 49,3 50,2 46,4 35, ,6 57,2 53,4 46,6 47,7 44,4 36, ,3 57,6 51,5 45,1 45,6 42,2 35, ,2 55,2 48,1 41,1 41,6 38,3 33, ,8 52,6 45,8 39,0 38,8 35,6 31, ,5 51,0 44,5 38,6 36,0 35,7 34,5 I kw ,4 53,1 52,2 46,1 38,2 36,4 35,3 16

17 Tabela 10. Bezrobotni zarejestrowani w woj. śląskim wg według stażu pracy. Stan na koniec roku / kwartału Lata staż pracy do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat powyżej 30 lat bez stażu I kw Kobiety I kw Mężczyźni I kw Kobiety w % do ogółu bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy ,0 57,7 58,4 60,3 59,6 47,7 1,8 65, ,9 56,9 56,4 59,8 59,8 49,0 3,9 61, ,6 56,0 53,3 56,3 58,0 47,5 6,0 59, ,7 55,1 51,1 54,4 56,3 45,7 12,0 57, ,3 55,9 52,0 55,4 56,9 45,9 13,8 58, ,4 55,9 52,8 56,6 57,4 47,6 15,6 60, ,0 57,4 54,2 58,4 58,5 49,1 20,4 61, ,8 60,0 58,1 61,9 60,8 51,0 26,0 66, ,2 61,0 60,0 63,6 61,7 52,2 31,9 68, ,5 62,0 58,2 60,9 58,7 49,7 36,6 67,9 I kw ,6 56,9 52,4 55,7 54,4 46,3 33,1 62,7 Mężczyźni w % do ogółu bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy ,0 42,3 41,6 39,7 40,4 52,3 98,2 34, ,1 43,1 43,6 40,2 40,2 51,0 96,1 38, ,4 44,0 46,7 43,7 42,0 52,5 94,0 40, ,3 44,9 48,9 45,6 43,7 54,3 88,0 42, ,7 44,1 48,0 44,6 43,1 54,1 86,2 42, ,6 44,1 47,2 43,4 42,6 52,4 84,4 39, ,0 42,6 45,8 41,6 41,5 50,9 79,6 38, ,2 40,0 41,9 38,1 39,2 49,0 74,0 33, ,8 39,0 40,0 36,4 38,3 47,8 68,1 31, ,5 38,0 41,8 39,1 41,3 50,3 63,4 32,1 I kw ,4 43,1 47,6 44,3 45,6 53,7 66,9 37,3 Obliczenia własne, na podstawie Załącznika1 do Sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01, sporządzanego kwartalnie 17

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na 30.06.2011r. KATOWICE 1 UWAGI WSTĘPNE W informacji na temat bezrobocia niepełnosprawnych wykorzystano dane

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r.

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Bezrobocie w województwie śląskim

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r. II CZĘŚĆ Gdańsk, październik 2008 r. Raport opracowano w Zespole Badań, Analiz i Informacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH. w 2010 roku KATOWICE, MARZEC 2011 R.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH. w 2010 roku KATOWICE, MARZEC 2011 R. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Rynek pracy w województwie śląskim w 2010 roku KATOWICE, MARZEC 2011 R. Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystanie danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Informacja kwartalna o stanie bezrobocia w województwie śląskim

Informacja kwartalna o stanie bezrobocia w województwie śląskim WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Informacja kwartalna o stanie bezrobocia w województwie śląskim Stan na 31.03.2008r. Katowice 2008 r. Informacje podstawowe W marcu 2008 roku odnotowano znaczący spadek

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Szczecin 2019 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w grudniu 2018 roku 2 wynosiła 3,5% tj. o 0,8 pkt proc.

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku Szczecin 2017 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2012

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 1554/159/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.06.2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2012 KATOWICE,

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski Obszar I grupa 1 - PP grupa 2 - PP grupa 3 - PP grupa 4 - PP grupa 5 - PP grupa 6 - PP grupa 7 - PP grupa 8 - PP grupa 9 - PP grupa 10 - PP Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim

Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim Województwo śląskie Od momentu powstania województwa śląskiego (styczeń 1999 r.) obserwowany

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie bezrobotnych do prac społecznie użytecznych w latach

Zatrudnienie bezrobotnych do prac społecznie użytecznych w latach Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Zatrudnienie bezrobotnych do prac społecznie użytecznych w latach 2006-2007 Katowice, grudzień 2007 r. Wprowadzenie W końcu 2005 roku w wachlarzu form aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r.

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Nakłady inwestycyjne i środki trwałe

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH. w 2008 roku KATOWICE, MARZEC 2009 R.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH. w 2008 roku KATOWICE, MARZEC 2009 R. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Rynek pracy w województwie śląskim w 2008 roku KATOWICE, MARZEC 2009 R. 1 Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystanie danych statystycznych w druku dozwolone

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega Informacja dla oferentów wypełniających oferty w związku z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1 Q3 2017 Województwo śląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza.

Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza. Materiały konferencyjne Katowice 2010 Wydawca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ul.

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na wojewódzkim rynku pracy z uwzględnieniem powiatów przygranicznych

Aktualna sytuacja na wojewódzkim rynku pracy z uwzględnieniem powiatów przygranicznych Aktualna sytuacja na wojewódzkim rynku pracy z uwzględnieniem powiatów przygranicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej EaSI - EURES Według stanu na 31.10.2016 r. w Śląskiem zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim

Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim 2012 1 Streszczenie raportu Głównym celem badania Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2009 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2009 Marzec 2010 rok SPIS TREŚCI STRONA I. WSTĘP 3 II. DIAGNOZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2010

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2010 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2010 KATOWICE, LUTY 2010 1 SPIS TREŚCI: STRONA I. WSTĘP. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA RPDZ 3 II. DIAGNOZA SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/55/5/2018 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR V/55/5/2018 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR V/55/5/2018 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2017 roku

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2015

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 678 / 34 /V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 07.05.2015 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2015 KATOWICE,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/41/3/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR V/41/3/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR V/41/3/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2016 roku

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM KATOWICE luty 2011 ROK 1 Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystanie danych statystycznych w druku dozwolone

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2009 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2010-01-07 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r..

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. nformacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach zadania edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.) Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia r.) r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 23372 osoby bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo