Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r."

Transkrypt

1 Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, Katowice tel.: fax: , OPRACOWANIA SYGNALNE Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r. Katowice, grudzień 2012 r.

2 Opracowanie sygnalne zawiera informacje o nakładach inwestycyjnych i wartości środków trwałych w województwie śląskim w 2011 roku. Dane zaprezentowano dla: - gospodarki narodowej; - przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób; - państwowych i samorządowych jednostek i zakładów budżetowych. Nakłady inwestycyjne są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji. Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady. Nakłady na środki trwałe są to nakłady na: - budynki i budowle, - maszyny, urządzenia techniczne, - środki transportu, - inne, tj.: melioracje szczegółowe, koszty ponoszone przy nabyciu gruntów i używanych środków trwałych oraz inwentarz żywy (stado podstawowe) i zasadzenia wieloletnie, a ponadto odsetki od kredytów i pożyczek inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji (uwzględnione wyłącznie w danych wyrażonych w cenach bieżących), z wyjątkiem odsetek nieuwzględnionych w wartości nakładów na środki trwałe przez podmioty stosujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) wprowadzone od 1 I 2005 r. Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji oraz inne koszty związane z realizacją inwestycji. Nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych. Nakłady inwestycyjne zaliczono do odpowiednich sekcji PKD 2007 zgodnie z zaklasyfikowaniem działalności inwestora (podmiotu gospodarki narodowej), z wyjątkiem nakładów na obiekty niezwiązane z jego podstawową działalnością, które zaliczono do odpowiednich sekcji według kryterium przeznaczenia obiektu. Informacje o nakładach inwestycyjnych opracowano według zasad systemu rachunków narodowych, zgodnie z zaleceniami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 1995). Do środków trwałych zalicza się kompletne i nadające się do użytku składniki majątkowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, w tym również drogi publiczne, ulice i place łącznie z poboczami i podbudową, uzbrojenie terenu, zasadzenia wieloletnie, melioracje, budowle wodne, grunty i inwentarz żywy (stado podstawowe) oraz od 1 I 2002 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (użytkowego). Dane o środkach trwałych nie obejmują wartości gruntów uznanych od 1 I 1991 r. za środki trwałe zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 XII 1990 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 529) oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, uznanego od 1 I 2002 r. za środki trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 IX 1994 r. (jednolity tekst Dz. U Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami). Wartość brutto środków trwałych jest to wartość równa nakładom poniesionym na ich zakup lub wytworzenie, bez potrącenia wartości zużycia (umorzenia). Wartość zużycia środków trwałych odpowiada wielkości odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonanych od chwili oddania środków trwałych do eksploatacji. Stopień zużycia określa stosunek procentowy wartości zużycia do wartości brutto środków trwałych. Wartość środków trwałych według grup opracowano zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych. 1

3 NAKŁADY INWESTYCYJNE NAKŁADY INWESTYCYJNE W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2011 r. nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej grupowane według lokalizacji inwestycji w województwie śląskim wyniosły (w cenach bieżących) 30122,6 mln zł i były o 14,5% wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim. Wartość nakładów inwestycyjnych w Polsce wyniosła ,2 mln zł (wzrost do 2010 r. o 12,0%). Województwo śląskie pod względem poniesionych nakładów inwestycyjnych zajmowało drugie miejsce w skali kraju (po województwie mazowieckim). W przeliczeniu na 1 mieszkańca wartość nakładów inwestycyjnych w województwie śląskim wyniosła 6506 zł i była o 14,7% wyższa w relacji do 2010 r. Struktura nakładów inwestycyjnych według sektorów własności (ceny bieżące) ,7% 47,3% 55,3% 44,7% sektor publiczny sektor prywatny Nakłady inwestycyjne w większości realizowane były przez jednostki sektora prywatnego, w którym udział własności prywatnej krajowej stanowił 46,1%, natomiast zagranicznej 35,8%. W sektorze publicznym własność państwowa stanowiła 44,5% realizowanych nakładów, własność jednostek samorządu terytorialnego 40,5%. W 2011 r. wzrost nakładów inwestycyjnych zaobserwowano w jedenastu sekcjach, natomiast w ośmiu wystąpił spadek. Wartość nakładów inwestycyjnych znacząco wzrosła w stosunku do poprzedniego roku w sekcjach: informacja i komunikacja (o 96,5%), administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (o 92,0%), natomiast najbardziej obniżyła się w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 58,2%). Nakłady inwestycyjne w 44,8% zostały zrealizowane przez jednostki przemysłowe. Biorąc pod uwagę sekcje zaliczane do przemysłu nakłady wzrosły w: górnictwie i wydobywaniu (o 46,4%), przetwórstwie przemysłowym (o 36,5%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 16,3%), natomiast spadły w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 5,5%). 2

4 Struktura nakładów inwestycyjnych w sektorach własności według sekcji PKD w 2011 r. (ceny bieżące) sektor publiczny 0,2% 0,1% 18,3% 1,7% 7,2% 9,9% 39,1% 2,7% 3,1% 17,7% sektor prywatny 0,9% 2,4% 41,5% 6,3% 4,2% 10,9% 3,6% 17,8% 1,6% 10,8% górnictwo i wydobywanie przetwórstwo przemysłowe wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja budownictwo handel; naprawa pojazdów samochodowych transport i gospodarka magazynowa obsługa rynku nieruchomości opieka zdrowotna i pomoc społeczna pozostałe sekcje NAKŁADY INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W 2011 r. nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach grupowane według siedziby inwestora wyniosły (w cenach bieżących) 18097,3 mln zł i wzrosły o 30,3% w porównaniu z 2010 r. Nakłady inwestycyjne na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących stanowiły 91,0% nakładów ogółem, a nakłady na zakup używanych środków trwałych 9,0%. Z ogółu nakładów najwięcej środków przeznaczono na maszyny, urządzenia techniczne, tj ,1 mln zł. Nakłady poniesione na budynki i budowle wyniosły 5989,8 mln zł, a na środki transportu 1445,0 mln zł. Struktura nakładów inwestycyjnych według rodzajów (ceny bieżące) 0,0% ,1% Nakłady na środki trwałe: 8,8% 3,1% 37,3% 8,0% 3,1% 33,1% budynki i budowle maszyny, urządzenia techniczne środki transportu inne 50,8% 55,8% Pozostałe nakłady W 2011 r. inwestowały głównie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (na które przypadało 40,6% ogółu poniesionych nakładów), a następnie przedsiębiorstwa należące do sekcji górnictwo i wydobywanie (17,0%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (10,1%). 3

5 Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w 2011 r. środki własne środki budżetowe kredyty i pożyczki krajowe środki bezpośrednio z zagranicy inne źródła razem nakłady niesfinansowane 8,2% 2,7% 3,6% 10,2% 2,1% 73,3% W 2011 r. przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie województwa śląskiego finansowały inwestycje przede wszystkim z własnych środków, w stosunkowo nieznacznym stopniu korzystając z kredytów i pożyczek krajowych. Wartość nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) według lokalizacji inwestycji w województwie śląskim w 2011 r. wyniosła 17443,4 mln zł, tj. o 24,0% więcej niż w 2010 r. Inwestycje w sektorze prywatnym stanowiły 68,8% ogólnej wartości nakładów inwestycyjnych, w sektorze publicznym 31,2% (w 2010 r. odpowiednio: 68,5% i 31,5%). W 2011 r. najwięcej zainwestowano w miastach: Katowice ,1 mln zł, Gliwice ,6 mln zł, Tychy ,2 mln zł. Nakłady inwestycyjne a na 1 mieszkańca według powiatów w 2011 r. m. Tychy m. Gliwice m. Katowice m. Dąbrowa Górnicza m. Mysłowice pszczyński mikołowski m. Bielsko-Biała m. Jastrzębie-Zdrój m. Jaworzno bieruńsko-lędziński bielski gliwicki m. Rybnik m. Częstochowa m. Zabrze m. Sosnowiec m. Siemianowice Śląskie myszkowski m. Ruda Śląska m. Świętochłowice m. Chorzów żywiecki tarnogórski m. Żory będziński wodzisławski cieszyński m. Piekary Śląskie lubliniecki zawierciański raciborski m. Bytom rybnicki częstochowski kłobucki 5,8 5,7 5,7 5,5 5,5 5,1 4,4 4,3 3,9 3,6 8,5 3,3 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,3 1,0 1,0 0,9 7,6 7,3 11,5 3,8 a Według lokalizacji inwestycji. 4

6 NAKŁADY INWESTYCYJNE W PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH W 2011 r. nakłady inwestycyjne w jednostkach budżetowych (według siedziby inwestora) wyniosły 7642,6 mln zł i były nieznacznie wyższe niż w roku ubiegłem (o 0,3%). Nakłady na środki trwałe (tj. na nowe obiekty majątkowe, ulepszenie istniejących oraz zakup używanych środków trwałych) wyniosły 7632,2 mln zł i stanowiły 99,9% nakładów inwestycyjnych ogółem. Struktura nakładów inwestycyjnych według rodzajów 0,7% 0,2% ,5% 4,7% 4,5% 3,4% 3,5% 0,1% Nakłady na środki trwałe: budynki i budowle maszyny, urządzenia techniczne środki transportu inne 89,9% 88,5% Pozostałe nakłady Nakłady inwestycyjne w głównym stopniu realizowane były w sekcjach: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 90,5% (w 2010 r. 92,4%) oraz edukacja 5,7% (2010 r. 4,1%). W 2011 r. nakłady inwestycyjne według lokalizacji inwestycji wyniosły 8020,4 mln zł i wzrosły o 0,2% w odniesieniu do 2010 r. Najwięcej nakładów poniesiono w sekcji transport i gospodarka magazynowa (61,4% ogółu nakładów). W 2011 r. rozpoczęto realizację 2127 inwestycji, tj. o 50,4% mniej niż w 2010 r. Łączna wartość kosztorysowa inwestycji nowo rozpoczętych wyniosła 1583,1 mln zł i była o 21,7% niższa niż przed rokiem. Nakłady inwestycyjne a na 1 mieszkańca według powiatów w 2011 r. 2,2 1,6 1,6 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,1 3,1 3,0 3,9 4,9 11,3 1,7 m. Gliwice m. Bielsko-Biała rybnicki m. Żory m. Zabrze m. Katowice m. Rybnik a Według lokalizacji inwestycji. bieruńsko-lędziński mikołowski częstochowski bielski m. Jaworzno lubliniecki m. Dąbrowa Górnicza wodzisławski m. Chorzów kłobucki myszkowski tarnogórski raciborski cieszyński zawierciański m. Częstochowa m. Ruda Śląska pszczyński m. Tychy m. Jastrzębie-Zdrój żywiecki gliwicki m. Bytom będziński m. Świętochłowice m. Mysłowice m. Sosnowiec m. Siemianowice Śląskie m. Piekary Śląskie 5

7 ŚRODKI TRWAŁE ŚRODKI TRWAŁE W GOSPODARCE NARODOWEJ Według stanu w dniu 31 XII 2011 r. wartość brutto środków trwałych (w bieżących cenach ewidencyjnych) w województwie śląskim wyniosła ,0 mln zł, co w skali kraju stanowiło 12,2% i lokowało województwo na drugim miejscu (po województwie mazowieckim). W porównaniu z 2010 r. ich wartość wzrosła o 8,2%. Wartość brutto środków trwałych a w gospodarce narodowej na 1 mieszkańca według województw w 2011 r. Mazowieckie 110,9 Dolnośląskie Śląskie Wielkopolskie Opolskie Pomorskie Zachodniopomorskie Lubuskie Łódzkie Podlaskie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Podkarpackie Lubelskie a Według siedziby jednostki lokalnej. 72,8 71,3 69,3 67,7 66,7 66,4 63,3 63,3 59,4 58,7 57,6 55,9 55,0 54,8 53,6 70,1 Z ogólnej wartości majątku trwałego w końcu 2011 r. w województwie śląskim na sektor publiczny przypadało ,5 mln zł, tj. 40,6%, a na sektor prywatny ,4 mln zł, tj. 59,4%. W ujęciu rocznym wartość brutto środków trwałych wzrosła zarówno w sektorze publicznym, jak i w sektorze prywatnym odpowiednio o: 6,0% i 9,9%. Znacznym udziałem w wartości brutto środków trwałych w końcu 2011 r. charakteryzowały się sekcje: przetwórstwo przemysłowe 23,3% (przed rokiem 23,6%), obsługa rynku nieruchomości 17,8% (przed rokiem 18,1%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 9,8%, (przed rokiem 10,3%), transport i gospodarka magazynowa 11,5% (przed rokiem 10,0%), górnictwo i wydobywanie 8,5% (przed rokiem 8,7%). W odniesieniu do danych ubiegłorocznych wzrost wartości brutto środków trwałych odnotowano w większości sekcji gospodarki narodowej w tym m.in. w: transporcie i gospodarce magazynowej (o 23,9%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 19,4%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 18,3%). Spadek wartości brutto środków trwałych wystąpił jedynie w sekcji administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (o 15,4%). 6

8 Struktura wartości brutto środków trwałych w gospodarce narodowej według sektorów własności w 2011 r. Stan w dniu 31 XII sektor publiczny 0,7% sektor prywatny 4,1% 10,8% 19,8% górnictwo i wydobywanie przetwórstwo przemysłowe 36,3% 0,6% 11,9% wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 9,1% 8,4% 0,8% 23,3% handel; naprawa pojazdów samochodowych transport i gospodarka magazynowa 3,4% 6,3% obsługa rynku nieruchomości pozostałe sekcje 25,7% 23,2% 15,6% ŚRODKI TRWAŁE W PRZEDSIĘBIORSTWACH Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach według siedziby jednostki lokalnej w końcu 2011 r. ukształtowała się na poziomie ,3 mln zł, tj. wyższym (w bieżących cenach ewidencyjnych) o 6,6% niż przed rokiem. Na sektor prywatny przypadało 65,1% majątku trwałego (rok temu 62,3%). Największy udział w wartości środków trwałych miał przemysł 71,0% (w końcu 2010 r. 71,7%), z tego: przetwórstwo przemysłowe stanowiło 36,0%, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 15,2%, górnictwo i wydobywanie 13,5%, dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 6,3%. Znaczna część wartości majątku trwałego przypadała również na jednostki zajmujące się obsługą rynku nieruchomości 6,9%. Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu wartości brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach województwa śląskiego wykazała, że w końcu 2011 r. największą ich wartość odnotowano w miastach na prawach powiatu: Katowice (13,0% ogółu wartości środków trwałych), Gliwice (7,8%), Tychy (7,1%), Dąbrowa Górnicza (6,7%), Bielsko-Biała (6,1%), natomiast najniższą odnotowano w powiatach rybnickim i kłobuckim (po 0,4%) oraz w Piekarach Śląskich, Świętochłowicach i w powiecie myszkowskim (po 0,6%). Wartość brutto środków trwałych według siedziby przedsiębiorstwa na koniec 2011 r. wyniosła ,4 mln zł i wzrosła w ujęciu rocznym o 7,0%, w tym: wartość budynków i budowli osiągnęła poziom 94651,7 mln zł, tj. wyższy o 5,6%, wartość maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi 97916,8 mln zł; wzrost o 8,1%, wartość środków transportu 9541,4 mln zł; wzrost o 9,3%. 7

9 Wartość brutto środków trwałych a w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca według powiatów w 2011 r. Stan w dniu 31 XII 112,7 109,2 86,4 85,7 44,5 m. Tychy m. Dąbrowa Górnicza m. Katowice m. Gliwice m. Bielsko-Biała bieruńsko-lędziński mikołowski m. Jastrzębie-Zdrój m. Jaworzno m. Rybnik m. Mysłowice pszczyński będziński m. Zabrze m. Chorzów m. Częstochowa m. Ruda Śląska m. Siemianowice Śląskie m. Sosnowiec zawierciański żywiecki m. Żory gliwicki m. Świętochłowice wodzisławski cieszyński tarnogórski m. Bytom m. Piekary Śląskie raciborski bielski lubliniecki myszkowski częstochowski rybnicki kłobucki 71,9 65,6 63,8 63,1 61,7 58,8 51,1 50,4 49,6 46,7 40,8 40,3 32,2 31,4 29,2 27,2 26,2 25,2 25,2 22,9 22,8 22,5 22,4 21,6 20,8 20,5 20,3 18,6 15,7 13,1 11,3 9,8 a Według siedziby jednostki lokalnej. W sekcjach o największym udziale w wartości brutto środków trwałych, w strukturze według grup dominowały budynki i budowle oraz maszyny, urządzenia techniczne. W końcu 2011 r. w górnictwie i wydobywaniu budynki i budowle stanowiły 53,0%, a maszyny, urządzenia techniczne 45,2% środków trwałych, w przetwórstwie przemysłowym odpowiednio: 31,3% i 66,3%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 43,9% i 55,4%, a w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji 80,7% i 14,6%. W sekcji obsługa rynku nieruchomości budynki i budowle stanowiły 96,3%, natomiast maszyny, urządzenia techniczne 3,3%. Na koniec 2011 r. stopień zużycia środków trwałych wyniósł 49,6% (przed rokiem w 49,6%), w tym: budynki i budowle 36,6% (rok temu 37,1%), maszyny, urządzenia techniczne 61,2% (rok temu 61,0%), środki transportu 59,4% (rok temu 59,5%). Spośród sekcji o największym udziale w wartości brutto środków trwałych najwyższy stopień ich zużycia odnotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 57,0% (w końcu 2010 r. 55,4%), natomiast najniższy w obsłudze rynku nieruchomości 38,1% (przed rokiem 36,9%). 8

10 ŚRODKI TRWAŁE W PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Wartość brutto środków trwałych w jednostkach budżetowych (w bieżących cenach ewidencyjnych) w końcu 2011 r. wyniosła 46365,5 mln zł i w porównaniu z 2010 r. zwiększyła się o 11,5%. Wartości środków trwałych należących do jednostek samorządu terytorialnego stanowiła 86,4% ogólnej wartości środków trwałych, a pozostałe 13,6% to własność państwowa. Biorąc pod uwagę grupy środków trwałych wzrost wartości brutto środków trwałych odnotowano w środkach transportu (o 22,1%) oraz w budynkach i budowlach (o 16,0%). Niższą wartość środków trwałych brutto odnotowano w grupach maszyny, urządzenia techniczne (o 21,5%) oraz pozostałe środki trwałe (o 36,9%). Struktura wartości środków trwałych według form własności i grup w 2011 r. własność państwowa własność jednostek samorządu terytorialnego 8,2% 1,7% 5,1% 0,1% 30,2% 61,6% 93,1% budynki i budowle maszyny, urządzenia techniczne środki transportu pozostałe Największy udział w wartości brutto środków trwałych zanotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa 30,5% (rok temu 27,8%), edukacja 18,9% (w 2010 r. 19,3%), administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 18,5% (przed rokiem 24,3%), obsługa rynku nieruchomości 13,3% (przed rokiem 11,4%). W końcu 2011 r. stopień zużycia środków trwałych w jednostkach budżetowych wyniósł 31,6% (przed rokiem 32,2%), w tym: budynki i budowle były umorzone w 26,6% (przed rokiem w 27,9%), maszyny, urządzenia techniczne w 76,3% (rok temu w 56,2%), środki transportu w 59,3% (rok temu w 66,5%). Spośród sekcji o największym udziale w wartości brutto środków trwałych najwyższy stopień ich zużycia w końcu 2011 r. odnotowano w obsłudze rynku nieruchomości 40,7% (w końcu 2010 r. 52,9%) oraz w edukacji 40,8% (rok temu 41,2%), natomiast najniższy w transporcie i gospodarce magazynowej 21,0% (przed rokiem 21,1%). Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: 9

11 TABL. 1. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach a według sektorów własności w 2011 r. (ceny bieżące) Ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny O G Ó Ł E M Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Przemysł górnictwo i wydobywanie przetwórstwo przemysłowe wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja Budownictwo Handel; naprawa pojazdów samochodowych Transport i gospodarka magazynowa Zakwaterowanie i gastronomia Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Obsługa rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Administrowanie i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; według lokalizacji inwestycji. 10

12 TABL. 2. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach a według grup w 2011 r. (ceny bieżące) W tym Ogółem budynki i budowle maszyny, urządzenia techniczne środki transportu O G Ó Ł E M w tym: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Przemysł górnictwo i wydobywanie przetwórstwo przemysłowe wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja Budownictwo Handel; naprawa pojazdów samochodowych Transport i gospodarka magazynowa Zakwaterowanie i gastronomia Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Obsługa rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Administrowanie i działalność wspierająca Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; obejmują nakłady na nowe obiekty majątkowe, ulepszenie istniejących oraz zakup używanych środków trwałych. 11

13 TABL. 3. Nakłady inwestycyjne a w państwowych i samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych według grup w 2011 r. (ceny bieżące) W tym Ogółem budynki i budowle maszyny, urządzenia techniczne środki transportu O G Ó Ł E M własność państwowa własność jednostek samorządu terytorialnego w tym: Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja Transport i gospodarka magazynowa Obsługa rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Administrowanie i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją a Obejmują nakłady na nowe obiekty majątkowe, ulepszenie istniejących oraz zakup używanych środków trwałych. Tabl. 4. Wartość brutto środków trwałych a w gospodarce narodowej według sektorów własności w 2011 r. (bieżące ceny ewidencyjne) Stan w dniu 31 XII Ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny O G Ó Ł E M w tym: Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja Budownictwo Handel; naprawa pojazdów samochodowych Transport i gospodarka magazynowa Zakwaterowanie i gastronomia Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Obsługa rynku nieruchomości

14 Tabl. 4. Wartość brutto środków trwałych a w gospodarce narodowej według sektorów własności w 2011 r. (dok). (bieżące ceny ewidencyjne) Stan w dniu 31 XII Ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Administrowanie i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Kultura, rozrywka i rekreacja a Podziału według sekcji PKD dokonano zgodnie z rodzajem działalności siedziby jednostki lokalnej; bez wartości gruntów; z zasadzeniami. Tabl. 5. Wartość brutto środków trwałych a w przedsiębiorstwach według grup środków trwałych w 2011 r. (bieżące ceny ewidencyjne) Stan w dniu 31 XII W tym Ogółem budynki i budowle maszyny, urządzenia techniczne środki transportu O G Ó Ł E M w tym: Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja Budownictwo Handel; naprawa pojazdów samochodowych Transport i gospodarka magazynowa Zakwaterowanie i gastronomia Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Obsługa rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Administrowanie i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Kultura, rozrywka i rekreacja a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; bez wartości gruntów; z zasadzeniami. 13

15 Tabl. 6. Stopień zużycia środków trwałych a w przedsiębiorstwach według grup w 2011 r. (bieżące ceny ewidencyjne) Stan w dniu 31 XII W tym Ogółem budynki i budowle maszyny, urządzenia techniczne środki transportu w % O G Ó Ł E M... 49,6 36,6 61,2 59,4 w tym: Górnictwo i wydobywanie... 52,9 43,4 63,6 63,2 Przetwórstwo przemysłowe... 50,0 31,0 58,6 60,3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę... 57,0 47,4 64,6 60,9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja... 43,5 38,5 63,6 67,8 Budownictwo... 50,7 23,8 62,3 61,3 Handel; naprawa pojazdów samochodowych... 40,7 26,2 58,1 58,0 Transport i gospodarka magazynowa... 48,9 34,5 58,5 55,8 Zakwaterowanie i gastronomia... 26,7 19,1 57,2 61,5 Informacja i komunikacja... 50,1 29,3 60,1 54,3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa... 49,6 36,7 64,0 48,3 Obsługa rynku nieruchomości... 38,1 36,9 68,8 66,5 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna... 54,8 31,6 70,8 70,6 Administrowanie i działalność wspierająca... 49,8 29,0 64,4 50,6 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne... 40,1 35,5 61,3 32,4 Edukacja... 36,9 22,7 75,4 70,6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna... 45,5 25,3 71,0 65,7 Kultura, rozrywka i rekreacja... 40,8 28,4 69,0 75,1 a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; bez wartości gruntów; z zasadzeniami. 14

16 Tabl. 7. Wartość brutto środków trwałych a w państwowych i samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych według grup w 2011 r. (bieżące ceny ewidencyjne) Stan w dniu 31 XII W tym Ogółem budynki i budowle maszyny, urządzenia techniczne środki transportu O G Ó Ł E M własność państwowa własność jednostek samorządu terytorialnego w tym: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja Budownictwo Handel; naprawa pojazdów samochodowych Transport i gospodarka magazynowa Zakwaterowanie i gastronomia Informacja i komunikacja Obsługa rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Administrowanie i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Kultura, rozrywka i rekreacja a Bez wartości gruntów; z zasadzeniami. 15

17 Tabl. 8. Stopień zużycia środków trwałych a w państwowych i samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych według grup środków trwałych i wybranych sekcji w 2011 r. (bieżące ceny ewidencyjne) Stan w dniu 31 XII W tym Ogółem budynki i budowle maszyny, urządzenia techniczne środki transportu w % O G Ó Ł E M... 31,6 26,6 76,3 59,3 własność państwowa... 48,7 29,7 81,8 69,8 własność jednostek samorządu terytorialnego... 28,9 26,3 71,3 51,0 w tym: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę... 53,8 45,7 75,5 42,7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja... 26,4 24,7 60,5 70,5 Budownictwo... 6,8 4,1 79,0 81,7 Handel; naprawa pojazdów samochodowych... 22,0 21,8 41,2 41,7 Transport i gospodarka magazynowa... 21,0 20,6 73,0 64,2 Zakwaterowanie i gastronomia... 23,8 17,5 84,9 83,8 Informacja i komunikacja... 75,8 31,9 89,4 - Obsługa rynku nieruchomości... 40,7 40,2 79,8 73,9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna... 50,5 26,1 87,6 88,9 Administrowanie i działalność wspierająca... 15,9 11,1 54,1 71,9 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne... 39,2 27,3 77,7 53,8 Edukacja... 40,8 31,3 80,9 86,9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna... 40,3 28,1 82,4 83,5 Kultura, rozrywka i rekreacja... 21,1 17,0 51,4 57,1 a Bez wartości gruntów; z zasadzeniami. Opracowanie GABRIELA DRATWIŃSKA MICHAŁ PRZYBYŁA Opracowanie graficzne; wersja elektroniczna PIOTR PORWISZ Ś l ą s k i O ś r o d e k B a d a ń R e g i o n a l n y c h Katowice, grudzień 2012 r. 16

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 36630 38057 39545 36073 33527 33720 33545 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1697

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70 Inwestorzy zagraniczni w 2015 r. W 2015 r. zostało zarejestrowanych 6706 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Oznacza to wzrost o 52,7% w stosunku do rekordowego pod

Bardziej szczegółowo

liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym

liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym Inwestorzy zagraniczni wśród nowo rejestrowanych firm w połowie 2018 r. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszej połowie 2018 r. wśród

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r.

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Bezrobocie w województwie śląskim

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, że Pracujący emeryci XII 2018

Czy wiesz, że Pracujący emeryci XII 2018 Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych kwiecień 2019 r. Pracujący emeryci W XII 2018 r. 747,2 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innego niż bycie

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim

Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim 2012 1 Streszczenie raportu Głównym celem badania Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

upadłości firm w latach

upadłości firm w latach Upadłości firm na koniec czerwca 2019 r. Na koniec czerwca 2019 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 05 upadłości firm wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski Obszar I grupa 1 - PP grupa 2 - PP grupa 3 - PP grupa 4 - PP grupa 5 - PP grupa 6 - PP grupa 7 - PP grupa 8 - PP grupa 9 - PP grupa 10 - PP Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I ŚRODKI TRWAŁE

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I ŚRODKI TRWAŁE URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2004-2007 ISBN 978-83-88102-82-0 KATOWICE, grudzień 2008 r. ZNAKI UMOWNE Kreska ( ) zjawisko nie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie.

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie. dr Artur Borcuch 1 lipiec 2015 roku Wybrane informacje z dokumentów: Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa świętokrzyskiego w maju 2015 r., Urząd Statystyczny w Kielcach 2015, nr 5. Koniunktura

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne w 2018 r.

Postępowania restrukturyzacyjne w 2018 r. Postępowania restrukturyzacyjne w 2018 r. Ustawą z dnia 1 maja 201 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO l.p WSKAŹNIK 28 29 2 2 22 Średnie roczne tempo wzrostu PKB. dynamika produktu krajowego brutto ogółem, rok poprzedni= 6,4 PKD 2

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, Poznań

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, Poznań URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: grudzień 2014 Kontakt: e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na 30.06.2011r. KATOWICE 1 UWAGI WSTĘPNE W informacji na temat bezrobocia niepełnosprawnych wykorzystano dane

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r.

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. Wprowadzenie Niniejsza informacja

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1 Q3 2017 Województwo śląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2016-02-17 Kontakt: e-mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66, fax 89 524 36 67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl PODMIOTY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2012 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Liczba upadłości firm

Liczba upadłości firm Upadłości firm w 2018 r. Do końca czerwca 2018 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 31 upadłości firm wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w świetle statystyki publicznej perspektywa regionalna

Przedsiębiorczość w świetle statystyki publicznej perspektywa regionalna Urząd Statystyczny w Rzeszowie Przedsiębiorczość w świetle statystyki publicznej perspektywa regionalna dr Marek Cierpiał-Wolan Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 112 zachodniopomorskie 131 lubuskie

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2015

EGZAMIN MATURALNY 2015 EGZAMIN MATURALNY 2015 analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega Informacja dla oferentów wypełniających oferty w związku z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

liczba postępowań restrukturyzacyjnych

liczba postępowań restrukturyzacyjnych Postępowania restrukturyzacyjne w 2018 r. Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2011 r.

Ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Ruch naturalny i migracje w województwie

Bardziej szczegółowo

liczba rejestracji przedsiębiorców w KRS

liczba rejestracji przedsiębiorców w KRS Kolejny rok spadku rejestracji nowych spółek w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w II pierwszych kwartałach 2018 r. zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo