INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM"

Transkrypt

1 INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DzU Nr 199, poz z późniejszymi zmianami: DzU z 2005 r. Nr 74, poz. 649, Nr 108, poz. 905 i Nr 218, poz. 1840, DzU z 2006 r. Nr 100, poz. 694, DzU Nr 164, poz i poz. 1155) i zasadami w nim określonymi, w dniach od 4 do 31 maja 2007 roku odbył się ogólnopolski egzamin maturalny dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego. Do egzaminu maturalnego 2007 przystąpiło osób 1 z 843 szkół: tegorocznych absolwentów, ubiegających się o świadectwo dojrzałości, absolwentów z lat ubiegłych, ubiegających się o świadectwo dojrzałości, absolwentów z lat ubiegłych, podwyższających wynik 2. Wykres 1. Tegoroczni absolwenci przystępujący do egzaminu a typ szkoły Technikum 27% Technikum uzupełniające 1% Liceum uzupełniające 1% Liceum ogólnokształcące 57% Liceum profilowane 14% 1 Wśród zdających ubiegających się o świadectwo dojrzałości było osób z dysleksją. 2 Z osób, które zadeklarowały przystąpienie do egzaminów.

2 Tabela 1. Liczba zdających, ubiegających się o świadectwo dojrzałości w sesji wiosennej 2007, z podziałem na typ szkoły Typ szkoły Liczba zdających % zdających Liceum ogólnokształcące ,43 Liceum profilowane ,87 Liceum uzupełniające 654 1,33 Technikum ,21 Technikum uzupełniające 569 1,16 Razem Wykres 2. Tegoroczni absolwenci przystępujący do egzaminu a położenie szkoły Miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców 31% Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 60% Miasto poniżej 20 tys. mieszkańców Wieś 6% 3% Ponad połowę tegorocznych absolwentów stanowili absolwenci liceów ogólnokształcących. Większość zdających ukończyła szkoły położone w dużych miastach, liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców. W części ustnej egzaminu maturalnego absolwenci zdawali obowiązkowo: język polski, język obcy nowożytny 3, język mniejszości narodowej 4. Ponadto, przystępowali do części ustnej egzaminu z innych języków obcych nowożytnych, jeśli wybrali je jako przedmiot dodatkowy. Do części ustnej z przedmiotów obowiązkowych przystąpiło osoby, w tym tegorocznych absolwentów województwa śląskiego 5. Na ustny egzamin maturalny z języka polskiego zdający przygotowywali prezentację na określony temat, wybrany ze szkolnej listy tematów. Zestawy zadań do egzaminu ustnego z języków obcych nowożytnych przygotowała i dostarczyła do szkół okręgowa komisja egzaminacyjna. 3 Spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, słowacki, szwedzki i włoski. 4 Zdają go także jako przedmiot obowiązkowy w części pisemnej. 5 Liczba obejmuje zdających, którzy przystąpili przynajmniej do jednego egzaminu w części ustnej. Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 18

3 Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego przystąpiło osób, w tym zdających po raz pierwszy. Tabela 2. Tegoroczni absolwenci zdający egzamin z języków obcych nowożytnych w części ustnej Język obowiązkowy Poziom Poziom Poziom Razem dodatkowy podstawowy rozszerzony dwujęzyczny Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Ogółem angielski , , , , , niemiecki , , , , , francuski , , , , , rosyjski , , , , włoski 67 72, , , ,96 92 hiszpański 39 81,25 4 8, , ,42 48 słowacki Tabela 3. Pozostali zdający egzamin z języków obcych nowożytnych w części ustnej Język obowiązkowy Poziom Poziom Poziom Razem dodatkowy podstawowy rozszerzony dwujęzyczny Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Ogółem angielski , , , niemiecki 74 69, , ,51 9 8, francuski , ,67 1 8,33 12 rosyjski , , ,50 24 włoski 2 33, , hiszpański słowacki W części pisemnej maturzyści zdawali trzy przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot wybrany spośród następujących: biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie lub wiedzy o tańcu. Każdy z przedmiotów obowiązkowych może być zdawany w części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 6. Do części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych przystąpiło osób, w tym tegorocznych absolwentów. Maturzysta mógł zdawać także egzamin z jednego, dwóch lub trzech przedmiotów dodatkowych, innych niż wybrany przedmiot wybrany jako obowiązkowy. y dodatkowe są zdawane na poziomie rozszerzonym (biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język obcy nowożytny, język regionalny kaszubski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu). 6 Absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybiorą jako obowiązkowy drugi język wykładowy - zdają go na jednym poziomie określonym w standardach, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej (dalej jako: poziom dwujęzyczny). Wydział Badań i Analiz Strona 3 z 18

4 Tabela 4. Tegoroczni absolwenci zdający egzamin z języków obcych nowożytnych w części pisemnej Język obowiązkowy Poziom Poziom Poziom Razem dodatkowy podstawowy rozszerzony dwujęzyczny Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Ogółem angielski , , , , , niemiecki , , , , , francuski , , , , , rosyjski , , , , włoski 64 68, , , ,77 94 hiszpański 35 71, , , ,20 49 słowacki Tabela 5. Pozostali zdający egzamin z języków obcych nowożytnych w części pisemnej Język obowiązkowy Poziom Poziom Poziom Razem dodatkowy podstawowy rozszerzony dwujęzyczny Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Ogółem angielski , , , , niemiecki 59 40, ,28 1 0, , , francuski 4 23, ,82 1 5, , ,76 17 rosyjski 15 68, , , ,64 22 włoski 2 33, , hiszpański słowacki Tabela 6. Tegoroczni absolwenci zdający egzamin z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej obowiązkowy Poziom Poziom Razem dodatkowy Ogółem podstawowy rozszerzony Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Język polski , , Biologia , , , , Chemia , , , , Fizyka i astronomia , , , , Geografia , , , , Historia , , , , Historia muzyki 58 37, , , , Historia sztuki , , , , Matematyka , , , , Wiedza o społeczeństwie , , , , Wiedza o tańcu 12 92, ,31 1 7,69 13 Informatyka Język grecki i kultura antyczna Język łaciński i kultura antyczna Wydział Badań i Analiz Strona 4 z 18

5 Tabela 7. Pozostali zdający egzamin z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej obowiązkowy Poziom Poziom Razem dodatkowy podstawowy rozszerzony Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Ogółem Język polski , , Biologia , , , , Chemia 20 2, , , , Fizyka i astronomia 4 1,04 6 1, , , Geografia , , , , Historia , , , , Historia muzyki Historia sztuki 16 22, , , ,85 71 Matematyka , , , , Wiedza o społeczeństwie , , , , Wiedza o tańcu Informatyka Język grecki i kultura antyczna Język łaciński i kultura antyczna Absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybrali jako obowiązkowy przedmiot nauczany dwujęzycznie rozwiązywali dodatkowe zadania arkusza w drugim języku nauczania z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej mogli rozwiązywać te zadania również w przypadku przedmiotu wybranego jako dodatkowy. Tabela 8. Tegoroczni absolwenci zdający dodatkowe zadania w drugim języku nauczania z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia Historia Matematyka Język obcy nowożytny zdawany będący drugim językiem nauczania angielski francuski niemiecki obowiązkowy dodatkowy obowiązkowy dodatkowy obowiązkowy dodatkowy obowiązkowy dodatkowy obowiązkowy dodatkowy 3-3 obowiązkowy dodatkowy 1-1 Wydział Badań i Analiz Strona 5 z 18

6 Wykres 3. Popularność zdawania przez tegorocznych absolwentów poszczególnych przedmiotów na egzaminie maturalnym w części ustnej 83,61% 13,81% Język rosyjski Język francuski Język włoski Język hiszpański 2,17% 1,60% 0,20% 0,10% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% Wykres 4. Popularność zdawania przez tegorocznych absolwentów poszczególnych przedmiotów na egzaminie maturalnym w części pisemnej 83,41% Geografia 36,15% Wiedza o społeczeństwie Biologia Matematyka Historia Chemia Fizyka i astronomia Język rosyjski Język francuski Historia sztuki Informatyka Historia muzyki Język włoski Język hiszpański Język łaciński i kultura antyczna Wiedza o tańcu 22,07% 21,78% 20,03% 13,86% 11,57% 6,48% 3,20% 2,17% 1,58% 1,08% 0,58% 0,33% 0,20% 0,10% 0,03% 0,03% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% Podobnie jak w ubiegłym roku, tylko chemia oraz fizyka i astronomia były wybierane częściej jako dodatkowe niż obowiązkowe 7. 7 Informatyka oraz język łaciński i kultura antyczna i język grecki i kultura antyczna mogły być zdawane wyłącznie jako przedmioty dodatkowe. Wydział Badań i Analiz Strona 6 z 18

7 Zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwiązywali zadania z arkuszy dostosowanych do rodzaju dysfunkcji. Tabela 9. Liczba tegorocznych zdających, którym dostosowano formę i warunki przeprowadzenia egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów niesłyszących/ słabo słyszących (A7) Poziom Poziom podstawowy rozszerzony Zestawy dostosowane dla osób słabo widzących (A4) Poziom podstawowy Poziom rozszerzony niewidomych (A6) Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Język polski Język francuski Język rosyjski Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia Historia Matematyka Wiedza o społeczeństwie Tabela 10. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych wśród tegorocznych absolwentów Liczba laureatów/ finalistów Liczba laureatów/ finalistów Język polski 15 Fizyka i astronomia 4 4 Geografia 7 Język francuski 3 Historia 7 2 Historia muzyki 6 Język rosyjski 2 Historia sztuki 2 Język łaciński i kultura antyczna 6 Informatyka 4 Biologia 6 Matematyka 5 Chemia 2 Wiedza o społeczeństwie 12 Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych na świadectwach dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wynik z danego przedmiotu wpisano zwolniony wraz z informacją, że otrzymali 100% punktów na poziomie rozszerzonym (albo na poziomie określonym dla szkoły dwujęzycznej) z tego przedmiotu oraz nazwą olimpiady, w której brali udział. Wydział Badań i Analiz Strona 7 z 18

8 2. PRZEBIEG EGZAMINU MATURALNEGO Egzamin maturalny w sesji wiosennej był przeprowadzany w okresie od 4 do 23 maja 2007 r. Egzaminy rozpoczynały się o godzinie 9:00 i 14:00. Terminy pisemnego egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przedstawia tabela 11. Tabela 11. Harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2007 Termin Termin język polski 4 maja chemia 16 maja język angielski i język angielski w klasach dwujęzycznych 7 maja matematyka (w języku angielskim, niemieckim, francuskim) 16 maja wiedza o społeczeństwie 8 maja historia 17 maja historia sztuki język niemiecki i język niemiecki w klasach dwujęzycznych język włoski geografia 8 maja geografia, chemia (w języku angielskim, niemieckim, francuskim) 17 maja 9 maja fizyka i astronomia 18 maja 9 maja 10 maja język francuski i język francuski w klasach dwujęzycznych język łaciński i kultura antyczna, język szwedzki, język portugalski, język słowacki 21 maja 21 maja historia muzyki 10 maja informatyka 22 maja biologia matematyka wiedza o tańcu język rosyjski język hiszpański i język hiszpański w klasach dwujęzycznych 11 maja 14 maja 14 maja 15 maja 15 maja język grecki i kultura antyczna, biologia, historia (w języku angielskim, niemieckim, francuskim) języki mniejszości narodowych, język kaszubski, fizyka (w języku angielskim, niemieckim, francuskim), kultura Hiszpanii (historia, historia sztuki i geografia w języku hiszpańskim 22 maja 23 maja Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana była w szkołach w okresie od 7 do 31 maja, według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. Przewodniczący szkolnych zespołów egzaminacyjnych przesyłali wyniki części ustnej ze szkół w programie Hermes do 2 czerwca 2007 r. Do egzaminu dodatkowego przystąpiło 51 maturzystów. Egzamin maturalny w części pisemnej został przeprowadzony w terminie od 4 do 13 czerwca w siedzibie OKE w Jaworznie. Wydział Badań i Analiz Strona 8 z 18

9 3. INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU Na świadectwach dojrzałości wyniki egzaminu maturalnego podane zostały w postaci procentów punktów uzyskanych przez zdającego. W roku 2007 maturzyści, którzy przystąpili do części pisemnej egzaminu na poziomie rozszerzonym, będą mieli na świadectwie dojrzałości oprócz wyniku z poziomu rozszerzonego (PR) wpisany wynik egzaminu na poziomie podstawowym (PP), ustalony według reguły przedstawionej w załączniku do Rozporządzenia MEN z dn. 8 września 2006 r. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli: w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu, z jednego przedmiotu obowiązkowego, w części ustnej albo części pisemnej, nie uzyskał 30% punktów, ale ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej uzyskał średnią co najmniej 30% punktów. Przepis ten nie odnosi się do tej osoby, której egzamin z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub części pisemnej został unieważniony, lub która nie przystąpiła do egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub części pisemnej. Tabela 12. Wydane świadectwa dojrzałości i aneksy do świadectw Typ szkoły Tegoroczni absolwenci Liczba zdających Wydane świadectwa dojrzałości liczba % Liczba zdających Pozostali zdający ubiegający się o Świadectwa dojrzałości Wydane świadectwa liczba % Aneksy Liczba Wydane aneksy zdających liczba % Liceum ogólnokształcące , , ,81 Liceum profilowane , , ,83 Liceum uzupełniające , , Technikum , , ,8 Technikum uzupełniające , Razem , , ,68 Łącznie wydano świadectw dojrzałości oraz aneksów 8 do świadectw dojrzałości. Spośród tegorocznych absolwentów osób otrzymało świadectwo, pomimo że z jednego egzaminu obowiązkowego uzyskało poniżej 30% punktów. 8 O aneksy do świadectw dojrzałości ubiegały się osoby, chcące poprawić swój wynik z poprzednich sesji lub zdać dodatkowy przedmiot. Wydział Badań i Analiz Strona 9 z 18

10 Tabela 13. Zdawalność w powiatach dla tegorocznych absolwentów Lp. Powiat Liczba zdających Zdający, którzy ze wszystkich egzaminów obowiązkowych uzyskali co najmniej 30% Zdający, którzy z jednego egzaminu obowiązkowego uzyskali poniżej 30% Wydane świadectwa dojrzałości Liczba % Liczba % Liczba % 1. będziński , , ,26 2. bielski , , ,77 3. Bielsko-Biała , ,24 4. bieruńsko-lędziński , , ,54 5. Bytom , , ,78 6. Chorzów , , ,35 7. cieszyński , , ,42 8. Częstochowa , , ,98 9. częstochowski , , , Dąbrowa Górnicza , , , Gliwice , , , gliwicki , , , Jastrzębie-Zdrój , , , Jaworzno , , , Katowice , , , kłobucki , , , lubliniecki , , , mikołowski , , , Mysłowice , , , myszkowski , , , Piekary Śląskie , , , pszczyński , , , raciborski , , , Ruda Śląska , , , rybnicki , , , Rybnik , , , Siemianowice Śląskie , , , Sosnowiec , , , Świętochłowice , , , tarnogórski , , , Tychy , , , wodzisławski , , , Zabrze , , , zawierciański , , , Żory , , , żywiecki , , ,74 Razem , , ,99 Wydział Badań i Analiz Strona 10 z 18

11 Z tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do części ustnej egzaminu z języka polskiego, zdało egzamin z tego przedmiotu maturzystów, czyli 97,39%. Tabela 14. Zdawalność przez tegorocznych absolwentów egzaminów obowiązkowych z języków obcych nowożytnych w części ustnej Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny Liczba Zdali Liczba Zdali Liczba Zdali zdającyccych zdają- zdających Liczba % Liczba % Liczba % , , , , Język francuski , ,08 Język rosyjski , Język włoski , Język hiszpański , Język słowacki Tabela 15. Zdawalność przez tegorocznych absolwentów egzaminów z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny Liczba Zdali Liczba Zdali Liczba Zdali piszącyccych piszą- piszących Liczba % Liczba % Liczba % Język polski , , , , , , Język francuski , ,08 Język rosyjski , Język włoski , Język hiszpański , Język słowacki Biologia , ,21 Chemia , ,84 Fizyka i astronomia , ,10 Geografia , ,66 Historia , ,90 Historia muzyki ,62 Historia sztuki ,97 Matematyka , ,51 Wiedza o społeczeństwie , ,91% Wiedza o tańcu Wydział Badań i Analiz Strona 11 z 18

12 Średnia arytmetyczna z języka polskiego w części ustnej dla tegorocznych absolwentów wyniosła 72,08%. Wykres 5. Średnie arytmetyczne wyników uzyskanych przez tegorocznych absolwentów z przedmiotów obowiązkowych, zdawanych na poziomie podstawowym w części ustnej egzaminu Język francuski Język hiszpański Język rosyjski 67,87 % 63,31 % 69,62 % 60,91 % 53,73 % Język słowacki 100,00 % Język włoski 72,31 % 0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 % Wykres 6. Średnie arytmetyczne wyników uzyskanych przez tegorocznych absolwentów z przedmiotów obowiązkowych, zdawanych na poziomie rozszerzonym w części ustnej egzaminu 80,56 % Język francuski 82,12 % Język hiszpański 96,25 % 87,64 % Język rosyjski 89,62 % Język włoski 81,79 % 0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 % Wykres 7. Średnie arytmetyczne wyników uzyskanych przez tegorocznych absolwentów z przedmiotów obowiązkowych, zdawanych na poziomie dwujęzycznym w części ustnej egzaminu 85,86 % Język francuski 72,31 % 82,58 % 0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 % Wydział Badań i Analiz Strona 12 z 18

13 Wykres 8. Średnie arytmetyczne wyników uzyskanych przez tegorocznych absolwentów z przedmiotów dodatkowych, zdawanych w części ustnej egzaminu Język francuski Język hiszpański Język rosyjski Język włoski 83,10 % 83,84 % 86,00 % 80,29 % 80,63 % 86,36 % 0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 % Wykres 9. Średnie arytmetyczne wyników uzyskanych przez tegorocznych absolwentów w części pisemnej egzaminu poziom podstawowy (przedmioty obowiązkowe) Język polski 51,25 % 53,10 % 57,92 % Język francuski 36,07 % Język rosyjski 51,62 % Język włoski 64,70 % Język hiszpański 71,77 % Biologia Chemia 50,09 % 54,55 % Fizyka i astronomia Geografia 36,07 % 39,94 % Historia 53,93 % Historia muzyki Historia sztuki 60,46 % 64,57 % Matematyka Wiedza o społeczeństwie 41,53 % 47,57 % Wiedza o tańcu 57,33 % 0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 % 60,00 % 70,00 % 80,00 % 90,00 % 100,00 % Wydział Badań i Analiz Strona 13 z 18

14 Wykres 10. Średnie arytmetyczne wyników uzyskanych przez tegorocznych absolwentów w części pisemnej egzaminu poziom rozszerzony (przedmioty obowiązkowe i dodatkowe) Język polski Język francuski Język rosyjski Język włoski Język hiszpański Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Matematyka Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu Informatyka Język łaciński i kultura antyczna 8,00 % 61,68 % 65,31 % 70,52 % 58,92 % 77,76 % 62,73 % 64,21 % 62,11 % 55,91 % 58,92 % 54,79 % 45,24 % 63,22 % 61,70 % 50,63 % 54,07 % 39,12 % 78,71 % 0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 % 60,00 % 70,00 % 80,00 % 90,00 % 100,00 % Wykres 11. Średnie arytmetyczne wyników uzyskanych przez tegorocznych absolwentów z przedmiotów, zdawanych na poziomie dwujęzycznym w części pisemnej egzaminu Język francuski 55,67% 76,67% 70,56% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% Wydział Badań i Analiz Strona 14 z 18

15 Wykres 12. Średnie arytmetyczne wyników uzyskanych przez tegorocznych absolwentów z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym w części pisemnej egzaminu Język polski 61,68 % 64,85 % 40,77 % Język rosyjski 78,79 % Język włoski Język hiszpański Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia Historia Historia muzyki Historia sztuki Matematyka Wiedza o społeczeństwie 61,61 % 65,11 % 63,33 % 65,03 % 69,40 % 55,04 % 48,56 % 65,31 % 63,54 % 59,41 % 54,03 % 0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 % 60,00 % 70,00 % 80,00 % 90,00 % 100,00 % Wykres 13. Średnie arytmetyczne wyników uzyskanych przez tegorocznych absolwentów z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej egzaminu Język rosyjski Język włoski Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia 71,12 % 71,65 % 75,25 % 64,42 % 59,00 % 53,00 % 58,35 % 54,46 % Historia 38,44 % Historia muzyki Historia sztuki 49,69 % 57,66 % Matematyka Wiedza o społeczeństwie Wiedza o tańcu Informatyka 8,00 % 36,98 % 39,12 % 54,10 % Język łaciński i kultura antyczna 78,71 % 0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 % 60,00 % 70,00 % 80,00 % 90,00 % 100,00 % Wydział Badań i Analiz Strona 15 z 18

16 Tabela 16. Średnie arytmetyczne w procentach uzyskane przez tegorocznych absolwentów z języka polskiego w części ustnej Typ szkoły Średnia arytmetyczna z języka polskiego Liceum ogólnokształcące 77,73 Liceum profilowane 61,34 Liceum uzupełniające 61,18 Technikum 66,73 Technikum uzupełniające 52,80 Tabela 17. Średnie arytmetyczne w procentach uzyskane przez tegorocznych absolwentów z języków obcych nowożytnych w części ustnej 9 obowiązkowy dodatkowy Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny zdawany na poziomie rozszerzonym LO LP LU T TU LO LP LU T TU LO LP LU T TU LO LP LU T TU 75,55 57,43 43,08 59,48 42,90 81,90 64, , , ,04 62,92-65,56-70,46 51,74 45,83 53,15 40,86 88,45 80, , , ,50 55,42-72,50 - Język francuski 71,31 48,68 43,75 49,82 34,67 82,73 75,00-73,33-72, , Język rosyjski 61,88 50,35 49,45 51,25 46,84 87, , Język włoski 73,46 68, , , Język hiszpański 70, ,67-96, Język słowacki zdawała jedna osoba w liceum ogólnokształcącym, uzyskując maksymalny wynik. Wydział Badań i Analiz Strona 16 z 18

17 Tabela 18. Średnie arytmetyczne w procentach uzyskane przez tegorocznych absolwentów z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej, piszących arkusze standardowe 10 obowiązkowy dodatkowy Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny zdawany na poziomie rozszerzonym LO LP LU T TU LO LP LU T TU LO LP LU T TU LO LP LU T TU Język polski 55,90 46,45 38,61 46,89 37,29 62,54 49, , ,60 43,04 28,50 45,35 29,62 65,58 48, , , ,17 49,92-51,22-68,44 51,36 40,14 51,05 36,44 64,82 61, , , ,50 52,18-61,91 - Język francuski 72,68 45, ,80 29,53 68, , , ,50 - Język rosyjski 62,38 48,46 48,15 47,89 40,76 78, ,33-75, Język włoski 67, ,67 68,17 45,50 60, , Język hiszpański 72, ,33-65, , Biologia 55,13 43,18 36,57 47,18 30,81 63,96 47,96-50, ,19 40,83 37,08 41,67 - Chemia 57,83 48, ,70-65,99 51,33-55,93-53,50 17,19-39,14 - Fizyka i astronomia 41,87 24, ,81-70,53 73,33-54,33-59,43 15,48-39,53 - Geografia 44,11 35,38 36,08 39,53 29,48 56,19 42, ,79 16,67 56,27 40,82-46,44 36,67 Historia 57,42 42,38 40,90 46,30 32,35 49,04 37, ,23-39,47 28,29-29,22 20 Historia muzyki 65, , , Historia sztuki 61, ,50-64,21 28, , ,50 - Matematyka 46,93 32,75 20,79 39,18 17,55 56,68 28,39-41,79-40,59 15,05-19,60 - Wiedza o społeczeństwie 53,03 42,94 44,35 45,87 38,86 55, , ,87 39,14-43,11 - Wiedza o tańcu 60, Informatyka 42,03 26,37-28,75 - Jęz. łaciński i kultura ant. 82, W części pisemnej do języka słowackiego przystąpiła jedna osoba z liceum ogólnokształcącego, uzyskując wynik 64%. Jedna osoba przystąpiła także do języka greckiego i kultury antycznej, uzyskując wynik 68%. Wydział Badań i Analiz Strona 17 z 18

18 4. KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazała dyrektorom szkół świadectwa dojrzałości, ich odpisy i aneksy oraz drogą elektroniczną, poprzez Serwis Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych, wyniki zdających z części pisemnej egzaminu. Od 29 czerwca świadectwa dojrzałości zdający odbierają w macierzystej szkole. OKE przesłało także wyniki maturzystów, którzy wyrazili na to zgodę, do Krajowego Rejestru Matur, z którego korzystają uczelnie wyższe przy przeprowadzaniu rekrutacji na pierwszy rok studiów. Pełne sprawozdania z egzaminu maturalnego 2007 zostaną przekazane Ministerstwu Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz szkołom ponadgimnazjalnym województwa, Śląskiemu Kuratorowi Oświaty, delegaturom Kuratorium Oświaty oraz organom prowadzącym szkoły. Do sprawozdań zostaną przygotowane załączniki, zawierające: wyniki uzyskane przez absolwentów danej szkoły dla każdej szkoły ponadgimnazjalnej, informacje o wynikach szkół prowadzonych dla jednostek samorządu terytorialnego, informacje o wynikach wszystkich szkół ponadgimnazjalnych województwa dla Śląskiego Kuratora Oświaty, informacje o wynikach szkół, znajdujących się na terenie danej delegatury dla każdej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wydział Badań i Analiz Strona 18 z 18

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2008 W dniach od 5 do 31 maja 2008 r. w szkołach naszego województwa odbył się egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O egzaminie maturalnym 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2010 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2010 Strona 1 z 10 1. WPROWADZENIE Opracowanie przedstawia wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2012 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 2.1. CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim. Informacja o wynikach

Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim. Informacja o wynikach Egzamin maturalny 2011 w województwie śląskim Informacja o wynikach Jaworzno 2011 Spis treści WSTĘP 3 1. INFORMACJE O ZDAJĄCYCH 3 2. INFORMACJE O ABSOLWENTACH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJA CH DODATKOWEJ I POPR AWKOWEJ EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2017 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna 4 26.05.2017 r.- język polski (stara formuła), języki obce nowożytne 8 20.05.2017 r. język polski (nowa

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim Informacja wstępna o wynikach Jaworzno 2010 Spis treści ZDAJĄCY EGZAMIN MATURALNY 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 3 Informacje dotyczące absolwentów ubiegających

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. Informacje ogólne 5 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU I. OPIS POPULACJI ZDAJĄCYCH Na terenie działania Okręgowej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE

EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. DWIE FORMUŁY EGZAMINU TERMINY, MIEJSCE EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN W SESJI POPRAWKOWEJ W SIERPNIU 2018 R. TERMINY, MIEJSCE Część pisemna 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna 21 22 sierpnia 2018 r. Miejsce przeprowadzenia szkoła,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2010 roku (absolwenci rozwiązujący arkusze standardowe 99,8% ogółu) Do egzaminu maturalnego w Okręgowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009 OKEP 4713/63/2009 Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2009 Być siewcą dobra, piękna i wiedzy to sztuka, nie zapomnieć o podlewaniu to prawdziwa wielkość Przekazując Państwu wyniki egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2015

EGZAMIN MATURALNY 2015 EGZAMIN MATURALNY 2015 analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół. Część ustna egzaminu maturalnego. języki obce nowożytne,

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół. Część ustna egzaminu maturalnego. języki obce nowożytne, Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014 KEP 4713/79/2014 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2012 roku

Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2012 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2005

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2005 Wstępne i egzaminu maturalnego 2005 Przedstawiamy Państwu ogólne informacje na temat pierwszego egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sesji wiosennej 2005 roku. W poniżej zamieszczonych zestawieniach

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 KEP 4713/49/2015 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW POŁOŻONYCH NA TERENIE DZIAŁANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2010/2011 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja),

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2008 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów egzaminu maturalnego w 2015 roku HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. Łódzkie woj. Świętokrzyskie

Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. Łódzkie woj. Świętokrzyskie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2009/2010 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja) od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJACH DODATKOWEJ I POPRAWKOWEJ

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENI A DO EGZAMINU W SESJACH DODATKOWEJ I POPRAWKOWEJ EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2019 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna od 9 do 22 maja 2019 r. (oprócz 12 i 19 maja) język polski od 6 do 25 maja 2019 r. (oprócz 12 i 19

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r.

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminów. potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. w powiatach województwa śląskiego. sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w powiatach województwa śląskiego sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r. (Formuła od 2017 r.) Jaworzno 2019 Spis treści ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W SESJACH DODATKOWEJ I POPRAWKOWEJ

EGZAMIN MATURALNY WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W SESJACH DODATKOWEJ I POPRAWKOWEJ EGZAMIN MATURALNY TERMINY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU W 2018 R. SESJA GŁÓWNA SESJA DODATKOWA Część ustna od 9 do 22 maja 2018 r. (oprócz 13 i 20 maja) język polski od 5 do 25 maja 2018 r. (oprócz 6, 13 i

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 7 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) od 4 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego Egzamin

Bardziej szczegółowo

Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. łódzkie woj. świętokrzyskie

Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. łódzkie woj. świętokrzyskie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2010 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku Na

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przedmioty obowiązkowe 1. Część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru j. angielski, j, francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski 2.

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w 2014 roku. Na podstawie 33 ust. 1, 2 i 3, 47

Bardziej szczegółowo

Matura Technikum Leśne Milicz

Matura Technikum Leśne Milicz Matura 2014 Technikum Leśne Milicz Podstawy prawne organizacji matury Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja języki obce nowożytne, język łemkowski, język

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

(Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2

(Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. zwanej dalej ustawą rozporządzenia sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 2017 (Harmonogramy egzaminów

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego w województwie mazowieckim przeprowadzonego w maju 2019 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 15 945 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

Część ustna egzaminu maturalnego język polski języki mniejszości narodowych język łemkowski język kaszubski języki obce nowożytne

Część ustna egzaminu maturalnego język polski języki mniejszości narodowych język łemkowski język kaszubski języki obce nowożytne ARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 7 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) od 4 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. Na podstawie 33 ust. 1 i 2, 47 ust. 3, 49

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2016

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2017

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r. Na podstawie:

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r. Na podstawie: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Aktualizacja z 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r. Województwo łódzkie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2018

Bardziej szczegółowo