MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE"

Transkrypt

1 MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - WYMAGANIA EDUKACYJNE

2 SPRAWDZANIE I OCENIANIE Ocenianie z muzyki jest utrudnione ze względu na specyfikę przedmiotu i różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów. W związku z powyższym głównym kryterium oceniania uczniów jest : a ) aktywność na lekcjach b ) postawa wobec stawianych zadań c ) wysiłek włożony w wykonanie zadania d ) ocenianie osiągnięć w zakresie umiejętności wokalnych oraz osiągnięć w zakresie ercepcpji muzyki. e ) zakres opanowanej wiedzy muzycznej Ocenianie aktywności, postawy i wysiłku wkładanego na lekcjach dokonywane jest z wyrozumiałością i życzliwością w stosunku do uczniów. Osiągnięcia w zakres rozwoju umiejętności oceniane są w małych grupach i indywidualnie. Ocenianie wiedzy muzycznej dokonywane jest poprzez aktywizowanie uczniów do wypowiedzi w trakcie dyskusji oraz przy rozwiązywaniu wspólnych zadań i problemów. W systemie oceniania nie przewiduje się pisemnych sprawdzianów. Pisemną formą sprawdzenia wiedzy może być Kartkówka tj. pisemna krótka odpowiedź na 1 3 pytań z wiedzy o muzyce, wypełnienie karty pracy ucznia po zrealizowaniu pewnej ilości materiału lub wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń. Dla uczniów chętnych przewidziana jest ocena z pracy dodatkowej w formie pisemnej lub ustnej. Oceniane jest także przygotowanie do lekcji ( posiadanie zeszytów, książek i ewentualnych przyborów). Oceniając uczniów zawsze kieruję się życzliwością i pozytywnym motywowaniem uczniów do muzyki. Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie nauczania uwzględniam również : - poziom uzdolnień i indywidualne możliwości ucznia - stosunek ucznia do przedmiotu - uzyskany poziom wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie różnych form aktywności muzycznej i wiadomości z teorii oraz historii muzyki - rozwijanie przez ucznia własnych umiejętności i zainteresowań muzycznych - podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań

3 - włączanie się ucznia w życie artystyczne szkoły i środowiska - postawę ucznia wobec wytworów sztuki i dóbr kultury Wymagania edukacyjne i kryteria oceny uwzględniają różnorodność uzdolnień artystycznych uczniów. Oceną nigdy nie są dyskryminowani uczniowie o mniejszych zdolnościach muzycznych. KRYTERIA OCEN Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który pomimo opanowania na poziomie elementarnym wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania, także : - nie potrafi samodzielnie wykonać działań w poszczególnych formach aktywności - nie pracuje systematyczne - niestarannie wykonuje ćwiczenia - niechętnie podejmuje działania muzyczne - prezentuje bierną postawę podczas zajęć - z trudnością organizuje swój warsztat pracy - nie wywiązuje się z obowiązków i powierzonych mu zadań Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który pomimo częściowego opanowania wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania muzyki, także : - najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe - wykonuje typowe ćwiczenia i zadania muzyczne o średnim stopniu trudności, często z pomocą nauczyciela - nie zawsze pracuje systematycznie - rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo grupowych - przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych - ma słabo zorganizowany warsztat pracy - potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności w ćwiczeniach i zadaniach muzycznych - stara się wywiązywać ze swoich obowiązków - ma dobrze zorganizowany warsztat pracy - samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne - zazwyczaj pracuje systematycznie i efektywnie ( indywidualnie i w zespole) - poprawnie formułuje wnioski - dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań

4 - bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy w stopniu dobrym, a także : - potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności w ćwiczeniach i zadaniach muzycznych - stara się wywiązywać ze swoich obowiązków - ma dobrze zorganizowany warsztat pracy - samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne - zazwyczaj pracuje systematycznie i efektywnie ( indywidualnie i w zespole) - poprawnie formułuje wnioski - dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań - bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował na wysokim poziomie zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki, a także : - posługuje się w szerokim zakresie zdobytymi wiadomościami w praktycznych i teoretycznych zadaniach muzycznych - pewnie realizuje pomysły muzyczne, rozwijając własne uzdolnienia i zainteresowania muzyczne - ma bardzo dobrze zorganizowany warsztat pracy - wykazuje dużą aktywność na lekcji - starannie wykonuje ćwiczenia i zadania praktyczne - bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań - potrafi bronić swojego poglądu - prezentuje twórczą postawę - jest zawsze przygotowany do zajęć. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a także : - szczególnie interesuje się muzyka i zdecydowanie wykracza swoją wiedzą i umiejętnościami poza zakres objęty programem nauczania - ma zawsze wzorowo zorganizowany warsztat pracy - jest wyróżniająco aktywny na zajęciach - samodzielnie i twórczo rozwija swoje indywidualne uzdolnienia artystyczne i zainteresowania muzyczne. - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktycznych i teoretycznych zadaniach muzycznych

5 - proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy - prezentuje swoje umiejętności muzyczne w szkolnych i środowiskowych uroczystościach WYMAGANIA EDUKACYJNE II ETAP KSZTAŁCENIA KLASA 6 I. WYMAGANIA - ocena dopuszczająca Korzystając z pomocy nauczyciela, uczeń : -wymienia gatunki muzyki ( klasyczna, rozrywkowa, ludowa, filmowa ) -wskazuje miejsca związane z kultura muzyczna -rozróżnia przyrządy pomocne w pracy muzyka ( kamerton, metronom, mikrofon ) -potrafi zapisać podstawowe znaki stosowane w notacji muzycznej -wymienia nazwy dźwięków ( solmizacyjne, literowe) -wymienia elementy utworu muzycznego ( rytm, metrum, melodia) -wymienia tradycje i symbole związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy -potrafi podać nazwy polskich tańców narodowych ( krakowiak, polonez, mazur, oberek, kujawiak ) -potrafi odtworzyć słowa hymnu państwowego -wymienia grupy instrumentów ( perkusyjne, strunowe, dęte ) -wymienia nazwiska najwybitniejszych kompozytorów polskich -odtwarza słowa poznanych na lekcjach piosenek -wykonuje proste ćwiczenia i uczestniczy w zabawach muzycznych -podejmuje próby muzykowania II. WYMAGANIA - ocena dostateczna -wymienia miejsca w których można posłuchać poszczególnych gatunków muzyki -wyjaśnia zastosowanie kamertonu, mikrofonu i metronomu -rozróżnia znaki stosowane w notacji muzycznej i określa ich funkcję -wymienia wartości rytmiczne

6 -prawidłowo określa położenie nut na pięciolinii -potrafi wytłumaczyć rolę poszczególnych elementów utworu muzycznego ( rytm, metrum, melodia) -podaje podstawowe schematy taktowania -wyjaśnia znaczenie dynamiki i tempa w utworze muzycznym -wymienia podstawowe oznaczenia tempa i artykulacji oraz znaki dynamiczne -wymienia wybrane formy muzyczne ( pieśń, rondo, wariacja, opera ) -wyjaśnia pojęcia : muzyka jednogłosowa i wielogłosowa -potrafi wymienić elementy folkloru oraz polskie regiony folklorystyczne -wyjaśnia znaczenie niektórych tradycji i symboli związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy -charakteryzuje polskie tańce narodowe -potrafi podać przykłady grup instrumentów -wymienia różne typy zespołów wokalnych i instrumentalnych -przedstawia krótko sylwetki wybranych kompozytorów muzyki polskiej i światowej -aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach muzycznych -odtwarza słowa i melodię poznanych na lekcjach piosenek -muzykuje samodzielnie w prostych ćwiczeniach muzycznych -współpracuje w grupie III. WYMAGANIA - ocena dobra -potrafi scharakteryzować różne gatunki muzyki -wykorzystuje w praktyce przyrządy ułatwiające muzykowanie -wyjaśnia pojęcia : muzyka ilustracyjna i muzyka programowa -posługuje się podstawowymi znakami stosowanymi w notacji muzycznej -rozróżnia poznane wartości rytmiczne -potrafi zapisać symbole graficzne poznanych wartości rytmicznych -wykonuje wybrane schematy taktowania -rozróżnia kierunek i zmiany kształtu linii melodycznej -rozpoznaje zmiany tempa i dynamiki w trakcie słuchania utworu -rozróżnia podstawowe typy artykulacji -wykorzystuje oznaczenia tempa, dynamiki, artykulacji w działaniach muzycznych -wyjaśnia pojęcia : skala, gama, interwał, cały ton, półton, akord

7 -charakteryzuje różne formy muzyczne ( pieśń, rondo, wariacje, opera, balet) -potrafi wytłumaczyć czym zajmuje się etnograf na przykładzie działalności Oskara Kolberga -opisuje wybrane instrumenty i przyporządkowuje je do odpowiedniej grupy -podaje i rozróżnia słuchowo rodzaje głosów ludzkich, sopran, mezzosopran, alt, baryton, tenor, bas) -przedstawia sylwetki wybitnych kompozytorów muzyki polskiej i światowej -rozpoznaje wysłuchane wcześniej utwory muzyczne -chętnie śpiewa i muzykuje wykorzystując zdobytą wiedzę muzyczną. -wykazuje dużą aktywność podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych IV. WYMAGANIA- ocena bardzo dobra -dyskutuje na temat roli hymnów w życiu człowieka -dyskutuje na temat różnorodności gatunków muzyki -dyskutuje na temat przekazu treści pozamuzycznych w utworach programowych -swobodnie posługuje się notacją muzyczną -odtwarza kształt linii melodycznej na podstawie zapisu nutowego -analizuje utwory pod względem dynamiki, tempa i artykulacji -stosuje w praktyce znaki chromatyczne -uzasadnia potrzebę znajomości kultury ludowej własnego kraju -potrafi odtworzyć rytmy polskich tańców narodowych -rozróżnia słuchowo rodzaje muzyki i formy muzyczne -rozróżnia słuchowo rodzaje głosów ludzkich -stosuje zasady prawidłowej emisji głosu -posługuje się w praktyce poznaną terminologią muzyczna -potrafi korzystać z różnych źródeł informacji w celu uzyskania dodatkowych wiadomości na określony temat -chętnie bierze udział w różnorodnych działaniach muzycznych na terenie szkoły i w ramach środowiska lokalnego -uczestniczy w koncertach i przedstawieniach muzycznych

8 V. WYMAGANIA- ocena celująca -potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej -wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką -orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie ( konkursy, festiwale, premiery) -potrafi uzasadnić swoje upodobania muzyczne -gromadzi dodatkowe informacje związane z muzyką -wykorzystuje zdobytą wiedzę w pozalekcyjnych działaniach muzycznych( należy do zespołu wokalnego lub tanecznego ) -potrafi układać proste kompozycje rytmiczne i melodyczne -aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu -jest laureatem konkursów muzycznych -samodzielnie tworzy ilustracje ruchowe do piosenek -śpiewa nienagannie pod względem emisyjnym stosując odpowiednie środki wyrazu -wykazuje swobodę w śpiewie II i kilku głosowym -czyta swobodnie zapis nutowy WYMAGANIA EDUKACYJNE II ETAP KSZTAŁCENIA KLASA 5 I. WYMAGANIA - ocena dopuszczająca Korzystając z pomocy nauczyciela, uczeń : - zna nazwy dwóch nut solmizacyjnych na pięciolinii i jedną literową - odróżnia dwie wartości nut - wystukuje rytmicznie mały fragment poznanej piosenki - potrafi nazwać jeden instrument strunowy - gra kilka dźwięków gamy na instrumencie - śpiewa fragment poznanej piosenki - zna refren pieśni patriotycznej - zna jedno nazwisko kompozytora - wymienia jedno pojęcie muzyczne

9 - wystukuje podstawowy rytm refrenu - potrafi wymienić jeden instrument wchodzący w skład orkiestry symfonicznej - wymienia jeden taniec ludowy - zna podstawowy krok poloneza - słucha muzyki ludowej - słucha oryginalnej muzyki ludowej i stylizowanej - wymienia jedną pieśń ludową - zna formę ronda, ale nie potrafi jej zrytmizować - korzysta z multimediów - wymienia jeden taniec towarzyski, zna podstawowy krok, ale nie potrafi zatańczyć go poprawnie II. WYMAGANIA - ocena dostateczna - zna nazwy kilku nut solmizacyjnych na pięciolinii i dwie literowe - odróżnia kilka wartości rytmicznych - wystukuje rytmicznie z małymi pomyłkami refren poznanej piosenki - zna i nazywa dwóch instrumenty strunowe - gra z pomyłkami gamę - śpiewa poprawnie refren poznanej piosenki - zna jedną zwrotkę i refren pieśni patriotycznej - zna dwa nazwiska kompozytorów - wymienia dwa pojęcia muzyczne, krótko omawia jedno z nich - czyta nuty na pięciolinii nazwami solmizacyjnymi - zna tylko dwa nazwiska kompozytorów - wymienia dwa pojęcia muzyczne - wystukuje rytm piosenki z małymi pomyłkami, tworząc akompaniament rytmiczny do piosenki - wymienia dwa tańce ludowe - zna podstawowy krok poloneza i jedną figurę - słucha utwory ludowe i potrafi je różnicować - słucha muzyki stylizowanej i ludowej, słyszy różnice, ale nie potrafi ich określić - zna jedną pieśń ludową, śpiewa jej mały fragment - zna formę ronda, rytmizuje jej krótki fragment

10 - wyszukuje krótkie informacje na określony temat muzyczny w multimediach - zna jeden taniec towarzyski, jego krok podstawowy, potrafi zatańczyć część układu III. WYMAGANIA - ocena dobra - zna nazwy nut solmizacyjnych i część nazw literowych na pięciolinii - odróżnia wartości rytmiczne nut - wystukuje rytm poznanej piosenki z małymi pomyłkami - potrafi wymienić kilka instrumentów strunowych i omówić budowę jednego z nich - gra poprawnie gamę, - śpiewa poprawnie poznaną piosenkę - zna i śpiewa poprawnie pieśń patriotyczną - wymienia dwa nazwiska kompozytorów i przyporządkowuje do nich po jednym utworze - zna kilka pojęć muzycznych, omawia dwa z nich - tworzy akompaniament rytmiczny do piosenki - czyta z małymi pomyłkami nuty nazwami solmizacyjnymi i literowymi na pięciolinii - wystukuje rytmiczny akompaniament do piosenki - wymienia instrumenty wchodzące w skład orkiestry symfonicznej - zna trzy tańce ludowe - z małymi pomyłkami tańczy podstawowy krok poloneza z dwoma figurami - słucha oryginalnej muzyki ludowej i stylizowanej, odróżnia je od siebie - rozróżnia rytmy w słuchanych utworach ludowych - zna jedną pieśń ludową i śpiewa ja poprawnie - wie co to jest rondo, określa jego podstawową formę, rytmizuje je z małymi błędami - korzystając z multimediów opracowuje tematy muzyczne - wymienia dwa tańce towarzyskie, tańczy całość układu jednego tańca, ale z małymi pomyłkami IV. WYMAGANIA- ocena bardzo dobra - zna takie pojęcia jak; rytm takt, gama nuty, nuty z kropką pauzy, metrum, piano, forte - dobrze czyta wszystkie wartości nut - zna nazwy instrumentów strunowych i potrafi je pogrupować - zna dwa teksty piosenek - zna dwie pieśni patriotyczne

11 - potrafi tworzyć akompaniament melodyczno rytmiczny do poznanych piosenek - potrafi tworzyć proste akompaniamenty melodyczno- rytmiczne do poznanych piosenek - śpiewa poznane piosenki z akompaniamentem - gra melodie z uwzględnieniem znaków chromatycznych - dobrze posługuje się nazwami solmizacyjnymi i literowymi - zna dwa nazwiska kompozytorów i przyporządkowuje ich do danej epoki - zna skład instrumentalny orkiestry symfonicznej i jej podział na grupy - zna trzy tańce ludowe i ich rytmy - dobrze tańczy podstawowy krok poloneza z dwoma figurami - określa charakterystyczne rytmy słuchanych utworów ludowych - słucha oryginalnej formy muzyki ludowej i stylizowane, odróżnia je od siebie, podaje przykłady - zna dwie pieśni ludowe w tym jedną regionu sieradzkiego - omawia budowę ronda, wystukuje jej rytm, potrafi je narysować - przygotowuje dłuższe formy wypowiedzi na temat muzyki wykorzystując do tego multimedia - wymienia dwa tańce towarzyskie, tańczy całość układu jednego tańca, określa jego charakter V. WYMAGANIA- ocena celująca - czyta i posługuje się biegle wartościami nut - odczytuje nazwy siedmiu dźwięków gamy oraz zna ich położenie na pięciolinii - zna i potrafi wyjaśnić takie pojęcia jak; rytm, takt, gama, nuty, pauza, nuta z kropką, piano, forte - zna i omawia budowę instrumentów strunowych - zna historię powstania danych instrumentów - zna teksty kilku piosenek - zna i doskonale śpiewa kilka pieśni patriotycznych - posiadł w bardzo dobrym stopniu umiejętność gry na dzwonkach - samodzielnie i bez błędnie wykonuje utwór zaproponowany przez nauczyciela - śpiewa piosenki z odpowiednią dykcją, artykulacją, czystością intonacyjną głosu, - wykorzystuje znajomość nut do tworzenia, zapisania własnych utworów - doskonale tworzy akompaniamenty rytmiczno melodyczne do piosenek

12 - wymienia dwóch kompozytorów, przyporządkowuje ich do danych epok oraz zna kilka utworów każdego z nich - omawia skład instrumentalny orkiestry symfonicznej, podaje przykłady orkiestr - zna tańce ludowe i określa ich charakterystyczne cechy - doskonale tańczy cały układ kroków i figur poloneza - potrafi przyporządkować charakterystyczne cechy słuchanych tańców ludowych do określonego regionu - słucha i rozróżnia oryginalną muzykę ludową od stylizowanej, potrafi podać charakterystyczne cechy i przykłady - zna kilka pieśni ludowych i dwie z regionu sieradzkiego, śpiewa je bezbłędnie - potrafi podać nazwy tańców i pieśni ludowych własnego regionu - doskonale zna budowę ronda, potrafi je zrytmizować, narysować, omówić charakterystyczne cechy tej formy muzycznej. - tworzy rondo rytmiczne - wykonuje i przedstawia prezentacje multimedialne - wymienia tańce towarzyskie, tańczy całość układu jednego tańca wraz z figurami, określa jego cechy. WYMAGANIA EDUKACYJNE II ETAP KSZTAŁCENIA KLASA 4 I. WYMAGANIA -ocena dopuszczająca Korzystając z pomocy nauczyciela, uczeń : - z pomocą nauczyciela potrafi wymienić dwa instrumenty perkusyjne - z pomocą nauczyciela rozpoznaje i nazywa 3 nuty na pięciolinii w obrębie oktawy - z pomocą nauczyciela zaśpiewa mały fragment pieśni obowiązkowej, Hymnu polskiego - potrafi wymienić jedną wartość rytmiczną - z pomocą nauczyciela potrafi wystukać mały fragment rytmu słuchanej piosenki - potrafi wymienić jeden z podanych terminów muzycznych i pokazać go w zapisie nutowym - potrafi wymienić jednego kompozytora: W. A. Mozarta - z pomocą nauczyciela potrafi wymienić jeden typ utworu muzycznego: A - z pomocą nauczyciela potrafi wymienić jeden polski taniec narodowy - potrafi wydobyć kilka poprawnych dźwięków na flecie z nut

13 - z pomocą nauczyciela rozpoznaje i nazwa większość nut solmizacyjnych w obrębie oktawy - z pomocą nauczyciela potrafi pokazać gestem dwie nuty - z pomocą nauczyciela zaśpiewa fragment poznanej piosenki - potrafi wymienić nazwisko jednego kompozytora polskiego: F. Chopina - potrafi wymienić jedną z form muzycznych- kanon - potrafi wymienić przynajmniej dwa polskie tańce narodowe - potrafi wymienić przynajmniej dwa typy zespołów wokalnych - potrafi wydobyć kilka poprawnych dźwięków na flecie jak również zagrać mały fragment dowolnej melodii ludowej - zna jedną figurę krakowiaka, kujawiaka - słucha dzieł polskich i zagranicznych kompozytorów, z pomocą nauczyciela potrafi określić charakteru słuchanych utworów II. WYMAGANIA - ocena dostateczna - potrafi wymienić kilka nazw instrumentów perkusyjnych - rozpoznaje kilka nazw solmizacyjnych na pięciolinii w obrębie oktawy razkreślnej - potrafi zaśpiewać refren piosenki indywidualnie i w grupie: a) wybrane pieśni patriotyczne b) piosenki dziecięce, popularne c) fragmenty prostych kanonów dwugłosowych - potrafi wymienić kilka wartości rytmicznych - potrafi z pomocą nauczyciela wystukać rytm refrenu słuchanej piosenki - potrafi wymienić kilka terminów muzycznych - zna nazwisko jednego kompozytora- W.A. Mozarta i potrafi wymienić jeden z jego utworów - potrafi wymienić typy utworów muzycznych: A, AB - potrafi wymienić jeden polski taniec narodowy- polonez i podać jego charakterystyczny rytm - potrafi zagrać gamę z technicznymi pomyłkami - potrafi zagrać z małymi pomyłkami fragment kolędy z nut - rozpoznaje nazwy solmizacyjne na pięciolinii w obrębie oktawy razkreślnej - potrafi pokazać gestem trzy dźwięki - posiada niewielką wiedzę o Fryderyku Chopinie - potrafi wymienić typy utworów muzycznych: kanon, balet

14 - potrafi wymienić kilka polskich tańców narodowych, zna cechy charakterystyczne niektórych polskich tańców narodowych - potrafi wymienić niektóre typy zespołów wokalnych, rodzaje chórów i niektóre nazwy głosów męskich i żeńskich - gra z pomyłkami fragment melodii ludowej lub dzieł kompozytorów - zna dwie figury krakowiaka, kujawiaka - słucha dzieł polskich i zagranicznych kompozytorów, potrafi określić charakter przynajmniej dwóch słuchanych utworów III. WYMAGANIA - ocena dobra - potrafi wymienić instrumenty perkusyjne, rozpoznaje brzmienia niektórych instrumentów perkusyjnych w utworach, zna budowę dwóch instrumentów perkusyjnych - rozpoznaje większość nazw solmizacyjnych i literowych nut kolejno ułożonych na pięciolinii w obrębie oktawy razkreślnej - potrafi zaśpiewać indywidualnie i w grupie poprawnie intonacyjnie, z właściwym podparciem oddechowym, właściwą postawą śpiewaczą: a) wybrane pieśni patriotyczne b) piosenki dziecięce, popularne c) wybrane kanony dwugłosowe - potrafi wymienić wartości rytmiczne nut i z małymi pomyłkami zapisać je - potrafi z małymi pomyłkami wystukać rytm słuchanej piosenki - potrafi wymienić poznane terminy muzyczne i krótko je scharakteryzować - krótko przedstawia życiorys i wymienia dwa utwory muzyczne W. A. Mozarta - zna i potrafi omówić budowę jednego z utworów muzycznych typu: A, AB - zna charakterystyczne cechy polskiego tańca narodowego- poloneza - potrafi z niewielkimi pomyłkami zagrać gamę razkreślną - potrafi z małymi pomyłkami zagrać jedną kolędę z nut - rozpoznaje nazwy solmizacyjne i literowe nut kolejno ułożonych na pięciolinii w obrębie oktawy razkreślnej - pokazuje gestem kilka nut - potrafi zaśpiewać indywidualnie i w grupie poprawnie intonacyjnie, z właściwym podparciem oddechowym, z właściwą postawą śpiewaczą: a) wybrane pieśni patriotyczne

15 b) piosenki dziecięce, popularne c) wybrane polskie pieśni ludowe oparte na rytmach polskich tańców d) wybrane kanony dwugłosowe - krótko omawia życiorys i twórczość kompozytora- Fryderyka Chopina - zna budowę kanonu oraz wymienia elementy wchodzące w skład baletu - potrafi wymienić polskie tańce narodowe, zna cechy charakterystyczne polskich tańców narodowych - potrafi wymienić typy zespołów wokalnych, rodzaje chórów i nazwy głosów męskich i żeńskich - gra z nut z małymi pomyłkami proste melodie, melodie ludowe i fragmenty dzieł znanych kompozytorów - zna kroki krakowiaka i kujawiaka, potrafi z małymi pomyłkami je zatańczyć - słucha dzieł polskich i zagranicznych kompozytorów, potrafi określić charakter niektórych słuchanych utworów IV. WYMAGANIA- ocena bardzo dobra - potrafi wymienić wszystkie poznane instrumenty perkusyjne, zna zasadę wydobycia dźwięku na instrumentach perkusyjnych, rozpoznaje brzmienia instrumentów w słuchanych utworach - rozpoznaje nazwy solmizacyjne i literowe nut w różnym układzie na pięciolinii w obrębie oktawy razkreślnej - potrafi zaśpiewać indywidualnie i w grupie poprawnie intonacyjnie, z właściwym podparciem oddechowym, właściwą postawą śpiewaczą i zalecaną w zapisie nutowym interpretacją: a) wybrane pieśni patriotyczne b) piosenki dziecięce, popularne c) wybrane kanony dwugłosowe - potrafi wymienić wartości rytmiczne, zapisać je na pięciolinii, zna czas trwania poszczególnych wartości rytmicznych, tworzy proste struktury rytmiczne - potrafi wystukać rytm poznanej piosenki - wykorzystuje w śpiewie i w grze na instrumentach znajomość większości poznanych pojęć i terminów muzycznych określających podstawowe elementy muzyki - zna życiorys i twórczość W. A. Mozarta

16 - zna i potrafi nazwać i omówić budowę utworów muzycznych typu: A, AB, ABA - potrafi pokazać podstawowe figury poloneza - potrafi zagrać gamę razkreślną - potrafi poprawnie zagrać jedną kolędę z nut - zna życiorys i twórczość Fryderyka Chopina - podaje kilka przykładów kanonów i baletów - zna charakterystyczne rytmy polskich tańców narodowych: krakowiak, kujawiak - potrafi wymienić i opisać typy zespołów wokalnych, rodzaje chórów i nazwy głosów męskich i żeńskich i wie, kto to jest solista - gra na flecie z nut proste melodie ludowe, kanony i fragmenty dzieł znanych kompozytorów - zna dobrze podstawowe kroki krakowiaka i kujawiaka, potrafi je zatańczyć - słucha dzieł polskich i zagranicznych kompozytorów, potrafi określić charakter słuchanych utworów - potrafi zilustrować ruchem, tańcem fragment słuchanego dzieła kompozytorów muzyki dawnej i współczesnej - potrafi zaśpiewać fragment pieśni sieradzkiej V. WYMAGANIA- ocena celująca - doskonale zna grupy instrumentów perkusyjnych, omawia ich budowę, bezbłędnie rozpoznaje ich brzmienie w słuchanych utworach, dzieli na grupy: idiofony i membranofony - sprawnie rozpoznaje i zapisuje nuty na pięciolinii - potrafi, dbając o higienę głosu, zaśpiewać indywidualnie i w grupie poprawnie intonacyjnie, z właściwym podparciem oddechowym, właściwą postawą śpiewaczą i zalecaną w zapisie nutowym interpretacją utworu: a) wybrane pieśni patriotyczne b) piosenki dziecięce, popularne c) wybrane kanony dwugłosowe - tworzy własne akompaniamenty rytmiczne do poznanych utworów - doskonale wystukuje rytm słuchanej piosenki - wykorzystuje w śpiewie i w grze na instrumentach znajomość poznanych pojęć i terminów muzycznych określających podstawowe elementy muzyki - zna doskonale życiorys i twórczość W. A. Mozarta

17 - zna i potrafi omówić i pokazać na przykładach muzycznych budowę utworów muzycznych typu: A, AB, ABA - potrafi pokazać wiele figur poloneza - bezbłędnie posługuje się zapisem nutowym podczas gry a vista na flecie - doskonale gra na flecie poznane kolędy jak i jedną pieśń patriotyczną - prezentuje zdolności muzyczne (śpiew i gra) na różnego rodzaju imprezach szkolnych i pozaszkolnych np. konkursy muzyczne, apele, przeglądy - wykorzystuje różne źródła wiedzy, multimedia, encyklopedie, Internet - doskonale zna życiorys i twórczość Fryderyka Chopina - rozpoznaje kanony i balety we fragmentach dzieł muzycznych - podaje przykłady tańców z różnych regionów Polski - poprawnie używa nazw instrumentów muzycznych, głosów ludzkich i zespołów wykonawczych - doskonale gra z nut i ze słuchu poznane melodie - doskonale zna kroki krakowiaka i kujawiaka oraz cały układ choreograficzny - słucha dzieł polskich i zagranicznych kompozytorów, potrafi określić charakter słuchanych utworów, jak również wymienić skład instrumentalny wykonujący dzieło muzyczne - jest twórczy w zakresie muzyki - tworzy własne akompaniamenty do poznanych utworów, akompaniuje osobom śpiewającym - tworzy improwizacje ruchowe do muzyki i wierszy - potrafi zaśpiewać fragment pieśni sieradzkiej, z właściwym akcentem - tworzy samodzielnie własną muzykę i teksty - omawia walory artystyczne utworu - sprawnie rozpoznaje nazwy solmizacyjne i literowe nut w różnym układzie na pięciolinii w obrębie oktawy razkreślnej, samodzielnie zapisuje melodie na pięciolinii - potrafi pokazać gestem każdą nazwę nuty, jak również tworzy własne układy melodyczne pokazując je gestem - prezentuje zdolności muzyczne (śpiewa i gra) na różnego rodzaju imprezach szkolnych i pozaszkolnych np. konkursy muzyczne, apele, przeglądy.

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Uzyskanie oceny wyższej jest możliwe po spełnieniu wymagań pozwalających wystawić każdą z ocen poniżej. Oceną niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń:

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń: MUZYKA - KLASA IV Szczegółowe wymagania na następujące stopnie ocena celująca Uczeń: Wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką Orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie (konkursy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASA IV Nauczyciel mgr Joanna Maryniak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASA IV Nauczyciel mgr Joanna Maryniak PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASA IV Nauczyciel mgr Joanna Maryniak Stopień dopuszczający Na stopień dopuszczający uczeń musi opanować elementarne wiadomości i umiejętności, określone w minimum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV i V Prowadzący: Roman Seta

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV i V Prowadzący: Roman Seta Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV i V Prowadzący: Roman Seta Osiągnięcia będą weryfikowane za pomocą quizów, konkursów i zabaw muzycznych, indywidualnych odpytywań. Mogą być one przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa:

Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa: Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa: -aktywne uczestnictwo w lekcji, 3+- ocena bardzo dobra -stosunek do przedmiotu -umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce -znajomość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

Muzyka kl. IV. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Muzyka kl. IV. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Muzyka kl. IV Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych OBEJMUJE CELE OPERACYJNE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI. Ocena z muzyki jest zsumowaniem oceny z wiadomości o muzyce. Wymagania edukacyjne i zakres oceniania na lekcjach muzyki

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI. Ocena z muzyki jest zsumowaniem oceny z wiadomości o muzyce. Wymagania edukacyjne i zakres oceniania na lekcjach muzyki WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI Ocena z muzyki jest zsumowaniem oceny z wiadomości o muzyce Wymagania edukacyjne i zakres oceniania na lekcjach muzyki Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: prawidłowo i

Bardziej szczegółowo

-Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej

-Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: -Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej -Wykazuje szczególne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: prawidłowo i samodzielnie śpiewa piosenkę z podręcznika oraz repertuaru dodatkowego, prawidłowo i samodzielnie gra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI W KLASIE 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI W KLASIE 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI W KLASIE 7 Nauczyciel oceniając ucznia bierze pod uwagę przede wszystkim jego zaangażowanie, wkład pracy i aktywność. Ocena postawy,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

wymienia źródła dźwięków w otaczającym świecie potrafi zapisać podstawowe znaki stosowane w notacji muzycznej

wymienia źródła dźwięków w otaczającym świecie potrafi zapisać podstawowe znaki stosowane w notacji muzycznej WYMAGANIA EDUKACYJNE (kl. IV - VI) Stopień dopuszczający Na stopień dopuszczający uczeń musi opanować elementarne wiadomości i umiejętności, określone w minimum programowym. Przy pomocy nauczyciela powinien

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie nauczania uwzględnia się: - poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania Przedmiotowe zasady oceniania Muzyka klasy 4-6 Wymienione niżej zasady są zgodne z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. Celem oceniania jest: - informowanie ucznia oraz rodziców o osiągniętych przez dziecko

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu muzyka w klasach IV VI szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu muzyka w klasach IV VI szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu muzyka w klasach IV VI szkoły podstawowej Ogólne kryteria oceniania MUZYKA W przypadku przedmiotu muzyka osiągnięcia ucznia moŝna weryfikować na przykład za pomocą quizów,

Bardziej szczegółowo

15. Formy sprawdzania umiejętności: a) sprawdziany umiejętności ze śpiewu i gry na instrumencie b) kartkówki

15. Formy sprawdzania umiejętności: a) sprawdziany umiejętności ze śpiewu i gry na instrumencie b) kartkówki OCENIANIE PRZEDMIOTOWE - MUZYKA 1. Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2. Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce (zeszyt, podręcznik, instrument,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III II ETAP EDUKACYJNY - MUZYKA KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III ZE WZGLĘDU NA RÓŻNICĘ W UZDOLNIENIACH UCZNIÓW NA OCENĘ Z TEGO PRZEDMIOTU W ZNACZYM STOPNIU BĘDZIE WPŁYWAĆ: Aktywność ucznia na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Klasa IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:. aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły lub w środowisku lokalnym, bierze udział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II Wymagania edukacyjne z artystycznych () klasy II Ocena z przedmiotu zajęcia artystyczne uwzględnia przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek wkładany w realizację wymagań, które dostosowane

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K.

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. PALICY W TYCHACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Realizujący mgr Michał Brożek Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Ocena BARDZO DOBRA bardzo dobrze potrafi wypowiedzieć się Ocena DOBRA przy pomocy

Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Ocena BARDZO DOBRA bardzo dobrze potrafi wypowiedzieć się Ocena DOBRA przy pomocy Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Uczeń spełnia wszystkie wymienione poniżej wymagania na ocenę bardzo dobrą, a jednocześnie: prezentuje wiedzę oraz umiejętności znacznie wykraczające poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Nauczyciel - uczeń 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV WYMAGANIA WIADOMOŚCI UCZNIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA KONIECZNE Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości na temat: OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z MUZYKI W KLASIE IV dopuszczający lekceważy przedmiot, nie prowadzi zeszytu, nie przygotowuje się do zajęć, jest bierny podczas zajęć.

Bardziej szczegółowo

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.);

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.); 1 Przedmiotowy system oceniania z muzyki, kl IV-VI, gimnazjum Kryteria ocen - klasa IV Uczeń, który otrzymuje ocenę: celującą - opanował w stopniu bardzo dobrym materiał klasy IV; - ujawnia wyjątkowe zdolności

Bardziej szczegółowo

Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania. wiadomości przewidzianych w programie nauczania należy uwzględnić:

Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania. wiadomości przewidzianych w programie nauczania należy uwzględnić: Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV VII Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zaborzu Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Muzyka- klasa V. - wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Muzyka- klasa V. - wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Muzyka- klasa V Stopień celujący - wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - uczeń spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca MUZYKA - KLASA V I półrocze Ocena dopuszczająca - zna i zapisuje elementy notacji muzycznej: nazwy siedmiu dźwięków gamy, znaki graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz - zapisuje znaki chromatyczne

Bardziej szczegółowo

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który uczęszcza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania uwzględniają różnorodość uzdolnień uczniów, ich indywidualne predyspozycje oraz wkład pracy i zaangażowanie.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Opracowała mgr Renata Krawczyoska 2 I. PZO ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA MUZYKI NA DRUGIM ETAPIE EDUKACJI II. PZO ZGODNE Z PODRĘCZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce)

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM W MASŁOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM W MASŁOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM W MASŁOWIE Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Program nauczania muzyki: Teresa Wójcik.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 Opracował: Jakub Kusiński KLASA IV Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Głównym celem przedmiotu "muzyka" jest zaznajomienie uczniów z zagadnieniami teorii muzyki i dorobkiem kultury muzycznej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VI

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VI PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VI SP GOŚCICINO 2017/2018 Po ukończeniu klasy VI uczeń powinien: 1) znać podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, rytm, tempo, akompaniament, dźwięk, gama,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI I. Na ocenę z muzyki wpływa: aktywne uczestnictwo w lekcji stosunek do przedmiotu wysiłek ucznia i wyraźnie okazywana chęć zdobywania wiedzy umiejętność

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

MUZYKA klasa IV Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach

MUZYKA klasa IV Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach MUZYKA klasa IV Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Śpiew Gra na instrumentach Wiedza o muzyce i muzykach Aktywność twórcza celujący Ocenę

Bardziej szczegółowo

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Śpiew Gra na instrumentach Wiedza o muzyce i muzykach Aktywność twórcza celujący Ocenę

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania; Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji; na lekcjach jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania:

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania: SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN- KLASA IV OCENA SEMESTRALNA: Niedostateczny: Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania: - nie potrafi wykonać żadnej pieśni obowiązkowej na pamięć,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6 Przy ocenie ucznia należy uwzględnić: - poziom uzdolnień i indywidualne możliwości ucznia, - wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z powierzonych zadań,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MUZYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MUZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE - MUZYKA DLA KLASY IV Lekcja muzyki Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej Monika Gromek Grażyna Kilbach Ocenę celującą(6) otrzymuje uczeń, który: opanował

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY V SZKOŁY PODSTWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W OLECKU ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Śpiewa polski hymn narodowy (4 zwrotki) na pamięć, poprawnie pod względem melodycznym, rytmicznym, z zachowaniem jego charakteru,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak

Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. A. MICKIEWICZA W KALISZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach Rok szkolny 2015/2016

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach Rok szkolny 2015/2016 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach Rok szkolny 2015/2016 I. Kontrakt z uczniami. 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII. Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien:

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII. Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII GOŚCICINO 2017/2018 Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: 1) znać podstawowe terminy muzyczne i stosować je w praktyce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA 4

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA 4 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASA 4 Imię i nazwisko nauczyciela Katarzyna Mreżar Wymagania na poszczególne stopnie Ocena celująca 1. Wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem i okazuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI w klasie...5... Imię i nazwisko nauczyciela Katarzyna Mreżar Wymagania na poszczególne stopnie Ocena celująca Ocena bardzo dobra 1. Wykazuje szczególne zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce)

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA według nowej podstawy programowej STOPIEŃ CELUJĄCY Uczeń doskonale opanował treści programu klasy czwartej oraz: śpiewa piosenkę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA. (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA (klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej) Celem przedmiotowego systemu oceniania jest podanie uczniowi i jego rodzicom informacji o stopniu opanowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA rok szkolny 2017/2018

ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA rok szkolny 2017/2018 ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA rok szkolny 2017/2018 KONTRAKT POMIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIAMI 1.Uczeń przygotowuje się do każdych zajęć zgodnie z zaleceniami nauczyciela (posiada odrobione zadanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W DŁUTOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

Treści nauczania - wymagania szczegółowe PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO - MUZYKA - IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń poznaje podstawowe pojęcia i terminy

Bardziej szczegółowo

w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej

w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z muzyki w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciele: Małgorzata Szwarc, Andrzej Stawczyk Opracowany na podstawie programu nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ZAJĘCIA EDUKACYJNE: MUZYKA szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Opracował:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA VI I półrocze

MUZYKA - KLASA VI I półrocze MUZYKA - KLASA VI I półrocze Ocena dopuszczająca - odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej: zna wartości nut i pauz, wie co to jest takt) - potrafi wymienić kilka instrumentów dętych - wie czym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MUZYKA KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W SKALI OCEN SZKOLNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MUZYKA KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W SKALI OCEN SZKOLNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MUZYKA Na podstawie programu nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej, M. Gromek, G. Kilbach. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia znaczenie terminu rytm rozpoznaje wartości rytmiczne nut i pauz śpiewa piosenkę w grupie

wyjaśnia znaczenie terminu rytm rozpoznaje wartości rytmiczne nut i pauz śpiewa piosenkę w grupie edukacyjne muzyka / kl. IV 1 / IX Co to jest muzyka? terminu muzyka przestrzega zasad ujętych w kontrakcie 2 / IX Zaczynamy od głosu różnicuje dźwięki wysokie i niskie wie, jakie znaczenie dla śpiewu ma

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej.

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. Ocenie podlegają: 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki. Kl. IV

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki. Kl. IV Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki 1. Cel przedmiotowych zasad oceniania Kl. IV Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego

Bardziej szczegółowo

Uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą.

Uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. Wymagania edukacyjne z muzyki klasa 4 Ocena Niedostateczny Dopuszczający Dostateczny Dobry Wymagania edukacyjne Uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. uczęszcza na zajęcia, sporadycznie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z edukacji muzycznej dla klasy III szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z edukacji muzycznej dla klasy III szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z edukacji muzycznej dla klasy III szkoły podstawowej Temat lekcji Przypomnienie piosenki Zawsze razem. Elementy dzieła muzycznego i ich zmiany zabawy ruchowe. Gramy na Nauka

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PROGRAM : I GRA MUZYKA - Monika Gromek Grażyna Kilbach

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PROGRAM : I GRA MUZYKA - Monika Gromek Grażyna Kilbach STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PROGRAM : I GRA MUZYKA - Monika Gromek Grażyna Kilbach ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Uczeń kończący edukację muzyczną

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania Muzyka

Kryteria oceniania Muzyka Kryteria oceniania Muzyka 1. Kontrakt z uczniami: a. każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości b. ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności c. każdy uczeń powinien otrzymać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA Na lekcje uczniowie powinni przynosić: podręcznik, zeszyt w pięciolinie, zeszyt w kratkę. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: potrafi zaśpiewać bezbłędnie pieśni jedno- i dwugłosowe z własną interpretacją; opanował umiejętność odczytywania głosem melodii opartych

Bardziej szczegółowo

Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów na lekcjach muzyki. Kryteria oceniania

Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów na lekcjach muzyki. Kryteria oceniania Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów na lekcjach muzyki Kontrola osiągnięć uczniów będzie odbywać się poprzez: test sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów po pierwszym etapie nauki oraz test na

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHACH SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHACH nauczyciel: A. Kiełpińska I. Dokumenty określające PSO: Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W LUBLINIE Kl. 1-3 według podstawy programowej z 2017 roku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W LUBLINIE Kl. 1-3 według podstawy programowej z 2017 roku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W LUBLINIE Kl. 1-3 według podstawy programowej z 2017 roku SPIS ZAWARTOŚCI 1. Kontrakt z uczniami 2. Umiejętności podlegające ocenie oraz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD.

ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD. ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV- VI MUZYCZNY ŚWIAT, WYD. MAC OCENA CELUJĄCA zna wszystkie tańce narodowe oraz stroje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Opracowała: Barbara Piotrowska Strona 1 z 9 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. ,,MUZYKA kl. IV, VI, VII

KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. ,,MUZYKA kl. IV, VI, VII KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW,,MUZYKA kl. IV, VI, VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania: 1) Zna podstawowe pojęcia muzyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, indywidualne

Bardziej szczegółowo

potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w programie,

potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w programie, WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ MUZYKA V Ocenie bieżącej podlegają : 1 ) przygotowanie ucznia do zajęć, 2) uczestnictwo w zajęciach, 3) zaangażowanie ucznia w działania muzyczne, Ocenianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KRYTERIA OCEN Ustalając ocenę z muzyki brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia i jego zaangażowanie oraz wywiązywanie sie z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - MUZYKA Na lekcje uczniowie powinni przynosić: podręcznik, zeszyt w pięciolinie, zeszyt w kratkę. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI KL. IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI KL. IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI KL. IV-VI Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania potrafi: 1) zna podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, rytm, tempo, akompaniament, dźwięk, gama, akord)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki. Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe:

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki. Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: opanowanie wiedzy w zakresie wybranych tematów; umiejętności

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej

I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA według nowej podstawy programowej Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY uczęszcza

Bardziej szczegółowo

klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i

klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI Ponieważ różnice w uzdolnieniach uczniów są bardzo duże, nauczyciel oceniając ucznia w klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE, KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE, KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE, KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI ELEMENTY OCENY Z MUZYKI KRYTERIA OCENIANIA ŚPIEW poprawność muzyczna, znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz

Bardziej szczegółowo