KOBIETY. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2015 R A P O R T : K o b i e t y n a p o l i t e c h n i k a c h

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOBIETY. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2015 R A P O R T : K o b i e t y n a p o l i t e c h n i k a c h 2 0 1 5"

Transkrypt

1 KOBIETY na politechnikach 215 RAPORT Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 215 1

2 Kobietyna politechnikach 215 ExecutiveSummary W ramachprojektu Dziewczynyna politechniki! realizowanegowspólnieprzez KonferencjęRektorówPolskichUczelniTechnicznych(KRPUT)iFundacjęEdukacyjną Perspektywy po razpiątyprezentujemywynikianalizyudziałuw publicznych uczelniachtechnicznychw Polsce. Od momentu rozpoczęcia akcji Dziewczyny na politechniki! w 28 roku (a pilotażowow roku 27)nastąpiłwzrostliczbystudentóww uczelniachtechnicznych. Uczelniete,jakojedynysegmentszkolnictwawyższego,odnotowałytakwyraźnezwiększenieliczbystudiującychod rokuakademickiego 27/8.Do rokuakad. 213/14liczba tazwiększyłasięo 3 57osób.Wgrupietej29668osóbstanowiądziewczyny. Spadekliczbystudentóww Polsce Niż de mo gra ficz ny w Pol sce po głę bia się. W ro ku aka de mic kim 213/14 na na szych uczel - niach stu dio wa ło o mniej stu den tów niż rok wcze śniej. Ko bie ty sta no wi ły 58,4% stu - diu ją cych (jest to po ziom usta bili zowany od 4 lat). Niż do ty ka głów nie uczel nie uni wer sy tec kie, uczel nie pe da go gicz ne, rol ni cze, a na wet me dycz ne. Uczel nie tech nicz ne i mun du ro we do tknię - te są nim w naj mniej szym stop niu, choć w ubie głym ro ku aka de mic kim 213/14, po raz pierw - szy od pię ciu lat, nie wiel kie go spad ku w licz bie stu den tów do świad czy ły rów nież i one. Spa dek ten był głów nie wi docz ny w licz bie męż czyzn stu diu ją cych na po li tech ni kach. 2.. LiczbastudentówwPolsce / /7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 % 58,5 Udziałwogólnejliczbiestudentów wpolsce , 57,5 57, 56,5 56, 55,5 55, 56,5 56,4 56,4 57, 58,2 58,8 58,7 58,7 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 58,4 213/14 2

3 Liczbastudentównaróżnychtypachuczelnipublicznych /6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 uniwersytety wyższe szkoły techniczne wyższe szkoły rolnicze wyższe szkoły ekonomiczne wyższe szkoły pedagogiczne uniwersytety medyczne akademie wychowania fizycznego pozostałe szkoły wyższe Kobietyimężczyźninauczelniachtechnicznych wrokuakad.213/14oraz214/ y mężczyźni 213/14 214/15 Technicznewciążnajbardziejpopularne Wciąż jed nak uczel nie tech nicz ne ma ją, w od róż nie niu od więk szo ści in nych ty pów uczel ni, wię cej stu den tów niż w ro ku ba zo wym, któ ry uję ty jest w Ra por cie, czy li ro ku roz po czę cia ak - cji Dziew czy ny na po li tech ni ki! 27/8. Nie znacz ny wzrost licz by stu den tów wzglę dem ro - ku ba zo we go, za no to wa ły tak że uni wer sy te ty me dycz ne, wyż sze szko ły mor skie, szko ły ar ty stycz ne oraz szko ły re sor tu spraw we wnętrz nych. W su mie do dziś licz ba stu den tów na po - li tech ni kach w po rów na niu z ro kiem aka de mic kim 27/8 wzro sła o bli sko 4 ty sią ce (z 31 ty - się cy do bli sko 35 ty się cy w ro ku aka de mic kim 214/15*). *Wszyst kie da ne za rok akad. 214/15 rok zo sta ły ze bra ne przez Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy. 3

4 Wzrostliczby,spadekliczbymężczyzn W tym cza sie, od po cząt ku pro wa dze nia ak cji Dziew czy ny na po li tech ni ki! licz ba dziew czyn na pu blicz nych uczel niach tech nicz nych wzro sła o 2 47, a licz ba męż czyzn spa dła o Spa - dek ten spo wo do wa ny był m.in. li kwi da cją obo wiąz ko wej służ by woj sko wej oraz ogól nym spad kiem de mo gra ficz nym w tej gru pie wie ko wej. Wzrostliczbyispadekliczbymężczyzn napolitechnikachwrokuakad.27/8,213/14,214/ /8 213/14 214/15 y mężczyźni Stabilnierośnieprocentdziewczynna politechnikach Mi mo, że w bie żą cym ro ku aka de mic kim po raz pierw szy od ro ku ba zo we go (27/8) za - ob ser wo wa no lek ki spa dek licz by ko biet na pu blicz nych uczel niach tech nicz nych (zwią za ny z ni - żem de mo gra ficz nym), to wciąż udział ko biet na po li tech ni kach ro śnie. Dzię ki kon se kwent nym, sko or dy no wa nym dzia ła niom pro mo cyj nym i świa do mo ścio wym skie ro wa nym do uczen nic szkół po nad gim na zjal nych, usta bi li zo wa ła się sta ła ten den cja wzro stu udzia łu ko biet na uczel niach tech - nicz nych w ogól nej licz bie stu den tów. Udział ten ro śnie od ro ku 27/8, kie dy to wy no sił 3,7% ogól nej licz by stu den tów. W tej chwi li dziew czy ny sta no wią już 36,9% stu den tów uczel ni tech - nicz nych. Trend ten umac nia się i po głę bia. % 36 KobietnauczelniachtechnicznychwPolsce ,7 31,2 32,4 33,5 35, 36,3 36,8 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 36,9 214/15 4

5 Uczel nie tech nicz ne z naj wyż szym udzia łem ko biet to te czę ścio wo hu ma ni stycz ne UTH w Ra do miu (51,7%) i ATH w Biel sku Bia łej (5%). Za raz po nich naj wię cej ko biet uczęsz cza na Po li tech ni kę Ko sza liń ską (49,4%). % Udziałnaposzczególnychuczelniachtechnicznych214/ ,7 5, 49,4 41,6 4,9 39,8 39,6 39,2 38,9 38, 37,1 35,9 34,9 34,6 33,7 32,8 32,6 3,4 UTH w Radomiu ATH w Bielsku Białej Politechnika Koszalińska ZUT w Szczcinie Politechnika Częstochowska Politechnika Łódzka Politechnika Gdańska Politechnika Opolska Politechnika Krakowska Politechnika Białostocka AGH w Krakowie Politechnika Rzeszowska Politechnika Świętokrzyska Znaczącewzrostyw ostatnichpięciulatach Politechnika Śląska Politechnika Warszawska Politechnika Lubelska Politechnika Wrocławska Politechnika Poznańska War to zwró cić uwa gę na uczel nie, któ re osią gne ły naj więk szy wzrost w licz bie ko biet, po rów nu - jąc sto su nek licz by stu den tek z ro ku akad. 29/21 do licz by z ro ku akad. 214/15 ro ku. Są to m.in. Po li tech ni ka Świę to krzy ska (wzrost od se tek dziew czyn o 58,9%), Po li tech ni ka Po znań ska (wzrost o 39,6%), Po li tech ni ka War szaw ska (o 33,9%), Po li tech ni ka Wro cław ska (o 23,9%) oraz Po li tech ni - ka Gdań ska (o 2,1%). 12 Wzrostliczbynawybranychuczelniachtechnicznych Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska AGH w Krakowie Politechnika Gdańska Politechnika Łódzka Politechnika Poznańska Politechnika Rzeszowska Politechnika Świętokrzyska Za małostudentówna kierunkachstricte technicznych i informatycznych Wciąż jest jed nak du żo do zro bie nia. We dług da nych za rok aka de mic ki 214/15, na wie lu wy dzia - łach udział ko biet nie prze kra cza kil ku pro cent. Wciąż naj mniej ko biet stu diu je na kie run kach stric te tech nicz nych, jak elek try ka (np. na Wy dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki Ślą skiej jest ich tyl ko 4,32%), me cha ni ka, elek tro ni ka, elek tro tech ni ka, au to ma ty ka czy in for ma ty ka (w wy da niu po li tech nicz nym). Jed no cze śnie, w ro ku akad. 213/14, o bli sko,7% wzglę dem po przed nie go ro ku, zma la ła licz ba stu den tów na kie run kach in for ma tycz nych. Fakt ten do ty czy wszyst kich ty pów uczel ni wyż szych, nie tyl ko po li tech nik. W ze szłym ro ku akad. ko bie ty sta no wi ły 13,44% ogó łu stu den tów na wszyst kich ty pach uczel ni wyż szych, w pod gru pie kie run ków in for ma tycz nych. 5

6 We dług da nych z GUSu za rok akad. 213/14, w pod gru pie in for ma tycz nej na pu blicz nych wyż - szych uczel niach tech nicz nych, spo śród stu den tów, ko biet by ło tyl ko (1,5%). Sto su - nek ten był jesz cze mniej szy na nie pu blicz nych uczel niach tech nicz nych w pod gru pie in for ma tycz nej, gdzie ko bie ty sta no wi ły za le d wie 8,5%. Spadekliczbystudentówkierunkówinformatycznych wewszystkichtypachuczelni /13 213/14 Nowepokoleniebadaczek Wciąż bar dzo ma ło jest ko biet pro fe so rek w za kre sie na uk tech nicz nych. Nie dłu go jed nak powinno się to zmie nić, bo wiem co raz wię cej dziew czyn z po li tech nik de cy du je się na po zo sta nie na uczel ni i bu do wa nie ka rie ry na uko wej. W ro ku aka de mic kim 214/15 na uczel niach tech nicz - nych jest już 2892 dok to ran tek, co sta no wi 39% wszyst kich słu cha czy stu diów trze cie go stop nia. Doktorancinauczelniachtechnicznych213/14 214/215wpodzialenapłeć doktoranci ogółem w tym y /14 214/15 Niewielkiwzrostliczby doktorówhabilitowanych,wciążmało profesorek W bie żą cym ro ku akad. wzro sła licz ba dok to rów ha bi li to wa nych na wy bra nych uczel niach (o 29 osób). W tym 48 osób sta no wią ko bie ty. Ak tu al nie gru pa ko biet -dok to rów ha bi li to wa - nych sta no wi bli sko 23% ogó łu, a więc ty le sa mo co w ze szłym ro ku. We dług da nych z 18 uczel ni tech nicz nych w Pol sce w ro ku akad. 214/15 licz ba pro fe so rów ty tu lar nych wy no si łącz nie 1871, czy li o 31 mniej wzglę dem po przed nie go ro ku aka de mic kie go. W gru pie tej 243 oso by, czy li bli sko 13%, sta no wią ko bie ty. Licz ba ko biet pro fe so rów ty tu lar - nych wzro sła o dwie oso by. 6

7 Wzrostliczbydoktorówhabilitowanych 3 doktorzy hab. ogółem w tym y /14 214/15 Władzeuczelnitechnicznych Wciąż nie wie le jest ko biet we wła dzach uczel ni tech nicz nych. Rek tor ka mi są prof. Ma ria No - wic ka -Skow ron z Po li tech ni ki Czę sto chow skiej oraz prof. Mo ni ka Ma dej z Wyż szej Szko ły Eko - lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. Kanc ler kę Bar ba rę No wac ką ma rów nież Pol sko -Ja poń ska Aka de mia Tech nik Kom pu te ro wych w War sza wie. We dług da nych z ubie głe go ro ku ko bie ty wśród pro rek to rów uczel ni tech nicz nych sta no wią ok. 8 proc. (8 ko biet na 98 męż czyzn). Na sta - no wi skach dzie ka nów, któ rych jest w uczel niach tech nicz nych w ca łym kra ju 178 są 24 ko bie ty. Ko bie tą jest też co czwar ty pro dzie kan. 7

8 Ta be la 1. Stu den ci na wy dzia łach w ro ku akad. 214/15, udział ko biet. NazwaUczelni Liczba studentów wrokuakad. 214/215 wtym Udział% 1 Politechnika Śląska Elektryczny ,32% 2 Politechnika Częstochowska Elektryczny ,81% 3 Politechnika Rzeszowska Elektrotechniki i Informatyki ,56% 4 ZUT w Szczecinie Elekryczny ,75% 5 Politechnika Koszalińska Elektroniki i Informatyki ,86% 6 Politechnika Opolska Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki ,81% 7 Politechnika Krakowska Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej ,13% 8 Politechnika Warszawska Samochodów i Maszyn Roboczych ,29% 9 Politechnika Wrocławska Elektryczny ,88% 1 Politechnika Świętokrzyska Elektrotechniki Automatyki i Informatyki ,% 11 Politechnika Warszawska Elektryczny ,31% 12 UTH w Radomiu Mechaniczny ,43% 13 Politechnika Białostocka Elektryczny ,48% 14 Politechnika Łódzka Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki ,18% 15 Politechnika Poznańska Informatyki ,1% 16 Politechnika Gdańska Elektrotechniki i Automatyki ,33% 17 Politechnika Wrocławska Elektroniki ,37% 18 Politechnika Poznańska Elektroniki i Telekomunikacji ,33% 19 Akademia Górniczo-Hutnicza Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ,33% 2 ZUT w Szczecinie Informatyki ,68% 21 Akademia Górniczo-Hutnicza Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji ,73% 22 Politechnika Poznańska Elektryczny ,76% 23 Politechnika Śląska Automatyki, Elektroniki i Informatyki ,8% 24 UTH w Radomiu Transoprtu i Elektroniki ,28% 25 Politechnika Warszawska Elektroniki i Technik Informacyjnych ,79% 26 Politechnika Białostocka Informatyki ,56% 27 Politechnika Łódzka Mechaniczny ,46% 28 Politechnika Wrocławska Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ,11% 29 Politechnika Warszawska Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa ,17% 3 Politechnika Gdańska Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ,61% 31 Politechnika Poznańska Maszyn Roboczych i Transportu ,22% 32 Politechnika Warszawska Mechatroniki ,53% 33 ATH w Bielsku Białej Budowy Maszyn i Informatyki ,8% 34 Politechnika Częstochowska Inżynierii Mechanicznej i Informatyki ,8% 35 Politechnika Śląska Mechaniczny Technologiczny ,75% 36 Politechnika Opolska Mechaniczny ,9% 37 Akademia Górniczo-Hutnicza Wiertnictwa, Nafty i Gazu ,52% 38 Politechnika Rzeszowska Budowy Maszyn i Lotnictwa ,59% 39 Politechnika Śląska Górnictwa i Geologii ,35% 4 Akademia Górniczo-Hutnicza Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej ,62% 41 Akademia Górniczo-Hutnicza Odlewnictwa ,86% 42 Politechnika Białostocka Mechaniczny ,86% 43 ZUT w Szczecinie Inzynierii Mechanicznej i Mechatroniki ,42% 8

9 NazwaUczelni Liczba studentów wrokuakad. 214/215 wtym Udział% 44 Politechnika Wrocławska Mechaniczny ,55% 45 Politechnika Wrocławska Mechaniczno-Energetyczny ,1% 46 Politechnika Świętokrzyska Mechatroniki i Budowy Maszyn ,75% 47 Politechnika Warszawska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku ,94% 48 Politechnika Lubelska Elektrotechniki i Informatyki ,78% 49 UTH w Radomiu Informatyki i Matematyki ,% 5 Akademia Górniczo-Hutnicza Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej ,15% 51 Politechnika Warszawska Inżynierii Lądowej ,51% 52 Politechnika Częstochowska Budownictwa ,66% 53 Politechnika Koszalińska Mechaniczny ,67% 54 Politechnika Gdańska Mechaniczny ,19% 55 Politechnika Poznańska Budowy Maszyn i Zarządzania ,48% 56 Politechnika Warszawska Transportu ,92% 57 Politechnika Poznańska Fizyki Technicznej ,12% 58 Politechnika Krakowska Mechaniczny ,15% 59 Politechnika Warszawska Inżynierii Produkcji ,41% 6 Politechnika Krakowska Fizyki, Matematyki i Informatyki ,54% 61 Politechnika Lubelska Mechaniczny ,37% 62 Politechnika Białostocka Zamiejscowy Leśny w Hajnówce ,63% 63 Politechnika Rzeszowska Budownictwa i Inżynierii Środowiska ,65% 64 Politechnika Warszawska Budownictwa Mechaniki i Petrochemii w Płocku ,97% 65 Politechnika Wrocławska Informatyki i Zarządzania ,38% 66 Akademia Górniczo-Hutnicza Górnictwa i Geoinżynierii ,45% 67 Politechnika Łódzka Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej ,46% 68 Politechnika Wrocławska Budownictwa Lądowego i Wodnego ,9% 69 Akademia Górniczo-Hutnicza Fizyki i Informatyki Stosowanej ,19% 7 Politechnika Lubelska Budownictwa i Architektury ,27% 71 Politechnika Krakowska Inżynierii Lądowej ,55% 72 Politechnika Warszawska Matematyki i Nauk Informacyjnych ,92% 73 Politechnika Koszalińska Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji ,33% 74 Politechnika Wrocławska Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii ,36% 75 Politechnika Gdańska Oceanotechniki i Okrętownictwa ,92% 76 Politechnika Poznańska Budownictwa i Inżynierii Środowiska ,34% 77 Politechnika Opolska Budownictwa ,7% 78 Politechnika Lubelska Podstaw Techniki ,81% 79 Politechnika Świętokrzyska Budownictwa i Architektury ,83% 8 Politechnika Warszawska Fizyki ,9% 81 Politechnika Śląska Inżynierii Materiałowej i Metalurgii ,5% 82 Politechnika Łódzka Kolegium Logistyki ,31% 83 Politechnika Śląska Budownictwa ,54% 84 Politechnika Śląska Transportu ,11% 85 Politechnika Lubelska Inżynierii Środowiska, ,25% 86 Akademia Górniczo-Hutnicza Metali Nieżelaznych ,79% 9

10 NazwaUczelni Liczba studentów wrokuakad. 214/215 wtym Udział% 87 Politechnika Łódzka Centrum Kształcenia Międzynarodowego ,31% 88 Politechnika Gdańska Inżynierii Lądowej i Środowiska ,66% 89 Politechnika Lubelska Zarządzania ,82% 9 Politechnika Łódzka Instytut Papiernictwa i Poligrafii ,2% 91 Politechnika Krakowska Inżynierii Środowiska ,% 92 Akademia Górniczo-Hutnicza Energetyki i Paliw ,14% 93 Politechnika Białostocka Budownictwa i Inżynierii Środowiska ,27% 94 Politechnika Częstochowska Inżynierii Środowiska i Biotechnologii ,57% 95 ATH w Bielsku Białej Nauk o Materiałach i Środowisku ,86% 96 Politechnika Gdańska Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ,47% 97 Politechnika Łódzka Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ,29% 98 ZUT w Szczecinie Budownictwa i Architektury ,6% 99 Politechnika Śląska Inżynierii Środowiska i Energetyki ,37% 1 Politechnika Warszawska Inżynierii Środowiska ,89% 11 Politechnika Częstochowska Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ,94% 12 Politechnika Opolska Inżynierii Produkcji i Logistyki ,6% 13 Politechnika Warszawska Inżynierii Materiałowej ,11% 14 Politechnika Poznańska Inżynierii Zarządzania ,8% 15 Politechnika Warszawska Zarządzania ,89% 16 Politechnika Koszalińska Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych ,57% 17 Akademia Górniczo-Hutnicza Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska ,5% 18 Politechnika Śląska Matematyki Stosowanej ,31% 19 Akademia Górniczo-Hutnicza Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ,42% 11 Politechnika Wrocławska Podstawowych Problemów Techniki ,76% 111 Politechnika Wrocławska Inżynierii Środowiska ,2% 112 Politechnika Śląska Organizacji i Zarządzania ,21% 113 Politechnika Białostocka Zarządzania ,27% 114 Politechnika Świętokrzyska Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki ,46% 115 Politechnika Łódzka Organizacji i Zarządzania ,58% 116 Akademia Górniczo-Hutnicza Zarządzania ,87% 117 ATH w Bielsku Białej Zarządzania i Transportu ,81% 118 Politechnika Łódzka Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ,89% 119 Politechnika Opolska Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii ,22% 12 Politechnika Świętokrzyska Zarządzania i Modelowania Komputerowego ,92% 121 Politechnika Gdańska Zarządzania i Ekonomii ,95% 122 Politechnika Warszawska Geodezji i Kartografii ,82% 123 Politechnika Warszawska Inżynierii Chemicznej i Procesowej ,4% 124 Politechnika Częstochowska Zarządzania ,52% 125 ZUT w Szczecinie Nauk o Żywności i Rybactwa ,96% 126 Politechnika Warszawska Architektury ,74% 127 Akademia Górniczo-Hutnicza Matematyki Stosowanej ,74% 128 ZUT w Szczecinie Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ,89% 129 Politechnika Rzeszowska Zarządzania ,66% 1

11 NazwaUczelni Liczba studentów wrokuakad. 214/215 wtym Udział% 13 Politechnika Łódzka Chemiczny ,63% 131 Politechnika Łódzka Kolegium Towaroznawstwa ,7% 132 Politechnika Łódzka Kolegium Gospodarki Przestrzennej ,36% 133 ZUT w Szczecinie Technologii i Inżynierii Chemicznej ,55% 134 Akademia Górniczo-Hutnicza Inżynierii Materiałowej i Ceramiki ,57% 135 Politechnika Warszawska Chemiczny ,99% 136 Politechnika Koszalińska Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej ,37% 137 ZUT w Szczecinie Ekonomiczny ,6% 138 Politechnika Wrocławska Chemiczny ,8% 139 Politechnika Śląska Inżynierii Biomedycznej ,86% 14 Politechnika Gdańska Chemiczny ,14% 141 Politechnika Gdańska Architektury ,27% 142 Politechnika Koszalińska Nauk Ekonomicznych ,61% 143 Politechnika Poznańska Technologii Chemicznej ,71% 144 Politechnika Śląska Chemiczny ,3% 145 UTH w Radomiu Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ,17% 146 Politechnika Opolska Ekonomii i Zarządzania ,34% 147 Politechnika Wrocławska Architektury ,98% 148 Politechnika Rzeszowska Matematyki i Fizyki Stosowanej ,25% 149 Politechnika Krakowska Architektury ,6% 15 Politechnika Warszawska Administracji i Nauk Społecznych ,74% 151 Politechnika Poznańska Architektury ,48% 152 Politechnika Śląska Architektury ,54% 153 UTH w Radomiu Ekonomiczny ,77% 154 ATH w Bielsku Białej Nauk o Zdrowiu ,93% 155 ZUT w Szczecinie Techniki Morskiej i Transportu ,42% 156 Politechnika Koszalińska Instytut Technologii i Edukacji ,5% 157 Politechnika Śląska Kolegium Języków Obcych ,2% 158 Politechnika Białostocka Architektury ,59% 159 ZUT w Szczecinie Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ,76% 16 Politechnika Łódzka Biotechnologii i Nauk o Żywności ,95% 161 Politechnika Krakowska Inżynierii i Technologii Chemicznej ,17% 162 Akademia Górniczo-Hutnicza Humanistyczny ,73% 163 UTH w Radomiu Wydzial Sztuki ,5% 164 Politechnika Rzeszowska Chemiczny ,76% 165 Politechnika Łódzka Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów ,9% 166 Politechnika Koszalińska Instytut Wzornictwa ,16% 167 UTH w Radomiu Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa ,23% 168 UTH w Radomiu Filologiczno-Pedagogiczny ,3% 169 ATH w Bielsku Białej Humanistyczno-Społeczny ,4% 17 Politechnika Śląska Kolegium Pedagogiczne ,85% 11

12 yścisłe Obok ak cji Dziew czy ny na po li tech ni ki! dzia ła kam pa nia Dziew czy ny do ści słych! obej - mu ją ca wy bra ne wy dzia ły ści słe uczel ni uni wer sy tec kich. Ob ser wu je my na nich po dob ne ten - den cje, co na uczel niach tech nicz nych. O ile wy dzia ły che micz ne i ma te ma tycz ne cie szą się za in te re so wa niem dziew cząt, to te zwią za ne z fi zy ką i in for ma ty ką wciąż do świad cza ją moc nej ma sku li ni za cji. Jest ona mniej wi docz na w przy pad ku stu diów dok to ranc kich. % 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, % 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Udziałnawydziałachścisłychbiorącychudziałwakcji Dziewczynydościsłych! ,5 Chemii Uł 8, Chemii Uł 19,8 Fizyki i Informatyki Stosowanej Uł 36,7 Fizyki i Informatyki Stosowanej Uł 45,7 Fizyki UW 27,8 Studenci Fizyki UW Doktoranci 36,1 Matematyki i Informatyki UAM 25, Matematyki i Informatyki UAM 16,4 Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK 27,3 Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK 41,1 Matematyki i Informatyki Uł 43,2 Matematyki i Informatyki Uł Uwagikońcowe Ra port Ko bie ty na po li tech ni kach 215 po wstał na pod sta wie pu bli ka cji Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go Szko ły wyż sze i ich fi nan se za la ta: oraz da nych ze bra nych przez Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy na pu blicz nych uczel niach tech nicz nych za rok akad. 214/15. Ana li zie zo sta ły pod da ne szko ły wyż sze tech nicz ne, któ re są kla sy fi ko wa ne przez MNiSW ja ko pu blicz ne uczel nie aka de mic kie. Bra ne pod uwa gę by ły na stę pu ją ce uczel nie tech nicz ne: Aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza w Kra - ko wie, Aka de mia Tech nicz no -Hu ma ni stycz na w Biel sku Bia łej, Po li tech ni ka Bia ło stoc ka, Po li - tech ni ka Czę sto chow ska, Po li tech ni ka Gdań ska, Po li tech ni ka Ko sza liń ska, Po li tech ni ka Kra kow ska, Po li tech ni ka Lu bel ska, Po li tech ni ka Łódz ka, Po li tech ni ka Opol ska, Po li tech ni ka Po - znań ska, Po li tech ni ka Rze szow ska, Po li tech ni ka Ślą ska w Gli wi cach, Po li tech ni ka Świę to krzy ska w Kiel cach, Po li tech ni ka War szaw ska, Po li tech ni ka Wro cław ska, Uni wer sy tet Tech no lo gicz no - -Przy rod ni czy w Ra do miu, Za chod nio po mor ski Uni wer sy tet Tech no lo gicz ny. Uwa ga! W la tach 25/6 27/8 do uczel ni tech nicz nych wli cza na by ła Po li tech ni ka Szcze - ciń ska, na stęp nie prze kształ co na w ZUT. W la tach 28/9 21/11 ZUT wli cza ny był do uni - wer sy te tów. Od ro ku 211/12 ZUT wli cza ny jest do uczel ni tech nicz nych. 12

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016 KOBIETY na politechnikach 2016 RAPORT Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 1 Ko bie ty na po li tech ni kach 2016 Exe cu ti ve Sum ma ry W ra mach pro jek tu Dziew czy ny na po li tech ni ki! re

Bardziej szczegółowo

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2014 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2014

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2014 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2014 KOBIETY na politechnikach 214 RAPORT Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 214 1 Ko bie ty na po li tech ni kach 214 Exe cu ti ve Sum ma ry W ra mach pro jek tu Dziew czy ny na po li tech ni ki! re ali

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Kobiety w IT i TECH. womenintechsummit.pl

RAPORT. Kobiety w IT i TECH. womenintechsummit.pl RAPORT Kobiety w IT i TECH 2018 RAPORT Kobiety w IT i TECH 2018 Na świe cie trwa ci cha re wo lu cja: zmie nia się ro la ko biet w no wych tech no lo giach. Ich wpływ, do tych czas nie wiel ki, za czy

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Dziewczyny na politechniki! 2013 Dziewczyny do ścisłych! Organizatorzy: Partnerzy Akcji: Patronat Medialny:

INFORMACJA PRASOWA. Dziewczyny na politechniki! 2013 Dziewczyny do ścisłych! Organizatorzy: Partnerzy Akcji: Patronat Medialny: INFORMACJA PRASOWA Dziewczyny na politechniki! 2013 Dziewczyny do ścisłych! 2013 Organizatorzy: Partnerzy Akcji: Patronat Medialny: Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych! 2013 Polska potrzebuje

Bardziej szczegółowo

Kobiety na politechnikach 2013

Kobiety na politechnikach 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 2 Główne wnioski... 3 1 Studentki w publicznych uczelniach technicznych... 6 1.1 Wzrost udziału kobiet w uczelniach technicznych... 6 1.2 Kierunki kształcenia wybierane przez kobiety...

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r.

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r. M.P.2010.46.643 OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Jakość przyjętych na studia wprowadzenie. Warszawa, 11 lipca 2017r.

Jakość przyjętych na studia wprowadzenie. Warszawa, 11 lipca 2017r. Jakość przyjętych na studia wprowadzenie Warszawa, 11 lipca 2017r. Dlaczego wprowadzamy kryterium Jakość przyjętych na studia do Rankingu? wskaźnik odzwierciedla jakość uczelni (najzdolniejsi maturzyści

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU EIN ZYMŃKI Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Wielbimy Ciebie, rójco Przenajśiętsza: Ojcze i ynu i Duchu Miłości! Otorzyć chcemy serc i sumień nętrza na

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

Zespół nauk technicznych. Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej po raz pierwszy lp. Kierunek Uczelnia Jednostka Miasto 1

Zespół nauk technicznych. Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej po raz pierwszy lp. Kierunek Uczelnia Jednostka Miasto 1 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 449/208 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lipca 208 r. Zespół nauk technicznych Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Dziewczyny na politechnikach

Dziewczyny na politechnikach Dziewczyny na politechnikach 2012 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1 Studentki ogółem w uczelniach publicznych w latach 2006/07 2010/11... 4 1.1 Studentki ogółem w uczelniach publicznych według typów uczelni w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010 Na forum serwisu zadajecie wiele pytań dotyczących progów (limitów) punktowych. Aby rozwiać choć część waszych wątpliwości, prezentujemy listę progów punktowych dla rekrutacji 2009/2010. Co to są progi

Bardziej szczegółowo

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014 Każdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa.

Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa. Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa. Po 11 debiutach giełdowych w mijającym roku przyszły rok na warszawskiej giełdzie zapowiada się równie dobrze,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 39/2018

R E K T O R PISMO OKÓLNE 39/2018 R E K T O R PISMO OKÓLNE 39/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie liczby i wysokości stawek stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Art Lift nowa technologia liftingu

Art Lift nowa technologia liftingu medycyna estetyczna Marcin Wujtowicz Sales manager MYDERM Laboratories S.A. Art Lift nowa technologia liftingu Me dy cy na este tycz na to no wa ga łąź na uk me dycz nych po wsta ła zpo łą cze nia der

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 40/2017. w sprawie przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

R E K T O R PISMO OKÓLNE 40/2017. w sprawie przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 R E K T O R PISMO OKÓLNE 40/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 1. Na podstawie 20 ust.

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 13/2018

R E K T O R PISMO OKÓLNE 13/2018 R E K T O R PISMO OKÓLNE 13/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 1. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

Sunekos innowacyjny system

Sunekos innowacyjny system medycyna estetyczna lek. Krzysztof Kaczyński Kaczyńscy Clinic w Warszawie Sunekos innowacyjny system regeneracji macierzy pozakomórkowej skóry skuteczność i bezpieczeństwo poparte badaniami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 1. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Kolejny rok z rzędu przedstawiamy wam zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały na poszczególne uczelnie podczas ostatniej rekrutacji na studia. Lista kierunków i uczelni nie jest pełna - nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 71/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2013/2014. 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo