KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016"

Transkrypt

1 KOBIETY na politechnikach 2016 RAPORT Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec

2 Ko bie ty na po li tech ni kach 2016 Exe cu ti ve Sum ma ry W ra mach pro jek tu Dziew czy ny na po li tech ni ki! re ali zo wa ne go wspól nie przez Kon fe ren cję Rek to rów Pol skich Uczel ni Tech nicz nych (KRPUT) i Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy po raz szó sty pre zen tu je my wy ni ki ana li zy udzia łu ko biet w stu diach na pu blicz nych uczel niach tech nicz nych w Pol sce. Od mo men tu roz po czę cia ak cji Dziew czy ny na po li tech ni ki! w 2008 ro ku (a pi lo - ta żo wo w ro ku 2007) na stą pił sys te ma tycz ny wzrost licz by stu den tów w uczel niach tech nicz nych. Od star tu pro gra mu do ro ku akad. 2014/15 licz ba stu diu ją cych na uczel - niach tech nicz nych zwięk szy ła się o 4811 osób przy ogól nym, gwał tow nym spad ku licz - by stu den tów w Pol sce. Spa dek licz by stu den tów w Pol sce Z ro ku na rok, niż de mo gra ficz ny w Pol sce po głę bia się. W ro ku aka de mic kim 2014/15 na na - szych uczel niach stu dio wa ło o mniej stu den tów niż rok wcze śniej. Ko bie ty sta no wi ły po - nad 58% stu diu ją cych (jest to po ziom usta bi li zo wa ny od 5 lat). Niż do ty ka głów nie uczel nie uni wer sy tec kie, pe da go gicz ne, rol ni cze i eko no micz ne, a w ostat nim ro ku rów nież tech nicz ne. Wzrost od no to wa ły je dy nie uczel nie me dycz ne, ar ty stycz ne i re sor to we Liczba studentów w Polsce w latach / / / / / / / / / /15 źródło: GUS % 58,5 Udział w ogólnej liczbie studentów w Polsce w latach ,0 57,5 57,0 56,5 56,0 55,5 55,0 56,5 56,4 56,4 57,0 58,2 58,8 58,7 58,7 2005/ / / / / / / /13 58,4 2013/14 58,1 2014/15 źródło: GUS 2

3 Liczba studentów na różnych typach uczelni publicznych w latach / / / / / / / / / /15 źródło: GUS uniwersytety wyższe szkoły techniczne wyższe szkoły rolnicze wyższe szkoły ekonomiczne wyższe szkoły pedagogiczne uniwersytety medyczne akademie wychowania fizycznego pozostałe szkoły wyższe Liczba na różnych typach uczelni publicznych w latach / / / / / / / / / /15 źródło: GUS uniwersytety wyższe szkoły techniczne wyższe szkoły rolnicze wyższe szkoły ekonomiczne wyższe szkoły pedagogiczne uniwersytety medyczne akademie wychowania fizycznego pozostałe szkoły wyższe 3

4 Kobiety i mężczyźni na uczelniach technicznych w roku akad. 2014/15 i 2015/ / /2016 źródło: GUS, dane własne Kobiety Mężczyżni Tech nicz ne wciąż naj bar dziej po pu lar ne Uczelnie techniczne mają jednak nadal, w odróżnieniu od większości innych typów uczelni, więcej studentów w porównaniu z rokiem bazowym, ujętym w Raporcie jako rok rozpoczęcia akcji Dziewczyny na politechniki 2007/2008. Nie znacz ny wzrost licz by stu den tów wzglę dem ro ku ba zo we go, za no to wa ły tak że wyż sze szko ły mor skie, szko ły ar ty stycz ne oraz szko ły re sor tu spraw we wnętrz nych i mi ni ster stwa obro ny na ro do wej. W su mie do dziś licz ba stu den - tów na po li tech ni kach w po rów na niu z ro kiem aka de mic kim 2007/08 wzro sła o pra wie 5 ty się - cy (z do w ro ku aka de mic kim 2014/15). Wzrost licz by ko biet, spa dek licz by męż czyzn W tym cza sie, od po cząt ku pro wa dze nia ak cji Dziew czy ny na po li tech ni ki!, licz ba dziew czyn na pu blicz nych uczel niach tech nicz nych jest więk sza (o ) niż w ro ku star tu pro gra mu. Licz ba męż czyzn spa dła, w po rów na niu z ro kiem ba zo wym, o po nad 20 ty się cy. Spa dek ten spo wo do wa ny był m.in. li kwi da cją obo wiąz ko wej służ by woj sko wej oraz ogól nym spad kiem de mo gra ficz nym w tej gru pie wie ko wej Wzrost liczby i spadek liczby mężczyzn na uczelniach technicznych w latach 2007/08, 2013/14, 2014/15 i 2015/ y mężczyźni źródło: GUS, dane własne 2007/ / / /16 4

5 Sta bil nie ro śnie udział dziew czyn na po li tech ni kach Dru gi rok z rzę du, w sto sun ku, do ro ku ba zo we go (2007/08) za ob ser wo wa no lek ki spa dek licz by ko biet na pu blicz nych uczel niach tech nicz nych (zwią za ny z ni żem de mo gra ficz nym). Udział ko biet w tej gru pie uczel ni jest sto sun ko wo sta bil ny od kil ku lat i w ro ku bie żą cym wzrósł o 0,1 pkt. %. Dzię ki kon se kwent nym, sko or dy no wa nym dzia ła niom pro mo cyj nym i świa do mo ścio - wym skie ro wa nym do uczen nic szkół po nad gim na zjal nych, usta bi li zo wa ła się sta ła ten den cja udzia łu ko biet na uczel niach tech nicz nych w ogól nej licz bie stu den tów. Udział ten w ostat nich 5 la tach wy niósł śred nio 36,3%. W tej chwi li dziew czy ny sta no wią 37% stu den tów uczel ni tech - nicz nych. % 40,0% Kobiety na uczelniach technicznych w Polsce w latach ,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 31,6 2005/06 30,9 2006/07 30,7 2007/08 31,2 2008/09 32,4 2009/10 33,5 2010/11 35,0 2011/12 36,3 2012/13 36,8 36,9 2013/ /15 37,0 2015/16 źródło: GUS, dane własne Uczel nia tech nicz na z naj wyż szym udzia łem ko biet, to czę ścio wo hu ma ni stycz na ATH w Biel sku Bia łej (50%). Za raz po niej naj wię cej ko biet uczęsz cza na Po li tech ni kę Ko sza liń ską (48,9%). % Udział na poszczególnych uczelniach technicznych w latach 2015/16 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 50,0 48,9 40,1 39,8 39,3 38,8 37,5 37,3 36,6 34,9 34,8 34,8 32,7 32,6 30,6 29,9 ATH w Bielsku Białej Politechnika Koszalińska Politechnika Częstochowska Politechnika Gdańska Politechnika Łódzka Politechnika Krakowska Politechnika Białostocka Politechnika Opolska Politechnika Rzeszowska Politechnika Świętokrzyska AGH w Krakowie Politechnika Śląska Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska Politechnika Poznańska Politechnika Lubelska źródło: GUS, dane własne 5

6 KOBIETY na politechnikach 2016 Zna czą ce wzro sty w ostat nich pię ciu la tach War to zwró cić uwa gę na uczel nie, któ re osią gnę ły naj więk szy wzrost w licz bie ko biet, po rów nu - jąc sto su nek licz by stu den tek z ro ku akad. 2009/10 do licz by z ro ku akad. 2015/16 ro ku. Naj więk szy przy rost za no to wa ły: Po li tech ni ka Świę to krzy ska (wzrost udziału dziew czyn o 42,7%), Po li tech ni ka War szaw ska (o 38,8%), Po li tech ni ka Po znań ska (wzrost o 37,5%), Po li tech ni ka Wro cław ska (o 21,7%) oraz Po li tech ni ka Gdań ska (o 14,5%). Wzrost liczby na wybranych uczelniach technicznych w latach / / / / / / /16 źródło: GUS, dane własne Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska AGH w Krakowie Politechnika Gdańska Politechnika Łódzka Politechnika Poznańska Politechnika Rzeszowska Politechnika Świętokrzyska Za ma ło stu den tów na kie run kach stric te tech nicz nych i in for ma tycz nych Wciąż jest jed nak du żo do zro bie nia. We dług da nych za rok aka de mic ki 2015/16, na wie lu wy dzia - łach udział ko biet nie prze kra cza kil ku pro cent. Wciąż naj mniej ko biet stu diu je na kie run kach stric te tech nicz nych, jak elek try ka (np. na Wy dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki Czę sto chow skiej 4,41%, czy Po li tech ni ki Ślą skiej 4,32%), me cha ni ka, elek tro ni ka, elek tro tech ni ka, au to ma ty ka czy in for ma ty ka (w wy da niu po li tech nicz nym). W ska li wszyst kich pu blicz nych uczel ni wyż szych w Pol sce, w gru pie tech ni ka, prze mysł, bu dow nic two, wi dać znacz nie po kaź niej szy, niż w gru pie tech no lo gii in for ma cyj - nych, wzrost licz by ko biet o 4%, w sto sun ku do ro ku 2013/14. W gru pie tej stu diu je osób, z cze go 35,9% to ko bie ty ( ). Uwa ga: Od kil ku lat ob ser wu je my w na szym kra ju nie po ko ją cą ten den cję zmniej sza nia się licz by stu den tów kie run ków zwią za nych z in for ma ty ką i te le ko mu ni ka cją w ogó le. 6

7 Od ze szłe go ro ku za ob ser wo wa no na to miast nie wiel ki wzrost za in te re so wa nia kie run ka mi in for ma tycz ny mi wśród ko biet o 0,8% (w sto sun ku do ro ku 2013/14 wzrost o 53 oso by, z 6973 do 7026) i udział ko biet w tej gru pie wy no si 13,8% ( stu den tów ogó łem). W przy pad ku ko biet od no to wu je my więc kształ to wa nie się no wej, po zy tyw nej ten den cji. Ko bie ty w na uce Wciąż bar dzo ma ło jest ko biet pro fe so rek w za kre sie na uk tech nicz nych. We dług da nych z 14 uczel ni tech nicz nych w Pol sce w ro ku akad. 2015/16 licz ba pro fe so rów ty tu lar nych wy no si łącz nie W gru pie tej 219 oso by, czy li bli sko 13%, sta no wią ko bie ty. W sto sun ku do ro ku po - przed nie go moż na za uwa żyć pew ną sta bi li za cję w ilo ści ko biet wśród ka dry wy so ko kwa li fi ko wa - nej na uczel niach tech nicz nych. Nie dłu go jed nak po win no się to zmie nić, bo wiem co raz wię cej dziew czyn z po li tech nik de cy du je się na po zo sta nie na uczel ni i bu do wa nie ka rie ry na uko wej. W ro ku aka de mic kim 2015/16 na uczel niach tech nicz nych jest już 2762 dok to ran tek, co sta no - wi 39% wszyst kich słu cha czy stu diów trze cie go stop nia. Wła dze uczel ni tech nicz nych Wciąż nie wie le jest ko biet we wła dzach uczel ni tech nicz nych. Rek tor ka mi są prof. Ma ria No wic ka -Skow ron zpo li tech ni ki Czę sto chow skiej oraz prof. Mo ni ka Ma dej z Wyż szej Szko - ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. Kanc ler kę Bar ba rę No wac ką ma rów nież Pol sko - -Ja poń ska Aka de mia Tech nik Kom pu te ro wych w War sza wie. We dług da nych z ro ku 2014 ko bie ty wśród pro rek to rów uczel ni tech nicz nych sta no wią ok. 8 proc. (8 ko biet na 98 męż czyzn). Na sta no wi skach dzie ka nów, któ rych jest w uczel niach tech nicz nych w ca łym kra ju 178 są 24 ko bie ty. Ko bie tą jest też co czwar ty pro dzie kan. Rok 2016 jest ro kiem wy bo rów rek tor skich na czę ści uczel ni tech nicz nych. W na stęp nym Ra por cie za pre zen tu je my już no we wła dze pol skich uczel ni tech nicz nych i udział w nich ko biet. Uwa gi koń co we Ra port Ko bie ty na po li tech ni kach 2016 po wstał na pod sta wie pu bli ka cji Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go Szko ły wyż sze i ich fi nan se za la ta: oraz nie pu bli ko wa nych da nych ze bra nych przez Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy na pu blicz nych uczel niach tech nicz nych za rok akad. 2015/16. Ana li zie zo sta ły pod da ne szko ły wyż sze tech nicz ne, któ re są kla sy fi ko wa - ne przez MNiSW ja ko pu blicz ne uczel nie aka de mic kie. Bra ne pod uwa gę by ły na stę pu ją ce uczel nie tech nicz ne: Aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza w Kra - ko wie, Aka de mia Tech nicz no -Hu ma ni stycz na w Biel sku Bia łej, Po li tech ni ka Bia ło stoc ka, Po li - tech ni ka Czę sto chow ska, Po li tech ni ka Gdań ska, Po li tech ni ka Ko sza liń ska, Po li tech ni ka Kra kow ska, Po li tech ni ka Lu bel ska, Po li tech ni ka Łódz ka, Po li tech ni ka Opol ska, Po li tech ni ka Po - znań ska, Po li tech ni ka Rze szow ska, Po li tech ni ka Ślą ska w Gli wi cach, Po li tech ni ka Świę to krzy ska w Kiel cach, Po li tech ni ka War szaw ska, Po li tech ni ka Wro cław ska, Uni wer sy tet Tech no lo gicz no - -Przy rod ni czy w Ra do miu, Za chod nio po mor ski Uni wer sy tet Tech no lo gicz ny. Uwa ga! W la tach 2005/ /08 do uczel ni tech nicz nych wli cza na by ła Po li tech ni ka Szcze ciń ska, na stęp nie prze kształ co na w ZUT. W la tach 2008/ /11 ZUT wli cza ny był do uni wer sy te tów. Od ro ku 2011/12 ZUT wli cza ny jest do uczel ni tech nicz nych. Za rok akad. 2015/16 dla ZUT i UTH w Ra do miu przy ję to da ne sza cun ko we. 7

8 Stu den ci na wy dzia łach w ro ku akad. 2015/16, udział ko biet. Nazwa Uczelni Wydział Liczba studentów w roku akad. 2015/2016 w tym Udział % 1 Politechnika Częstochowska Wydział Elektryczny ,41% 2 Politechnika Śląska Wydział Elektryczny ,78% 3 Politechnika Rzeszowska Wydział Elektrotechniki i Informatyki ,42% 4 Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki ,49% 5 Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej ,23% 6 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki ,43% 7 Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki ,49% 8 Politechnika Lubelska Wydział Mechatroniki ,54% 9 Politechnika Wrocławska Wydział Techniczno-Informatyczny ,69% 10 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych ,10% 11 Politechnika Świętokrzyska Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki ,19% 12 Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny ,45% 13 Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny ,40% 14 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny ,80% 15 Politechnika Wrocławska Wydział Techniczno-Inżynieryjny ,00% 16 Politechnika Poznańska Wydział Informatyki ,32% 17 Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki ,36% 18 Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki ,90% 19 Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki ,32% 20 Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji ,79% 21 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechaniczneji Robotyki ,05% 22 Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki ,50% 23 Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ,59% 24 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Informatyki, Elektronikii Telekomunikacji ,21% 25 Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki ,76% 26 Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny ,15% 27 Politechnika Białostocka Wydział Informatyki ,46% 28 Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Inforormacyjnych ,79% 29 Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny ,04% 30 Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ,18% 31 Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa ,29% 32 Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu ,54% 33 Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki ,58% 34 ATH BIelsko-Biała Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ,80% 35 Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ,28% 36 Politechnika Śląska Wydział Transportu ,00% 37 Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny ,44% 38 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu ,32% 39 Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa ,01% 40 Politechnika Świętokrzyska Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn ,55% 41 Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny ,60% 42 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki,Informatyki i Inżynierii Biomedycznej ,96% 43 Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i Geologii ,36% 44 Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ,48% 45 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Odlewnictwa ,79% 46 Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny ,89% 47 Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny ,94% 48 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Metalii Informatyki Przemysłowej ,73% 49 Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny ,73% 50 Politechnika Białostocka Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce ,58% 51 Politechnika Częstochowska Wydział Budownictwa ,86% 52 Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ,27% 8

9 Nazwa Uczelni Wydział Liczba studentów w roku akad. 2015/2016 w tym Udział % 53 Politechnika Krakowska Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki ,75% 54 Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny ,17% 55 Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania ,22% 56 Politechnika Poznańska Wydział Fizyki Technicznej ,41% 57 Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji ,71% 58 Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ,13% 59 Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej ,20% 60 Politechnika Śląska Centrum Kształcenia Inżynierów ,55% 61 Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania ,37% 62 Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii ,60% 63 Politechnika Łódzka Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej ,23% 64 Politechnika Warszawska Wydział Architektury ,55% 65 Politechnika Warszawska Wydział Transportu ,42% 66 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Górnictwa i Geoinżynierii ,71% 67 Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej ,21% 68 Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej ,84% 69 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ,91% 70 Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ,03% 71 Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji ,21% 72 Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ,36% 73 Politechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii ,52% 74 Politechnika Opolska Wydział Budownictwa i Architektury ,77% 75 Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii ,81% 76 Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ,89% 77 Politechnika Świętokrzyska Wydział Budownictwa i Architektury ,23% 78 Politechnika Wrocławska Wydział Techniczno-Przyrodniczy ,36% 79 Politechnika Warszawska Wydział Fizyki ,64% 80 Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ,65% 81 Politechnika Śląska Wydział Budownictwa ,64% 82 Politechnika Lubelska Wydział Inżynierii Środowiska, ,39% 83 Politechnika Łódzka Kolegium Logistyki ,61% 84 Politechnika Łódzka Instytut Papiernictwa i Poligrafii ,76% 85 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Metali Nieżelaznych ,32% 86 Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury ,80% 87 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ,61% 88 Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii ,01% 89 Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ,66% 90 ATH BIelsko-Biała Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku ,86% 91 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw ,02% 92 Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ,15% 93 Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ,49% 94 Politechnika Rzeszowska Wydział Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury ,66% 95 Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Środowiska ,67% 96 Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania ,55% 97 Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ,53% 98 Politechnika Śląska Wydział Matematyki Stosowanej ,78% 99 Politechnika Łódzka Centrum Kształcenia Międzynarodowego ,73% 100 Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki ,76% 101 Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska ,92% 102 Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ,47% 103 Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania ,52% 104 Politechnika Białostocka Wydział Zarządzania ,62% 105 Politechnika Opolska Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki ,65% 9

10 Nazwa Uczelni Wydział Liczba studentów w roku akad. 2015/2016 w tym Udział % 106 Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej ,69% 107 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geologii, Geofizykii Ochrony Środowiska ,71% 108 Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania ,38% 109 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczeji Inżynierii Środowiska ,94% 110 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania ,41% 111 Politechnika Świętokrzyska Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki ,45% 112 Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Środowiska ,10% 113 ATH BIelsko-Biała Wydział Zarządzania i Transportu ,81% 114 Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii ,85% 115 Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ,62% 116 Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania ,07% 117 Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego ,29% 118 Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji ,77% 119 Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ,60% 120 Politechnika Wrocławska Wydział Matematyki ,64% 121 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ,71% 122 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Matematyki Stosowanej ,85% 123 Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii ,43% 124 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania ,38% 125 Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania ,93% 126 Politechnika Łódzka Kolegium Gospodarki Przestrzennej ,48% 127 Politechnika Koszalińska Wydział Humanistyczny ,80% 128 Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny ,50% 129 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Materiałoweji Ceramiki ,58% 130 Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny ,69% 131 Politechnika Łódzka Kolegium Towaroznawstwa ,14% 132 Politechnika Śląska Wydział Architektury ,97% 133 Politechnika Gdańska Wydział Architektury ,83% 134 Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny ,84% 135 Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Biomedycznej ,11% 136 Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej ,19% 137 Politechnika Śląska Wydział Chemiczny ,30% 138 Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny ,71% 139 Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania ,18% 140 Politechnika Rzeszowska Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej ,25% 141 Politechnika Warszawska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych ,43% 142 Politechnika Warszawska Wydział Administracji i Nauk Społecznych ,93% 143 Politechnika Krakowska Wydział Architektury ,84% 144 Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych ,21% 145 Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Humanistyczny ,26% 146 Politechnika Wrocławska Wydział Architektury ,27% 147 Politechnika Poznańska Wydział Architektury ,12% 148 ATH BIelsko-Biała Wydział Nauk o Zdrowiu ,93% 149 Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności ,22% 150 Politechnika Białostocka Wydział Architektury ,09% 151 Politechnika Koszalińska Wydział Technologii i Edukacji ,56% 152 Politechnika Śląska Kolegium Języków Obcych ,91% 153 Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej ,73% 154 Politechnika Rzeszowska Wydział Chemiczny ,04% 155 Politechnika Koszalińska Instytut Wzornictwa ,67% 156 ATH BIelsko-Biała Wydział Humanistyczno-Społeczny ,40% 157 Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów ,41% 158 Politechnika Śląska Kolegium Pedagogiczne ,18% 10

11 RAPORT Kobiety na politechnikach 2016

KOBIETY. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2015 R A P O R T : K o b i e t y n a p o l i t e c h n i k a c h 2 0 1 5

KOBIETY. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2015 R A P O R T : K o b i e t y n a p o l i t e c h n i k a c h 2 0 1 5 KOBIETY na politechnikach 215 RAPORT Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 215 1 Kobietyna politechnikach 215 ExecutiveSummary W ramachprojektu Dziewczynyna politechniki! realizowanegowspólnieprzez KonferencjęRektorówPolskichUczelniTechnicznych(KRPUT)iFundacjęEdukacyjną

Bardziej szczegółowo

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2014 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2014

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2014 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2014 KOBIETY na politechnikach 214 RAPORT Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 214 1 Ko bie ty na po li tech ni kach 214 Exe cu ti ve Sum ma ry W ra mach pro jek tu Dziew czy ny na po li tech ni ki! re ali

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Kobiety w IT i TECH. womenintechsummit.pl

RAPORT. Kobiety w IT i TECH. womenintechsummit.pl RAPORT Kobiety w IT i TECH 2018 RAPORT Kobiety w IT i TECH 2018 Na świe cie trwa ci cha re wo lu cja: zmie nia się ro la ko biet w no wych tech no lo giach. Ich wpływ, do tych czas nie wiel ki, za czy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Dziewczyny na politechniki! 2013 Dziewczyny do ścisłych! Organizatorzy: Partnerzy Akcji: Patronat Medialny:

INFORMACJA PRASOWA. Dziewczyny na politechniki! 2013 Dziewczyny do ścisłych! Organizatorzy: Partnerzy Akcji: Patronat Medialny: INFORMACJA PRASOWA Dziewczyny na politechniki! 2013 Dziewczyny do ścisłych! 2013 Organizatorzy: Partnerzy Akcji: Patronat Medialny: Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych! 2013 Polska potrzebuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Ewa Ku liń ska 1 Agniesz ka Do rn fel d 2 Za rzą dza nie ry zy kiem pro ce sów lo gi stycz nych - studium przypadku 3 Przed mio tem pu bli ka cji jest oce na ry - zy ka to wa rzy szą ce go re ali za cji

Bardziej szczegółowo

Kontrola inbredu. hodowla NEGATYWNE SKUTKI INBREDU DEPRESJA INBREDOWA

Kontrola inbredu. hodowla NEGATYWNE SKUTKI INBREDU DEPRESJA INBREDOWA hodowla Ka mil Siat ka Ma zo wiec kie Cen trum Ho dow li i Roz ro du Zwie rząt Sp. z o.o. w Ło wi czu Kontrola inbredu Terminem inbred, chów wsobny albo kojarzenie krewniacze określa się kojarzenia spokrewnionych

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

Kobiety na politechnikach 2013

Kobiety na politechnikach 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 2 Główne wnioski... 3 1 Studentki w publicznych uczelniach technicznych... 6 1.1 Wzrost udziału kobiet w uczelniach technicznych... 6 1.2 Kierunki kształcenia wybierane przez kobiety...

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Art Lift nowa technologia liftingu

Art Lift nowa technologia liftingu medycyna estetyczna Marcin Wujtowicz Sales manager MYDERM Laboratories S.A. Art Lift nowa technologia liftingu Me dy cy na este tycz na to no wa ga łąź na uk me dycz nych po wsta ła zpo łą cze nia der

Bardziej szczegółowo

Jakość paliw w systemie zaopatrywania w Polsce

Jakość paliw w systemie zaopatrywania w Polsce Ka zi mierz Ba czew ski 1 Ja cek Ry czyń ski 2 Jakość paliw w systemie zaopatrywania w Polsce Pa li wa sil ni ko we są nie zbęd ne do pra wi dło we go funk cjo no - wa nia środ ków trans por to wych. Na

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Geografia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Geografia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Jakość przyjętych na studia wprowadzenie. Warszawa, 11 lipca 2017r.

Jakość przyjętych na studia wprowadzenie. Warszawa, 11 lipca 2017r. Jakość przyjętych na studia wprowadzenie Warszawa, 11 lipca 2017r. Dlaczego wprowadzamy kryterium Jakość przyjętych na studia do Rankingu? wskaźnik odzwierciedla jakość uczelni (najzdolniejsi maturzyści

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Prze bieg ob wod ni cy zo stał usta -

Prze bieg ob wod ni cy zo stał usta - Naj więk szy most przez Wi słok w Rze szo wie o kon struk cji pod wie szo nej Już za rok Rzeszów ma szanse dołączyć do grupy nielicznych miast w Polsce, które mają w swoich granicach najnowocześniejszą

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

II. STATUT PZD. 1. Informacja

II. STATUT PZD. 1. Informacja II. STATUT PZD 1. Informacja Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo ny przez VII Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w dniu 6 kwiet nia 2006 ro ku ze zmia na mi

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

StReFA UmIeJętnoścI CHCEMY OSIĄGNĄĆ K2!

StReFA UmIeJętnoścI CHCEMY OSIĄGNĄĆ K2! O szkolnictwie dualnym i Programie K2 (Kariera i Kompetencje) rozmawiano podczas Konferencji z udziałem minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej CHCEMY OSIĄGNĄĆ K2! KatowicKa specjalna strefa ekonomiczna wraz

Bardziej szczegółowo

Pra co wi te la ta. Zo bacz cie Pań stwo i oceń cie sa mi. Pro jek ty zre ali zo wa ne lub w trak cie re ali za cji

Pra co wi te la ta. Zo bacz cie Pań stwo i oceń cie sa mi. Pro jek ty zre ali zo wa ne lub w trak cie re ali za cji czwartek, 14 sierpnia 2014 Z życia Gminy 3 Pra co wi te la ta W cią gu mi ja ją cej ka den cji (2010 2014) wój ta Zbi gnie wa Grzy ba i rad nych Gmi ny dzię ki wspar ciu środ ków ze wnętrz nych uda ło

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa.

Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa. Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa. Po 11 debiutach giełdowych w mijającym roku przyszły rok na warszawskiej giełdzie zapowiada się równie dobrze,

Bardziej szczegółowo