KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2014 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2014 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2014"

Transkrypt

1 KOBIETY na politechnikach 214 RAPORT Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 214 1

2 Ko bie ty na po li tech ni kach 214 Exe cu ti ve Sum ma ry W ra mach pro jek tu Dziew czy ny na po li tech ni ki! re ali zo wa ne go wspól nie przez Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy i Kon fe ren cję Rek to rów Pol skich Uczel ni Tech nicz - nych po raz czwar ty pre zen tu je my wy ni ki ana li zy udzia łu ko biet w pu blicz nych uczel - niach tech nicz nych w Pol sce. Od mo men tu roz po czę cia ak cji Dziew czy ny na po li tech ni ki! w 28 ro ku (a pi lo - ta żo wo w ro ku 27) na stą pił wzrost licz by stu den tów w uczel niach tech nicz nych. Uczel nie te, ja ko je dy ny seg ment szkol nic twa wy ższe go, za czę ły no to wać tak wy raź - ne zwięk sze nie licz by stu diu ją cych od ro ku akad. 27/8. Wzro sty te, jak się oka zu - je, zwią za ne są wy łącz nie z licz bą ko biet. Spa dek licz by stu den tów w Pol sce Obec nie niż de mo gra ficz ny w Pol sce za ostrza się. W ro ku aka de mic kim 212/13 na na szych uczel niach stu dio wa ło o mniej stu den tów niż rok wcze śniej. Ko bie ty sta no wi ły 58,7 stu diu ją cych (i jest to war tość sta bi li zu ją ca się od 3 lat). Niż do ty ka głów nie uczel ni uni wer sy - tec kich, uczel ni pe da go gicz nych, rol ni czych, a na wet me dycz nych. Uczel nie tech nicz ne i mun - du ro we do tknię te są nim w naj mniej szym stop niu, choć w tym ro ku, je że li po twier dzą się da ne za rok akad. 213/14 ze bra ne przez Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy po raz pierw szy od pię - ciu lat, nie wiel kie go spad ku w licz bie stu den tów do świad czą rów nież i one. Spa dek ten bę dzie głów nie wi docz ny w licz bie mę żczyzn stu diu ją cych na po li tech ni kach. 2.. Liczba studentów w Polsce / /7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 58,5 Udział kobiet w ogólnej liczbie studentów w Polsce , 57,5 57, 56,5 56, 55,5 55, 58,5 56,4 56,4 57, 58,2 58,8 58,7 58,7 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 2

3 Liczba studentów na różnych typach uczelni publicznych /6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 uniwersytety wyższe szkoły techniczne wyższe szkoły rolnicze wyższe szkoły ekonomiczne wyższe szkoły pedagogiczne uniwersytety medyczne akademie wychowania fizycznego pozostałe szkoły wyższe Kobiety i mężczyźni na uczelniach technicznych w roku 212/213 oraz 213/ mężczyźni kobiety 212/ /214* Tech nicz ne wciąż naj bar dziej po pu lar ne Wciąż jed nak uczel nie tech nicz ne ma ją, w od ró żnie niu od in nych ty pów uczel ni, wię cej stu - den tów niż w ro ku ba zo wym, któ ry uję ty jest w Ra por cie czy li ro ku roz po czę cia ak cji Dziew - czy ny na po li tech ni ki! 27/8. W su mie do dziś licz ba stu den tów na po li tech ni kach w po rów na niu z ro kiem aka de mic kim 27/8 wzro sła o 15 ty się cy (z 31 ty się cy do 316 ty się cy w ro ku akad. 213/14). Ża den in ny typ uczel ni nie za no to wał ta kie go wzro - stu za in te re so wa nia. 3

4 Wzrost licz by ko biet, spa dek licz by mę żczyzn W tym cza sie, od po cząt ku pro wa dze nia ak cji Dziew czy ny na po li tech ni ki! licz ba dziew czyn na pu blicz nych uczel niach tech nicz nych wzro sła o , a licz ba mę żczyzn spa dła o Spa dek ten spo wo do wa ny był m.in. li kwi da cją obo wiąz ko wej słu żby woj sko wej. Wzrost liczby dziewczyn na politechnikach /28 213/214 w tym mężczyzn Sta bil nie ro śnie pro cent dziew czyn na po li tech ni kach Dzię ki kon se kwent nym, sko or dy no wa nym dzia ła niom pro mo cyj nym skie ro wa nym do uczen - nic szkół po nad gim na zjal nych usta bi li zo wa ła się sta ła ten den cja wzro stu udzia łu ko biet na uczel - niach tech nicz nych w ogól nej licz bie stu den tów. Udział ko biet na uczel niach tech nicz nych ro śnie od ro ku 27/8, kie dy to wy no sił 3,7 ogól nej licz by stu den tów. W tej chwi li dziew czy ny sta no wią już pra wie 37 stu den tów uczel ni tech nicz nych. Trend ten umac - nia się i po głę bia. Procent kobiet na uczelniach technicznych w Polsce ,7 31,2 32,4 33,5 35, 36,3 36,8 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 4

5 Uczel nie tech nicz ne z naj wy ższym udzia łem ko biet to te czę ścio wo hu ma ni stycz ne UTH wra do miu (53,2) i ATH w Biel sko Bia łej (48,6). Procent dziewczyn na uczelniach technicznych w Polsce ,2 49,3 48,6 41,9 41,2 4,2 39,6 UTH w Radomiu Politechnika Koszalińska ATH w Bielsku Białej ZUT w Szczcinie Politechnika Rzeszowska Politechnika Gdańska Politechnika Częstochowska 39,2 39,2 Politechnika Łódzka Politechnika Opolska 39, Politechnika Białostocka 37,2 35,5 34,6 34,2 AGH w Krakowie Politechnika Krakowska Politechnika Świętokrzyska Politechnika Śląska 32,4 33,1 3,1 29,9 Politechnika Wrocławska Politechnika Warszawska Politechnika Lubelska Politechnika Poznańska Zna czą ce wzro sty w ostat nich pię ciu la tach War to zwró cić uwa gę na uczel nie, któ re do świad czy ły naj więk sze go wzro stu w licz bie ko - biet w ostat nich pię ciu la tach (od ro ku 29 do dziś). Są to m.in. Po li tech ni ka Świę to krzy ska (wzrost licz by dziew czyn o 58,8), Po li tech ni ka Po znań ska (wzrost o 38,5), Po li tech ni - ka War szaw ska (o 31,3), Po li tech ni ka Gdań ska (o 24,5), Po li tech ni ka Wro cław ska (o 24,4) i Po li tech ni ka Rze szow ska (o 23,2). Wszystkie uczestniczyły w akcji Dziewczyny na politechniki! 4 Zmiana liczby studentów na wybranych uczelniach technicznychw latach mężczyźni kobiety ,2 17,2 AGH w Krakowie 24,5 Politech. Gdańska -2 7,8 Politech. Łódzka 1 38,5 Politech. Poznańska 6,4 23,2 Politech. Rzeszowska 1,2 58,8-2 31,3 Politech. Politech. Świętokrzyska Warszawska Za ma ło stu den tów na kie run kach stric te tech nicz nych i in for ma tycz nych -2 24,4 Politech. Wrocławska Wciąż jest jed nak du żo do zro bie nia. W gru pie in ży nie ryj no -tech nicz nej na uczel niach tech - nicz nych ko biet jest tyl ko 19 proc. Na wie lu wy dzia łach udział ko biet nie prze kra cza kil ku pro - cent. Wciąż naj mniej ko biet stu diu je na kie run kach stric te tech nicz nych, jak elek try ka (np. na Wy dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki Ślą skiej jest ich tyl ko 3,8), me cha ni ka, elek tro - ni ka, elek tro tech ni ka, au to ma ty ka, czy in for ma ty ka (w wy da niu po li tech nicz nym). W pod gru pie in for ma tycz nej w ro ku 212/213 na uczel niach pu blicz nych spo śród stu den tów tyl - ko 13,2 sta no wi ły ko bie ty. A je że li pod da my ana li zie wy łącz nie in for ma ty ki stric te tech nicz ne ko biet jest tam już tyl ko nie co po nad 8 pro cent. 5

6 Udział kobiet w grupach kierunków technicznych 212* 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 8,61 Podgrupa informatyczna * nowsze dane nie są dostępne 19,21 Podgrupa inżynieryjno-techniczna No we po ko le nie ba da czek Bar dzo ma ło jest ko biet pro fe so rek w za kre sie na uk tech nicz nych. Nie dłu go jed nak to się zmie ni, bo wiem co raz wię cej dziew czyn z po li tech nik de cy du je się na po zo sta nie na uczel ni i bu - do wa nie ka rie ry na uko wej. W tej chwi li (ba da ny rok 213) na uczel niach tech nicz nych ma my już 2941 dok to ran tek sta no wią one 38 wszyst kich słu cha czy stu diów trze cie go stop nia. Ich licz ba wzro sła o po nad 11 w sto sun ku do ro ku poprzedzającego (!). Doktoranci na uczelniach technicznych 211/12-212/13 w podziale płci 7 6 doktoranci ogółem y / /213 Wła dze uczel ni tech nicz nych Wciąż nie wie le jest ko biet we wła dzach uczel ni tech nicz nych. Rek tor ka mi są prof. Ma ria No - wic ka -Skow ron zpo li tech ni ki Czę sto chow skiej oraz prof. Mo ni ka Ma dej zwy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. Kanc ler kę Bar ba rę No wac ką ma rów nież Pol sko -Ja - poń ska Wy ższa Szko ła Tech nik Kom pu te ro wych w War sza wie. Ko bie ty wśród pro rek to rów uczel ni tech nicz nych sta no wią ok. 8 proc. (8 ko biet na 98 mę żczyzn). Na sta no wi skach dzie ka - nów, któ rych jest w uczel niach tech nicz nych w ca łym kra ju 178, znaj du ją się 24 ko bie ty. Ko bie - tą jest też co czwar ty pro dzie kan. 6

7 Uczelnia absolwentów studentów Przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia w roku akad. 213/214 przyjętych Udział kobiet 1 Politechnika Czestochowska Elektryczny ,8 2 Politechnika Śląska Elektryczny ,9 3 Politechnika Lubelska Elektrotechniki ,3 4 Politechnika Rzeszowska Elektrotechniki ,3 5 Politechnika Koszalińska Elektroniki ,4 6 ZUT w Szczecinie Elekryczny ,4 7 Politechnika Warszawska Samochodów i Maszyn Roboczych ,5 8 Politechnika Krakowska Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej ,5 9 UTH w Radomiu Mechaniczny ,2 1 Politechnika Białostocka Elektryczny ,4 11 Politechnika Opolska Elektrotechniki, Automatyki ,4 12 Politechnika Warszawska Elektryczny ,5 13 Politechnika Świętokrzyska Elektrotechniki Automatyki ,5 14 Politechnika Łódzka Elektrotechniki, Elektroniki, ,5 Informatyki i Automatyki 15 Politechnika Wrocławska Elektryczny ,9 16 Politechnika Poznańska Informatyki ,1 17 Politechnika Gdańska Elektrotechniki i Automatyki ,6 18 Politechnika Wrocławska Elektroniki ,9 19 Politechnika Poznańska Elektroniki i Telekomunikacji ,9 2 Akademia Górniczo-Hutnicza Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ,1 21 Akademia Górniczo-Hutnicza Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji ,3 22 Politechnika Śląska Automatyki, Elektroniki ,2 23 Politechnika Poznańska Elektryczny ,5 24 UTH w Radomiu Transoprtu i Elektroniki , 25 Politechnika Warszawska Elektroniki i Technik Informacyjnych ,7 26 Politechnika Łódzka Mechaniczny ,8 27 ZUT w Szczecinie Informatyki ,9 28 Politechnika Warszawska Mechatroniki ,3 29 Politechnika Wrocławska Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ,5 3 Politechnika Białostocka Mechaniczny ,6 31 Politechnika Warszawska Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa ,6 32 Politechnika Śląska Transportu ,1 33 ATH w Bielsku Białej Budowy Maszyn ,4 34 Politechnika Czestochowska Inżynierii Mechanicznej ,4 35 Politechnika Gdańska Elektroniki, Telekomunikacji ,4 36 Politechnika Poznańska Maszyn Roboczych i Transportu ,4 37 Politechnika Opolska Mechaniczny ,6 38 Politechnika Śląska Mechaniczny Technologiczny , 39 Akademia Górniczo-Hutnicza Wiertnictwa, Nafty i Gazu ,7 4 Politechnika Rzeszowska Budowy Maszyn i Lotnictwa , 41 Politechnika Lubelska Mechaniczny ,2 42 Akademia Górniczo-Hutnicza Elektrotechniki, Automatyki, 2,2 Informatyki i Inżynierii Biomedycznej ZUT w Szczecinie Inzynierii Mechanicznej i Mechatroniki ,1 7

8 Uczelnia absolwentów studentów Przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia w roku akad. 213/214 przyjętych Udział kobiet 44 Akademia Górniczo-Hutnicza Odlewnictwa ,3 45 Politechnika Śląska Górnictwa i Geologii ,5 46 Politechnika Wrocławska Mechaniczno-Energetyczny ,6 47 Politechnika Białostocka Informatyki ,6 48 Politechnika Wrocławska Mechaniczny ,3 49 Politechnika Świętokrzyska Mechatroniki i Budowy Maszyn ,8 5 Politechnika Warszawska Inżynierii Lądowej ,9 51 Akademia Górniczo-Hutnicza Inżynierii Przemysłowej Metali ,3 52 Politechnika Koszalińska Mechaniczny ,3 53 Politechnika Krakowska Mechaniczny ,4 54 Politechnika Czestochowska Budownictwa ,4 55 Politechnika Gdańska Mechaniczny ,5 56 Politechnika Poznańska Budowy Maszyn i Zarządzania ,6 57 Politechnika Krakowska Fizyki, Matematyki ,1 58 Politechnika Poznańska Fizyki Technicznej , 59 Politechnika Warszawska Inżynierii Produkcji , 6 Akademia Górniczo-Hutnicza Górnictwa i Geoinżynierii ,4 61 Politechnika Warszawska Budownictwa Mechaniki i Petrochemii w Płocku ,1 62 Politechnika Warszawska Transportu ,2 63 Politechnika Krakowska Inżynierii Lądowej ,8 64 Politechnika Wrocławska Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii ,9 65 Politechnika Białostocka Zamiejscowy Leśny w Hajnówce ,4 66 Politechnika Wrocławska Budownictwa Lądowego i Wodnego ,8 67 Politechnika Wrocławska Informatyki i Zarządzania ,5 Fizyki Technicznej, Informatyki 68 Politechnika Łódzka i Matematyki Stosowanej ,7 69 Akademia Górniczo-Hutnicza Fizyki Stosowanej ,9 7 Politechnika Poznańska Budownictwa i Inżynierii Środowiska ,1 71 Politechnika Warszawska Matematyki i Nauk Informacyjnych ,1 72 Politechnika Opolska Budownictwa , 73 Politechnika Śląska Inżynierii Materiałowej i Metalurgii ,3 74 Politechnika Śląska Budownictwa ,7 75 Politechnika Lubelska Studia międzywydziałowe ,9 76 Politechnika Koszalińska Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji ,2 77 Politechnika Świętokrzyska Budownictwa i Architektury ,7 78 ZUT w Szczecinie Techniki Morskiej i Transportu ,7 79 Politechnika Gdańska Oceanotechniki i Okrętownictwa ,7 8 Politechnika Warszawska Fizyki ,2 81 Politechnika Lubelska Budownictwa i Architektury ,5 82 Akademia Górniczo-Hutnicza Metali Nieżelaznych , 83 Politechnika Łódzka Kolegium Logistyki ,2 84 Politechnika Lubelska Inżynierii Środowiska, ,2 85 Politechnika Łódzka Instytut Papiernictwa i Poligrafii ,3 86 Politechnika Lubelska Podstaw Techniki ,4 8

9 Uczelnia absolwentów studentów Przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia w roku akad. 213/214 przyjętych Udział kobiet 87 Politechnika Łódzka Centrum Kształcenia Międzynarodowego ,5 88 Politechnika Gdańska Inżynierii Lądowej i Środowiska ,6 89 Akademia Górniczo-Hutnicza Energetyki i Paliw ,1 9 Politechnika Białostocka Budownictwa i Inżynierii Środowiska ,2 91 ZUT w Szczecinie Budownictwa i Architektury ,4 92 Politechnika Łódzka Budownictwa, Architektury ,5 i Inżynierii Środowiska 93 Politechnika Czestochowska Inżynierii Środowiska i Biotechnologii , 94 Politechnika Krakowska Inżynierii Środowiska ,2 95 ATH w Bielsku Białej Nauk o Materiałach i Środowisku ,3 96 Politechnika Gdańska Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ,8 97 Politechnika Rzeszowska Budownictwa i Inżynierii Środowiska ,4 98 Politechnika Opolska Inżynierii Produkcji i Logistyki ,7 99 Politechnika Warszawska Inżynierii Materiałowej ,8 1 Politechnika Czestochowska Materiałów Inżynierii Produkcji i Technologii ,1 11 Politechnika Warszawska Inżynierii Środowiska ,2 12 Politechnika Śląska Inżynierii Środowiska i Energetyki ,9 13 Politechnika Poznańska Inżynierii Zarządzania ,4 14 Politechnika Śląska Matematyki Stosowanej , 15 Politechnika Wrocławska Podstawowych Problemów Techniki ,3 16 Akademia Górniczo-Hutnicza i Inżynierii Geodezji Środowiska Górniczej , 17 Akademia Górniczo-Hutnicza i Ochrony Geologii, Środowiska Geofizyki ,1 18 Politechnika Świętokrzyska Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki ,6 19 ATH w Bielsku Białej Zarządzania i Transportu , 11 Akademia Górniczo-Hutnicza Zarządzania , 111 Politechnika Łódzka Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska , 112 Politechnika Wrocławska Inżynierii Środowiska ,5 113 Politechnika Łódzka Organizacji i Zarządzania ,3 114 Politechnika Białostocka Zarządzania ,1 115 Politechnika Świętokrzyska Zarządzania i Modelowania Komputerowego ,9 116 Politechnika Warszawska Inżynierii Chemicznej i Procesowej ,4 117 Politechnika Koszalińska Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych ,5 118 Politechnika Warszawska Geodezji i Kartografii ,5 119 Politechnika Opolska Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii ,3 12 Politechnika Czestochowska Zarządzania ,3 121 Politechnika Warszawska Zarządzania ,5 122 Politechnika Śląska Organizacji i Zarządzania ,4 123 Politechnika Warszawska Architektury ,3 124 Politechnika Łódzka Kolegium Towaroznawstwa ,3 125 Politechnika Gdańska Zarządzania i Ekonomii ,3 126 Politechnika Rzeszowska Zarządzania ,5 127 Politechnika Lubelska Zarządzania ,8 128 Politechnika Łódzka Chemiczny ,3 129 Politechnika Koszalińska Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej ,6 9

10 Uczelnia absolwentów studentów Przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia w roku akad. 213/214 przyjętych Udział kobiet 13 ZUT w Szczecinie Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ,8 131 Akademia Górniczo-Hutnicza Matematyki Stosowanej ,2 132 Akademia Górniczo-Hutnicza Inżynierii Materiałowej i Ceramiki ,3 133 Politechnika Łódzka Kolegium Gospodarki Przestrzennej ,2 134 Politechnika Warszawska Chemiczny ,4 135 ZUT w Szczecinie Technologii i Inżynierii Chemicznej ,4 136 UTH w Radomiu Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej ,1 137 ZUT w Szczecinie Ekonomiczny ,2 138 Politechnika Warszawska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku ,3 139 Politechnika Gdańska Architektury ,4 14 Politechnika Śląska Inżynierii Biomedycznej ,4 141 Politechnika Poznańska Technologii Chemicznej ,8 142 Politechnika Wrocławska Chemiczny ,9 143 Politechnika Gdańska Chemiczny , 144 Politechnika Śląska Chemiczny ,2 145 Politechnika Opolska Ekonomii i Zarządzania ,2 146 ATH w Bielsku Białej Nauk o Zdrowiu ,9 147 Politechnika Śląska Architektury ,2 148 Politechnika Koszalińska Nauk Ekonomicznych ,5 149 Politechnika Krakowska Architektury ,6 15 Politechnika Poznańska Architektury ,7 151 Politechnika Wrocławska Architektury ,5 152 UTH w Radomiu Wydzial Sztuki ,8 153 Politechnika Warszawska Administracji i Nauk Społecznych ,7 154 UTH w Radomiu Ekonomiczny ,9 155 Politechnika Rzeszowska Matematyki i Fizyki Stosowanej ,2 156 UTH w Radomiu Informatyki i Matematyki , 157 Politechnika Łódzka Biotechnologii i Nauk o Żywności ,2 158 Politechnika Koszalińska Instytut Technologii i Edukacji ,7 159 ZUT w Szczecinie Biotechnologii i Hodowli Zwierząt , 16 ZUT w Szczecinie Nauk o Żywności i Rybactwa ,2 161 Politechnika Krakowska Inżynierii i Technologii Chemicznej ,5 162 Politechnika Białostocka Architektury ,1 163 Akademia Górniczo-Hutnicza Humanistyczny ,6 164 Politechnika Łódzka Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów ,9 165 Politechnika Koszalińska Instytut Wzornictwa ,2 166 Politechnika Śląska Kolegium Języków Obcych ,2 167 Politechnika Rzeszowska Chemiczny ,5 168 UTH w Radomiu Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa ,1 169 UTH w Radomiu Filologiczno-Pedagogiczny ,2 17 ATH w Bielsku Białej Humanistyczno-Społeczny ,2 1

11 Wy dzia ły ści słe Obok ak cji Dziew czy ny na Po li tech ni ki! dzia ła kam pa nia Dziew czy ny do ści słych! obej mu ją ca wy - wybrane dzia ły ści słe uczel ni uni wer sy tec kich. Ob ser wu je my na nich po dob ne ten den cje, co na uczel niach tech nicz nych. O ile wy dzia ły che micz ne i ma te ma tycz ne cie szą się za in te re so wa - niem dziew cząt, to te zwią za ne z fi zy ką i in for ma ty ką wciąż do świad cza ją moc nej ma sku li ni za - cji. Jest ona mniej wi docz na w przy pad ku stu diów dok to ranc kich. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Udział kobiet na wydziałach ścisłych biorących udział w akcji Dziewczyny do ścisłych! ,6 Chemii 73,5 Chemii 14,6 Fizyki Stosowanej 35,3 Fizyki Stosowanej 46,9 Fizyki UW 25,8 Studenci Fizyki UW Doktoranci 41,5 Matematyki UAM 25, Matematyki UAM 17, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK 23,6 Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK 43,6 Matematyki 46,2 Matematyki Ra port Ko bie ty na po li tech ni kach 214 po wstał na pod sta wie pu bli ka cji Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go Szko ły wy ższe i ich fi nan se oraz da nych ze bra nych przez Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy na pu blicz nych uczel niach tech nicz nych (spo rzą dzo nych dla GUS, stan na dzień 3 li sto pa da 213 r.). Ana li zie zo sta ły pod da ne szko ły wy ższe tech nicz ne, któ re są kla - sy fi ko wa ne przez MNiSW ja ko pu blicz ne uczel nie aka de mic kie. Bra ne pod uwa gę by ły na stę pu ją ce uczel nie tech nicz ne: Aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza w Kra - ko wie, Aka de mia Tech nicz no -Hu ma ni stycz na w Biel sku Bia łej, Po li tech ni ka Bia ło stoc ka, Po li - tech ni ka Czę sto chow ska, Po li tech ni ka Gdań ska, Po li tech ni ka Ko sza liń ska, Po li tech ni ka Kra kow ska, Po li tech ni ka Lu bel ska, Po li tech ni ka Łódz ka, Po li tech ni ka Opol ska, Po li tech ni ka Po - znań ska, Po li tech ni ka Rze szow ska, Po li tech ni ka Ślą ska w Gli wi cach, Po li tech ni ka Świę to krzy ska w Kiel cach, Po li tech ni ka War szaw ska, Po li tech ni ka Wro cław ska, Uni wer sy tet Tech no lo gicz no - -Przy rod ni czy w Ra do miu, Za chod nio po mor ski Uni wer sy tet Tech no lo gicz ny. Uwa ga! W la tach 25/6 27/8 do uczel ni tech nicz nych wli cza na by ła Po li tech ni ka Szcze ciń ska, na stęp nie prze kształ co na w ZUT. W la tach 28/9 21/11 ZUT wli cza ny był do uni wer sy te tów. Od ro ku 211/12 ZUT wli cza ny jest do uczel ni tech nicz nych. 11

KOBIETY. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2015 R A P O R T : K o b i e t y n a p o l i t e c h n i k a c h 2 0 1 5

KOBIETY. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2015 R A P O R T : K o b i e t y n a p o l i t e c h n i k a c h 2 0 1 5 KOBIETY na politechnikach 215 RAPORT Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 215 1 Kobietyna politechnikach 215 ExecutiveSummary W ramachprojektu Dziewczynyna politechniki! realizowanegowspólnieprzez KonferencjęRektorówPolskichUczelniTechnicznych(KRPUT)iFundacjęEdukacyjną

Bardziej szczegółowo

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016 KOBIETY na politechnikach 2016 RAPORT Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 1 Ko bie ty na po li tech ni kach 2016 Exe cu ti ve Sum ma ry W ra mach pro jek tu Dziew czy ny na po li tech ni ki! re

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Kobiety na politechnikach 2013

Kobiety na politechnikach 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 2 Główne wnioski... 3 1 Studentki w publicznych uczelniach technicznych... 6 1.1 Wzrost udziału kobiet w uczelniach technicznych... 6 1.2 Kierunki kształcenia wybierane przez kobiety...

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Jakość przyjętych na studia wprowadzenie. Warszawa, 11 lipca 2017r.

Jakość przyjętych na studia wprowadzenie. Warszawa, 11 lipca 2017r. Jakość przyjętych na studia wprowadzenie Warszawa, 11 lipca 2017r. Dlaczego wprowadzamy kryterium Jakość przyjętych na studia do Rankingu? wskaźnik odzwierciedla jakość uczelni (najzdolniejsi maturzyści

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Dziewczyny na politechniki! 2013 Dziewczyny do ścisłych! Organizatorzy: Partnerzy Akcji: Patronat Medialny:

INFORMACJA PRASOWA. Dziewczyny na politechniki! 2013 Dziewczyny do ścisłych! Organizatorzy: Partnerzy Akcji: Patronat Medialny: INFORMACJA PRASOWA Dziewczyny na politechniki! 2013 Dziewczyny do ścisłych! 2013 Organizatorzy: Partnerzy Akcji: Patronat Medialny: Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych! 2013 Polska potrzebuje

Bardziej szczegółowo

Dziewczyny na politechnikach

Dziewczyny na politechnikach Dziewczyny na politechnikach 2012 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1 Studentki ogółem w uczelniach publicznych w latach 2006/07 2010/11... 4 1.1 Studentki ogółem w uczelniach publicznych według typów uczelni w

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Kobiety w IT i TECH. womenintechsummit.pl

RAPORT. Kobiety w IT i TECH. womenintechsummit.pl RAPORT Kobiety w IT i TECH 2018 RAPORT Kobiety w IT i TECH 2018 Na świe cie trwa ci cha re wo lu cja: zmie nia się ro la ko biet w no wych tech no lo giach. Ich wpływ, do tych czas nie wiel ki, za czy

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r.

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r. M.P.2010.46.643 OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 39/2018

R E K T O R PISMO OKÓLNE 39/2018 R E K T O R PISMO OKÓLNE 39/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie liczby i wysokości stawek stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Zespół nauk technicznych. Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej po raz pierwszy lp. Kierunek Uczelnia Jednostka Miasto 1

Zespół nauk technicznych. Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej po raz pierwszy lp. Kierunek Uczelnia Jednostka Miasto 1 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 449/208 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lipca 208 r. Zespół nauk technicznych Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 40/2017. w sprawie przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

R E K T O R PISMO OKÓLNE 40/2017. w sprawie przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 R E K T O R PISMO OKÓLNE 40/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 1. Na podstawie 20 ust.

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 13/2018

R E K T O R PISMO OKÓLNE 13/2018 R E K T O R PISMO OKÓLNE 13/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 1. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 1. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. Rb-D.0201-1-21/14 ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2018 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2018 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2018 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia germańska 1 : Uniwersytet Jagielloński 1 Filologia angielska 5 : Uniwersytet J. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 20/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 maja 2016 r. Rb-D.0201-1-20/16 Zarządzenie Nr 20/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Rb-D.0201-1-21/17 ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 69/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Kolejny rok z rzędu przedstawiamy wam zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały na poszczególne uczelnie podczas ostatniej rekrutacji na studia. Lista kierunków i uczelni nie jest pełna - nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

R A P O R T : K o b i e t y n a p o l i t e c h n i k a c h

R A P O R T : K o b i e t y n a p o l i t e c h n i k a c h R A P O R T : K o b i e t y n a p o l i t e c h n i k a c h 2 0 1 7 1 Spis treści Excecutive Summary...3 10 lat akcji Dziewczyny na politechniki!...5 Uwagi do części analitycznej...6 Spadek ogólnej liczby

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU EIN ZYMŃKI Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Wielbimy Ciebie, rójco Przenajśiętsza: Ojcze i ynu i Duchu Miłości! Otorzyć chcemy serc i sumień nętrza na

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Tabela Liczba zgłoszeń na poszczególne rodzaje studiów w latach akademickich od 2002/2003 do 2013/2014*

Tabela Liczba zgłoszeń na poszczególne rodzaje studiów w latach akademickich od 2002/2003 do 2013/2014* KSZTAŁCENIE 2013 1. KSZTAŁCENIE. 1.1. Popularność studiów Tabela 1.1.1. na poszczególne rodzaje studiów w latach akademickich od 2002/2003 do 2013/2014* Rok akademicki stacjonarne niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

Dziew czy ny do ścisłych!

Dziew czy ny do ścisłych! Dziew czy ny do ścisłych! www.dziewczynydoscislych.pl Zaproszenie do akcji 2014 Kampania promocyjna kształcenia na kierunkach ścisłych 1 Dziew czy ny do ścisłych! 2014 Zaproszenie do projektu Sza now ni

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 38/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała nr 38/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Uchwała nr 38/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 4 956 787 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel. 75 755-0-9; fax 755-0-9 REGON

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r.

Uchwała nr 97/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo