(54)Pożywka do wykrywania i oznaczania liczby komórek Lactobacillus acidophilus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(54)Pożywka do wykrywania i oznaczania liczby komórek Lactobacillus acidophilus"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (13) B1 (51) IntCl7 C12Q 1/06 C12N 1/20 C12R 1/23 (54)Pożywka do wykrywania i oznaczania liczby komórek Lactobacillus acidophilus wmateriale biologicznym, sposób jej sporządzania oraz sposób przygotowywania materiału biologicznego do wykrywania i oznaczania w nim liczby komórek Lactobacillus acidophilus (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 19/00 (45) o udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 11/04 (73) Uprawniony z patentu: Instytut Mleczarstwa, Warszawa, PL (72) Twórcy wynalazku: Maria Kosikowska, Otwock, PL Elżbieta Jakubczyk, Warszawa, PL Stanisław Jaworski, Karczew, PL (74) Pełnomocnik: Gomólińska Małgorzata, Kancelaria Patentowa PL B1 (57) 1. Pożywka do wykrywania i oznaczania liczby komórek Lactobacillus acidophilus w materiale biologicznym o złożonym składzie mikroflory zawierająca pożywkę podstawową w skład której wchodzą pepton kazeinowy, ekstrakt drożdżowy, dwuortofosforan potasu, cytrynian amonu, Tween 80, 1-hydrat octanu sodu, siarczan magnezu, siarczan manganu, siarczan żelaza, agar, lodowaty kwas octowy i wodę oraz zawierająca komponenty selektywne, znam ienna tym, że pożywka podstawowa składa się z peptonu kazeinowego w ilości 5-10 g, ekstraktu drożdżowego w ilości 3-8 g, dwuwodoroortofosforanu potasu w ilości 4-8 g, cytrynianu amonu w ilości 2-4 g, glukozy w ilości g, Tweenu 80 w ilości 0,15-2 g, 1-hydratu octanu sodu w ilości g, siarczanu magnezu w ilości 0,4-0,8 g, siarczanu manganu w ilości 0,10-0,12 g, siarczanu żelaza w ilości 0,02-0,04 g, agaru w ilości g, soku pomidorowego w ilości ml, lodowatego kwasu octowego w ilości 0,8-1,3 ml, oraz wody w ilości 1000 ml zaś komponentami selektywnymi sątaurocholan sodu w ilości 0,05-0,15% i chlorek sodu w ilości 0,6-1,5% w stosunku do objętości pożywki.

2 Pożywka do wykrywania i oznaczania liczby komórek Lactobacillus acidophilus w materiale biologicznym, sposób jej sporządzania oraz sposób przygotowywania materiału biologicznego do wykrywania i oznaczania w nim liczby komórek Lactobacillus acidophilus Zastrzeżenia patentowe 1. Pożywka do wykrywania i oznaczania liczby komórek Lactobacillus acidophilus w materiale biologicznym o złożonym składzie mikroflory zawierająca pożywkę podstawową w skład której wchodzą pepton kazeinowy, ekstrakt drożdżowy, dwuortofosforan potasu, cytrynian amonu, Tween 80, 1-hydrat octanu sodu, siarczan magnezu, siarczan manganu, siarczan żelaza, agar, lodowaty kwas octowy i wodę oraz zawierająca komponenty selektywne, znamienna tym, że pożywka podstawowa składa się z peptonu kazeinowego w ilości 5-10 g, ekstraktu drożdżowego w ilości 3-8 g, dwuwodoroortofosforanu potasu w ilości 4-8 g, cytrynianu amonu w ilości 2-4 g, glukozy w ilości g, Tweenu 80 w ilości 0,15-2 g, 1-hydratu octanu sodu w ilości g, siarczanu magnezu w ilości 0,4-0,8 g, siarczanu manganu w ilości 0,10-0,12 g, siarczanu żelaza w ilości 0,02-0,04 g, agaru w ilości g, soku pomidorowego w ilości ml, lodowatego kwasu octowego w ilości 0,8-1,3 ml, oraz wody w ilości 1000 ml zaś komponentami selektywnymi są taurocholan sodu w ilości 0,05-0,15% i chlorek sodu w ilości 0,6-1,5% w stosunku do objętości pożywki. 2. Sposób sporządzania pożywki do wykrywania i oznaczania liczby komórek Lactobacillus acidophilus w materiale biologicznym, znamienny tym, że do ml upłynnionej i schłodzonej do 50 ± 2 C pożywki podstawowej zawierającej pepton kazeinowy w ilości 5-10 g, ekstrakt drożdżowy w ilości 3-8 g, dwuwodoroortofosforan potasu w ilości 4-8 g, cytrynian amonu w ilości 2-4 g, glukozę w ilości g, Tween 80 w ilości 0,15-2 g, 1-hydrat octanu sodu w ilości g, siarczan magnezu w ilości 0,4-0,8 g, siarczan manganu 0,10-0,12 g, siarczan żelaza w ilości 0,02-0,04 g, agar w ilości g, lodowaty kwas octowy w ilości 0,8-1,3 ml oraz wodę w ilości 1000 ml, dodaje się przed jej sterylizacją sok pomidorowy w ilości ml, a następnie, po sterylizacji w temperaturze 117 C przez 10 minut, dodaje się wcześniej przygotowane komponenty selektywne którymi są 3%-owy wodny rozwór taurocholanu sodu w ilości 1,69-5,26 ml i 25 %-owy wodny roztwór chlorku sodu w ilości 2, ,38 m l, miesza się i doprowadza do ph 5,7 ± 0,1. 3. Sposób przygotowywania materiału biologicznego do wykrywania i oznaczania w nim liczby komórek Lactobacillus acidophilus polegającego na posiewach dziesięciokrotnych rozcieńczeń materiału badanego do płytek Petriego, znam ienny tym, że dziesięciokrotne rozcieńczenia materiału badanego wykonuje się w 1%-owym wodnym roztworze peptonu bakteriologicznego i posiewa się je do płytek Petriego, do których następnie dodaje się wcześniej przygotowaną pożywkę z komponentami selektywnymi, miesza się i po zastygnięciu inkubuje. * * * Przedmiotem wynalazku jest pożywka do wykrywania komórek Lactobacillus acidophilus i oznaczania ich liczby w materiale biologicznym sposób jej sporządzania oraz sposób przygotowywania materiału biologicznego do wykrywania i oznaczania w nim liczby komórek Lactobacillus acidophilus. Jest ona szczególnie przydatna do określania liczby komórek Lactobacillus acidophilus w populacjach mieszanych z innymi bakteriami fermentacji mlekowej i z Bifidobacterium species, które występują w kulturach starterowych i produktach mleczarskich takich jak mleczne napoje fermentowane i niefermentowane, serki twarogowe, sery, lody i inne.

3 Z polskich opisów patentowych znane są różne podłoża do oznaczania bakterii występujących w produktach spożywczych lub do hodowli tych drobnoustrojów. I tak z polskiego opisu patentowego Nr znane jest podłoże do hodowli zawierającej bifidobakterie, składające się z laktozy w ilości 2-10 cz.wag., ekstraktu drożdżowego w ilości 0,1-3 cz.wag., cytrynianu sodu w ilości 0,3-2 cz.wag., soku z marchwi w ilości 1-5 cz.wag., colostrum w ilości 5-20 cz.wag., i/lub komponentu mlecznego w ilości 6-15 cz.wag., przy czym komponent ten składa się z odtłuszczonego mleka w proszku w ilości 3-7 cz.wag. i z koncentratu białek serwatkowych w proszku lub demineralizowanej serwatki w proszku użytych w ilości 3-8 cz.wag. i uzupełnieniem do cz.wag. jest woda. Z polskiego opisu patentowego Nr znany jest sposób izolacji pałeczek Salmonella z mieszanek paszowych i ich komponentów przez kilkuetapową hodowlę. Sposób ten polega na homogenizacji w wyjałowionej destylowanej wodzie badanej próbki i po wstępnym namnożeniu we wzbogaconym bulionie hodowlę przenosi się na podłoże wybiórczo - namnażające (MK) według Muellera - Kauffmanna i prowadzi się inkubację. Następnie posiewa się na jedną płytkę zawierającą stałe podłoże różnicujące - selektywne z zielenią brylantową (BGE) według Edela i Kampelmachera i na jedną płytkę z podłożem różnicująco - selektywnym (BxLH) według Hoszowskiego i Truszczyńskiego, inkubuje się i wybiera kolonie do badań biochemicznych i serologicznych. Podłoże różnicujaco - selektywne do powyżej przedstawionego sposobu opisane jest w polskim opisie patentowym Nr Zawiera ono różne peptony i agar, wodny roztwór cukrów z czerwienią fenolow ą i wodny roztwór zieleni brylantowej. Podłoże to jest otrzymywane przez wprowadzenie przed sterylizacją do podłoża podstawowego lizyny w postaci chlorowodorku i para-amino-benzeno-sulfonamidu i po wprowadzeniu pozostałych składników, w tym sacharozy i ksylozy, dodaje się wodny roztwór tiosiarczanu sodowego z cytrynianem żelazowo-amonowym, całość m iesza się i ewentualnie koryguje ph do wartości 6,9-6,95. Z polskiego opisu patentowego Nr znane jest podłoże do oznaczania gronkowców koagulazo-dodatnich i sposób oznaczania ich w tym podłożu. Podłoże to składa się z dwóch komponentów w stanie suchym. Pierwszy komponent jest podłożem odżywczym i składa się z peptonu kefirowego, bulionu m ięsnego, ekstraktu drożdżowego, chlorku litu i agaru sproszkowanego. Drugi komponent jest podłożem selektywnym i składa się z glikolu, tellurynu potasu, sulfametazyny, pirogronianu sodu oraz zbuforowanego płynu fizjologicznego zawierającego chlorek sodu, jednozasadowy fosforan potasu, dwuzasadowy fosforan potasu oraz Tween 80 (monooleinian polioksy-etylenowo-sorbitanowy) w ilości 1,150 do 1,450 cz.wagowych w stosunku do całego podłoża w stanie suchym. Ponadto w podłożu tym występują jeszcze dwa inne komponenty w stanie suchym stanowiące podłoże różnicujące, z których jeden komponent - jako trzeci-składa się z fibrynogenu wołowego, plazmy krwi króliczej i inhibitora trypsyny z soi zaś czwarty komponent jest sproszkowanym agarem. Ponadto, z polskiego opisu patentowego Nr znany jest próbnik biologiczny do oceny liczby bakterii, przeznaczony do badań chłodziw emulsyjnych. W próbniku tym znajduje się podłoże składające się z peptonu, wyciągu mięsnego, ekstraktu drożdżowego, enzymatycznego hydrolizatu kazeiny, glukozy, sacharozy, laktozy, NaCl, M gs H20, KH2P 0 4, K2HPO4, L-cystyny, L-tryptofanu oraz agar-agaru. Przedstawione powyżej rozwiązania nie są przydatne do wykrywania i izolacji komórek Lactobacillus acidophilus z materiału biologicznego będącego przykładowo fermentowanym napojem mlecznym, co jest niezbędne dla dokonania oceny wartości biologicznej takiego napoju. Z publikacji znane są sposoby oznaczania liczby komórek Lactobacillus acidophilus oparte o zróżnicowanie barwy i wyglądu kolonii lub też polegające na używaniu substancji selektywnych, które hamują wzrost drobnoustrojów towarzyszących. I tak znana jest pożywka MRS z dodatkiem 0,15 % soli żółciowych (Oxgall) hamująca wzrost towarzyszących bakterii jogurtowych za wyjątkiem niektórych szczepów Streptococcus thermophilus. Znana też jest pożywka różnicująca X-Glu-Agar, która jest jednak zbyt kosztowna do rutynowego stosowania w wymaganych badaniach jakości produktów spożywczych. Składa się ona z peptonu kazeinowego w ilości 10 g, ekstraktu drożdżowego w ilości 5 g, dwuwodorofosforanu potasu w ilości 6 g, cytrynianu amonu w ilości 2 g, dekstrozy w ilości 20 g, Tweenu 80 w ilości 1 g,

4 hydratu octanu sodu w ilości 15 g, siarczanu magnezu w ilości 0,575 g, siarczanu manganu w ilości 0,120 g, agaru w ilości 15g, lodowatego kwasu octowego w ilości 1,32 ml, siarczanu żelaza w ilości 0,034 g, 0,08 %-owego roztworu 5 - bromo - 4 chloro indolyl - ß - D - glucopyranoside ( X-Glu) w buforze Tris w ilości 50 ml. Żadne z przedstawionych rozwiązań nie jest przydatne do rutynowego wykrywania i oznaczania liczby komórek Lactobacillus acidophilus w materiale biologicznym, w tym w kulturach starterowych i w produktach mlecznych, co jest niezbędne do oceny wartości użytkowobiologicznych używanych szczepionek zwanych kulturami starterowymi jak i samych produktów. Istota wynalazku w zakresie pożywki do wykrywania i oznaczania liczby komórek Lactobacillus acidophilus w materiale biologicznym o złożonym składzie mikroflory polega na tym, że pożywka podstawowa składa się z peptonu kazeinowego w ilości 5-10 g, ekstraktu drożdżowego w ilości 3-8 g, dwuwodoroortofosforanu potasu w ilości 4-8 g, cytrynianu amonu w ilości 2-4 g, glukozy w ilości g, Tweenu 80 w ilości 0,15-2 g, 1-hydratu octanu sodu w ilości g, siarczanu magnezu w ilości 0,4-0,8 g, siarczanu manganu w ilości 0,10-0,12 g, siarczanu żelaza w ilości 0,02-0,04 g, agaru w ilości g, soku pomidorowego w ilości ml, lodowatego kwasu octowego w ilości 0,8-1,3 ml, oraz wody w ilości 1000 ml zaś komponentami selektywnymi są taurocholan sodu w ilości 0,05-0,15% i chlorek sodu w ilości 0,6-1,5% w stosunku do objętości pożywki. Istota wynalazku w zakresie sposobu sporządzania pożywki do wykrywania i oznaczania liczby komórek Lactobacillus acidophilus w materiale biologicznym, polega na tym, że do 100 ml upłynnionej i schłodzonej do 50 ± 2 C pożywki podstawowej zawierającej pepton kazeinowy w ilości 5-10 g, ekstrakt drożdżowy w ilości 3-8 g, dwuwodoroortofosforan potasu w ilości 4-8 g, cytrynian amonu w ilości 2-4 g, glukozę w ilości g, Tween 80 w ilości 0,15-2 g, 1-hydrat octanu sodu w ilości g, siarczan magnezu w ilości 0,4-0,8 g, siarczan manganu 0,10-0,12 g, siarczan żelaza w ilości 0,02-0,04 g, agar w ilości g, lodowaty kwas octowy w ilości 0,8-1,3 ml oraz wodę w ilości 1000 ml, dodaje się przed jej sterylizacją sok pomidorowy w ilości ml, a następnie, po sterylizacji w temperaturze 117 C przez 10 minut, dodaje się wcześniej przygotowane komponenty selektywne którymi są 3%-owy wodny rozwór taurocholanu sodu w ilości 1,69-5,26 ml i 25%-owy wodny roztwór chlorku sodu w ilości 2,45-6,38 ml, miesza się i doprowadza do ph 5,7 ± 0,1. Istota wynalazku w zakresie sposobu przygotowywania materiału biologicznego do wykrywania i oznaczania w nim liczby komórek Lactobacillus acidophilus polega na tym, że dziesięciokrotne rozcieńczenia materiału badanego wykonuje się w 1%-owym wodnym roztworze peptonu bakteriologicznego i posiewa się je do płytek Petriego, do których następnie dodaje się wcześniej przygotowaną pożywkę z komponentami selektywnymi, miesza się i po zastygnięciu inkubuje. Opracowane rozwiązanie pozwala na uzyskanie przekraczającej 80% wykrywalności komórek Lactobacillus acidophilus w badanej próbce w opracowanej pożywce według wynalazku. W pożywce tej, w posiewach rozcieńczeń 10-4, nie rosną bakterie jogurtowe, mezofilne paciorkowce, Bifidobacterium species, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii susp. bulgaricus, gdyż pożywka ma właściwości selektywne. Przedmiot wynalazku zostanie zilustrowany w poniżej podanych przykładach: Przykład I Pożywkę według wynalazku użyto do oznaczania liczby komórek Lactobacillus acidophilus w skoncentrowanej kulturze starterowej. W celu przygotowania rozcieńczalnika i rozcieńczeń próbki rozpuszczono w 200 ml gorącej wody destylowanej 20 g peptonu bakteriologicznego, doprowadzono ph do wartości 7,2-7,4 za pomocą 0,1 N NaOH. Rozcieńczalnik rozlano miarowo po 9 ml do probówek oraz 99 ml do kolbki i wyjałowiono w temperaturze 121 C przez 15 minut. Po schłodzeniu w łaźni wodnej, do kolbki z zawartością 99 ml rozcieńczalnika dodano w sposób jałowy 1 g skoncentrowanej kultury uzyskując początkowe krotne (10'2) rozcieńczenie. Przygotowano dalsze dziesiętne rozcieńczenia dodając 1 ml rozcieńczenia początkowego do 9 ml rozcieńczalnika, aż do uzyskania rozcieńczenia Następnie przygotowywano pożywkę. Do sporządzenia pożywki podstawowej użyto :

5 pankreatynowego hydrolizatu kazeiny 1 0 g ekstraktu drożdżowego 5 g dwuwodoroortofosforanu potasu 6 g cytrynianu amonu 2 g glukozy 20 g Tweenu 80 1 g 3 - hydrat octanu sodu 15 g siarczanu magnezu 0,6 g siarczanu manganu 0,12 g siarczanu żelaza 0,03 g agaru 15 g wody destylowanej 1000 ml lodowatego kwasu octowego 0,8 ml Powyższe składniki rozpuszczono w gorącej wodzie destylowanej a następnie dodano 100 ml przefiltrowanego soku pomidorowego i doprowadzono ph pożywki do ph 5,8 za pomocą 0,1 N NaOH. Otrzymano pożywkę podstawową, którą rozlano miarowo po 100 ml do kolbek i wyjałowiono 117 C przez 10 minut. Następnie przygotowano roztwory substancji selektywnych. W tym celu sporządzono 25%-owy wodny roztwór chlorku sodu oraz 3%-owy wodny roztwór taurocholanu sodu i wyjałowiono je w temperaturze 121 C przez 15 minut. Przygotowanie pożywki selektywnej według wynalazku polegało na dodaniu do 100 ml upłynnionej pożywki podstawowej, schłodzonej do temperatury 48 ± 2 C 3,3 ml roztworu NaCl i 4 ml roztworu taurocholanu sodu. Oznaczenia liczby komórek w badanej próbce dokonano w następujący sposób: Po 1 ml rozcieńczeń próbki 10", 10'9, 10"10 posiewano do 4 równoległych płytek Petriego, a następnie do 2 płytek z każdym rozcieńczeniem wlewano około 12 ml pożywki selektywnej, a do 2 pozostałych płytek wlewano po około 12 ml pożywki kontrolnej, którą była pożywka podstawowa bez dodatku komponentów selektywnych. Po wymieszaniu i zastygnięciu pożywek płytki inkubowano w anaerostatach w temperaturze 37 C przez 48 godzin i obliczono liczby komórek jtk/g w znany sposób. W pożywce selektywnej według wynalazku oznaczono 2,5 101 komórek/g, w pożywce kontrolnej 2, komórek. Tym samym wykrywalność komórek Lactobacillus acidophilus w pożywce selektywnej w porównaniu do pożywki kontrolnej wyniosła 96%. Przykład II W przykładzie tyir. wykonane jest oznaczenie liczby komórek Lactobacillus acidophilus w napoju mlecznym fermentowanym o nazwie handlowej Biojogurt, zawierającym bakterie Streptococcus thermofilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Bifidobacterium species i Lactobacillus acidophilus. Przygotowano rozcieńczalnik i rozcieńczenia próbki jak w przykładzie I. Rozlano rozcieńczalnik po 9 ml do 7 jałowych probówek i 90 ml do kolbki, wyjałowiono i schłodzono do temperatury 40 C. Następnie 10 g jałow o odważonej próbki dodano do 90 ml rozcieńczalnika uzyskując rozcieńczenie 10-1po czym sporządzono serie dziesiętnych rozcieńczeń do 10-7 przenosząc 1 ml rozcieńczonej próbki do 9 ml rozcieńczalnika. W celu wykonania oznaczeń liczby komórek Lactobacillus acidophilus po 1 ml rozcieńczeń próbki 10-4, 10-5, 10-6,10-7 posiewano do 2 równoległych płytek Petriego a następnie do płytek wlewano po około 12 ml pożywki selektywnej według wynalazku, przygotowanej jak w przykładzie I. Po wymieszaniu i zastygnięciu pożywki płytki inkubowano w anaerostatach w temperaturze 37 C przez 48 godzin i liczono kolonie oraz obliczono liczbę komórek w znany sposób. W badanej próbce oznaczono komórek Lactobacillus acidophilus w 1 g. W badaniach mikroskopowych wyrosłych kolonii oraz w testach biochemicznych stwierdzono przynależność oznaczonych komórek do gatunku Lactobacillus acidophilus.

6 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.

Ćwiczenie 11. Temat: Wskaźniki higieniczne żywności.

Ćwiczenie 11. Temat: Wskaźniki higieniczne żywności. Ćwiczenie 11 Temat: Wskaźniki higieniczne żywności. Wskaźniki higieniczne żywności są to grupy bakterii dostające się do żywności w wyniku niewłaściwej higieny produkcji i braku higieny osobistej pracowników.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4-5 Mikrobiologiczne kryteria oceny sanitarnej wody

Ćwiczenie 4-5 Mikrobiologiczne kryteria oceny sanitarnej wody ĆWICZENIA Z GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ, WODNEJ I ŚCIEKOWEJ CZĘŚĆ MIKROBIOLOGICZNA Ćwiczenie 4-5 Mikrobiologiczne kryteria oceny sanitarnej wody Część teoretyczna: 1. Kryteria jakości sanitarnej wody przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

op. = 500g 2 ampłka 100 ampułka 15

op. = 500g 2 ampłka 100 ampułka 15 L.p. EAZ.272.18.2011 Przedmiot zamówienia KALKULACJA CENY OFERTY Część I - Pożywki do oznaczania Legionella spp. Szczegółowy opis Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto [zł]** Załącznik 5 do siwz

Bardziej szczegółowo

II. OZNACZANIE LICZBY BAKTERII Z GRUPY COLI I BAKTERII Z GRUPY COLI TYP FEKALNY METODĄ PŁYTKOWĄ W ŻYWNOŚCI I INNYCH PRODUKTACH wg PN-ISO 4832: 2007

II. OZNACZANIE LICZBY BAKTERII Z GRUPY COLI I BAKTERII Z GRUPY COLI TYP FEKALNY METODĄ PŁYTKOWĄ W ŻYWNOŚCI I INNYCH PRODUKTACH wg PN-ISO 4832: 2007 Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Mikrobiologia ogólna Biotechnologia medyczna II rok / I o Temat: Żywność jako środowisko życia mikroorganizmów.

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do siwz. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża. Szczegółowy opis/zastosowanie

Załącznik A do siwz. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża. Szczegółowy opis/zastosowanie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża LP Nazwa Szczegółowy opis/zastosowanie Jednostka miary Ilość 5 1 Agar odżywczy C 2 3 Bulion z acetamidem Agar z mocznikiem wg Chrystiansena 4 Bulion LPB Eijkman

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie wzrostu bakterii fermentacji mlekowej przez białka mleka. Waldemar Gustaw

Stymulowanie wzrostu bakterii fermentacji mlekowej przez białka mleka. Waldemar Gustaw Stymulowanie wzrostu bakterii fermentacji mlekowej przez białka mleka Waldemar Gustaw Stymulowanie wzrostu bakterii fermentacji mlekowej Wzrost zainteresowania prozdrowotnym wpływem bakterii fermentacji

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa brutto [zł] *** 1. Agar aloa Producent:..* Nr katalogowy:

Cena jednostkowa brutto [zł] *** 1. Agar aloa Producent:..* Nr katalogowy: AGZ.272.1.2015 KALKULACJA CENY OFERTY Część I - Agar Aloa Załącznik nr 5 do siwz L.p. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jednostka miary** Ilość** Cena jednostkowa brutto [zł] *** Wartość brutto [zł]

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PRODUKTACH

INFORMATOR O PRODUKTACH INFORMATOR O PRODUKTACH Firma LABLACTA E.Sędrowska J.Toński Spółka Jawna powstała w marcu 2013 roku. Podstawą działalności spółki jest produkcja pożywek mikrobiologicznych i testów bibułowych oraz dodatków

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9. Temat: Metody ilościowe w mikrobiologicznych badaniach żywności Cz.1

Ćwiczenie 9. Temat: Metody ilościowe w mikrobiologicznych badaniach żywności Cz.1 Ćwiczenie 9 Temat: Metody ilościowe w mikrobiologicznych badaniach żywności Cz.1 Pobieranie prób do badań Próbka pobrana do badań mikrobiologicznych powinna być reprezentatywna tzn. powinna odzwierciedlać

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do siwz. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża granulaty. Jednostka miary. Ilość. Lp.

Załącznik A do siwz. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża granulaty. Jednostka miary. Ilość. Lp. znak sprawy: WSE.EAZ.8//8/0 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I podłoża granulaty Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jednostka miary Ilość. Agar Chapmana Zastosowanie: do izolacji gronkowców; Pepton

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku chemia kosmetyczna

Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku chemia kosmetyczna 1 Zakład Mikrobiologii UJK Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku chemia kosmetyczna 2 Zakład Mikrobiologii UJK Zakres materiału (zagadnienia)

Bardziej szczegółowo

PoŜywki na szalkach Petriego śr. 90mm

PoŜywki na szalkach Petriego śr. 90mm PoŜywki na szalkach Petriego śr. 90mm K000 04028 Agar 0,5% 20 25,80 K000 02029 AMP Agar 20 39,59 K000 09031 Agar Baird Parkera z Ŝółtkiem jaja i tellurynem 20 59,40 K000 10002 Agar BGA 20 40,00 K000 10061

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167526 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292733 (22) Data zgłoszenia: 10.12.1991 (51) IntCl6: C12P 1/00 C12N

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)164743 (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: 286648

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)164743 (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: 286648 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)164743 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 286648 (22) Data zgłoszenia: 28.08.1990 (54) IntCl5: C12J 1/04 C12P

Bardziej szczegółowo

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206451 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371452 (51) Int.Cl. A23L 1/221 (2006.01) A23L 1/0522 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Data:... Nazwa wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

FORMULARZ CENOWY. Data:... Nazwa wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia: 1/PN/2013 Załącznik nr 2 B FORMULARZ CENOWY Data:... Nazwa wykonawcy:...... Siedziba wykonawcy:...... Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia: Lp. Rodzaj Norma Ilość Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę odczynników laboratoryjnych do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena czystości mikrobiologicznej cystern przewożących cukier luzem. dr Dagmara Wojtków Teresa Basińska Jesior

Ocena czystości mikrobiologicznej cystern przewożących cukier luzem. dr Dagmara Wojtków Teresa Basińska Jesior Ocena czystości mikrobiologicznej cystern przewożących cukier luzem dr Dagmara Wojtków Teresa Basińska Jesior 2 2012-06-26 Plan prezentacji Mycie i dezynfekcja Kontrola mikrobiologiczna Luminometria Proces

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20006/11859/09

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20006/11859/09 SPRAWOZDANIE MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI. INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20006/11859/09 BADANIA WŁASNOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności Przedmiot: Mikrobiologia, Ćwiczenie 9, 10

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności Przedmiot: Mikrobiologia, Ćwiczenie 9, 10 Ćwiczenie 9 i 10 Temat: Metody ilościowe w mikrobiologicznych badaniach potraw. Pobieranie prób do badań. Oznaczanie liczby i obecności drobnoustrojów występujących w potrawach o różnym stopniu przetworzenia

Bardziej szczegółowo

XIX. Pałeczki Gram-ujemne część I - ćwiczenia praktyczne

XIX. Pałeczki Gram-ujemne część I - ćwiczenia praktyczne XIX. Pałeczki Gram-ujemne część I - ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Wykonanie preparatu mikroskopowego barwionego metodą Grama Opis preparatu: Ćwiczenie 2. Ocena wzrostu szczepów na podłożach stałych

Bardziej szczegółowo

2. Procenty i stężenia procentowe

2. Procenty i stężenia procentowe 2. PROCENTY I STĘŻENIA PROCENTOWE 11 2. Procenty i stężenia procentowe 2.1. Oblicz 15 % od liczb: a. 360, b. 2,8 10 5, c. 0.024, d. 1,8 10 6, e. 10 Odp. a. 54, b. 4,2 10 4, c. 3,6 10 3, d. 2,7 10 7, e.

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Pomiar ilości drobnoustrojów

Ćwiczenie 1. Pomiar ilości drobnoustrojów Ćwiczenie 1. Pomiar ilości drobnoustrojów Metody bezpośredniego liczenia drobnoustrojów A. Liczenie drobnoustrojów przy użyciu komór BÜRKERA i THOMA Komory do liczenia drobnoustrojów pod mikroskopem to

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 14. Technologie z udziałem bakterii kwasu mlekowego: wykorzystanie fermentacji mlekowej, masłowej i propionowej

Ćwiczenie 14. Technologie z udziałem bakterii kwasu mlekowego: wykorzystanie fermentacji mlekowej, masłowej i propionowej Ćwiczenie 14. Technologie z udziałem bakterii kwasu mlekowego: wykorzystanie fermentacji mlekowej, masłowej i propionowej Cel ćwiczenia: Analiza mikrobiologiczno-biochemiczna fermentowanych produktów spożywczych.

Bardziej szczegółowo

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Kierownik Pracowni w Kaliszu Dział badań Dział badań mikrobiologicznych lek. wet. Danuta

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Katowice: Dostawa produktów mikrobiologicznych. Zamówienie zostało podzielone na pakiety 1-45. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ. Numer ogłoszenia: 178166-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I. Jedn. miary

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I. Jedn. miary FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I Lp. Przedmiot zamówienia* 1. Agar laktozowo-żelatynowy zastosowanie: beztlenowce; wg. ISO/CD 6461-2; pepton kazeinowy 15,0 g/l; laktoza 10,0 g/l; ekstrakt drożdżowy 10,0 g/l; żelatyna

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy AE/ZP-27-41/13 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

Oznaczenie sprawy AE/ZP-27-41/13 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Ozczenie sprawy AE/ZP-27-41/13 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Ce brutto zamówienia - każdego pakietu powin stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, tomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń

Instrukcja do ćwiczeń Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Mikrobiologia ogólna Biotechnologia medyczna II rok / I o Instrukcja do ćwiczeń Temat: Woda jako

Bardziej szczegółowo

Automatyczne urządze OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Do oferty Wykonawca dołącza opis urządzeń jakie oferuje

Automatyczne urządze OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Do oferty Wykonawca dołącza opis urządzeń jakie oferuje Automatyczne urządze ZP/UR/128/2014 Załącznik nr 1.1a do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do oferty Wykonawca dołącza opis urządzeń jakie oferuje Zadanie nr 2:Dostawa wyposażenia laboratorium mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

MIKROBIOLOGICZNA ANALIZA WODY

MIKROBIOLOGICZNA ANALIZA WODY MIKROBIOLOGICZNA ANALIZA WODY ARGENTA MIKROBIOLOGIA Mikrobiologiczna analiza wody Spis treści: I. Przygotowanie próbek do badań II. Oznaczanie głównych grup drobnoustrojów Ogólna liczba drobnoustrojów

Bardziej szczegółowo

Hodowlą nazywamy masę drobnoustrojów wyrosłych na podłożu o dowolnej konsystencji.

Hodowlą nazywamy masę drobnoustrojów wyrosłych na podłożu o dowolnej konsystencji. Wzrost mikroorganizmów rozumieć można jako: 1. Wzrost masy i rozmiarów pojedynczego osobnika, tj. komórki 2. Wzrost biomasy i liczebności komórek w środowisku, tj. wzrost liczebności populacji Hodowlą

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia II rok Towaroznawstwo i Dietetyka. Ćwiczenie 1

Mikrobiologia II rok Towaroznawstwo i Dietetyka. Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 1 Część teoretyczna: I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1. Sterylizacja, wyjaławianie Sterylizacja zabicie i usunięcie wszystkich drobnoustrojów, zarówno form wegetatywnych, jak i przetrwalnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

ALGALTOXKIT F Procedura testu

ALGALTOXKIT F Procedura testu ALGALTOXKIT F Procedura testu 1 PRZYGOTOWANIE STANDARDOWEJ POŻYWKI A B C D - KOLBKA MIAROWA (1 litr) - FIOLKI Z ROZTWORAMI POŻYWEK A (2 fiolki), B, C, D - DESTYLOWANA (lub dejonizowana) WODA 2 A PRZENIEŚĆ

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (73) Uprawniony z patentu: ROLIMPEX Spółka Akcyjna, Warszawa, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono:

(12) OPIS PATENTOWY. (73) Uprawniony z patentu: ROLIMPEX Spółka Akcyjna, Warszawa, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 328521 (22) Data zgłoszenia: 09.09.1998 (19) PL (11) 188644 (13) B1 (51) IntCl7 A23K 1/24 A23K

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 1 FERMENTACJA MLEKOWA

ĆWICZENIE Nr 1 FERMENTACJA MLEKOWA ĆWICZENIE Nr 1 FERMENTACJA MLEKOWA UWAGA: Ze względu na laboratoryjny charakter zajęć oraz na kontakt z materiałem biologicznym, studenci zobowiązani są uŝywać fartuchów i rękawiczek jednorazowych. Fermentacja

Bardziej szczegółowo

2. Wykazywanie obecności bakterii nitryfikacyjnych w glebie

2. Wykazywanie obecności bakterii nitryfikacyjnych w glebie METABOLIZM BAKTERII 1. Określanie typu pokarmowego Posiew i badanie wzrostu na: podłożu AB podłoże mineralne, zawiera sól A (Na 2 HPO 4, KH 2 PO 4 ), sól B (NH 4 Cl, MgSO 4, Na 2 S 2 O 3 ), czerwień fenolową

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jedn. brutto. netto

ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jedn. brutto. netto PAKIET NR 1 Odczynniki hematologiczne do aparatu ABX MICROS 60 Lp. Nazwa/postać/stężenie Opakowanie Ilość do 1. Roztwór roboczy ( diluent) /8-866/ 1 opakowanie 7 = 20 l. 2. Roztwór roboczy ( diluent) /8-866/

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOCZU FIZJOLOGICZNEGO I PATOLOGICZNEGO I. WYKRYWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH SKŁADNIKÓW NIEORGANICZNYCH I ORGANICZNYCH MOCZU PRAWIDŁOWEGO.

ANALIZA MOCZU FIZJOLOGICZNEGO I PATOLOGICZNEGO I. WYKRYWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH SKŁADNIKÓW NIEORGANICZNYCH I ORGANICZNYCH MOCZU PRAWIDŁOWEGO. ANALIZA MOCZU FIZJOLOGICZNEGO I PATOLOGICZNEGO Wymagane zagadnienia teoretyczne 1. Równowaga kwasowo-zasadowa organizmu. 2. Funkcje nerek. 3. Mechanizm wytwarzania moczu. 4. Skład moczu fizjologicznego.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 12 i 13. Temat: Wskaźniki bezpieczeństwa żywności

Ćwiczenie 12 i 13. Temat: Wskaźniki bezpieczeństwa żywności Ćwiczenie 12 i 13 Temat: Wskaźniki bezpieczeństwa żywności Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta jest podstawowym wymogiem stawianym producentom żywności. Na bezpieczeństwo produkowanej żywności

Bardziej szczegółowo

1276:1997 13368 (ATCC

1276:1997 13368 (ATCC Działanie bakteriobójcze Środka biobójczego Clinell GAMA Healthcare Ltd. zbadane za pomocą Europejskiego Standardowego Testu według normy BS EN 1276:1997 wobec: Klebsiella pneumoniae NCTC 13368 (ATCC 700603).

Bardziej szczegółowo

Dostawę odczynników dla Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Żywcu ul. Krasińskiego 3

Dostawę odczynników dla Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Żywcu ul. Krasińskiego 3 Żywiec, dnia 29.10.2013 r. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu ul. Krasińskiego 3, 34-300 Żywiec tel 33/860-23-91 fax 33/866-67-73 Nr sprawy: OA/332/1/7057/2013 Adres strony

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (75) Pełnomocnik:

(73) Uprawniony z patentu: (75) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187703 (57) Numer zgłoszenia: 323204 (22) Data zgłoszenia: 17.11.1997 (13) B1 (51) IntCl7: A01K 53/00 A23K

Bardziej szczegółowo

Skład zespołu (imię i nazwisko): (podkreślić dane osoby piszącej sprawozdanie):

Skład zespołu (imię i nazwisko): (podkreślić dane osoby piszącej sprawozdanie): Wydział Chemii Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej pracownia studencka prowadzący: ĆWICZENIE 3 RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW Data wykonania ćwiczenia: Skład zespołu (imię i nazwisko): (podkreślić

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 12 i 13. Temat: Wskaźniki bezpieczeństwa żywności

Ćwiczenie 12 i 13. Temat: Wskaźniki bezpieczeństwa żywności Ćwiczenie 12 i 13 Temat: Wskaźniki bezpieczeństwa żywności Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta jest podstawowym wymogiem stawianym producentom żywności. Na bezpieczeństwo produkowanej żywności

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2: Stężenia

Ćwiczenia nr 2: Stężenia Ćwiczenia nr 2: Stężenia wersja z 5 listopada 2007 1. Ile gramów fosforanu(v) sodu należy zużyć w celu otrzymania 2,6kg 6,5% roztworu tego związku? 2. Ile należy odważyć KOH i ile zużyć wody do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

1.1 Reakcja trójchlorkiem antymonu

1.1 Reakcja trójchlorkiem antymonu ĆWICZENIE IV - WYKRYWANIE WITAMIN Odczynniki: - chloroform bezwodny, - bezwodnik kwasu octowego, - trójchlorek antymonu roztwór nasycony w chloroformie, - 1,3-dichlorohydryna gliceryny - żelazicyjanek

Bardziej szczegółowo

Stosowanie w skali laboratoryjnej

Stosowanie w skali laboratoryjnej Stosowanie w skali laboratoryjnej Spis treści Velcorin Stosowanie w skali laboratoryjnej str. 3 5 Wprowadzenie str. 3 Środki ostrożności str. 3 Metoda pracy (sensorycznie) str. 4 Metoda pracy (mikrobiologicznie)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Anna Kempińska-Żak Pracownia Biologiczna Centralne Laboratorium MPWiK S.A. w Krakowie. Kraków, 12.09.2013r

Opracowanie: Anna Kempińska-Żak Pracownia Biologiczna Centralne Laboratorium MPWiK S.A. w Krakowie. Kraków, 12.09.2013r Porównanie i ocena właściwości fizycznych, mikrobiologicznych i jałowości pożywek sterylizowanych mikrofalowym enbiojet i autoklawie parowym Opracowanie: Anna Kempińska-Żak Pracownia Biologiczna Centralne

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE WPROWADZENIE Przyswajalność pierwiastków przez rośliny zależy od procesów zachodzących między fazą stałą i ciekłą gleby oraz korzeniami roślin. Pod względem stopnia

Bardziej szczegółowo

mgr Sławomir Sułowicz Katedra Mikrobiologii UŚ

mgr Sławomir Sułowicz Katedra Mikrobiologii UŚ mgr Sławomir Sułowicz Katedra Mikrobiologii UŚ 1) Analiza sanitarna wody 2) Analiza mikrobiologiczna gleby 3) Analiza sanitarna powietrza 4) Charakterystyka szczepów bakterii opornych na antybiotyki, wyizolowanych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWA. i ciastkarskie. Mikrobiologiczne. bezpośrednio po pobraniu. Opakowanie próbki oraz protokół jej pobrania powlony

BRANŻOWA. i ciastkarskie. Mikrobiologiczne. bezpośrednio po pobraniu. Opakowanie próbki oraz protokół jej pobrania powlony UKD 664.66.014:664.68:543.9-078 N O R M A BRANŻOWA BN-84 WYROBY Wyroby piekarskie 8070-06 i ciastkarskie PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Zamiast Mikrobiologiczne BN-76/8070-06 metody badań Grupa katalogowa 1239

Bardziej szczegółowo

Co to jest FERMENTACJA?

Co to jest FERMENTACJA? Co to jest FERMENTACJA? FERMENTACJA - rozkład niektórych monosacharydów, np. glukozy, pod wpływem enzymów wydzielanych przez drożdże lub bakterie. czyli tzw. biokatalizatorów. Enzymy (biokatalizatory)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do hodowli in vitro dowolnej rośliny

Wprowadzenie do hodowli in vitro dowolnej rośliny Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Katedra Technologii Leków i Biochemii Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt Wprowadzenie do hodowli in vitro dowolnej rośliny WSTĘP Metoda kultury in vitro,

Bardziej szczegółowo

Zestaw SIT Szybki Identyfikacyjny Test Szczepów Salmonella Enteritidis i Typhimurium

Zestaw SIT Szybki Identyfikacyjny Test Szczepów Salmonella Enteritidis i Typhimurium Zestaw SIT Szybki Identyfikacyjny Test Szczepów Salmonella Enteritidis i Typhimurium W związku z wprowadzeniem w 2011 roku przez Komisję UE zmian w rozporządzeniach nr 2160/3003 i 2073/2005 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ 164/Z/20110825/D/JOGA. Dostarczony materiał: próbki tworzyw sztucznych. Ilość próbek: 1. Rodzaj próbek: tworzywo

RAPORT Z BADAŃ 164/Z/20110825/D/JOGA. Dostarczony materiał: próbki tworzyw sztucznych. Ilość próbek: 1. Rodzaj próbek: tworzywo Blirt S.A. 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3/1.38 RAPORT Z BADAŃ Dział DNA-Gdańsk Nr zlecenia 164/Z/20110825/D/JOGA NAZWA I ADRES KLIENTA GROUND-Therm spółka z o.o. ul. Stepowa 30 44-105 Gliwice Tytuł zlecenia:

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks 1. Która z próbek o takich samych masach zawiera najwięcej

Bardziej szczegółowo

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe SurTec 619 fosforanowanie cynkowe Właściwości do zastosowania w procesach zanurzeniowych do stali detale pokryte warstwą fosforanu można poddawać dalszej obróbce plastycznej np: tłoczenie, wykrawanie,

Bardziej szczegółowo

S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a

S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a Załącznik Nr 1 do SIWZ Lp. Nawa Wielkość opakowania Ilość Uwagi 1. PoŜywki suche 1. Agar odŝywczy wg EN ISO 6579:2002, załącznik B

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4. Roztwory i ich właściwości

ĆWICZENIE 4. Roztwory i ich właściwości I. Roztwory rzeczywiste ĆWICZENIE 4 Roztwory i ich właściwości 1. Sporządzanie roztworu CuSO 4 o określonym stężeniu procentowym - wykonać w zespołach 2-osobowych W celu sporządzenia 25 lub 50 ml 10% m/v

Bardziej szczegółowo

1 Zakład Mikrobiologii UJK. Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku biologia

1 Zakład Mikrobiologii UJK. Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku biologia 1 Zakład Mikrobiologii UJK Instrukcje do ćwiczeń oraz zakres materiału realizowanego na wykładach z przedmiotu Mikrobiologia na kierunku biologia 2 Zakład Mikrobiologii UJK Organizacja zajęć laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny.

Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny. 1 Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny. Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym i

Bardziej szczegółowo

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

OCENA CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ SUROWEGO CUKRU TRZCINOWEGO

OCENA CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ SUROWEGO CUKRU TRZCINOWEGO OCENA CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ SUROWEGO CUKRU TRZCINOWEGO dr inż. Joanna Biernasiak 1 1. W dniu 1 lipca 2006 w krajach członkowskich Unii Europejskiej weszła w życie reforma systemu regulacji rynku

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia:

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178809 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308862 (22) Data zgłoszenia: 01.06.1995 (51) IntCl7: F16B7/18 E04F

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Temat: Wpływ czynników fizyko-chemicznych na drobnoustroje

Ćwiczenie 2. Temat: Wpływ czynników fizyko-chemicznych na drobnoustroje Ćwiczenie 2 Temat: Wpływ czynników fizyko-chemicznych na drobnoustroje Temperatura jako czynnik wzrostowy Temperatura jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących wzrost i procesy życiowe drobnoustrojów.

Bardziej szczegółowo

XIII. Staphylococcus, Micrococcus ćwiczenia praktyczne

XIII. Staphylococcus, Micrococcus ćwiczenia praktyczne XIII. Staphylococcus, Micrococcus ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Ocena wzrostu szczepów gronkowców na: a. agarze z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej (AK) typ hemolizy morfologia kolonii.. b. podłożu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII. w sprawie ujednolicenia sposobu oznakowania pasz wprowadzanych do. obrotu.

INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII. w sprawie ujednolicenia sposobu oznakowania pasz wprowadzanych do. obrotu. INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII w sprawie ujednolicenia sposobu oznakowania pasz wprowadzanych do obrotu. Niniejsza instrukcja została wydana na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

PL 216012 B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław, PL 11.10.2010 BUP 21/10

PL 216012 B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław, PL 11.10.2010 BUP 21/10 PL 216012 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216012 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391223 (22) Data zgłoszenia: 14.05.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 i 5. Temat: Metody hodowli drobnoustrojów

Ćwiczenie 4 i 5. Temat: Metody hodowli drobnoustrojów Podłoża hodowlane Ćwiczenie 4 i 5 Temat: Metody hodowli drobnoustrojów Do wykrywania mikroorganizmów, ich namnażania i identyfikacji w warunkach in vitro służą podłoża (inaczej pożywki) hodowlane. Są to

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3 Toksykologia żywności

Laboratorium 3 Toksykologia żywności Laboratorium 3 Toksykologia żywności Literatura zalecana: Orzeł D., Biernat J. (red.) 2012. Wybrane zagadnienia z toksykologii żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wrocław. Str.:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr ZP-26-2/11. Część 1 Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

Postępowanie nr ZP-26-2/11. Część 1 Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę: Postępowanie nr ZP-26-2/11 Załącznik nr 1 do SIWZ Część 1 Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę: L.p. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

III-B. Chemia w kuchni

III-B. Chemia w kuchni III-B. Chemia w kuchni III-B.1. POKAZ: Właściwości napoju typu coca-cola. III-B.2. Wykrywanie białek: a) POKAZ: reakcja ksantoproteinowa, b) reakcja biuretowa III-B.3 Badanie składu pierwiastkowego białka

Bardziej szczegółowo

(54) Kompozycja farmaceutyczna do leczenia objawów zapalenia sromu lub sromu i pochwy. (74) Pełnomocnik:

(54) Kompozycja farmaceutyczna do leczenia objawów zapalenia sromu lub sromu i pochwy. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA () OPIS PATENTOWY (9) PL () 70 () B () Numer zgłoszenia: 076 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej () Data zgłoszenia: 8.0.99 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego. 8.0.99,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE III Temat I: Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje c.d.

ĆWICZENIE III Temat I: Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje c.d. ĆWICZENIE III Temat I: Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje c.d. 1. Wpływ temperatury na bakterie obserwacja hodowli Escherichia coli i Bacillus subtilis założonych na poprzednim ćwiczeniu.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4. Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu

ĆWICZENIE 4. Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu ĆWICZENIE 4 Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu 1. Wprowadzenie Zbyt wysokie stężenia fosforu w wodach powierzchniowych stojących, spiętrzonych lub wolno płynących prowadzą do zwiększonego przyrostu

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 315315 (22) Data zgłoszenia: 17.07.1996 (51) IntCl7: H04M 1/64 H04M

Bardziej szczegółowo

Temat 14 i 15: Różnicowanie pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae. Izolacja bakteriofagów ze ścieków

Temat 14 i 15: Różnicowanie pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae. Izolacja bakteriofagów ze ścieków Temat 14 i 15: Różnicowanie pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae. Izolacja bakteriofagów ze ścieków Aby zaliczyć to ćwiczenie student powinien: umieć scharakteryzować rodzinę Enterobacteriaceae (wspólne

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia. Farmaceutyczna

Mikrobiologia. Farmaceutyczna Mikrobiologia Farmaceutyczna Klasy czystości leków: I. Preparaty jałowe: pozajelitowe, do oczu, infuzje, implanty, prep stosowane na rany i oparzenia. Wymagana jest jałowość czyli brak drobnoustrojów i

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie zadań, jednostek, rozcieńczanie roztworów, zaokrąglanie wyników.

Przeliczanie zadań, jednostek, rozcieńczanie roztworów, zaokrąglanie wyników. Przeliczanie zadań, jednostek, rozcieńczanie roztworów, zaokrąglanie wyników. Stężenie procentowe wyrażone w jednostkach wagowych określa liczbę gramów substancji rozpuszczonej znajdującej się w 0 gramach

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary (szt., kg) Wielkość opakowania. 12 opakowanie 500 g

Jednostka miary (szt., kg) Wielkość opakowania. 12 opakowanie 500 g WIW agz 240-4/10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODCZYNNIKI DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Załącznik nr 2 Lp Przedmiot zamówienia Opis - parametry techniczne Ilość jednostek miar (j. m.) Jednostka miary (szt.,

Bardziej szczegółowo

TEMAT 8: Analiza mikrobiologiczna wody

TEMAT 8: Analiza mikrobiologiczna wody TEMAT 8: Analiza mikrobiologiczna wody Literatura uzupełniająca: A. Grabińska-Łoniewska Ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii ogólnej str. 117 129 Aby zaliczyć to ćwiczenie student powinien: Wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

REDOKSYMETRIA ZADANIA

REDOKSYMETRIA ZADANIA REDOKSYMETRIA ZADANIA 1. Na zmiareczkowanie 0,1952 g kwasu szczawiowego H 2 C 2 O 4 2H 2 O zużyto 31,24 cm 3 mianowanego roztworu KMnO 4. Oblicz miano KMnO 4. m.m. H 2 C 2 O 4 2H 2 O=126,068 g/mol Odp.

Bardziej szczegółowo

13. TERMODYNAMIKA WYZNACZANIE ENTALPII REAKCJI ZOBOJĘTNIANIA MOCNEJ ZASADY MOCNYMI KWASAMI I ENTALPII PROCESU ROZPUSZCZANIA SOLI

13. TERMODYNAMIKA WYZNACZANIE ENTALPII REAKCJI ZOBOJĘTNIANIA MOCNEJ ZASADY MOCNYMI KWASAMI I ENTALPII PROCESU ROZPUSZCZANIA SOLI Wykonanie ćwiczenia 13. TERMODYNAMIKA WYZNACZANIE ENTALPII REAKCJI ZOBOJĘTNIANIA MOCNEJ ZASADY MOCNYMI KWASAMI I ENTALPII PROCESU ROZPUSZCZANIA SOLI Zadania do wykonania: 1. Wykonać pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Część I - Podłoże COLI ID Jednostka miary

KALKULACJA CENY OFERTY Część I - Podłoże COLI ID Jednostka miary L.p. 1. EAZ.272.35.2011 Przedmiot zamówienia Coli O157:H7 ID Szczegółowy opis zastosowanie: Escherichia coli O157; podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i wstępnej identyfikacji Escherichia coli O157:H7;

Bardziej szczegółowo

GAMMA Healthcare Ltd

GAMMA Healthcare Ltd TESTY SKUTECZNOŚCI (EN 1276) Chusteczki sporobójcze Clinell GAMMA Healthcare Ltd SZPITALNE LABORATORIUM BADAWCZE DO SPRAW INFEKCJI SZPITAL MIEJSKI DUDLEY ROAD BIRMINGHAM B18 7QH Maj 2007 PRODUCENT GAMMA

Bardziej szczegółowo

PL 218203 B1. R&D PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL 17.12.2012 BUP 26/12

PL 218203 B1. R&D PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL 17.12.2012 BUP 26/12 PL 218203 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218203 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 395134 (51) Int.Cl. B23B 3/16 (2006.01) B23B 3/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów GOSPODARKA ODPADAMI Ćwiczenie nr 5 Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów I. WPROWADZENIE Nieodpowiednie składowanie odpadków na wysypiskach stwarza możliwość wymywania

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181506 (13) B1 PL 181506 B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181506 (13) B1 PL 181506 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (2 1) Numer zgłoszenia: 318073 (22) Data zgłoszenia: 21.01.1997 (19) PL (11) 181506 (13) B1 (51) Int.Cl.7 H01F 1/117

Bardziej szczegółowo

Analiza żywności. Analiza mikrobiologiczna produktów żywnościowych.

Analiza żywności. Analiza mikrobiologiczna produktów żywnościowych. Analiza żywności. Analiza mikrobiologiczna produktów żywnościowych. www.poch.com.pl 2 Informacje zamieszczone w broszurze, są ważne w czasie przekazywania jej do druku. W okresie jej ważności mogą one

Bardziej szczegółowo

Torebki VITAL Nowa linia bakterii fermentacji mlekowej do domowej produkcji wyrobów fermentowanych. Przygotuj w domu pyszny jogurt i kefir. To łatwe!

Torebki VITAL Nowa linia bakterii fermentacji mlekowej do domowej produkcji wyrobów fermentowanych. Przygotuj w domu pyszny jogurt i kefir. To łatwe! Torebki VITAL Nowa linia bakterii fermentacji mlekowej do domowej produkcji wyrobów fermentowanych Przygotuj w domu pyszny jogurt i kefir. To łatwe! Kultury VITAL - odpowiedź na potrzeby rynku Konsumenci

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa

Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa Zał nr 1 do SIWZ Grupa 1: gotowe podłoża, testy i odczynniki Podłoża na płytkach petriego o średnicy 90 mm, podłoża w probówkach,testy i odczynniki mikrobiologiczne

Bardziej szczegółowo

Zmiana barwy wskaźników w roztworach kwaśnych, obojętnych i zasadowych.

Zmiana barwy wskaźników w roztworach kwaśnych, obojętnych i zasadowych. Zmiana barwy wskaźników w roztworach kwaśnych, obojętnych i zasadowych. Doświadczenie1: Poznanie barwy wskaźników w roztworach kwasów, zasad i wody. Wykonanie doświadczenia: Do pięciu probówek wlewamy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY STECHIOMETRII

PODSTAWY STECHIOMETRII PODSTAWY STECHIOMETRII 1. Obliczyć bezwzględne masy atomów, których względne masy atomowe wynoszą: a) 7, b) 35. 2. Obliczyć masę próbki wody zawierającej 3,01 10 24 cząsteczek. 3. Która z wymienionych

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI

STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI Ćwiczenie 8 Semestr 2 STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI Obowiązujące zagadnienia: Stężenie jonów wodorowych: ph, poh, iloczyn jonowy wody, obliczenia rachunkowe, wskaźniki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Lp. Przedmiot zamówienia 1. Agar laktozowo-żelatynowy zastosowanie: beztlenowce; wg. ISO/CD 6461-2; pepton kazeinowy 15,0 g/l; laktoza 10,0 g/l; ekstrakt

Bardziej szczegółowo