Kraków, dnia 13 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/651/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, dnia 13 września 2013 r. Poz. 5514 UCHWAŁA NR XLI/651/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 września 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/651/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok w działach 010, 150, 600, 630, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 853, 921, 926 Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z j.t.) art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł, w tym: - dochody bieżące o kwotę zł - dochody majątkowe o kwotę zł 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł, w tym: - wydatki bieżące o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł 3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę zł tj. do kwoty zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie zł, kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 4. Zwiększa się przychody o kwotę zł Zwiększa się rozchody o kwotę zł pkt. 3 przyjmuje brzmienie: 3. emisji obligacji do kwoty zł, kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz W uchwale Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013, zmienionej uchwałami: Nr 61/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2013 r., Nr XXXII/523/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r., Nr 140/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 176/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2013 r., Nr XXXIII/559/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 234/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2013 r., Nr 292/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2013 r., Nr XXXIV/576/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013 r., Nr 348/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2013 r., Nr 419/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r., Nr 477/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r., Nr XXXVI/594/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr 500/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr 589/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 maja 2013 r., Nr 619/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2013 r., Nr XXXVIII/609/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013 r., Nr 641/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2013 r., Nr 677/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2013 r., Nr 708/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r., Nr 803/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2013 r., Nr XXXIX/625/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr XL/644/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2013 r., Nr 851/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2013 r., Nr 909/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r., Nr 937/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2013 r., Nr 1012/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2013 r., Nr 1040/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany: - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 5514

7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 5514

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 5514

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz. 5514

12 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk

13 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk

14 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk

15 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZMIANY

16 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 16 Poz Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk

17 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 17 Poz Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 18 Poz. 5514

19 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 19 Poz Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk

20 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 20 Poz Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLI/651/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk

21 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 21 Poz Uzasadnienie Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok polegających na: I. zwiększeniu dochodów z tytułu: 1. najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę zł (w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami w Departamencie Rozwoju Gospodarczego) w związku z dokonaniem ponownej analizy dochodów możliwych do osiągnięcia w 2013 r. oraz na podstawie umowy cesji, zawartej pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego a Województwem Małopolskim. Na rzecz Województwa przeniesione zostały uprawnienia i obowiązki wynikające z umów dzierżawy, zawartych uprzednio przez AMW z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II, Kraków Balice Sp. z o.o. (z mocą obowiązywania od 28 czerwca 2013 r.) w związku z tym Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II, Kraków Balice Sp. z o.o. na rzecz Województwa będzie uiszczał czynsz dzierżawny. 2. naliczonych odsetek bankowych za nieterminową wpłatę środków z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w kwocie 73 zł (dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami w Departamencie Rozwoju Gospodarczego). 3. zwrotu nadpłaty powstałej przy rozliczeniu opłat za media w Biurze Małopolski w Brukseli za 2012 r. współfinansowanych w ramach środków z MRPO, w kwocie 402 zł w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w Kancelarii Zarządu. Środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 4. wpływów w Krakowskiej Medycznej Szkole Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie w kwocie 500 zł pochodzących z opłat za energię zgodnie z umową użyczenia zawartą z Uniwersytetem Jagiellońskim (dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły zawodowe) II. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. wpłaty przez beneficjentów wygenerowanych przychodów (w tym dochody w kwocie 16 zł i wydatki w kwocie 15 zł) projektu PO KL pn. "Doctus" Małopolski Fundusz Stypendialny dla doktorantów w ramach Poddziałania PO KL realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości; zadanie budżetowe pn. Zwroty dotacji PO KL). Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 2. wpłaty przez partnerów projektu odsetek narosłych na kontach w kwocie zł w związku z realizacją projektu PO KL pn. SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej (dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości; zadanie budżetowe pn. Zwroty dotacji). Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 3. zwrotu odsetek od dotacji przez przedsiębiorcę korzystającego z dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg, w kwocie 68 zł w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w Departamencie Transportu i Komunikacji na zadanie pn. Zwroty dotacji. Środki podlegają zwróceniu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 4. środków z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy nr 140/2007/ZDW w kwocie zł w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie ze względu na niewykonanie robót określonych w umowie przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Brzesku Sp. z o.o. W/w środki przeznacza się na wykonanie napraw gwarancyjnych na drogach wojewódzkich w ramach zadania budżetowego pn. Utrzymanie dróg i mostów.

22 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 22 Poz zwrotu odsetek bankowych w kwocie zł od przekazanych zaliczek dokonanych przez beneficjentów MRPO realizujących projekty w ramach Działania 3.1 MRPO Rozwój infrastruktury turystycznej, tj. przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajobrazowe (dz. 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 6. wpłaty kwoty zł (w tym w: dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność zł, dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie zł oraz w rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł) w związku z planowanym podpisaniem umowy między Województwem Małopolskim a Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., której przedmiotem będzie zakup przez MPL im. J.P.II Kraków- Balice Sp. z o.o. usług promocyjnych związanych z organizacją wydarzeń podczas XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju (w dniach 3-5 września br.) oraz na zadania budżetowe pn.: a) Promocja gospodarcza realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego (dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność zł) na zapewnienie obsługi VIP dla wybranych gości Forum Ekonomicznego na lotnisku Kraków Airport b) Promocja MRPO- Priorytet 9 PT MRPO realizowanego przez Departament Funduszy Europejskich (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz urzędy marszałkowskie zł) na usługi związane z wykonaniem rekwizytów promocyjnych do Pawilonu Województwa w związku z Forum Ekonomicznym w Krynicy - Zdroju. c) Promocja Województwa realizowanego przez Departament Turystki, Sportu i Promocji (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł) na: - obsługę VIP wybranych gości Forum Ekonomicznego na lotnisku Kraków Airport oraz na zaprojektowanie i wydrukowanie pakietu zaproszeń na wydarzenia Województwa podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju ( zł) - przekazanie majątkowych praw autorskich do koncepcji graficznej oraz formy pakietu zaproszeń na wydarzenia Województwa podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju (2 000 zł) 7. pomocy finansowej z Miasta Szczawnica w kwocie zł w dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Pozostała działalność na dotację podmiotową dla oddziału Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu - Muzeum Pienińskiego im. Józefa Szalaya w Szczawnicy. III. zmniejszenie dochodów z tytułu 1. planowanych wpływów stanowiących zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie zł w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w Departamencie Transportu i Komunikacji, w związku z realizacją projektu POIiŚ pn. "Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w Aglomeracji Krakowskiej". Planuje się, iż w grudniu 2013 r. poniesione zostaną wydatki na zakup taboru kolejowego, zatem planowane dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT od tego zakupu wpłyną w 2014 r. 2. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę zł (w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami w Departamencie Rozwoju Gospodarczego). Zbycie nieruchomości będących w posiadaniu Województwa ze względu na sytuację na rynku obrotu nieruchomościami nie daje możliwości pozyskania przez Województwo oczekiwanych środków finansowych z uwagi na: lokalizację nieruchomości wojewódzkich planowanych do zbycia, ich możliwości zagospodarowania czy braku dostępu do drogi publicznej (nieruchomości w Rabce i Brzeźnicy). Ponadto nieruchomość położona: przy ul. Czerwone Maki - została włączona w pakiet nieruchomości przeznaczonych do zamiany z Wojskową Agencją Mieszkaniową w Krakowie (w związku z inwestycją pn. Centrum Muzyki )

23 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 23 Poz przy ul. św. Anny zabytkowa, w znacznej części zajęta przez dzierżawcę, a w pozostałej wymagająca znacznych nakładów inwestycyjnych realizowanych pod nadzorem konserwatorskim wciąż nie znajduje nabywcy, w Zabierzowie oddana została decyzją Zarządu WM (z dnia 25 czerwca br.) w trwały zarząd Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie, w Rząsce decyzją Zarządu WM (z dnia 7 maja br.) objęta została procesem włączenia jej w poszerzenie Krakowskiej Strefy Ekonomicznej. 3. wykonywania praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa w kwocie zł (w dz Ochrona zdrowia, rozdz Kolumny transportu sanitarnego w Departamencie Rozwoju Gospodarczego) w związku z wstrzymaniem procesu prywatyzacji spółki Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie z tytułu planowanych zmian ustawowych dotyczących ratownictwa medycznego. IV. zmniejszenie dochodów i wydatków w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie zł w związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku złożonego do Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie organizacji VI Konferencji Krakowskiej organizowanej w ramach projektu pn. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania PO KL realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej. V. zmniejszeniu wydatków: 1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, a) rozdz Melioracje wodne w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w kwocie zł na zadaniach pn. - Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w kwocie zł z uwagi na niewywiązanie się z umów przez jednostki projektujące wykonujące dokumentację dla zadań: Budowa i modernizacja obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Biała w gm. Ciężkowice, Tuchów, Pleśna, Tarnów oraz Zabezpieczenie p/powodziowe dla potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie niezbędnych dokumentacji w 2014 roku. - Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów w kwocie zł w związku z intensywnymi opadami deszczu jakie wystąpiły w II kwartale br., kilkukrotnym zalaniem terenu budowy uniemożliwiającym prowadzenie robót, opóźnieniu uległy prace związane m.in. z usypaniem korpusu zapory, regulacją potoku Wątok i Korzeń, budową drogi dojazdowej na koronę zapory oraz wokół zbiornika, budową mostu na potoku Wątok. Niezrealizowany zakres prac zostanie wykonany w 2014 roku. b) rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie zł w Departamencie Funduszy Europejskich w ramach zadania budżetowego pn.: Tworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) Pomoc Techniczna w związku z: oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na usługi cateringowe dla UMWM w ramach KSOW niższymi, od planowanych, kosztami organizacji wyjazdów studyjnych związanych z rozwojem obszarów wiejskich skierowanych do partnerów KSOW i przedstawicieli Województwa z uwagi na wystawienie faktur z podatkiem VAT marża, nie jak planowano ze stawką VAT 23% 2. dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w Departamencie Rozwoju Gospodarczego z zadania budżetowego pn. Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie zł w związku z oszczędnościami powstałymi przy organizacji wydarzenia targowo konferencyjnego pn. Małopolskie Targi Innowacji. 3. dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie zł w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie na zadaniach:

24 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 24 Poz Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych o kwotę zł, z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych przez jednostki projektujące oraz przygotowaniu dokumentacji projektowej przesunięciu uległ termin ich realizacji i płatności na 2014 r. - Obwodnica Gdowa - Etap I zł (wkład WM) z uwagi na brak zgody części mieszkańców na dobrowolne wydanie nieruchomości (w kilku przypadkach konieczne było przeprowadzenie procedury egzekucyjnej), opóźniło się przekazanie placu budowy wykonawcy robót. Niezrealizowany zakres robót zostanie wykonany w 2014 r. - Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I zł (wkład własny WM zł, UE zł) z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego (pierwsze postępowanie o zamówienie publiczne zostało unieważnione gdyż najkorzystniejsza oferta przekraczała zabezpieczone w planie środki) przesunięciu uległ okres realizacji projektu. Jednocześnie zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę zł - Małopolska Karta Aglomeracyjna - system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim zł (wkład WM zł, UE zł) z uwagi na konieczność czterokrotnego powtórzenia postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy studium wykonalności wraz z dokumentacją oraz przedłużającymi się uzgodnieniami z j.s.t (gminy: Tarnów, Bochnia, Trzebinia, Krzeszowice) zaistniała konieczność zmiany harmonogramu realizacji projektu Jednocześnie zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę zł 4. dz. 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji o kwotę zł z zadania pn.: Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu w związku z rezygnacją Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z realizacji zadania pn. "Odkryj Beskid Wyspowy 2013" w ramach otwartego konkursu z dziedziny turystyki pn. Małopolska Gościnna I Edycja dz Administracja publiczna, a) rozdz Urzędy marszałkowskie w: - Departamencie Organizacyjno Prawnym o kwotę zł (w tym wkład własny budżetu województwa zł, środki z budżetu UE zł) na zadaniu budżetowym pn.: Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 1.2 MRPO. W celu dostosowania planu wydatków do przygotowywanego wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach MRPO dokonuje się zmniejszenia wydatków w związku z oszczędnościami powstałymi po wykonanej analizie przedwdrożeniowej Projektu, rezygnacją z przeprowadzenia doradztwa technicznego w Projekcie oraz przesunięciem terminu finansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osoby zaangażowanej w realizację Projektu na 2014 r. Jednocześnie zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi o kwotę zł - Departamencie Organizacyjno - Prawnym o kwotę zł i w Kancelarii Zarządu o kwotę 225 zł na zadaniu budżetowym pn. Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z oszczędnościami m.in. na wynagrodzeniach pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na delegacjach zagranicznych. b) rozdz Pozostała działalność o kwotę zł w Kancelarii Zarządu z zadania pn.: Współpraca Międzynarodowa w ramach wydatków na organizację warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka polskiego z Ukrainy i Białorusi, z uwagi na fakt, iż w/w projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.

25 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 25 Poz dz Kultura fizyczna, rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji o kwotę zł z zadań pn.: Upowszechnianie kultury fizycznej w związku z mniejszą ilością ofert złożonych, niż planowano, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych WM w dziedzinie kultury fizycznej na realizację projektu pn. Małopolska Biega zł Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rezygnacji 10 gmin tj.: Chełmek, Gorlice, Gródek nad Dunajcem, Maków Podhalański, Olesno, Poronin, Ropa, Stryszów, Wietrzychowice, Kłaj z realizacji projektu pn. Już pływam oraz Gminy Gródek nad Dunajcem z realizacji projektu pn.: Jeżdżę z głową zł VI. przeniesieniu wydatków: 1. z dz Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie zł w ramach Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji z zadania pn.: Rozwój zintegrowanej sieci szlaków turystycznych w regionie w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wykonanie opracowania koncepcji zintegrowanych sieci tras rowerowych, biegowych oraz narciarskich w Województwie Małopolskim do dz Administracja publiczna, rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zadanie pn.: Promocja Województwa na zakup usług promocyjnych podczas przedsięwzięcia Wielka Rewia Kawalerii Kraków 2013 oraz podczas retransmisji koncertu pn.: Bitwa tenorów na róże w TVP 2 i TVP Polonia realizowanego w ramach Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju 2. z dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie zł z zadania budżetowego pn.: Wsparcie rozwoju gospodarczego w związku z niższymi kosztami, od planowanych, na wynagrodzenia części prelegentów i wynajem części sal w których odbywać się będą panele i wykłady w związku z realizacją działań dotyczących organizacją V Forum Nowej Gospodarki. Środki przeznacza się na organizację Małopolskiej Nocy Naukowców 2013 (która odbędzie się w dniu 27 września 2013 roku), tj. na zadanie budżetowe pn.: Projekt "Noc Naukowców 2013" (dz Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości) na: zapewnienie transportu (tj. 3 autokarów) dla ok. 150 osób (dzieci wraz z opiekunami; szacowany koszt wynajmu 3 autokarów wynosi zł) kampanię promocyjno-informacyjną wydarzenia (w ramach dodatkowych działań promocyjnych w telewizji internetowej oraz stacji radiowej) najem dodatkowych kamer wraz z obsługą przez operatora podczas organizowanego w Kijów.Centrum multimedialnych show pn.: Pobudzanie zmysłów 3. z dz Administracja publiczna, rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego w Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji z zadania pn.: Promocja Województwa w kwocie zł zaplanowanej na kampanię promocyjną realizowaną na nośnikach będących w dyspozycji linii lotniczych w związku ze zmianą modelu realizacji zadania do dz. 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na zadanie pn.: Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu na zwiększenie składki członkowskiej w Małopolskiej Organizacji Turystycznej w związku z poszerzeniem zakresu współpracy odnośnie kreowania i promowania atrakcyjnego wizerunku regionu na krajowych i zagranicznych rynkach oraz wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią Województwa Małopolskiego 4. z dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Kancelarii Zarządu w ramach zadania pn. Integracja Województwa z wydatków na realizację wniosków w ramach inicjatywy lokalnej, w związku z brakiem zainteresowania ze strony mieszkańców Województwa Małopolskiego tą formą współpracy przy realizacji zadań publicznych oraz w związku z oszczędnościami w wydatkach na realizację zadania Kampania 1% (zrezygnowano z zamówienia materiałów promocyjnych tj. długopisy, smycze, kubki, itp.). Zaoszczędzone środki przenosi się do dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Ochotnicze straże pożarne i przeznacza się na pomoc finansową dla gminy Kęty na wsparcie

26 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 26 Poz działalności OSP Kęty w związku z rozstrzygnięciem tegorocznej edycji konkursu pn. "Najlepsza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego" AD z dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Pozostała działalność z Kancelarii Zarządu z zadania budżetowego pn.: Współpraca Międzynarodowa w kwocie zł w związku z oszczędnościami w ramach projektów współpracy międzynarodowej z partnerami ukraińskimi ( zł) oraz w związku z faktem, iż organizatorem obchodów jubileuszu 10-lecia współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Krajem Preszowskim jest MCK Sokół ( zł), środki przenosi się do dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: a) rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie zł do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie budżetowe pn.: Międzynarodowy obieg kultury z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: Koncert Pani Joanny Słowińskiej wraz zespołem podczas II Festiwalu Partnerstwa we Lwowie w dniu r. b) w kwocie zł oraz w ramach dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału Pozostałe zadania w zakresie kultury z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadania budżetowego pn. Międzynarodowy obieg kultury, z zadania cząstkowego pn.: Wydarzenia artystyczne związane z 10 leciem współpracy regionów w kwocie zł, do rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby do Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu z przeznaczeniem na całościową organizację obchodów jubileuszu 10 lecia współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Krajem Preszowskim (Instytucja otrzymała mikrogrant z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w III naborze w ramach III osi priorytetowej PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSOPLITEJ POLSKA REPUBLIKA SŁOWACKA ). 6. z dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie zł w Departamencie Rolnictwa i Geodezji z zadania pn. Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa w związku z oszczędnościami w ramach wydatków na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2013 r. Po rozstrzygnięciu konkursu jeden z oferentów tj. Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe odstąpił od podpisania umowy. Zaoszczędzone środki przenosi się do dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność na zadanie pn. Administrowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przestrzennymi bazami danych oraz Systemem GPS na wydatki związane z przeniesieniem stacji referencyjnej Małopolskiego systemu Pozycjonowania Precyzyjnego w Nowym Targu do nowej lokalizacji. 7. z dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność z Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego z zadania budżetowego pn. Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły w kwocie zł z oszczędności powstałych w ramach realizacji projektu pn. MM Młoda Małopolska do dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego do Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji na zadanie pn.: Promocja Województwa na zakup usług promocyjnych: - realizowanych w ramach Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza. Usługa promocyjna będzie polegała m. in. na nadaniu Województwu Małopolskiemu tytułu Partnera Przedsięwzięcia, zamieszczeniu logotypu Województwa Małopolskiego oraz informacji o udziale Województwa w przedsięwzięciu w zaproszeniach na oficjalne rozstrzygnięcie konkursu oraz na stronie internetowej Targi w Krakowie Sp. z o.o. a także na wyeksponowaniu systemu wystawienniczego Województwa Małopolskiego podczas oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu. Konkurs jest inicjatywą popularyzującą i nagradzającą dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury, napisane przez polskiego autora, wydane w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody. Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza od 16 lat towarzyszy Targom Książki w Krakowie organizowanym na przełomie października i listopada zł - podczas przedsięwzięcia pn.: Światowa Konferencja Ferroelektryczności, którego organizatorem jest Uniwersytet Pedagogiczny w terminie 2-6 września br. w Krakowie zł

27 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 27 Poz w dz. 851 Ochrona zdrowia, - rozdz Szpitale ogólne w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w kwocie zł z zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zbiorników i utworzenie systemu zabezpieczającego rezerwę wody dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Dostosowanie pomieszczeń Apteki Szpitalnej do utworzenia Pracowni Cytostatyków oraz wyposażenie Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Dotychczas zadanie zaplanowane było na kwotę zł, po zwiększeniu wydatków zł. Wzrost kwoty dotacji wynika z faktu, iż w postępowaniu przetargowym na wyposażenie Centralnej Sterylizacji najniższa kwota przedstawiona w ofertach przewyższała kwotę przeznaczoną na realizację zadania o zł - rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej w ramach zadania pn.: Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia z dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania wynikającą z faktu iż: a) planuje się uruchomienie strony internetowej która służyć będzie szerokiej promocji wśród mieszkańców Województwa. Strona zawierać będzie informacje na temat realizowanych w Małopolsce programów profilaktycznych. Powyższe zadanie obejmuje zakup usług na: wykonanie projektu graficznego strony internetowej oraz opracowania dodatku do strony internetowej CMS Joomla 3.x w postaci wyszukiwarki programów profilaktycznych opartej na listach słownikowych ( zł) oraz obsługę bazy danych zawierającej informacje na temat aktualnie realizowanych programów profilaktycznych w województwie małopolskim, celem zapewnienia właściwej funkcjonalności strony ( zł) zł b) konieczne jest zabezpieczenie na rzecz Województwa Małopolskiego majątkowych praw autorskich w kwocie zł do: - materiałów medialnych i edukacyjnych powstałych w wyniku realizacji dwóch wojewódzkich programów zdrowotnych tj.: Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego", realizowanego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie (1 000 zł), "Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych w obszarze zdrowia psychicznego. Program edukacyjny dla mieszkańców województwa małopolskiego", realizowany przez podmiot leczniczy wybrany w planowanym do ogłoszenia konkursie ofert (1 000 zł) zł - materiałów które powstaną w trakcie opracowywania strony internetowej tj. opracowania graficznego, oprogramowania wyszukiwarki programów profilaktycznych oraz praw do dysponowania stworzoną bazą danych programów profilaktycznych oraz opracowanymi materiałami (artykułami) o tematyce profilaktycznej, umieszczonymi na stronie internetowej zł 9. z dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność z Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego z zadania budżetowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL w kwocie zł (wkład własny WM) w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu przez partnerów projektu procedur przetargowych dotyczących realizacji konkursów, zajęć z kompetencji kluczowych i doradztwa zawodowego do dz. 801 Oświata i wychowanie do: a) rozdz Szkoły zawodowe do Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie na zakup energii zł oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach na zakup energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług (m.in. przeglądy budynków) zł b) rozdz Biblioteki pedagogiczne na zakup energii oraz opłaty czynszowe do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu zł oraz Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie zł

28 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 28 Poz w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: a) w rozdz Muzea w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w kwocie zł z dotacji podmiotowej na dotację inwestycyjną oraz w ramach inwestycji. Zmienia się charakter wydatków Muzeum otrzymanych uchwałą nr XXXVII/609/13 SWM z dnia 20 maja 2013 r. na zadanie inwestycyjne pn.: Remont łukowej konstrukcji nośnej dachu Hangaru Głównego na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zł (ostatecznie remont będzie wydatkiem bieżącym) oraz na działalność bieżącą na sfinansowanie transportu pozyskanych eksponatów muzealnych z kolekcji Imperial War Museum w Duxrord w Wielkiej Brytanii zł (transport będzie wydatkiem inwestycyjnym realizowanym w ramach inwestycji pn. Pozyskanie eksponatów Junkers Ju52 oraz De Havilland Sea Venom z Imperial War Museum w Duxford Wielka Brytania ). b) z rozdz Pozostała działalność w kwocie zł z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zadania budżetowego pn. Rozwój regionalnych instytucji kultury do Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont konserwatorski zewnętrznego wystroju drewnianego w budynkach Muzeum Etnograficznego przy ul. Krakowskiej 46 w Krakowie będącego II etapem zadania pn.: Remont konserwatorski wszystkich elewacji budynku frontowego i oficyny przy ul. Krakowskiej 46 wraz z zewnętrznym wystrojem drewnianym oraz wykonaniem izolacji poziomej zabezpieczającej fundamenty przed naporem wód opadowych (SWM XXXVII/609/13 z dnia 20 maja 2013 r.). 11. z dz Kultura fizyczna, rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej z Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji w kwocie zł z zadania pn.: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w związku z rezygnacją Gminy Gródek nad Dunajcem z realizacji zadania w ramach projektu "Jeżdżę z głową". Środki przeznacza się na zadanie pn.: Projekt pn. "Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych" - Działanie 8.1 MRPO (budżet województwa zł, środki zagraniczne zł) realizowane przez Kancelarię Zarządu. W 2012 r. powstałe oszczędności w części podróży służbowych przeznacza się na podróże służbowe w roku 2013 ze względu m.in. na wyższe koszty podróży oraz z odwołaniem targów turystyki biznesowej w Brukseli, prezentacja Krakowa i Małopolski została przeniesiona na największe targi turystyki biznesowej EIBTM w Barcelonie, które odbędą się w listopadzie br. Ponadto dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 714 zł (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie projektu przez Lidera projektu - Gminę Miejską Kraków dokonuje się korekty zaplanowanej w budżecie refundacji z 2012 r. o kwotę oszczędności wynikającą z niższych kosztów podróży służbowych zrealizowanych w 2012 r. w stosunku do zaplanowanych w projekcie. VII. wprowadza się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Kolejowego w latach 2011 i 2012, a które nie zostały wydatkowane w danym roku budżetowym. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w Departamencie Transportu i Komunikacji na zadanie pn. Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na naprawy i modernizację pojazdów szynowych obsługujących pociągi objęte umową o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie Województwa Małopolskiego W związku z powyższym dokonuje się zmian: 1. zmniejsza się dochody o kwotę zł, 2. zmniejsza się wydatki o kwotę zł 3. zwiększa się deficyt o kwotę zł, tj. do kwoty zł 4. zwiększa się przychody o kwotę zł, w tym: - zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę zł

29 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 29 Poz zwiększa się przychody z emisji obligacji o kwotę zł - zmniejsza się pożyczkę z WFOŚiGW o kwotę zł zwiększa się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2 zł 5. zwiększa się rozchody o kwotę zł, w tym: zwiększa się udzielone pożyczki i kredyty o kwotę zł dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk