AL DZIS 10 STRON Oplata poezto.wa ai sezona.rj'ezałtfllb Nr. 227 Sroda, dnia 20 ~ierpnia 1930 r. Rok IV MiRMSF*#MMiU5M A*łi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AL DZIS 10 STRON Oplata poezto.wa ai sezona.rj'ezałtfllb Nr. 227 Sroda, dnia 20 ~ierpnia 1930 r. Rok IV MiRMSF*#MMiU5M A*łi."

Transkrypt

1 Str. 3. HASŁO GOSPODARCZE AL DZS 0 STRON Oplata poezto.wa aisezona.rj'ezałtfllb Nr. 227 Sroda, dnia 20 ~ierpnia 930 r. Rok V MiRMSF*#MMiU5M A*łi. i&w łedakcja l ADMNSTRACJA, Łódł, Piotrkowka N.r. 5 ł cm A.. GofRMl Telefony: Redakcja -806, Administracja63-66 i Ell8 46/i'V ~ łj& a i i. H HftWHM C4ffiAillMJ J 5 9 Redaktor naczelny przyjmuje cocbłell!lle od rodi.!dy 6-7 wiec~om Sekrełarjat czynny od godz. 2- " poł. i od 6-7 wiecs. Sz będzie rozpatrywany przez Ligę zo Narodów ~, -, fi) we wrzesnw znajdzie rozstrzygnięcie na tegorocznej sesji Ligi w Genewie Sesja Rady Ligi Narodów rozpocznie istnieje oraz o stanie opieki nad uchodź- boru 3-ch niestałych członków Rady Ligi wiedliwości Międzynarodowej w Hadze. Bię w Genewie w piątek dnia 5 września cami rosyjskimi, anneńskimi, asyryjskimi,.narodów na miejsce Kan.ady, Kuby i Fin- Kadencja 5-u sędziów tego trybuaah r. b. natomiast X-te Zgromadzenie Ligi asyro-chaldejskimi i tureckimi.. landji, których kadencja upływa we wrześ- upływa w dniu stycznia 93 roku. Sę- Narodów rozpocznie się w środę dnia 0-go X-te Zgromadzenie Ligi Narodów po- niu roku bieżącego oraz do dokonania wy- <łziowie ci wybierani są na przeciąg lat 9-a. września r. b. wołane będzie wreszcie do dokonania wy- boru 5-u sędziów Stałego Trybunału Spra Poza sprawami, figurującemi urzędowoi Porządek dmenny Zgromadzenia Ligi ZAMACH. POLTYCZNY - na porządku dziennym X-go Zgromadze. Narodów jest wyjątkowo obszerny i zawie- nia Ligi Narodów spodńewana jest interera cały.szereg k~es~yj,>ierwsrorzędne~o su~ca dyskusja. ~d. znan~ projektem znaczellla dla polityki rmędzynarodowe. UnJ Paneuropejskiej, wysumętym przei z dziedziny spraw najpoważniejszych ministra spraw zagraniqnych Francji p. widnieje na.p?rządku dziennym XJ-~o Zgro na litewskiego szefa policii kryminalnei Arystydesa. Brianda... mad.enia Ligi Narodów raport konnsjf spe ~ Dyskusa ta wywiąze s.ę najprawdo cjalnej powołanej do uzgodnienia Paktu KOWNO 9, 8. W dniu dzisiejszym Z rany są poważne. Sprawcy zostali za- podobniej przy sprawozdaniu z działał Ligi Natudów z Paktem Kelloga. miał tu miejsce zamach na szefa policji trzymani. Podali się za studentów. Za- ności Ligi Narodów w ubiegłym okresie X-mu Zgromadzeniu Ligi Narodów kryminalnej Rnstejko, któremu w hotelu machu dokonali na tle politycznym, jako rocznym. (SKRA) przedłożony będzie następnie raport z V-ej. Continental", 7.adano 4 rany sztyletem. zwolennicy Watdemarasa. _(PAT) e sesji komitetu arbitrażu i bezpieczeństwa. Oddzielną serję spraw, któremi zajmie się X-te Zgromadzenie Ligi Narodów Sła nowią raporty z działalności stałych orga nów techniczny.eh Ugi Narodów. W TEJ DZEDZNE NA PLAN PER WSZY WYSUW A SE SPRAWO ZDANE KOMSJ KOMUNKACJ TRANZVTU, Prowokatorzy sowieccy w Warszawie Towarzystwo Nie słowem lecz czynem" na usługach G. P. U. Rewelacje pisma paryskiego o prowokatorze. Cjonzonie W KTóREM ZNAJDZE SĘ PRAWDO PODOBNE OMóWENE ZAGADNEó PARYt, 9.8. W organie swym Obslz-j Dalindy. W roku 926 i 928 Cjonzon zacji, iż jest ona filją szeroko rozgalęzio KOMUNKACJ POMĘDZV POLSKĄ c~je Dieło" Burcew demaskuje jednego z mieszkał w Wars7.a.wie w hotelu Euro nego tajnego związku emigracyjnege LTWĄ na podstawie prac delegata spe- najniebezpieczniejszych prowokatorow so pejskim, a następnie w prywatnem miesz-. Bractwa ruskiej prawdy", w rzeczywi cjalnego, który przez czas dłuższy badał w~ec}dch,. któ~ ukry~ał. się i. dzia!ał kaniu p ey ul. Wroniej ~ W o'!y'~ czasie stości zaś organizacja, ~ie słowem ~ te sprawy w W~zawie, w Wilnie, w wsród emgrantow rosyjskich, między m- stworzył on w Warszawie z posród człon- czynem" była zamaskowaną ekspozyttmj Kownie i na pograniczu polsko-litewskiem. nemi również w Warszawie. ków emigracji rosyjskiej tajną organiza- G. P. U. Ponadto wysłucha X-te Zgromadzenie Li- Prowokatorem tym jest Józef syn za- cję terorystyczną Nie słowem, lecz czy Gdy organizacja ta wstała zdemasko gi Narodów raportów z działalności komi- aka Cjon.zon, były współpracownik peter- nem". Celem tej 0 ganizacji było doko- wana przez Bractwo ruskiej prawdy.tetu ekonomicznego, komitetu higjeny, kó- sburskiego pisma Birżewyja Wiedomo- nywanie zamachów na zagraniczne przed Dalind.a-Cjonzon zbiegł z Warszawy do mitetu doradczego dla zwalczania handlu sti", przebywający obecnie poza granica- stawiclelstwa sowieckie. Berlina, a ~elstwo sowieckie zwróciło cpjum i innemi środkami odurzającemi, mi Sowietów pod przybranem nazwiskiem Cjonzon wmawiał w c7jonków organi-.się do władz polskich z żądaniem wyda komitetu dla zwalczania hancllu kobietami d i dziećmi, komitetu ochrony dziecka i ko- 8 lektualnej. lenia szeregu c7jonków jego organizacji. Kilku Rosjan na podstawie tego żąda titetu m!ędzynarodowej współpracy inte- Bezrobocie na a ma e e nia wówc~ w~dalono z Polski.. Obeeme Dalinda wnw; z drugim pro- Złożone będą również sprawozdania o i wokatorem, byłym pułkownikiem Bunimo s~~ prac ~mierz~jących do całkowit~o w ub. tygodniu otrzymały pracę 7843 osoby~ się~::ię: c}eds:~ółwe!tg~n"tó::eyj's~~ zmesiema mewolructwa w tych niewielu krajach świata, w których ono jeszcze Według danych Państwowych Urzę kreślenia temwięcej, iż nastąpił już po o ""mt ' en ee..,...,!w!kpmff!! dów Pośrednictwa Pracy w statystycz- kresie roopoczynania sezonu we wszyst ćłplława. nym okresie tygodniowym od dnia 9 do kich gałęziach przemysłu. łlł,,ce TlłOLEW'" obraduje dziś w stolicy Korespondent Hasła" donosi z Warszawy: Dziś mają się odbyć w Warszawie narady przywódców Centrolewu" w sprawie złożenia wspólnej petycji o zwołanie Sej~ mu. du. 6 sierpnia r. b. liczba bezrobotnych l\'.laksymalne natężenie bezrobocia, no- o rehabilitację Jakubowskiego na całym terenie państwa uległa dalsze- towane w marcu r. b. wyrażało się liczbą rozpocznie się 22 bm. mu zmniejszeniu o osoby i wynosi blisko zarejstrowanych bezrobot WLNO, 9 Onegdaj bawił w powieobecnie zan~jestrowanych bez- nych. Od tego C7.aSU liczba bezrobtnych cie oszmiańskim adw. Hofmokl-Ostrowrnbotnych. wykazuje stale tendencję malejącą. W ski, który odwiedził rodzinę niewinnie W poprzednim okresie tygodniowym t. różnych okresach tygodniowych ilość bez straconego w Niemczech Jakubowskiego. j. od dn. 2 do dn. 9 sierpnia r. b. liczba robotnych, którzy zdołali uzyskać pracę Adw. Hofmokl-Ostrowski omówił z ro bezrobotnych wynosiła za.reje- wahała się od 800 do osób przecięt- dziną sprawę obrony ś. p. Jakubowskiego strowanych osób. nie tygodnio~o.. p zed trybunałem Rzeszy. SJ>rawa ta ma. tj'!~l,t:> LW'OWSCli Spadek liczby bezrobotnych zanoto- W ostatnim okresie sprawozdawczym się odbyć w dniu 22 b. m.. (PAT) iapuszor.a stanowisko wany w ostatnim okl'esie tygodniowym liczba osób, które uzyskały pracę B &.! A jest wyjątkowo duży, a ~odzien jest pod- - st.anowi liczbę rekordową. {SKRA)..,~ JJ9 L"'W'óW, 9.8. (tel wł.) Dowiadujemy -ooo- na Pomorzu nie będzie się, 7w wojewoda lwowski p. Wojciech Go- k t łud,,wski złożył w dniu. dzisiejszym na N we trzęsienie ziemi e sp oa owana ręce ministra spraw wewnętrznych gen. O - GDYNA 9, 8. Doooszą z Tucholi, z~ dr. Sławoja Składkowskiego prośbę 0 źródl.'3 nafty po zbadaniu przez specjalną 'lw.. ta. ka d' d. kt k Wł eh konńs"ę z Warszawy nie są tak obfite jalf ~~~::::.go ze s nowis ze wzg ę ~~ nawie Z o wczoraj me ore o o ce o 'pierwotnie przypuszczano, w kilku jednak Jak słychać, prośba wojewody G<>łu- CASTEL FLORENTNO 8, 8. Zanoto- nych szkód. Nad całą Toskanją przeszły miejscach _natrafio~o ~ o.tej skal~y! traf chu.wskiego prawdopodobnie bedzie u- wano tu szereg wstrząsów o charakterz~ lgwałtowne deszcze, powoduiac niewielkie,!ę! wartośc w~.zakże e me opłaci sie dla ~edniona. falistym. które jednak ~e wyrządziły żad wylewy rzcl<. JPAT). \... JeJ eksplootacji. O?AT). '. \ -

2 l Mr.%. fasło'' z dnia 20 sierpnia 930 roku. Nr. 22'f R.eWizja traktatów poko owyc h" naczelnem hasłem ~ BERLN, 9.8. Podczas programowego przemówienia, wygłoszonego w Berlinie na 'zebraniu niemieckiego stronnictwa państwowego, które, jak wiadomo, powstało z G dh połączenia demokratów i zakonu 8 młodoniemieekiego, pruski minister finan W llłuąujj zmiana rządu ma nastąpić WEDEŃ 9, 8. Neue Wiener Tage blatt" w korespondencji z Bukaresztu dono si, że wobec groźby wprowadzenia dyktatury zgodziły się stronnictwa polityczne wyborczem prawicy niemieckiej w Rumunji na utworzenie gabinetu koaliprawnionych do głowwania w każdym Popularny jest pozatem projekt cyjnego, w którym zasiadałyby wybitne 0 poszczególnym okręgu wynosić ma Gk. zmniejszenia ogólnej liczby członków sobistości ze wszystkich stronnictw. Zano- 250 tys. Reichstagu. (PAT) si się tedy w Rumunji w niedalekim cząsie!!!!!~mm!!!!!l!!~m~ e~"''~*!!!!!!!!lll!!!ll!!l!!!~~-~""'~-!!!!!!=~,...~ ~:-~!!i!~:l!llb~ws~~-~"*~ ne~w~w~ ~!!'o!==:l!!!l!!a~ ~~~Mlmi" ~ :!:WC~l!!!!i!l!li~~w; na zmanę rządu. (PAT) e A 9 AlłESZTOW ANE :~~~:!:r ~~~w~~~~~ył,p~~:~~ an Die Wierzy ng ~ wybitnych komunist 9 w politykę zagraniczną, której celem jest R d L b p t est zbyt słaby BAŁYSTOK, 9.8. (tel. wł.) w dnin rewizja traktatów pokojowych. Wobec za. zą a OUr ar Y J lfł.ym b. m. policja białostocka aresztokończenia poniekąd spraw zachodnich aby mógł coś zrobić dla Hindusów wała parę wybitnych pnywódców komu punkt ciężkości spoczywa na Wschodzie.. "...., nistycznych, a mianowicie: - Lizę Sza Musimy jednak sobie zdać sprawę z tego, LONDYN, 9.8. frady Telegraph o-, lndjach. Gandhi d?ma~a sxę od wice kro piro i Judla Spreiregena - przy którycb że zmian& granic na Wschodzie nie doj- głasza treść listu, który wystosował la oraz r~du angielskiego, aby. ~prawa znaleziono poważne sumy pieniężne, ta,j. rzała jeszcze do, rnzwiązania i dlatego Gandhi do wice-króla nd.ii,!orda frwina. przyznania ndjom sfatutu dommjałnego ny szyfr partyjny, kompromitującą ko hasło ~li.tyki niemieckiej na Wschodzie Treśi.l tego listu jest uzgodniona z b. pre- była umieszczona oficjalnie przez rzą.d na i espondencję z zakorclono\vemi organiza. oznacza dla Niemiec utrzymanie łączności zydentem hinduskiego kongresu, Nehru, porządku obrad konferencji okrągłego cjami komunistycznemi, oraz wielki tran kulturalnej i gospodarczej z narodami jego synem oraz dwoma parlamentarzy- stołu, która ma rozpoeząć się na jesieni w sport druków propagandowych. Europy wschodniej i środkowo-wschod- stami hinduskiemi, którzy odbyli dwu- Londynie. Poza tern Gandhi domaga się, Aresztowanych oddano do dyspozycji niej chociażby w interesie pozytywnej dniową konferencję z Gandhim w więzie- ażeby rząd angielski ogłosił amnestję dla władz sądowych. polityki mniejszościowej i przygotowania niu. Gandhi w liście swym sceptycznie wy wszystkich przestępców politycznych w w ten ąposób Mittel-Europyu, bez której raża się o -możliwościach przyznania n- ndjach. Jeżeli te dwa żądania będą speł niema drogi do Pan-Eurowr. W ten spo- djom praw dominium angielskiego na nione, wówczas Hindowie będ~ mieli dosób walcząc o interesy niemieckie będzie- wzór Kanady lub Australji. wód, iż Anglicy szczerze chcą wprowadzić my dążyli do deału pokoju. ' Twierdzi on, że opozycja konserwaty- politykę liberalną i wówczas akcja bojko BERLN, 9.8. Odłam partji konser- stów i liberałów jest tak silna, że rzą.d tów towarów angielskich oraz akcja niewatywnej, na którego czele stoi hr. We M\c Donalda nie zdoła przeprowadzić tak posłuszeństwa cywilnego będzie zawieszo starp i minister Treviranus ogłasza odez- dc\leko idącej reformy konstytucyjnej w na. wę wyborczą, w której między innemi,!!!!l!!t~ili!!!!l~m~"~"~' ~ ~~~~~!'!!!""'l!'!.l;'~*'-~~-~m~a~,w~~-~v~""~-~'!!l!m!!!' ~~~~~~ ~...,!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!~~!!!!!!!!~!!!!!!!!! jako cel dążeń partji konserwatystów DELEGACJA FDAC'U U MARSZAŁKA PŁSUDSKEGO; stawia żądanie przyznania Niemcom swobody zbrojeń. Dążymy - głosi odezwa - do rewi2l'ji ciężarów, wynikających z układu o odszkodowaniach wojennych, do zadośćuczynienia Niemcom za krzywdę, wyrz~dzoną przez wytknięcie niesprawfodlowych granic na wschodzie i do znmsze 'lia pafmtw innych, ażeby przeprowad7i ły u siebie redukcję 2ibrojeń. BERLN, 9.8. Gabinet Rzeszy roz.zli-f dzisiaj pl"zed południem narady w, u,wie i efon'q.y ordynal!ji wyborc:::ej do ::chstagu. Projet nowej ordynacji wy ;:izzej wprowadza, jak informują dwie -::.::dnicze zmiany: usunięcie t. zw. list js~wowych ~taz nowy podział na olu ~-. v,")'boreze, któqr"h ilość i. 35 -:;mwyz :cna ma być do 62. P.;:zeci~na liczba U ~ł~tli:'z~a& wojskowy wydęty w piei LONDYN, 9.8. Z T:.heranu dtmcszą, il w południowej Persji w okręg~ Schira l;ybj,ichło powi-tanie, podczas k~orego reroluejoniści wycięli oddział wojsk rządorych w sile 20 ludzi Delegaci Fidac'u pułk. Abbot i p. Granie w towarzystwie gen. Góreckiego u p. Marszałka Piłsudskiego w Belwederze. DZESlfiCOLECE dni krwj i chwały 2 sierpnia 920 roku. FRONT PóLNOCNY. Oddziały 5-ej i -e~ armji kontynuują ruch na północ, zmierzający do odcięcia dróg odwrotnych nieprzyjacielskiej 4-ej armji i korpusowi konnemu. 202 pułk dywizji ochotniczej zajął po walkach Przasnysz. 35-a brygada 8-ej dywizji piechoty wzięła Mławę atakiem na bagnety o godzinie 3-ej. Spodziewając się natarcia oofa jącycb się na wschód oddziaów sowieckich, dowództwo 8-ej dywizji ustawia ją frontem na zachód, wzdłuż linji kolejowej Ciechanów-Mia wa- Działdowo. Grupa dolnej Wisły posunęła się pod Sierpc, a grupa generała Zielińskiego zajęła Raciąż. FRONT środkowy. Mimo niesłychanego przemęczenia dy~.z:ji grupy uderzeniowej, któ re w dniach 6--2 przi!szły po ciężkich piaszczystych drogach, wśród upałów, od kim. dążą one w dalszym ciągu bez wytchnienia naprzód, bijąc i odrzucając na północ armje so wieckie. 4-a nasza armja podchodzi w dniu dzi siejszym pod Wysokie Mazowieckie i Zambrów. -a dywizja legjonowa, opanowawszy szereg przepraw na Narwji zbliża się do Białegostoku. FRONT POLUDNOWY. 6-a nasza armja przeszła dzisfa; -do akcji zaczepnej, posuwając się z rejonu Lwowa. w kierunku vt odnim, Jedyny w Łodzi warsztat reperacyjny firmy Radjo Splen. did", Piotrkovka 6, w.podwórzu, tele fon 59-02, naprawia: słuchawki, głoś niłd, akumulatory. Przerabia b. tanim kosztem aparaty na nowoczesne. Majtań sse irócłłn! llagnesowapie słuchawek tylłto zł. - Ładownio akumulatoró:w tylko zł. 447 :, Litewska banda szpiegowska Sensacyjne wiadomości zost.a.ła wykryta przez policję wileńską o wykryciu sprawców zamachu na poselstwo sowieckie w Warszawie WLNO. 9,8. (tel. wł). Wileńskie wła ize bezpie<:ieństwa, dowództwo KOP'u o 't'ąi: władze policvjne, na czele z podinsp. zydorczykiem, wpadły ~a ślad. ~zeroko tozgałęzionej bandy szpegowskiej, pramjącej ną rzf"cz wywiadu. litewskie~!> i kowieńskiej policji politycznej. Po dłuższych obserwacja~ i rewizjach dzm w nocy aresztowano w Wilnie 8 szpic głw, w tem dwie kobiety. Jednocześnie tcy dzisiejszej dokonano aresztowań w miejscowościach pogranicznych, gdzie~ l."esztowano 2 osób. Wszystkim arcsz~wanym udom'.klniono współdziałanie z litewkim wywiadem oraz szpiegcw~ką tlz_'llfahwść na szkodę państwa. Nazviska aresztowanych, ze wzg!~du na dalzzy tok śledztwa, trzymane są jeszcze w tajemnicy. Według informacyj, trzech aresztowa..,.ych szpiegów, których zbrodnicza dzm- VW nad Fh. ~i:nudją HELSNGFORS, 9,8. Straszliwa hu.t'y.a szaleje nad Finlandją. Całe życie zuma.rło. Wszystkie okręty powstają w por tach. łalność została całkowicie udowodniona, stanie wkrótce przed sądem clm'a.źn vm. O wynikach śledztwa w sprawie zama- było dotychcms wiadome tylko 2 że zostali Grozi im kara śmierci. chu bombowego na poselstwo sowieckie wykryci sp awcy.!!!.-~!!!!w~r~~~~llli~~m~ ~u~"'~'*!l!l'"'~'~" ~' ~~ii!~~"""~'*"*~~~!!l!-l::ll!'*~'!!!i~a~e~w~~a!!!,!~w~n~m~,...~~ ~!!!!!!*!!l!' Obecnie pismo. angielskie Birming ha.n PQSt'' zamieszcza następujące infor UROCZYSTOśC DOż YNKOWE W SPALE. macje o przebiegu śledztwa:.., Jedynym punktem zaczepienia śledztwa byi mały kawałek sznurk!l, przywią zany do maszyny piekielnej zamiast lontu. Sz~urek wydawał się wyrobu angiel ;:;kiego Niedaleko Porkka!e zauważono statek ibglowy, rzucany wiatrem po wzburzo ~ych falach. Holownik OlJy" wyruszył iał:lowcowi na pomoc, nie mógł jednak,z powodu wysokiej fali podpłynąć d~ stat- N?. urnczysbóci dożyn>!mwe w S~ale prz: byiy delegacje ludu wiejskiego z całej Rzeku, aby stwierdzić, czy zułoga jego znaj- czypgqmht~j. Hust;-acja nasza p zer:stawia de egacię górnośl~zaków w rnalowni 'lqje si~ jeszcze przy życiu. czych sirnjach, <tórzy przybyli corocznym zwyczajem :dożyć łwłd P. Prezydentowi Detektyw polski udał się tedy do An glji i!:!dało mu się cdnaleźć fabrykantów tego rndzaju sznura. Dowiedział się cm od nkh, że transvort tego sznura wysłano pr:;;cd ierlawnym czasem do Grodna. D tektyw wrócił du Grodna i zają Gi ~ tv.m <lalszemi poszukiwaniami. Dowiedzia~ -::ię, że kilka metrów sznura tego sp:rzc~ano nauczycielowi języków, który, im sr>ęd:ł":eniu kilk'u!at w Rosji, wyjechał do P~ls~d i b:;i pod nadzorem policji, jako potlejrza.ny o udział w wywrotowej robo cie f.:.:jwicckiej.!~y~ w posiadaniu paszportu polskiego~!&ona jeg~ jest Rosjanką. Detektyw ści 5ai tego nauczyciela aż do Jugcsławji, i tum go aresztował". ~~!lllll\l~ ZAWODOWE KURSY' KEROWCÓW SAMOCHODQWVGH.:. FJt GR~TKEWCZA. ołodz, Piotrkowska -lel.75-35,

3 Nr. 22'l HASŁO" z dnia 20 sierpnia-9m roku. Str. S. PALĄ ENE Do szeregu pienvsljorzędnych. probie- ś w i a d c z e ń n a p o c i e i k r w i tnów narodowościowych, ekonomicznych c h ł o p a p o s k i e g o j e s t d o - i innych, jakie Polska ma do rozwiąza- w o.d e m n i e d b a s t w a i p o l - aia, należy z a g a d n i e n i e w s i. s k i e g o :,, j a k o ś t o b ę - jest to bolączka jedna z najcięższych. d z i e ~ ' ' Wiadomo powszechnie, że roczny przyrost Oburzenie musi ogarnąć najspokojniejludności w Polsce wynosi pół miljona szego obywatela, gdy co pół roku czyta karstwa, które się kiedyś wyczerpie i wyczerpać musi. ona olbrzymieg-o zagad kapitałów. nawet przy najpomyślniej wistnienia wobec braku chctby szczupłych nienia wsi nie rozwiąże. szej konjunkturze przemysł ludowy nie da Cóż tedy pozostaje? pracy wszystkim potrzebującym. Powiedzmy soi>ie otwarcie, że b e z Powiedzmy sobie otwarcie: j e s. emigracji stałej narazie teśmy narodem biednym, na dorobku. Pracy wszystkim dać u siebie nie mo żerny, musimy więc popierać rozumną emigrację. Gdy się wzbogacimy, tego problemu nie rozwią głów. Jest to przyrost procentowo jeden komunikaty o coraz to innych złotodajnych i e m y ' Trzeba ją jednak ująć inaczej, z największych na świecie. Dla Francji krainach dla ci~rantów. Niedługo cała niż dotąd. Nie macać po wszystkich egzotycznych przyrost ten byłby szczęściem i błogcsła- kula ziem&ka będzie p-0kryta siecią nawieństwem, krainach, nie!)rzerzu.cać się co dla nas może w rńedługiat szych osad niezorganizowanych, biednych, kilka miesięcy od Peru do Afryki, lecz kierować ezasie wytworzyć sytuację bez wyjścia, opuszczonych, a krzyże drewniane na stemoże rzesze wychodźców tam, gdzie są się stać przekleńsforem. pach, puszczach dziewiczych i skalnych najłatwiejsze warunki pracy dla chłopa Na wsi jest bieda. Dzięki niej poczyna olbrzymach będą dawały świadectwo smut polskiego. Trzeba do tego zagadnienia zbli najważniejszem naszem z a d a n i e m s t a n i e się w s t r z y manie potoków emigracyjnych i danie ifl:l pracy we się tam robić ciasno. Niekiedy brak bez- nej prawdzie, że chłop polski jest uważarołnej ludności łyżki strawy i łachmanów ny za hydro, które może tysiącami ginąć i nierozumem! własnym kraju, na włas żyć się sercem, a nie lekkomyślną pustotą na grzbiet. Wskutek kryzysu ekonomicz- bez opieki. Marzenia o stworzeniu w kraju przemysłu ludowego i zatmdnieniu w nim licz dobra! nej ziettti, dla własnego nego bogatsi teoretycznie chłopi dziesięć Pozostaje wreszcie e m i g r a c j a razy się wpierw namyślą, nim dadzą bez- 8 e z o n o w a Ta jest namiastką lenych rzesz są trudne narazie do urzeczy Stanisław Walawski rolnym zajęcie. Wieś, która mogłaby stwo- ~-~' ~~*l!!!l'!!!!!"~y~~~-!!j'!!fm!ę~~l!!ll!!l!!~~~~~!!l!l!l!!~~l!!!ll!~*~!!lfl'ji*~w~~!!l!l~~ll!!!!!ll!~-~ ~~~ ~~~~~~"~~~ ~ ~~~~~~~ ~w~!!!! rzyć w normalnych warunkach i przy pomyślnej konjunkturze zajęcie milj<>nom rąk, dziś wydaje się przeludn i o n a A tyle mamy tani jeszcze do "?robienia? By kultur~ wsi postawić na poziomie wsi angielskiej, duńskiej czy szwedzkiej, potrzeba pracy mitjonów rąk przez kilkadziesiąt a t Doprowadzenie wydajności roli 'RH& q 9 NP&& AD Klęska posuchy w stanaćh środkowych Ameryki Północnej ParJtwiska, sady i plantacje bawełny są niemal do cna wypalone rt'o maximum, regulacja rzek, budowa Los jakby naigrawał się z dobrobytu miej połaci kraju, dotkniętej posuchą. wy i paszy dla by"ła na _zimę. Rząd otwo- "'"'flnpłskich dróg i koniecznych linij ko- Ameryki. Przed dwoma aty katastrofal- Ofiicjalny komunikat prezydenta Hoovera, rzył farmerom znaczne kredyty (za zbioro-. -- ~r-j na powódź srodze dotknęła sześć najbar- którego nie można wszak posądzić w tym wą gwarancją), aby ocalić dotknięte potejowycb, stworzenie potrzebnej ilości dziej urodzajnych stanóv,:, zasilanych wo wypadku o przesadę, stwierdza, że uro- suchą gospodarstwa. Rozwinięta zostaszkół są zagadnieniami, które pochłoną darni Missisipi i Missuri, w roku ubieg- dzaje zostały poważnie zniszczone; na ła akcja dożywiai:iia celem zapobieżenia niesłychaną ilość sil do pracy i - pienię- łym już nie przyroda, lecz ludzkie stosunki szwank zosta.ł narażony dobrobyt miljona głodowi. dzy. spowodowały p o t ę ż n y k r a c h rodzin; pozostało b e z P a s z Y 2 Narazie jc.jnak sytuacja w stfnach środ WS7JYStkie partje chłopskie łudz.ą swych n a g i e ł d zie, którego skutki do- i ć w i e r ć m i j o n a ko n i i kowych jest katastrofalna. Cena bydła tąd jeszcze odczuwają Stany Zjednoczone, m u ł ó w, 6 m i j o n ó w g ó w spadła do nienotowanego poziomu, farmezwolennilców daleką zorzą dobrobytu a wraz z nfemi i cały świat gospodarczy. bydła rogatego, 2 mi jo rzy bowiem wyzbywają się całego żywego szczęścia: r e f o r m ą r o n ą Obecnie nawiedziła północną Amerykę po- n ó w g ł ó w n i e r o g a c i z n y i inwentarza. Ogromne rzeźnie i fabryki Zależnie od radykalizmu - chcą ją prze- sucha, pociągając za sobą liczne ofiary, o w i e c Liczby te stanowią przeszło konserw w Chicago przestały już nabywać. prowadzic z odszkodowaniem", lub bez niszcząc i rujnując setki tysięcy gospo- 2% ogólnego sta\u posiadania bydła i bydło, którego nie zdążą preparować". niego. To, co- dotąd na tem polu zrobio- darstw rolnych. zwierząt pociągowych w Stanach Zjedno- Natomiast jarzyny i produkty mleczne wzra r o, wcale nie rokuje nadziei, że przymu- W stanach środkowych Ameryki Pół- czonych. D.la zobraz?wania. str~t _w!ego- stają w c~nie. Jaki~ t~ i:na ~nacze!ie dla nocnej t e m p e r a t u r a w c i e - rocznych :hora~h dosć po~tedziec, ze tyt gospodarki.amerykanskiej, ilustruie fakt, oowa parcelacja usunie niedolę wiejską n i u s i ę g a 5 5 o c e s j u 8 z a ; ko w stam~.?diana prze~dyv:rane. ~ą zb0 ~e z w y z k a c e! y m e k a p o i stworzy najskromniejszy choćby raj. zboże na pniu i tasy płoną; pastwiska, sa- ry o 500 mllon6w buszh zboza mzsze od J e d n y m c e n c e n a k w a r Wobec olbrzymiego przyrostu ludno- dy, plantacje bawełny są wypalone niemal zeszłgrocznyc?.. ~lantacje bawełn~ na za-.ci e kos z tuj e dz i en n i e tyt - ści reforma rolna jest kroplą w morzu "do do cna. W zachodniej Wirl!linji i w doli- r,chód od MssSlp są nader powaznie za- k o N o w y Y o r k 3 5 t y s i ę c y bry<:h chęci państwa i ludowych stron- nie rzeki Ohio l i t r w o ~d y s p r z e grożone. d o a r ó w Jeśli władzom nie uda się da j e si ę po 3 O - 5 O gr o - W tym poważnym dla Ameryki momen opanować wzr-0stu. drożyzny, skutki tego ictw. Nawet po cajl.kowitym jut przepro- s z y w wielu miejscowościach, dotknię cie znalazł się człowiek, który jest obecnie stanu rzeczy dla _miast mogą b~ć fatalne, wadzeniu najmniej zyskają najbfednfejsi, tych posuchą, władze wojskowe i straże najbardziej właściwym na właściwem miej ig?yż nawet nadmierny d.owóz mięsa. długo najbardziej potrzebujący, bezrolni. pożarne rozwożą wodę do picia w becz- scu. Jest nim, oczywiście, prezy~nt Hoo- me potrwa, a fabrykanci konserw me po Co więc pozostaje w obecnych warun- kach. Dostawa jest jednak nader utrud- ver. Nikt bodaj na całym świecie nie po- dzielą się swemi zyskami z konsumentem. \ach owemu bezrolnemu lub takiemu ma- niona, gdyż konie i muły wskutek szalo- siada tak bogatego doświadczenia w dzie- Taki już jest powojenny stan rzeczy, że nego upału nie mogą dowozić wody, a dos- ~le zwalczania głodu i skutków kataklizmów k ę ski ł e d n Y c h kr aj ów dy łorołnemu, który płodami swego kawałka tarczanie jej samochodami natrafia na trud światowych, jak Herbert Hoo~er. T~m ~kont UJ ą ~a swą.kor~ Y ś. ~ gruntu rodziny wyżywić nie może? ności ze względu na niezbyt dostateczną razem jest on znów na wsokości zadama, ~.n n e To tez E~ropa moz!'l.stw~erdzic, Pooostają dwie ostateczności: u - ilość pojazdów. Słońce praży niemiłosier- jak niegdyś w Belgji, w dokarmdaniu" iz?osuc_ha ameryk.anska, z3meszając po- ~ie czka d 0 mi a st a ub em i nie, rzeki i strumienie wysychają, ziemia dzfed w Europie Wschodniej, przy rato- daz ;bo.za, ~płyn'le dodatmo na ksz!ałt.opopękała jak skorupa. W wielu miejsco- waniu powodzian w Stanach Zjednoczo- wame się wyzszych c~n, a co za tern idne, g r a c j a Odpływ do miast przy bra- wościach n i e n o t o w a n o o P a - nych. Akcja pomocy ofiarom posuchy zo- na popr~wę st?sunkow gospoda!czych w ku jakiegokolwiek kapitału jest dziś przed- d ó w 0 d m a j a ; w stanie ndiana stała przez prezydenta.ro z w i n i ę ta rolmctwe. Toz ~an;o dotczy Egipt~, k!ó..sięwzięciem lu>.rkołomnem. Miasto dzi- ostatnie deszcze spad ły 5 marca; od te- n ad er en erg i cz n ie. Dawne ko rego bawełna znajdzie ~hecnie od~~orcow ~iejsze posiada setki i tysiące własnych go czasu nielftościwe niebo nie zesłało ani mitety pomocy powodzian w dolinie Missi- dla ~ra~u. spotęgow~n.ej ~onkurencjl. amebeu-0botnych nowym więc kandydatom kropli deszczu. Na nic nie zdały się udo- sipi zostały przywrócone do życia. Po- rykanskiej. ~odobmez, Jak krach ~peł?o- <8., '. skonalenia techniczne, w które Ameryka wstała komisja rzeczoznawców gospodar- wy prz,ed.ro~en: wpłynął na J?Otamene i pracy.. c ~e moze... obfituje, - na nic wszelkie próby i pomy czych, która ma na celu zwalczanie eko- upłynme;e pemądza w Eur~pte, posucha Kazdy się ~ tern zgodzi, ze zdrowy sły wywołania za pomocą elektryczności nomicznych i finansowych skutków posu- amerykanska wywrze dodatm skutek na element wiejski byłby cennym nabytkiem sztucznch deszczów"! Posucha trwa. 'Cy. Vi dwunastu poszkodowanych sta- rynkach europejskich... dla wielu miast, nie posiadających pot- Obecnie mo ż na już mniej więcej okreś- nach czynione są przygotowania do dostar S t r. a t Y, pom.e~0ne dotąd prze skieuo mieszczaństwa. Jednak bez od.po- lić sytuację gospodarstw rolnych w olbrzy- czenia farmerom ziarna na jesienne zasie- Stay Zjednoczone, obhczone są na prze &.... szło m i l j a r d d o a r ó w. wiedtńch środków mater'alnych zagadnie- e aem wwwaw +...,JMWil:.ui~.nr - L. H. nie to nie może być z korzyścią rozwią7jwe. dla kraju Niemcy nie są rozbrojone i~-- Ztem koniet:znem i nfeanikn!onem jest emigrac j a Przed wojną światową fale wy- Wielki szwedzki dziennik liberalny więcej, a n i ż e i w s z y s t k i e chodźtwa kierowały się do Ameryki, gdzie,,stokholms St.ioni,ngen" zamieszcza w ar- floty Szwecji, Finlruidji, Estonji, Łotwy, wprawdzie miód i mleko nie płynęły same tykule na temat, omawianej obecnie sze- Polski i Danji razem. do ust, lecz orząc ćiężlro w fabryce c:zy roko w prasie kwestj i izolowanego roz- Flota niemiecka równa się co do ton na roli, mógł emigrant po latach dojść do brojenia Szwecji, ciekawe uwagi o rozbro- nażu całkowicie wielkości floty sowiecwzględnego dobrobytu. Dziś ograniczenia jemu Niemiec. kiej, której bojiowość jest napewno znazarnknęły wrota do tego problematyczne- Wskazywanie na to - pisze dz.ien- czna. Armja niemiecka - pisze w dal- nik "szwedzki - że np. Niemcy są roz- szym ci ą gu Stokholms Stidningen" - go raju. brojone j es t n i e do rzec z n o - nie jest bynajmniej rozbrojona tak, jak Rząd nasz czyni te<ly przeróżne ekspe- ś c i ą.' Niemcy pje są rozbrojone, a po toby się zdawało. Składa się ona bowiem rymenta z wychodźcami, skierowując falę siadaja tylko ograniczone zbrojenia. m. in. z 79 bateryj artylerji i 3,800 aktyem!gracyjną to tu. to ówdzie. N i e Terminologja przymusowo rozbrojo- wnych oficerów, a budżet wojskowy zaj est to. n ie stet y, p 0 i ty_ ne Niemcy" jest zupełnie fałs zywa, zwa- myka się sumą około 700 milj. marek k a p r ze wid u j ą c a, n a d a e _ żywszy na to, że Niemcy posiadają st~t- niem... k ą m c t ę C z y i e n e d _ ki artyleryjskie i torpe~owce, o poje '. '.'~k ~e f'.l'cto przec!stawa _s i ę!'rozbro- ~ 0 0 mności 37 tys. tonn, czyli o 60 tys. t. Jeme Nienn c - konczy dztenmk.. Charakterysłyczne nwagi dziennika szwedzkiego li li \Viettcł wybór w6sk6w ddeehfityeh ; krajowych zagranicznych '6łek metelowych; wyzymaczl::i amerykań!lkie materace :$ wytei~ane Oł'a:i: ;,., matel'.ace spręiuowe hygienici:no.~i.tent" do li meblowych łói~ podług miąr.} na_być ł moiria qajłanel tt ł na najcjo&.odnłej..,-ch warunkachf w " łafwyez li li nym a!cładrie DOBROPOL - -- Ł6df Piotrkowska 73 w podwórzu, tel. l-s8 6

4 HASŁO dnia 20. VD. nstynkt bocianów :i MAmww a 4 *&& WłfANA a entaa MQMM & g; NEWYGODNY... MĄZ pa We WBi Kara.jewicze na Wileńszczyźnie la bocianów przeniosła swoje gniazdo z dachu ednego domu na da.eh innego, jakby przeczuwając mają«nastąpić bliskie nieszczęście. tzec2!fwi eie, nie omyliło ich przeczucie, gdyż w dwa dni póiniej nad wsią szalała straszna burza, w czasie której piorw uderzył w dach ~ opuszczonego przez bocianów i spalił go. Zbrodniczy czyli trzech ąapastników Trzy tygodnie Ml HASŁO ----,-- dnia 20. V -- - *HS a.,..,,., łti -~,- et wśród obłąkanych Sensacyjny prroces w warsza'\vskim Sądzie Onegdaj przybył na płac Kleparski w Krakowie jaki.i osobai«, aby zgodzić do służby jedną Niepokój publiczny budzą. ccraz czę- Doroniczowie żyli ze sobą przez lat kilz dziew.cząt, które zebrały się licznie na placu śdej wypadld złośliwego. i tendencyjnego kanaście względnie zgodnie. P. Stanisłaiak zawsze w pofowie każdego wesiąca. umieszczania ludzi zdrowych w domach wa wszakże zaczęła uczyć się muzyki, by Wysoki wzrostem, średniego wieku służbo- dla umysłowo chorych. wypehiić sobie czas, którym dysponowadawca" przyjął jako służącę 25-letnią Elżbiet~ Jest to obecnie modny sposób ła jako osoba bezdzietna i w rezultacie Kopniakównę i polecił jej przygotować się do pozbywania się niewygodnych osób. profesor muzyki p. H. tak ją zajął, że na drogi do Borku Fałęckiego, Tego rodzaju nadużycia umożliwia brak 8 miesięcy wczoraj rll'm oboje ruszyli w drogę. w po- należytych przepisów dotyczących umie- opuściła dom męża.. bliżu Borku pr»ystąpiło do nich dwóch osobni- szczania niebezpiecznych dla otoczenia wprawdzie powróciła doń potem, ale ków, znajomych służbodawcy", któn;y dopuści- warjatów w odpowiednich zakład ach. Za Vi\.>krzeszone poż y cie małżeskie nie rokoll się na dziewczynie zniewolenia, zrabowali jej granicą. o unieszkodliwianiu obłą-kańców w&lo już szczęścia i stawało się coraz walizkę z bielizną. i garderobą i dotkliwie po- decyduje prokurator na postawie orze- cięższe. bili. c:zenia komisji lekarskiej, u nas zaś wy- P. Doronicwwa zaczęła zabiegać o u- Po zbrodniczym czynie apasze rzucili zem- starcza mieszczenie męża djoną dziewczynę do rowu,_ gdzie znaleźli ją opinja dwu lekarzy, w domu warjatów> pnechodnie i dali znać 0 tem posterunkowe- co jest z.resztą. równi eż traktowane jako wmawiając weń chorobę umysłową.. P. Nu. Ten przyprowadził nieszczęśliwą na stację formalność i często zdarza się, że zaświad Doronicz, by zabezpieczyć się od niespo-..,.0towia ratunkowego, gdzie lekarz dyżurny czenie pojedyńczego lekarza stanowi o dzianek, poczynił starania w komisarja- : zyl jej ciężką ranę na głowie i polecił u- ciyjejś wolności osobistej oraz kwalifi- cie rządu i uzyskał oficjalne świadectwo cl.ac się do szpitala. Za zwyrodniałymi napastni- kacjach nienormalności. stwierdzające, ll:ami wszczęła policja pościg. Obecnie w sądzie okręgowym w War- że jest ztl ów na umyśle. sza.wie zakończono śledztwo w jednej z Tu na widownię wypływa osoba star- K. J.ómak, Ant. śliwa po udzieleniu pierwszej kierownika ajencji Teofila Waleweidego. Pro POlllOCJ' przez lekarza, który przy,padkowo nad- wadzone obecnie śledztwo zatacza coraz szer- '\eehał, musiano przewieź do szpi'tala. sze kręii i wciąga do tej afery inne osoby. Na miejsce wypadku przybył starosta pow. Wczoraj aresztowano urzędnika ajencji Tagr.ó;ecki.ego, komendant p<>w. policji w Gr.ejcu deusza Knapika, który przebywa! obecnie na kom. Ptasiński z oddziałem połicf, inżynier urlopie w Ostrowcu. Aresztowany Knapi.o: fałchoggwy. Stwie'dzono, 2;e przycz)'.ną zawarema s'zował kwity wspólnie z Waleskim. Jak wyni ~ mosta było niespodziewane nade pczechy.łe- ka z dotychczasowych ohl.iczeń, szkody wyno: nie się ~ :filał'ew, co nastąpiło wałat- szlł ponad 00 tysięcy złotych. W związku z tek dla..uvl'l!rcb opadów atm.osfer7czd7ch.,prowadzonem śledztwem do Sosnowca przyjet?rzerwa w 'romanikacji potrw<a trzy do czteftch chał naczelnik wydziału handlowego ministerrlui. stwa kl)munikac.tl takich spraw, której wyniki budzą. żywe szego asystenta szpitala Jana Hożego, Zawalenie się mostu zainteresowanie. dr. Giżyckiego, do którego p. Doroniczo- W ca:oraj, około godz. 5 p. p. most, długości Poszkodowanym jest. p. Stefan Doro- wa zwróciła się o pomoc, twierdząc, że ~ metrów na rzeczce Jeziorka pod wsią Jazgarzew, w pow. grójeckim, w czasie, gdy przezowych. P. Doronicz trafił do szpitala żył wizytę p. Doroniczowi i rozmawiał z nicz, emerytowany urzędnik zakładów ga- mąż grozi jej śmiercią. Dr. Gizycki złojeżdżała naładowana ciężarem platforma i przedaodziło kilka osób, załamał się na środku. przez swą żonę Stanisławę. zen przybył Jana Bożego, umieszczony tam nim w ciągu 20 minut, a następnym ra- Dzięki przypadkowi furmanka nie wpadła w towarzystwie przodownika do wody, natomiast przechodnie, w liczbie ' o policji. BÓb, wpadli w nurty wezbranej rzeczlsi i poczę Nadużycia w agencji celnej Policjanta zresztą. ukryto, a dr. Giżycki li tonąć.. badał w Sosnowcu p. Doronicza, podając mu się za Na ~ temicjch przechodnie rzacili się reflektanta na radjo i broń. Rozmowa ia na pemoe. W Sosnowcu ujawniono wielkie nadużycia w ta trwała około dwu godzin, poczem dr. Cdecy o&oby: J. Karczmar, J. Burakowski, ajencji celnej i w związku z tem aresztowano Giżycki wydał p. Doroniczowej zaświadczenie, stwierdzające że mąż jej jest niebezpiecznym clla otoczenia. Przygotowany przodovmik policji zabrał p. Doronicza do szpitala Jana Bożego, Pacjent protestował, lecz nie staw-iał oporu. W czasie 3-tygodniowego pobytu mię dzy obłąkańcami p. Doroniczowi udało się wysłać potajemnie list do swego brata z wezwaniem by go ratował. W ten sposób o sprawie dowiedział Okręgowym się urząd prokuratorski, który zarzadzh badanie p. Doroni'<!za przez komisję lekarską. Eksperci orzekli, że stan umy. slowy badanego nie budzi żadnych obaw, p. Doronicza więc wypuszczono. W tym czasie żona zgłaszała się poszkodowanego do zarządu gazowni. z wnioskiem, by wypłacono jej jednorazowo skapitalizowaną emeryturę męża za lat 0, na co zresztą. gazownia się nie zgodziła. P!l"zeciw p. Doroniczowej oraz pr.leciw dr. Giżyckiemu wszczęto dochodzenie, zakończone zresztą umorzenf em spr3:- wy. - Wówczas rzecznik p. Doronicza. adw. Gelenter zwrócił się do sądu apelacyjnego o przyznanie mu praw oskarżyciela posiłkowego w tej sprawie.. Sąd apelacyjny przychylił się do wnio sków obrońcy i nakazał przeprowadzenie dochodzenia. Oskarżyciel posiłkowy sporządził akt oskarżenia, pomawiając p. Doroniczowa o udzielenie dr. Giżyckiemu świadohi~ kłamliwych informacyj, zmierzających do pozbycia się męża, a dr. Giżyckiego o lekkomyślność i niedbalstwo. Sprawa ta wią.ż-e się z kwestja niem-egulowania dotychczasowej praktyki przy lokowaniu obywateli w domach dla umv słowo chorych i stąd zrozumiałe zainte; e so>vanie sfer lekarskich i prawniczych. Proces w najbliższym czasie będzie rozpatry\yany przez sąd okręgowy w Warszawie. -wu 5 "d'* A'?'i'«Ę.J!JW- Zbiorol.ve zatrucie Onegdaj we wsi Ciarrowice pow. olkuski 47' osób zachorowało ciężko z objawami zatrucia. Okazało się Że nabyli oni u handlarki mi~aa, galaretę, po której spożyciu rozchorowali sill. Lekarz stwierdził zatrucie nieświeżem mi~sem Handlark~ aresztowano. Mi ML e N «!&fi - Za mną! Zostawcie Japończyka! - kontakt. PHii.iP JACDOBALD Prsedrak Za drzwiami ciągnął się drugi korytarzyk, wytape-. Zabłysło o.ślepi-ające ~ółte światło. Znajdowali się wzbroniony towp.ny i wyłożony linoleum, a dalej drugie schody, n~e w zwyczajnym pokoju, a w sklepie, długim, szero przykryte dywanem. k:m, luksusowym, wyłożonym dywanami. Panował tu ZEMSTA DETEKTYWA Hałasy stały się głośne i wyraźne. Słychać było od- meład dal~ko go.rs~y, ~iż w piwnicy Białej Wrony". (.THE WHł'.fE CROW") głosy walki i spadających i tłukących się drobnych Wspa.mały mebieski dywan zasłany był S'zczatkami atoryzowaay przekład Janiny Sujkowskiej. przedmiotów. znów rozległ się huk, od którego zady- krzeseł i s~ł~, s~:zępami czarnego sukna i białej bieligotały ściany. zny, oraz Jakfoms bezkształtnemi plamami w różnych Nr. 7 Antoni przebył drugie schody prawie w powietrzu. kolorach. Znajdował się teraz w małym,.skromnie umeblowanym Antoni i policjant skoczyli ku ruszającej się masie J~yk wdra;pa.ł się na scenę jak szampans. Część hallu. Dostrzegłszy przy świetle latarki kontakt, prze- w najdalszym k=łcie..ldtlemals~-0 ekrarnt zasunęła się wbok i na sre- kręcił go i rozejrzał się naokoło. Na lewo widać było, Mas~ ta sk~ad~ła s~ę z dwóch ludzi, prawie olbrzy b~j powierzchni ukazał się czarny prostokąt, długi następne schody i drzwi, wychodzące na ulicę. Hałasy mow. N:lll.zdązyh dobiec, z wie.rzchu dźw:ignął się Trti.. wąski dochodziły z za drzwi od prawej strony. Nacisnął klam- vers. Drugi olbrzym leżał bez ruchu i tylko falowani An~ wydał rozkarz. Jego. towarzysz, którym był kę i upadł z rewolwerem w ręku. olbrzymiej piersi wskazywało, że jesz.cze żyje. ueci:aint Holeroft, skinął głową. i, chwyciwszy lewą ręką Ale nie rzobaczył nic z powodu ciemności. Dopiern po Holc:oft pochy!ił się nad nim i gdy się. wyptostoza ucho Japończyka, rawą podał pułkownikowi latarkę chwhi znalazł kontakt i światło ukazało mu pusty przed wał, w Jego spokojnych oczach µq_bho. ~ię.zdziwienie. ~lektry<e!ą. Weszli w tajemniezy otwór, Antoni pierw- sionek, z którego wychodziło kilkoro drzwi. Jedne z -- Uf!_ sapnął._ A cóż to za słoń!. szy, tamci za nim. nich były do połowy oszklone. Skierował się 'Jl :;;;,ie na Raz jesz~ze.spojrzał na Klejnota, 'poczem przenió::;. Biała smuga śwtlatła elektrycznego ukazała wąski chybił. trafił, _bo odgłosy nagle ustały i zapadła cisza. wzrok na welke, obszarpane straszydło, rozmawiają.ce.lrorytarz, podobny do tamtego po drugiej stronie. Cisza, w której wyczuwało się dalszy ciąg dramatu, z pułkownikiem Gethrynem. Wszedłszy ze trzydzieści kroków, znal-eźli się u stóp odbywaj ą cego się w bezgłośnem już te az natężeniu. Antoni promieniał, co mu się rzadko zdarzało. UścilChodów, prowadząeych wgórę. żelaiz.ne palce Holcrofta Szklane drzwi były za mknięte na klucz. Antoni roz- snął- rękę szwagra.. ścisnęły ucho więźnia, który wydał odgłos podobny do bił szybę kolbą rewolweru i sięgnął ręką na drugą stro- Archibald dyszał ciężko, niezdolny prawie wym,ów:ić ~w;iw. nę, szukając klucza, któr ego jednak nie było. Nie było słowa., - Dokąd te schody prowadzą? ~ Głos policjanta innej rady tylko wywalić drzwi. Sp rężył się do skoku, _ Wyglądam tr h. ~ 'd_. 'ł Wmc.zał w ciemnem przejściu groźnem echem. kiedy z głębi ciemnego pokoju doszło go ciężkie sapnię- t"udem Jeg o fr al{ l)oc t_ nł :~ptm.z.~?te lk- wtyrzuci b" z ~~~.. h. i h. h t..... "'..._ ł. i. G rzes.,,. S mec y o s rzępy ia- - -A=uvżny panie, panie, panie! - zawodził prze- ce, Ję {, c ap nvy c ie 0 i liiywany, napi'i"y g os łej kamizelki podtrzvm ał d... ~~...:~ J......:. ~r Do kl D k. - kl - Mam cię l)siakrew!... ; YV: Y opa a~ącą., :i::orwaną na...-.j!r'w~ alj:l"n.:u.r.n.. - s epu. o parys rego f> e-.. '.... p~s y koszu~ę. Podmosł wielką rękę 'l przesunął o stroż- '}lliłł Chichot i słow a nalezały do Achbalda, Jęk pocho- me palcami po zma"akrowanej twa""y Ro.-. ł Sz t A t d ł.. d 'ł l d. ;i " " - ze"'mia się n om a rę {ą. znal\. m czema. z s {ą mąu przytem, a jego podsiniaczone oczy zatrzymały s i ę ncj Z góry dochod~iły stłumjone hałasy, tupanie, wale-. Za s obą' A:t on. u słysza ł ciche kroki obejrzawszy leżą.~ej w kącie kupie mięsa. -. Uqało :qii się _ sapnał. ~o-tanie, które zako'tczyły się nagle głośnym się, zobacz:>ł Holcrnfta. SpoJrzał na Antoniego i 'Znów się roześmiał. _ T _ -. :Kri, Wysadzili wspólnemi siłami drzwi, które ustąpiły łudniowcze! y, po Am.toni wbiegł po schodach, biorąc po dwa stopnie jak tektura i wpadli do środka. Antoni nie przestawał promienieć. nad~-~. nz~--~go.~r;i~$,~eście ustąpiły od jednego Antoni zaśw!ecił l~tarkę. Pierwszy błys~ ukazał mu - Jakeś ty to zrobił?_ zapytał._ Bvlo tak ciem~ ~'ił" lifi?n~ notr.mn<> rusz.a me,:, ~ ~ w ro.:ni...d"lr"j" a... 'id._c. n-)-.--

5 Nr. 22 HASŁO" z dnia -..~ Str. 5 KłfłORKA SERPEŃ. 20 środa ~ DZS: Bernarda JUTRO: - - Joanny Ws. słońc.a g. 4 m. 25 Zachód g. 8 m. 35 W dniu wczorajszym objąl urzędowaie - po skończonym urlopie wypoczynkowym - wiceprezydent m. Łodzi - p. Stanisław Rapalski. Posiedzenie komisyj cennikowych dla spraw podatku dochodom wego na rok 930 Jak się dowiadujemy, w końcu sierpitlia r. b. rozpoczną się pqsiedzenia kom.i syj szacunkowych przy poszczegó'ych urzędach skarbowych, celem dokonania wymnaru wy8okości podatku dochodowego na rok 930 (rok operacyjny 929). ez "\Wględu nłlo znacznie mniejszy obrót w ~siębiorstwach, a tern samem i zmniejszenie dochodów, stawki średnie dochodowe, służ~e zwykle jako materjał orjentaeyjny przy wymiarze komisyj p-rny ustaleniu dochodów, zostaną wedłng wszelkiego prawdopodobieństwa w tym roku znacznie zredukowane. _(p), e kredyty dla f{onstantynowa działu pracy i opieki społecznej, delegacja s plac :w :; ws t'*--nwew - w przemyśle budowlanym Przeciwko obniżaniu Wyniki obi ad zjazdu prezesów oddziałów pracowników budowlanych Praca" ~.~" ~ ~ ~ : ~.... :.... związku.z~odnie z_ z~powiedzią,. odbył ~ię w związku Modrzejewski i Z u bert, którzy budowie olonji miejskiej na Polesiu Ko.n- Ło:izi onegdaj Zjazd prezesow oddziałów scharakteryzowaii przebieg rokowań stantynowskiem zmusza robotników 00 związku o ustalenie płac pracowania pracm rnikó:v budowlanych Pra~a", w sezonie bieżącym. na gorszych warunkacht w. którem b: ah udział prezesi wszystkich Referenci wskazali, że po długotrwa- i że robotnicy przyjmowani są do robót w nnast Polski. łych posiedzeniach udało sic cennik usta - razie pisemnej zgody na te warunki. Po objęciu przewodnfctwa przez prcze - lić i wszyscy przedsiębiorcy zastosowali Mówcy uważają iż taki stan rzeczy jest s~. zarzą~u. głów?ego S_ętkie"."!cz~, wys!ą- si~ za wyją,~kiem jedynej f~rn:y Tyller'', nie do pomyślenia. Zdaniem mówców nalep.li z d,uzszymi refe atami kcrowmcy ktora ostatmo podczas prze!e.cia. robót przy ży na powyższe zwrócić uwagę magistra-,. 'M"**weMtflft!tl!!!m~~~ ~"W~~ towi, który jedynie jest w mocy zmusw firmę do podporządkowania się do ustalonego cennika. Strajk w przemyśle ceramicznym Po dłuższej dyskusji uchwal<:mo w sprawie tej zwrócić się do inspekj>ratu pracy z Konflikt :rozstrzygnięty ma być przez Warszawę prośbą zwołania w tej sprawie konferencji pomiędzy firmą Tyller a związkiem Praca". Następnie uchwalono zwrócić sfę do Trw.ający od _dłuższego czasu zatarg w. wyznaczyly jedną jeszcze konferencję przemysle ceiamcznym przybrał ostrzej- p. racodawców i robotników, w gmachu Mi ~zą form~,- a wo?ec tego, ż~ n}e można b~- nisterstw~ Pracy i Opieki Społecznej w ło znalezc drogi porozumema na tereme Warszawie, pod przewodnictwem dyrekto Łodzi - zatarg rozstrzygni ę ty być ma ra departamentu, p. Ulatowskiego. przez władze centralne. Na konferencj ę t ~ z ramienia związków Związek _zawodowy robotników prze- zawodowych \\ yjeżdżają delegaci komisji mysłu cera!icznego, wobec dalszego prze- strajkowej: pp. Tokarski, Niewiadomski i wlekania się zatargu wobec oparu prze- Zubert. mysł-owców, postaowh ustalony już nc; Na wypadek, gdyby konferencja w poniedziałek ubiegły i zaniechany nast ęp- Warszawie n!e ciała rezultatu, kqmisja nie strajk rozpocząć w dniu 2 b. m., na- strajkowa po;stanowiia kontynuować roirazie w formie jednodniowego strajku pro- poczęty w czwartek bieżącego tygodnia testacyjnego. strajk aż do skutku, przy zastosowaniu Jak nas informują - władze central- najdalej idących represyj, dozwolonych ne w Warszawie, nie chcąc dopuścić do przez ustawodawstwo socjalne. (s) wybuchu strajku, na ten sam dzień 2 b. ~-----~-~~-~~~~~~~~~ - Ministerstwa Robót Publicznych łłraz do pozostałych zainteresowanych Ministerstw. z prośbą. rozszerzenia robót przy budowie gmachów państwowych, ko~ munalnych i społecznych i tern samem załagodzić bezrob_o~i.e. r:riezaletni,e od tego uchw~lo_no zwrocie ~ę do miarodajnych czynmkow w sprawie zagwarantowani robotnikom sezonowym zasiików z chwila rozpoczęcia się sezonu martwego. Wreszcie uchv.'alono domagać się ool '~ładz centralnych przyśpieszenia wydama ustawy o zabezpieczeniu na starość. (p) robotników W dniu. wczorajszym interwenjowała w urzędzie wojewódzkim, u oskarz naczelnika wyen e --~ ~5~~~~ ~ ~u~~~~~" magistratu m. Konstantynowa, w sprawie ensacy,'ide ~. AR ~-,..,,~ przyznania kredytów na prowadzenie ro-.j... 0 WUCLi~.ll~ bót publicznych w Konstantynowie, celem ~~iii' ~~ zatrudtrienia w dalszym cfągu zajętych już ~~Ai~i~-~~w~ ~-~i~~i~~~~-~~ zamoz 4 przy robotach sezonowych robotników, oraz t&&tf ; "Wi n ego cygana celem dania możności zaangażowania no-- ' wejd'e~~c~fz~~~~~f~~a~i!~i:ct~ 0 ~~! tą Zwaśnieni towarzysze okradli go rzekomo na sumę zł. bprawą, uzależniając załatwienie jej od sta. Przed kilk~ dnia~ w lesie ~giewnic-?bozie wynikły_ k~ó~nie mi~cny cyganami ~ js-ię pozostawiając w obozowi-sku jedynie n-0wiska ministerstwa. _( ś) kim pod Łodzią rozbił swe narmoty ich dowodcą Swinem, ktoremu zarzucali, Alfonsa Siwka z rodzina. ob~z cygańsk,. i~ zamało opiekuje się obozem i nie stara Wczoraj rano przybył do Łodzi konno Zmiany w urz~dach będący pod dcy"".'odztwem zamoznego cy- się o dabro?yt oj;>z~jącycll. malowniczo ubrany cygan i pojechał do k b h Ł d gana Alfon_sa Siwk8;-. W wymku kło~m,. wydziału śledczego, gdzie złożył zameldo- S ar owyc W, O Zł WczoraJ w godmnach wieczornych w cyganie rozjechall wanie o dokonanej u niego w obo~ie kra- Jak' nas informują w czasie ostatnich ~!!!!!!lll!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!l!!!!!!!!ll!!!!!l!!!!!!!!!!!'!~!l!!l!!!!l!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!~~!!!!':l!!l!!!!!!!!~l!!l!!!!!l~llii!l!lf',!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!~ tygodni nastąpiły w poszczegółnyeh Urzę.. na sumę złotych, pach Skarbowych zmiany na stanrowis L R d M ke Ł d przez_jego_ w~półplemieńców, którzy Datkach referentów różnych działów podat osy a y e S e m. O Zł stępme zbiegli na wozach w nieznanym kowy.ch jak w przemysłowym i dochodo- 'J ~ kierunku. wym. Niezależnie od powyższych zmian, zadecydują się W dniu 25-go b. m. Jak wyjaśnił Alfons Siwek badające. spodziewane są jeszcze w bieżąeym mie- m~ go komisarzowi policji śledczej, wczo. siącu przesunięcia na stanowiskach kiero- Jak wiadomo, aktualną jest obecnie miejskiej w Warszawie, łódzka rada pełnić raj w nocy współplemieńcy jego, któwniczych w poszczególnych Urzędach sprawa do rady miejskiej w Łodzi, względ- będzie swe obowiązki jeszcze rok t. j. do ~c~ i:azwisk nie. zna i painięta jedynie ~karbowych w Łodzi. (Pl nie przedłużenia kadencji obecnej rady. jesieni roku. 93. ich mmma ukradli mu z podwójnego dna W sprawie tej zwróciliśmy się do jed- Poza szeregiem innych przyczyn wcho- wozu szkatułkę, w której znajdowała się Posiedzenie giełdy mięsnej nego z wyższych urzędników ministerstwa dzą w grę również i motywy oszczęclno- biżuterja, pieniądze oraz dwa drogocenne W dniu jutrzejszym o godzinie 8 w lokalu cechu rzeźniczo-wędliniarskiego przy ulicy Kopernika pod przewodnictwem p. ;,zybiły odbędzie się posiedzenie giełdy mięsnej, na którym będą rozpatrywane sprawy statutu oraz zostanie powołona komisja regulaminowa i sprawy uchwale'nia budżetu na rok 930, 93.,(w)_ Nieszczęśliwy wypadek z bronią Zamieszkały przy ul..:.utomierskfoj 8 w Konstantynowie kupiec Abram Sawicki ma nipulując nabitym rewolwerem spowodował wystrzał. Kula trafiła nieostrożnego kupca w klatkę piersiową i w stanie ciężkim odwieziono go do szpitala, gdzie poddany zostanie o peracji. (b) Spółka Szewców w Łodzi, ul. Piotrkowska 79, tel poleca: SKÓRY - HURT i DETAL specjalność : detaliczna sprzedaż zelówek trwałych na wodę, jak również skóry trwałe do DOJl{) & dzieży spraw wewnętrznych w departamencie sa- ściowe, choć magistrat w budżecie swym futra męskie i damskie, stanowiace własmorządowym z prośbą o udzielenie nam przewiduje pewną sumę na przeprowadze- ność żony i jego. w tej sprawie konkretnych wyjaśnień. nie wyborów samorządowych. Niezwłocznie po V.4J.żeniu zamel<lowa W odpowiedzi zakomunikowano nam, Natychmiast po zdecydowaniu tej spra- nia władze policyjne wydelegowały na. że sprawa łódzkich wyborów zdecyduje wy przez ministerstwo, urząd wojewódzki miejsce kradzieży samochodem kilku wysię w dniu 25 b. m. i ministerstwo poweź- otrzyma instrukcje, tóre przekaże magistra- wiadowców oraz psa policyjnego. mie ostateczną decyzję co do losów obec- towi w formie zarządzenia władz nadzor- Z badai przeprowadzonych na miejnej rady miejskiej. czych. (b) scu, wynikało, iż faktycznie trzy ;rodziny Najprawdopodobniej, wzorem. rady cygańskie z wozami w nocy wyjechały z ---e~--. wiska w nieustalonym dotychczas WELKA OBŁAWA na szumowiny społeczne W ciągu ostatnich miesięcy liczba l stałe pięć osób z pośród zatrzymanych o przestępstw w Łodzi znacznie wzrosła, co sadzono w więzieniu, do dyspozycji władz wskazuje - zdaniem władz policyjnych - sądowych i śledczych. na to, iż zwiększyła się liczba przestęp- Osadzeni w więzieniu w wyniku zarząców bowiem, ze względu na ciężkie czasy dzonej obławy zostali: Piaskowski Winiakie przeżywa prowincja, przenoszą się centy, poszukiwany za rozboje, oraz kraoni masowo do Łodzi. dzieże z włamaniem, Jankiel Nowak, za U- W związku z tem nocy wczorajszej wła- prawianie agitacji komunistycznej w okrędze policyjne łódzkie zarządziły gre- gach piotrkowskim i częstochowskim, pomjalną obławę, w której wzięło udział kil- szukiwany przez sądy Piotrkowa i Czękuset funkcjonarjuszy służby śledczej i stochowy, dalej - Miszczak Marja, lat 20 policji mundurowej. prostytutka, poszukiwana za kradzieże, Bro W wyniku obławy, w której szczegól- nisława Cerkowska, lat 24, poszukiwana za ną uwagę poświęcono dzielnicy bałuckiej, kradzieże, 28-letni Franciszek Kubiak, poprzytrzymano 4 osób, po zlustrowaniu o- szukiwany za kradzieże. koło 200 melin i różnych kryjówek złodziej Oczekiwać należy, iż po tem oczyszcze skich. Aresztowanych doprowadzono do niu melin i spelunek złodziejskich liczba wydziału śledczego, gdzie po dokładnem przestępstw w Łodzi woełnianych zmniej ustaleniu tożsamości przytrzymanych - 9 szy się. ( s) osób wypuszczono na wolność. zaś pozo- kierunku. Funkcj'Onarjusze policyjni usta lili jednak, iż przyczyną odjazdu z oborowi.ska wspomnianych rodzin cygań skich, była sprzeczka z Siwkiem, ' które mu jako dowódcy obozu, za.rzucano, iż niedba ~upebnie o podległych mu lud2ii i we wszystkich sprawach ma na wi doku jedynie włlłsil.e korzyści. Na pytania badającego go oficera polkji skąd i g<wie wystarał &ię" o tak drogocenne klejnoty i futra, Si.wek :zmieszał się, wyjaśniając, iż on tej biżuterji nie kupował, gdyż stanowiła ona własność je go rodziny od niepamiętnych już czasów. W związku z powyższą "Zekomą kra dzieżą., urząd śledczy w Łodzi telefunicznie powiadomił wszystkie komisarjaty l posterunki policyjne, na terenie całego województwa, żądając zatrzymania wszy. stkicll podróżujących cyganów i odstawie nia ich do urzędu śledczego w Łodzi. Władze policyjne przypuszczają, ii Siwkowi nie skradziono żadnej biżuterji i oskarżał on swych współol mieńców, je

6 str. J Cza pki przepisowe dla szofer ów dorożek samochodowych Prezes Centr. Zw. Zaw. Szoferów w Polsce Okręgu Łódzkiego w Łodzi p. Leon Janusz Wieczorkiewicz konferował z władzami w sprawie wprowadzenia jednakowych czapek dla szoferów taksówek, koloru granatowego z daszkiem skórzanym okutym z emblematem szoferskim. Czapki przepisowe szoferzy z taksówek winni mieć do dnia /X 30 r. po tym terminie będą nakadane kary na tych, którzy nie będą posiadać przepisowej czapki. Moniuszkowcy na dożynkach w Spale W uroczystościach dożynkowych w Spale w pro~ramie wieczorowym wzięło i.dział na skutek specjalnego zaproszenia Stowarzyszenie śpiewacze m. Moniuszki w zespole połączonych chorów i własnej orkiestry razem 26 osób, pod batutą dyr. Karola Prosnak.a. \Vykonano na chór męski Szlakiem Kadrówki - ~-. Miłka i na chór mięszany, Sieradzkie Wesele, Na cześć Wiosny K. Prosnaka. Po wykonadu autor utworu szlakiem hdrówki p. H. Miłek wręczył Panu Prezydentowi ozdobnie oprawioną partyturę odpowiednią dedykcją. Pan Prezydent w dłuższej rozmowie z o. p. Pr2zesem Wolczyńskim dyr. Karolem Prosnakiem i p. Miłkiem, wyraził swe zadowole'!lie i radość że tak piękne melodje terów walk o niepodległość ludowe kultywuje robotnicza Łódź. Panu Prosnakowi zaś wyraził uznanie za wysoki poziom artystyczny z jakim utwory zostały wvkonane. Przyjazd przedstawiciela Banku Francuskiego do Łodzi jj:>: si~ dowiadujemy ze sfer kupieckich, że w nadchodzący piątek przybędzie do \Varszav:y dyretor biura ekonomicznego banku francuskiego p. Lacour Gayet, który objąi to stano.visko opróżnione przez p. Quesncy'a, po jego przejściu do Banku Wypłat ;\\iędzynarodowych. P. Lacour Gayet zabawi w Polsce kilka dni, i uda się do Łodzi celem nawiązania bliższych stosunków handlowych na terenie Łodzi oraz zapoznania się z tutejszym przemysłem i handlem. Dyrektor Banku Fra!lcuskiego ma nawiązać również stosunki eksportu przemysłu mięsnego do Francji:\'./ o bee tego na terenie naszego miasta ma powstać w!uótce giełda mięsna, która ma sku:_ić w swoje ręce cały przemysł mięsny i przystąpić niezwłocznie do ekspor z,hasu>" z dnia. 20 sierpnia 930 roktt. 400-lecie istnienia Łask obchodzić będzie uroczyście Jak się dowiadujemy w roku 93 mi- jącą Matkę Boską wyrzeźbioną z białego ja 400 lat gdy zmarł wielki konclerz poi- marmuru.. ski wybitny dyplomata i doradca kilku Do uroczyst'ości tych został zorgamkrólów polskich mioeszkaniec Łasku, Jan zowany specjalny komitet, na cze~e kt~ Łaski. rego stoi p. Szweicer Janusz, proektuje Prymas Jan Łaski był założycielem się urządzenie w dniu 2 lipca 93 romiasta Łasku. Stad też Łask cztel ech- ku wielkie manifestacje połączone z odsetną rocznicę śmierci swego założyciela słonięciem obelisku, k~óre będzie pośw~ę. przygotowuje wielkie uroczystości o cha- cone Łaskiemu Janowi. Na uro~zystosc rakterze kościelnym i narodowym, celem te przybyć ma też P!ymas polski ks. kar uczczenia jego pamięci i zasług jakie oka- dynał Hlond oraz mespodziewany przy. zał dla miasta Łasku i okolic. Stara ko- jazd nuncjusza papieskiego. legjata w Lasku Janowi Łaskiemu za- Na uroczystości te mają przyby ć. wdzięcza swój największy skarb piękną przedstawiciele rządu. (w) cudami słyną.cą płaskorzeżbę, przedstawia ' Uroczysty obchód w Łasku rocznicy bitwy pod Warszawą Oddział związku inwalidów w Łasku J niały wieniec. pod przewodnictwem prezesa swego Kwi- Na cmentarzu praemawiafi prezes woj. rama zorganizował uroczysty obchód dzie- zw. inwalidów gnacy.~a\~lak, or~z bursięciolecia odparcia nawały bolszewickiej mistrz Łasku p. Brzezmskt, a wieczorem z pod Warszawy. odbyła się akademja z udziałem sił arty- Po uroczystem nabożeństwie, w którem stycznych z Pabjanic i słynnego chóru lewzięły udział wszystkie organizacje spo- gjonistów.. łeczne, olbrzymi pochód z orkiestrą i kom- Po akademji zebrane tłumy urządziły panją strzelców udał się na cmentarz długotrwałą manifestację na cześć Marszałmiejscowy, gdzie złożono na mogile boha ka Piłsudskiego. (b) Polski wspa- l Z A DEZERCJĘ dwa miesiące więzienia N!". 2;:«' -'. O nowy cennik na mięso wieprzowe i jego przetworyi Cech izeźniczo wędlinbrski w Łodzi wyłonił komisję, która intenvcnjo vała w urzędzie wojewódzkim w sprawie powołania komisji kalkulacyjnej db przeprowadzenia cen na mic;so wieprzowe i ich przetwory. Delegacjo cechu rzeźniczo wędliniarski-ego w urzędzie woj. przyjął p. referent Łaa::!cld, który oświadczył że postulaty przedstawione przez delegację uwzględnia] powoła specjalną komisję kalkulac yjną, ldóra ustali obecną zwyżk ę trzody chi.::wnej i rogacizny. Komisja ta ma być jeszcze powołana w tym tygodniu, która ma zakupić kilka sztuk wieprzy i pod kierownict\'/em władz rządowych i sa morządowych zostanie przeprowadzona ścisła kalkulacja i na podstawe przeprowadzonej kalkulacji będą wydane cenniki na mięso wieprzowe i jego przetwory. (w)' Nocne dyżury aptek. Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: Sukc. Wójcickiego (Napiórkowskiego 27), W. Danieleckiego (Piotrkowska 27), lnickiego i Cymera (Wólczafiska 37), Sukc. Leinvebra (Plac Wolności 2), Sukc. Hartmana (:H!ynarska ), J. Kąhanego (Aleksandrowska 80). (p) --e- YEATll l.ztuu A TEATR MlEJSK. TRUPA WLEŃSKA. Dziś, w środę To, co najważniejsze". Jutro czwartek Opowieść o Herszlu z O::itro. pola". W piątek premjera Golem". Występy Trupy Wileńskiej są już na zako:liczeniu. Wystawiony na tydzień bieżacy i epertu. ar powtórzony już nie będzie. ~ MEJSKEJ GA.J;,ERJ SZTUK. - W ostatnich dniach nadszedł nowy tran.sport na'j.' W dniu wczorajszym na ławie oskar- nie wrócił do kraju ani też nie meldował cenniejszych prac Tadeusza Styki pomiędzy k:óry. żonych Sądu Okręgowego w Łodzi zasiadł się w konsulacie polskim zagranicą. mi znojdu.ie się słynny portret siostry artysty", 34-letni Teodor Heindrich. Na przewodzie sądowym oskarżony',.józefiny Baker", studium do Ledy i znakomity portret mr:ski,,kanonika historyka Maxa Caron. Rozprawie przewodniczył sędzia Koz- wyjaśnił, iż wyjechał z kraju W poszu- Wystawa stała si~ sat.mem letnim Lodzi i mimo niełowski w asystencji sędziów Halickiego i kiwaniu pracy, przyczem w dniu wyjazdu pogody cieszy się nieslabn-;cem povodzeniem. Taubenszlaka. Oskarżał prokurator Cha- t. j. w marcu 99 roku jeszcze wojny z Zam_k?ięrie WYstaw'' nastdi nieodu:ołalnie dni" włoski. bolszewikami nie było. Do kraju nie wró- 7 u rzesma. Akt oskarżenia zarzucał Heindrichowi, cił, gdyż _nie miał w tym czasie pieniędzy WECZóR 'ARTYSTYCZNY HUMORU. że będąc poborowym rocznika 896 w na podróz. marcu 99 r. wyjechał za granicę gdzie Sąd po zbadaniu świadków skazał Teprzebywał do roku 929, wiedząc o tern odora Heindricha na 3wa miesiące więzieże Polska prowadzi wojnę z bolszewikami nia. (p) ---ooo,..''......,.... -:.. 8-letni chłopiec ZL MG oł ł us owa podpalić stodołę w której kwaterowali żołnierze tu mięsa wiepizowego do Francji, Włoch, W dniu wczorajszym powiatowa ko- Władze policyjne wszczęły energiczne Belgji i Anglji. menda policji powiatu Konińskiego zosta- dochodzenie, celem ustalenia komu zale- 'l zrdst8,widel zrzeszonych węd.linia.- ła zawiadomiona o zatrzymaniu 8-etniego iało na krwawym czynie i kto namówił n:y p. Pawłowski, który brał udział w wy- Stanisława Nowaka, zamieszkałego we chłopca do popełnienia zbrndniczego czynu c:'eczi::e mfoisterjalnej nawiązuł już bliższe wsi slęsin pow. Konin, który usiłował przy wykonywaniu którego schwytano go swsunki handlowe pomiędzy odbiorcami podpalić stodołę, gdzie nocowali żołnierze na i:i:orącym uczynku. (w) wyżej wspomnianych państw i wkrótce 57 p. piechoty. sprawy te fuają być zrealizowane. (w) ~HllHllllllllllHllllllillllllllHlllllllllllllllllllfl Profanacja cmentarza = : pod Radomskiem DyrekcJa GmnazJum Męskiego We wsi Dobroszyce pow. Radomskowskiego znajduje się tam stary cmentarz, na którym są również pogrzebani żołnierze polegli podczas wojny światov:;ej. Niemal wszystkie groby są. w stanie ruiny. Dopóki cmentarz nie został jednak całkowicie zlikwidowany powinien był być otoczony należytą. ochroną i szacunkiem. Wręcz przeciwnego zdania jest miej sc-0wy organista, który miast świecić pi'zykładem parafjan<>m wystawił na grobach ustęp. Należy potępić z całą. bezwzględnością tak jaskrawą profanację cmentarza przez żywioł chrześcijański. (w) Giełda zbożowa CENY RYNWWE. Notowania z dnia 9 sierpnia 930 ro.ku. żyto 9,50-20,00. Pszenica a.tara bez ob rotów. Pszenica nowa 3,00-33,00. Owies jed uolity 2,50-22,50. Jęczmień na kaszę 23,0!l - 24,00. Jęczmień browarny 26,l!O - 28,00. Mąka pszenna luksusowa 70,00-80,00. Mąka pszenna ,00-70,00. Mąka żytnia wed ~ug typu przepisowego 34,00-36,00. Otręby pszenne szale 7,00-9,00. Ott ~by pszenne średnie u.oo - El.oo. Otrebv żvtni~.00 - l.si. i ALEKSEGO ZMOWSKEGO i = w ŁODZ, ul Boczna 5. Telefon = poc:aj::. do wiadomości, iż egzaminy wstępne odbędą się w dniach, 2 l!b!! = = U i 3-go września r. b. o godz. 9-ej rano. u Podania do klasy A (dla nieumieiących czytać i pisać), podwstępnej, wstępnej i wyższych do szóstej wtącznie, przyjmuje sekretarjat ~ - gimnazjum codziennie od godz. 9-ej do 4-ej. Dyrektor: gnacy Roliński. i: ~iei Zuchwała kradzież w śródmieściu Puste szafy i szuflady po powrocie z letniska Edelsztajnowie od kilku tygodni W międzyczasie wezwano właściciela, przebywają na letnisku, pozostawiając który stwierdził, iż złoczyńcy skradli mu mieszkanie bez opieki. różną garderobę oraz bieliznę na sumę o- W dni-u wczorajszym dozorca sprząta- koło złotych. jący klatkę schodową, zauważył, iż drzwi Władze be:upieczeństwa wszczęły enermieszkania tego są otwarte i że zamek giczne sled:ztwo, celem wykrycia sprawjest wyjęty przy pomocy wypiłowania go. ców kradzieży, lecz jak dotąd bez skutn f:oostrzeżeniu swem dozorca natych- ku. (p) ---.<:>--- Do Łodzi przybyu:a na jeden gościnny wystep li Sali Filha.rmonji znakomity artysta Tcatro Pol ~kiego w Warszawie, Marjw=.Uas=yński, słusznie przez krytyk, uważany za jedneeo z: najlepszych ak tor6io charakterystyc:::nych u' Polsce. Kreacje Mauyii ski~0 -w Warszawie wz:budzaj:j zawsze powuecluiy, 2acltwye, jut to bowiem artysta o niepospolitym ta. lencie aktorskim i cudowne} dykeji. W wiec::;orze humoru, jaki odbędzie się w Sali Filhanrwnji dnia 24-go b. m. o gods. 6-ej wiec.:;orem Maszyński poraz pierwszy zareprezer:ttje się lód= kiej publiczności utwcrów Maku;;::;yńskiego, skiego, Lemeńskiego jako interpretator najpiękniejszych Boya, Tuwima, Wierzyii i innycl. Bilety do nabycia to kasie Filharmonji. PROGRAM ROZGLOśN ŁóDZKEJ POLSKEGO RADJA". Czwartek, dnia 2 sierpnia 930 r. LóDź:,58-2,05 - Sygnał czasu ; Warszawy i hejnał z Wieży l',farjacki.ej w Kr:! kowie. 2,05-3,5 -- Muzyka z płyt gramofonowych. Gramofon i płyty z f. A. Klingbeil, Łódź, Piotrkowska 60. 3,5-3,20 - Odczytanie programu dziennego i repertuar teatrów i kin. 3,20-3,50 - Przerwa. 5,50-6,5 - Odczyt p. t. Wisłą z Sandomierza do Kazimierza" wygł. p. Marja Szachówna (tr. z War- szawy). 6,5-7,0 - Muzyka z płyt gramofonowych (tr. z Warszawy), 7,0-7,25 - Komunikat LOPP. (tr. z Warszawy). 7,35-8,00 - Wśród książek" - przegląd najno..-;rszych wydawnictw omówi prof. Henryk Mo. cicki (tr. z Warszawy). 8,00-9,00 - Koncert sclistów: "\Vykonawcy: Szymon Bacmann (skrz.) Maryla Jona:;ówna (fort.) i prof. Ludy,ik Urstein (akomp.). ) a) Corclli-Leo2.rd: La Follia, b) Fr. Smcta: Z ojczyzny - odegra ~. Backmann, 2) J. Haydn: Warjacje, f-moll Andantini con varizioni) cderrra p. JonasÓ'wna, ) a) Pugnani-Kreisler: Preludjum i Allegro, o) Taure: Kołysanka, c) P. Sarasate: śpiew sło ; ika, odegra p. Backmann, 4) a) Granados: Andaluza, b) J. Albcniz: Porta de TkiTa-nolero, c) B. Mayrl: Jazz Aristix - odeg a p. J o nasów-;a. 9,00-9,30 - Rozmaitości. D,20-9,35 - Płyty gi'amof. z Warszawy. 9,25-9,50 - Komunikat zby Przcm. Handl. w Łc dzi, odczytanie prog.rnmu na dzień następn y i komunikaty. 9,50-20,CO - Komunikat nkolny PAT. i sygnał czas: z Warsrnwy. 20,GO - 20,5 - Prasowy dziennik radjcwy (tr. z \.Yarsza-w y). ~0,5-22,00 - Cod:dna czeskiei Przy ulicy Narutowicza 29, na dru-,miast zawiadomił 8 komisarjat policji, giem piętrze w oficynie, zajmuje po- który wydelegował na miejsce swych ;:mzyki ludowej. Wykom;.Ycy trio kobziarskie kój z kuchnią Mendel Edelsztajn wraz z wywiadowców, którzy zabezpieczyli mierodziną. szkanie. -kobza, 2) Warjacje na to:m. picfoi na; odo Jcndy \:audra z Pragi. ) Du(!zia ~ k:o mdouj c wych - skrz;7pc~ i k0tza, :5) J..elo {~je sbroczeskie - kobza i dwoje skrzypiec, 4) Picśai z Domazlicka - od::ip. p. S. l~;)z~: c k0'\. a. 5) Pie.jni miłosne, duet na 2 s';rzypcc, 6) A. Dwo: z ~: ; - 2 pieśni odśp. p. S. Re7 ic;oy a, 7) Wi:}.zm: ka pieśni czeskici - trio, S) ::'.L, t!. siov.- ac! ~ ; c - duet na skrzypce, ()) a) :.i:\c l: '.l i::;;-foi W > sole, b) pieśni cygaiskic nd:ip. p. ~ ( :i;nlckowa, 0) Melodje czeskie - trio, ) 'zosj;ie pk:iri, f ) Słowackie pieśni - o<.fp. p. S. m.>;:r.i.ckovm 2:::!,00-22,5 - Feljetcn Fa p;;lakich dro ".h" wygł. D. 'awłowicz (tr. z Warszawy}.

7 Nr. Z27 HASŁ-0 z dnia ~O sierpnia l!.~30 roku, Str. 7 Emaii~lllRl!mliilllllllliimtilflll:lml'ill\B'!la:.ralmm:!Olfttm~~~~~~Em!~~~~~~~l!!!ra!.,!?J:t:2!r.rl! ~~ li53sd<!zdll!lillllm!nhl:lml:~-..wwwra H 8 H l~~ E ll:iilllllll&:li'p'b-wllii?l!illbl!&illllilfllll~--ói'fiililigw~iiiliiiiiłbilh'!!łt"'w_,_...ciil!!il~h.., m m Ob zy letnie wychowania f. zycznego Sulejów. - Jeżów -- Józefów leż uroku i zadowolenia daje spędze- Dzielni harcerze szkolą się tam i dos- robić od rzeczy najdrobniejszych do wyszkolenia wlącznie. Obóz trwa dwa tygodnie <'!łe choćby parę godzin w obozie ten tylko konalą w swej służbie z pełnym zapałem na odczuć może, kto sam w nich przebywał. przyszłych żołnierzy, urozmaicając pro- i trwać będzie do końca sierpnia. Należy Zorganizowane przez Państw. Urząd gram dnia grami sportowemi, zabawami, a H Nowy rekord światowy w pięcioboju Na zawodach w Tammersfors Tolamu ustanowił nowy rekom światowy w pię - cioboju, osiągając 40,37 pkt. Tolamo niedawno zwyciężył na zawodach akacemickich w tej konkurencji w Darmszta. dzie. nadmienić że jest to pierwszy tego rodzaju W ten sposób rekordy światowe w w'le W. F. P. W. tegoroczne obozy letnie w naj. wieczorem pieśniami i deklamacjami przy obóz w. f. wydatnie wspierany przez Pań-!obojach lekkoatletycznych (pięciobój i 9iękniejszych okolicach naszego kraju zgro ognisku. stwowy Urząd W. F. P. W. dziesięciobój) są opanowane przez Finmadzily dziesiątki tysięcy młodzieży z róż Dział sportowy prowadzi druh Sadur- Ogólnie tegoroczne obozy zorganizo- landczyków. Wą,tpl:fwem jest, aby wspa ych warstw., ski, dział gospodarczy druh Fiszer. Wysz wane przez łódzki Okręgowy Urząd W. F. niały wynik Tolamo i jeszcze piękniejszy Na terenie województwa i okręgu łódz- koleniem czysto harcerskiem kieruje dh P. W. znacznie przewyższają wszystkich wyczyn Virtanena mogły być pobite przez..tiego zorganizowano obozy: w Rudzie nad kdat Błaszczyk. Obóz kończy się za 2 ty dotychczas urządzane. zawodników innych narodowości. Rawką, w Sulejowie i Józefowie nad Pi- godnie. QPLlł'ililW M&W±* *&&& CNft G&fi WA Alii; MiiWR'5ti4. ~ łicą oraz w Jeżowie pod Piotrkowem. Obóz żeński w. f. w Józefowie, rozło- 0 grupie obozów w Rudzie pisaliśmy już żony w budynkach pofabrycznych nad Piswego czasu. Obecnie przystępujemy do licą, mniej posiada uroku, natomiast urząspisu reszty obozów. dzony jest wzorowo. Zgrupowanych jest Nowe przepisy hazeny i szczypiorniaka Sulejów. Trzy kilometry od miasta, w nim 46 członkin różny.eh klubów żydow tuż nad brzegiem rzeki, w wysókim i zdro- skich z całej Polski. Kierowniczką obozu Polski Związek qier Sportowy.eh, ist- starczy wspomnieć, że obejmuje on gry. wym sosnowym lesie rozłpżone są namio- jest p. jakubowiczowa, tóra sama przesz- niejący zaledwie od dwóch lat, jeden z naj- siatkówkę, koszykówkę dla mężczyzn i ty obozów dla przeszło 00 człon. stow. ła podobny kurs we Francji. Karność w młodszych, a jednocześnie najbardziej ruch kobiet, ha:ienę dla kobiet, szczypiorniaka robotniczych i wiejskich. tym obozie przewyższa wszystkie inne. liwy związek państwowy, wydał drugi to- dla mężczyzn, wt~szcie piłkę ręczną i paz_grupowai:ia młodz~eż.z różnych za- Wprost nie chce się wierzyć, ażeby panie mik przepisów zawierający gry: hazenę lant. Ażeby sprawnie funkcjonowała cała kątkow. Polsk~ zaprawi~ się tuta] w Wy- tak szybko mogły podporządkować si~ szczypiorniaka, oraz oficjalną częśr t. j. machina związku, trzeba wiele pracy i wieszko!e~m WOJS~owem l sportowem. Nad rygorowi i z taką skrupulatn<?ścią i zrozu statut PZOS i regulaminy wydziałów. Do- le czasu. całoscą c.z~wa lq:~.t. SokC:, doskonały znaw miałym posłuchem wykonywały wszelkie tychczas nie posiadaliśmy, ani w kraju ani Przed dwoma Jaty PZOS wydał przepi ca. J:?sychki powerzo:i-e mu. grupy mł~ zarządzenia. zagranicą gotowych wzorów organizacyj- sy piłki siatkow6!j i koszykowej. Ob~ d~ezy. J.ako pom~cmcy. ka pit.ana gorh- A jednak tak jest w istocie. Program nych w tak wszechstronnym dziale sportu, wypuścił w świat tirugą S\~ pracę - pru>.wie pracują ~pt. Ghszczyns~i i ppor. Sas, obozu przewiduje wyszkolenie uczestniczek jakim są gry sportowe. To też sam zwią- pisy hazeny i szczvptorniaka, uzupełnio-, Prze~~a~c. parę godzin w tern bo- na przodownice ćwiczeń cielesnych. Od zek musi szukać dróg w swej pracy i wska ne wskazówkami w pracy egzamłnacjnej da3ze napę~meszym.pod.w~gl~dem_ tere- rana do wieczora wre praca intensywna. zwać ją swym członkom. Jak wielki ogrom okręgów i klubów na terenie gier sporto )lowym obozie doznae się Jakegos bło- Wszystko same uczestniczki muszą sobie pracy spoczywa na barkach wiązku wy- wych. Tego rodzaju in>0wacja w przepigiego uczucia i pełnego zadowolenia. lil'ili'm''newww" z;ąi uu;; wwww~tw 4 9 sm a sach, zawierająca w części oficjalnej ksią- Błękit nieba, zieleń, słońce, potoki wez żeczki, statuty, regulamin :i postanowienia,. branej Pilicy, ogorzałe i radosne twarze G ni 'P~- ;tfq z ko wy okres przyczyni się wybitnie do ttjednostajniebraci sportowej wpływają tak kojąco, że \UP a ~ Qo.. nia pracy propagatorów gier w całej Połmimo woli wprawiają. człowieka w beztros- W p:h'karskie~ klasie A sce. Jednocześnie za-0szczędzf ona wiele ki humor i wnikając do wnętrza. łj uciążliwych prób, eksperymentów, i zawo- Obóz w Jeżo\Vie, położony o 5 kim. od Tegoroczne mistrzostwa!{lasy A AKS _ mistrz Krakowa, mistrz Wołynia dów i stanie się prz.ewodnikiem w tern Piotrkowa, w malowniczej okolicy, na Ł. z. o. P. N. powinny być wskazówką, _ Lechja, mistrz Brześcia - mistrz Bia- szczytnem, a tak ciętkiem zadaniu. wzgórzu, w środku dużego i gęstego lasu, ;';e w ten sposób, jak obecnie, rozgrywek łystoku, 2.9. TKS - mistrz Warszawy, Przepisy hazeny opracowała speej-ałna otoczony drobnemi jeziorkami - gości przeprowadzać nie można. Legja _ mistrz Łodzi, mistrz Kielc - komisja wyłoniona z rami~ mrządlt harcerzy łódzkich druż. im. Wład. Jagiełły. Każda niemal drużyna ma po 3 mecze mistrz Krak-owa, Unia - Lech ja, mistrz PZOS-u w osobach: Szmidówria, blsqw Gromadka tęgich dwudziestu zuchów, pro- w ciągu tygodnia, przyczem dl3: wielu z~- Brześcia_ Ognisko, 3.0 mistrz Łodzi - ska, Kwast i por. Woskowicz, oprera'j~ mienujących radośdą życia pod wodzą społów wynik jednego spotkama będzie TKS, mistrz Warszawy - Legja, mistrz się na przepisach czeskich. drucha Błaszczyka, rozbiła swe namioty decydujący 0 losach klubu. Kielc _ AKS, mistrz Wołynia - Unia, Szczypiorniaka opracował pr.of. T. Dr:ę nadspodziewanie udatni.e. Czego tam w o- Nadchodząca sobota oraz niedziela w Ognisko _ mistrz. Białystoku, 0.0 giewicz, wzoruj~c. się na i;>rzepisach mh:- bozie niema. Dzielni harcerze starannie, t mistrz Łodzi _ mistrz. Warszawy, TKS dzynarodowch piłki ręczne]. Postawili namioty, zbudowali murowan< dalszym ciągu zatrudnią pr~'nle. ws~y~ - K k AKS L h' Pod względem graficznym broszura ła Ł ie. drużyny klasy A, za wyiątkem Umo- - Legja, mistrz ra owa - ' ee Ja kuchnie, obok śpiżarnie, magazyny i pla- _ mistrz. Wołynia, mistrz Białegostoku obejmuje przeszło 00 stron, jest bardro że. Dookoła namiotów widać urządzone te- nu i Biegu. mistrz. Brześcia. W dniu 9.0 ewentual - starannie opracowana i posia<la miły wyreny sportowe do siatkówki, koszykówki i Liderom tabelki, Turystom, pozostał do ne dogrywki. gląd. t. p. a nad wszystkim postawiona pośrod- rozegrania już tylko mec.z, notabene z Cena egzemplarza zł. 50 gr. ~~ozo~~aww~tjewbmo~c~~~~ naj~ważn~srym ko~uren~m WKS~m. ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0 dowana drewniana kapliczka. Nawet w wypadku zwycięstwa MW Podziwu godne jest umiejętne zwalcza- wych WKS może zdobyć tytuł mistrza. M~str... ostw a po ski w tennisie nie wszelakich trudności i niewygód jakie W wypadku przeciwnym wojskowi m_a a s:,,..,. nastręcza życie obozowe, zdała poza świa ją prawo do rozgrywek 0 wejście do Litem cywilizowanem. A przecież nie cho- gi, gdyby nawet oddali punkty w pozosta dzi im jak twierdzą sami o znoszenie tyl- łych meczach bez gry...,. ko niewygód, lecz przeciwnie właśnie sta- Wątpliwości w tym wzglęclzi; ;vyasm rają się 0 urządzenie z taką wygodą tam niedzielne spotkanie WH$-Turysc. gdzie o to najbardziej trudno. Ta walka Zawody ŁKS. b-hhkoah nic nowe- przygody dodaje więcej uroku życiu o- go do tabeli nie wniosą... bazowemu i więcej zespala ich w jedną Ogromnie ciekawie natomiast zapowia- g r' omac ~ ro d zrnną. ' da'ą się spotkania: Burza-So!cói, Wi- nmm:i~rn'<'d' "'rumr<m~~ dzew-ptc., Oi:ka:l-L T. S. O. b. Sytuacja w dolnej strefie tabeli.gier je9t Pusz i Szamota tak powikłaną, że aż 7 klubów est, zagrożonych spadkiem do klasy B, a mia.nowicie: PTC Burza, Ł TSO b., w Brukseli Bieg, Na mocy specjalnej decyzji Związku Union, Sokół i Widzew. Polskiego Towarzystw Kolarskich został :f. :f. :t. Pusz wznaczony jako drugi obok Szamoty. Gdy łódzka klasa A gorączkow. o walreprezentant Polski w kolarskich mistrzo- h t ó stwach świata.. czy, 6 okręgów już m.a swy~ mis r:- w: Szamota powinien w Brukseli odegrać (Poznaft) mistrz Krakowa - mistrz 0. t dość poważną rolę. Kielc Lechja-Ut:'a, g't&.m - mis rz Pusz ostatnio nie był dysponowany, BrzeŚcia, 7.9 T. K. S. - mistrz Łodzi, jednak przed paru tygodniami stale uzyski Legja - mistrz Warsza\~y, A. K. S. :- wał na 200 m. czasy poniżej 3 sek co mistrz Kielc, Unia - nnstrz Woł~ma, może mu przynieść nawet mieisce w oół- mistrz. Białystoku - Ognisko, 4.9. mistrz fi:rnłach.,warszawy - mistrz Łodzi, Legja - KS, W dniu 27 b. m. na kortach Warszaw-jowska w singlu oraz w doublu wraz skieao Lawn _ Tennis Klubu rozpoczną się Volkmerówną powinny wyjść zwycięsko. rozg~ ywki o mistrzostwo Polski.. w wach panów sytuacja nie je.st ja.sn,, Jak zwykle, program mistrzostw_ obej- gdy~ Maks St.olarow zapewne ~~ :vezme mować będzie gry pojedyńcze pa i pa-, u9ziału w ~mstrzostwach,. o ~puscznę po nów, gry podwójne oraz grę mi~szaną, a mm ~~lc~yc będą Tłoczynsk!, Wltbna!, pozatcm gry juniorów oraz. handcaf'.y Warn:nnsk!.or~z p. Stol~row.. Wszystkie najlepsze raloety Polski przy! Nemm~J cieka""'.e,. Ja~ gry senorów, b~clą cło \Varszawy. Bardzo wyrl:>\ :r:ana będą walki w klasie ]Umorów.. klas<! tenisistów krakowskich, śląskich, po Stale narzekano na brak narybku temznańskich, warszawskich i łódzkich obie- sowego. Być może, iż rok bie~ący, ~ekorcuje niezmiernie zaci~tą walkę o tytuły mi- dowy pod względem rozwoju białego strzowskic. sportu" przyniesie liczny szereg młodych Trudno przepowiadać dziś, komu przy sił... padną zwycięstwa w finałach, _ied,~ak moż- Zaw?dy o mistrzostwo Pt>Lski tr""'.ac bę. na zaryzykować przypuszczeme, iz Jędrze- dą 5 dm (od 27 do 3 b. m. włączme). ---0'--- Skład reprezentacji polskiej Pomorze-TKS, Poznan-Legję, Lwow-;- Pusz wyjechał w poniedziałek do Bruk r.- k AKS w sełi. Szamota, jak wiadomo, znajduje się Lechję, Lublin-Unję, ~ląs -., i - przeciwko Czechosłowacji już w Belgji. no-ognisko. Zawody rozpoczną się w Brukseli w Oprócz Łodzi jeszcze 6 ok ręgó w nie sobotę dnia 25 b. m. uko!lczyło swych rozgrywek War~za:va, Szamota w ubiegłym tygodnfu na za- Wołyń, Kraków, Brześć, Białystok Kielwodach w Warszawie wykazał się dosko- ce. nałą formą, mając w biegach na czas'' Od przyszłego tygodnia rozpoczną.. s~ę następujące wyczyny: 500 m. - 3,6 sek. rozgrywki mistrzów o!{rę.gowych o weisc:~ (rekord Polski); 300 m. 8,8 sek. (re- do Liai, przycze:n ternnnarz przeclstavva mtr. st. Klasycz. - Kaputek, Jurkowski Raszdorfówna, Nowakówna, Thomme kord Polski); 400 m. - 25,2 sek. (rekord się na~teouj0co: 3.8 mistrz Warszawy - (Kratochwila), 00 mtr. nawznak - Karli (Jarkuliszówna), szztafeta 3X 00 mtr. st. Polski). Toruński' i\. S., mistrz Łodzi - Legja czek, Lo~winge", wieża - Maerz, Remi- zmien?yr: - Nowakówna, Szczerbówna, sze\':ski, trampolina - Maerz, sztafeta Jarkullszowna X 200 mtr. st. dow. - Bocleski, Kot, Wa ter - polo: Poranski, Soldmg~r, Rouppert, Karliczek (Kr~toclwila), :; X 00 ~(rato~~wil.a, Trytko, Loewinger, Braccmtr. st. zmiennym - Karliczek, Kaputck, ewsk i Rtterm~nn, L. Zarzad PZP ustalił nastcpujący skład liszówna, Kajzerówna, 200 mir. st. klas. - rcprc;en<tacji pływackiej Polski przeciwko Jarkuliszówna, Riicherówna '(Kajzerów Cz.,,chosłowacii: na), 00 mtr. nawznak - Nowakównai ~Panowl2 : '00 mtr. st. dow. - Bocheń- Reicherówna (Kajzerówna), wieża i tram ski, Kot (Schreibman), 400 mtr. st. dow. polina - Schnatzkówna i Klajsówna~ szta - Bocheski, Kot (Kratochwila), 200 feta 4X00 mtr. st. dow. - Szczerbowna, Bocheński. Mecz odbędzie su;: 23 i 24 b. m. w Wat Panie: 00 mtr. st. dow. - Szczerbów szawie. na pływalni P. U. W. F. Roszdorfówna, 400 mtr. st. dow. - Jarku- _ a

8 b~slo'' z dnia zo serpna 930 roku. Nr. 227 HASŁO GOSPOD RCZE ' g _ - W! z-m - 'Mff Przeszkoda normałneg9 m ''M w w e rozwoju ifm iwiriuw.. w &N*!fHtEHit 5M MMM *lw ospodarczego Komisje cennikowe tracą rację bytu Wbrew opinji sfer gospodarczych, wy tak co do składu ich, jak i zakresu dziapowiadających się tlategorycznie za znie- łalności niezmjenią 'faktu, iż Komisje Cen Ustalanie administracyjno - pólicyjne ta, kupca, jak i konsumenta. stoienie zaś n~. porządzeniem, ze szkodą tak dla producensjeniem Komisyj Cennikowych, - zostały nikowe z istoty swej dla normalnego kształ wysokości cen przeszkadzać tyllm będzie tych,kon.jsyj narazi państwo tyllro na nie~ one jednak nadal utrzymane. towania się współczesnego życia gospo- grze wolnych sił konkurencyjnych w dzie- potrzebne koszty, zwi_ązane z ich utrzyma Na konfere~cji w Ministerstwie Spraw darczego są w Polsce instytucją niepotrzeb dzinie wymiany artykułów objętych roz- tiem. Wewnętrznych, w której wzięli udział :;:~:~w~:~łu::!:te~:w::~iąz:: Władze kole~iowe ułrudn aią 77 rozpo ządzenia M. S. W. z dnia 29 paź- ~ ~ ijij;iiijiij~.iji;iijiij, *PM,, dziemika 9W (które wygasło i dn. 30 e t :':::.: c~:.i::::~::;.~~;,-i;,:.mpor szmat z zagranicy ~orów oraz cen cegł~ d.o _dnia 3 ~ierp- Związek kupców złoiył w te sprawie m ł - a 93 r. Wprawdzie, JUZ same zatntere emorja sowane ministerstwa, świadome braków w zbie Przemysłowo-Handlowe orga izacji i działalności Komisyj Cenni- Przed.kilku dniami związek kupców su- gości metra i szerokości 4 ctm. kład~e oznaczenie kryterjum skrawek i nie k~wycb z&mie!zają w najbliższym czasie rowtów i półfabrykatów przy ulicy Mo- Otóż, j-eśli chodzi o najbliższą przysz- wolntcze stosowanie tychże w praktyce zebrnć odpowiednie materja.ły i przedysku niuszki 5, wystosował do zby Przemysło- łość, to w pierwszym rzędzie w grę wcho- j~st dja Żj'C~a?andl~wego przemysłowego, tować zasady wpływania władz admini- wo - Handlowej skargę na niewłaściwe dzi liberalne stosowanie przepisu o wymia?e d<:> zmesema.f nieodzowna wprost jest. stracyjno _ policyjnych na wysokość cen praktyki stosowane wobec kupcó:vv tutej- rze skrawków, podlegających ulgowej ta- J~~naJszybsza.zmiana odpowiedniej pozyszych władi kolejowych. ryfie. Zdarzają się bowiem wypadki, że CJt taryfy kolejowej w sensie w J akim swewymienionyclt powyż~j przetworów, - nie W skardze swej związek donosi, iż do w importowanym wagonie zna'dzie się go czasu proe k tował związek ekspedytomniej jednak pozostaje dla nas niezbitym związku wpływają ostatnio skargi człon- znikoma wprost ilość skrawków minimal- rów łódzkich w swem memorjale do zby fakt, -: iż Komisje Cennikowe nad~l ist- ków importujących szmaty i odpadki z za nie przekraczających wyżej wspomniane Przef!l/Słowo _Handlowej, to znaczy, by' nieją z pominięciem postulatów i opinji granicy na szykany ze strony władz kole- kryterja wielkości i już z tego tytułu zo- ustahc kryterjum szmat i odpadków nie.sfer gcspodarczych, które stwierdziły, iż jowych w związku z stosowaniem ulgowej staje wagon zakwestjonowany i w następ- nadający~h się dla celów konfekcyjnch. K.. C.k.. taryfy dla sprowadzanych z zagranicy od- stwie wymierzana wysoka taryfa. Uważa- W związku z powyższem iwiązana J'est omisje' enru owe są nieracona nym prze padków, t. zw. nowych skrawków" o dłu jąc, iż taki stan rzeczy, to znaczy takie do k fytkiem. Wszelkie ograniczenia produkcji sprawa szy an urzędników kolejowych kt6 rzy indywidualnie i zależnie od hu~oru ł obrotu (jak rozporządzenie o lichwie, usposob~enia i sytuacji czynią przeróżn~ omawiane roz9orządrenie o regulowaniu Upadłos"ci nadzory trudności importerom na tle stosowania' cen), które mogły mieć rację bytu w do- ws.pomnianej ulgowej taryfy. 'ie inflacji czy tdedostatecznej podaży W tej sprawie niezbędną byłaby instruk dóbr, tracą ją zupełnie obecnie przy hy- Z Wydziału Handlowego Sądu Okręgowego cja władz wyższych, celem więcej tołeran -D cyjnego odnoszenia się do wspomnianych perprodw-<cji dób i przy zniżkowej tenden W Ł Ou.Z wypadków przyczem dla ewentualnego eji cen. Na ostatnie sesji Wydziału Handi >wf go procentu ulicznego dyskonta, gwałtowny spadek zabezpieczenia przed nadużyciami na-leża Można być pewnym, że instytucja Ko- znalazła się na wokandzie SP'."<tw:. firmy: W. :& cen ua towary gotowe-wszystko to spowodo loby eksperta wyznaczyć natychmiastowo 4nisyj Cennikowych, która nosi na sobie rowski i F. Rozenblat" aprzedaź wyrobów płu- wało tak znaczne straty, że passywa spółki o a nie tak, jak się to dotychczas dzieje, gdy, szowych, w Lodzi przy ul. Zielonej Nr. 5. W loo.~() zł. przewyższały aktywa. ~Hans zamy ekspert dopiero 4 d 5 t d h t p:ięttm smutnej pamięci polityki taniego kwietniu r. b. firma ta v..-niosła podanie o U kał się sumą 249.2G6 zł. Sąd" ogłosł swego cza- d po yg-0 mac JeS chleba jest też i nadal z góry skazaną na udzielenie odroczenia wypłat. Bilans firmy za. su upadłość mianując sędzią Komisarzem Sę- elegowany, przez co narażeni są zainte- mykał się sumlł złote. Ponieważ aktywa dziego Handlowego Maurycego Sachsa, zaś ku resowani na wielkie koszta, ttułem opłaty mepowodzenie. Wszelkie bowietn ulepsze- przewyższały pasywa Sąd udzielił powyższej fit ratorem masy apl. adw. Kutnera. Wreszcie na za przetrzymanie załadowanego wagonu t ' nia i reorganizacje Komisyj Cennikowych mie odrocżenia wypłat na przeciąg jednego mie- ostatniej sesji rozpoznał podanie firmy o otwo zw. osiowe. siąca, poczynając od dnia 3 maja r. b. Biegły rzenie postępowania układowego. Na zebraniu Dl d kł d gm!lilł. GUL' W. '*' wm sądowy wyjaśnił, iż żyro-obligo wynoszące wierzycieli zabrał glos cały szereg adwokatów a 0 a nego poznania danej rzeczy zł. ostatnio zmniejszyło się do _ zł. pełnomocników wierzycieli. Pehtom. upadłych, W praktyce, nietyłko zaś ze sprawozdań pa Następn.ie biegły os~acował tow~ry według cen adwokat Goldring zaproponowal 20 proc. wierzy pierowych, byłoby niezbędnem, by zba sprzedazy wekslowe] z potrącemem 7 proc: su- telnośei z tern, że pierwsze 5 proc. będą płatne natychmiast delegowała swego przedsta- Dobry Stan. Zj4Qn. 8.88h DEWZY. Belgja Kopenhaga L<>ndy 'li Nowy Jork 8.90 Nowy Jork (Rabel) 8 f Paryż Praga Szwajcaria Stokholrn Włochy Wiedeń Obroty dewizami nieco więl<sze, tendencja przeważnie mocniejsza. Dolar gotówkowy w o brotach prywatnych 8.886, rubel złoty 4.6h. W obrotach międzybankowych: ebrlin PAPERY PROCENTOWE. 4 proc. poż. inwestycyjna.50; 5 proc. państw. poż. premjowa dolarowa 63.00; 5 proc. \wnwersyjna 55.50; 5 proc. poż. kolejowa konwersyjna 50.00; 8 prnc. L. Z. Banku goap. kraj. 9i.CO (zl ); 8 proc. oblig. Banku gosp. kruj (zł. 6.68); 7 proc. L. Z. Banku gnsp. kraj. 83,25 (w proc.); 7 proc. oblig. Ban m gosp. kraj (w proc.); 8 proc. L. Z. B:inku rolnego 94,00 (zł. 6,68); 7 proc. L. Z. Banku rolnego (w proc.); 4llz proc. L. Z. ziemskie ; 4llz proc. L. Z. m. Warszawy 54.75; 8 proc. L. Z. m. Warszawy ,5; 8 proc. L. Z. m. Lodzi 7,50; 8 proc. L. Z. m. Kielc 67,50; 6 proc. oblig. V poż. konw. m. Warszawy 926 r. 8 i em. 56.5; 8 proc. obł. budowlane Banku.krai (w proc.). Warszawa, 9-go sierpnia. rowce wedł~g cen z~kupu, lo l?roc. potrą~lł na w 6 miesięcy po uprowomocnieniu się układu, wiciela na składy kolej' owe, gdzie obecnie WALUTY. ~traty z o.bl~g~, gdyz ~hentela Jest pewna so: pozostałe zaś 3 raty w odstępach /2 rocznych idna, dł~zmkow p~zyrnł w J?ełnych 00 pr?c w wysokości po 5 proc. dodając, że w razie nie przetrzymywane są 7 wagonów importoostateczme nadwyz~a wy~osiła 33.00~ zł. F}rma zapiacenia którejkolwiek rety, cała należność wanych z zagranicy odpadków i zakwestjo wł!8nych rnaszyt.t ~ie posiada, su~o~ec za~ ~- przypadająca z układu staje się natychmiast nowanych z niewiadomych powodów. d~je na przer~b~e? e. do wy~ocza.m farb.arm. płatną. Za układem wypowie<lziało się 4 wie W związku z powyższem zw'ąz?k kup Pół i:oku wczesmej firma robiła znaczne obroty, dochodzące do zł. z poszezególnemi kii rzyci~h! reprez;mtujących ~golną.s~;:ię w;_ierz~ - ców łódzkich surowców i półfabrykatów entami. Prócz tego firma eksportowała towary telnosci ~ <> 9 ~r to zn czy wię~~zy saan i- prosi zbę Przemysłowo - Handlową o indo Rumunji, Lotwy i Urugwaju. Na popr:i:ed- czebny, i~preze:-ującą ponad 75 J?roc. zgromal niej sesji Sądu Okręgowego rożpatrywane było dzonyc!. przy.jętych cło. ~tanu be~ego l!lasy terwenc _ję U odpowiednich władz, w celu przez Sąd sprawozdanie nadzorcy sądowego za upa~łor,;c~. we~zytelnosc.. SędZia-Komsarz usunięcia takiego stanu rzeczy i o przyczas nadzoru firmy do dnia 30 czerwca r. b. st';!er~ził, ze ukmd OO.powiada.warnn~om od śpieszenie wszczętej już przez zbę akcji Jak wynikało z bilansu pozycja wierzycieli z ra nosnyc~ ~rt. K. H. Sąd il" zatwerdzem~ układu 'n k t. ł ł.. ehunków otwartych nie uległa zmianie. zaś pozy pe"zywroclł ~P~~łych-zaa~a Sz~h~t~ i Stefa- a s u e < memoria u z ozonego przez zwą cja akceptów c;joznała zmiany w niewielkiej tył- na KratoszynsKiego, do czci kupeddą zek ekspedytorów łódzkich. ko mierze, gdyż zł pozostało nadal ~uw * w llłl e zł Przy ogólnym złym stanie konjunktur - szybką. bez strat realizację ząpasu to~rn D d ł bel h dl ~~:s~s: ;!~:::l!;~ ~l:ii~g~r::~ f~m~~.d~b~~ o a Dl aµs an /o W)~ kręgowego o otwarcie postępowania układowe- b go Sąd zatwierdził wniosek nadzorcy sądowego w pcu r.. i sędziego Komisarza o otwarcie postępowania.. układowego pomiędzy firmą W. Borowski i J. Według tymczasowych obliczen Głow- do ogrzewania; 2) żużlach Thomasa i śa Rozenblatt" a jej wierzydelarr~i firma ~ianowi- nego Urzędu Statystycznego, bilans han- letrze wapniowej; 3) metalach i- wyrobach cie proponuje spłatę należności '.' sposob : as,t~ dlu zagraniczego Polski (łącznie z W. M. z nich w tern na miedzi; 4) środkach k-0- ~i~{~;\ 7~eir!f:ie ~~i:fiu~:~i'!t%~~ 2 ~:::z~c~~~ Odai'isk~em) w ip.cu b. r. przedstawiał się.rnunikacji, z czego największy w~rost przy. tach pó-łrocznvch, licząc od uprawomocnienia się w sposob następujący: pada na sa~ochody; wreszcie na 5) układu. Przewieziono w lipcu 30,258 tonn to- rudach wszelkich. Na tejże sesji został zatwierdzony układ pomiędzy firmą zaak Szochet i S-ka" i jej wie rzycieiamt Firma Szochet i S-ka" wyrób tkanin jedwabnycjl i półjedwabnych z siedzibą przy ul. Zielonej Nr. 5. Wniosła w listopadzie l'. ub. AKCJE.. podanie o ogłoszenie jej upadłości. Do połowy B. handlowy 0,00_; B. Poląk 66.!JO; B. Za- 928 r. przedsiębiorstwo to rozwijało się poc~odm 72.00; Częst~ce 35.00; Wę _giel 42,50; m.yślnie, miało wszelfrie dane na zi:lrową egzy Lilpop 26,75; Ostrowiec 52,00; Parowozy 20,50; stencie jednak ogółny kryzys, który rozpoczął Haberb~ch 3,75., i się w drugiej połowie rol<u ub. dał się silnie we Z. pozy~zek pans.twmyych słabsze 4 proc. znaki. Przez cały czas 'trwania kryzysu firma premjowa mwest_yc~jna i 6 proc. dolarow~ z ~o Szochet i S-ha" c;zyniła. wsz.elkie usifowania, ~u 9~9/20 Dla ~~ow zasta~ych tendencja me by swym zobowiązaniom podołać. ejdnakże mą ~0J ta..,..<!ła ~CJl ~..JD4Clli~-.._. ~-&.~.,;'..;~-~-~-! :t- :t- ~ warów o wartości 95,308 tys. zł. Wywie Zmniejszył się natomiast przywóz: ziono,60,35 tonn o wartości 97,776 ) artykułó~ spożywczych, w tern tytoniu tys. zł. Saldo dodatnie bilansu handlu za- (o 6,5 milj. zł.) i smalcu (o 2,8 milj. zł.) granfcznego w lipcu wyniosło 2,458 tys. przy jednoczesnym wzroście przywozu ślezł. W porównaniu do czerwca przywóz dzi (o,8 milj. zł.), pszenicy (-0,5 nrilj, zwiększył się w wadze o 70,785 tonn, w zł.) i paszy (o 0,6 milj. zł.) i 2) materjavvartości o 7,940 tys. zł. Wywóz wzrósł łów i wyrobów włóknistch, a mianowicie: w wadze o 263,43 tonn, w wartości o wełny i odpadków (o 2,2 milj. zł.) i wełny 28,502 tys. zł.. _ czesanej (o 2, milj. zł.~ przy.czem zwięk Zwiększenie przywozu w lipcu zazna- szył się przywóz bawełny i odpadków (o czyło się głównie na: ) maszynach i apa-,5 milj. zł.), przędzy wełnianej (o,0 ratach, przyczem wzrósł przywóz maszyn milj. zł..} tkanin iedwabnych (o 0,9 mil~ rqłniqy_ch O;łJaZ,...~..."" ~:.l:..~ _.j. 0

9 nrasło'' z dnia 20 sierpnia 930 roku, 5tr. ~ Adolph Zukor i Jesse L. Lasky mają zasczczyt przedstawić arcydzieło filmowe p. t.:.z następnych! Wielka tragedja matki, która wykolejona przez życie ukrywać musi przed własną córką, kim jest w rzeczywistości. W rolach główl?-ych: - Nastctpny program : KOBETA w PŁOMENACH w roli gł.: Olga Czechowa Początek seansów w dni powszednie o godzinie 5.20, 7.), i 9 ; w dni świąteczne o godzi- 22S nie 3, 5, 7 i 9.,,PLERDD.!' 20. NARUTOWCZA 20 Dziś i dni następnych! Najznakomits:i:y malec świata SONNY BOY i genjalny śpiewak oraz artysta, zwany "Szaljapineni filmu" ALOLOR we wznowiqnym 'arcydziele Jpiewnodiwiękowym ŚPEWAJĄCY BŁAZEN- Dramat wesołka, który musi bawić tłum w chwili, gdy serce mu pęka. Ceny miejsc Zł 2 3 w sezonie letnim: t t ~:el---- J Dzlś i dni caatqpnych wznowienie potężnego arcydzieła gry i reiyseyji p. t. Kochanko wie ' (SKÓRZANA lwaska) W r-0lach głównych: Wyśniona para kochanków Vilma Banky i Ronald Cclman. --- NADPROGRAM: -- Dodatek dźwiękowy i aktualności krajowe. Początek seans. o godz. 4.30, 6, 8 i 0 wi~czór. Ceny miejsc: na -szy seans od d. do 2 zł. na pozosbb zł., 2 i 3. Chorzy na ruptury i różne kalectwa!!! RUPTURY, jakoteż kalectwa nie wolno zaniedbywać gdyż skutki dla życia ludzkiego są bardzo niebezpieczne. Ruptura staje się wielką jak głowa ludzka i konewka spowodowac może śmiertelne powikłania kiszek i gałgrenq. Specjalne lecznicze bandaże or'.;op edyczne gumowe mojej metody usuwają radykalnie naj-, niebezpieczniejsze i najzastarzalsze ruptuiy u mężczyzn, kobiet i dzieci. Na sl<rzywieilie kręgosłupa, przeciw tworzeniu się garbów, leczn. gorsety ortopedyczne. Dla skrzywionych nóg i płaskich bolących stóp, wkłady ortopedyczne. Sztuczne nogi i ręce. Pończochy gumowe na żylaki na miarę. Świadectwa pochwalne wystawili Prof. Uniwersyt.: Prof. Dr. R. BARĄCZ, Prof. Dr. J. MARSCHLER, Prof. Dr. B. KELANOWSK i wielu innycn. Zakład ortopedyczay. Spec.. RAPAPORT. ortoped. ze Lwowa, Łódź, ul. WÓLCZANSKA Nr. 0, front, parter. Telef Przyjmuje od 9-3 i od 5-9. UWAGA: Osobiste jawienie się chorych bezwarunkowo jest konieczne. 572 Ubezpieczonych w Kasie Chorych m. Łodzi przyj<nuje. PODZĘKO W ANE. W. Panu Ortoped. Specjaliście J. Rapaportowi, ze Lwowa w Łodzi ul. Wólczafiska 0, (front), dziękuję publicznie za un:uejętne założenie specjał. bandaża na moją zastarzałą rupturę, na którą. byłem dwukrotnie operowany. Z poważaniem Dr. E. BERGHOF lekarz Dramat miłości, wielkich uczuć i poświęcenia Tragedja sponiewieranej i wyszydzanej upadłej kobiety. M t ' t. Ci, co nią O O!lajwięcej jej gardzą, prag!lą... Serce ulicznicy Role główne kreuje po mistrzowsku genjalna i piękna CORNNE GRFFTH w towarzystwie świetnego. i pełnego rutyny aktora charakterystycznego EDMUNDA LOVE -- NADPROGRAM: - Słynni zospół groteskowych saksofonistaw 6 BRAC BROWN oraz fenc m~nalny wirtuoz BERNARD de PACE w swym najnowszym repertuarze. Początek w dni powszednie o godz. S w soboty, niedziele i świe,:a o g. 2-ej. Do akt. Nr. 406, 407, 60, 500, r. OGŁOSZENE. Komornik S\\du Grodzkiego w Lodzi, RAFA!,.5AKK.LAR, zamieszkały w Lodzi przy ulicy Ka rola Nr. 30, na zasadzie art. ()30 U. P. C. e;;asza, że w dniu 29 sierpnia 930 roku od godz. lo ej rano w Lodzi przy ulicy Kowieńskiej Nr. 9, odbędzie ' się sprzedaż Z przetargu publicznego ru domości, należących do Wojciecha Grzelaka i skład u jących się z samochodu, oszacowanego na sumę z łotych 3,OOO..Łódź, dnia sierpnia 930 r. Komornik: RAF.AL SAK.KLAR!. Do akł Nr r. u GL O SZENE. Komornik Sądu Powiatowego. rew. egzekucyj. nego pow. łódzkiego w Lodzi POTR PL CHOWSK, Narutowicza 24 na zasadzie art U. P. C. ogłasza, że w dniu 23 sierpnia 930 roku od godz. 0 rano w gm. 'Radogoszcz ul. Skorupki, odbędzie się sprzedaż z prze\argu publicznego ru chomości, należących do Hugona Strobacha i skla dających się z samochodu, oszacowanego na sumę zł.,000. Łódź, dnia 28 lipca 930 r. Komornik POTR PLCHOWSK Dziś i dni następnych! Najpotężniejsze arcydzieło, wytwórni "Ufa" 930 v. ge?jaln~ Ofl MAV" J!A rezyseria "'9 ~ ASFALT Nadzwyczajny dramat salonowo-sensa cyjny na tle miłości policjanta i złodzitijki MĘDZYNARODOWA OBSADA: Europy Betty Ama;.in, g~iazda Adalbert Schlettow, Gusta'v' Frohlich, Albert Steiurlick." Początek seansów o gotf;i p. p., w soboty i niedłiele o godz. 2,ej p. p. Mf ejsca na sean!le 50 gr i ] zł weczorov;e po W razie pogody KNO W OGRODZE! KNO-TEATR 20 ~ LUN ~~~~~~llh!lilłil~~~l llil~ Dziś i dni następnych Podwójny program śmiechu, zawiera jącego 2 arcydzieła filmowe: ===:. ==:::: Pikantna, figlarna, zalotna, kuszl\ca MARY PREVOST uczy wszystkich jak zdobywać i kochać ni;:leiy męjc~yzli w szampańsk. fanie fflł.osc w EXPRESSE Przysrody miłosne, rozgrywające się na terenie pociągu miljarderów. -= li. ==== Ulubiony,. żywiołowy, rasowy ROD LA ROQUE oraz JEANETTE LOFF i LOU~ WOHLHEM w najwehlszym, erotycznym filmie HUL TAJ" W si:aniała ilustracja muzycz. orkiestry symfon. pod dyrekcją Leona Kantora. Ceny miejsc najniższe: od zł. cfg, 2 zł. Na pierwszy seaos wazyatlcie miejsca po zł., w sob. i niedz. od ll do 3 ej p<> po!., 5 gw, i zł. DZWĘKOWY KNO-TEATR MMOZA Po gruntownem odnowieniu ul. Kilińskiego 78 Dziś i dni następnych Pieśniarz W roli głównej: a yza o MAURCE CHEVALER Stuprocentowy film dźwiękowo-mówiony i śpiewany. Następny Ceny miejsc nie podwyższone.,,pieśń ł,,. " zyw0 ow. i Louis W clheim. Dziś i dni następnych Doskonały podwójny program! obraz: Niebieska myszka Sensacyjna eksplozja śmiechu! W alka dowcipów i humoru! W roli głównej ł Jenny Jugo, Hary Halm i Albert Paulig li obraz: Kobieta i pajac Potężny dramat erotyczny w 0 aktach W roli głównej: rewelacyjna tancerka hiszpańska Conchito Montenegro Uwaga! Ceiiy m.~ejsc znacznie zni~ o:ne J Na wieczor. sean3e miejqca po Zł..- i Zł..50 Doskonała ilustr. muzyczna pod kier. M. Lidauera. PocL. seans. o g. 4,30 pp w soli. i uiedz. o godz.,30. Na pierw :,zy seans wszystkie miejsca po SO gr. mm~b:r!me~~~~a. mm s r.:j EJ El m GJ:m l!l l!l.el l! m E 3 KNO 8 ~,tsłoń CE" ~ lej Napiórkowskiego 28 ~ f'.!'.-:. D zis d m naa t ępnyc h'. l!l (3 GJ NA OTWARCE SEZONU najlepsza m kreacja genjalnego artysty 8 ~ NTRYGANT ~ l!j (THE PATROT) EJ ~ W rolaeh głownych: mistrzowskie ~ L:. gwiazdy ekranu :. r.:j EML JANNNGS, Lewis El [Ej Stone i Florence Vidor 8 l!j Następny program: UŚMECH LOSU l!j E] z Jadwigą Smosarską.!] GJ Orkiestra znacznie powięk s zona. S 8 Ceny miejsc: Uczn. 30 gr., li m. SO gr.!] r: li m. 7S gr., m. z ł. rq ~ Pocz. w dni powsz. o godz. S-ej, 7-ej Y 8 i 9-ej, w sobotę o godz. 3:ej, w nie- l! l! dzi lę i święta o godz. l-e po poł. 3 maarnsmss:~~mrororos

10 Str. 8 HASLO" z dnia 20 sierpnia 930 ro"ktt. Nr f' Teatr świełidy DZiś PREMJERA! PRZEDWOŚNE Zeromskiego Dojazd tramwajami 5, 6, 8, '?, 6, do rogu Kopernika i Zeromskiego Począt~k s,ea;s. o godz. 4 pp., w niedziele i świ'lta o 2 pp. Ostatni g. 0 w. Ceny miejsc: 50, 75 gr. i zł. Bilety ulgowe ważne. 'Oo akt. Nr r. Do akt. Nr r. O GL O SZENE. OGŁOSZENE_ Komornik 8,ldu Powiatowego rew. egzekucyj Komornik 0 rewiru Sędu Powiatowego w Łodzi, Cgo pow. tódzfi.ego w Lodzi, POTR PL CHOW. STANSLA W STOPCZYŃSK, zam. w Lodzi przy SK Narutowicza Nr. 24, na za~adzie art. 030 U. P. ul. -go Listopada Nr. 5, na zasadzie art. 030 U. C. ogłasza, :i& w dniu 25 sierpnia 930 roku ctd soda:. P. C. ogłasza, że w dniu 2 września 930 roku od 0-ej rano w Rcaogoszczu ul. Obywatelska L. 0, godz. 0 rano w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 87, ed~dzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru odbę'dzie się sprzeda~ z przetargu publicznego ruehomości, nnleźfłcych do Roberta Rochlitza i skła chomości, należących do Jana Koksa i składających dających si\) z mebli, ol!zacowanych na eumę zło. się z mebli, koni, wozów i iłli'.lych przedmiotów, o- tych 540. szacowanych, na sumę zł. 0,550. Łódź, dnia!) sierpnia 9,0 r. Łódź, dnia 6 sierpnia 930 r. Komornik: POTR PLCHOWSK. Komornik: STANSŁAW STOPCZYŃSK. Oo akt. Nr. 65-9'30 r. O Gł, O SZENE. Kontl)rni); 0.re'll.ru Sądu Powiatowego w Lodzi, STANSŁAW STOPCZYŃSK, zam. w Lodzi przy ul. ll go Listopada Nr. 5, na zasadzie art. 030 U. P. C. o.głasza, że w dniu 2 "września 930 roku od godz. 0-ej rimo w Lodzi przy ul. Rajtera Nr. 3, odbędzie się eprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, naleiiąeych do Firmy: D. Frenkel" i M<ladających się z 00 to..zinów reform damskich, O &eacowanych na sumę ił. 2,200. Lód~, dnia 4 sierpnia }930 r. Komomik: STANSŁAW STOPCZYŃSKJ. Do akt. Nr r., OGLOSZENE. Komornik Sędu Powiatowego. rew. egzekucyj. nego pow. łódzkiego w Lodzi POTR PL CHOWSK, Narutowicza 24 na zasadzie art. 030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 4 września 930 rnku od godz. 0-ej rano w Gm. Bruss wieś St Rokicie, odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należących do Zakładów Przemysł. CP. gielnie Parowe i Młyn i składających się z 00,000 ty sięcy cegły, oszacowanej na sumę zł. 4,000. Łódź, dnia 2 sierpnia 930 r. Komornik POTR PLCHOWSK Teatr. literqartystyczny CHOCHLK" Kierł'}Wnik artyst.-liieracki JERZY DARSK ul. Sieakiewicza. 40. Dziś codziennie p:remjera nowej rewji P t.: Ps st ' pssł, OSTROfNE! o Udział bi~rą: Nowozaangażowana artystk~ scen warszawskich rena Grzybowska, Tamara Gorłówna (ar~. charakt.-dramatyczna) oraz cały zespół teatralny CHOCHLKA" p. p. Zukowska, Suwalska, Niksarski, Darski, Boruński, Szyndler, Popławski. W program.ie m. in.: Mar:uszka, Wańka i Kot", Bo trzeba mieć tio minimum", Boston Geh", Kochanka apasza'' i wiele innych. Reżyser a Jerzy Dar:;,ki. Conferencier: M. Popławski. Dekoracje: art.-mal. W. Nowakowski. Codziennie 2 przedstawienia o godz i 9.30 wieczorem Kasa teatru sprzedaje bilety od godz. 6-ej p. p. bez przerwy. DOKTOR Med.,,.. WOŁKOWYSK Cegielniana 25 tel.26ft87 powrócił Sptilcjalfi:sta cher6b skórnych i wen2ryc:i:nych 65 LECZENE ŚWATŁEM djatermją (lamoą kwarcową). Badanie krwi i wydzielin. Przyjmuje od godz. 8-2, i 6-9 pp. w niedziele i święta 9..- Dla pań od 6-7 eddzielna poczeka-nia PeLANGBARD - GMNAZJUM MĘSKE W spaniały dręmat małżeński. Każda żona powinna wychować sobie męża. Tak uczy rewelacyjny Eilm pod tytułem: SŁODYCZ GRZECHU m. ks. GN~ SKORUPK utrzymywane przez Tow. Oświata" w Łodd Motto: Wesoły wieczór w KLUBE EGZOTYCZ NYM". Zdradzi! czy nie zdradził. Nauka mj!żów i szkoła żon. W rolach głównych: pikantna J U N E C O L L Y E R i znakomity C O N R A D NA G E L Orkiestra symfoniczna pod dyy. p. A. Czudnowskiego. Do akt. Nr r. po akt. Nr r. OGŁOSZENE. OGŁOSZENE. Komornik 0 rewiru Sędu Powiatowego w Lodzi, Komornik 0 rewiru Sądu Powiatowego w Lodzi STANSŁAW STOPCZYŃSKJ, zam. w Lodzi przy STANSŁAW STOPCZYŃSKJ, zam. w Łodzi pa.~ ul. -go Listopada Nr. 5, na zasadzie art. 030 U. ul. ll go Listopada Nr. 5, na zasadzie art. nao ll P. C. ogłasza, że w dniu 9 września 930 roku od P. C. ogłasza, że w dniu 5 wrze&nia 930 roku od godz. lo ej rano w Lodzi przy ul. Mickiewicza Nr. 2, godz. 0-ej rano w Lodzi przy ul. Zgierskiej Nr. 4. odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru- odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego lll. -chomości, noleż~cych do Ryszarda Sznega i składa- chomości, należqcych do Jana Hutnika i składajł( jących się ~ mebli, oszacowanych na sumę zło. cych się z kasy sklepowej i maszyn cuki!lrniczycb tycb,470. oszacowanych na sumę zł Lódź, dnia sierpnia 930 r. Lódź, dnia 8 sierpnia 930 r. Komornik: STANSŁAW STOPCZY~SKJ. Komornik: STANSŁAW STOPClYŃSK)j Do da. Nr r. OGŁOSZENE. Komornik 0 rewiru Sędu Powiatowego w Lodzi, STANSŁAW STOP C ZYŃSKJ, zam. w Lodzi przy ul. -go Listopada Nr. 5, na zasadzie- art. 030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 6 września 930 roku od godz. 0-ej rano w Lodzi przy ul. Zgierskiej Nr. 42, odbędzie s~ę sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należących do firmy: M. Klein" i skła. dających się z mebli, oszacowanych na sumę zł Łódź, dqia 3 sie~pnia 930 r. Komornik: STANSŁAW STOPCZYŃSKJ. İ Nr. sprawy Z. 39/29 Ac. 308/30. Sek. Wydz. J Do akt. Nr r. OGŁOSZENE, Komornik 0 rewiru ~du Powiatowego w Lodzi,\ STANSŁAW STOPCZYNSKJ, zam. w Lodzi Pf'Z~ ul. -go Listopada Nr. 5, na zasadzie art UJ P. C. ogłasza, że w dniu 2 września 930 roku od! godz. lo ej rano w Łodzi przy ul. Karwińskiej' Nr. 3,J odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ro-< chomości, należących do zraela Korzeca i składajqcych się z mebli, konia, wozów i innydi ;::d: miotów, oszacowanych na sumę zł. 2,797, Łódź, dnia 7 sierpnia 930 r. Komarnik: ST LNSLA W STOPCZY.NSK.; WYROK W MENU RZECZYPOSPOLTEJ POLSKEJ Odpis. Obecni: Przewodnicz\lCY Sędzia S. Bome, T. Kucharski, Sędsiowie: T. Wi.&znicki, Sekretarz apł. Gutkowski 28 stycznia 930 roku Sl!d Apelacyjny w Warszawie na posiedzeniu publicznem dnia 6 czel' wca 930 r. rozpoznawał sprawę odroczenia wypłat firmie Chana-Raj:da Epstein" skład antec.zny :w Lo. dzi na skutek skargi apelacyjne/ firmy od wyroku Sl,ldu Okręgowego w Łodzi z dn. postanowił: wyro'k Sądu Okręgowego w Loda:i z dnia 8 stycznia 930 roku uchylić i udzielić firmie Chana-Rajzla Epstein" skład apteczny odroczenia wypłat na okres trzech miesięcy od dnia dzisiejszego. Akta sprawy m:tychmiast przesłać do Sędu Okręgowego w Łodzi, któremu zlecić wykonanie przepisów art. ll i 3 powyższego Rozporzl,ldzenia co d-0 ogłoszeń zamianowania nadzorcy sądowego i wyznaczenia sędziego komisarza. Na oryginale właściwe podpis;.. Za zgodność Sekretarz A. Bińkowski. Sąd Okręgowego w w Lodzi po rozpoznaniu w dniu lipca, 930 r. na posiedzeniu publicznem &pra wy niniejszej p o s t a n o w i ł : wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6-go czerwca 930 r. ogłosić w Monitorze Polskim" i pismach,,ha-sło Łódzkie i Głos Poranny", oraz wywiesić w gmachu Sądu Okręgowego i na drzwiach przedsiębiorstwa firmy Chana Rajzla Epstein". Pobrać od tejże firmy zł. 200 tytułem zaliczki na koszty ogłoszeń. Mianować Sędzią Komisarzem Sęaziego Handlowego Stanislawe Hamburga, nadzorcami 6,ldowymi L!'ona Pachuckiego, ul. Zielona 20 i Hugo Giiula, ul. Wólczafaka 7. Na oryginale właściwe podpisy. Za zgodność Sekretarz A. Bińkowski. li &MW4i&i6W fil,, iillilllll"'f*mb'kllll!liliildllillrll. llllm:med.lmlm&lmmlm'i'li!w EDWARD,, ~!. ks. Skorupki 3, tel. 02~98 Specjalista Egzaminy wst~pne rozpoczną si~ w po~iedziałek, dnia września chorób skórnych i wenerycznych r. b. o godz. 9-ej rano. Leczenie diatermją. Elektroterapja. Podania przyjmuje kancelarja szkolna w dni powszednie od godz. 9-ei do 4-ej. _ ul. Południowa 28 Przy szkole czynne.są klasy przygotowawcze A. B. i C.. Tel Do klasy A. przyjmowilne są dzieci bez umiejętności czytania Od 8- rano i 6-9 wiecz. i pis ~ nia. w niedzielę od 9- pp. 53 D!'. med. 66 l:"oczątek lelcc;yj dnia 3 września o g-odz. 9-ej rauo. DYREKTOR (-)WACŁAW DAV!SON. Dla nieza.mo:inyeh ceny lecznic. _--~~~ =_ mm~~-~. ~wee-do'-to'r 4 aw Do akt. Ni r. p KLNGER K powrócił Komornik l~ ~e!ir~ ~ll~uep~w!a!~ego w Łodzi, "-wadzka 0, teł _- STANSŁAW STOPCZYŃSK, zam. w Lodzi przy =-,,.:- ~ ul. ll go Listopada Nr. 5, na zasadzie art. 030 U.,.. P. C. ogłasza, że w dniu 2 września 930 roku od godz. 0-ej rano w Lod;d przy ul. Borysza Nr. 29, Poralłnia Wenerologiczna Lekarzy Specjalistów ul Zawadzka Nr. l Czynna od 8 rano do 9 wiecz. w niedziele i świ~ta 9-2 pp o<i - 2 i 2-3 pp. przyjn!uj a kobieta lekarz leczenie chorób wenerycznych moczopłciowych i skórnych ' i3adanie lawi i wydzielin nc syf.ilis i tryper Kionsultacje z neurologiem i urologiem Gabinet SWiatło Lec7niczy Kosmetyka lekaraka İ -. na llllllllllllllli D l HELLElł RE CHER Choroby skórne i wener. ul. Nawrot 2. Tel Reklama Chon>hy waneryczne, skórne i włosów - odbędzie się sprzedaż ~ przetargu publicznego ru- =--- And!'zeja 2, tel chomości, należqcych do Firmy: Wolf Gutgold i ~ f Leczenie lampą kwarcową, analizy krwi S-ka Boryszowska Apretura i Drukarnia" i składaj ~- ~~,-_ --- ło pot~aa.., i wydziciin. Przyjmuje codziennie od cych si~ z maszyny - rozciągaczki dwupiętrow ej ~O 9- i od 6-8 w. w uiedzielll. i świę,ta i maszyny - magiel, pięciowalcowej, oszacowanych od 0-2. Odd:;:;ielna poczekalnia dla sumę zł. 7,400. pań.-od -2 w Leczn. (Piotrkowska 62) Łódź, dnia 4 sierpnia 930 r. Komornik: STANSŁAW STOPCZYŃSK. &lłlllllllflljblł llllitbllbirllillt Dr. med. F!rii.na J. SADOKERSK Fell F t '' stomatolog tt l!d! O O.. ~SZEWCY. Skóry-Hurt i Detęil (specjalność: detaliczna sprzedaż zelówek trwałych na wodę) w 597 Do 0 r. i 4-;-8 w. Dla pań specjalne godz. 4-5 po poł., w niedz. od -2 pp.,-- ---'\ Dla niezamożnych ceny lecznic. 58 Ogłoszenia drobne 4"'Ull'lml\Sllll!BB-llllRl!l'Jl!!!ll!m *f HA.LO! Hallo! Dzwoń teł Pogoto9ie krawieckie. Kiersza" Zeromskiego 7, sklep narozny. Morrentalnie odświeża garnitur ra zł. 3.-, su.knię za zł. 2.8\J, palto za zł. 3.-, łączm'l z odebrar.~ i odesłaniem. Expressem pierze, farbuje, przerabia, nicuje, sztucznie ceruje. Farbujemy i pierzemy futra sposobem lipskim. 525 Detektory od zł kor.iplet z antecą i słucnawką od zł. 26 Radioaparaty i CZll.Ści uradjola" ul. :Ptotrkowsha 88, w podwon:u, tel Dwa pokoje z kuchnią na l pi'lcrze w ce!ltrum mia. sta odstąpill.. Oferty pod Okazja" do administracji Hasła" Po~rzebna bufei:~wa któ:a zaj?ie się a-ospodarst wem kuchmą. Wiadomość ul. Sienkie wicza 34 skład wę,dlin. po!eca: chirurgja szczęk, jamy Przepraszam p. Kowalskiego S łk ustnej i plastyka S Edwarda, że fałszywe oskarżenie. po a ZeWCOW regulacja z~bciw Qdti&łełna poczekelnia dla kobiet rentgenodiagnostyka jakoby miał przywłaszczyć aparat Piotrkowska 79 Poi:r~ebni chłopcy do zdjęć filmowych. 68 :.<n do sprzed~zy gazet na tygadniówkę, J5t>9 PORADA 3 zł. Piqtrkowsk~.64 Tel Redaktor na~zein.)_'.; Stanisław WalaVv~ Wydawca: Prasowa Spółka Wydawrucza Sp. z o.~ Redaktor ode_ow.: ' Adam żuc.zkiewie&. \. Odbito _ ~ ~ni ul.. _ P~~k.ol".ika_ lit., mm, El'lllliB ml!'ml lrłl n, H!.BBE rm. -50_6_"=:":.::=t::e:J.:==.~=u=3=8====~z~g~la:_sz::'.ac'_.:.:s:.ę:_d_::o:a!d~m~in'..'.:is~tr:. ac-ji_w_g_od_!.'.;zi!bl l!illl'llll Hll~Hi.'!ill mmmliizbililjil ~ _ nach od 4 po południu. gr