Dyplomowanie i praktyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyplomowanie i praktyka"

Transkrypt

1 Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn Studia pierwszego stopnia - inżynierskie Studia niestacjonarne Praktyczny A - Informacje ogólne P R O G R A M G R U P Y P R Z E D M I O T Ó W / M O D U Ł U Dyplomowanie i praktyka Seminarium dyplomowe 1. Nazwy przedmiotów Praktyka zawodowa Praca dyplomowa Egzamin dyplomowy 2. Punkty ECTS Rodzaj przedmiotów Obowiązkowy 4. Język przedmiotów Polski 5. Rok studiów III, IV 6. Imię i nazwisko koordynatora grupy przedmiotów Prof. zw. dr hab. inż. Leon Kukiełka B Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze Semestr 5 Seminarium 18 Semestr 5 Praktyka zawodowa Semestr 6 Seminarium 18 Semestr 7 Praktyka zawodowa Semestr 7 Seminarium 18 Semestr 7 Semestr 7 Praca dyplomowa Egzamin dyplomowy Liczba godzin ogółem =524 C - Wymagania wstępne Wybór tematu pracy dyplomowej. Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów. D - Cele kształcenia CW1 CW2 Wiedza Przekazanie wiedzy technicznej stosowanej przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z szeroko pojętą mechanika i budową maszyn, procesami projektowania i konstruowania systemów informatycznych, maszyn, procesów z udziałem metod symulacji komputerowej, jak i w rzeczywistym środowisku Przekazanie wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego niezbędnej do rozumienia i tworzenia uwarunkowań działalności inżynierskiej

2 CU1 CU2 CU3 CK1 CK2 Umiejętności Wyrobienie umiejętności w zakresie w zakresie doskonalenia wiedzy, pozyskiwania i jej integracji, opracowywania dokumentacji, prezentowania ich i podnoszenia kompetencji zawodowych Wyrobienie umiejętności projektowania maszyn, realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, doboru materiałów inżynierskich Nabycie umiejętności pracy w zespole i zarządzania pracami w zespole, w szczególności w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi, wyciągania wniosków, opisu sprzętu dostrzegając kryteria użytkowe, prawne i ekonomiczne, konfigurowania urządzeń komunikacyjnych w sieciach teleinformatycznych, oraz rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich. Kompetencje społeczne Przygotowanie do uczenia się przez całe życie, co sprzyja podnoszeniu kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w zmieniającej się rzeczywistości, podjęcia pracy związanej z projektowani, realizacją procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn. Uświadomienie ważności i rozumienia społecznych skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, współdziałanie w grupie i przyjmowanie odpowiedzialności za wspólne realizacje, kreatywność i przedsiębiorczość oraz potrzebę przekazywania informacji odnośnie osiągnięć technicznych i działania inżyniera. E - Efekty kształcenia dla grupy przedmiotów Efekty kształcenia (E) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K) EW1 EW2 EU1 EU2 EU3 EU4 EK1 Wiedza (EW ) Definiuje kluczowe zagadnienia mechaniki i budowy maszyn, ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z budową, działaniem i eksploatacją maszyn, procesów i urządzeń Definiuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, objaśnia zasoby informacji patentowej Umiejętności (EU ) Wykorzystuje informacje z literatury i innych źródeł, także w językach obcych, integruje uzyskane informacje, formułuje i uzasadnia opinie oraz interpretuje i wyciąga właściwe wnioski w ramach poznanych metod i modeli matematycznych, a także symulacji komputerowych w celu analizy, projektowania i oceny utworzonych urządzeń, aplikacji Pracuje indywidualnie i w zespole, opracowuje harmonogram prac umożliwiający dotrzymanie założonego terminu złożenia pracy, opracowuje dokumentację realizacji zadania inżynierskiego i przygotowuje prezentację zawierającą omówienie wyników realizacji zadania inżynierskiego przy wykorzystaniu metod i narzędzi służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich typowych dla wybranego zadania Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymując prawidłowo urządzenia i systemy informatyczne Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską korzystając z norm i standardów związanych z rozwiązywaniem zadań inżynierskich Kompetencje społeczne (EK ) Dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia, identyfikując i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera Kierunkowy efekt kształcenia K_W05 K_W15 K_W17 K_U01 K_U07 K_U12 K_U02 K_U03 K_U04 K_U23 K_U22 K_U23 K_U25 K_U26 K_K01 K_K05

3 EK2 EK3 Współdziała i pracuje w grupie w sposób kreatywny i przedsiębiorczy podczas realizacji określonego przez siebie lub innych zadania Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, roli społecznej, potrzeby formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej F Warunki realizacji i zaliczenia grupy przedmiotów K_K03 K_K04 K_K06 K_K02 K_K07 Efekty kształcenia oraz treści programowe, formy zajęć oraz narzędzia dydaktyczne, oceniania i obciążenie pracy studenta, założone dla realizacji efektów kształcenia dla danego modułu, zostały zaprezentowane szczegółowo w sylabusach przedmiotów: Seminarium dyplomowe 5, 6, 7 - semestr Praktyka zawodowa II, III rok studiów Praca dyplomowa 7 semestr Egzamin dyplomowy - 7 semestr wchodzących w skład tego modułu i realizujących jego założenia. G Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Prof. zw. dr hab. inż. Leon Kukiełka Dane kontaktowe ( , telefon) kom Podpis

4 Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) E.1 A - Informacje ogólne P R O G R A M P R Z E D M I O T U 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 4. Język przedmiotu polski 5. Rok studiów III, IV 6. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia prof. zw. dr hab. inż. Leon Kukiełka B Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze Semestr 5 Inne: 18; Semestr 6 Inne: 18; Semestr 7 Inne:18; Liczba godzin ogółem 54 C - Wymagania wstępne Wybór tematu pracy dyplomowej. Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów. D - Cele kształcenia CW1 CW2 CW3 CU1 CU2 Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn I stopnia Studia niestacjonarne praktyczny Wiedza Przekazanie wiedzy technicznej stosowanej przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z szeroko pojętą mechaniką i budową maszyn, procesami projektowania i konstruowania systemów informatycznych, maszyn, procesów z udziałem metod symulacji komputerowej, jak i w rzeczywistym środowisku. Przekazanie wiedzy ogólnej dotyczącej standardów i norm technicznych dotyczących zagadnień odnoszących się do mechaniki i budowy maszyn. Przekazanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego niezbędnej dla rozumienia i tworzenia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej dla rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości i działalności gospodarczej. Umiejętności Wyrobienie umiejętności w zakresie doskonalenia wiedzy, pozyskiwania i integrowanie informacji z literatury, baz danych i innych źródeł, opracowywania dokumentacji, prezentowania ich i podnoszenia kompetencji zawodowych.. Wyrobienie umiejętności projektowania maszyn, realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, doboru materiałów inżynierskich.

5 CU3 CK1 CK2 Wyrobienie umiejętności zarządzania pracami w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi, wyciągania wniosków, opisu sprzętu dostrzegając kryteria użytkowe, prawne i ekonomiczne, konfigurowania urządzeń komunikacyjnych w sieciach teleinformatycznych, oraz rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich. Kompetencje społeczne Przygotowanie do uczenia się przez całe życie, podnoszenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w zmieniającej się rzeczywistości, podjęcia pracy związanej z projektowani, realizacją procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn. Uświadomienie ważności i rozumienia społecznych skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, współdziałanie w grupie i przyjmowanie odpowiedzialności za wspólne realizacje, kreatywność i przedsiębiorczość oraz potrzebę przekazywania informacji odnośnie osiągnięć technicznych i działania inżyniera. E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe EPW1 EPW2 EPW3 EPU1 EPU2 EPU3 EPK1 EPK2 EPK3 Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K) Wiedza (EPW ) Ma podstawową wiedzę z zakresu wytrzymałości materiałów, konstrukcji i eksploatacji maszyn, mechaniki technicznej cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z mechaniką i budową maszyn. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Umiejętności (EPU ) Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie mechaniki i budowy maszyn; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Potrafi zaprojektować proces, bazę danych, aplikację internetową lub system informatyczny, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi. Potrafi obliczać i modelować procesy stosowane w projektowaniu, konstruowaniu i obliczaniu elementów maszyn i urządzeń. Kompetencje społeczne (EPK ) Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie dalsze kształcenie na studiach II stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, szczególnie ważne w obszarze nauk technicznych, ze zmieniającymi się szybko technologiami, podnosząc w ten sposób kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania. Kierunkowy efekt kształcenia K_W06 K_W14 K_W17 K_U01 K_U15 K_U16 K_K01 K_K02 K_K03

6 F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć Lp. Treści projektów Liczba godzin V semestr P1 Podstawowe reguły dotyczące pisania prac dyplomowych. 3 P2 Badanie literatury przedmiotu, prezentacje z badań literaturowych. 3 P3 Opracowanie wniosków z badań literaturowych. 3 P4 P5 Opracowanie tematów i zdefiniowanie zadania inżynierskiego, oraz harmonogramu czynności pracy dyplomowej. Propozycje własnych rozwiązań, wybór najlepszego rozwiązania. Obliczenia kinematyczne, wytrzymałościowe. P6 Realizacja poszczególnych etapów zadania inżynierskiego. 3 VI semestr 3 3 Razem V semestr 18 P1 Planowanie eksperymentów dla potrzeb zadania inżynierskiego. 3 P2 Opracowanie wyników eksperymentu dla potrzeb zadania inżynierskiego. 3 P3 Modelowanie procesów i systemów dla potrzeb zadania inżynierskiego. 3 P4 Symulacja procesów i systemów. 3 P5 Elementy zadania inżynierskiego. Analiza. Specyfikacja. Projekt. Wdrożenie. Testowanie. 3 P6 Realizacja poszczególnych etapów zadania inżynierskiego. 3 VII semestr Razem VI semestr 18 P1 Optymalizacja procesów i systemów. 3 P2 Elementy zadania inżynierskiego. Analiza. Specyfikacja. Projekt. Wdrożenie. Testowanie. 4 P3 Realizacja poszczególnych etapów zadania inżynierskiego. 4 P4 Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej, pytania egzaminacyjne 3 P5 System Plagiat. 2 P6 Przygotowanie prezentacji pracy dyplomowej 2 Razem VII semestr 18 Razem liczba godzin projektów 54 G Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć Forma zajęć Metody dydaktyczne (wybór z listy) Środki dydaktyczne Projekt M5 Metoda praktyczna M5.5. Metody projektu: 1. Realizacja zadania inżynierskiego w grupie. 2. Doskonalenie metod i technik analizy zadania inżynierskiego. 3. Selekcjonowanie, grupowanie i dobór informacji do realizacji zadania inżynierskiego. 4. Dobór właściwych narzędzi do realizacji zadania inżynierskiego. Projektor, tablica

7 H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć Forma zajęć Projekt Ocena formująca (F) wskazuje studentowi na potrzebę uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi, stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy) F2 obserwacja/aktywność (ocena aktywności podczas zajęć i jako pracy własnej). F3 praca pisemna (dokumentacja projektu, pisemna analiza problemu w ramach pracy dyplomowej.). F4 wystąpienie (prezentacja multimedialna zrealizowanych zadań.). Ocena podsumowująca (P) podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia (wybór z listy) P3 ocena podsumowująca powstała na podstawie ocen formujących, uzyskanych w semestrze. P5 wystąpienie/rozmowa (prezentacja, omówienie pracy dyplomowej). H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić x ) Efekty przedmiotowe Projekt F2 F3 F4 P3 P5 EPW1 EPW2 EPW3 EPU1 EPU2 EPU3 EPK1 EPK2 EPK3 I Kryteria oceniania Przedmiotowy efekt kształcenia (EP..) Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie Ocena Dostateczny dobry bardzo dobry dostateczny plus dobry plus 5 3/3,5 4/4,5 EPW1 Zna wybrane terminy niezbędne do planowania eksperymentu i analizy wyników badań oraz dodatkowo zna wybrane wymagane istotne metody, techniki i programy stosowane przy modelowaniu procesów i systemów. EPW2 EPW3 Zna wybrane metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z mechaniką i budową maszyn. Zna i rozumie wybrane pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Zna większość wymaganych terminów niezbędnych do planowania eksperymentu i analizy wyników badań oraz dodatkowo zna większość wymaganych istotnych metod, technik i programów stosowanych przy modelowaniu procesów i systemów. Zna większość metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z mechaniką i budową maszyn. Zna i rozumie większość pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Zna wszystkie wymagane terminy niezbędne do planowania eksperymentu i analizy wyników badań oraz dodatkowo zna wszystkie wymagane istotne metody, techniki i programy stosowane przy modelowaniu procesów i systemów. Zna wszystkie wymagane metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z mechaniką i budową maszyn. Zna i rozumie wszystkie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.

8 EPU1 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym w zakresie mechaniki i budowy maszyn ale nie potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. EPU2 Realizuje powierzone zadanie popełniając nieznaczne błędy. EPU3 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji procesów, urządzeń i systemów ale rezultat jego pracy posiada nieznaczne błędy. EPK1 Rozumie, ale nie zna skutków uczenia się przez całe życie. EPK2 Rozwiązując postawiony problem ma świadomość etycznych, naukowych i społecznych konsekwencji proponowanych rozwiązań, ale nie odnosi się do nich w realizowanym zadaniu. EPK3 Realizuje (również w grupie) powierzone zadania. J Forma zaliczenia przedmiotu Zaliczenie z oceną. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym w zakresie mechaniki i budowy maszyn oraz tylko częściowo potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Realizuje powierzone zadanie popełniając minimalne błędy, które nie wpływają na rezultat jego pracy. Poprawnie korzysta z metod i narzędzi komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji procesów, urządzeń i systemów. Rozumie i zna skutki uczenia się przez całe życie. Rozwiązując postawiony problem ma świadomość etycznych, naukowych i społecznych konsekwencji proponowanych rozwiązań oraz odnosi się do nich. Realizując (również w grupie) powierzone zadania wykazuje się samodzielnością w poszukiwaniu rozwiązań. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym w zakresie mechaniki i budowy maszyn oraz potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Realizuje powierzone zadanie bezbłędnie. Korzysta z niestandardowych metod i narzędzi komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji procesów, urządzeń i systemów. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz skutki, szczególnie ważne w obszarze nauk technicznych, ze zmieniającymi się szybko technologiami. Rozwiązując postawiony problem ma świadomość etycznych, naukowych i społecznych konsekwencji proponowanych rozwiązań oraz odnosi się do nich integrując kompleksowo wszystkie uwarunkowania. Realizując (również w grupie) powierzone zadania w pełni samodzielnie poszukuje rozwiązań. K Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: 1. Bibliografia odpowiednia do tematyki pracy dyplomowej. 2. Źródła internetowe. 3. Instrukcje i noty producentów sprzętu i oprogramowania. 4. Pytania na egzamin dyplomowy strona Wydziału Technicznego. 5. Wzorzec pracy dyplomowej strona Wydziału Technicznego. Literatura zalecana / fakultatywna: 1. J. Biernat, Profesjonalne przygotowanie publikacji, Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskie Wrocław K. S. Berezowski, Profesjonalne przygotowanie dokumentów technicznych i naukowych, Politechnika Wrocławska, Wrocław Z. Knecht, Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych: poradnik jak się uczyć, jak pisać pracę dyplomową, Wyższa Szkoła Zarządzania EDYKACJA, Wrocław, 1999.

9 4. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Wyd. 2 popr., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 1996, 5. T. Rawa, Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych, Akademia Rolniczo- Techniczna w Olsztynie, Olsztyn, A. Pabian, W. Gworys, Pisanie i redagowanie prac dyplomowych: poradnik dla studentów, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, K. Wójcik, Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich, magisterskich, doktorskich, Wyd. 5 zm., Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa, W. Murzyn, Prezentacje - wystąpienia publiczne. 6. M. Michna, Przygotowanie prezentacji technicznej. 9. Strony internetowe L Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Liczba godzin na realizację Godziny zajęć z nauczycielem 54 Konsultacje 16 Czytanie literatury 30 Przygotowanie prezentacji 20 Przygotowanie do egzaminu 30 Suma godzin: 150 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ): 6 Ł Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Prof. zw. dr hab. inż. Leon Kukiełka Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) kom Podpis

10 Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) E.2 A - Informacje ogólne P R O G R A M P R Z E D M I O T U 1. Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa 2. Punkty ECTS 2 3. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 4. Język przedmiotu polski 5. Rok studiów IV 6. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia prof. zw. dr hab. inż. Leon Kukiełka B Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze Liczba godzin ogółem C - Wymagania wstępne Optymalna dla zrealizowania pracy dyplomowej Wybór tematu pracy dyplomowej. Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów. D - Cele kształcenia CW1 CW2 CW3 CU1 CU2 CU2 Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn I stopnia Studia niestacjonarne praktyczny Wiedza Przekazanie wiedzy technicznej stosowanej przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z szeroko pojętą mechanika i budową maszyn, procesami projektowania i konstruowania systemów informatycznych, maszyn, procesów z udziałem metod symulacji komputerowej, jak i w rzeczywistym środowisku. Przekazanie wiedzy ogólnej dotyczącej standardów i norm technicznych dotyczących zagadnień odnoszących się do mechaniki i budowy maszyn. Przekazanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego niezbędnej dla rozumienia i tworzenia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej dla rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości i działalności gospodarczej. Umiejętności Wyrobienie umiejętności w zakresie doskonalenia wiedzy, pozyskiwania i integrowanie informacji z literatury, baz danych i innych źródeł, opracowywania dokumentacji, prezentowania ich i podnoszenia kompetencji zawodowych.. Wyrobienie umiejętności projektowania maszyn, realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, doboru materiałów inżynierskich. Wyrobienie umiejętności zarządzania pracami w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi, wyciągania wniosków, opisu sprzętu dostrzegając kryteria użytkowe, prawne i ekonomiczne, konfigurowania urządzeń komunikacyjnych w sieciach teleinformatycznych, oraz rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich.

11 CK1 CK2 Kompetencje społeczne Przygotowanie do uczenia się przez całe życie, podnoszenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w zmieniającej się rzeczywistości, podjęcia pracy związanej z projektowani, realizacją procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn. Uświadomienie ważności i rozumienia społecznych skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, współdziałanie w grupie i przyjmowanie odpowiedzialności za wspólne realizacje, kreatywność i przedsiębiorczość oraz potrzebę przekazywania informacji odnośnie osiągnięć technicznych i działania inżyniera. E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe EPW1 EPW2 EPW3 EPU1 EPU2 EPU3 EPK1 EPK2 Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K) Wiedza (EPW ) Ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń. Ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z budową, działaniem i eksploatacją maszyn, urządzeń i procesów. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Umiejętności (EPU ) Wykorzystuje informacje z literatury i innych źródeł, także w językach obcych, integruje uzyskane informacje, formułuje i uzasadnia opinie oraz interpretuje i wyciąga wnioski w ramach poznanych metod i modeli matematycznych, a także symulacji komputerowych w celu analizy i projektowania maszyn i procesów. Pracuje indywidualnie i w zespole, opracowuje harmonogram prac umożliwiający dotrzymanie założonego terminu złożenia pracy, opracowuje dokumentację realizacji zadania inżynierskiego i przygotowuje prezentację zawierającą omówienie wyników realizacji zadania inżynierskiego przy wykorzystaniu metod i narzędzi służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich typowych dla wybranego zadania. Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie korzystając z norm i standardów związanych z rozwiązywaniem zadań inżynierskich. Kompetencje społeczne (EPK ) Dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia, jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, studiów podyplomowych itp. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy podczas realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć Kierunkowy efekt kształcenia K_W05 K_W15 K_W17 K_U01 K_U07 K_U12 K_U02 K_U03 K_U04 K_U23 K_U26 K_K01 K_K06 Lp. Praca dyplomowa Liczba godzin P1 P2 P3 P4 Sformułowanie zadania inżynierskiego. Realizacja zadania inżynierskiego. Studiowanie literatury/instrukcji potrzebnej do realizacji zadania inżynierskiego. Wykorzystanie różnych źródeł informacji wspomagających proces realizacji zadania inżynierskiego. Razem liczba godzin wykładów Optymalna dla zrealizowania pracy dypl.

12 G Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć Forma zajęć Metody dydaktyczne (wybór z listy) Środki dydaktyczne Projekt Konsultacje, praca własna H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć Forma zajęć Ocena formująca (F) wskazuje studentowi na potrzebę uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi, stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy) Ocena podsumowująca (P) podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia (wybór z listy) Projekt F1: sprawdzian ustny wiedzy, umiejętności P2: egzamin ustny H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić x ) Efekty przedmiotowe Metoda oceny F1 EPW1 EPW2 EPW3 Projekt EPU1 EPU2 EPU3 EPK1 EPK2 I Kryteria oceniania Przedmiotowy efekt kształcenia (EP..) EPW1 EPW2 EPW3 EPU1 Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie Ocena Dostateczny dobry bardzo dobry dostateczny plus dobry plus 5 3/3,5 4/4,5 Zna wybrane zagadnienia z wymaganej wiedzy ogólnej obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń. Zna wybrane zagadnienia w zakresie standardów i norm technicznych związanych z budową, działaniem i eksploatacją maszyn, urządzeń i procesów. Zna i rozumie wybrane pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym w zakresie mechaniki i budowy maszyn ale nie potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. P5 Zna większość wymaganej wiedzy ogólnej obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń. Zna większość zagadnień w zakresie standardów i norm technicznych związanych z budową, działaniem i eksploatacją maszyn, urządzeń i procesów. Zna i rozumie większość pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym w zakresie mechaniki i budowy maszyn oraz tylko częściowo potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Zna wszystkie zagadnienia z wymaganej wiedzy ogólnej obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń. Zna wszystkie wymagane zagadnienia w zakresie standardów i norm technicznych związanych z budową, działaniem i eksploatacją maszyn, urządzeń i procesów. Zna i rozumie wszystkie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym w zakresie mechaniki i budowy maszyn oraz potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

13 EPU2 EPU3 Realizuje (również w grupie) powierzone zadania. Rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie korzystając z norm i standardów związanych z rozwiązywaniem zadań inżynierskich popełniając nieznaczne błędy. Realizując (również w grupie) powierzone zadania wykazuje się samodzielnością w poszukiwaniu rozwiązań. Poprawnie rozwiązuje praktyczne zadania inżynierskie korzystając z norm i standardów związanych z rozwiązywaniem zadań inżynierskich. Realizując (również w grupie) powierzone zadania w pełni samodzielnie poszukuje rozwiązań. Rozwiązuje poprawnie wszystkie praktyczne zadania inżynierskie korzystając z norm i standardów związanych z rozwiązywaniem zadań inżynierskich. EPK1 EPK2 Rozumie, ale nie zna skutków uczenia się przez całe życie. Rozwiązując postawiony problem ma świadomość etycznych, naukowych i społecznych konsekwencji proponowanych rozwiązań, ale nie odnosi się do nich w realizowanym zadaniu. J Forma zaliczenia przedmiotu Zaliczenie z oceną. Rozumie i zna skutki uczenia się przez całe życie. Rozwiązując postawiony problem ma świadomość etycznych, naukowych i społecznych konsekwencji proponowanych rozwiązań oraz odnosi się do nich. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz skutki, szczególnie ważne w obszarze nauk technicznych, ze zmieniającymi się szybko technologiami. Rozwiązując postawiony problem ma świadomość etycznych, naukowych i społecznych konsekwencji proponowanych rozwiązań oraz odnosi się do nich integrując kompleksowo wszystkie uwarunkowania. K Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: 1. Bibliografia odpowiednia do tematyki pracy dyplomowej. 2. Źródła internetowe. 3. Instrukcje i noty producentów sprzętu i oprogramowania. 4. Wzorzec pracy dyplomowej strona Wydziału Technicznego. 5. Zestaw pytań egzaminacyjnych na stronie Wydziału Technicznego. Literatura zalecana / fakultatywna: 10. J. Biernat, Profesjonalne przygotowanie publikacji, Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławski Wrocław K. S. Berezowski, Profesjonalne przygotowanie dokumentów technicznych i naukowych, Politechnika Wrocławska, Wrocław Z. Knecht, Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych: poradnik jak się uczyć, jak pisać pracę dyplomową, Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA, Wrocław, K. Wójcik, Piszę pracę magisterską: poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych licencjackich, magisterskich, doktorskich, Wyd. 5 zm., Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa, L Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Liczba godzin na realizację Konsultacje z promotorem 10 Praca własna - Przygotowanie pracy dyplomowej Optymalna dla zrealizowania pracy dyplomowej Suma godzin: Optymalna dla zrealizowania pracy dyplomowej Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ): 2 Ł Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Prof. zw. dr hab. inż. Leon Kukiełka Dane kontaktowe ( , telefon) kom Podpis

14 Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) E.3 A - Informacje ogólne P R O G R A M P R Z E D M I O T U 1. Nazwa przedmiotu Egzamin dyplomowy 2. Punkty ECTS 2 3. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 4. Język przedmiotu polski 5. Rok studiów IV 6. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia prof. zw. dr hab. L. Kukiełka B Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze Liczba godzin ogółem C - Wymagania wstępne Zaliczenie seminarium dyplomowego, napisanie pracy dyplomowej pozytywnie ocenionej. Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów. D - Cele kształcenia CW1 CW2 CW3 CU1 CU2 CU3 Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn I stopnia Studia niestacjonarne praktyczny Wiedza Przekazanie wiedzy technicznej stosowanej przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z szeroko pojętą mechaniką i budową maszyn, procesami projektowania i konstruowania systemów informatycznych, maszyn, procesów z udziałem metod symulacji komputerowej, jak i w rzeczywistym środowisku. Przekazanie wiedzy ogólnej dotyczącej standardów i norm technicznych dotyczących zagadnień odnoszących się do mechaniki i budowy maszyn. Przekazanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego niezbędnej dla rozumienia i tworzenia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej dla rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości i działalności gospodarczej. Umiejętności Wyrobienie umiejętności w zakresie doskonalenia wiedzy, pozyskiwania i integrowanie informacji z literatury, baz danych i innych źródeł, opracowywania dokumentacji, prezentowania ich i podnoszenia kompetencji zawodowych.. Wyrobienie umiejętności projektowania maszyn, realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, doboru materiałów inżynierskich. Wyrobienie umiejętności zarządzania pracami w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi, wyciągania wniosków, opisu sprzętu dostrzegając kryteria użytkowe, prawne i ekonomiczne, konfigurowania urządzeń komunikacyjnych w sieciach teleinformatycznych, oraz rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich.

15 CK1 CK2 Kompetencje społeczne Przygotowanie do uczenia się przez całe życie, podnoszenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w zmieniającej się rzeczywistości, podjęcia pracy związanej z projektowani, realizacją procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn. Uświadomienie ważności i rozumienia społecznych skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, współdziałanie w grupie i przyjmowanie odpowiedzialności za wspólne realizacje, kreatywność i przedsiębiorczość oraz potrzebę przekazywania informacji odnośnie osiągnięć technicznych i działania inżyniera. E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe EPW1 EPW2 EPW3 EPU1 EPU2 EPU3 EPK1 EPK2 Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K) Wiedza (EPW ) Ma podstawową wiedzę z zakresu wytrzymałości materiałów, konstrukcji i eksploatacji maszyn, mechaniki technicznej cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z mechaniką i budową maszyn. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Umiejętności (EPU ) Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie mechaniki i budowy maszyn; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Potrafi zaprojektować proces, bazę danych, aplikację internetową lub system informatyczny, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi. Potrafi obliczać i modelować procesy stosowane w projektowaniu, konstruowaniu i obliczaniu elementów maszyn i urządzeń. Kompetencje społeczne (EPK ) Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie dalsze kształcenie na studiach II stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, szczególnie ważne w obszarze nauk technicznych, ze zmieniającymi się szybko technologiami, podnosząc w ten sposób kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć Wystąpienie studenta przed komisją egzaminacyjną. Kierunkowy efekt kształcenia K_W06 K_W14 K_W17 K_U01 K_U15 K_U16 K_K01 K_K02 G Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć Forma zajęć Metody dydaktyczne (wybór z listy) Środki dydaktyczne Egzamin M5 Metoda praktyczna M5.1. Pokaz - Prezentacja pracy dyplomowej Projektor, tablica

16 H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć Forma zajęć Egzamin Ocena formująca (F) wskazuje studentowi na potrzebę uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi, stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy) F4 wystąpienie (prezentacja multimedialna pracy dyplomowej, formułowanie pisemne i ustne dłuższej wypowiedzi ustnej na wybrany temat). Ocena podsumowująca (P) podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia (wybór z listy) P1 - Egzamin ustny H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić x ) Efekty przedmiotowe Metoda oceny Projekt EPW1 EPW2 EPW3 EPU1 EPU2 EPU3 EPK1 EPK2 I Kryteria oceniania Przedmiotowy efekt kształcenia (EP..) EPW1 EPW2 F4 P1 Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie Ocena Dostateczny dobry bardzo dobry dostateczny plus dobry plus 5 3/3,5 4/4,5 Zna wybrane terminy niezbędne do planowania eksperymentu i analizy wyników badań oraz dodatkowo zna wybrane wymagane istotne metody, techniki i programy stosowane przy modelowaniu procesów i systemów. Zna wybrane metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z mechaniką i budową maszyn. Zna większość wymaganych terminów niezbędnych do planowania eksperymentu i analizy wyników badań oraz dodatkowo zna większość wymaganych istotnych metod, technik i programów stosowanych przy modelowaniu procesów i systemów. Zna większość metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z mechaniką i budową maszyn. Zna wszystkie wymagane terminy niezbędne do planowania eksperymentu i analizy wyników badań oraz dodatkowo zna wszystkie wymagane istotne metody, techniki i programy stosowane przy modelowaniu procesów i systemów. Zna wszystkie wymagane metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z mechaniką i budową maszyn. EPW3 Zna i rozumie wybrane pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Zna i rozumie większość pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Zna i rozumie wszystkie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.

17 EPU1 EPU2 EPU3 EPK1 EPK2 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym w zakresie mechaniki i budowy maszyn ale nie potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Realizuje powierzone zadanie popełniając nieznaczne błędy. Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji procesów, urządzeń i systemów ale rezultat jego pracy posiada nieznaczne błędy. Rozumie, ale nie zna skutków uczenia się przez całe życie. Rozwiązując postawiony problem ma świadomość etycznych, naukowych i społecznych konsekwencji proponowanych rozwiązań, ale nie odnosi się do nich w realizowanym zadaniu. J Forma zaliczenia przedmiotu Egzamin Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym w zakresie mechaniki i budowy maszyn oraz tylko częściowo potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Realizuje powierzone zadanie popełniając minimalne błędy, które nie wpływają na rezultat jego pracy. Poprawnie korzysta z metod i narzędzi komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji procesów, urządzeń i systemów. Rozumie i zna skutki uczenia się przez całe życie. Rozwiązując postawiony problem ma świadomość etycznych, naukowych i społecznych konsekwencji proponowanych rozwiązań oraz odnosi się do nich. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym w zakresie mechaniki i budowy maszyn oraz potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Realizuje powierzone zadanie bezbłędnie. Korzysta z niestandardowych metod i narzędzi komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji procesów, urządzeń i systemów. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz skutki, szczególnie ważne w obszarze nauk technicznych, ze zmieniającymi się szybko technologiami. Rozwiązując postawiony problem ma świadomość etycznych, naukowych i społecznych konsekwencji proponowanych rozwiązań oraz odnosi się do nich integrując kompleksowo wszystkie uwarunkowania. K Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: Wynikająca z programu kształcenia. Literatura zalecana / fakultatywna: Wynikająca z programu kształcenia. L Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Liczba godzin na realizację Godziny zajęć z nauczycielem/ami 10 Konsultacje 10 Czytanie literatury 10 Przygotowanie do egzaminu 20 Suma godzin: 50 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ): 2

18 Ł Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Prof. zw. dr hab. inż. Leon Kukiełka Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) kom Podpis

19 Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) E.4 A - Informacje ogólne P R O G R A M P R Z E D M I O T U 1. Nazwa przedmiotu Praktyka zawodowa 1 2. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 4. Język przedmiotu polski 5. Rok studiów III 6. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Rafał Różański B Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze Semestr 5 Inne: 160; Liczba godzin ogółem 160 C - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn I stopnia studia niestacjonarne praktyczny D - Cele kształcenia CW1 CU1 CU2 CK1 CK2 Wiedza zdobycie wiedzy praktycznej przygotowującej do wykonywania zawodu Umiejętności zastosowanie w praktyce umiejętności zdobytych na zajęciach nabywanie umiejętności pracy indywidualnej i w zespole Kompetencje społeczne przygotowanie do uczenia się przez całe życie oraz do podjęcia pracy w zawodzie rozumienie wagi i społecznych skutków działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe EPW1 EPW2 Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K) Wiedza (EPW ) ma podstawową wiedzę praktyczną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu informatyki zna obowiązujące w zakładzie pracy przepisy, w tym regulamin pracy, przepisy bezpieczeństwa oraz podstawowe zasady ochrony własności Umiejętności (EPU ) Kierunkowy efekt kształcenia K_W05, K_W15, K_W16, K_W17 EPU1 potrafi zastosować w praktyce wiedzę zdobytą na zajęciach K_U23, K_U25, K_U26

20 EPU2 potrafi pracować indywidualnie i w zespole zachowując przepisy bezpieczeństwa oraz umie właściwie zaplanować swoją pracę Kompetencje społeczne (EPK ) EPK1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01 K_U02, K_U22, K_U24 EPK2 współpracuje w grupie działając w sposób kreatywny i przedsiębiorczy K_K03, K_K06 EPK3 jest świadomy wagi i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje K_K02 F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć Lp. Treści praktyk Liczba godzin zgodnie z Regulaminem Praktyk oraz Programem Praktyk. 160 Razem liczba godzin 160 G Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć Forma zajęć Metody dydaktyczne (wybór z listy) Środki dydaktyczne Praktyki prezentacja urządzeń, analiza dokumentacji technicznej, ćwiczenia doskonalące obsługę maszyn i urządzeń, ćwiczenia doskonalące obsługę oprogramowania maszyn i urządzeń, realizacja zadania inżynierskiego w grupie, doskonalenie metod i technik analizy zadania inżynierskiego, selekcjonowanie, grupowanie i dobór informacji do realizacji zadania inżynierskiego, dobór właściwych narzędzi do realizacji zadania inżynierskiego urządzenia, komputery, dokumentacja techniczna, H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć Forma zajęć praktyka Ocena formująca (F) wskazuje studentowi na potrzebę uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi, stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy) F2 obserwacja/aktywność F5 - ćwiczenia praktyczne F6 - dokumentacja praktyki Ocena podsumowująca (P) podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia (wybór z listy) P3 ocena podsumowująca powstała na podstawie ocen formujących, uzyskanych w semestrze, P6 zaliczenie praktyki H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić x ) Efekty przedmiotowe praktyki F2 F5 F6 P3 P6 EPW1 x x x x x EPW2 x x x x x EPU1 x x x x x EPU2 x x x EPK1 x x x EPK2 x x x x EPK3 x x x

21 I Kryteria oceniania Przedmiotowy efekt kształcenia (EP..) EPW1 EPW2 EPU1 EPU2 EPK1 EPK2 EPK3 Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie Ocena zaliczenie ma podstawową wiedzę praktyczną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu informatyki zna obowiązujące w zakładzie pracy przepisy, w tym regulamin pracy, przepisy bezpieczeństwa oraz podstawowe zasady ochrony własności potrafi zastosować w praktyce wiedzę zdobytą na zajęciach potrafi pracować indywidualnie i w zespole zachowując przepisy bezpieczeństwa oraz umie właściwie zaplanować swoją pracę rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie współpracuje w grupie działając w sposób kreatywny i przedsiębiorczy jest świadomy wagi i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje J Forma zaliczenia przedmiotu Zaliczenie K Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: 1. Przepisy ogólne i wewnętrzne w zakresie zajmowanego stanowiska pracy 2. Materiały zalecone przez przełożonych jako obowiązkowe Literatura zalecana / fakultatywna: 1. Materiały zaproponowane przez przełożonych jako dodatkowe L Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Liczba godzin na realizację Praktyka zawodowa 160 Suma godzin: 160 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ): 6 Ł Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Rafał Różański Data sporządzenia / aktualizacji 16,11,2015 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

22 Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) E.4 A - Informacje ogólne P R O G R A M P R Z E D M I O T U 1. Nazwa przedmiotu Praktyka zawodowa 2 2. Punkty ECTS Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 4. Język przedmiotu polski 5. Rok studiów IV 6. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Rafał Różański B Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze Semestr 7 Inne: 320; Liczba godzin ogółem 320 C - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn I stopnia studia niestacjonarne praktyczny D - Cele kształcenia CW1 CU1 CU2 CK1 CK2 Wiedza poszerzenie wiedzy praktycznej przygotowującej do wykonywania zawodu Umiejętności rozwijanie umiejętności zastosowywania w praktyce umiejętności zdobytych na zajęciach rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej i w zespole służącej miedzy innymi do przygotowanie pracy dyplomowej Kompetencje społeczne pogłębianie świadomości potrzeby uczenia się przez całe życie oraz przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie pogłębienie rozumienia wagi i społecznych skutków działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K) Wiedza (EPW ) Kierunkowy efekt kształcenia EPW1 ma wiedzę praktyczną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu informatyki K_W05, K_W15, EPW2 zna obowiązujące w zakładzie pracy przepisy, w tym regulamin pracy, przepisy bezpieczeństwa oraz podstawowe zasady ochrony własności K_W16, K_W17

P R O G R A M P R Z E D M I O T U

P R O G R A M P R Z E D M I O T U Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) E.1 A - Informacje ogólne P R O G R A M P R Z E D M I O T U 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 4. Język

Bardziej szczegółowo

Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia Kierunek: Informatyka

Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia Kierunek: Informatyka Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia 2015-2019 Kierunek: Informatyka E. Dyplomowanie i praktyka E.1 Seminarium dyplomowe E.2 Praca dyplomowa E.3 Egzamin dyplomowy E.4 Praktyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia D.1. Techniczny Informatyka I stopnia studia niestacjonarne praktyczny

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) D 19 A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil Techniczny Mechanika i budowa maszyn II stopnia Studia stacjonarne praktyczny

Bardziej szczegółowo

Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia 2015-2019 Kierunek: Informatyka

Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia 2015-2019 Kierunek: Informatyka Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia 2015-2019 Kierunek: Informatyka E. Dyplomowanie i praktyka E.1 Seminarium dyplomowe E.2 Praca dyplomowa E.3 Egzamin dyplomowy E.4 Praktyka

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne (EPK )

Kompetencje społeczne (EPK ) Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Drugiego stopnia Niestacjonarne Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

A n a l i z a i p r o g r a m o w a n i e

A n a l i z a i p r o g r a m o w a n i e Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn I stopnia Studia stacjonarne praktyczny A - Informacje ogólne P R O G R A M G R U P Y P R Z E D M I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 4. Język przedmiotu Język polski 5. Rok studiów II, III 6. Imię

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R Z E D M I O T U

P R O G R A M P R Z E D M I O T U Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) D.3.1 A - Informacje ogólne P R O G R A M P R Z E D M I O T U 1. Nazwa przedmiotu Monitorowanie procesów wytwarzania 2. Punkty ECTS 4 3. Rodzaj przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria Bezpieczeństwa studia I stopnia studia niestacjonarne praktyczny P R O G R A M G R U P Y P R Z E D M I O T Ó W / M

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria Bezpieczeństwa studia I stopnia studia niestacjonarne praktyczny P R O G R A M G R U P Y P R Z E D M I O T Ó W / M

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia A - Informacje ogólne P R O G R A M M O D U Ł U P r o j e k t o w a n i e s y s t e m ó w p r o d u k c y j n y c h Podstawy automatyzacji procesów technologicznych 1. Nazwy przedmiotów Innowacje i wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma seminar Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R Z E D M I O T U

P R O G R A M P R Z E D M I O T U Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) D.2.1 A - Informacje ogólne P R O G R A M P R Z E D M I O T U 1. Nazwa przedmiotu Technologie LAN i WAN 2. Punkty ECTS 5 3. Rodzaj przedmiotu obieralny 4.

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Umiejętność stosowania metod badawczych oraz języka naukowego na poziomie pracy licencjackiej

Umiejętność stosowania metod badawczych oraz języka naukowego na poziomie pracy licencjackiej Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Kierunek Administracja Poziom studiów Studia II stopnia Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne Profil kształcenia Praktyczny Pozycja w planie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: Seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11 Gry społecznościowe wykład 0 Joanna Kołodziejczyk 24 lutego 2017 Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego 2017 1 / 11 Program przedmiotu Dwie formy zajęć: 1 Wykład studia stacjonarne (15h) 2

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 56/2015-2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Administracja Studia I stopnia Studia niestacjonarne Ogólnoakademicki Pozycja w planie studiów

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2032/2033 Kod: WIN n Punkty ECTS: 15. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2032/2033 Kod: WIN n Punkty ECTS: 15. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Seminarium dyplomowe (Niestacjonarne WN) Rok akademicki: 2032/2033 Kod: WIN-1-803-n Punkty ECTS: 15 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Inżynieria Naftowa i Gazownicza Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia zorientowana kierunkowo - Załącznik nr 3a

Matryca efektów kształcenia zorientowana kierunkowo - Załącznik nr 3a Matryca efektów kształcenia zorientowana kierunkowo - Załącznik nr 3a * moduł, przedmiot lub forma zajęć do wyboru Lp. Moduł kształcenia / Przedmiot Ogólna liczba efektów dla przedmiotu K_W0 K_W02 K_W03

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) C1.1 A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn II stopnia Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i Budowa Maszyn I stopień Niestacjonarne Praktyczny P R O G R A M G R U P Y P R Z E D M I O T Ó W / M O D U Ł U P r

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty i ich odniesienie do opisu dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich Objaśnienie oznaczeń: I efekty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki plastycznej 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II / semestr 3 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. uzupełnienia formularza programu przedmiotu/modułu

I N S T R U K C J A. uzupełnienia formularza programu przedmiotu/modułu I N S T R U K C J A uzupełnienia formularza programu przedmiotu/modułu Główka 1. W pierwszej części karty programu przedmiotu należy wprowadzić pozycję danego przedmiotu w planie studiów (z pliku EXEL)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA Nazwa kierunku studiów: TRANSPORT Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA K2T_W01 ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU A Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu Język polski 5. Rok studiów II 6. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS 8 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba punktów ECTS 8 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Praktyka zawodowa polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa - opis przedmiotu

Praca dyplomowa - opis przedmiotu Praca dyplomowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MiUW-P-18_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Maszyny i

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/visemestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-PIL-W-S15_pNadGen7EYW9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ WYDZIAŁ IŻYNIERYJNY Warszawa, rok 2014 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny 1. Opis efektów na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny Na planowanym do uruchomienia kierunku studiów: logistyka, studia II stopnia, o profilu praktycznym szczegółowe efekty (tabela

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R Z E D M I O T U

P R O G R A M P R Z E D M I O T U Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) D.2.1 A - Informacje ogólne P R O G R A M P R Z E D M I O T U 1. Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania w przemyśle 2. Punkty ECTS 4 3. Rodzaj przedmiotu obieralny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU A Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu Język polski 5. Rok studiów II 6. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R Z E D M I O T U

P R O G R A M P R Z E D M I O T U Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) D.2.1 A - Informacje ogólne P R O G R A M P R Z E D M I O T U 1. Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania w przemyśle 2. Punkty ECTS 4 3. Rodzaj przedmiotu obieralny

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rozwój zawodowy człowieka Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-55_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Efekty kształcenia dla kierunku (IŚ) nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /18 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /18 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/17-2017/18 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Pracownia dyplomowa magisterskia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku mechatronika, prowadzonych wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

Podstawy inżynierii odwrotnej. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy.

Podstawy inżynierii odwrotnej. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 Podstawy inżynierii odwrotnej A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geoinformatyka należy

Bardziej szczegółowo

Karty przedmioto w studio w stacjonarnych pierwszego stopnia Kierunek: Informatyka

Karty przedmioto w studio w stacjonarnych pierwszego stopnia Kierunek: Informatyka Karty przedmioto w studio w stacjonarnych pierwszego stopnia 2015-2019 Kierunek: Informatyka D. Moduły uzupełniające D.1 SPECJALNOŚĆ: TECHNOLOGIE KOMUNIKACJI D.1.1 Przetwarzanie równoległe i rozproszone

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu/ modułu* - Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa - opis przedmiotu

Praca dyplomowa - opis przedmiotu Praca dyplomowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-P-16_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcyjno-menadżerska

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

zna metody matematyczne w zakresie niezbędnym do formalnego i ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania problemów z różnych

zna metody matematyczne w zakresie niezbędnym do formalnego i ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania problemów z różnych Grupa efektów kierunkowych: Matematyka stosowana I stopnia - profil praktyczny (od 17 października 2014) Matematyka Stosowana I stopień spec. Matematyka nowoczesnych technologii stacjonarne 2015/2016Z

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Mediacje oraz alternatywne sposoby

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Dynamika maszyn - opis przedmiotu

Dynamika maszyn - opis przedmiotu Dynamika maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dynamika maszyn Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-52_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Maszyny i Urządzenia

Bardziej szczegółowo