Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej."

Transkrypt

1 Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak W prezentacji wykorzystano m.in. fragmenty materiałów: Portale korporacyjne: technologia i biznes, KPMG Polska K. Subieta, Portale korporacyjne, PJWSTK K. Subieta, Zagadnienia handlu elektronicznego, PJWSTK J. Kalinowski, Dokd zmierza Internet?, KPMG R. Wanke Sales Force Automation w dziale handlowym nowoczesnej firmy W stron organizacji wirtualnej Ekstranet SCM Portale korporacyjne ecommerce Aspekty ekonomiczne Aspekty prawne Od ecommerce do mcommerce 1 2 Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa E-Firma Przełom XX i XXI wieku: W stron organizacji wirtualnej 3 4 Organizacja wirtualna Organizacja wirtualna Wirtualna organizacja polega na włczeniu wszystkich lub tylko niektórych ludzi z rónych organizacji do wspólnej gry na rynku. Wan rol odgrywaj relacje sieciowe, polegajce na tym, e firma zwraca si do odpowiedniego partnera lub partnerów, którzy dysponuj okrelonymi kompetencjami i fachowoci, o współprac w realizacji zlecenia. Organizacja wirtualna składa si z: sieci, wirtualnego przedsibiorstwa. Wyrónia si ona nastpujcymi cechami: skupia si na realizacji podstawowego celu działalnoci gospodarczej, dziki strukturalnym i proceduralnym uproszczeniom osiga maksimum gospodarnoci (brak szczebli w hierarchii), wykorzystuje moliwoci radykalnego obnienia kosztów rozwija i oferuje innowacyjne produkty lub specjalne usługi, zapewnia elastyczno, jest otwarta na wszelkie zmiany, decydujc rol we współpracy odgrywaj zaufanie i etyka

2 Organizacja wirtualna przedsibiorstwo sieciowe Przeszkody w wirtualnych organizacjach Zewntrzny aspekt wirtualnoci Aktywizatory sieci powiza, np.: domy doradztwa centra transferu technologii outsourcing Formy sieci przedsibiorstw, np.: alianse strategiczne konsorcja umowy kooperacyjne Organizacja wirtualna Definicje Klasyfikacja Cechy Kreator sieci powiza, np.: centrum kompetencji kluczowych broker rynku portale i wortale internetowe Zewntrzny system teleinformatyczny, np.: ekstranet Internet telefonia ruchoma telekonferencje SCM, CRM, workflow Wewntrzny aspekt wirtualnoci Koncepcje funkcjonowania przedsibiorstwa, np.: wewntrzny dostawca i odbiorca model organizacji wielowymiarowej Ackoffa inynieria współbiena leasing pracowników telepraca Wewntrzny system teleinformatyczny, np.: telefonia ruchoma Intranet Ekstranet Internet informatyczne systemy zarzdzania Struktura organizacyjna, np.: wirtualne struktury konwencjonalne wymiary wirtualnoci struktury Kreowanie organizacji wirtualnej napotyka na szereg barier, do których mona zaliczy: niektóre rozwizania technologiczne; bezpieczestwo transmisji; niedojrzało rynku do korzystania z wirtualizacji; du przeszkod w stosowaniu takich rozwiza w naszym kraju jest brak unormowa prawnych; wystpuj bariery natury psychicznej u pracowników; brak jasno okrelonej wizji zaangaowania si organizacji. 7 8 Ewolucja systemów IT w pigułce Tutaj potrzebny jest ekstranet... 80: Pre-ERP organizacja wyspy dziedzinowe wczesne 90: ERP organizacja ERP integracja przez jeden system póne 90s: Post-ERP organizacja ERP CRM SCM BW dodatkowe narzdzia informatyczne dzisiaj i jutro: e-biznes rodowisko biznesu firma 1 firma 2 firma 4 firma 3 firma 5 krajobraz heterogeniczny Extranet łczy przedsibiorstwo w sie z dostawcami i duymi klientami. Rozwizanie takie przynosi bezporednio korzyci w nastpujcej formie: Redukuje koszty zwizane z zarzdzaniem jakoci. Na przykład : zapewniajc dostawcom dostp typu on-line do aktualnej listy zawierajcej czci do wytworzenia. Redukuje koszty zwizane z obsług zamówie - poprzez udostpnienie duym klientom dostpu do wewntrznego systemu składania zamówie. Udostpnia klientom dostp do pewnych funkcji obsługujcych Supply Chain Management - na przykład stan realizacji zamówie. Extranet jest praktycznym rozwizaniem: w zamian za niewielki nakład finansowy przedsibiorstwo redukuje swoje koszty, skraca czas reakcji, zapewnia dostawcom i odbiorcom aktualne dane Supply Chain Management (SCM) SCM - aspekty procesu wytwarzania i sprzeday SCM jest aplikacj typu "back-end" łczc dostawców, producentów, dystrybutorów i resellerów w spójn sie produkcyjnodystrybucyjn. Jednoczenie umoliwia przedsibiorstwu ledzenie i usprawnienie przepływu materiału i danych w procesie produkcji i dystrybucji do klientów. SCM jest kolejnym etapem w ewolucji systemów Enterprise Planning Systems - umoliwiajc integracj partnerów biznesowych z procesami produkcyjnymi. Poprzez udostpnienie danych partnerom-dostawcom system SCM podnosi wydajno i elastyczno. Obnia koszty magazynowania wic produkcj z zamówieniami. Obnia koszty produkcji poprzez usprawnienie przepływu materiału i w informacji pomidzy przedsibiorstwem, dostawcami i dystrybutorami. Podnosi zadowolenie klienteli zapewniajc krótszy czas obsługi i wiksz elastyczno. Celem SCM jest zintegrowanie dostawców, producentów, dystrybutorów w dynamicznym systemie (za pomoc Internetu, Intranetu lub Extranetu) uwzgldniajcym wszystkie wyej wymienione czynniki. Korzyci jakie zyskuj poszczególne ogniwa SCM: Dostawcy skuteczniej oceniaj popyt producenta na materiały, komponenty Producent skuteczniej planuje procesy produkcyjne, zarzdza stanami magazynowymi Firmy transportowe efektywniej koordynuj dostaw towaru Dystrybutorzy, klienci na bieco ledz stan realizacji swojego zamówienia

3 Korzyci z e-zakupów Supply Chain Management (SCM) Jak działa SCM? Warstwy SCM Supply Chain Management składa si z dwóch warstw : planowania (Supply Chain Planning - SCP) i realizacji (Supply Chain Execution). Supply Chain Planning - zestaw narzdzi zapewniajcych dostp do danych i ich analiz w celu wyznaczenia przewidywanego popytu na dany produkt i stosownego planu produkcji. System ten moe by wykorzystany do celów operacyjnych (bieca produkcja) lub budowania strategii długofalowych (budowa nowej fabryki, plan kwartalny). Supply Chain Execution - wykorzystuje informacje wygenerowane w SCP do celów produkcyjnych, magazynowania towaru, transportu surowców, montau komponentów i kompletacji produktu. Aplikacja ta komunikuje si z SPC i systemami zarzdzania zamówieniami w celu okrelenia poziomu produkcji, uwzgldnienia obostrze czasowo-finansowych i okrelenia planu produkcji spełniajcego wszystkie w/w załoenia - elastycznego w realizacji Portale korporacyjne Zastosowania portali korporacyjnych Portal korporacyjny to nie tylko witryna internetowa!!! Chocia portal korporacyjny zapewnia umieszczenie istotnych dla klienta zasobów pochodzcych z sieci korporacyjnej i Internetu na pojedynczej stronie. Portal korporacyjny zbiera zasoby sieci korporacyjnej i Internetu i udostpnia je szerokiej rzeszy pracowników, klientów i partnerów. Dostarcza on uytkownikom dokumenty webowe, raporty z baz danych, aplikacje wykorzystywane w przedsibiorstwie i inne zasoby. Portal korporacyjny upraszcza rodowisko pracy uytkownika. Do chwili obecnej uytkownik komputera był zalewany ogromn liczb aplikacji klient-serwer i usług dostpnych w Internecie. rodowisko pracy podzielone było na wiat sieci lokalnej i Internet. Uytkownicy portalu znajduj wszystkie narzdzia korporacyjne, najczciej wykorzystywane usługi internetowe, personalizowane informacje o klientach, produktach i rynku. Zastosowania zewntrzne: katalog produktów w Internecie, cenniki dla partnerów, składanie zamówie przez Internet, sprzeda przez Internet (poszerzanie rynku zbytu), udostpnianie klientom wgldu w ich salda i płatnoci. Zastosowania wewntrzne: wspólna baza klientów obieg dokumentów, baza pracowników, ksika telefoniczna, zarzdzanie zasobami ludzkimi, planowanie urlopów, zamówienia na artykuły biurowe, rezerwacja sal konferencyjnych, transportu i innych zasobów, planowanie spotka, biuletyn firmowy (news)

4 Ile to kosztuje? Przykłady portali korporacyjnych najpopularniejszych aplikacji w portalach korporacyjnych Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa ecommerce ródło: Ankieta wród czytelników DM Review Eksplozja dostpu szerokopasmowego w 2003 r. Penetracja dostpu szerokopasmowego w UE w 2003: 14.4% (prognozy zakładały tylko 12.2%) 80% wzrost w skali roku Przyczyny tak gwałtownego wzrostu? Rozwój gospodarki elektronicznej i Internetu Tre multimedialna i aplikacje Telepraca i teleedukacja Wzrost penetracji komputerów PC Rozwój innych narzdzi dostpu i wykorzystania danych cyfrowych Komórki Preferencje uytkowników Szybko dostpu, niezawodno połczenia, ekonomia dostpu do Internetu Obnienie cen za usługi dostpu szerokopasmowego Wzrost konkurencji na rynku usług szerokopasmowych Innowacyjne podejcie do pozyskania klienta Free trial, pre-paid

5 Ceny za dostp do usług szerokopasmowych Gdzie jest Polska? Taryfa za usługi szerokopasmowe w 2003 Obnienie taryfy w 2003 Taryfa za "dial-up" w 2003 Premium Belgia 19,90-43% 20,04-1% Holandia 14,95-55% 15,85-6% Hiszpania 34,68-9% 12,72 173% Niemcy 19,90-20% 14,95 33% Włochy 34,95 18% 13,27 163% Irlandia 30,00-25% 15,10 99% wiatowy Ranking e-readiness - The Economist Intelligence Unit Ranking 60 krajów o najwikszych gospodarkach oparty na blisko100 parametrach. Polska dopiero na pozycji 36 (spadek z 30 pozycji w 2003 roku) Co to jest? Definicje handlu elektronicznego E-handel (e-commerce) - elektronizacja sprzeday (np. kody kreskowe), sprzeda towarów i usług poprzez wykorzystanie technologii internetowych (WWW, , WAP,...) E-biznes - pojcie szersze, obejmujce transakcje biznesowe poprzez Internet B2C (Busines To Customer) - sprzeda indywidualnym klientom poprzez Internet B2B (Business To Business) - biznes pomidzy firmami poprzez Internet B2P (Business To Public) marketing elektroniczny Kiedy moemy mówi o handlu on-line? Samo stworzenie własnej witryny WWW i prezentacja na niej oferty firmy nie jest jeszcze handlem on-line. O handlu elektronicznym moemy mówi dopiero wtedy, gdy przez Sie jest moliwe dokonywanie zakupów towarów lub uslug prezentowanych w ofercie firmy na stronie WWW. Modelowy handel on-line wystpuje dopiero w momencie, gdy za zakupiony on-line towar moemy zapłaci równie on-line, czyli wtedy, gdy istnieje moliwo płatnoci przez Internet. Handel elektroniczny (handel on-line, e-commerce) - to sprzeda towarów i usług oraz informacji pomidzy rezydentami tego samego kraju (handel krajowy) lub pomidzy rezydentami dwóch lub wicej krajów (handel midzynarodowy), w Internecie. Jest to moliwo realizowania transakcji kupna/sprzeday za porednictwem Internetu. Sam temin e-commerce wszedł do powszechnego uycia w 1997 roku, a wykreowany został przez firm IBM Podział ze wzgldu na rodzaj towarów i usług Handel elektroniczny a biznes elektroniczny Handel poredni (indirect electronic commerce) - zamawianie towarów materialnych przez Sie i nastpnie fizyczne ich dostarczanie, tradycyjnymi kanałami (poczta, kurierzy), do klienta Handel bezporedni (direct electronic commerce) - zamawianie niematerialnych towarów i usług przez Sie, gdzie płatno i dostarczenie do klienta odbywa si równie przez Sie (na przykład software); Biznes elektroniczny - obejmuje wszelkie przejawy komercyjnego wykorzystania Internetu. Ma 3 główne działy: e-commerce, usługi finansowe oraz marketing on-line; szeroko pojt komunikacj: intranet, praca zdalna, EDI (elektroniczn wymian dokumentów), itd; e-services uwaane niekiedy za cz e-commerce. Biznes elektroniczny mona podzieli na dwie kategorie: Internet jest narzdziem ułatwiajcym prowadzenie interesów przynoszc okrelone korzyci (na przykład poszukiwanie informacji w Internecie, czy kontakt z współpracownikami, klientami, praca zdalna) Internet jest interesem samym w sobie, np. ISP - Internet Service Provider - firma zapewniajca dostp do Internetu oraz dodatkowe usługi: konto poczty elektronicznej, miejsce na stron WWW, FTP itd.,

6 Ewolucja gospodarcza ecommerce Stabilny wzrost Gospodarka przemysłowa Entuzjazm Era Dot.com ów Globalne rozczarowanie Upadek nowej gospodarki Pragmatyzm Rynek USA dzisiaj Rzeczywisty wzrost Gospodarka cyfrowa Dojrzewanie rynku Zmiana profilu uytkownika (wicej kobiet, nisze wykształcenie, mniejsze miejscowoci) Lepsze zrozumienie profilu klienta Wielokanałowo (mcommerce) Dowiadczenie rynku USA - celem innowacyjnych rozwiza jest pozyskanie nowych klientów oraz podniesienie wpływów z istniejcych klientów Selektywno w marketingu Zastosowanie analitycznych systemów wsparcia marketingu Dostp szerokopasmowy ułatwiajcy decyzje klientom Dalsza internacjonalizacja handlu elektronicznego Jak wprowadzi e-handel? Wiedza i technologie informatyczne dla e-handlu Rozwój koncepcji biznesowych Inkubacja pomysłu Model danych i funkcji Tworzenie modelu biznesowego Analiza strategicznych uwarunkowa systemu Analiza narzdzi i technologii Analiza dostawców i usługodawców Model organizacyjny Projekt i konstrukcja systemu Analiza rynku klientów Wdroenie i utrzymanie systemu Technologie zwizane z Internetem: sieci i serwery, HTML, Java, XML, PHP, WAP,... Bazy danych: relacyjne, obiektowe, tekstowe,... Jzyki programowania: Java, Perl, C++,... Dedykowane systemy: finansowo-ksigowe, zarzdzanie treci. Ochrona danych oraz dostpu do danych i usług. Narzdzia analityczne, hurtownie danych, systemy CRM. Inynieria oprogramowania: prowadzenie projektów poprzez wszystkie fazy ycia oprogramowania. Rozwój koncepcji informatycznych Architektura systemu dla e-handlu E-handel na jednym slajdzie Producenci, usługodawcy, dostawcy, kooperanci Internet, Intranet Sie lokalna Serwer informacji i usług Baza danych Internet Klient Klient Analiza mo liwoœci wykorzystania mediów komunikacyjnych Definiowanie rynku, produktów i kana³ów dystrybucji Tworzenie oferty Systemy informacyjne, narzdzia analityczne, bazy danych klientów & operacji Przestrze usług komputerowych Klient Przyjmowanie zamówieñ, zestawianie, pakowanie i wysy³ka Ksiêgowanie, fakturowanie, Zwroty i obs³uga klienta Produkcja i magazynowanie, Dostawy i dostawcy Obs³uga p³atnoœci Utrzymanie i przetwarzanie oferty Akceptacja oferty Klient

7 Reguły e-handlu Aukcje elektroniczne Skupienie uwagi na kliencie Cigły proces tworzenia nowych form usług i zysków Transformacja procesów biznesowych na formy umoliwiajce informatyzacj Decentralizacja zarzdzania, centralizacja koordynacji Tworzenie architektury dla zastosowa w e-biznesie: Interfejsy z dostawcami i klientami Personalizacja, dostosowanie do upodoba klienta Integracja biznesu z systemami informacyjnymi Innowacja, poszukiwanie atrakcyjnych rozwiza Planowanie cigłego wzrostu i cigłych zmian Giełdy a rynki elektroniczne Realizacja zamówienia GIEŁDA ELEKTRONICZNA RYNEK ELEKTRONICZNY B2B (e-procurement) Krok w procesie Identyfikacja potrzeby zakupowej Funkcje/rola kroku Analiza katalogów Zapytanie o dostpno/cen Tabela ofert kupna i sprzeday Prywatne i publiczne katalogi Przygotowanie zapotrzebowania Wybór produktu Przygotowanie zapotrzebowania (co i w jakiej iloci) 90% transakcji tzw. spot 90% transakcji w ramach tzw. kontraktów Akceptacja zapotrzebowania Kontrola zgodnoci z budetem Kontrola zgodnoci z uprawnieniami zamawiajacego Wspomaganie tzw. sourcingu Wspomaganie procesu zakupów i zaopatrzenia Automatyczna generacja zamówienia Konwersja z zapotrzebowania na n*zamówie i wyznaczenie adresatów Zwykle rynek otwarty Specyficzne usługi dodane Np. escrow Zwykle rynek zamknity Typowe usługi dodane Np. płatnoci Akceptacja zamówienia Odbiór towaru Kontrola dostpnoci dóbr Kontrola wiarygodnoci kupujcego Potwierdzenie / odmowa Kontrola zgodnoci z zamówieniem Kontrola zgodnoci z kontraktem Zagroenia i wady handlu on-line Legislacja: wiadczenie usług drog elektroniczn Dla klientów: Zapewnienie bezpieczestwa płatnoci przez Sie Niepewno, co do rzetelnoci sprzedawcy Brak moliwoci wypróbowania, czy ogldzin zakupowanego towaru W przypadku słabo opracowanych serwisów odczuwalny jest brak fizycznie istniejcego sprzedawcy, z którym mona skonsultowa pewne pilne kwestie Dla firm: Zbyt wysoki koszt dostarczenia towaru do klienta Brak efektywnego i rozbudowanego systemu spedycyjnego i dostawczego Dyrektywa 95/46/WE ochrona danych osobowych Dyrektywa 97/7/WE sprzeda na odległo Dyrektywa 2000/31/WE e-commerce Dyrektywa 2002/65/WE marketing usług finansowych na odległo Dyrektywa 2002/58/WE elektroniczna prywatno Projekt Dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych skierowanych do konsumentów Ustawa o wiadczeniu usług drog elektroniczn Brak efektywnej obsługi płatnoci kartami kredytowymi

8 Wyłczenia z aktów legislacyjnych wiadczenie usług drog elektroniczn Programy radiowe i telewizyjne Prywatna poczta elektroniczna zwykły przesył operatorów telekomunikacyjnych Rozliczenia midzybankowe Karty płatnicze Wewntrzne działania usługodawców Wykonanie usługi, które nastpuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomoc systemów teleinformatycznych, na indywidualne danie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecnoci stron, przy czym dane te s transmitowane za porednictwem sieci publicznych Obowizki usługodawcy: zidentyfikowania si (wraz z podaniem zasad etyki zawodowej) ostrzeenia przed zagroeniami zapewnienia bezpieczestwa podania regulaminu Zakaz wprowadzania bez ostrzeenia oprogramowania lub danych do komputera usługobiorcy Okrelenie odpowiedzialnoci dostawców usług nie odpowiada ten, kto jedynie transmituje dane nie odpowiada ten, kto przechowuje dane i nie wie o ich zawartoci Zakaz spamu Dane osobowe w Internecie Dane wraliwe Odwołanie si do ustawy o ochronie danych osobowych: Kady ma prawo do ochrony dotyczcych go danych osobowych Dana osobowa: Kada informacja dotyczca osoby fizycznej, pozwalajca na okrelenie tosamoci tej osoby (nazwisko; PESEL; kod genetyczny; wizerunek?) Zbiór danych: Posiadajcy struktur zestaw danych o charakterze osobowym, dostpnych według okrelonych kryteriów Pochodzenie rasowe lub etniczne Pogldy polityczne, przynaleno do partii Przekonania religijne i filozoficzne, przynaleno do wyznania Przynaleno zwizkowa Stan zdrowia Kod genetyczny Nałogi i ycie seksualne Dane osobowe w Internecie Dopuszczalne przetwarzanie Administratora danych Obowizki informacyjne Rejestracja zbioru Podmiotu danych osobowych Prawo do anonimowoci (art. 22) Prawo kontroli Prawo udostpnienia Prawo sprzeciwu Zagadnienie profilowania Tylko dane eksploatacyjne bez identyfikacji Wyra na zgoda (to wcale nie musi by oczywiste; powinno by obwarowane innymi przepisami!) Przepisy ustawowe (np. ostatnio w ustawie o kasach chorych) Jest niezbdne w celu wywizania si z umowy (rachunki bankowe, historia kredytowa) Jest niezbdne do wykonania okrelonych prawem zada realizowanych dla dobra publicznego (elektrownia, gazownia, RTV, uczelnia) Jest niezbdne do wypełnienia usprawiedliwionych celów administratorów danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolnoci osoby (badania historyczne, dziennikarze, legalny marketing, windykacja długów)

9 Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych c.d. Prawa osoby: pełna informacja o zbiorze i administratorze, celu przetwarzania, ródle danych pełna informacja o czasie rozpoczcia przetwarzania i o pełnej treci danych w czytelnej formie (na pimie, w cigu 30 dni) danie uzupełnienia, sprostowania lub usunicia wniesienie umotywowanego sprzeciwu ( niezbdne do wykonania zada dla dobra publicznego, niezbdne do wypełnienia usprawiedliwionych celów administratora ) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych ( nie chc i ju! ) Zbiory danych nie podlegajcych ustawie przetwarzane przez osoby fizyczne w celach osobistych lub domowych, np. prywatna ksika telefoniczna, fiszki hobbisty uywane w godziwy sposób przez dziennikarzy i artystów Zbiory danych nie wymagajce rejestracji bazy specjalne, sdowe, rejestry wyborcze, wizienne kocielne (dla tych, co maj własne ustawy) pracownicy, uczniowie, członkowie (ale tylko w tym celu!) klienci (lekarze, adwokaci, notariusze) fakturowanie (kasy fiskalne) dane powszechnie dostpne (serwer sejmowy) badania naukowe (praca dyplomowa, doktorska, habilitacyjna) drobne sprawy ycia codziennego Ochrona danych osobowych c.d. Spamming To nie arty! Przetwarzanie bez zezwolenia - do 2 lat wizienia To samo, dane intymne - do 3 lat Przetwarzanie niezgodne z celem - do 1 roku Nielegalne udostpnianie danych - do 2 lat Niezgłoszenie do rejestracji - do 1 roku Istota nieodpowiednio przesyłki Oszukaczy / Niebezpieczny wyłudzenia finansowe piramidy finansowe cyberbegging nigerian scam wirusy rozsyłane w listach ataki DOS (denial of service) Neutralny łacuszki hoaxes fałszywe ostrzeenia o wirusach spam polityczny inny spam pozagospodarczy Komercyjny spamming klasyczyny mailing Towarzyski arciki pozostała zbdna korespondencja mcommerce Rynek urzdze przenonych Pojcie kojarzone z elektronicznym wspomaganiem handlu prowadzonym on-line za porednictwem terminali bezprzewodowych telefonii komórkowej (mobile e-commerce). Znaczenie usługi m-commerce gwałtownie ronie w miar zwikszenia szybkoci transmisji w kolejnych etapach rozwoju sieci komórkowych oraz powszechnego wdraania aplikacji mobilnych umoliwiajcych bezpieczne dokonywanie transakcji przez Internet. Do najbardziej popularnych usług m-commerce, prowadzonych przez sie bezprzewodow, nale: transakcje bankowe (obsługa kont, przelewy, informacje o stanie konta), rezerwacje biletów (lotniczych, kolejowych, kinowych), elektroniczne zakupy on-line (zakup, zapłata i dostawa elektroniczna) oraz pozyskiwanie informacji i rozrywka. Najdynamiczniej rozwijajcy si sektor brany IT spadek cen urzdze spadek cen połcze GSM/GPRS rosnca wiadomo klientów rosnca ilo punktów dostpowych do sieci (hot-spot) zaznajomienie si klientów z technologi PDA i TabletPC wysoka funkcjonalno dedykowany software SFA/CRM bogactwo zastosowa udokumentowana przydatno (case-study)

10 Przykłada urzdzenia przenonego Dodatkowe opcje Antenka sieci WLAN b do 100 m zasigu Gniazdo kart SecureDigital (SIDO) Bluetooth, łczno radiowa do 10 m CIR/IrDA, 9 m zasigu Przycisk nagrywania i regulacji dwiku Głoniczek Wymienna bateria (1400MAh do 14h pracy) Włcznik/wygaszacz podwietlenia wiatłomierz Energooszczdny procesor 400MHz Intel X-Scale Pami: 128MB RAM 48MB FlashROM Sterowanie kursorem, nawigacja w aplikacjach Wywietlacz transreflektywny 3,8, 65tys. Kolorów (16 bit) 3.5mm wejcie typu jack np. dla słuchawek lub dodatkowego mikrofonu Programowalne przyciski funkcyjne Zabezpieczenie biometryczne skaner linii papilarnych Mikrofon Od ecommerce do mcommerce Od ecommerce do mcommerce Przykład systemów klasy SFA: Sales Force Automation - uywanie oprogramowania w sposób automatyzujcy biznesowe zadania sprzedaowe, włczajc: przetwarzanie zamówie zarzdzanie kontaktami/ relacjami z klientami wymian informacji kontrol stanów magazynowych ledzenie zamówie analizy i prognozy sprzedaowe!"#$ % &' % ( )* & +$ % & +, *& $ % && Od ecommerce do mcommerce Od ecommerce do mcommerce & ( % - % *' *, $ % & + + * - % &%.(, ' % /&* 0& '* +& $ % +' ' ) % % ( * % ')&, ' )& $ % ')& &

11 Od ecommerce do mcommerce /( 0 % 1!"# % % ( *& % & )) * - % & 61 11

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak 1 Agenda wykładu Jak TO połczy czyli par słów o sieciach komputerowych Internet czyli globalizujemy si Społeczestwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

e-commerce (konspekt wykładów)

e-commerce (konspekt wykładów) e-commerce (konspekt wykładów) kontakt / informacje mgr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@swspiz.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: wtorek 16:00-17:30, Sienkiewicza 9, p.16 (parter) 2

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON SSI-01

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management)

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) CRM Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) Wstęp Kim jest typowy klient? Co czy kto? Lata 60-te i 70-te XX wieku klasyczne techniki marketingowe: reklamy telewizyjne masowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON SSI-01

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Elektroniczna

Gospodarka Elektroniczna dr inż. Paweł Morawski Gospodarka Elektroniczna semestr letni 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: środy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo