Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej."

Transkrypt

1 Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak W prezentacji wykorzystano m.in. fragmenty materiałów: Portale korporacyjne: technologia i biznes, KPMG Polska K. Subieta, Portale korporacyjne, PJWSTK K. Subieta, Zagadnienia handlu elektronicznego, PJWSTK J. Kalinowski, Dokd zmierza Internet?, KPMG R. Wanke Sales Force Automation w dziale handlowym nowoczesnej firmy W stron organizacji wirtualnej Ekstranet SCM Portale korporacyjne ecommerce Aspekty ekonomiczne Aspekty prawne Od ecommerce do mcommerce 1 2 Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa E-Firma Przełom XX i XXI wieku: W stron organizacji wirtualnej 3 4 Organizacja wirtualna Organizacja wirtualna Wirtualna organizacja polega na włczeniu wszystkich lub tylko niektórych ludzi z rónych organizacji do wspólnej gry na rynku. Wan rol odgrywaj relacje sieciowe, polegajce na tym, e firma zwraca si do odpowiedniego partnera lub partnerów, którzy dysponuj okrelonymi kompetencjami i fachowoci, o współprac w realizacji zlecenia. Organizacja wirtualna składa si z: sieci, wirtualnego przedsibiorstwa. Wyrónia si ona nastpujcymi cechami: skupia si na realizacji podstawowego celu działalnoci gospodarczej, dziki strukturalnym i proceduralnym uproszczeniom osiga maksimum gospodarnoci (brak szczebli w hierarchii), wykorzystuje moliwoci radykalnego obnienia kosztów rozwija i oferuje innowacyjne produkty lub specjalne usługi, zapewnia elastyczno, jest otwarta na wszelkie zmiany, decydujc rol we współpracy odgrywaj zaufanie i etyka

2 Organizacja wirtualna przedsibiorstwo sieciowe Przeszkody w wirtualnych organizacjach Zewntrzny aspekt wirtualnoci Aktywizatory sieci powiza, np.: domy doradztwa centra transferu technologii outsourcing Formy sieci przedsibiorstw, np.: alianse strategiczne konsorcja umowy kooperacyjne Organizacja wirtualna Definicje Klasyfikacja Cechy Kreator sieci powiza, np.: centrum kompetencji kluczowych broker rynku portale i wortale internetowe Zewntrzny system teleinformatyczny, np.: ekstranet Internet telefonia ruchoma telekonferencje SCM, CRM, workflow Wewntrzny aspekt wirtualnoci Koncepcje funkcjonowania przedsibiorstwa, np.: wewntrzny dostawca i odbiorca model organizacji wielowymiarowej Ackoffa inynieria współbiena leasing pracowników telepraca Wewntrzny system teleinformatyczny, np.: telefonia ruchoma Intranet Ekstranet Internet informatyczne systemy zarzdzania Struktura organizacyjna, np.: wirtualne struktury konwencjonalne wymiary wirtualnoci struktury Kreowanie organizacji wirtualnej napotyka na szereg barier, do których mona zaliczy: niektóre rozwizania technologiczne; bezpieczestwo transmisji; niedojrzało rynku do korzystania z wirtualizacji; du przeszkod w stosowaniu takich rozwiza w naszym kraju jest brak unormowa prawnych; wystpuj bariery natury psychicznej u pracowników; brak jasno okrelonej wizji zaangaowania si organizacji. 7 8 Ewolucja systemów IT w pigułce Tutaj potrzebny jest ekstranet... 80: Pre-ERP organizacja wyspy dziedzinowe wczesne 90: ERP organizacja ERP integracja przez jeden system póne 90s: Post-ERP organizacja ERP CRM SCM BW dodatkowe narzdzia informatyczne dzisiaj i jutro: e-biznes rodowisko biznesu firma 1 firma 2 firma 4 firma 3 firma 5 krajobraz heterogeniczny Extranet łczy przedsibiorstwo w sie z dostawcami i duymi klientami. Rozwizanie takie przynosi bezporednio korzyci w nastpujcej formie: Redukuje koszty zwizane z zarzdzaniem jakoci. Na przykład : zapewniajc dostawcom dostp typu on-line do aktualnej listy zawierajcej czci do wytworzenia. Redukuje koszty zwizane z obsług zamówie - poprzez udostpnienie duym klientom dostpu do wewntrznego systemu składania zamówie. Udostpnia klientom dostp do pewnych funkcji obsługujcych Supply Chain Management - na przykład stan realizacji zamówie. Extranet jest praktycznym rozwizaniem: w zamian za niewielki nakład finansowy przedsibiorstwo redukuje swoje koszty, skraca czas reakcji, zapewnia dostawcom i odbiorcom aktualne dane Supply Chain Management (SCM) SCM - aspekty procesu wytwarzania i sprzeday SCM jest aplikacj typu "back-end" łczc dostawców, producentów, dystrybutorów i resellerów w spójn sie produkcyjnodystrybucyjn. Jednoczenie umoliwia przedsibiorstwu ledzenie i usprawnienie przepływu materiału i danych w procesie produkcji i dystrybucji do klientów. SCM jest kolejnym etapem w ewolucji systemów Enterprise Planning Systems - umoliwiajc integracj partnerów biznesowych z procesami produkcyjnymi. Poprzez udostpnienie danych partnerom-dostawcom system SCM podnosi wydajno i elastyczno. Obnia koszty magazynowania wic produkcj z zamówieniami. Obnia koszty produkcji poprzez usprawnienie przepływu materiału i w informacji pomidzy przedsibiorstwem, dostawcami i dystrybutorami. Podnosi zadowolenie klienteli zapewniajc krótszy czas obsługi i wiksz elastyczno. Celem SCM jest zintegrowanie dostawców, producentów, dystrybutorów w dynamicznym systemie (za pomoc Internetu, Intranetu lub Extranetu) uwzgldniajcym wszystkie wyej wymienione czynniki. Korzyci jakie zyskuj poszczególne ogniwa SCM: Dostawcy skuteczniej oceniaj popyt producenta na materiały, komponenty Producent skuteczniej planuje procesy produkcyjne, zarzdza stanami magazynowymi Firmy transportowe efektywniej koordynuj dostaw towaru Dystrybutorzy, klienci na bieco ledz stan realizacji swojego zamówienia

3 Korzyci z e-zakupów Supply Chain Management (SCM) Jak działa SCM? Warstwy SCM Supply Chain Management składa si z dwóch warstw : planowania (Supply Chain Planning - SCP) i realizacji (Supply Chain Execution). Supply Chain Planning - zestaw narzdzi zapewniajcych dostp do danych i ich analiz w celu wyznaczenia przewidywanego popytu na dany produkt i stosownego planu produkcji. System ten moe by wykorzystany do celów operacyjnych (bieca produkcja) lub budowania strategii długofalowych (budowa nowej fabryki, plan kwartalny). Supply Chain Execution - wykorzystuje informacje wygenerowane w SCP do celów produkcyjnych, magazynowania towaru, transportu surowców, montau komponentów i kompletacji produktu. Aplikacja ta komunikuje si z SPC i systemami zarzdzania zamówieniami w celu okrelenia poziomu produkcji, uwzgldnienia obostrze czasowo-finansowych i okrelenia planu produkcji spełniajcego wszystkie w/w załoenia - elastycznego w realizacji Portale korporacyjne Zastosowania portali korporacyjnych Portal korporacyjny to nie tylko witryna internetowa!!! Chocia portal korporacyjny zapewnia umieszczenie istotnych dla klienta zasobów pochodzcych z sieci korporacyjnej i Internetu na pojedynczej stronie. Portal korporacyjny zbiera zasoby sieci korporacyjnej i Internetu i udostpnia je szerokiej rzeszy pracowników, klientów i partnerów. Dostarcza on uytkownikom dokumenty webowe, raporty z baz danych, aplikacje wykorzystywane w przedsibiorstwie i inne zasoby. Portal korporacyjny upraszcza rodowisko pracy uytkownika. Do chwili obecnej uytkownik komputera był zalewany ogromn liczb aplikacji klient-serwer i usług dostpnych w Internecie. rodowisko pracy podzielone było na wiat sieci lokalnej i Internet. Uytkownicy portalu znajduj wszystkie narzdzia korporacyjne, najczciej wykorzystywane usługi internetowe, personalizowane informacje o klientach, produktach i rynku. Zastosowania zewntrzne: katalog produktów w Internecie, cenniki dla partnerów, składanie zamówie przez Internet, sprzeda przez Internet (poszerzanie rynku zbytu), udostpnianie klientom wgldu w ich salda i płatnoci. Zastosowania wewntrzne: wspólna baza klientów obieg dokumentów, baza pracowników, ksika telefoniczna, zarzdzanie zasobami ludzkimi, planowanie urlopów, zamówienia na artykuły biurowe, rezerwacja sal konferencyjnych, transportu i innych zasobów, planowanie spotka, biuletyn firmowy (news)

4 Ile to kosztuje? Przykłady portali korporacyjnych najpopularniejszych aplikacji w portalach korporacyjnych Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa ecommerce ródło: Ankieta wród czytelników DM Review Eksplozja dostpu szerokopasmowego w 2003 r. Penetracja dostpu szerokopasmowego w UE w 2003: 14.4% (prognozy zakładały tylko 12.2%) 80% wzrost w skali roku Przyczyny tak gwałtownego wzrostu? Rozwój gospodarki elektronicznej i Internetu Tre multimedialna i aplikacje Telepraca i teleedukacja Wzrost penetracji komputerów PC Rozwój innych narzdzi dostpu i wykorzystania danych cyfrowych Komórki Preferencje uytkowników Szybko dostpu, niezawodno połczenia, ekonomia dostpu do Internetu Obnienie cen za usługi dostpu szerokopasmowego Wzrost konkurencji na rynku usług szerokopasmowych Innowacyjne podejcie do pozyskania klienta Free trial, pre-paid

5 Ceny za dostp do usług szerokopasmowych Gdzie jest Polska? Taryfa za usługi szerokopasmowe w 2003 Obnienie taryfy w 2003 Taryfa za "dial-up" w 2003 Premium Belgia 19,90-43% 20,04-1% Holandia 14,95-55% 15,85-6% Hiszpania 34,68-9% 12,72 173% Niemcy 19,90-20% 14,95 33% Włochy 34,95 18% 13,27 163% Irlandia 30,00-25% 15,10 99% wiatowy Ranking e-readiness - The Economist Intelligence Unit Ranking 60 krajów o najwikszych gospodarkach oparty na blisko100 parametrach. Polska dopiero na pozycji 36 (spadek z 30 pozycji w 2003 roku) Co to jest? Definicje handlu elektronicznego E-handel (e-commerce) - elektronizacja sprzeday (np. kody kreskowe), sprzeda towarów i usług poprzez wykorzystanie technologii internetowych (WWW, , WAP,...) E-biznes - pojcie szersze, obejmujce transakcje biznesowe poprzez Internet B2C (Busines To Customer) - sprzeda indywidualnym klientom poprzez Internet B2B (Business To Business) - biznes pomidzy firmami poprzez Internet B2P (Business To Public) marketing elektroniczny Kiedy moemy mówi o handlu on-line? Samo stworzenie własnej witryny WWW i prezentacja na niej oferty firmy nie jest jeszcze handlem on-line. O handlu elektronicznym moemy mówi dopiero wtedy, gdy przez Sie jest moliwe dokonywanie zakupów towarów lub uslug prezentowanych w ofercie firmy na stronie WWW. Modelowy handel on-line wystpuje dopiero w momencie, gdy za zakupiony on-line towar moemy zapłaci równie on-line, czyli wtedy, gdy istnieje moliwo płatnoci przez Internet. Handel elektroniczny (handel on-line, e-commerce) - to sprzeda towarów i usług oraz informacji pomidzy rezydentami tego samego kraju (handel krajowy) lub pomidzy rezydentami dwóch lub wicej krajów (handel midzynarodowy), w Internecie. Jest to moliwo realizowania transakcji kupna/sprzeday za porednictwem Internetu. Sam temin e-commerce wszedł do powszechnego uycia w 1997 roku, a wykreowany został przez firm IBM Podział ze wzgldu na rodzaj towarów i usług Handel elektroniczny a biznes elektroniczny Handel poredni (indirect electronic commerce) - zamawianie towarów materialnych przez Sie i nastpnie fizyczne ich dostarczanie, tradycyjnymi kanałami (poczta, kurierzy), do klienta Handel bezporedni (direct electronic commerce) - zamawianie niematerialnych towarów i usług przez Sie, gdzie płatno i dostarczenie do klienta odbywa si równie przez Sie (na przykład software); Biznes elektroniczny - obejmuje wszelkie przejawy komercyjnego wykorzystania Internetu. Ma 3 główne działy: e-commerce, usługi finansowe oraz marketing on-line; szeroko pojt komunikacj: intranet, praca zdalna, EDI (elektroniczn wymian dokumentów), itd; e-services uwaane niekiedy za cz e-commerce. Biznes elektroniczny mona podzieli na dwie kategorie: Internet jest narzdziem ułatwiajcym prowadzenie interesów przynoszc okrelone korzyci (na przykład poszukiwanie informacji w Internecie, czy kontakt z współpracownikami, klientami, praca zdalna) Internet jest interesem samym w sobie, np. ISP - Internet Service Provider - firma zapewniajca dostp do Internetu oraz dodatkowe usługi: konto poczty elektronicznej, miejsce na stron WWW, FTP itd.,

6 Ewolucja gospodarcza ecommerce Stabilny wzrost Gospodarka przemysłowa Entuzjazm Era Dot.com ów Globalne rozczarowanie Upadek nowej gospodarki Pragmatyzm Rynek USA dzisiaj Rzeczywisty wzrost Gospodarka cyfrowa Dojrzewanie rynku Zmiana profilu uytkownika (wicej kobiet, nisze wykształcenie, mniejsze miejscowoci) Lepsze zrozumienie profilu klienta Wielokanałowo (mcommerce) Dowiadczenie rynku USA - celem innowacyjnych rozwiza jest pozyskanie nowych klientów oraz podniesienie wpływów z istniejcych klientów Selektywno w marketingu Zastosowanie analitycznych systemów wsparcia marketingu Dostp szerokopasmowy ułatwiajcy decyzje klientom Dalsza internacjonalizacja handlu elektronicznego Jak wprowadzi e-handel? Wiedza i technologie informatyczne dla e-handlu Rozwój koncepcji biznesowych Inkubacja pomysłu Model danych i funkcji Tworzenie modelu biznesowego Analiza strategicznych uwarunkowa systemu Analiza narzdzi i technologii Analiza dostawców i usługodawców Model organizacyjny Projekt i konstrukcja systemu Analiza rynku klientów Wdroenie i utrzymanie systemu Technologie zwizane z Internetem: sieci i serwery, HTML, Java, XML, PHP, WAP,... Bazy danych: relacyjne, obiektowe, tekstowe,... Jzyki programowania: Java, Perl, C++,... Dedykowane systemy: finansowo-ksigowe, zarzdzanie treci. Ochrona danych oraz dostpu do danych i usług. Narzdzia analityczne, hurtownie danych, systemy CRM. Inynieria oprogramowania: prowadzenie projektów poprzez wszystkie fazy ycia oprogramowania. Rozwój koncepcji informatycznych Architektura systemu dla e-handlu E-handel na jednym slajdzie Producenci, usługodawcy, dostawcy, kooperanci Internet, Intranet Sie lokalna Serwer informacji i usług Baza danych Internet Klient Klient Analiza mo liwoœci wykorzystania mediów komunikacyjnych Definiowanie rynku, produktów i kana³ów dystrybucji Tworzenie oferty Systemy informacyjne, narzdzia analityczne, bazy danych klientów & operacji Przestrze usług komputerowych Klient Przyjmowanie zamówieñ, zestawianie, pakowanie i wysy³ka Ksiêgowanie, fakturowanie, Zwroty i obs³uga klienta Produkcja i magazynowanie, Dostawy i dostawcy Obs³uga p³atnoœci Utrzymanie i przetwarzanie oferty Akceptacja oferty Klient

7 Reguły e-handlu Aukcje elektroniczne Skupienie uwagi na kliencie Cigły proces tworzenia nowych form usług i zysków Transformacja procesów biznesowych na formy umoliwiajce informatyzacj Decentralizacja zarzdzania, centralizacja koordynacji Tworzenie architektury dla zastosowa w e-biznesie: Interfejsy z dostawcami i klientami Personalizacja, dostosowanie do upodoba klienta Integracja biznesu z systemami informacyjnymi Innowacja, poszukiwanie atrakcyjnych rozwiza Planowanie cigłego wzrostu i cigłych zmian Giełdy a rynki elektroniczne Realizacja zamówienia GIEŁDA ELEKTRONICZNA RYNEK ELEKTRONICZNY B2B (e-procurement) Krok w procesie Identyfikacja potrzeby zakupowej Funkcje/rola kroku Analiza katalogów Zapytanie o dostpno/cen Tabela ofert kupna i sprzeday Prywatne i publiczne katalogi Przygotowanie zapotrzebowania Wybór produktu Przygotowanie zapotrzebowania (co i w jakiej iloci) 90% transakcji tzw. spot 90% transakcji w ramach tzw. kontraktów Akceptacja zapotrzebowania Kontrola zgodnoci z budetem Kontrola zgodnoci z uprawnieniami zamawiajacego Wspomaganie tzw. sourcingu Wspomaganie procesu zakupów i zaopatrzenia Automatyczna generacja zamówienia Konwersja z zapotrzebowania na n*zamówie i wyznaczenie adresatów Zwykle rynek otwarty Specyficzne usługi dodane Np. escrow Zwykle rynek zamknity Typowe usługi dodane Np. płatnoci Akceptacja zamówienia Odbiór towaru Kontrola dostpnoci dóbr Kontrola wiarygodnoci kupujcego Potwierdzenie / odmowa Kontrola zgodnoci z zamówieniem Kontrola zgodnoci z kontraktem Zagroenia i wady handlu on-line Legislacja: wiadczenie usług drog elektroniczn Dla klientów: Zapewnienie bezpieczestwa płatnoci przez Sie Niepewno, co do rzetelnoci sprzedawcy Brak moliwoci wypróbowania, czy ogldzin zakupowanego towaru W przypadku słabo opracowanych serwisów odczuwalny jest brak fizycznie istniejcego sprzedawcy, z którym mona skonsultowa pewne pilne kwestie Dla firm: Zbyt wysoki koszt dostarczenia towaru do klienta Brak efektywnego i rozbudowanego systemu spedycyjnego i dostawczego Dyrektywa 95/46/WE ochrona danych osobowych Dyrektywa 97/7/WE sprzeda na odległo Dyrektywa 2000/31/WE e-commerce Dyrektywa 2002/65/WE marketing usług finansowych na odległo Dyrektywa 2002/58/WE elektroniczna prywatno Projekt Dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych skierowanych do konsumentów Ustawa o wiadczeniu usług drog elektroniczn Brak efektywnej obsługi płatnoci kartami kredytowymi

8 Wyłczenia z aktów legislacyjnych wiadczenie usług drog elektroniczn Programy radiowe i telewizyjne Prywatna poczta elektroniczna zwykły przesył operatorów telekomunikacyjnych Rozliczenia midzybankowe Karty płatnicze Wewntrzne działania usługodawców Wykonanie usługi, które nastpuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomoc systemów teleinformatycznych, na indywidualne danie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecnoci stron, przy czym dane te s transmitowane za porednictwem sieci publicznych Obowizki usługodawcy: zidentyfikowania si (wraz z podaniem zasad etyki zawodowej) ostrzeenia przed zagroeniami zapewnienia bezpieczestwa podania regulaminu Zakaz wprowadzania bez ostrzeenia oprogramowania lub danych do komputera usługobiorcy Okrelenie odpowiedzialnoci dostawców usług nie odpowiada ten, kto jedynie transmituje dane nie odpowiada ten, kto przechowuje dane i nie wie o ich zawartoci Zakaz spamu Dane osobowe w Internecie Dane wraliwe Odwołanie si do ustawy o ochronie danych osobowych: Kady ma prawo do ochrony dotyczcych go danych osobowych Dana osobowa: Kada informacja dotyczca osoby fizycznej, pozwalajca na okrelenie tosamoci tej osoby (nazwisko; PESEL; kod genetyczny; wizerunek?) Zbiór danych: Posiadajcy struktur zestaw danych o charakterze osobowym, dostpnych według okrelonych kryteriów Pochodzenie rasowe lub etniczne Pogldy polityczne, przynaleno do partii Przekonania religijne i filozoficzne, przynaleno do wyznania Przynaleno zwizkowa Stan zdrowia Kod genetyczny Nałogi i ycie seksualne Dane osobowe w Internecie Dopuszczalne przetwarzanie Administratora danych Obowizki informacyjne Rejestracja zbioru Podmiotu danych osobowych Prawo do anonimowoci (art. 22) Prawo kontroli Prawo udostpnienia Prawo sprzeciwu Zagadnienie profilowania Tylko dane eksploatacyjne bez identyfikacji Wyra na zgoda (to wcale nie musi by oczywiste; powinno by obwarowane innymi przepisami!) Przepisy ustawowe (np. ostatnio w ustawie o kasach chorych) Jest niezbdne w celu wywizania si z umowy (rachunki bankowe, historia kredytowa) Jest niezbdne do wykonania okrelonych prawem zada realizowanych dla dobra publicznego (elektrownia, gazownia, RTV, uczelnia) Jest niezbdne do wypełnienia usprawiedliwionych celów administratorów danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolnoci osoby (badania historyczne, dziennikarze, legalny marketing, windykacja długów)

9 Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych c.d. Prawa osoby: pełna informacja o zbiorze i administratorze, celu przetwarzania, ródle danych pełna informacja o czasie rozpoczcia przetwarzania i o pełnej treci danych w czytelnej formie (na pimie, w cigu 30 dni) danie uzupełnienia, sprostowania lub usunicia wniesienie umotywowanego sprzeciwu ( niezbdne do wykonania zada dla dobra publicznego, niezbdne do wypełnienia usprawiedliwionych celów administratora ) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych ( nie chc i ju! ) Zbiory danych nie podlegajcych ustawie przetwarzane przez osoby fizyczne w celach osobistych lub domowych, np. prywatna ksika telefoniczna, fiszki hobbisty uywane w godziwy sposób przez dziennikarzy i artystów Zbiory danych nie wymagajce rejestracji bazy specjalne, sdowe, rejestry wyborcze, wizienne kocielne (dla tych, co maj własne ustawy) pracownicy, uczniowie, członkowie (ale tylko w tym celu!) klienci (lekarze, adwokaci, notariusze) fakturowanie (kasy fiskalne) dane powszechnie dostpne (serwer sejmowy) badania naukowe (praca dyplomowa, doktorska, habilitacyjna) drobne sprawy ycia codziennego Ochrona danych osobowych c.d. Spamming To nie arty! Przetwarzanie bez zezwolenia - do 2 lat wizienia To samo, dane intymne - do 3 lat Przetwarzanie niezgodne z celem - do 1 roku Nielegalne udostpnianie danych - do 2 lat Niezgłoszenie do rejestracji - do 1 roku Istota nieodpowiednio przesyłki Oszukaczy / Niebezpieczny wyłudzenia finansowe piramidy finansowe cyberbegging nigerian scam wirusy rozsyłane w listach ataki DOS (denial of service) Neutralny łacuszki hoaxes fałszywe ostrzeenia o wirusach spam polityczny inny spam pozagospodarczy Komercyjny spamming klasyczyny mailing Towarzyski arciki pozostała zbdna korespondencja mcommerce Rynek urzdze przenonych Pojcie kojarzone z elektronicznym wspomaganiem handlu prowadzonym on-line za porednictwem terminali bezprzewodowych telefonii komórkowej (mobile e-commerce). Znaczenie usługi m-commerce gwałtownie ronie w miar zwikszenia szybkoci transmisji w kolejnych etapach rozwoju sieci komórkowych oraz powszechnego wdraania aplikacji mobilnych umoliwiajcych bezpieczne dokonywanie transakcji przez Internet. Do najbardziej popularnych usług m-commerce, prowadzonych przez sie bezprzewodow, nale: transakcje bankowe (obsługa kont, przelewy, informacje o stanie konta), rezerwacje biletów (lotniczych, kolejowych, kinowych), elektroniczne zakupy on-line (zakup, zapłata i dostawa elektroniczna) oraz pozyskiwanie informacji i rozrywka. Najdynamiczniej rozwijajcy si sektor brany IT spadek cen urzdze spadek cen połcze GSM/GPRS rosnca wiadomo klientów rosnca ilo punktów dostpowych do sieci (hot-spot) zaznajomienie si klientów z technologi PDA i TabletPC wysoka funkcjonalno dedykowany software SFA/CRM bogactwo zastosowa udokumentowana przydatno (case-study)

10 Przykłada urzdzenia przenonego Dodatkowe opcje Antenka sieci WLAN b do 100 m zasigu Gniazdo kart SecureDigital (SIDO) Bluetooth, łczno radiowa do 10 m CIR/IrDA, 9 m zasigu Przycisk nagrywania i regulacji dwiku Głoniczek Wymienna bateria (1400MAh do 14h pracy) Włcznik/wygaszacz podwietlenia wiatłomierz Energooszczdny procesor 400MHz Intel X-Scale Pami: 128MB RAM 48MB FlashROM Sterowanie kursorem, nawigacja w aplikacjach Wywietlacz transreflektywny 3,8, 65tys. Kolorów (16 bit) 3.5mm wejcie typu jack np. dla słuchawek lub dodatkowego mikrofonu Programowalne przyciski funkcyjne Zabezpieczenie biometryczne skaner linii papilarnych Mikrofon Od ecommerce do mcommerce Od ecommerce do mcommerce Przykład systemów klasy SFA: Sales Force Automation - uywanie oprogramowania w sposób automatyzujcy biznesowe zadania sprzedaowe, włczajc: przetwarzanie zamówie zarzdzanie kontaktami/ relacjami z klientami wymian informacji kontrol stanów magazynowych ledzenie zamówie analizy i prognozy sprzedaowe!"#$ % &' % ( )* & +$ % & +, *& $ % && Od ecommerce do mcommerce Od ecommerce do mcommerce & ( % - % *' *, $ % & + + * - % &%.(, ' % /&* 0& '* +& $ % +' ' ) % % ( * % ')&, ' )& $ % ')& &

11 Od ecommerce do mcommerce /( 0 % 1!"# % % ( *& % & )) * - % & 61 11

Wykład 10 Zagadnienia handlu elektronicznego. Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska

Wykład 10 Zagadnienia handlu elektronicznego. Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska Wykład 10 Zagadnienia handlu elektronicznego Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska Zagadnienia Wstęp Przykłady Trochę statystyki Technologie Różne rodzaje e-biznesu Zalety i wady Problemy Podsumowanie Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

O organizacjach wirtualnych czyli w stronę e-światów

O organizacjach wirtualnych czyli w stronę e-światów O organizacjach wirtualnych czyli w stronę e-światów E-Firma Przełom XX i XXI wieku: Organizacja wirtualna Wirtualna organizacja polega na włączeniu wszystkich lub tylko niektórych ludzi z różnych organizacji

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Nr ref. WWW 22360811 ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH * X zg!oszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze ERP i CRM w dobie internetu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Obniżka kosztów działania P poprzez: - skracanie cykli produkcyjnych - informatyzację procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budetu pastwa Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników

Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników 1 Uyte w niniejszym Regulaminie okrelenia posiadaj nastpujce znaczenie: 1. adapter - urzdzenie telekomunikacyjne umoliwiajce

Bardziej szczegółowo

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers BCC Software Factory: wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC w

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

Zarys moliwoci IVM NT

Zarys moliwoci IVM NT Zarys moliwoci Interaktywny system zarzdzania wideo Pakiet oprogramowania do zarzdzania systemami architektura systemu 1/11 System - ogólnie Modułowy, otwarty system zarzdzania Client/Server oparty na

Bardziej szczegółowo

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur 2012 Własny e-biznes - od pomysłu przez rozwój na rynku lokalnym po plany ekspansji zagranicznej - na przykładzie startupów e-biznesowych AIP w Olsztynie Radosław Mazur Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Oparte na dokumencie elektronicznym. Oparte na dokumentach papierowych

Oparte na dokumencie elektronicznym. Oparte na dokumentach papierowych 1 Marketing usług ug bankowości elektronicznej Wykorzystanie instrumentów w marketingu w obsłudze klientów w korzystających z usług ug bankowości elektronicznej 2 Trzy rodzaje marketingu w usługach ugach

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A.

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. NewConnect nowa perspektywa MakoLab S.A. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. Historia 1989 powstanie firmy, elektroniczne usługi DTP 1995dystrybucja oraz tworzenie autorskiego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Adam Jednoróg Koordynator ds. Systemów Zarzdzania Produkcj Email: ajednorog@ipscontrol.pl pl ips Control idealny partner w biznesie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku

Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku 2012 Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku Wincenty Kurczuk Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Działalność przedsiębiorstw EKSIM, JVD i VELKOM powiązanych

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Europejskie Spotkania Handlowe - transport i logistyka

Europejskie Spotkania Handlowe - transport i logistyka Europejskie Spotkania Handlowe - transport i logistyka Nowe Centrum Wystawowe Monachium Pokoje Konferencyjne B31/B32 (Hala B3) Monachium, Niemcy 13 maja 2009 Program Europejskich Spotkań Handlowych - Transport

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Vastosowanie w handlu elektronicznym.

Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Vastosowanie w handlu elektronicznym. Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Vastosowanie w handlu elektronicznym. Autorzy: Alan R. Simon, Steven L. Shaffer Słowo wstępne. Wprowadzenie. Część I - Podstawy: koncepcje i modele handlu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK

Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK Anita Wierzejska, Geodeta Powiatowy, Starostwo Powiatowe w Piasecznie Dariusz Ciela, Kierownik Sprzeday ds. Kluczowych Klientów, Intergraph Polska

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach IT W FIRMIE ADAM LASKOWSKI IT W FIRMIE SPIS TREŚCI: CEL ISTNIENIA IT UMIEJSCOWIENIE IT W ORGANIZACJI STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski Prof. Krzysztof Rutkowski 1 Czasy Duplologistyki w Polsce skończyły

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

ESD Kaspersky IS Desktop 2Y KL1867PCADS

ESD Kaspersky IS Desktop 2Y KL1867PCADS ESD Kaspersky IS 2016 1Desktop 2Y KL1867PCADS Cena: 154,65 zł Netto: 125,73 zł Informacje dodatkowe Parametry Po zakupie produktu na adres mailowy, podany przez Państwa podczas zamówienia, zostaną przesłane

Bardziej szczegółowo

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Rozwizania Océ dla Geodezji Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Program prezentacji 1. Informacje o firmie Océ 2. Poligrafia dla Geodezji. 3. Najnowsze propozycje Océ w kolorze 2

Bardziej szczegółowo

Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu

Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu Czym jest Mobile Sales Force Apps? To nowoczesny system wsparcia sieci sprzedaży klasy Sales Force Automation i Field Force Automation

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy unijnych w zadaniach geodezji na szczeblu lokalnym oraz do budowy systemów informacji o terenie

Wykorzystanie funduszy unijnych w zadaniach geodezji na szczeblu lokalnym oraz do budowy systemów informacji o terenie Wykorzystanie funduszy unijnych w zadaniach geodezji na szczeblu lokalnym oraz do budowy systemów informacji o terenie Matela Wojciech Firma Usługowo Konsultingowa INFOGIS Wisła, 10 wrzenia 2008 Strategia

Bardziej szczegółowo

(argument dla męskiej m. ęści populacji)

(argument dla męskiej m. ęści populacji) 1 Techniczne i organizacyjne uwarunkowania świadczenia usług ug bankowości elektronicznej Jakie warunki należy y spełni nić aby świadczyć usługi ugi bankowości elektronicznej? 2 Zapraszam na stronę internetową

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Szkoa Podstawowa nr 1 w Miechowie ą ą ś ą Stworzenie jednolitego systemu informatycznego. Zatrudnienie w szkole administratora sieci i zasobów IT. Wsparcie merytoryczne w pozyskiwaniu środków unijnych.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 121 Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia The integrated management software in small

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 SYSTEM CRM (Customer Relationship Management) CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

$ % !""# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568

$ % !# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568 !"!#! !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568 $%!& Najwiksza polska firma doradcza, której konsultanci ju od 15 lat zdobywaj dowiadczenie i wiadcz usługi Unikalne łczenie doradztwa z rozwizaniami

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Portale korporacyjne Geneza, ewolucja, trendy

Portale korporacyjne Geneza, ewolucja, trendy Portale korporacyjne Geneza, ewolucja, trendy Krzysztof Szczypiorski Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej Krzysztof@Szczypiorski.com http://krzysztof.szczypiorski.com Portale korporacyjne

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy Royal Solutions Sp. z o.o.

Prezentacja firmy Royal Solutions Sp. z o.o. Prezentacja firmy Royal Solutions Sp. z o.o. Zawartość prezentacji Misja Doświadczenie Konsultanci Technologie Podejście do Klienta Proces realizacji projektów Badania dojrzałości projektowej Projekty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo