Umowa nr.. UMOWA Nr.. Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr.. UMOWA Nr.. Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA Nr.. Postępowanie nr BZP BD Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Uniwersyteckim 1, Nr NIP reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami, o następującej treści: 1 1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późniejszymi zmianami). 2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 tej ustawy Przedmiotem Umowy, zwanym dalej Zamówieniem, jest zakup środowiska wirtualizacyjnego (oprogramowania + 10 licencji), wraz z zakupem usługi 3 letniego wsparcia technicznego, wdrożenia i szkolenia. Zamówienie obejmuje: a) zakup oprogramowania wirtualizacyjnego; b) wykonanie usług instalacyjnych polegających na: przeglądzie posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury i konfiguracji wraz z przedłożeniem Zamawiającemu projektu technicznego budowy środowiska wirtualizacyjnego, przeprowadzeniu budowy środowiska wirtualizacyjnego zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem technicznym, 1

2 wykonaniu pełnej dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej, zawierającej informacje o aktualnej konfiguracji środowiska wirtualizacyjnego; c) przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie i czasie określonym w załączniku nr 1; d) zakup praw do korzystania z usługi wsparcia technicznego na oprogramowanie wymienione w pkt. a) i b), na warunkach określonych w 5, zwanego dalej Wsparciem technicznym". 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie w zakresie zgodnym ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz z Ofertą Wykonawcy z dnia.., stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt a d Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy. 3. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu prawa do licencji, o których mowa w ust. 1 pkt a na czas nieokreślony, bez możliwości ich wypowiedzenia. Zamawiający oświadcza, że licencje będą wykorzystywane na serwerach posiadanych przez Zamawiającego Za realizację Zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości.. zł (słownie:... złotych./100) brutto, zwane dalej Wynagrodzeniem. 2. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie jego roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wykonywania Zamówienia. 3. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Technicznego i Protokołu Odbioru Szkolenia, o których mowa w 4. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest: Uniwersytet Wrocławski, Centrum Usług Informatycznych, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław. 4. Jako dzień zapłaty Wynagrodzenia Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych Zamawiający dokona odbioru Zamówienia w dwóch etapach, tj. w drodze odbioru jakościowego, technicznego (stwierdzonego w Protokole Odbioru Technicznego, którego wzór zawiera Załącznik nr 3 do Umowy) i następnie w drodze odbioru szkolenia (stwierdzonego w Protokole Odbioru Szkolenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy). 2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przez Zamawiającego wykonania czynności, o których mowa w 2 ust. 1 pkt a c. 3. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 2, Strony przystąpią do podpisania Protokołu Odbioru Technicznego. 2

3 4. W terminie 2 dni od daty przeprowadzenia instruktażu, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt c, Strony przystąpią do podpisania Protokołu Odbioru Szkoleniowego. 5. Wszelkie Zastrzeżenia wobec wykonania czynności, o których mowa w 2 ust. 1 pkt a d, Zamawiający zgłosi Wykonawcy w protokole wskazanym odpowiednio w ust. 3 lub 4 jeżeli stwierdzi, że sposób, jakość lub zakres wykonania tych czynności nie odpowiadają warunkom uzgodnionym przez Strony, wskazanym w szczególności w Załączniku nr 1 do Umowy. 6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający może pisemnie wyznaczyć Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 5 dni, w celu usunięcia stwierdzonych protokołem nieprawidłowości. Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieprawidłowości w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 7. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 6, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub w części lub żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 % kwoty Wynagrodzenia. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa do korzystania z usługi Wsparcia technicznego producenta oprogramowania dla zapewnienia prawidłowego działania oprogramowania, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt a i b w okresie 3 lat począwszy od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Technicznego, o którym mowa w 4 ust. 3, bez zastrzeżeń. 2. W zakres Wsparcia technicznego musi wchodzić co najmniej: a) dostęp do linii wsparcia świadczonego przez inżynierów dostępnych na terenie Polski, polegającego na świadczeniu Zamawiającemu pomocy w rozwiązaniu typowych problemów związanych z instalacją oraz codziennym użytkowaniem dostarczonych produktów; b) dostęp do linii wsparcia świadczonego przez doświadczonych inżynierów dostępnych również poza granicami Polski (pomoc może być świadczona w języku angielskim), polegającego na świadczeniu Zamawiającemu pomocy w rozwiązaniu nietypowych i trudnych do zdiagnozowania problemów; c) przyjmowanie nielimitowanej liczby zgłoszeń serwisowych przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę: drogą mailową na adres:, telefonicznie pod numerem telefonu: ; d) czas, w jakim świadczący usługę Wsparcia technicznego podejmie działania zmierzające do usunięcia zgłoszonych problemów, nie dłuższy niż 4 godziny od momentu dokonania przez Zamawiającego prawidłowego zgłoszenia serwisowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę; e) dostęp do wsparcia poprzez stronę WWW; f) dostęp do Forum Dyskusyjnego oraz do Bazy Wiedzy oprogramowania; g) prawo do wykorzystania oraz dostęp do obecnych wersji oprogramowania, service pack ów, nowych wersji, uaktualnień i poprawek do oprogramowania. 6 3

4 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Zamówienia podwykonawcom tylko w zakresie określonym w Ofercie Wykonawcy. 2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 3. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie Zamówienia Wykonawca odpowiada jak za własne W razie niewykonania lub nienależytego wykonania którejkolwiek części Zamówienia spośród wskazanych w 2 ust. 1 pkt a d Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % kwoty Wynagrodzenia. 2. Za każdy dzień uchybienia terminu, o którym mowa w 2 ust. 2 zdanie drugie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % kwoty Wynagrodzenia. 3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. 4. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłacić Wykonawcy Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się: ze strony Zamawiającego: ; ze strony Wykonawcy:. 2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy w rozumieniu 9. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy, o której mowa w 1 ust Spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 12 Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 13 4

5 Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, a 2 dla Zamawiającego. 14 Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 1. Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 2. Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy; 3. Załącznik nr 3 wzór Protokołu Odbioru Technicznego; 4. Załącznik nr 4 wzór Protokołu Odbioru Instruktażu... ZAMAWIAJĄCY. WYKONAWCA 5

6 Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. System musi umożliwiać wirtualizację na 5 serwerach 2-procesorowych 6- rdzeniowych. 2. Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych 3. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. 4. Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone dowolną liczbę rdzeni oraz do 2TB pamięci fizycznej RAM. 5. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-8 procesorowych. 6. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 1 TB pamięci operacyjnej RAM. 7. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych. 8. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z których każda może mieć co najmniej 4 porty szeregowe i 3 porty równoległe i 20 urządzeń USB. 9. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. 10. Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. 11. Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM. 12. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: MS-DOS 6.22, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7, SLES 10, SLES9, SLES8, Ubuntu 7.04, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1, Solaris 10, Solaris 9, Solaris 8, OS/2 Warp 4.0, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Ubuntu 7.04, SCO OpenServer, SCO Unixware, FreeBSD, Mac OS X. 13. Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. 14. Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. 15. Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna 6

7 konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance. 16. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku. 17. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. 18. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 19. Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. 20. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (np. wgrywania krytycznych poprawek) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn. 21. Rozwiązanie musi zapewniać taki mechanizm bezpiecznego uaktualniania aplikacji i systemów operacyjnych wirtualnych maszyn, poprzez który można wprowadzać poprawki na pojedyncze wirtualne maszyny jak i na całe grupy wirtualnych maszyn. Dla bezpieczeństwa wspomniany mechanizm musi pozwalać na automatyczne wykonywanie kopii migawkowych przed aktualizacją. 22. Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej z kilku dostępnych ścieżek. 23. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich procesów przenoszenia jednocześnie. 24. Rozwiązanie musi mieć możliwość automatycznego równoważenia obciążenia serwerów fizycznych poprzez przenoszenie pracujących wirtualnych maszyn pomiędzy nimi. Mechanizm ten musi być wyposażony w możliwość definiowania reguł przenoszenia np. przeniesienie maszyny wirtualnej wymusza przeniesienie innej lub równoważenie następuje w obrębie zdefiniowanych grup wirtualnych maszyn pomiędzy wybranymi serwerami fizycznymi. 25. Rozwiązanie musi mieć możliwość oszczędzania energii elektrycznej poprzez automatyczne wyłączenie wskazanych serwerów fizycznych w przypadku braku obciążenia generowanego przez wirtualne maszyny i automatycznego ich włączenia w sytuacji wzrostu obciążenia. 26. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia zwirtualizowanych dysków maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy fizycznymi zasobami dyskowymi. 27. Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. 28. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać mechanizm takiego zabezpieczenia wybranych przez administratora wirtualnych maszyn, aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego maszyny które na nim pracowały były bezprzerwowo dostępne na innym serwerze z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. 7

8 29. System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów. 30. Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej. 31. Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN) 32. Zleceniobiorca przeprowadzi, co najmniej 3 dniowe szkolenie dla pięciu osób w grupach dwóch grupach (dwu i trzy osobowych) z zakresu administracji i konfiguracji oprogramowania. Szkolenie powinno odbyć się we Wrocławiu, jeżeli będzie to inna lokalizacja Zleceniobiorca musi pokryć wszelkie koszty związane z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem osób szkolonych. Zakres kursu swoim programem musi obejmować, co najmniej: Dobre praktyki w zakresie instalacji i konfiguracji oprogramowania wytworzonego w toku postępowania; Dobre praktyki przy budowie i zarządzania środowiskiem SAN; Wprowadzenie do wirtualizacji zasobów. Omówienie, zaprezentowanie i przeprowadzenie warsztatów związanych z pełną funkcjonalnością oprogramowania. 33. Wdrożenie środowiska. 34. Świadczenie 3 letniego wsparcia technicznego. 8

9 Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy 9

10 Załącznik nr 3 Protokołu Odbioru Technicznego sporządzony we Wrocławiu w dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez... jako Wykonawcą a Uniwersytetem Wrocławskim, Pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, reprezentowanym przez... jako Zamawiającym 1. W dniu... Wykonawca przekazał Zamawiającemu oprogramowanie wraz z licencjami zgodnie z umową nr... z dnia... Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk Uwagi 2. Zamawiający sprawdził kompletność dostawy oraz prawidłowe działanie dostarczonego oprogramowania i prawidłowe wykonanie prac instalacyjnych. 3. Niniejszy protokół, po jego obustronnym podpisaniu, będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Za Wykonawcę Za Zamawiającego 10

11 Załącznik nr 4 Protokołu Odbioru Szkolenia sporządzony we Wrocławiu w dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez... jako Wykonawcą a Uniwersytetem Wrocławskim, Pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, reprezentowanym przez... jako Zamawiającym 1. W dniach... Wykonawca przeprowadził szkolenia zgodnie z przedstawioną specyfikacją następujących osób ze strony Zamawiającego: Lp. Imię i nazwisko 2. Zamawiający nie ma zastrzeżeń co do jakości i tematyki szkolenia. Za Wykonawcę Za Zamawiającego 11

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży,

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży, Załącznik nr 1b do SIWZ - zmieniony SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja wyposażenia budynku LCK w Lublinie jak poniżej: I. Serwery, macierz dyskowa,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/132/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie używanego serwera, sprzętu pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Załącznik nr 3 - WZÓR - UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Dnia... roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie

UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA... . z siedzibą w.. przy ul. ., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

UMOWA... . z siedzibą w.. przy ul. ., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy UMOWA... zawarta w dniu..r. w Nysie pomiędzy: Gminą Nysa Urzędem Miejskim w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, NIP: 753-10-06-938, REGON 000517364, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY. UMOWA nr. /2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY. UMOWA nr. /2013 Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY UMOWA nr. /2013 zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych z siedzibą przy ulicy Batorego 5, 02-591 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach

Bardziej szczegółowo

Znak ZP 3/2015 N R S P R A W Y 3 / 2 0 1 5. dr med. Zbigniew J. Król Dyrektor Szpitala ...

Znak ZP 3/2015 N R S P R A W Y 3 / 2 0 1 5. dr med. Zbigniew J. Król Dyrektor Szpitala ... N R S P R A W Y 3 / 2 0 1 5 Z A Ł Ą C Z N I K N R 4 D O S I W Z U M O W A N R / U / Z P / 2 0 1 5 ( P R O J E K T ) zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo