Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity obowiązuje od r. ) Parczew, listopad 2014r.

2 SPIS TREŚCI Rozdział I: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH str. 3 Rozdział II: RACHUNKI BANKOWE Część IA: Rachunek bieżący i pomocniczy rozliczeniowy w złotych str. 4 Część IB: Rachunki bankowe pakiety str. 6 Część II: Rachunek lokaty terminowej w złotych str. 8 Część III: Rachunek lokacyjny w złotych str. 8 Część IV: Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych str. 8 Część V: Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych str. 9 Część VI: Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków str. 9 Część VII: Home Banking str. 10 Część VIII: Usługi internetowe korporacyjne str. 10 Część IX: Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy str. 11 Rozdział III: KARTY BANKOWE Część I: Karta bankomatowa Banku Spółdzielczego w Parczewie str. 11 Część II: Karta płatnicza VISA BUSINESS DEBETOWA str. 12 Część III: Karta kredytowa Visa Business Credit str. 12 Rozdział IV: KREDYTY Część I: Kredyty komercyjne i preferencyjne str. 13 Część II: Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych str. 14 Rozdział V: INNE USŁUGI Część I: Gwarancje i poręczenia bankowe str. 15 Część II: Usługi różne str. 15 Część III: Skarbiec nocny str. 16 Część IV: Czynności kasowe w złotych: str. 16 Część V: Inne opłaty kasowo - skarbcowe str. 16 Rozdział VI: OPERACJE DEWIZOWE Część I: Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce str. 17 Część II: Czeki w obrocie dewizowym str. 17 Część III: Przekaz w obrocie dewizowym str. 17 Rozdział VII: UBEZPIECZENIA Część I: Ubezpieczenie na życie kredytobiorców do kredytów w rachunku kredytowym str. 19 Część II: Ubezpieczenie na życie kredytobiorców do kredytów w rachunku bieżącym str. 20 Część III: Ubezpieczenie budynków, budowli i innych środków trwałych oraz odpowiedzialności cywilnej (profit cesja) dla przedsiębiorców str. 20 Część IV: Ubezpieczenie majątkowe dla rolników str. 20 2

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w,,taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych zwanej dalej,,taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rezydentów i nierezydentów. Rozdział I Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty bankowe od Posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Parczewie pobierane są z tych rachunków lub innych rachunków wskazanych przez Posiadacza, w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane gotówką w kasie. 2. Prowizje i opłaty za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie Posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Parczewie mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Za pozostałe usługi prowizje i opłaty pobierane są w gotówce w kasach Banku, w dniu dokonania operacji bankowej. 3. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 4. W przypadku gdy taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach,,od,,,do oraz,,od... do... kierownik jednostki organizacyjnej Banku (Oddziału, Filii) ustala indywidualnie wysokość pobieranych prowizji i opłat w podanych granicach. 5. Dyrektorzy Oddziałów Banku mogą ustalić odmienne stawki w granicach nadanych im uprawnień przez Zarząd Banku. 6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, 2) wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Parczewie oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, 3) wpłat na cele społeczno użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz wniesienie których upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 4) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 10. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 11. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Członek Zarządu lub kierownik jednostki organizacyjnej Banku Spółdzielczego może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego. 12. Członek Zarządu Banku w uzasadnionych przypadkach może ustalić odmienne warunki niż wynikające z niniejszej Taryfy. 3

4 Lp. Rodzaj usługi (czynności) stawka Rozdział II: Rachunki bankowe I.A Rachunek bieżący i pomocniczy rozliczeniowy w złotych 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego 20,00 zł b) pomocniczego 20,00 zł c) bieżącego i pomocniczego rolnika indywidualnego 10,00 zł d) bieżącego i pomocniczego wspólnoty mieszkaniowej 20,00 zł e) bieżącego i pomocniczego jednostki organizacyjnej nie 10,00 zł prowadzącej działalności gospodarczej 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie a) bieżącego 25,00 zł b) pomocniczego 15,00 zł c) bieżącego i pomocniczego rolnika indywidualnego 6,00 zł d) bieżącego wspólnoty mieszkaniowej 25,00 zł e) pomocniczego wspólnoty mieszkaniowej 15,00 zł f) bieżącego i pomocniczego jednostki organizacyjnej nie prowadzącej działalności gospodarczej 15,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane przez Posiadacza w 0,3% min. 2 zł kasach Banku 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w bankomatach Banku* 0 zł 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane na podstawie: a) czeku gotówkowego 0,3% min. 2 zł b) dyspozycji ustnej potwierdzonej wydrukiem komputerowym 0,3% min 2 zł c) karty bankomatowej Banku Spółdzielczego w Parczewie 0,3% min. 2 zł d) czytnika biometrycznego 0,3% min. 2 zł uwaga! wypłaty gotówkowe równe lub wyższe niż 20 tys. zł wymagają awizowania przynajmniej na 1 dzień przed wypłatą 6. Realizacja dyspozycji z wpływów bieżących 0,00 zł 7. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 7.1. w Banku bez opłat 7.2. w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 3,50 zł 7.3. dyspozycje złożone w placówce Banku przez system SORBNET 30,00 zł 8. Za przygotowanie i realizację przelewu w obrocie międzynarodowym 30,00 zł 9. Administrowanie przelewami bez pokrycia za każdy przelew 2,00 zł 10. Za wydanie blankietów czeków za 1 blankiet 1,00 zł 11. Potwierdzenie czeku za każdy czek 10,00 zł 12. Inkaso czeku 6,00 zł 13. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku/ czeków 20,00 zł 14. Realizacja zlecenia stałego 2,00 zł 15. Złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela, z rachunku prowadzonego: a) w Banku bez opłat b) w innym banku krajowym za jedno polecenie 3,50 zł uwaga! opłata pobierana jest z rachunku wierzyciela 16. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł 17. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3,00 zł 18. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: a) w Banku 1,00 zł b) w innym banku krajowym 3,00 zł 4

5 19. Wyciąg z rachunku bankowego odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek bez opłat wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju a) listem zwykłym - raz w miesiącu bez opłat - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 5,00 zł b) listem poleconym za każdą przesyłkę 10,00 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym 10,00 zł b) listem poleconym 20,00 zł Sporządzane specjalnie na życzenie posiadacza rachunku 5,00 zł 5

6 I.B. Rachunki bankowe pakiety Lp. Rodzaj usługi Tryb Pakiet na Pakiet Wygodny Pakiet Komfortowy Pakiet Agro Pakiet Wspólny Dom 1. opłata za pakiet miesięcznie 0,00 zł 30,00 zł 50,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 2. otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3. prowadzenie 3.1. bieżącego w ramach 3.2. pomocniczego/ w 3.3. walutowego w 4. likwidacja pakietu w 5. elektroniczne kanały 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł jednorazowo 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 5.1. System Internet dostęp do systemu miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł wydanie hasła jednorazowo 0,00zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł wydanie karty jednorazowo 0,00zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00zł przesłanie karty jednorazowo 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł zablokowanie/ zmiana jednorazowo 0,00zł 0,00 zł 0,00zł 0,00 zł 0,00zł jednorazowo 0,00zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00zł 0,00 zł 5.2. informacja SMS aktywacja usługi jednorazowo 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł informacja SMS o jednorazowo 0,00zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00zł 5.3. System Internet dostęp do systemu miesięcznie 0,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 0,00 zł 0,00 zł wydanie hasła jednorazowo 0,00zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł zablokowanie/ jednorazowo 0,00zł 0,00 zł 0,00zł 0,00 zł 0,00zł zmiana 6. telefoniczna usługa 7. wpłaty i wypłaty jednorazowo 0,00zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00zł 0,00 zł miesięcznie 10,00 zł 10,00zł 10,00zł 10,00zł 10,00zł 7.1. wpłata gotówkowa w 7.2. wypłata gotówkowa 8. przelewy krajowe 8.1. przelew na rachunek od kwoty od kwoty 0,00zł 0,00zł 0,1% min. 2 zł 0, min 2 zł 0,1% min. 2zł 0, min 2 zł 0,1% min 2 zł 0, min 2 zł 0,1% min 2 zł 0, min 2 zł w placówce Banku za przelew 2,50zł 2,50zł 2,50zł 2,50zł 2,50zł w systemie Internet za przelew 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 8.2. Przelew na rachunek 1 Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty Pakiet/ rachunek. 2 Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% min. 50 zł. 6

7 w placówce Banku za przelew 3,50zł 3,50z 3,50zł 3,50zł 3,50zł w systemie Internet za przelew 0 zł 1,00 zł 0 zł pierwsze 20 0 zł pierwsze 30 0 zł pierwsze 10 0 zł pierwsze 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 8.3. Przelew na rachunek w innym Banku w za przelew 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł systemie SORBNET 9. Zlecenie stałe 9.1. rejestracja zlecenia 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 9.2. zmiana/ odwołanie 9.3. realizacja zlecenia 10. Polecenie zapłaty rejestracja polecenia odwołanie lub realizacja polecenia realizacja polecenia za zlecenie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 11. Czeki krajowe wydanie czeków 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł potwierdzenie czeku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Inkaso czeku 0,50% min. 0,50% min 0,50% min. 0,50% min 0,50% min. 6,00 zł przyjęcie zgłoszenia o 20,00 zł 2,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 12. Karty debetowe VISA BUSINESS, MasterCard 12.1 Wydanie nowej karty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 12.2 Wznowienie karty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 12.3 Wydanie duplikatu karty 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 12.4 Opłata miesięczna za użytkowanie karty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Opłata miesięczna za ubezpieczenie karty 12.5 Odblokowanie numeru PIN drogą telefoniczną 12.6 Płatność kartą Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A Wypłata gotówki Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grup BPS i SGB (Uwaga: lista bankomatów jest dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku) Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty dokonywana przy pomocy karty VISA BUSINESS dokonywana przy pomocy karty MasterCard Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 0,50% min. 3,00 zł 0,50% min. 3,00 zł 0,50% min. 3,00 zł 0,50% min. 3,00 zł 0,50% min. 3,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 7

8 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty dokonywana przy pomocy karty VISA BUSINESS dokonywana przy pomocy karty MasterCard 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 12.8 Sprawdzenie wysokości dostępnego 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł limitu autoryzacyjnego w bankomacie 12.9 Rozpatrzenie reklamacji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat Zastrzeżenie karty 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł Generowanie zestawienia transakcji na 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany Zmiana danych Użytkownika karty 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł wniosek Użytkownika Awaryjna wypłata gotówki za granicą po 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł utracie karty 13. Doładowanie telefonów: w kasie banku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w systemie Internet Banking 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł z rachunku bieżącego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł II. Rachunek lokaty terminowej w złotych 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 3. Wpłaty na rachunek lokaty bez opłat 4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: a) w Banku bez opłat b) w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 3,50 zł c) w innym banku krajowym w systemie SORBNET 30,00 zł 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek uwaga! wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej ,00 zł należy bez opłat awizować co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty III. Rachunek lokacyjny w złotych 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat 3. Wpłata na rachunek bez opłat 4. Wypłaty środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego a) pierwsza wypłata bez opłat b) kolejne wypłaty 0,25% nie niej niż 10,00 zł IV. Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku bez opłat 3. Wpłata gotówkowa bez opłat 4. Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych bez opłat 5. Przelewy na rachunek 5.1. prowadzony w Banku walutowy lub złotowy bez opłat 5.2. złotowy w innym banku krajowym 3,50 zł 5.3. Walutowy w innym banku krajowym wg stawek za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym 6. Likwidacja rachunku bez opłat V. Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat 8

9 3. Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych bez opłat 4. Przelewy na rachunek 4.1. Prowadzony w Banku walutowy lub złotowy bez opłat 4.2. Złotowy w innym banku krajowym 3,50 zł 4.3. Walutowy w innym banku krajowym wg stawek za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym VI. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków 1. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku potwierdzenia przelewu 4,00 zł 2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) 6,00 zł od każdego dokumentu 3. Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego 15,00 zł 4. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/ lub wysokości salda 30,00 zł 5. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku lub podmiotów określonych w art. 105 w zw. z art. 110 Prawa bankowego 5,00 zł max 50,00 zł za cały rok zaświadczenia o obrotach za każdy miesiąc 6. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów 50,00 zł bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia 7. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków 50,00 zł płatniczych za granicę 8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania 25,00 zł zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych w oddziale Banku prowadzącym rachunek podmiotu 9. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np.: regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określonego salda, itp. wg 25,00 zł indywidualnych dyspozycji klienta jednorazowo za daną usługę (czynność) 10. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem bez opłat Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem/ zmiana 5,00 zł pełnomocnika 11. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza bez opłat rachunku 12. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie 30,00 zł kredytowej dokumentów (kwota płatna od każdego wysłanego monitu) 13. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do 15,00 zł prowadzenia egzekucji uwaga! opłata pobierana jest z rachunku dłużnika od każdego zrealizowanego przelewu 14. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem bez opłat b) z innymi bankami 0,50% min. 20,00 zł max 50,00 zł 9

10 15. Potwierdzenie wykonania blokady środków 10,00 zł 16. Udzielenie informacji SMS o saldzie rachunku i wolnych środkach 0,00 zł przekazywana po zmianie salda rachunku -opłata miesięczna 17. Dostęp do informacji o obrotach na rachunku oraz o wysokości salda bez opłat na rachunku 18. Udzielenie telefonicznie na hasło informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna 10,00 zł uwaga! opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków VII. Home Banking 1. Instalacja systemu w siedzibie klienta wg kosztów rzeczywistych 150,- zł 2. Opłata miesięczna za użytkowanie 30,00 zł 3. Dodanie kolejnego rachunku do obsługi przez Home Banking 30,00 zł 4. Za pierwszy klucz kryptograficzny opłata wliczona w koszty instalacji 4.1. Za każdy kolejny klucz kryptograficzny (kolejna grupa osób 30,00 zł podpisujących przelewy) 5. Przyjazd informatyka Banku do siedziby Posiadacza rachunku użytkownika systemu, na jego wezwanie w celu usunięcia awarii: a) nie zawinionej przez użytkownika bez opłat b) powstałej z winy użytkownika spowodowanej niewłaściwą obsługą koszty przejazdu samochodem osobowym + 20,00 zł za 1 godzinę pracy nie mniej niż 20,00 zł. 6. Zakup nowej wersji oprogramowania wg kosztów rzeczywistych 7. Telefoniczne konsultacje dotyczące problemów technicznych bez opłat 8. Wydruk potwierdzenia przelewów na życzenie klienta za 1 przelew 5,00 zł VIII. Usługi internetowe - korporacyjne 1. Opłata za licencję systemu Internet Banking Firmowy 200,00 zł 2. Dostęp do rachunku w systemie Internet Banking Firmowy 30,00 zł miesięcznie 3. Dostęp do rachunku przez internet miesięcznie 0,00 zł 4. Realizacja przelewu na rachunki: a) prowadzone w Banku bez opłat b) prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR 0,50 zł c) w innym banku krajowym w systemie SORBNET 30,00 zł d) doładowanie telefonu 0,00 zł 5. Realizacja zlecenia stałego na rachunek a) prowadzony w Banku bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym 1,00 zł 6. Wydanie karty kodów 6.1. pierwsze bez opłat 6.2. kolejne bez opłat 7. Zablokowanie/ odblokowanie identyfikatora bez opłat 8. Zmiana hasła bez opłat 9. Dodanie kolejnego rachunku do obsługi przez internet bez opłat 10. Przesłanie karty kodów pocztą 5,00 zł 11. Zmiana identyfikatora bez opłat 12. Papierowy wyciąg z konta wygenerowany w placówce 30,00 zł 10

11 13. Potwierdzenie przelewu w placówce Banku bez opłat 14. Inne czynności nietypowe od 0,00 zł do 100,00 zł IX. Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy 1. Rozpatrzenie wniosku o otwarcie mieszkaniowego otwartego zł. rachunku powierniczego 2. Otwarcie rachunku 200,00 zł. 3. Prowadzenie rachunku opłata miesięczna 100,00 zł 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek 0,1% min. 2,00 zł. 5. Za przeprowadzenie kontroli i sporządzenie raportu przed uruchomieniem wypłaty za każdą kontrolę 5.1 Do 30 lokali lub 10 domów 800,00 zł. 5.2 Ponad 30 lokali lub ponad 10 domów 1.500,00 zł. 6. Opinia o rachunku bankowym 50,00 zł. 7. Wypłata środków Nabywcom ( w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej, albo jej rozwiązania) 7.1 W formie gotówkowej od kwoty operacji 0,1% min. 50,00 zł. 7.2 W formie bezgotówkowej 10,00 zł. za przelew ROZDZIAŁ III: KARTY BANKOWE I. Karta bankomatowa Banku Spółdzielczego w Parczewie 1. Wydanie karty 10 zł 2. Za wznowienie karty 5 zł 3. Wydanie duplikatu karty 5 zł 4. Za posiadanie karty miesięcznie bez opłat 5. Wypłata gotówki w bankomatach BS 0,30% min. 2,00 zł 6. Sprawdzenie limitu dostępnych środków w bankomacie bez opłat 7. Zastrzeżenie karty 10,00 zł 8. Czasowa blokada karty 10,00 zł 9. Rozpatrzenie reklamacji 20,00 zł 11

12 II. Karty debetowe: VISA BUSINESS, MasterCard 1. Wydanie nowej karty bez opłat 2. Wznowienie karty bez opłat 3. Wydanie duplikatu karty 25,00 zł 4. Opłata miesięczna za użytkowanie i ubezpieczenie karty od każdej 3,00 zł karty wydanej do rachunku 5. Odblokowanie numeru PIN drogą telefoniczną 10,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą bez opłat 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% min. 3,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i SGB S.A. (Uwaga: lista bankomatów jest dostępna w placówkach Banku i na stronie bez opłat internetowej Banku) 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 5,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty dokonywana przy pomocy karty VISA BUSINESS dokonywana przy pomocy karty MasterCard 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. bez opłat 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty dokonywana przy pomocy karty VISA BUSINESS dokonywana przy pomocy karty MasterCard 2,00 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 16. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 17. Zastrzeżenie karty 25,00 zł 18. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku 10,00 zł za okres przez niego wskazany 19. Zmiana danych Użytkownika karty 10,00 zł 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł 21 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł III. KARTA KREDYTOWA Visa Business Credit 12

13 1. Wydanie nowej karty bez opłat 2. Wznowienie karty bez opłat 3. Opłata za obsługę karty Pobierana od 2 roku użytkowania rocznie, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi miesięcznie: a) mniej niż zł 75,00 zł b) co najmniej zł 0,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty 5,- zł 5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty bez opłat 6. Transakcje bezgotówkowe bez opłat (płatności w kraju i za granicą przy użyciu karty) 7. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków: 7.1. w kraju 3,00% nie mniej niż 5,- zł 7.2. za granicą 3,00% nie mniej niż 20,- zł 8. Przelew z karty kredytowej 3,00% nie mniej niż 5,- zł 9. Sprawdzenie salda dostępnych środków w bankomacie bez opłat 10. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie bez opłat (w bankomatach świadczących taka usługę) 11. Zmiana danych Użytkownika karty bez opłat 12. Obsługa nieterminowej spłaty 20,- zł (Za każde wysłane upomnienie/wezwanie do zapłaty zgodnie z Umową) 13. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 5,00% nie mniej niż 100,- zł (pobierana miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego) ROZDZIAŁ IV: KREDYTY I. KREDYTY KOMERCYJNE I PREFERENCYJNE 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt lub pożyczkę uwaga! opłata pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, w przypadku udzielenia kredytu, opłata przygotowawcza nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu 1.1. do ,00 zł 50 zł 1.2. od ,00 zł do ,00 zł 150 zł 1.3. od ,00 zł do ,00 zł 300 zł 1.4. od ,00 zł do ,00 zł 500 zł 1.5. od ,00 zł 0,1% 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 2.1. Obrotowego w rachunku kredytowym,, inwestycyjnego, od 1 do 3% pomostowego, rewolwingowego 2.2. Inwestycyjnego i obrotowego z dopłatą ARiMR do oprocentowania 1% 2.3. Obrotowego w rachunku bieżącym pobierana w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu oraz w dniu od 1 do 3% rozpoczynającym kolejny rok funkcjonowania kredytu 2.4. Za gotowość z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym od 3,00% w stosunku rocznym niewykorzystanej kwoty kredytu prowizja pobierana miesięcznie 3. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z zapisami umowy (np. informacji o wynagrodzeniu, polis, 10,00 zł itp.) 4. Opłata roczna za administrowanie kredytami inwestycyjnymi i obrotowymi z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR uwaga! opłata naliczana jest od salda kredytu występującego w 1 dniu danego roku 4.1. W drugim roku administrowania kredytem do 1,00% 13

14 4.2. W latach następnych do 1,50% 4.3. Prowizja za administrowanie kredytami z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR udzielonymi po r. Uwaga: prowizja naliczana jest z dołu od kwoty zaangażowania na ostatni 0,20% dzień roboczy każdego kwartału kalendarzowego z pominięciem kwartału w którym kredyt został udzielony 4.4. Prowizja za administrowanie kredytami z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR udzielonymi po r. Prowizja naliczana od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania w wysokości 0,50% zaangażowania kredytowego na ostatni dzień roboczy 0,50% każdego kolejnego kwartału kalendarzowego, z pominięciem kwartału, w którym udzielono kredytu. Prowizja płatna jest w terminach spłaty odsetek, przypadających na ostatni dzień roboczy miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy. 5. Przeprowadzenie inspekcji na terenie prowadzonej inwestycji bez opłat 6. Podpisanie na wniosek klienta aneks do umowy kredytowej, dotyczący: a) prolongaty spłaty lub zmiany terminarza spłaty kredytu, b) zmiany zabezpieczenia spłaty kredytu albo innych warunków umowy uwaga! za każdą z wymienionych czynności prowizję nalicza się od pozostałej do spłaty kwoty kredytu 7. Prowizja za gotowość finansową liczona za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy Uwaga: - prowizję pobiera się na koniec miesiąca, - nie dotyczy kredytu rewolwingowego i kredytu w rachunku bieżącym, - kierownik jednostki może podjąć decyzję o odstąpieniu od pobrania prowizji 0,1% do 3%, nie mniej niż 100,00 zł 8. Prowizja rekompensacyjna od wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki naliczana od kwoty spłaconej przed terminem 0% 9. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej Od 200 do 500 zł 10. Sporządzenie na wniosek ubiegającego się o kredyt przedsiębiorcy pisemnej informacji dotyczącej dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej: Kredyt w kwocie do zł Kredyt w kwocie powyżej zł 0,01% 100,00 zł 200,00 zł II. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Restrukturyzacja kredytu (opłata naliczana od kwoty kredytu objętej restrukturyzacją) 2. Przejęcie długu przez osobę trzecią (opłata naliczana od kwoty kredytu pozostałego do spłaty) 3. Wystawienie promesy udzielenia kredytu uwaga! prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji klienta z kredytu; w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu 4. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) od 0,5% do 4%, nie mniej niż 100 zł 1%, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 1.000,00 zł 0,5% kwoty na jaką wystawiono promesę, nie mniej niż 500,00 zł 30,00 zł 5. Wystawienie zaświadczenia o niewystępowaniu w ewidencji BS 20,00 zł 6. Wystawienie zaświadczenia o stanie zadłużenia 50,00 zł 7. Wydanie opinii o kliencie 100,00 zł 8. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 10,00 zł 9. Wyrażenie przez BS zgody na wykreślenie hipoteki 30,00 zł 14

15 10. Sporządzenie kopii umowy kredytowej lub innego dokumentu (za 30,00 zł jeden dokument) 11. Wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego 20,00 zł 12. Wyjazd interwencyjny do kredytobiorcy związany z nieterminową 100,00 zł spłatą kredytu 13. Wydanie zgody na zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką w 100,00 zł całości lub w części 14. Za zgłoszenie weksli do protestu 1% sumy wekslowej 15. Za przygotowanie wniosku o wpis zastawu rejestrowego 100,00 zł 16. Za przygotowanie wniosku o wykreślenie zastawu 50,00 zł 17. Wyjazd na miejsce realizacji inwestycji i stwierdzenia stanu 100,00 zł zaawansowania robót 18. Realizacja zlecenia stałego związanego ze spłatą kredytu 2,00 zł 19. Wystawienie promesy wykreślenia hipoteki lub zastawu 50,00 zł ROZDZIAŁ V: INNE USŁUGI I. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 1. Rozpatrzenie zlecenia o udzielenie gwarancji, regwarancji lub poręczenia uwaga: opłata za rozpatrzenie zlecenia pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanych usług, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie gwarancji, regwarancji lub poręczenia 1.1. do ,00 zł 100,00 zł 1.2. od ,00 zł 200,00 zł 2. Udzielenie promesy gwarancji od kwoty przyrzeczonej (płatne jednorazowo w dniu wydania promesy) a) termin ważności promesy do 3 miesięcy włącznie od 0,20% do 0,50% min. 150,00 zł b) termin ważności promesy powyżej 3 miesięcy od 0,40% do 1,00% min. 200,00 zł 3. Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia od kwoty zobowiązania Banku za każdy rozpoczęty 3 od 1,00% do 4,00% miesięczny okres ważności tego zobowiązania 4. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia od kwoty objętej aneksem za każdy rozpoczęty 3 od 1,00% do 4,00% miesięczny okres 5. Zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia od kwoty zwiększenia od 1,00% do 4,00% min. 100,00 zł 6. Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, regwarancji lub poręczenia, niż wymienione w punktach 4 i 5 jednorazowo od każdego aneksu. uwaga! w przypadku zmian postanowień umowy wynikających ze zmian 150,00 zł przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych Banku opłaty nie pobiera się 7. Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia 0,15% min 200,00 zł II. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy 20,00 zł 2. Wydanie opinii o kliencie Banku na wniosek klienta 100,00 zł 3. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku od jednego rachunku 100,00 zł 15

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo