Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity obowiązuje od r. ) Parczew, listopad 2014r.

2 SPIS TREŚCI Rozdział I: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH str. 3 Rozdział II: RACHUNKI BANKOWE Część IA: Rachunek bieżący i pomocniczy rozliczeniowy w złotych str. 4 Część IB: Rachunki bankowe pakiety str. 6 Część II: Rachunek lokaty terminowej w złotych str. 8 Część III: Rachunek lokacyjny w złotych str. 8 Część IV: Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych str. 8 Część V: Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych str. 9 Część VI: Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków str. 9 Część VII: Home Banking str. 10 Część VIII: Usługi internetowe korporacyjne str. 10 Rozdział III: KARTY BANKOWE Część I: Karta bankomatowa Banku Spółdzielczego w Parczewie str. 11 Część II: Karta płatnicza VISA BUSINESS DEBETOWA str. 11 Część III: Karta kredytowa Visa Business Credit str. 11 Rozdział IV: KREDYTY Część I: Kredyty komercyjne i preferencyjne str. 12 Część II: Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych str. 13 Rozdział V: INNE USŁUGI Część I: Gwarancje i poręczenia bankowe str. 14 Część II: Usługi różne str. 14 Część III: Skarbiec nocny str. 15 Część IV: Czynności kasowe w złotych: str. 15 Część V: Inne opłaty kasowo - skarbcowe str. 15 Rozdział VI: OPERACJE DEWIZOWE Część I: Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce str. 16 Część II: Czeki w obrocie dewizowym str. 16 Część III: Przekaz w obrocie dewizowym str. 16 Rozdział VII: UBEZPIECZENIA Część I: Ubezpieczenie na życie kredytobiorców do kredytów w rachunku kredytowym str. 18 Część II: Ubezpieczenie na życie kredytobiorców do kredytów w rachunku bieżącym str. 19 Część III: Ubezpieczenie budynków, budowli i innych środków trwałych oraz odpowiedzialności cywilnej (profit cesja) dla przedsiębiorców str. 19 Część IV: Ubezpieczenie majątkowe dla rolników str. 19 2

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w,,taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych zwanej dalej,,taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rezydentów i nierezydentów. Rozdział I Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty bankowe od Posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Parczewie pobierane są z tych rachunków lub innych rachunków wskazanych przez Posiadacza, w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane gotówką w kasie. 2. Prowizje i opłaty za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie Posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Parczewie mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Za pozostałe usługi prowizje i opłaty pobierane są w gotówce w kasach Banku, w dniu dokonania operacji bankowej. 3. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 4. W przypadku gdy taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach,,od,,,do oraz,,od... do... kierownik jednostki organizacyjnej Banku (Oddziału, Filii) ustala indywidualnie wysokość pobieranych prowizji i opłat w podanych granicach. 5. Dyrektorzy Oddziałów Banku mogą ustalić odmienne stawki w granicach nadanych im uprawnień przez Zarząd Banku. 6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, 2) wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Parczewie oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, 3) wpłat na cele społeczno użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz wniesienie których upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 4) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 10. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 11. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Członek Zarządu lub kierownik jednostki organizacyjnej Banku Spółdzielczego może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego. 12. Członek Zarządu Banku w uzasadnionych przypadkach może ustalić odmienne warunki niż wynikające z niniejszej Taryfy. 3

4 Lp. Rodzaj usługi (czynności) stawka Rozdział II: Rachunki bankowe I.A Rachunek bieżący i pomocniczy rozliczeniowy w złotych 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego 20,00 zł b) pomocniczego 20,00 zł c) bieżącego i pomocniczego rolnika indywidualnego 10,00 zł d) bieżącego i pomocniczego wspólnoty mieszkaniowej 20,00 zł e) bieżącego i pomocniczego jednostki organizacyjnej nie 10,00 zł prowadzącej działalności gospodarczej 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie a) bieżącego 25,00 zł b) pomocniczego 15,00 zł c) bieżącego i pomocniczego rolnika indywidualnego 6,00 zł d) bieżącego wspólnoty mieszkaniowej 25,00 zł e) pomocniczego wspólnoty mieszkaniowej 15,00 zł f) bieżącego i pomocniczego jednostki organizacyjnej nie prowadzącej działalności gospodarczej 15,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane przez Posiadacza w 0,3% min. 2 zł kasach Banku 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w bankomatach Banku* 0 zł 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane na podstawie: a) czeku gotówkowego 0,3% min. 2 zł b) dyspozycji ustnej potwierdzonej wydrukiem komputerowym 0,3% min 2 zł c) karty bankomatowej Banku Spółdzielczego w Parczewie 0,3% min. 2 zł d) czytnika biometrycznego 0,3% min. 2 zł uwaga! wypłaty gotówkowe równe lub wyższe niż 20 tys. zł wymagają awizowania przynajmniej na 1 dzień przed wypłatą 6. Realizacja dyspozycji z wpływów bieżących 0,00 zł 7. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 7.1. w Banku bez opłat 7.2. w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 3,50 zł 7.3. dyspozycje złożone w placówce Banku przez system SORBNET 30,00 zł 8. Za przygotowanie i realizację przelewu w obrocie międzynarodowym 30,00 zł 9. Administrowanie przelewami bez pokrycia za każdy przelew 2,00 zł 10. Za wydanie blankietów czeków za 1 blankiet 1,00 zł 11. Potwierdzenie czeku za każdy czek 10,00 zł 12. Inkaso czeku 6,00 zł 13. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku/ czeków 20,00 zł 14. Realizacja zlecenia stałego 2,00 zł 15. Złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela, z rachunku prowadzonego: a) w Banku bez opłat b) w innym banku krajowym za jedno polecenie 3,50 zł uwaga! opłata pobierana jest z rachunku wierzyciela 16. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł 17. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3,00 zł 18. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: a) w Banku 1,00 zł b) w innym banku krajowym 3,00 zł 19. Wyciąg z rachunku bankowego odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek bez opłat wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju 4

5 a) listem zwykłym - raz w miesiącu bez opłat - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 5,00 zł b) listem poleconym za każdą przesyłkę 10,00 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym 10,00 zł b) listem poleconym 20,00 zł Sporządzane specjalnie na życzenie posiadacza rachunku 5,00 zł 5

6 I.B. Rachunki bankowe pakiety Lp. Rodzaj usługi Tryb pobierania Pakiet na dobry początek Pakiet Wygodny Pakiet Komfortowy Pakiet Agro Pakiet Wspólny Dom 1. opłata za pakiet miesięcznie 0,00 zł 30,00 zł 50,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 2. otwarcie rachunku bieżącego/ jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł pomocniczego 3. prowadzenie rachunku bieżącego w ramach pakietu miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3.2. pomocniczego/ w ramach pakietu 0,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 3.3. walutowego w ramach pakietu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4. likwidacja pakietu w ciągu 30 dni od jednorazowo 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł otwarcia 5. elektroniczne kanały dostępu 5.1. System Internet Banking dostęp do systemu miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł wydanie hasła aktywacyjnego jednorazowo 0,00zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł wydanie karty kodów jednorazowo 0,00zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00zł przesłanie karty kodów pocztą jednorazowo 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł 5,00zł zablokowanie/ odblokowanie jednorazowo 0,00zł 0,00 zł 0,00zł 0,00 zł 0,00zł identyfikatora zmiana identyfikatora lub jednorazowo 0,00zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00zł 0,00 zł hasła 5.2. informacja SMS aktywacja usługi jednorazowo 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł informacja SMS o saldzie rachunku i jednorazowo 0,00zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00zł obrotach 5.3. System Internet Banking Firmowy dostęp do systemu miesięcznie 0,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 0,00 zł 0,00 zł wydanie hasła aktywacyjnego jednorazowo 0,00zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł zablokowanie/ odblokowanie jednorazowo 0,00zł 0,00 zł 0,00zł 0,00 zł 0,00zł identyfikatora zmiana identyfikatora lub jednorazowo 0,00zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00zł 0,00 zł hasła 6. telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 10,00 zł 10,00zł 10,00zł 10,00zł 10,00zł 7. wpłaty i wypłaty gotówkowe 7.1. wpłata gotówkowa w placówce Banku od kwoty 0,00zł 7.2. wypłata gotówkowa w placówce Banku 2 od kwoty 0,00zł 0,1% min. 2 zł 0, min 2 zł 0,1% min. 2zł 0, min 2 zł 0,1% min 2 zł 0, min 2 zł 0,1% min 2 zł 0, min 2 zł 1 Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty Pakiet/ rachunek. 2 Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20% min. 50 zł. 6

7 8. przelewy krajowe 8.1. przelew na rachunek w Banku w placówce Banku za przelew 2,50zł 2,50zł 2,50zł 2,50zł 2,50zł w systemie Internet Banking lub Internet za przelew 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł Banking Firmowy 8.2. Przelew na rachunek w innym Banku w systemie ELIXIR w placówce Banku za przelew 3,50zł 3,50z 3,50zł 3,50zł 3,50zł w systemie Internet Banking lub Internet Banking Firmowy 8.3. Przelew na rachunek w innym Banku w systemie SORBNET 9. Zlecenie stałe 9.1. rejestracja zlecenia stałego 9.2. zmiana/ odwołanie za przelew 0 zł pierwsze 10 przelewów, kolejne 1,00 zł 0 zł pierwsze 20 przelewów, kolejne 1,00 zł 0 zł pierwsze 30 przelewów, kolejne 1,00 zł 0 zł pierwsze 10 przelewów, kolejne 1,00 zł 0 zł pierwsze 10 przelewów, kolejne 1,00 zł za przelew 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł zlecenia stałego za zlecenie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 9.3. realizacja zlecenia stałego 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 10. Polecenie zapłaty rejestracja polecenia zapłaty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł odwołanie lub aktualizacja polecenia 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł zapłaty realizacja polecenia za zlecenie zapłaty z rachunku 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł wierzyciela na rachunek Klienta realizacja polecenia zapłaty z rachunku 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Klienta 11. Czeki krajowe wydanie czeków 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł potwierdzenie czeku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Inkaso czeku za czek 0,50% min. 0,50% min 0,50% min. 0,50% min 0,50% min. 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku 20,00 zł 2,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 12. Karty debetowe VISA BUSINESS, MasterCard 12.1 Wydanie nowej karty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 12.2 Wznowienie karty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 12.3 Wydanie duplikatu karty 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 12.4 Opłata miesięczna za użytkowanie karty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Opłata miesięczna za ubezpieczenie karty 12.5 Odblokowanie numeru PIN drogą telefoniczną 12.6 Płatność kartą Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A Wypłata gotówki 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 0,50% min. 3,00 zł 0,50% min. 3,00 zł 0,50% min. 3,00 zł 0,50% min. 3,00 zł 0,50% min. 3,00 zł 7

8 Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grup BPS i SGB (Uwaga: lista bankomatów jest dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku) Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty dokonywana przy pomocy karty VISA BUSINESS dokonywana przy pomocy karty MasterCard Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty dokonywana przy pomocy karty VISA BUSINESS dokonywana przy pomocy karty MasterCard bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 12.8 Sprawdzenie wysokości dostępnego 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł limitu autoryzacyjnego w bankomacie 12.9 Rozpatrzenie reklamacji bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat Zastrzeżenie karty 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł Generowanie zestawienia transakcji na 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany Zmiana danych Użytkownika karty 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł wniosek Użytkownika Awaryjna wypłata gotówki za granicą po 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł utracie karty 13. Doładowanie telefonów: w kasie banku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w systemie Internet Banking 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł z rachunku bieżącego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł II. Rachunek lokaty terminowej w złotych 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 3. Wpłaty na rachunek lokaty bez opłat 4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: a) w Banku bez opłat b) w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 3,50 zł c) w innym banku krajowym w systemie SORBNET 30,00 zł 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek uwaga! wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej ,00 zł należy bez opłat awizować co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty III. Rachunek lokacyjny w złotych 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat 3. Wpłata na rachunek bez opłat 4. Wypłaty środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego a) pierwsza wypłata bez opłat b) kolejne wypłaty 0,25% nie niej niż 10,00 zł IV. Rachunek płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku 20,00 zł 8

9 2. Prowadzenie rachunku bez opłat 3. Wpłata gotówkowa bez opłat 4. Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych bez opłat 5. Przelewy na rachunek 5.1. prowadzony w Banku walutowy lub złotowy bez opłat 5.2. złotowy w innym banku krajowym 3,50 zł 5.3. Walutowy w innym banku krajowym wg stawek za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym 6. Likwidacja rachunku bez opłat V. Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat 3. Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych bez opłat 4. Przelewy na rachunek 4.1. Prowadzony w Banku walutowy lub złotowy bez opłat 4.2. Złotowy w innym banku krajowym 3,50 zł 4.3. Walutowy w innym banku krajowym wg stawek za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym VI. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków 1. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku potwierdzenia przelewu 4,00 zł 2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) 6,00 zł od każdego dokumentu 3. Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego 15,00 zł 4. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/ lub wysokości salda 30,00 zł 5. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku lub podmiotów określonych w art. 105 w zw. z art. 110 Prawa bankowego 5,00 zł max 50,00 zł za cały rok zaświadczenia o obrotach za każdy miesiąc 6. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów 50,00 zł bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia 7. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków 50,00 zł płatniczych za granicę 8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania 25,00 zł zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych w oddziale Banku prowadzącym rachunek podmiotu 9. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np.: regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określonego salda, itp. wg 25,00 zł indywidualnych dyspozycji klienta jednorazowo za daną usługę (czynność) 10. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem bez opłat Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem/ zmiana 5,00 zł pełnomocnika 11. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku bez opłat 9

10 12. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie 30,00 zł kredytowej dokumentów (kwota płatna od każdego wysłanego monitu) 13. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do 15,00 zł prowadzenia egzekucji uwaga! opłata pobierana jest z rachunku dłużnika od każdego zrealizowanego przelewu 14. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem bez opłat b) z innymi bankami 0,50% min. 20,00 zł max 50,00 zł 15. Potwierdzenie wykonania blokady środków 10,00 zł 16. Udzielenie informacji SMS o saldzie rachunku i wolnych środkach 0,00 zł przekazywana po zmianie salda rachunku -opłata miesięczna 17. Dostęp do informacji o obrotach na rachunku oraz o wysokości salda bez opłat na rachunku 18. Udzielenie telefonicznie na hasło informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna 10,00 zł uwaga! opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków VII. Home Banking 1. Instalacja systemu w siedzibie klienta wg kosztów rzeczywistych 150,- zł 2. Opłata miesięczna za użytkowanie 30,00 zł 3. Dodanie kolejnego rachunku do obsługi przez Home Banking 30,00 zł 4. Za pierwszy klucz kryptograficzny opłata wliczona w koszty instalacji 4.1. Za każdy kolejny klucz kryptograficzny (kolejna grupa osób 30,00 zł podpisujących przelewy) 5. Przyjazd informatyka Banku do siedziby Posiadacza rachunku użytkownika systemu, na jego wezwanie w celu usunięcia awarii: a) nie zawinionej przez użytkownika bez opłat b) powstałej z winy użytkownika spowodowanej niewłaściwą obsługą koszty przejazdu samochodem osobowym + 20,00 zł za 1 godzinę pracy nie mniej niż 20,00 zł. 6. Zakup nowej wersji oprogramowania wg kosztów rzeczywistych 7. Telefoniczne konsultacje dotyczące problemów technicznych bez opłat 8. Wydruk potwierdzenia przelewów na życzenie klienta za 1 przelew 5,00 zł VIII. Usługi internetowe - korporacyjne 1. Opłata za licencję systemu Internet Banking Firmowy 200,00 zł 2. Dostęp do rachunku w systemie Internet Banking Firmowy 30,00 zł miesięcznie 3. Dostęp do rachunku przez internet miesięcznie 0,00 zł 4. Realizacja przelewu na rachunki: a) prowadzone w Banku bez opłat b) prowadzone w innych bankach w systemie ELIXIR 0,50 zł c) w innym banku krajowym w systemie SORBNET 30,00 zł d) doładowanie telefonu 0,00 zł 5. Realizacja zlecenia stałego na rachunek a) prowadzony w Banku bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym 1,00 zł 6. Wydanie karty kodów 10

11 6.1. pierwsze bez opłat 6.2. kolejne bez opłat 7. Zablokowanie/ odblokowanie identyfikatora bez opłat 8. Zmiana hasła bez opłat 9. Dodanie kolejnego rachunku do obsługi przez internet bez opłat 10. Przesłanie karty kodów pocztą 5,00 zł 11. Zmiana identyfikatora bez opłat 12. Papierowy wyciąg z konta wygenerowany w placówce 30,00 zł 13. Potwierdzenie przelewu w placówce Banku bez opłat 14. Inne czynności nietypowe od 0,00 zł do 100,00 zł ROZDZIAŁ III: KARTY BANKOWE I. Karta bankomatowa Banku Spółdzielczego w Parczewie 1. Wydanie karty 10 zł 2. Za wznowienie karty 5 zł 3. Wydanie duplikatu karty 5 zł 4. Za posiadanie karty miesięcznie bez opłat 5. Wypłata gotówki w bankomatach BS 0,30% min. 2,00 zł 6. Sprawdzenie limitu dostępnych środków w bankomacie bez opłat 7. Zastrzeżenie karty 10,00 zł 8. Czasowa blokada karty 10,00 zł 9. Rozpatrzenie reklamacji 20,00 zł II. Karty debetowe: VISA BUSINESS, MasterCard 1. Wydanie nowej karty bez opłat 2. Wznowienie karty bez opłat 3. Wydanie duplikatu karty 25,00 zł 4. Opłata miesięczna za użytkowanie i ubezpieczenie karty od każdej 3,00 zł karty wydanej do rachunku 5. Odblokowanie numeru PIN drogą telefoniczną 10,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą bez opłat 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% min. 3,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i SGB S.A. (Uwaga: lista bankomatów jest dostępna w placówkach Banku i na stronie bez opłat internetowej Banku) 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 5,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty dokonywana przy pomocy karty VISA BUSINESS dokonywana przy pomocy karty MasterCard 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. bez opłat 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty dokonywana przy pomocy karty VISA BUSINESS dokonywana przy pomocy karty MasterCard 15. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w 2,00 zł bankomacie 16. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 17. Zastrzeżenie karty 25,00 zł 18. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku 10,00 zł za okres przez niego wskazany 19. Zmiana danych Użytkownika karty 10,00 zł 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł 21 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł III. KARTA KREDYTOWA Visa Business Credit 11

12 1. Wydanie nowej karty bez opłat 2. Wznowienie karty bez opłat 3. Opłata za obsługę karty Pobierana od 2 roku użytkowania rocznie, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi miesięcznie: a) mniej niż zł 75,00 zł b) co najmniej zł 0,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty 5,- zł 5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty bez opłat 6. Transakcje bezgotówkowe bez opłat (płatności w kraju i za granicą przy użyciu karty) 7. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków: 7.1. w kraju 3,00% nie mniej niż 5,- zł 7.2. za granicą 3,00% nie mniej niż 20,- zł 8. Przelew z karty kredytowej 3,00% nie mniej niż 5,- zł 9. Sprawdzenie salda dostępnych środków w bankomacie bez opłat 10. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie bez opłat (w bankomatach świadczących taka usługę) 11. Zmiana danych Użytkownika karty bez opłat 12. Obsługa nieterminowej spłaty 20,- zł (Za każde wysłane upomnienie/wezwanie do zapłaty zgodnie z Umową) 13. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 5,00% nie mniej niż 100,- zł (pobierana miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego) ROZDZIAŁ IV: KREDYTY I. KREDYTY KOMERCYJNE I PREFERENCYJNE 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt lub pożyczkę uwaga! opłata pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, w przypadku udzielenia kredytu, opłata przygotowawcza nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu 1.1. do ,00 zł 50 zł 1.2. od ,00 zł do ,00 zł 150 zł 1.3. od ,00 zł do ,00 zł 300 zł 1.4. od ,00 zł do ,00 zł 500 zł 1.5. od ,00 zł 0,1% 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 2.1. Obrotowego w rachunku kredytowym,, inwestycyjnego, od 1 do 3% pomostowego, rewolwingowego 2.2. Inwestycyjnego i obrotowego z dopłatą ARiMR do oprocentowania 1% 2.3. Obrotowego w rachunku bieżącym pobierana w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu oraz w dniu od 1 do 3% rozpoczynającym kolejny rok funkcjonowania kredytu 2.4. Za gotowość z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym od 3,00% w stosunku rocznym niewykorzystanej kwoty kredytu prowizja pobierana miesięcznie 3. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z zapisami umowy (np. informacji o wynagrodzeniu, polis, 10,00 zł itp.) 4. Opłata roczna za administrowanie kredytami inwestycyjnymi i obrotowymi z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR uwaga! opłata naliczana jest od salda kredytu występującego w 1 dniu danego roku 4.1. W drugim roku administrowania kredytem do 1,00% 4.2. W latach następnych do 1,50% 12

13 4.3. Prowizja za administrowanie kredytami z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR udzielonymi po r. Uwaga: prowizja naliczana jest z dołu od kwoty zaangażowania na ostatni 0,20% dzień roboczy każdego kwartału kalendarzowego z pominięciem kwartału w którym kredyt został udzielony 4.4. Prowizja za administrowanie kredytami z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR udzielonymi po r. Prowizja naliczana od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania w wysokości 0,50% zaangażowania kredytowego na ostatni dzień roboczy 0,50% każdego kolejnego kwartału kalendarzowego, z pominięciem kwartału, w którym udzielono kredytu. Prowizja płatna jest w terminach spłaty odsetek, przypadających na ostatni dzień roboczy miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy. 5. Przeprowadzenie inspekcji na terenie prowadzonej inwestycji bez opłat 6. Podpisanie na wniosek klienta aneks do umowy kredytowej, dotyczący: a) prolongaty spłaty lub zmiany terminarza spłaty kredytu, b) zmiany zabezpieczenia spłaty kredytu albo innych warunków umowy uwaga! za każdą z wymienionych czynności prowizję nalicza się od pozostałej do spłaty kwoty kredytu 7. Prowizja za gotowość finansową liczona za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy Uwaga: - prowizję pobiera się na koniec miesiąca, - nie dotyczy kredytu rewolwingowego i kredytu w rachunku bieżącym, - kierownik jednostki może podjąć decyzję o odstąpieniu od pobrania prowizji 0,1% do 3%, nie mniej niż 100,00 zł 0,01% 8. Prowizja rekompensacyjna od wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki naliczana od kwoty spłaconej przed terminem 0% 9. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej Od 200 do 500 zł 10. Sporządzenie na wniosek ubiegającego się o kredyt przedsiębiorcy pisemnej informacji dotyczącej dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej: Kredyt w kwocie do zł 100,00 zł Kredyt w kwocie powyżej zł 200,00 zł II. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Restrukturyzacja kredytu (opłata naliczana od kwoty kredytu objętej restrukturyzacją) od 0,5% do 4%, nie mniej niż 100 zł 2. Przejęcie długu przez osobę trzecią (opłata naliczana od kwoty kredytu pozostałego do spłaty) 1%, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 1.000,00 zł 3. Wystawienie promesy udzielenia kredytu uwaga! prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji klienta z kredytu; w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu 4. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) 0,5% kwoty na jaką wystawiono promesę, nie mniej niż 500,00 zł 30,00 zł 5. Wystawienie zaświadczenia o niewystępowaniu w ewidencji BS 20,00 zł 6. Wystawienie zaświadczenia o stanie zadłużenia 50,00 zł 7. Wydanie opinii o kliencie 100,00 zł 8. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 10,00 zł 9. Wyrażenie przez BS zgody na wykreślenie hipoteki 30,00 zł 10. Sporządzenie kopii umowy kredytowej lub innego dokumentu (za 30,00 zł jeden dokument) 11. Wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego 20,00 zł 13

14 12. Wyjazd interwencyjny do kredytobiorcy związany z nieterminową 100,00 zł spłatą kredytu 13. Wydanie zgody na zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką w 100,00 zł całości lub w części 14. Za zgłoszenie weksli do protestu 1% sumy wekslowej 15. Za przygotowanie wniosku o wpis zastawu rejestrowego 100,00 zł 16. Za przygotowanie wniosku o wykreślenie zastawu 50,00 zł 17. Wyjazd na miejsce realizacji inwestycji i stwierdzenia stanu 100,00 zł zaawansowania robót 18. Realizacja zlecenia stałego związanego ze spłatą kredytu 2,00 zł 19. Wystawienie promesy wykreślenia hipoteki lub zastawu 50,00 zł ROZDZIAŁ V: INNE USŁUGI I. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 1. Rozpatrzenie zlecenia o udzielenie gwarancji, regwarancji lub poręczenia uwaga: opłata za rozpatrzenie zlecenia pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanych usług, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie gwarancji, regwarancji lub poręczenia 1.1. do ,00 zł 100,00 zł 1.2. od ,00 zł 200,00 zł 2. Udzielenie promesy gwarancji od kwoty przyrzeczonej (płatne jednorazowo w dniu wydania promesy) a) termin ważności promesy do 3 miesięcy włącznie od 0,20% do 0,50% min. 150,00 zł b) termin ważności promesy powyżej 3 miesięcy od 0,40% do 1,00% min. 200,00 zł 3. Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia od kwoty zobowiązania Banku za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres od 1,00% do 4,00% ważności tego zobowiązania 4. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia od kwoty objętej aneksem za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres od 1,00% do 4,00% 5. Zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia od kwoty zwiększenia od 1,00% do 4,00% min. 100,00 zł 6. Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, regwarancji lub poręczenia, niż wymienione w punktach 4 i 5 jednorazowo od każdego aneksu. uwaga! w przypadku zmian postanowień umowy wynikających ze zmian 150,00 zł przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych Banku opłaty nie pobiera się 7. Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia 0,15% min 200,00 zł II. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy 20,00 zł 2. Wydanie opinii o kliencie Banku na wniosek klienta 100,00 zł 3. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku od jednego rachunku 100,00 zł 14

15 4. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy lub przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust. 1 i 2 Prawa bankowego od jednej osoby 50,00 zł (małżeństwa) wymienionej w zapytaniu uwaga! opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz z przypadku banków spółdzielczych stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 5. Polecenie wypłaty w obrocie dewizowym: a) realizacja skupu poleceń wypłaty otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych (otrzymane przelewy transgraniczne) 5,00 zł b) realizacja poleceń sprzedaży wysłanych do banków krajowych i zagranicznych (wysłane przelewy transgraniczne) 10,00 zł III. SKARBIEC NOCNY 1. Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w danej jednostce Banku bez opłat 2. Wydanie portfela do wrzutni, woreczków do monet oraz klucza 150% ceny zakupu lub zgodnie z zawartą umową 3. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem skarbca nocnego od kwoty wpłaty uwaga! dyrektor Oddziału, w przypadkach uzasadnionych występowaniem 0,30% min. 2,00 zł znacznego obrotu gotówkowego u Klienta, ma prawo do indywidualnego obniżenia wysokości pobieranej prowizji. IV. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: a) oszczędnościowe i oszczędnościowo rozliczeniowe osób bez opłat prywatnych prowadzone w Banku b) pozostałe rachunki prowadzone w Banku 0,30% nie mniej niż 2,00 zł c) prowadzone w innych bankach krajowych: - do 1.000,00 zł 2,40 zł - od 1.001,00 zł 0,50% 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w bankach, z którymi Bank BPS S.A. zawarł w imieniu zrzeszonych banków spółdzielczych porozumienie w sprawie zastępczej obsługi wg porozumienia obrotu oszczędnościowego 3. Obsługa zleceń do wypłaty 5,00 zł 4. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 4.1. od klientów posiadających rachunek bieżący w Banku bez opłat 4.2. od klientów nie posiadających rachunku bieżącego w Banku: min. 5,00 zł V. INNE OPŁATY KASOWO - SKARBCOWE 1. Za przechowywanie w depozycie bankowym: książeczek oszczędnościowych, duplikatów kluczy, itp. Od każdego deponowanego dokumentu 2. Za przyjęcie wpłaty gotówkowej na rachunek Klienta lub wypłatę gotówkową z rachunku Klienta dokonane w placówce Klienta 180,00 zł za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 5% obowiązującego najniższego wynagrodzenia pracowników jeżeli odległość między placówką banku i klienta nie przekracza 5 km, 10% j.w. przy odległości od 5 km do 15 km, 15% j.w. przy odległości od 15 km do 30 km, powyżej 30 km według umowy z klientem 15

16 3. Za usługi nie przewidziane w taryfie Do uzgodnienia ROZDZIAŁ VI: OPERACJE DEWIZOWE I. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup walut obcych w gotówce z tyt. transakcji eksportowo importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. Kantory walutowe) - od kwoty skupionej waluty: 1.1. od klientów posiadających rachunki w banku z zachowaniem równowartości w złotych na te rachunki, 0,10% min. 10,00 zł max. 100,00 zł 1.2. od klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków na te rachunki 0,20% min. 20,00 zł max. 100,00 zł 1.3. wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej 0,20% min. 25,00 zł max. 120,00 zł 2. Sprzedaż walut obcych: 2.1. w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w Banku 0,30% min. 10,00 zł max. 150,00 zł 2.2. w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w innych bankach 0,40% min. 20,00 zł max. 150,00 zł II.CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków podróżnych (od łącznej wartości czeku w jednej walucie) 1% min. 40,00 zł 2. Warunkowy skup czeków (od łącznej wartości czeków) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto 3. Inkaso czeków (od łącznej wartości czeków w jednej walucie) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 4. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1. czeki opiewające na EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową 1,50% min. 20,00 zł 0,25% min. 20,00 zł max. 300,00 zł 50,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich od czeku 4,00 EUR za czek płatne w pozostałych krajach 10,00 EUR za czek 5.2. Czeki opiewające na funty brytyjskie GBP płatne w Wielkiej 4,00 GBP za czek Brytanii 5.3. Czeki opiewające na dolary amerykańskie USD płatne w USA w przypadku składania przez jednego 4,00 USD za czek podawcę jednego czeku płatne w USA w przypadku składania przez jednego 3,00 USD za czek podawcę więcej niż jednego czeku 5.4. Czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w 15,00 AUD za czek Australii 5.5. Czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii 50,00 DKK za czek 6. Zryczałtowana opłata pocztowa -,,opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 15,00 zł od transakcji Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie III.PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 16

17 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym*, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1. przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 5,00 zł od transakcji EUR 1.2. przelewy SEPA**** 15,00 zł od transakcji 1.3. przelewy regulowane*** 20,00 zł od transakcji 1.4. Polecenie wypłaty** z dyspozycją BEN lub SHA 0,10% min. 20,00 zł max. 100,00 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT 3. Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1. Przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w grupie BPS 0,15% min. 20,00 zł max. 100,00 zł 75,00 zł + koszty banków trzecich na zlecenie 10,00 zł 4.2. przelewy SEPA**** 15,00 zł od transakcji 4.3. przelewy regulowane*** 20,00 zł od transakcji 4.4. polecenie wypłaty** Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR 0,30% min. 30,00 zł max. 300,00 zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie: Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 100,00 zł od transakcji 5.2. w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80,00 zł od transakcji 6. Zmiany/ korekty/ odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty*****: 7.1. przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej, 7.2. przy kwotach przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 9. Opłata Non-STP Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje 10. Za przygotowanie i realizację przelewu w obrocie międzynarodowym 75,00 zł + koszty banków trzecich od transakcji 50,00 zł od transakcji 80,00 zł od transakcji 10,00 zł 30,00 zł od transakcji 30,00 zł 17

18 *Przekaz w obrocie dewizowym: 1.polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. **Polecenie wypłaty: 2.skierowana do otrzymania z innego banku krajowego lub zagranicznego, za Pośrednictwem systemu S.W.I.F.T., SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). ***Przelew regulowany: 3. Przelew regulowany polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na Na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR, 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA. ****Przelew SEPA: 4.Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR, 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift owym banku (Swift code), do którego kierowany jest przekaz, 3) występuje opcja kosztowa SHA, 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT. *****Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane,,z góry 5.Do przeliczenia wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym ROZDZIAŁ VII: UBEZPIECZENIA I. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW DO KREDYTÓW W RACHUNKU KREDYTOWYM Tryb pobierania Stawka (% sumy ubezp.) 1. Śmierć naturalna i NW* jednorazowo 0,059 rocznie 0,88 2. Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy* jednorazowo 0,088 rocznie 1,35 3. Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy, jednorazowo 0,178 utrata pracy* rocznie 3,45 4. Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy, poważne zachorowanie* 5. Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy, utrata pracy, poważne zachorowanie* *dotyczy kredytów do zł 6. Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku NW** ** dotyczy kredytów powyżej zł jednorazowo 0,128 rocznie 1,97 jednorazowo 0,218 rocznie 4,07 jednorazowo 0,0 rocznie 0,7 18

19 II. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW DO KREDYTÓW W RACHUNKU BIEŻĄCYM Tryb pobierania Stawka (% sumy ubezp.) 1. Śmierć naturalna i NW jednorazowo 0,71 2. Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy jednorazowo 1,08 3. Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy, jednorazowo 2,76 utrata pracy 4. Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy, jednorazowo 1,58 poważne zachorowanie 5. Śmierć naturalna i NW, trwała i całkowita niezdolność do pracy, utrata jednorazowo 3,26 pracy, poważne zachorowanie III. UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW, BUDOWLI I INNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (PROFIT CESJA) DLA PRZEDSIEBIORCÓW 1. Ubezpieczenie mienia (budynków, budowli i innych środków Stawka (%sumy ubezp.) trwałych) od ognia i innych zdarzeń losowych, dewastacji, przepięć, Wariant Wariant katastrofy budowlanej oraz kradzieży z włamaniem i rabunku BASIC STANDARD Wariant PREMIUM 1a biurowe 0,11 0,24 0,57 1b przemysłowe, produkcyjne 0,13 0,22 0,43 1c Składowo magazynowe i inne gospodarcze 0,16 0,27 0,53 1d Wielomieszkaniowe 0,035 0,16 0,55 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania nieruchomości Wariant podstawowy składka 2a Suma gwarancyjna zł 75 zł 2b Suma gwarancyjna zł 110 zł 2c Suma gwarancyjna zł 160 zł Wariant rozszerzony składka 2d Suma gwarancyjna zł 98 zł 2e Suma gwarancyjna zł 143 zł 2f Suma gwarancyjna zł 208 zł IV. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE DLA ROLNIKÓW Stawka/ składka PAKIET AGRO 1. Agro Casco 0,50% sumy ubezpieczenia 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 0,1 sumy ubezpieczenia 3. Ubezpieczenie następstw NW kierowcy i pasażerów 20 zł 4. Ochrona prawna 50 zł PAKIET AGRO PREMIUM 1. Agro Casco 0,70% sumy ubezpieczenia 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 0,17% sumy ubezpieczenia 3. Ubezpieczenie następstw NW kierowcy i pasażerów 30 zł 4. Ochrona prawna 50 zł 19

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity obowiązuje od 01.02.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity obowiązuje od 01.02.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 31 marca 2015 roku Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 10/XXI/15 Zarządu Banku z dnia 29.05.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów instytucjonalnych Końskie,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 2/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Spis

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po zmianach: - Uchwała

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Radzyń Podlaski, 2013 r.

Radzyń Podlaski, 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 4/9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2015 r. Radzyń Podlaski, 2013 r. Radzyń Podlaski, 2015 Spis treści: Zasady pobierania prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Radzyń Podlaski, 2013 r.

Radzyń Podlaski, 2013 r. Radzyń Podlaski, 2013 r. Spis treści: Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych... 2 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Pakiety... 4 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe... 7 OSZCZĘDNOŚCI... 10 TAB. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LIPIEC 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia... Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów,

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH - t e k s t j e d n o l i t y - ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2013 Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych.

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 6 /2015 z dnia 27.01.2015r. TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 636/2011 - z dnia 12.08.2011R. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /ZRB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo