TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Wchodzi w życie od 30 marca 2015 roku 1

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE... 4 I. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy... 4 II. Rachunek oszczędnościowy... 5 III. Rachunek terminowy lokaty oszczędnościowej w złotych... 5 IV. Rachunek oszczędnościowy w złotych dla Kas Zapomogowo-Pożyczkowych/ Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej... 5 V. Rachunek bieżący i pomocniczy w złotych... 6 VI. Rachunek lokaty terminowej w złotych... 7 VII. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków... 7 VIII. Skarbiec nocny... 7 IX. Przekazy w obrocie dewizowym... 7 Rozdział II KARTY DEBETOWE... 8 I. VISA CLASSIC DEBETOWA, VISA PAYWAVE... 8 II. VISA BUSINESS DEBETOWA... 8 Rozdział III KREDYTY... 9 I. Kredyty dla osób fizycznych... 9 II. Kredyty dla podmiotów gospodarczych... 9 Rozdział IV KARTY KREDYTOWE I. VISA CLASSIC, VISA CREDIT II. VISA BUSINESS CREDIT Rozdział V INNE CZYNNOŚCI I. Czynności kasowe II. Usługi różne

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mrągowie dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Mrągowie, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 6. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, b) wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym a także na rzecz instytucji oraz osób dotkniętych losowo nieszczęściem lub kataklizmem, c) operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku Spółdzielczego w Mrągowie z zakładem pracy, d) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank BPS S.A. niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 10. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Zarząd może podjąć decyzję o zastosowaniu innych stawek prowizji niż określone w Taryfie. 3

4 Rozdział I RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY POL- POL- POL- Konto Konto Konto Junior Student 1. Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku miesięcznie 2. Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek 3,00 zł został otwarty 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa 3.2 Wypłata gotówkowa 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 3,00 zł 4.3 Przelew w systemie bankowości internetowej ebanknet 1,00 zł 1,00 zł bez POL- Konto Senior 5,00 zł * bez opłat ** 1,00 zł * 0,50 zł** opłat 4.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET 15,00 zł 5. Zlecenia stałe 5.1. Rejestracja zlecenia stałego 5.2 Realizacja zlecenia wewnętrznego 2,00 zł 2,00 zł * 5.3 Realizacja zlecenia zewnętrznego 5.4 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe pobieranie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew * nie dotyczy 3 dowolnych zleceń stałych w przypadku POL-Konto Senior, gdy do rachunku wydana została karta debetowa 6. Polecenie zapłaty 6.1 Przyjęcie do realizacji dyspozycji polecenia zapłaty od wierzyciela 3,00 zł 6.2 Realizacja z rachunku dłużnika 2,00 zł 6.3 Odmowa realizacji polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 6.4 Przyjęcie odwołania polecenia zapłaty 7. Wyciąg z rachunku bankowego 7.1 Wyciąg miesięczny odbierany w Banku Spółdzielczym 7.2 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym raz w miesiącu (na terenie kraju) 7.3 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu (na terenie kraju) 7.4 Wyciąg wysyłany przez Bank na życzenie posiadacza rachunku poza granicę kraju (listem zwykłym) Udzielenie telefonicznej informacji na hasło o wysokości salda na rachunku opłata 8. miesięczna Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków oszczędnościoworozliczeniowych 3,00 zł 3,00 zł * 3,00 zł 3,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 9. Czeki krajowe 9.1 Realizacja czeku gotówkowego w placówce Banku Spółdzielczego w Mrągowie 9.2 Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 1,00 zł 9.3 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 10. Wysłanie wezwań (monitów) oraz upomnień z tytułu zaległości 11. Realizacja wypłat z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 11.1 Z tytułu kosztów pogrzebu 11.2 Z tytułu zapisu na wypadek śmierci lub spadkobrania 12. Przyjęcie/zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 13. System bankowości internetowej ebanknet 13.1 Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 13.2 Miesięczna opłata za korzystanie z systemu ebanknet 13.3 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 13.4 Blokada/ odblokowanie dostępu do systemu ebanknet 13.5 Opłata za przywrócenie hasła pierwotnego do systemu ebanknet 13.6 Opłata za ponowne wygenerowanie hasła dostępu do systemu ebanknet 14. Zmiana umowy rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 15. Zmiana umowy rachunku z POL-Konto na inne POL-Konto i odwrotnie 2,00 zł 2,00 zł 16. Likwidacja rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub do wysokości niższego salda * Dotyczy rachunku bez karty i konta internetowego(w ramach tego konta Klient ma do dyspozycji przyjęcie, zmianę i realizację 3 zleceń stałych dotyczy płatności za rachunki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego) ** Dotyczy rachunku z kartą lub kontem internetowym 4

5 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-Efekt 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata na rachunek 4. Wypłata/przelew z rachunku w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 4.1 Pierwsza wypłata/przelew Gotówkowa Przelew wewnętrzny w placówce Banku 4.2 Kolejna wypłata/przelew Gotówkowa Przelew wewnętrzny w placówce Banku 0,25 % min. 7,00 zł 5. Likwidacja rachunku oszczędnościowego III. RACHUNEK TERMINOWY LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłaty na rachunek lokaty 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 3,00 zł 5. Realizacja wypłat z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej 5.1 Z tytułu kosztów pogrzebu 5.2 Z tytułu zapisu na wypadek śmierci lub spadkobrania 6. Przyjęcie/zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 7. Likwidacja rachunku lokaty oszczędnościowej w placówce Banku 2,00 zł IV. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH DLA PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWYCH/ RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowego miesięcznie Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa 3.2 Wypłata gotówkowa 0,20% min. 3,00 zł 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 1,00 zł 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 3,00 zł 4.3 Przelew w systemie bankowości internetowej ebanknet 1,00 zł 5. Zlecenia stałe 5.1 Rejestracja zlecenia stałego 5.2 Realizacja zlecenia wewnętrznego 2,00 zł 5.3 Realizacja zlecenia zewnętrznego 3,00 zł 5.4 Modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego 3,00 zł Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe pobieranie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 6. Wyciąg z rachunku bankowego 6.1 Wyciąg miesięczny odbierany w Banku Spółdzielczym 6.2 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym raz w miesiącu (na terenie kraju) 6.3 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu (na terenie kraju) 3,00 zł 7. Czeki krajowe 7.1 Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 1,00 zł 7.2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 8. Udzielenie telefonicznej informacji na hasło o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna 5,00 zł 9. Zmiana karty wzorów podpisów 15,00 zł 10. System bankowości internetowej ebanknet 10.1 Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 10.2 Miesięczna opłata za korzystanie z systemu ebanknet 10.3 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 10.4 Blokada/ odblokowanie dostępu do systemu ebanknet 5

6 10.5 Opłata za przywrócenie hasła pierwotnego do systemu ebanknet 10.6 Opłata za ponowne wygenerowanie hasła dostępu do systemu ebanknet 11. Likwidacja rachunku bankowego 15,00 zł lub do wysokości niższego salda V. RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku 1.1 bieżącego, pomocniczego 25,00 zł 1.2 dla rolników indywidualnych 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty 2.1 bieżącego, pomocniczego 2.2 dla rolników indywidualnych 16,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa (nie dotyczy rachunków dla rolników indywidualnych) 0,20 % min. 3,00 zł 3.2 Wypłata gotówkowa 0,20 % min. 3,00 zł 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 1,00 zł 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 3,00 zł 4.3 Przelew w systemie bankowości internetowej ebanknet 1,00 zł 4.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET 15,00 zł 5. Zlecenia stałe 5.1 Rejestracja zlecenia stałego 5.2 Realizacja zlecenia wewnętrznego 2,00 zł 5.3 Realizacja zlecenia zewnętrznego 5.4 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 3,00 zł Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe pobieranie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 6. Polecenie zapłaty 6.1 Przyjęcie do realizacji dyspozycji polecenia zapłaty od wierzyciela 3,00 zł 6.2 Realizacja z rachunku dłużnika 2,00 zł 6.3 Odmowa realizacji polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 6.4 Przyjęcie odwołania polecenia zapłaty 3,00 zł 7. Wyciąg z rachunku bankowego 7.1 Wyciąg miesięczny odbierany w Banku Spółdzielczym 7.2 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym raz w miesiącu (na terenie kraju) 7.3 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu (na terenie kraju) 3,00 zł 7.4 Wyciąg wysyłany przez Bank na życzenie posiadacza rachunku poza granicę kraju (listem zwykłym) 6,00 zł 8. Udzielenie telefonicznej informacji na hasło o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 8.1 bieżącego, pomocniczego 8.2 dla rolników indywidualnych 5,00 zł 9. Czeki krajowe 9.1 Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 1,00 zł 9.2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 9.3 Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 10. Wysłanie wezwań (monitów) oraz upomnień z tytułu zaległości 11. Zmiana karty wzorów podpisów 15,00 zł 12. System bankowości internetowej ebanknet 12.1 Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 12.2 Miesięczna opłata za korzystanie z systemu ebanknet 12.3 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 12.4 Blokada/ odblokowanie dostępu do systemu ebanknet 12.5 Opłata za przywrócenie hasła pierwotnego do systemu ebanknet 12.6 Opłata za ponowne wygenerowanie hasła dostępu do systemu ebanknet 13. HOME Banking 13.1 Instalacja systemu HOME Banking w siedzibie klienta 250,00 zł 13.2 Abonament miesięczny za korzystanie z systemu HOME Banking 100,00 zł 13.3 Przelew z systemu HOME Banking 1,00 zł 14. Przekazanie na wniosek klienta bankowi lub innej instytucji drogą telekomunikacyjną informacji o dokonaniu przelewu 5,00 zł 15. Zawieszenie prowadzenia rachunku bieżącego 30,00 zł 16. Potwierdzenie numeru rachunku bankowego 5,00 zł 17. Likwidacja rachunku bankowego lub do wysokości niższego salda 6

7 VI. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłaty na rachunek lokaty 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 3,00 zł 5. Likwidacja rachunku lokaty w placówce Banku 4,00 zł VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW 1. Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenie realizacji przekazu na życzenie klienta 5,00 zł 2. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 2.1 za bieżący rok 25,00 zł 2.2 za każdy poprzedni rok 35,00 zł 3. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta (dotyczy zaświadczenia o posiadaniu rachunku, bez informacji o obrotach, saldzie, kredytach, itp.) 4. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta (dotyczy opinii lub zaświadczenia zawierającego szersze informacje niż w pkt. 3) 40,00 zł 5. Zmiana umowy (aneksu) 15,00 zł 6. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 Prawa bankowego lub na zasadach wzajemności 7. Zryczałtowana opłata za wysłanie jednej strony telefaksu 7.1 krajowego 5,00 zł 7.2 zagranicznego 8. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości, książeczek oszczędnościowych lub blankietów czekowych na wniosek osoby będącej Klientem Banku 9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu Uwaga: Opłata pobierana za każdą wyegzekwowaną kwotę 15,00 zł 10. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę z innymi bankami 30,00 zł 11. Potwierdzenie wykonania blokady środków 12. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych Klienta 13. Inne czynności nie wymienione w taryfie opłat i prowizji od 0 do 100,00 zł 14. Przepisanie książeczki oszczędnościowej (cesja) 15. Naliczenie premii gwarancyjnej na książeczce mieszkaniowej 35,00 zł VIII. SKARBIEC NOCNY 1. Udostępnianie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w danej jednostce BS, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte (opłata jednorazowa) 2. Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza do drzwiczek wrzutni wg ceny zakupu + 30,00 % marży IX. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM Przelewy zagraniczne Realizacja przelewu eksportowego (przychodzącego) Przelewy SEPA 15,00 zł Przelewy regulowane Polecenie wypłaty 1.2 Realizacja przelewu importowego (wychodzącego) Przelewy SEPA 15,00 zł Przelewy regulowane Polecenie wypłaty 1.3 Realizacja przelewów w trybie przyspieszonym w PLN, USD, GBP 60,00 zł 1.4 Realizacja przelewów w trybie pilnym w EUR, USD, GBP 90,00 zł 1.5 Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające, wykonane na zlecenie Klienta 80,00 zł + koszty banków trzecich 1.6 Realizacja polecenia wypłaty bez podanego kodu BIC beneficjenta opłata Non-STP 30,00 zł 1.7 Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 80,00 zł + koszty banków trzecich 1.8 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty w przypadku opcji kosztowej OUR 50,00 zł 7

8 Rozdział II KARTY DEBETOWE I. KARTA DEBETOWA VISA CLASSIC DEBETOWA, VISA PAYWAVE, MASTERCARD PAYPASS 1. Wydanie/ wznowienie karty debetowej 2. Wydanie duplikatu karty 5,00 zł 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku Uwaga: nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym dokonano rejestracji wniosku o wydanie karty 3.1 POL-Konto 2,50 zł 3.2 POL-Konto Junior 3,00 zł 3.3 POL-Konto Student 4,00 zł ** 3.4 POL-Konto Senior 4,00 zł 4. Transakcje bezgotówkowe * 5. Transakcje gotówkowe *: 5.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS S.A, innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 5.2 w innych bankomatach w kraju 5,00 zł 5.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2,00 % min 5.4 w usłudze Cash Back 2,00 zł 5.5 w kasie innego banku w kraju 5.6 w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 6. Sprawdzenie salda w bankomacie Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 7. Rozpatrzenie reklamacji 8. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3,00 zł 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Klienta 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 8,00 zł 11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł * Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego ** Nie pobiera się opłaty za posiadanie karty w przypadku bezgotówkowego obrotu kartą w kwocie minimum 350,00 zł II. KARTA DEBETOWA VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Wydanie karty 2. Wznowienie karty 3. Wydanie duplikatu karty 15,00 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku Uwaga: nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym dokonano rejestracji wniosku o wydanie karty 3,00 zł 5. Transakcje bezgotówkowe * 6. Transakcje gotówkowe *: 6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS S.A. i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 6.2 w innych bankomatach w kraju 5,00 zł 6.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2,00 % min 6.4 w usłudze Cash Back 2,00 zł 6.5 w kasie innego banku w kraju 6.6 w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 7. Sprawdzenie salda w bankomacie Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 8. Zmiana danych Użytkownika karty 9. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10. Generowanie wyciągu na życzenie Klienta za okres przez niego wskazany (w Placówce) 3,00 zł 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 12. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Klienta 8,00 zł 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 14. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty 1 000,00 zł * Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 8

9 Rozdział III KREDYTY I. KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przyznanie limitu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz przedłużenie obowiązywania umowy na następny okres 1.1 dla pracowników instytucji finansowych 0,20 % nie mniej niż 1.2 dla emerytów instytucji finansowych 0,50 % nie mniej niż 1,00 %-3,00 % 1.3 pozostali klienci nie mniej niż 20,00zł 2. Przyznanie kredytu - od przyznanego kredytu prowizje pobiera się jednorazowo 2.1 kredytów konsumpcyjnych o zmiennej stopie procentowej 0,50% - 4,00 % nie mniej niż 30,00 zł 2.2 kredytów konsumpcyjnych o stałej stopie procentowej 3,00 % nie mniej niż 2.3 mieszkaniowych 1,80 % 2.4 hipotecznych 2,00 % 2.5 od kredytów udzielonych dla pracowników instytucji finansowych 0,20 % nie mniej niż 2.6 od kredytów udzielonych emerytom instytucji finansowych 0,50 % nie mniej niż 2.7 od kredytów konsolidacyjnych zabezpieczonych hipotecznie 1% - 3% 2. 8 od kredytów konsolidacyjnych niezabezpieczonych hipotecznie 3% - 5% 3. Odroczenie spłaty raty kredytu i odsetek od kwoty objętej odroczeniem /prolongata/ 2,00 % 4. Zmiana warunków umowy kredytowej /od kwoty dotyczącej zmiany/ nie mniej niż 30,00 zł 5. Wydanie klientowi opinii o jego sytuacji finansowej 5.1 o kredytach gotówkowych i na kolektory słoneczne 50,00 zł 5.2 pozostałych 60,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia na życzenie klienta o wysokości zadłużenia 6.1 o kredytach gotówkowych i na kolektory słoneczne 50,00 zł 6.2 pozostałych 7. Wydanie kserokopii umowy o kredyt i innych dokumentów(z wyjątkiem kredytów konsumenckich) 15,00 zł 8. Wydanie na życzenie klienta historii udzielonego klientowi kredytu 8.1 gdy kredytu udzielono w roku bieżącym 8.2 gdy kredytu udzielono w latach poprzednich /za każdy rok/ 30,00 zł 9. Za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytu nie mniej niż 10. Za usługi nietypowe, nie przewidziane w taryfie wg rzeczywistych kosztów 30,00 zł 11. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej z wyłączeniem przypadku określonego w pkt. 3 i 4 /zmiana zabezpieczenia/.w zależności od wkładu pracy 100,00 300,00 zł 12. Za każde wysłane upomnienie /wezwania do zapłaty/ 13. Za wydanie gwarancji 1,00 % - 5,00 % 14. Za wydanie promesy nie mniej niż 100,00 zł 1,00 % od kwoty przyrzeczonej 15. Za przeprowadzenie inspekcji wstępnej nieruchomości 100,00 zł 15.1 Za przeprowadzenie inspekcji realizacji inwestycji w okresie wykorzystania kredytu 50,00 zł Lp. Rodzaj czynności (usługi) Stawka obowiązująca II. KREDYTY DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 1. Przyznanie limitu w rachunku bieżącym 1,00 % - 4,00 % nie mniej niż 50,00 zł 2. Przyznanie kredytu- od przyznanego kredytu prowizje pobiera się jednorazowo: - preferencyjnych rolniczych: - prowizja przygotowawcza 2.1 inwestycyjnych 2.2 klęskowych-obrotowych 1,00 % komercyjnych kredytów gospodarczych 1,00 % - 4,00 % nie mniej niż 50,00 zł od kredytów z terminem spłaty do 1 m-ca pobiera się prowizję 0,5 % nie mniej niż 50,00 zł kredytowa linia hipoteczna /HLP/ 3,00 % - 4,00 % 3. Odroczenie spłaty raty kredytu i odsetek od kwoty objętej odroczeniem /prolongata/ 1,3 %- 2,00 % 4. Zmiana warunków umowy kredytowej /od kwoty dotyczącej zmiany/ nie mniej niż 50,00 zł 5. Wydanie klientowi opinii o jego sytuacji finansowej 100,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia na życzenie klienta o wysokości zadłużenia 80,00 zł 7. Wydanie kserokopii umowy o kredyt 15,00 zł 9

10 8. Wydanie na życzenie klienta historii udzielonego klientowi kredytu 8.1 gdy kredytu udzielono w roku bieżącym 8.2 gdy kredytu udzielono w latach poprzednich./za każdy rok/ 40,00 zł 9. Sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki 10. Za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytu 30,00 zł 11. Za usługi nietypowe, nie przewidziane w taryfie wg rzeczywistych kosztów nie mniej niż 50,00 zł 12. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej z wyłączeniem przypadku określonego w pkt. 3 i 4/ zmiana zabezpieczenia/w zależności od wkładu pracy 100,00 300,00 zł 13. Za każde wysłane upomnienie /wezwania do zapłaty/ 14. Za wydanie gwarancji 1,00 % - 5,00 % nie mniej niż 100,00 zł 15. Za wydanie promesy 1,00 % od kwoty przyrzeczonej 16. Za wydanie nowego harmonogramu spłat w okresie trwania umowy 0,3 % nie mniej niż 50,00 zł i nie więcej niż 500,00 zł 17. Za przeprowadzenie inspekcji wstępnej z wyjątkiem kredytów preferencyjnych 100,00 zł 18. Za przeprowadzenie inspekcji w trakcie realizacji inwestycji 50,00 zł 19. Sporządzenie kserokopii planu przedsięwzięcia, oraz innych dokumentów na życzenie klienta 0,50 zł za każdą wydaną stronę 20. Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu preferencyjnego udzielonego po r. wg stanu na 31 grudnia każdego roku z wyjątkiem roku w którym nastąpiło uruchomienie kredytu 0,4 % 21. Zmiana terminu lub kwoty wypłaty transzy kredytu (w zależności od wkładu pracy) 150,00 300,00 zł 22. Zmiana planu przedsięwzięcia kredytu preferencyjnego na wniosek klienta (w zależności od nakładu pracy) 200,00 300,00 zł Rozdział IV KARTY KREDYTOWE I. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC, VISA CREDIT 1. Wydanie karty nowej 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty 3.1 Pobierana w pierwszym roku użytkowania 3.2 Pobierana rocznie od drugiego roku użytkowania jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wyniesie: a) co najmniej 6 600,00 zł b) mniej niż 6 600,00 zł 54,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty 5,00 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 9. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 3,00 % min. 5,00 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 11. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 12. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany 5,00 zł 13. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. Ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 2,00 % min. 14. Zmiana danych Użytkownika karty 15. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 16. Opłata za nieterminowa spłatę -za każde wysłane wezwanie/ upomnienie do zapłaty zgodnie z umową 17. Kwota minimalnej miesięcznej spłaty 3,00 % min 40,00 zł 18. Opłata za ponowne wygenerowanie wyciągu 5,00 zł 19. Przelew z karty kredytowej- za przelew 3,00 % min. 5,00 zł 10

11 II. KARTA KREDYTOWA VISA BUSINESS CREDIT 1. Wydanie karty nowej 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty 3.1 Pobierana w pierwszym roku użytkowania 3.2 Pobierana rocznie od drugiego roku użytkowania jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wyniesie: a) co najmniej ,00 zł b) mniej niż ,00 zł 75,00 zł 4. Obsługa karty dodatkowej- rocznie 25,00 zł 5. Wydanie duplikatu karty - jednorazowo 30,00 zł 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych. Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 9. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 3,00 % min. 5,00 zł 3,00 % min. 10. Przelew z karty kredytowej- za przelew 3,00 % min 5,00 zł. 11. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 12. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany. 13. Zmiana danych Użytkownika karty 14. Opłata za nieterminowa spłatę -za każde wysłane wezwanie/ upomnienie do zapłaty zgodnie z umową 15. Kwota minimalnej miesięcznej spłaty 5,00 % min 100,00 zł Rozdział V INNE CZYNNOŚCI I. CZYNNOŚCI KASOWE 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach krajowych z wyjątkiem wymienionych w ppkt 1.1 0,50 % min. 2,50 zł 1.6 powyżej 500,00 zł 0,50 % 1.1 Operatorzy sieci komórkowych i stacjonarnych 1.2 Multimedia Polska S.A.- Filia Mikołajki 1,50 zł 1.3 Wpłaty na ZUS 0,50 % min. 3,00 zł powyżej 600,00 zł 0,50 % 1.4 Poczta Polska RTV Filia Mikołajki 1.5 PGNiG - Filia Mikołajki 1,00 zł 1.6 Zakład Energetyczny opłata za energię - Filia Mikołajki 2. Wypłata z konta Zlecenie do wypłaty 0,50 % min. 3,00 zł II. USŁUGI RÓŻNE 1. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem) okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR okres ważności 2 lata 2. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika) okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR okres ważności 2 lata 3. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (z czytnikiem) okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR okres ważności 2 lata 4. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (bez czytnika) okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR okres ważności 2 lata 5. Odnowienie certyfikatu na kolejny 1 rok na kolejne 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 11

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo