TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 52/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Wchodzi w życie od 01 września 2015 roku 1

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE... 4 I. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy... 4 II. Rachunek oszczędnościowy... 5 III. Rachunek terminowy lokaty oszczędnościowej w złotych... 5 IV. Rachunek oszczędnościowy w złotych dla Kas Zapomogowo-Pożyczkowych/ Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej... 5 V. Rachunek bieżący i pomocniczy w złotych... 6 VI. Rachunek lokaty terminowej w złotych... 7 VII. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków... 7 VIII. Skarbiec nocny... 7 IX. Przekazy w obrocie dewizowym... 7 Rozdział II KARTY DEBETOWE... 8 I. VISA CLASSIC DEBETOWA, VISA PAYWAVE, MASTERCARD PAYPASS 8 II. VISA BUSINESS DEBETOWA... 8 Rozdział III KREDYTY... 9 I. Kredyty dla osób fizycznych... 9 II. Kredyty dla podmiotów gospodarczych... 9 Rozdział IV KARTY KREDYTOWE I. VISA CLASSIC, VISA CREDIT II. VISA BUSINESS CREDIT Rozdział V INNE CZYNNOŚCI I. Czynności kasowe II. Usługi różne

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mrągowie dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Mrągowie, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 6. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, b) wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym a także na rzecz instytucji oraz osób dotkniętych losowo nieszczęściem lub kataklizmem, c) operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku Spółdzielczego w Mrągowie z zakładem pracy, d) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank BPS S.A. niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 10. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Zarząd może podjąć decyzję o zastosowaniu innych stawek prowizji niż określone w Taryfie. 3

4 Rozdział I RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY POL- POL- POL- Konto Konto Konto Junior Student 1. Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku miesięcznie 2. Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek 3,00 zł został otwarty 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa 3.2 Wypłata gotówkowa 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 3,00 zł POL- Konto Senior 5,00 zł * bez opłat ** 4.3 Przelew w systemie bankowości internetowej/mobilnej 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł * 0,50 zł** 4.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET 15,00 zł 5. Zlecenia stałe 5.1. Rejestracja zlecenia stałego 5.2 Realizacja zlecenia wewnętrznego 2,00 zł 2,00 zł * 5.3 Realizacja zlecenia zewnętrznego 5.4 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 3,00 zł 3,00 zł * Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe pobieranie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew * nie dotyczy 3 dowolnych zleceń stałych w przypadku POL-Konto Senior, gdy do rachunku wydana została karta debetowa 6. Polecenie zapłaty 6.1 Przyjęcie do realizacji dyspozycji polecenia zapłaty od wierzyciela 3,00 zł 6.2 Realizacja z rachunku dłużnika 2,00 zł 6.3 Odmowa realizacji polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 6.4 Przyjęcie odwołania polecenia zapłaty 3,00 zł 7. Wyciąg z rachunku bankowego 7.1 Wyciąg miesięczny odbierany w Banku Spółdzielczym 7.2 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym raz w miesiącu (na terenie kraju) 7.3 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu (na terenie kraju) 3,00 zł 7.4 Wyciąg wysyłany przez Bank na życzenie posiadacza rachunku poza granicę kraju (listem zwykłym) 6,00 zł 8. Udzielenie telefonicznej informacji na hasło o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków oszczędnościoworozliczeniowych 5,00 zł 9. Czeki krajowe 9.1 Realizacja czeku gotówkowego w placówce Banku Spółdzielczego w Mrągowie 9.2 Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 1,00 zł 9.3 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 10. Realizacja wypłat z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 10.1 Z tytułu kosztów pogrzebu 10.2 Z tytułu zapisu na wypadek śmierci lub spadkobrania 11. Przyjęcie/zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 12. System bankowości internetowej/mobilnej 12.1 Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 12.2 Miesięczna opłata za korzystanie z systemu 12.3 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 12.4 Blokada/ odblokowanie dostępu do systemu 12.5 Opłata za przywrócenie hasła pierwotnego do systemu 12.6 Opłata za ponowne wygenerowanie hasła dostępu do systemu 13. Zmiana umowy rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 14. Zmiana umowy rachunku z POL-Konto na inne POL-Konto i odwrotnie 2,00 zł 15. Likwidacja rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 2,00 zł lub do wysokości niższego salda * Dotyczy rachunku bez karty i konta internetowego(w ramach tego konta Klient ma do dyspozycji przyjęcie, zmianę i realizację 3 zleceń stałych dotyczy płatności za rachunki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego) ** Dotyczy rachunku z kartą lub kontem internetowym 4

5 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-Efekt 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata na rachunek 4. Wypłata/przelew z rachunku w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 4.1 Pierwsza wypłata/przelew Gotówkowa Przelew wewnętrzny w placówce Banku 4.2 Kolejna wypłata/przelew Gotówkowa Przelew wewnętrzny w placówce Banku 0,25 % min. 5. Likwidacja rachunku oszczędnościowego III. RACHUNEK TERMINOWY LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłaty na rachunek lokaty 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 3,00 zł 5. Realizacja wypłat z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej 5.1 Z tytułu kosztów pogrzebu 5.2 Z tytułu zapisu na wypadek śmierci lub spadkobrania 6. Przyjęcie/zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 7. Przepisanie lokaty na rzecz innej osoby w drodze cesji 8. Likwidacja rachunku lokaty oszczędnościowej w placówce Banku 2,00 zł IV. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH DLA PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWYCH/ RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowego miesięcznie Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa 3.2 Wypłata gotówkowa 0,20% min. 3,00 zł 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 1,00 zł 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 3,00 zł 4.3 Przelew w systemie bankowości internetowej/mobilnej 1,00 zł 5. Zlecenia stałe 5.1 Rejestracja zlecenia stałego 5.2 Realizacja zlecenia wewnętrznego 2,00 zł 5.3 Realizacja zlecenia zewnętrznego 3,00 zł 5.4 Modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego 3,00 zł Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe pobieranie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 6. Wyciąg z rachunku bankowego 6.1 Wyciąg miesięczny odbierany w Banku Spółdzielczym 6.2 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym raz w miesiącu (na terenie kraju) 6.3 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu (na terenie kraju) 3,00 zł 7. Czeki krajowe 7.1 Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 1,00 zł 7.2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 8. Udzielenie telefonicznej informacji na hasło o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna 5,00 zł 9. Zmiana karty wzorów podpisów 15,00 zł 10. System bankowości internetowej/mobilnej 10.1 Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 10.2 Miesięczna opłata za korzystanie z systemu 10.3 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 10.4 Blokada/ odblokowanie dostępu do systemu 5

6 10.5 Opłata za przywrócenie hasła pierwotnego do systemu 10.6 Opłata za ponowne wygenerowanie hasła dostępu do systemu 11. Likwidacja rachunku bankowego 15,00 zł lub do wysokości niższego salda V. RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku 1.1 bieżącego, pomocniczego 25,00 zł 1.2 dla rolników indywidualnych 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty 2.1 bieżącego, pomocniczego 2.2 dla rolników indywidualnych 16,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa (nie dotyczy rachunków dla rolników indywidualnych) 0,20 % min. 3,00 zł 3.2 Wypłata gotówkowa 0,20 % min. 3,00 zł 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 1,00 zł 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 3,00 zł 4.3 Przelew w systemie bankowości internetowej/mobilnej 1,00 zł 4.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET 15,00 zł 5. Zlecenia stałe 5.1 Rejestracja zlecenia stałego 5.2 Realizacja zlecenia wewnętrznego 2,00 zł 5.3 Realizacja zlecenia zewnętrznego 5.4 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 3,00 zł Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe pobieranie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 6. Polecenie zapłaty 6.1 Przyjęcie do realizacji dyspozycji polecenia zapłaty od wierzyciela 3,00 zł 6.2 Realizacja z rachunku dłużnika 2,00 zł 6.3 Odmowa realizacji polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 6.4 Przyjęcie odwołania polecenia zapłaty 3,00 zł 7. Wyciąg z rachunku bankowego 7.1 Wyciąg miesięczny odbierany w Banku Spółdzielczym 7.2 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym raz w miesiącu (na terenie kraju) 7.3 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu (na terenie kraju) 3,00 zł 7.4 Wyciąg wysyłany przez Bank na życzenie posiadacza rachunku poza granicę kraju (listem zwykłym) 6,00 zł 8. Udzielenie telefonicznej informacji na hasło o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 8.1 bieżącego, pomocniczego 8.2 dla rolników indywidualnych 5,00 zł 9. Czeki krajowe 9.1 Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 1,00 zł 9.2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 9.3 Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 10. Zmiana karty wzorów podpisów 15,00 zł 11. System bankowości internetowej/mobilnej 11.1 Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 11.2 Miesięczna opłata za korzystanie z systemu 11.3 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 11.4 Blokada/ odblokowanie dostępu do systemu 11.5 Opłata za przywrócenie hasła pierwotnego do systemu 11.6 Opłata za ponowne wygenerowanie hasła dostępu do systemu 12. HOME Banking 12.1 Instalacja systemu HOME Banking w siedzibie klienta 250,00 zł 12.2 Abonament miesięczny za korzystanie z systemu HOME Banking 100,00 zł 12.3 Przelew z systemu HOME Banking 1,00 zł 13. Zawieszenie prowadzenia rachunku bieżącego 30,00 zł 14. Likwidacja rachunku bankowego lub do wysokości niższego salda 6

7 VI. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłaty na rachunek lokaty 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 3,00 zł 5. Likwidacja rachunku lokaty w placówce Banku 4,00 zł VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW 1. Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenie realizacji przekazu na życzenie klienta 5,00 zł 2. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 2.1 za bieżący rok 25,00 zł 2.2 za każdy poprzedni rok 35,00 zł 3. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta (dotyczy zaświadczenia o posiadaniu rachunku, bez informacji o obrotach, saldzie, kredytach, itp.) 4. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta (dotyczy opinii lub zaświadczenia zawierającego szersze informacje niż w pkt. 3) 40,00 zł 5. Zmiana umowy (aneksu) 15,00 zł 6. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 Prawa bankowego lub na zasadach wzajemności 7. Zryczałtowana opłata za wysłanie jednej strony telefaksu 7.1 krajowego 5,00 zł 7.2 zagranicznego 8. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości, książeczek oszczędnościowych lub blankietów czekowych na wniosek osoby będącej Klientem Banku 9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu Uwaga: Opłata pobierana za każdą wyegzekwowaną kwotę 15,00 zł 10. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę z innymi bankami 30,00 zł 11. Potwierdzenie wykonania blokady środków 12. Potwierdzenie numeru rachunku bankowego 5,00 zł 13. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych Klienta 14. Przekazanie na wniosek klienta bankowi lub innej instytucji drogą telekomunikacyjną informacji o dokonaniu przelewu 5,00 zł 15. Wysłanie wezwań (monitów) oraz upomnień z tytułu zaległości 00 zł 16. Naliczenie premii gwarancyjnej na książeczce mieszkaniowej 35,00 zł 17. Inne czynności nie wymienione w taryfie opłat i prowizji od 0 do 100,00 zł VIII. SKARBIEC NOCNY 1. Udostępnianie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w danej jednostce BS, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte (opłata jednorazowa) 2. Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza do drzwiczek wrzutni wg ceny zakupu + 30,00 % marży IX. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM Przelewy zagraniczne Realizacja przelewu eksportowego (przychodzącego) Przelewy SEPA 15,00 zł Przelewy regulowane Polecenie wypłaty 1.2 Realizacja przelewu importowego (wychodzącego) Przelewy SEPA 15,00 zł Przelewy regulowane Polecenie wypłaty 1.3 Realizacja przelewów w trybie przyspieszonym w PLN, USD, GBP 60,00 zł 1.4 Realizacja przelewów w trybie pilnym w EUR, USD, GBP 90,00 zł 1.5 Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające, wykonane na zlecenie Klienta 80,00 zł + koszty banków trzecich 1.6 Realizacja polecenia wypłaty bez podanego kodu BIC beneficjenta opłata Non-STP 30,00 zł 1.7 Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 80,00 zł + koszty banków trzecich 1.8 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty w przypadku opcji kosztowej OUR 50,00 zł 7

8 Rozdział II KARTY DEBETOWE I. KARTA DEBETOWA VISA CLASSIC DEBETOWA, VISA PAYWAVE, MASTERCARD PAYPASS 1. Wydanie/ wznowienie karty debetowej 2. Wydanie duplikatu karty 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku Uwaga: nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym dokonano rejestracji wniosku o wydanie karty 3.1 POL-Konto 2,50 zł 3.2 POL-Konto Junior 3,00 zł 3.3 POL-Konto Student 4,00 zł ** 3.4 POL-Konto Senior 4,00 zł 4. Transakcje bezgotówkowe * 5. Transakcje gotówkowe *: 5.1 w innych bankomatach w kraju 5.2 w punktach akceptujących kartę w kraju 5.3 w placówkach Poczty Polskiej 5.4 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2,00 % min 5.5 w usłudze Cash Back 2,00 zł 6. Sprawdzenie salda w bankomacie Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 7. Rozpatrzenie reklamacji 8. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 5,00 zł 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Klienta 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł * Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego ** Nie pobiera się opłaty za posiadanie karty w przypadku bezgotówkowego obrotu kartą w kwocie minimum 350,00 zł II. KARTA DEBETOWA VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Wydanie karty/ wznowienie karty debetowej 2. Wydanie duplikatu karty 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku Uwaga: nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym dokonano rejestracji wniosku o wydanie karty 3,00 zł 4. Transakcje bezgotówkowe * 5. Transakcje gotówkowe *: 5.1 w innych bankomatach w kraju 5.2 w punktach akceptujących kartę w kraju 5.3 w placówkach Poczty Polskiej 5.4 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2,00 % min 5.5 w usłudze Cash Back 2,00 zł 6. Sprawdzenie salda w bankomacie Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 7. Zmiana danych Użytkownika karty 8. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty na wniosek Klienta 5,00 zł 9. Generowanie wyciągu na życzenie Klienta za okres przez niego wskazany (w Placówce) 5,00 zł 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 11. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Klienta 12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 13. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty 1 000,00 zł * Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 8

9 Rozdział III KREDYTY I. KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przyznanie limitu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz przedłużenie obowiązywania umowy na następny okres 1.1 dla pracowników instytucji finansowych 0,20 % nie mniej niż 1.2 dla emerytów instytucji finansowych 0,50 % nie mniej niż 1,00 % - 3,00 % 1.3 pozostali klienci nie mniej niż 20,00zł 2. Przyznanie kredytu - od przyznanego kredytu prowizje pobiera się jednorazowo 2.1 kredytów konsumpcyjnych o zmiennej stopie procentowej 0,50% - 4,00 % nie mniej niż 30,00 zł 2.2 kredytów konsumpcyjnych o stałej stopie procentowej 3,00 % nie mniej niż 2.3 mieszkaniowych 1,80 % 2.4 hipotecznych 2,00 % 2.5 od kredytów udzielonych dla pracowników instytucji finansowych 0,20 % nie mniej niż 2.6 od kredytów udzielonych emerytom instytucji finansowych 0,50 % nie mniej niż 2.7 od kredytów konsolidacyjnych zabezpieczonych hipotecznie 1% - 3% 2. 8 od kredytów konsolidacyjnych niezabezpieczonych hipotecznie 3% - 5% 3. Odroczenie spłaty raty kredytu i odsetek od kwoty objętej odroczeniem /prolongata/ 4. Zmiana warunków umowy kredytowej /od kwoty dotyczącej zmiany/ 2,00 % nie mniej niż 30,00 zł 5. Wydanie klientowi opinii o jego sytuacji finansowej 5.1 o kredytach gotówkowych i na kolektory słoneczne 50,00 zł 5.2 pozostałych 60,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia na życzenie klienta o wysokości zadłużenia 6.1 o kredytach gotówkowych i na kolektory słoneczne 50,00 zł 6.2 pozostałych 7. Wydanie kserokopii umowy o kredyt i innych dokumentów(z wyjątkiem kredytów konsumenckich) 15,00 zł 8. Wydanie na życzenie klienta historii udzielonego klientowi kredytu 8.1 gdy kredytu udzielono w roku bieżącym 8.2 gdy kredytu udzielono w latach poprzednich /za każdy rok/ 30,00 zł 9. Za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytu 10. Za usługi nietypowe, nie przewidziane w taryfie wg rzeczywistych kosztów nie mniej niż 30,00 zł 11. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej z wyłączeniem przypadku określonego w pkt. 3 i 4 /zmiana zabezpieczenia/.w zależności od wkładu pracy 100,00 300,00 zł 12. Za każde wysłane upomnienie /wezwania do zapłaty/ 1,00 % - 5,00 % 13. Za wydanie gwarancji nie mniej niż 100,00 zł 14. Za wydanie promesy 1,00 % od kwoty przyrzeczonej 15. Za przeprowadzenie inspekcji wstępnej nieruchomości 100,00 zł 15.1 Za przeprowadzenie inspekcji realizacji inwestycji w okresie wykorzystania kredytu 50,00 zł Lp. Rodzaj czynności (usługi) Stawka obowiązująca II. KREDYTY DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 1. Przyznanie limitu w rachunku bieżącym 1,00 % - 4,00 % nie mniej niż 50,00 zł 2. Przyznanie kredytu- od przyznanego kredytu prowizje pobiera się jednorazowo: - preferencyjnych rolniczych: - prowizja przygotowawcza 2.1 inwestycyjnych 1,00 % 2.2 klęskowych-obrotowych komercyjnych kredytów gospodarczych 1,00 % - 4,00 % nie mniej niż 50,00 zł od kredytów z terminem spłaty do 1 m-ca pobiera się prowizję 0,5 % nie mniej niż 50,00 zł kredytowa linia hipoteczna /HLP/ 3,00 % - 4,00 % 3. Odroczenie spłaty raty kredytu i odsetek od kwoty objętej odroczeniem /prolongata/ 1,3 % - 2,00 % 4. Zmiana warunków umowy kredytowej /od kwoty dotyczącej zmiany/ nie mniej niż 50,00 zł 5. Wydanie klientowi opinii o jego sytuacji finansowej 100,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia na życzenie klienta o wysokości zadłużenia 80,00 zł 7. Wydanie kserokopii umowy o kredyt 15,00 zł 8. Wydanie na życzenie klienta historii udzielonego klientowi kredytu 8.1 gdy kredytu udzielono w roku bieżącym 8.2 gdy kredytu udzielono w latach poprzednich./za każdy rok/ 40,00 zł 9. Sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki 10. Za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytu 30,00 zł 11. Za usługi nietypowe, nie przewidziane w taryfie wg rzeczywistych kosztów nie mniej niż 50,00 zł 12. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej z wyłączeniem przypadku określonego w pkt. 3 i 4/ zmiana zabezpieczenia/w zależności od wkładu pracy 100,00 300,00 zł 9

10 13. Za każde wysłane upomnienie /wezwania do zapłaty/ 14. Za wydanie gwarancji 1,00 % - 5,00 % nie mniej niż 100,00 zł 15. Za wydanie promesy 1,00 % od kwoty przyrzeczonej 16. Za wydanie nowego harmonogramu spłat w okresie trwania umowy 0,3 % nie mniej niż 50,00 zł i nie więcej niż 500,00 zł 17. Za przeprowadzenie inspekcji wstępnej z wyjątkiem kredytów preferencyjnych 100,00 zł 18. Za przeprowadzenie inspekcji w trakcie realizacji inwestycji 50,00 zł 19. Sporządzenie kserokopii planu przedsięwzięcia, oraz innych dokumentów na życzenie klienta 0,50 zł za każdą wydaną stronę 20. Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu preferencyjnego udzielonego po r. wg stanu na 31 grudnia każdego roku z wyjątkiem roku w którym nastąpiło uruchomienie kredytu 0,4 % 21. Zmiana terminu lub kwoty wypłaty transzy kredytu (w zależności od wkładu pracy) 150,00 300,00 zł 22. Zmiana planu przedsięwzięcia kredytu preferencyjnego na wniosek klienta (w zależności od nakładu pracy) 200,00 300,00 zł Rozdział IV KARTY KREDYTOWE I. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC, VISA CREDIT 1. Wydanie karty nowej 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty 3.1 Pobierana w pierwszym roku użytkowania 3.2 Pobierana rocznie od drugiego roku użytkowania jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wyniesie: a) co najmniej 6 600,00 zł b) mniej niż 6 600,00 zł 54,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty 5,00 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 9. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty * Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego II. KARTA KREDYTOWA VISA BUSINESS CREDIT 1. Wydanie karty nowej 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty 3.1 Pobierana w pierwszym roku użytkowania 3.2 Pobierana rocznie od drugiego roku użytkowania jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wyniesie: a) co najmniej ,00 zł b) mniej niż ,00 zł 75,00 zł 4. Obsługa karty dodatkowej- rocznie 25,00 zł 5. Wydanie duplikatu karty - jednorazowo 30,00 zł 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych. Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą 3,00 % min. 5,00 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 11. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 12. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany 5,00 zł 13. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. Ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 2,00 % min. 14. Zmiana danych Użytkownika karty 15. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 16. Opłata za nieterminowa spłatę -za każde wysłane wezwanie/ upomnienie do zapłaty zgodnie z umową 17. Kwota minimalnej miesięcznej spłaty 3,00 % min 40,00 zł 18. Opłata za ponowne wygenerowanie wyciągu 5,00 zł 19. Przelew z karty kredytowej- za przelew 3,00 % min. 5,00 zł 10

11 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 3,00 % min. 5,00 zł 9. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 3,00 % min. 10. Przelew z karty kredytowej- za przelew 3,00 % min 5,00 zł. 11. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 12. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany. 13. Zmiana danych Użytkownika karty 14. Opłata za nieterminowa spłatę -za każde wysłane wezwanie/ upomnienie do zapłaty zgodnie z umową 15. Kwota minimalnej miesięcznej spłaty 5,00 % min 100,00 zł * Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego Rozdział V INNE CZYNNOŚCI I. CZYNNOŚCI KASOWE 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach krajowych z wyjątkiem wymienionych w ppkt 1.1 0,50 % min. 2,50 zł 1.6 powyżej 500,00 zł 0,50 % 1.1 Operatorzy sieci komórkowych i stacjonarnych 1.2 Multimedia Polska S.A.- Filia Mikołajki 1,50 zł 1.3 Wpłaty na ZUS 0,50 % min. 3,00 zł powyżej 600,00 zł 0,50 % 1.4 Poczta Polska RTV Filia Mikołajki 1.5 PGNiG - Filia Mikołajki 1,00 zł 1.6 Zakład Energetyczny opłata za energię - Filia Mikołajki 2. Wypłata z konta Zlecenie do wypłaty 0,50 % min. 3,00 zł II. USŁUGI RÓŻNE 1. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem) okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR okres ważności 2 lata 2. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika) okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR okres ważności 2 lata 3. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (z czytnikiem) okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR okres ważności 2 lata 4. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (bez czytnika) okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR okres ważności 2 lata 5. Odnowienie certyfikatu na kolejny 1 rok na kolejne 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 11

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI Załącznik do Uchwały Nr 61/2014 z dnia 31 października 2014r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI Do użytku wewnętrznego TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.12.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/44/794/201 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.0.201 (obowiązuję od 22.0.201) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 69/2015 Zarządu BS w Mikołajkach z dnia 25. 08.2015 roku.. Tekst jednolity TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 59/RB/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 19 czerwca 2013 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/7/727/2014 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 10.10.2014 (obowiązuję od 11.10.2014) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Piątnica, 2014 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. I Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo