TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI"

Transkrypt

1 Stan na dzień r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów

2 SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH... 4 I.1.A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W RZESZOWIE... 4 I.1.B. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W SIENIAWIE I ADAMÓWCE... 5 I. 2. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 I. 3. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH... 7 I. 4. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 I. 5. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH... 8 I. 6. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERNET DETALICZNY... 9 I. 7. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERNET KORPORACYJNY II. KARTY BANKOWE II. 1. KARTA KREDYTOWA VISA BUSINESS CREDIT II. 2. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA III. KREDYTY, GWARANCJE I PORĘCZENIA III. 1. KREDYTY CZYNNOŚCI PODSTAWOWE III. 2. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE III. 3. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH IV. OPERACJE DEWIZOWE IV.1. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE IV.2. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM IV.3. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM V. INNE USŁUGI V.1. USŁUGI RÓŻNE V.2. SKARBIEC NOCNY V.3. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH V.3.A. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W RZESZOWIE V.3.B. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W SIENIAWIE I ADAMÓWCE

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w tej taryfie dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. ZASADY POBIERANIA OPŁAT O PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS Rzeszów pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce wraz z realizacją danych operacji bankowych. 3. Należne opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadaczy rachunków prowadzonych w BS Rzeszów, pobiera się z ich rachunku bankowego doraźnie lub okresowo. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które BS Rzeszów nie ponosi odpowiedzialności. 5. Opłaty i prowizje za posiadanie rachunków bankowych, posiadanie karty, dostęp do systemu CUI pobiera się w okresach miesięcznych z góry. Jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca za ten miesiąc pobiera się połowę opłaty za posiadanie rachunku. Jeżeli rachunek jest likwidowany w trakcie miesiąca opłata pobrana z góry podlega proporcjonalnemu zwrotowi. 6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS Rzeszów oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce z wyjątkiem spłat kredytów w rachunku bieżącym, wpłat na rzecz instytucji charytatywnych określonych przez Zarząd BS Rzeszów odrębnymi regulacjami. 9. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 10. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/ prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 11. Opłaty i prowizje niezapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. Jednakże zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi inkas (Publikacja URC nr 522) BS Rzeszów niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. BS Rzeszów może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 12. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty i przelewów regulowanych oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR, pobierana jest stała opłata w wysokości 5 PLN od każdej operacji. 13. Opłaty za czynności BS Rzeszów nie przewidziane w niniejszej Taryfie pobierane są na podstawie odrębnych decyzji Prezesa Zarządu. 14. W szczególnie uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, Członek Zarządu lub upoważniony pracownik, może ustalić, że BS Rzeszów odstępuje od pobierania opłaty i prowizji lub pobiera ją w innej wysokości niż ta ustalona w niniejszej Taryfie. 3

4 I. RACHUNKI BANKOWE I. 1. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH I.1.A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W RZESZOWIE 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego, 20 zł b) pomocniczego, 20 zł c) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określone cele. 20 zł opłaty nie dotyczą rachunków prowadzonych na rzecz rolników indywidualnych 2. Otwarcie rachunku dla rolnika indywidualnego: a) bieżącego, bez opłat b) pomocniczego, bez opłat c) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określone cele. bez opłat 3. Posiadanie rachunku miesięcznie: a) bieżącego, 10 zł b) pomocniczego, 10 zł c) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określone cele. 10 zł opłaty nie dotyczą rachunków, których posiadaczami są rolnicy indywidualni, jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki za posiadanie rachunku. 4. Wpłata gotówkowa na rachunek 0,3 % 2 zł 100 zł opłata nie dotyczy rachunków prowadzonych na rzecz rolników, opłata pobierana jest od posiadacza rachunku chyba, że umowa stanowi inaczej. 5. Wpłata gotówkowa na rachunek rolnika. bez opłat 6. Wypłata gotówkowa z rachunku. 0,3 % 2 zł 100 zł prowizja pobierana jest od Posiadacza rachunku chyba, że umowa stanowi inaczej. 7. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta w formie przelewów lub w formie wypłaty gotówki za każdą złożoną dyspozycję: 0,2 % 2 zł opłata niezależna od opłat pobieranych za przelew lub wypłatę, za wpływy bieżące, nie uważa się: wpływu na konto środków pieniężnych z tytułu udzielonych właścicielowi konta kredytów przez BS Rzeszów, wpływu na konto środków pieniężnych z tytułu przeksięgowania/przelania zlikwidowanych lokat terminowych założonych w BS Rzeszów, wpływu na konto środków pieniężnych z tytułu przelewów z rachunków własnych klienta prowadzonych w BS Rzeszów. 8. Przelew na rachunek bankowy a) prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym. w systemie ELIXIR 3 zł w systemie SORBNET 20 zł 9. Wydanie blankietów czekowych. 1,50 zł/szt. 10. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego od każdego czeku. 5 zł 11. Inkaso czeku 5 zł 12. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 20 zł 4

5 13. Realizacja zlecenia jednorazowego: a) na rachunek prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) na rachunek w innym banku krajowym. 3 zł 14. Przyjęcie zlecenia stałego. bez opłat 15. Realizacja zlecenia stałego: a) na rachunek prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) na rachunek w innym banku krajowym. 1 zł opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 16. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego. bez opłat 17. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 1 zł opłata pobierana z rachunku dłużnika za każde wykonane polecenie zapłaty 18. Odwołanie polecenia zapłaty za każde odwołanie 5 zł 19. Odwołanie lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty 5 zł 20. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika: a) na rachunek w BS Rzeszów, 3 zł b) na rachunek w innym banku krajowym. 5 zł 21. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np. regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określanego salda, itp. wg indywidualnych dyspozycji klienta. 22. Dokonanie likwidacji rachunku na wniosek Klienta. 10 zł 10 zł I.1.B. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W SIENIAWIE I ADAMÓWCE 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego, 20 zł b) pomocniczego, 20 zł c) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określone cele. 20 zł opłaty nie dotyczą rachunków prowadzonych na rzecz rolników indywidualnych 2. Otwarcie rachunku dla rolnika indywidualnego: a) bieżącego, bez opłat b) pomocniczego, bez opłat c) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określone cele. bez opłat 3. Posiadanie rachunku miesięcznie: a) bieżącego, 10 zł b) pomocniczego, 10 zł c) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określone cele. 10 zł opłaty nie dotyczą rachunków, których posiadaczami są rolnicy indywidualni, jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki za posiadanie rachunku. 5

6 4. Wpłata gotówkowa na rachunek 0,3 % 2 zł 100 zł opłata nie dotyczy rachunków prowadzonych na rzecz rolników, opłata pobierana jest od posiadacza rachunku chyba, że umowa stanowi inaczej. 5. Wpłata gotówkowa na rachunek rolnika. bez opłat 6. Wypłata gotówkowa z rachunku. 0,5 % 2 zł prowizja pobierana jest od posiadacza rachunku chyba, że umowa stanowi inaczej. 7. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta w formie przelewów lub w formie wypłaty gotówki za każdą złożoną dyspozycję: 8. Przelew na rachunek bankowy bez opłat a) prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym. w systemie ELIXIR 3 zł w systemie SORBNET 20 zł 9. Wydanie blankietów czekowych. 1,50 zł/szt. 10. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego od każdego czeku. 5 zł 11. Inkaso czeku 5 zł 12. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 20 zł 13. Realizacja zlecenia jednorazowego: a) na rachunek prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) na rachunek w innym banku krajowym. 3 zł 14. Przyjęcie zlecenia stałego. bez opłat 15. Realizacja zlecenia stałego: a) na rachunek prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) na rachunek w innym banku krajowym. 1 zł opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 16. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego. bez opłat 17. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym opłata pobierana z rachunku dłużnika za każde wykonane polecenie zapłaty 1 zł 18. Odwołanie polecenia zapłaty za każde odwołanie 5 zł 19. Odwołanie lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty 5 zł 20. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika: a) na rachunek w BS Rzeszów, 3 zł b) na rachunek w innym banku krajowym. 5 zł 21. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np. regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określanego salda, itp. wg indywidualnych dyspozycji klienta. 22. Dokonanie likwidacji rachunku na wniosek Klienta. 10 zł 10 zł 6

7 I. 2. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku 20 zł 2. Posiadanie rachunku dla każdej waluty miesięcznie: 15 zł jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki za posiadanie rachunku. 3. Wpłata gotówkowa na rachunek 0,3 % 2 zł prowizja pobierana jest od Posiadacza rachunku chyba, że umowa stanowi inaczej. 4. Wypłata gotówkowa z rachunku 0,3 % 2 zł prowizja pobierana jest od Posiadacza rachunku chyba, że umowa stanowi inaczej, od nieawizowanych wypłat powyżej kwoty ustalonej w komunikacie oddziału pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20 % od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w komunikacie, w przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % kwoty awizowanej. 5. Przelew na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) złotowy prowadzony w innym banku krajowym, w systemie ELIXIR 3 zł w systemie SORBNET 20 zł c) walutowy prowadzony w innym banku. jak za (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym I. 3. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej. bez opłat 2. Posiadanie rachunku lokaty terminowej. bez opłat 3. Wypłata gotówki z rachunku lokaty terminowej. bez opłat wypłaty powyżej kwoty ustalonej w komunikacie BS Rzeszów należy awizować, od nieawizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w komunikacie. 4. Przelew środków z lokaty na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym. 3 zł 5. Likwidacja rachunku terminowego, przed i po upływie okresu umownego. bez opłat I. 4. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej. bez opłat 2. Posiadanie rachunku lokaty terminowej. bez opłat 3. Wypłata gotówki z rachunku lokaty terminowej. bez opłat wypłaty powyżej kwoty ustalonej w komunikacie oddziału należy awizować, od nieawizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w komunikacie. 7

8 4. Przelew środków z lokaty na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) złotowy prowadzony w innym banku krajowym, w systemie ELIXIR 3 zł w systemie SORBNET 20 zł c) walutowy prowadzony w innym banku. jak za (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym 5. Likwidacja rachunku terminowego, przed i po upływie okresu umownego. bez opłat I. 5. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dowodu księgowego: a) dotyczącego okresu roku bieżącego, 2 zł b) dotyczącego okresy wcześniejszego 3 zł 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda. 3. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku wydruku komputerowego obrotów na rachunku bankowym (historia rachunku). 4. Wyciąg z rachunku bankowego: 1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS Rzeszów prowadzącej rachunek, 8 10 zł 5 zł / strona wydruku bez opłat 2. wysyłany przez BS Rzeszów drogą pocztową (na terenie kraju) za każdą przesyłkę: 1) raz w miesiącu listem zwykłym, bez opłat 2) częściej niż raz w miesiącu: a) listem zwykłym, 5 zł b) listem poleconym 7 zł 3. Sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku za każdy wyciąg. 3 zł 5. Wydanie opinii o kliencie BS Rzeszów, potwierdzającej posiadanie rachunku, stwierdzającej wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów oraz, że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia. 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych w Oddziale BS Rzeszów prowadzącym rachunek podmiotu. w przypadku utraty dokumentu tożsamości przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, zastrzeżenia dokumentu dokonuje się zgodnie z Taryfą opłat i prowizji pobieranych za czynności bankowe dla ludności 7. Wydanie na wniosek Posiadacza rachunku potwierdzenia a) przyjęcia do realizacji polecenia przelewu, 3 zł b) wykonania polecenia przelewu z rachunku. 3 zł 8. Potwierdzenie zgodności podpisów posiadacza rachunku w jednostce BS Rzeszów prowadzącej rachunek. 9. Opłata za upomnienie i wezwanie do zapłaty należności BS Rzeszów z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz wezwanie do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów: 30 zł 20 zł a) pisemnie, 15 zł b) telefonicznie. 15 zł 3 zł

9 10. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu: a) jednorazowa realizacja tytułu egzekucyjnego, 20 zł b) egzekucja prowadzona w częściach, za każdorazowe przekazanie środków 10 zł organowi egzekucyjnemu. 11. Zmiana na wniosek klienta: a) karty wzorów podpisów, 10 zł b) warunków umowy rachunku bankowego (aneks). 10 zł 12. Wydanie kserokopii: a) karty wzorów podpisów, 5 zł b) umowy rachunku. 5 zł 13. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych. 20 zł Opłaty nie pobiera się za dokonanie blokady z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów w BS Rzeszów 14. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 10 zł 15. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku, za każde posiadane hasło miesięcznie. opłata jest pobierana bez względu na rodzaj rachunków jakie posiada klient. 16. Udostępnienie skrytki na wyciągi bankowe. bez opłat 17. Rezygnacja ze skrytki na wyciągi bankowe bez zwrotu klucza. 10 zł 18. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie. stawka negocjowana 4 zł I. 6. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERNET DETALICZNY 1. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu 30 zł opłata pobierana z rachunku klienta od następnego miesiąca po zawarciu umowy o świadczenie usług bankowych za pośrednictwem systemu internetowego. opłata nie dotyczy rachunków prowadzonych na rzecz rolników indywidualnych Abonament miesięczny za korzystanie z systemu przez rolnika indywidualnego 5 zł opłata pobierana z rachunku klienta od następnego miesiąca po zawarciu umowy o świadczenie usług bankowych za pośrednictwem systemu internetowego. 2. Wydanie tokena: a) pierwszego, bez opłat b) kolejnego. 150 zł 1) 190 zł 2) 3. Rezygnacja z usługi w przypadku posiadania pierwszego tokena: 1) bez zwrotu tokena: a) przed upływem 1 roku, 150 zł 1) 190 zł 2) b) po upływie 1 roku. 100 zł 2) ze zwrotem tokena: a) przed upływem roku 70,00 zł b) po upływie 1 roku bez opłat 4. Wymiana tokena po upływie terminu ważności 150 zł 1) 190 zł 2) 5. Zastrzeżenie tokena 20 zł 6. Odblokowanie tokena 20 zł 7. Przelew na rachunek bankowy w złotych: a) prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym. 1 zł 1) stawka obowiązująca do roku, 2) stawka obowiązująca od roku. 9

10 I. 7. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERNET KORPORACYJNY Abonament miesięczny za korzystanie z systemu. 70 zł opłata pobierana z rachunku klienta od następnego miesiąca po zawarciu umowy o świadczenie usług bankowych za pośrednictwem systemu internetowego. 2. Przelew na rachunek bankowy w złotych: a) prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym. 1 zł 3. Wydanie pierwszej karty mikroprocesorowej. bez opłat 4. Wydanie pierwszego czytnika kart. bez opłat 5. Wydanie pierwszego hasła dostępu bez opłat 6. Wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej. 145 zł 7. Wydanie dodatkowego czytnika kart. 340 zł 8. Wydanie dodatkowego hasła dostępu 130 zł II. KARTY BANKOWE II. 1. KARTA KREDYTOWA VISA BUSINESS CREDIT 1. Wydanie karty nowej. bez opłat 2. Wznowienie karty. bez opłat 3. Opłata roczna za obsługę karty: 1) pobierana po każdym roku użytkowania karty, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty za ten okres wynosi: a) co najmniej ,00 zł, bez opłat b) mniej niż ,00 zł. 75,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 30,00 zł 5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. bez opłat 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych. bez opłat W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, dla wszystkich kart VISA, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 7. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju. 3,00 % 5,00 zł Prowizja naliczana od kwoty wypłaty; W przypadku transakcji wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, dla wszystkich kart VISA, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą. 3,00 % 10,00 zł Prowizja naliczana od kwoty wypłaty; W przypadku transakcji wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, dla wszystkich kart VISA, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 9. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. bez opłat 10. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 11. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 12. Zmiana danych Użytkownika karty. bez opłat 13. Obsługa nieterminowej spłaty. Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty. 10 zł 15,00 zł 14. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 5,00 % 100,00 zł

11 II. 2. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Wydanie nowej karty. bez opłat 2. Wznowienie karty. 30 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 15 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie i ubezpieczenie karty od każdej karty wydanej do rachunku 3 zł 5. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 6. Zastrzeżenie karty. bez opłat 7. Wypłata gotówki: W przypadku transakcji wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, dla wszystkich kart VISA, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, bez opłat b) w pozostałych bankomatach w kraju, 4 zł c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty, 2 % 10 zł d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS, 1 % 2 zł e) w kasie innego banku w kraju, 5 zł f) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty, 2 % 10 zł g) w placówkach Poczty Polskiej, 5 zł h) za pośrednictwem usługi Cashback. 5 zł 8. Płatność kartą: W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, dla wszystkich kart VISA, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. a) w punktach handlowo usługowych w kraju, bez opłat b) w punktach handlowo usługowych za granicą, bez opłat 9. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, bez opłat b) w pozostałych bankomatach w kraju. 2 zł 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3 zł 11. Za zmianę danych Użytkownika karty 3 zł 12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 14. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty zł 15. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10 zł 11

12 III. KREDYTY, GWARANCJE I PORĘCZENIA III. 1. KREDYTY CZYNNOŚCI PODSTAWOWE 1. Udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo). 2 % 100 zł 3 % nie dotyczy rolników indywidualnych i kredytu płatniczego 2. Udzielenie kredytu płatniczego 1 % 100 zł 3 % 3. Udzielenie kredytu rolnikom indywidualnym od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo) wg umowy z klientem. 4. Za sporządzenie aneksu do umowy, dotyczącego zmiany warunków umowy kredytowej naliczana od kwoty objętej aneksem (płatna jednorazowo od każdego aneksu): 2 % 50 zł 3 % a) za pierwszy aneks, 1 % 100 zł 3 % b) za drugi aneks, 2 % 100 zł 3 % c) za trzeci aneks i następny. 3 % 100 zł 3 % 5. Wypowiedzenie umowy kredytowej 20 zł 6. Za przywrócenie warunków wypowiedzianej umowy kredytowej 100 zł 7. Wydanie promesy kredytowej. 100 zł 8. Za sporządzenie umowy przejęcia długu. 0,5 % 500 zł 3 % 9. Za sporządzenie umowy przystąpienia do długu osoby trzeciej. 0,5 % 200 zł 2 % 10. Za gotowość finansową od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym Naliczana jest w stosunku rocznym. Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Obowiązuje dla umów zawartych od r. 0,5 % III. 2. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE Rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczenia bankowego 1 % 100 zł 3 % prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanych usług, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego, 2. Udzielenie promesy gwarancji od kwoty przyrzeczonej (jednorazowo): a) termin ważności promesy do 3 miesięcy włącznie, 0,2 % 30 zł 0,5 % b) termin ważności promesy powyżej 3 miesięcy. 0,4 % 30 zł 1 % 3. Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności zobowiązania od kwoty gwarancji lub poręczenia, wg umowy z klientem. kwotę prowizji pomniejsza się o opłatę pobraną za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji. 0,5 % 100 zł 5 % 4. Przyznanie limitu gwarancji od przyznanego limitu jednorazowo. 1 % 100 zł 5 % 5. Sporządzenie aneksu do umowy skutkującego zwiększeniem kwoty gwarancji, poręczenia lub wydłużeniem terminu jej obowiązywania od kwoty objętej aneksem (jednorazowo od każdego aneksu): a) do 1 miesiąca włącznie, 0,5 % 50 zł 1 % b) powyżej 1 miesiąca. 1 % 100 zł 3 % 6. Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji lub poręczenia bankowego, niż wymienione w pkt. 5 jednorazowo od każdego aneksu. 100 zł 50 zł 300 zł

13 III. 3. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku wydruku komputerowego obrotów na rachunku bankowym (historia spłaty kredytu). 2. Wydanie opinii o kliencie BS Rzeszów, potwierdzającej posiadanie rachunku, stwierdzającej wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia Wydanie opinii o kliencie BS Rzeszów stwierdzającej jego zdolność kredytową i płatniczą (na wniosek klienta). Sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki. 5 zł /strona wydruku 50 zł 150 zł 100 zł 500 zł 20 zł opłaty nie pobiera się jeżeli w związku z odnowieniem kredytu w rachunku bieżącym wniosek o wykreślenie hipoteki sporządza się równocześnie z wnioskiem o wpis hipoteki. 5. Sporządzenie wniosku o wykreślenie wpisu z dowodu rejestracyjnego. 10 zł 6. Sporządzenie wniosku o wycofanie cesji należności z tytułu ubezpieczenia. 15 zł 7. Sporządzenie kserokopii umowy kredytowej. 50 zł 8. Sporządzenie kserokopii załączników do umowy kredytowej. 9. Sporządzenie kserokopii korespondencji dotyczącej umowy kredytowej 10. Wydanie, na wniosek klienta, zaświadczenia o wysokości zadłużenia lub jego braku z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów. 9. Opłata za upomnienie i wezwanie do zapłaty odsetek i rat kredytowych z tytułu zaległości należności BS Rzeszów, oraz wezwanie do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów: 2,50 zł za każdą stronę załącznika 2,50 zł za każdą 50 zł a) pisemne, 15 zł b) telefoniczne. 5 zł 10. Wyjazd interwencyjny do klienta 100 zł 50 zł 200 zł IV. OPERACJE DEWIZOWE IV.1. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce bez opłat 13

14 IV.2. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Inkaso czeków w walutach obcych (od kwoty czeku). 0,25% 20 zł 300 zł jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 3 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez BS Rzeszów. 2. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku. 50 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 3. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych (za jeden czek): 1) czeki opiewające na euro walutę EUR: a) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową, 4,00 EUR b) płatne w pozostałych krajach, 10,00 EUR 2) czeki opiewające na funty angielskie GBP płatne w Anglii, 4,00 GBP 3) czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: a) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku, b) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku, 4,00 USD 3,00 USD 4) czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii, 15,00 AUD 5) czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii. 50,00 DKK 4. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto 15 zł IV.3. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym*, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: a) przekazy na kwoty nie przekraczając równowartości 10 EUR, 5 zł b) przelewy SEPA** 10 zł c) przelewy regulowane *** 20 zł d) polecenia wypłaty **** z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 20 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 0,15% 20 zł 100 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta. 75 zł + koszty banków trzecich opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd BS Rzeszów. 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym*: 1) przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu banku Polskiej Spółdzielczości 10 zł 2) przelewy SEPA** 10 zł 3) przelewy regulowane*** 30 zł 4) polecenia wypłaty **** 0,25% 30 zł 300 zł niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8, w przypadku opcji kosztowej OUR. 14

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo