TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI"

Transkrypt

1 Stan na dzień r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów

2 SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH... 4 I.1.A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W RZESZOWIE... 4 I.1.B. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W SIENIAWIE I ADAMÓWCE... 5 I. 2. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 I. 3. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH... 7 I. 4. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 I. 5. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH... 8 I. 6. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERNET DETALICZNY... 9 I. 7. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERNET KORPORACYJNY II. KARTY BANKOWE II. 1. KARTA KREDYTOWA VISA BUSINESS CREDIT II. 2. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA III. KREDYTY, GWARANCJE I PORĘCZENIA III. 1. KREDYTY CZYNNOŚCI PODSTAWOWE III. 2. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE III. 3. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH IV. OPERACJE DEWIZOWE IV.1. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE IV.2. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM IV.3. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM V. INNE USŁUGI V.1. USŁUGI RÓŻNE V.2. SKARBIEC NOCNY V.3. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH V.3.A. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W RZESZOWIE V.3.B. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W SIENIAWIE I ADAMÓWCE

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w tej taryfie dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. ZASADY POBIERANIA OPŁAT O PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS Rzeszów pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce wraz z realizacją danych operacji bankowych. 3. Należne opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadaczy rachunków prowadzonych w BS Rzeszów, pobiera się z ich rachunku bankowego doraźnie lub okresowo. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które BS Rzeszów nie ponosi odpowiedzialności. 5. Opłaty i prowizje za posiadanie rachunków bankowych, posiadanie karty, dostęp do systemu CUI pobiera się w okresach miesięcznych z góry. Jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca za ten miesiąc pobiera się połowę opłaty za posiadanie rachunku. Jeżeli rachunek jest likwidowany w trakcie miesiąca opłata pobrana z góry podlega proporcjonalnemu zwrotowi. 6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS Rzeszów oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce z wyjątkiem spłat kredytów w rachunku bieżącym, wpłat na rzecz instytucji charytatywnych określonych przez Zarząd BS Rzeszów odrębnymi regulacjami. 9. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 10. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/ prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 11. Opłaty i prowizje niezapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. Jednakże zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi inkas (Publikacja URC nr 522) BS Rzeszów niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. BS Rzeszów może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 12. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty i przelewów regulowanych oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR, pobierana jest stała opłata w wysokości 5 PLN od każdej operacji. 13. Opłaty za czynności BS Rzeszów nie przewidziane w niniejszej Taryfie pobierane są na podstawie odrębnych decyzji Prezesa Zarządu. 14. W szczególnie uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, Członek Zarządu lub upoważniony pracownik, może ustalić, że BS Rzeszów odstępuje od pobierania opłaty i prowizji lub pobiera ją w innej wysokości niż ta ustalona w niniejszej Taryfie. 3

4 I. RACHUNKI BANKOWE I. 1. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH I.1.A. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W RZESZOWIE 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego, 20 zł b) pomocniczego, 20 zł c) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określone cele. 20 zł opłaty nie dotyczą rachunków prowadzonych na rzecz rolników indywidualnych 2. Otwarcie rachunku dla rolnika indywidualnego: a) bieżącego, bez opłat b) pomocniczego, bez opłat c) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określone cele. bez opłat 3. Posiadanie rachunku miesięcznie: a) bieżącego, 10 zł b) pomocniczego, 10 zł c) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określone cele. 10 zł opłaty nie dotyczą rachunków, których posiadaczami są rolnicy indywidualni, jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki za posiadanie rachunku. 4. Wpłata gotówkowa na rachunek 0,3 % 2 zł 100 zł opłata nie dotyczy rachunków prowadzonych na rzecz rolników, opłata pobierana jest od posiadacza rachunku chyba, że umowa stanowi inaczej. 5. Wpłata gotówkowa na rachunek rolnika. bez opłat 6. Wypłata gotówkowa z rachunku. 0,3 % 2 zł 100 zł prowizja pobierana jest od Posiadacza rachunku chyba, że umowa stanowi inaczej. 7. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta w formie przelewów lub w formie wypłaty gotówki za każdą złożoną dyspozycję: 0,2 % 2 zł opłata niezależna od opłat pobieranych za przelew lub wypłatę, za wpływy bieżące, nie uważa się: wpływu na konto środków pieniężnych z tytułu udzielonych właścicielowi konta kredytów przez BS Rzeszów, wpływu na konto środków pieniężnych z tytułu przeksięgowania/przelania zlikwidowanych lokat terminowych założonych w BS Rzeszów, wpływu na konto środków pieniężnych z tytułu przelewów z rachunków własnych klienta prowadzonych w BS Rzeszów. 8. Przelew na rachunek bankowy a) prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym. w systemie ELIXIR 3 zł w systemie SORBNET 20 zł 9. Wydanie blankietów czekowych. 1,50 zł/szt. 10. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego od każdego czeku. 5 zł 11. Inkaso czeku 5 zł 12. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 20 zł 4

5 13. Realizacja zlecenia jednorazowego: a) na rachunek prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) na rachunek w innym banku krajowym. 3 zł 14. Przyjęcie zlecenia stałego. bez opłat 15. Realizacja zlecenia stałego: a) na rachunek prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) na rachunek w innym banku krajowym. 1 zł opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 16. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego. bez opłat 17. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 1 zł opłata pobierana z rachunku dłużnika za każde wykonane polecenie zapłaty 18. Odwołanie polecenia zapłaty za każde odwołanie 5 zł 19. Odwołanie lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty 5 zł 20. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika: a) na rachunek w BS Rzeszów, 3 zł b) na rachunek w innym banku krajowym. 5 zł 21. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np. regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określanego salda, itp. wg indywidualnych dyspozycji klienta. 22. Dokonanie likwidacji rachunku na wniosek Klienta. 10 zł 10 zł I.1.B. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W SIENIAWIE I ADAMÓWCE 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego, 20 zł b) pomocniczego, 20 zł c) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określone cele. 20 zł opłaty nie dotyczą rachunków prowadzonych na rzecz rolników indywidualnych 2. Otwarcie rachunku dla rolnika indywidualnego: a) bieżącego, bez opłat b) pomocniczego, bez opłat c) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określone cele. bez opłat 3. Posiadanie rachunku miesięcznie: a) bieżącego, 10 zł b) pomocniczego, 10 zł c) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określone cele. 10 zł opłaty nie dotyczą rachunków, których posiadaczami są rolnicy indywidualni, jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki za posiadanie rachunku. 5

6 4. Wpłata gotówkowa na rachunek 0,3 % 2 zł 100 zł opłata nie dotyczy rachunków prowadzonych na rzecz rolników, opłata pobierana jest od posiadacza rachunku chyba, że umowa stanowi inaczej. 5. Wpłata gotówkowa na rachunek rolnika. bez opłat 6. Wypłata gotówkowa z rachunku. 0,5 % 2 zł prowizja pobierana jest od posiadacza rachunku chyba, że umowa stanowi inaczej. 7. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta w formie przelewów lub w formie wypłaty gotówki za każdą złożoną dyspozycję: 8. Przelew na rachunek bankowy bez opłat a) prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym. w systemie ELIXIR 3 zł w systemie SORBNET 20 zł 9. Wydanie blankietów czekowych. 1,50 zł/szt. 10. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego od każdego czeku. 5 zł 11. Inkaso czeku 5 zł 12. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 20 zł 13. Realizacja zlecenia jednorazowego: a) na rachunek prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) na rachunek w innym banku krajowym. 3 zł 14. Przyjęcie zlecenia stałego. bez opłat 15. Realizacja zlecenia stałego: a) na rachunek prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) na rachunek w innym banku krajowym. 1 zł opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 16. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego. bez opłat 17. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym opłata pobierana z rachunku dłużnika za każde wykonane polecenie zapłaty 1 zł 18. Odwołanie polecenia zapłaty za każde odwołanie 5 zł 19. Odwołanie lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty 5 zł 20. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika: a) na rachunek w BS Rzeszów, 3 zł b) na rachunek w innym banku krajowym. 5 zł 21. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np. regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określanego salda, itp. wg indywidualnych dyspozycji klienta. 22. Dokonanie likwidacji rachunku na wniosek Klienta. 10 zł 10 zł 6

7 I. 2. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku 20 zł 2. Posiadanie rachunku dla każdej waluty miesięcznie: 15 zł jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki za posiadanie rachunku. 3. Wpłata gotówkowa na rachunek 0,3 % 2 zł prowizja pobierana jest od Posiadacza rachunku chyba, że umowa stanowi inaczej. 4. Wypłata gotówkowa z rachunku 0,3 % 2 zł prowizja pobierana jest od Posiadacza rachunku chyba, że umowa stanowi inaczej, od nieawizowanych wypłat powyżej kwoty ustalonej w komunikacie oddziału pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20 % od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w komunikacie, w przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % kwoty awizowanej. 5. Przelew na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) złotowy prowadzony w innym banku krajowym, w systemie ELIXIR 3 zł w systemie SORBNET 20 zł c) walutowy prowadzony w innym banku. jak za (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym I. 3. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej. bez opłat 2. Posiadanie rachunku lokaty terminowej. bez opłat 3. Wypłata gotówki z rachunku lokaty terminowej. bez opłat wypłaty powyżej kwoty ustalonej w komunikacie BS Rzeszów należy awizować, od nieawizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w komunikacie. 4. Przelew środków z lokaty na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym. 3 zł 5. Likwidacja rachunku terminowego, przed i po upływie okresu umownego. bez opłat I. 4. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej. bez opłat 2. Posiadanie rachunku lokaty terminowej. bez opłat 3. Wypłata gotówki z rachunku lokaty terminowej. bez opłat wypłaty powyżej kwoty ustalonej w komunikacie oddziału należy awizować, od nieawizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w komunikacie. 7

8 4. Przelew środków z lokaty na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) złotowy prowadzony w innym banku krajowym, w systemie ELIXIR 3 zł w systemie SORBNET 20 zł c) walutowy prowadzony w innym banku. jak za (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym 5. Likwidacja rachunku terminowego, przed i po upływie okresu umownego. bez opłat I. 5. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dowodu księgowego: a) dotyczącego okresu roku bieżącego, 2 zł b) dotyczącego okresy wcześniejszego 3 zł 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda. 3. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku wydruku komputerowego obrotów na rachunku bankowym (historia rachunku). 4. Wyciąg z rachunku bankowego: 1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS Rzeszów prowadzącej rachunek, 8 10 zł 5 zł / strona wydruku bez opłat 2. wysyłany przez BS Rzeszów drogą pocztową (na terenie kraju) za każdą przesyłkę: 1) raz w miesiącu listem zwykłym, bez opłat 2) częściej niż raz w miesiącu: a) listem zwykłym, 5 zł b) listem poleconym 7 zł 3. Sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku za każdy wyciąg. 3 zł 5. Wydanie opinii o kliencie BS Rzeszów, potwierdzającej posiadanie rachunku, stwierdzającej wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów oraz, że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia. 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych w Oddziale BS Rzeszów prowadzącym rachunek podmiotu. w przypadku utraty dokumentu tożsamości przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, zastrzeżenia dokumentu dokonuje się zgodnie z Taryfą opłat i prowizji pobieranych za czynności bankowe dla ludności 7. Wydanie na wniosek Posiadacza rachunku potwierdzenia a) przyjęcia do realizacji polecenia przelewu, 3 zł b) wykonania polecenia przelewu z rachunku. 3 zł 8. Potwierdzenie zgodności podpisów posiadacza rachunku w jednostce BS Rzeszów prowadzącej rachunek. 9. Opłata za upomnienie i wezwanie do zapłaty należności BS Rzeszów z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz wezwanie do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów: 30 zł 20 zł a) pisemnie, 15 zł b) telefonicznie. 15 zł 3 zł

9 10. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu: a) jednorazowa realizacja tytułu egzekucyjnego, 20 zł b) egzekucja prowadzona w częściach, za każdorazowe przekazanie środków 10 zł organowi egzekucyjnemu. 11. Zmiana na wniosek klienta: a) karty wzorów podpisów, 10 zł b) warunków umowy rachunku bankowego (aneks). 10 zł 12. Wydanie kserokopii: a) karty wzorów podpisów, 5 zł b) umowy rachunku. 5 zł 13. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych. 20 zł Opłaty nie pobiera się za dokonanie blokady z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów w BS Rzeszów 14. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 10 zł 15. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku, za każde posiadane hasło miesięcznie. opłata jest pobierana bez względu na rodzaj rachunków jakie posiada klient. 16. Udostępnienie skrytki na wyciągi bankowe. bez opłat 17. Rezygnacja ze skrytki na wyciągi bankowe bez zwrotu klucza. 10 zł 18. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie. stawka negocjowana 4 zł I. 6. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERNET DETALICZNY 1. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu 30 zł opłata pobierana z rachunku klienta od następnego miesiąca po zawarciu umowy o świadczenie usług bankowych za pośrednictwem systemu internetowego. opłata nie dotyczy rachunków prowadzonych na rzecz rolników indywidualnych Abonament miesięczny za korzystanie z systemu przez rolnika indywidualnego 5 zł opłata pobierana z rachunku klienta od następnego miesiąca po zawarciu umowy o świadczenie usług bankowych za pośrednictwem systemu internetowego. 2. Wydanie tokena: a) pierwszego, bez opłat b) kolejnego. 150 zł 1) 190 zł 2) 3. Rezygnacja z usługi w przypadku posiadania pierwszego tokena: 1) bez zwrotu tokena: a) przed upływem 1 roku, 150 zł 1) 190 zł 2) b) po upływie 1 roku. 100 zł 2) ze zwrotem tokena: a) przed upływem roku 70,00 zł b) po upływie 1 roku bez opłat 4. Wymiana tokena po upływie terminu ważności 150 zł 1) 190 zł 2) 5. Zastrzeżenie tokena 20 zł 6. Odblokowanie tokena 20 zł 7. Przelew na rachunek bankowy w złotych: a) prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym. 1 zł 1) stawka obowiązująca do roku, 2) stawka obowiązująca od roku. 9

10 I. 7. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERNET KORPORACYJNY Abonament miesięczny za korzystanie z systemu. 70 zł opłata pobierana z rachunku klienta od następnego miesiąca po zawarciu umowy o świadczenie usług bankowych za pośrednictwem systemu internetowego. 2. Przelew na rachunek bankowy w złotych: a) prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym. 1 zł 3. Wydanie pierwszej karty mikroprocesorowej. bez opłat 4. Wydanie pierwszego czytnika kart. bez opłat 5. Wydanie pierwszego hasła dostępu bez opłat 6. Wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej. 145 zł 7. Wydanie dodatkowego czytnika kart. 340 zł 8. Wydanie dodatkowego hasła dostępu 130 zł II. KARTY BANKOWE II. 1. KARTA KREDYTOWA VISA BUSINESS CREDIT 1. Wydanie karty nowej. bez opłat 2. Wznowienie karty. bez opłat 3. Opłata roczna za obsługę karty: 1) pobierana po każdym roku użytkowania karty, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty za ten okres wynosi: a) co najmniej ,00 zł, bez opłat b) mniej niż ,00 zł. 75,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 30,00 zł 5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. bez opłat 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych. bez opłat W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, dla wszystkich kart VISA, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 7. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju. 3,00 % 5,00 zł Prowizja naliczana od kwoty wypłaty; W przypadku transakcji wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, dla wszystkich kart VISA, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą. 3,00 % 10,00 zł Prowizja naliczana od kwoty wypłaty; W przypadku transakcji wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, dla wszystkich kart VISA, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 9. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. bez opłat 10. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 11. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 12. Zmiana danych Użytkownika karty. bez opłat 13. Obsługa nieterminowej spłaty. Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty. 10 zł 15,00 zł 14. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 5,00 % 100,00 zł

11 II. 2. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Wydanie nowej karty. bez opłat 2. Wznowienie karty. 30 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 15 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie i ubezpieczenie karty od każdej karty wydanej do rachunku 3 zł 5. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 6. Zastrzeżenie karty. bez opłat 7. Wypłata gotówki: W przypadku transakcji wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, dla wszystkich kart VISA, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, bez opłat b) w pozostałych bankomatach w kraju, 4 zł c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty, 2 % 10 zł d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS, 1 % 2 zł e) w kasie innego banku w kraju, 5 zł f) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty, 2 % 10 zł g) w placówkach Poczty Polskiej, 5 zł h) za pośrednictwem usługi Cashback. 5 zł 8. Płatność kartą: W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, dla wszystkich kart VISA, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. a) w punktach handlowo usługowych w kraju, bez opłat b) w punktach handlowo usługowych za granicą, bez opłat 9. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, bez opłat b) w pozostałych bankomatach w kraju. 2 zł 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3 zł 11. Za zmianę danych Użytkownika karty 3 zł 12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 14. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty zł 15. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10 zł 11

12 III. KREDYTY, GWARANCJE I PORĘCZENIA III. 1. KREDYTY CZYNNOŚCI PODSTAWOWE 1. Udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo). 2 % 100 zł 3 % nie dotyczy rolników indywidualnych i kredytu płatniczego 2. Udzielenie kredytu płatniczego 1 % 100 zł 3 % 3. Udzielenie kredytu rolnikom indywidualnym od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo) wg umowy z klientem. 4. Za sporządzenie aneksu do umowy, dotyczącego zmiany warunków umowy kredytowej naliczana od kwoty objętej aneksem (płatna jednorazowo od każdego aneksu): 2 % 50 zł 3 % a) za pierwszy aneks, 1 % 100 zł 3 % b) za drugi aneks, 2 % 100 zł 3 % c) za trzeci aneks i następny. 3 % 100 zł 3 % 5. Wypowiedzenie umowy kredytowej 20 zł 6. Za przywrócenie warunków wypowiedzianej umowy kredytowej 100 zł 7. Wydanie promesy kredytowej. 100 zł 8. Za sporządzenie umowy przejęcia długu. 0,5 % 500 zł 3 % 9. Za sporządzenie umowy przystąpienia do długu osoby trzeciej. 0,5 % 200 zł 2 % 10. Za gotowość finansową od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym Naliczana jest w stosunku rocznym. Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Obowiązuje dla umów zawartych od r. 0,5 % III. 2. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE Rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczenia bankowego 1 % 100 zł 3 % prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanych usług, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego, 2. Udzielenie promesy gwarancji od kwoty przyrzeczonej (jednorazowo): a) termin ważności promesy do 3 miesięcy włącznie, 0,2 % 30 zł 0,5 % b) termin ważności promesy powyżej 3 miesięcy. 0,4 % 30 zł 1 % 3. Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności zobowiązania od kwoty gwarancji lub poręczenia, wg umowy z klientem. kwotę prowizji pomniejsza się o opłatę pobraną za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji. 0,5 % 100 zł 5 % 4. Przyznanie limitu gwarancji od przyznanego limitu jednorazowo. 1 % 100 zł 5 % 5. Sporządzenie aneksu do umowy skutkującego zwiększeniem kwoty gwarancji, poręczenia lub wydłużeniem terminu jej obowiązywania od kwoty objętej aneksem (jednorazowo od każdego aneksu): a) do 1 miesiąca włącznie, 0,5 % 50 zł 1 % b) powyżej 1 miesiąca. 1 % 100 zł 3 % 6. Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji lub poręczenia bankowego, niż wymienione w pkt. 5 jednorazowo od każdego aneksu. 100 zł 50 zł 300 zł

13 III. 3. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku wydruku komputerowego obrotów na rachunku bankowym (historia spłaty kredytu). 2. Wydanie opinii o kliencie BS Rzeszów, potwierdzającej posiadanie rachunku, stwierdzającej wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia Wydanie opinii o kliencie BS Rzeszów stwierdzającej jego zdolność kredytową i płatniczą (na wniosek klienta). Sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki. 5 zł /strona wydruku 50 zł 150 zł 100 zł 500 zł 20 zł opłaty nie pobiera się jeżeli w związku z odnowieniem kredytu w rachunku bieżącym wniosek o wykreślenie hipoteki sporządza się równocześnie z wnioskiem o wpis hipoteki. 5. Sporządzenie wniosku o wykreślenie wpisu z dowodu rejestracyjnego. 10 zł 6. Sporządzenie wniosku o wycofanie cesji należności z tytułu ubezpieczenia. 15 zł 7. Sporządzenie kserokopii umowy kredytowej. 50 zł 8. Sporządzenie kserokopii załączników do umowy kredytowej. 9. Sporządzenie kserokopii korespondencji dotyczącej umowy kredytowej 10. Wydanie, na wniosek klienta, zaświadczenia o wysokości zadłużenia lub jego braku z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów. 9. Opłata za upomnienie i wezwanie do zapłaty odsetek i rat kredytowych z tytułu zaległości należności BS Rzeszów, oraz wezwanie do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów: 2,50 zł za każdą stronę załącznika 2,50 zł za każdą 50 zł a) pisemne, 15 zł b) telefoniczne. 5 zł 10. Wyjazd interwencyjny do klienta 100 zł 50 zł 200 zł IV. OPERACJE DEWIZOWE IV.1. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce bez opłat 13

14 IV.2. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Inkaso czeków w walutach obcych (od kwoty czeku). 0,25% 20 zł 300 zł jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 3 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez BS Rzeszów. 2. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku. 50 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 3. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych (za jeden czek): 1) czeki opiewające na euro walutę EUR: a) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową, 4,00 EUR b) płatne w pozostałych krajach, 10,00 EUR 2) czeki opiewające na funty angielskie GBP płatne w Anglii, 4,00 GBP 3) czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: a) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku, b) płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku, 4,00 USD 3,00 USD 4) czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii, 15,00 AUD 5) czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii. 50,00 DKK 4. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto 15 zł IV.3. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym*, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: a) przekazy na kwoty nie przekraczając równowartości 10 EUR, 5 zł b) przelewy SEPA** 10 zł c) przelewy regulowane *** 20 zł d) polecenia wypłaty **** z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 20 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 0,15% 20 zł 100 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta. 75 zł + koszty banków trzecich opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd BS Rzeszów. 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym*: 1) przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu banku Polskiej Spółdzielczości 10 zł 2) przelewy SEPA** 10 zł 3) przelewy regulowane*** 30 zł 4) polecenia wypłaty **** 0,25% 30 zł 300 zł niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8, w przypadku opcji kosztowej OUR. 14

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZASADY POBIERANIA OPŁAT O PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE... 3 I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH...

SPIS TREŚCI ZASADY POBIERANIA OPŁAT O PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE... 3 I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH... Stan na dzień 01.04.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI ZASADY POBIERANIA OPŁAT O PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 12.12.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.10.2016 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Październik

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 92/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 08.09.2015 r. obowiązuje od dnia 15.09.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2016r.

Katowice, styczeń 2016r. Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 5/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych Katowice, styczeń 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 5 czeki w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH - t e k s t j e d n o l i t y - ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2013 Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Katowice, październik 2017r.

Katowice, październik 2017r. Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 92/2017 z dnia 19 października 2017 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LIPIEC 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w i w walutach Zasady opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo