TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI"

Transkrypt

1 Stan na dzień r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów

2 SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY KSIĄŻECZKA OSZCZĘDNOŚCIOWA PŁATNA NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH...4 I. 2. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY KONTO OSOBISTE W ZŁOTYCH...5 I.2.A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY KONTO OSOBISTE W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W RZESZOWIE...5 I.2.B. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY KONTO OSOBISTE W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W SIENIAWIE I ADAMÓWCE...6 I.2.C. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY KONTO OSOBISTE- STUDENT W ZŁOTYCH...7 I.2.D. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY KONTO OSOBISTE SENIOR W ZŁOTYCH...8 I.2.E. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY KONTO OSOBISTE ROR EXTRA W ZŁOTYCH...9 I.2.F. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY KONTO OSOBISTE JUNIOR W ZŁOTYCH I. 3. RACHUNEK SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA W ZŁOTYCH I. 4. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ, KSIĄŻECZKA TERMINOWA W ZŁOTYCH I.4.A. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ, KSIĄŻECZKA TERMINOWA W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W RZESZOWIE I.4.B. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ, KSIĄŻECZKA TERMINOWA W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W SIENIAWIE I ADAMÓWCE I. 5. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RADY RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I. 6. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY LEON W ZŁOTYCH I. 7. POLECENIE ZAPŁATY I. 8. USŁUGI OFEROWANE ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH I. 9. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH I. 10. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH I. 11. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH II. KARTY BANKOWE II. 1. KARTA KREDYTOWA VISA CREDIT II. 2. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA/ MASTERCARD III. KREDYTY III. 1. KREDYTY CZYNNOŚCI PODSTAWOWE III. 2. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH IV. OPERACJE DEWIZOWE IV.1. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE IV.2. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM IV.3. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM V. INNE USŁUGI V. 1. USŁUGI RÓŻNE V. 2. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH V.2.A. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W RZESZOWIE V.2.B. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W SIENIAWIE I ADAMÓWCE

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w tej Taryfie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS Rzeszów pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce wraz z realizacją danych operacji bankowych. 3. Należne opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadaczy rachunków prowadzonych w BS Rzeszów, pobiera się z ich rachunku bankowego doraźnie lub okresowo. 4. Pobrane z góry opłaty i prowizje za posiadanie rachunku, posiadanie karty, dostęp do systemu CUI, są należne jedynie za okres obowiązywania umowy i podlegają proporcjonalnemu zwrotowi, dotyczą okresu faktycznego używania danego produktu. 5. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat z rachunków lokat terminowych, rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS Rzeszów oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, wpłat na rzecz instytucji charytatywnych określonych przez Zarząd BS Rzeszów odrębnymi regulacjami. operacji związanych z rozliczeniami pracowników BS Rzeszów z zakładem pracy, wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 8. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 9. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 10. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 11. BS Rzeszów może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 12. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty i przelewów regulowanych oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR, pobierana jest stała opłata w wysokości 5 PLN od każdej operacji. 13. Opłaty za czynności BS Rzeszów nie przewidziane w niniejszej Taryfie pobierane są na podstawie odrębnych decyzji Prezesa Zarządu. 14. W szczególnie uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, Członek Zarządu lub upoważniony pracownik, może ustalić, że BS Rzeszów odstępuje od pobierania opłaty i prowizji lub pobiera ją w innej wysokości niż ta ustalona w niniejszej Taryfie. 3

4 I. RACHUNKI BANKOWE I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY KSIĄŻECZKA OSZCZĘDNOŚCIOWA PŁATNA NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego wystawienie książeczki płatnej na każde żądanie. opłata nie dotyczy rachunku SKO 1a. Otwarcie rachunku oszczędnościowego wystawienie książeczki płatnej na każde żądanie dla SKO. 20 zł bez opłat 2. Posiadanie rachunku. bez opłat 3. Wydanie kolejnej książeczki. 20 zł opłata nie dotyczy rachunku SKO 3a. Wydanie kolejnej książeczki dla SKO. bez opłat 4. Wpłaty gotówkowe na książeczkę. bez opłat 5. Wypłaty gotówkowe z książeczki. bez opłat 6. Przelew na rachunek bankowy: b) prowadzony w innym banku krajowym: 7. Realizacja zlecenia jednorazowego: b) na rachunek w innym banku krajowym. 3 zł 8. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) złożonej w banku posiadającym należność lub udzielone zobowiązania pozabilansowe, wraz z oświadczeniem o blokadzie środków na książeczce oraz pełnomocnictwem do pobrania środków z książeczki. 9. 1) Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w Oddziale BS Rzeszów, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. 2) Zastrzeżenia lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez organ egzekucyjny lub zabezpieczający w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w Oddziale BS Rzeszów, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. 10. Dokonanie wpisu o ustanowieniu pełnomocnictwa stałego w książeczce oraz zmiana i odwołanie pełnomocnictwa. wg kosztów rzeczywistych 3 bez opłat 11. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30 zł 12. Dokonanie likwidacji książeczki. 3 zł opłata nie dotyczy rachunku SKO 12a. Dokonanie likwidacji książeczki SKO. bez opłat 13. Umorzenie utraconej książeczki. 4

5 I. 2. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY KONTO OSOBISTE W ZŁOTYCH I.2.A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY KONTO OSOBISTE W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W RZESZOWIE 1. Otwarcie rachunku. bez opłat 2. Posiadanie rachunku miesięcznie 2 zł opłata pobierana z rachunku klienta od następnego miesiąca po zawarciu umowy 3. Wpłata gotówkowa na rachunek. bez opłat 4. Wypłata gotówkowa z rachunku w jednostce prowadzącej rachunek a) czekiem, bez opłat b) na podstawie asygnaty kasowej. bez opłat 5. Przelew na rachunek bankowy: b) prowadzony w innym banku krajowym: 6. Realizacja zlecenia jednorazowego: b) na rachunek w innym banku krajowym. 3 zł 7. Przyjęcie zlecenia stałego. bez opłat 8. Realizacja zlecenia stałego: b) na rachunek w innym banku krajowym. 1 zł opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 9. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego. bez opłat 10. Wydanie blankietów czeków. 1 zł/szt. 11. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 3 zł 12. 1) Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconych czeków lub blankietów czekowych w Oddziale BS Rzeszów, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. 2) Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia czeków, blankietów czekowych oraz rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez organ egzekucyjny lub zabezpieczający w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w Oddziale BS Rzeszów, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. 13. Dokonanie likwidacji rachunku. bez opłat 14. Przekształcenie na wniosek Posiadacza rachunku Konta osobistego na Konto osobiste Senior lub Konto osobiste ROR Extra. 5

6 I.2.B. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY KONTO OSOBISTE W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W SIENIAWIE I ADAMÓWCE 1. Otwarcie rachunku. bez opłat 2. Posiadanie rachunku miesięcznie 2 zł opłata pobierana z rachunku klienta od następnego miesiąca po zawarciu umowy 3. Wpłata gotówkowa na rachunek. bez opłat 4. Wypłata gotówkowa z rachunku w jednostce prowadzącej rachunek a) czekiem, bez opłat b) na podstawie asygnaty kasowej. bez opłat 5. Przelew na rachunek bankowy: b) prowadzony w innym banku krajowym: 6. Realizacja zlecenia jednorazowego: b) na rachunek w innym banku krajowym. 3 zł 7. Przyjęcie zlecenia stałego. bez opłat 8. Realizacja zlecenia stałego: b) na rachunek w innym banku krajowym. 1 zł opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 9. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego. bez opłat 10. Wydanie blankietów czeków. 1 zł/szt. 11. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 3 zł 12. 1) Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconych czeków lub blankietów czekowych w Oddziale BS Rzeszów, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. 2) Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia czeków, blankietów czekowych oraz rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez organ egzekucyjny lub zabezpieczający w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w Oddziale BS Rzeszów, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. 13. Dokonanie likwidacji rachunku. 5 zł 14. Przekształcenie na wniosek Posiadacza rachunku Konta osobistego na Konto osobiste Senior lub Konto osobiste ROR Extra. 6

7 I.2.C. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY KONTO OSOBISTE- STUDENT W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku. bez opłat 2. Posiadanie rachunku miesięcznie bez opłat 3. Wpłata gotówkowa na rachunek. bez opłat 4. Wypłata gotówkowa z rachunku w jednostce prowadzącej rachunek: a) czekiem, bez opłat b) na podstawie asygnaty kasowej. bez opłat 5. Przelew na rachunek bankowy: b) prowadzony w innym banku krajowym: 6. Realizacja zlecenia jednorazowego: b) na rachunek w innym banku krajowym. 3 zł 7. Przyjęcie zlecenia stałego. bez opłat 8. Realizacja zlecenia stałego: b) na rachunek w innym banku krajowym. 1 zł opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 9. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego. bez opłat 10. Wydanie blankietów czeków. 1 zł/szt. 11. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 3 zł 12. 1) Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconych czeków lub blankietów czekowych w Oddziale BS Rzeszów, innych bankach krajowych. 2) Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia czeków, blankietów czekowych oraz rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez organ egzekucyjny lub zabezpieczający w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w Oddziale BS Rzeszów, innych bankach krajowych. 13. Dokonanie likwidacji rachunku. bez opłat 7

8 I.2.D. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY KONTO OSOBISTE SENIOR W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku. bez opłat 2. Posiadanie rachunku miesięcznie bez opłat 3. Wpłata gotówkowa na rachunek. bez opłat 4. Wypłata gotówkowa z rachunku w jednostce prowadzącej rachunek: a) czekiem, bez opłat b) na podstawie asygnaty kasowej. bez opłat 5. Przelew na rachunek bankowy: b) prowadzony w innym banku krajowym: 6. Realizacja zlecenia jednorazowego: b) na rachunek w innym banku krajowym. 3 zł 7. Przyjęcie zlecenia stałego. bez opłat 8. Realizacja zlecenia stałego: b) na rachunek w innym banku krajowym. 1 zł opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 9. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego. bez opłat 10. Wydanie blankietów czeków. 1 zł/szt. 11. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 3 zł 12. 1) Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconych czeków lub blankietów czekowych w Oddziale BS Rzeszów, innych bankach krajowych. 2) Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia czeków, blankietów czekowych oraz rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez organ egzekucyjny lub zabezpieczający w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w Oddziale BS Rzeszów, innych bankach krajowych. 13. Dokonanie likwidacji rachunku. bez opłat 8

9 I.2.E. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY KONTO OSOBISTE ROR EXTRA W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku. bez opłat 2. Posiadanie rachunku miesięcznie 6 zł opłata pobierana z rachunku klienta od następnego miesiąca po zawarciu umowy 3. Wpłata gotówkowa na rachunek. bez opłat 4. Wypłata gotówkowa z rachunku w jednostce prowadzącej rachunek a) czekiem, bez opłat b) na podstawie asygnaty kasowej. bez opłat 5. Przelew na rachunek bankowy: b) prowadzony w innym banku krajowym: 6. Realizacja zlecenia jednorazowego: b) na rachunek w innym banku krajowym. 3 zł 7. Przyjęcie zlecenia stałego. bez opłat 8. Realizacja zlecenia stałego: b) na rachunek w innym banku krajowym. 1 zł opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 9. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego. bez opłat 10. Wydanie blankietów czeków. 1 zł/szt. 11. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 3 zł 12. 1) Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconych czeków lub blankietów czekowych w Oddziale BS Rzeszów, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. 2) Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia czeków, blankietów czekowych oraz rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez organ egzekucyjny lub zabezpieczający w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w Oddziale BS Rzeszów, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. 13. Dokonanie likwidacji rachunku. bez opłat 14. Przekształcenie na wniosek Posiadacza rachunku Konta osobistego ROR Extra na Konto osobiste Senior. 9

10 I.2.F. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY KONTO OSOBISTE JUNIOR W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku. bez opłat 2. Posiadanie rachunku miesięcznie bez opłat 3. Wpłata gotówkowa na rachunek. bez opłat 4. Wypłata gotówkowa z rachunku w jednostce prowadzącej rachunek: a) czekiem, bez opłat b) na podstawie asygnaty kasowej. bez opłat 5. Przelew na rachunek bankowy: b) prowadzony w innym banku krajowym: 6. Realizacja zlecenia jednorazowego: b) na rachunek w innym banku krajowym. 3 zł 7. Przyjęcie zlecenia stałego. bez opłat 8. Realizacja zlecenia stałego: b) na rachunek w innym banku krajowym. 1 zł opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 9. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego. bez opłat 10. Wydanie blankietów czeków. 1 zł/szt. 11. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 3 zł 12. 1) Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconych czeków lub blankietów czekowych w Oddziale BS Rzeszów, innych bankach krajowych. 2) Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia czeków, blankietów czekowych oraz rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez organ egzekucyjny lub zabezpieczający w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w Oddziale BS Rzeszów, innych bankach krajowych. 13. Dokonanie likwidacji rachunku. bez opłat 10

11 I. 3. RACHUNEK SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku. bez opłat 2. Posiadanie rachunku. bez opłat 3. Wpłata gotówkowa na rachunek. bez opłat 4. Wypłata środków ze zlikwidowanego rachunku bez opłat 5. Przelew na rachunek bankowy: b) prowadzony w innym banku krajowym. 6. Likwidacja rachunku. bez opłat I. 4. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ, KSIĄŻECZKA TERMINOWA W ZŁOTYCH I.4.A. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ, KSIĄŻECZKA TERMINOWA W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W RZESZOWIE 1. Otwarcie rachunku. bez opłat 2. Posiadanie rachunku. bez opłat 3. Wpłata gotówkowa na rachunek. bez opłat 4. Wypłata środków ze zlikwidowanego rachunku lokaty terminowej, książeczki terminowej przed lub po upływie okresu umownego. bez opłat 5. Przelew na rachunek bankowy: b) prowadzony w innym banku krajowym: 6. Likwidacja rachunku lokaty terminowego, przed i po upływie okresu umownego. bez opłat 7. Likwidacja książeczki terminowej. 1 zł 8. Umorzenie utraconej książeczki. 9. Dokonanie naliczenia premii gwarancyjnej nie związane z likwidacją książeczki mieszkaniowej. 15 zł 10. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30 zł 11

12 I.4.B. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ, KSIĄŻECZKA TERMINOWA W ZŁOTYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU W SIENIAWIE I ADAMÓWCE 1. Otwarcie rachunku. bez opłat 2. Posiadanie rachunku. bez opłat 3. Wpłata gotówkowa na rachunek. bez opłat 4. Wypłata środków ze zlikwidowanego rachunku lokaty terminowej, książeczki terminowej przed lub po upływie okresu umownego. 5. Przelew na rachunek bankowy: bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym: 6. Likwidacja rachunku lokaty terminowego, przed i po upływie okresu umownego. 3 zł 7. Likwidacja książeczki terminowej. 3 zł 8. Umorzenie utraconej książeczki. 9. Dokonanie naliczenia premii gwarancyjnej nie związane z likwidacją książeczki mieszkaniowej. 10. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30 zł 15 zł I. 5. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RADY RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku. 20 zł 2. Posiadanie rachunku. bez opłat 3. Wpłata gotówkowa na rachunek. bez opłat 4. Wypłata gotówkowa z rachunku. bez opłat 5. Przelew na rachunek bankowy: b) prowadzony w innym banku krajowym: 6. Wydanie blankietów czeków. 1,50 zł/szt. 7. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku, za każde posiadane hasło miesięcznie. 4 zł 8. Zmiana na wniosek klienta: a) karty wzorów podpisów, b) warunków umowy rachunku bankowego (aneks). 9. Dokonanie likwidacji rachunku. bez opłat 12

13 I. 6. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY LEON W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Posiadanie rachunku bez opłat 3. Wpłata na rachunek bez opłat 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego a) pierwsza wypłata, bez opłat b) kolejne wypłaty. nie dotyczy wypłaty środków na lokatę terminową zakładaną w Banku Spółdzielczym w Rzeszowie za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych. 0,3 % opłata pobierana jest niezależnie od opłat wymienionych w punkcie Przelew na rachunek bankowy: b) prowadzony w innym banku krajowym: I. 7. POLECENIE ZAPŁATY 1. Złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela (za jedno polecenie), z rachunku: a) prowadzonego w BS Rzeszów, bez opłat b) prowadzonego w innym banku krajowym. 3 zł opłata pobierana z rachunku wierzyciela 2. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1 zł opłata pobierana z rachunku dłużnika. 3. Odwołanie polecenia zapłaty za każde odwołanie. 5 zł 4. Odwołanie lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty. 5 zł 5. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika: a) na rachunek w BS Rzeszów, 3 zł b) na rachunek w innym banku krajowym. 5 zł 13

14 I. 8. USŁUGI OFEROWANE ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH 1. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu. 5 zł 2. opłata pobierana z rachunku klienta od następnego miesiąca po zawarciu umowy o świadczenie usług bankowych za pośrednictwem systemu internetowego, opłata nie jest pobierana od Posiadaczy Konta osobistego ROR Extra, Konta osobistego Student. Wydanie tokena: a) pierwszego, bez opłat b) kolejnego. 150 zł 3. Rezygnacja z usługi w przypadku posiadania pierwszego tokena: 1) Bez zwrotu tokena: a) przed upływem 1 roku, 150 zł b) po upływie 1 roku. 100 zł 2) Ze zwrotem tokena: a) przed upływem 1 roku 70,00 zł b) po upływie 1 roku bez opłat 4. Wymiana tokena po upływie terminu ważności 150 zł 5. Zmiana sposobu autoryzacji transakcji : 1) zmiana token na SMS w przypadku posiadania pierwszego tokena: a) ze zwrotem tokena bez opłat b) bez zwrotu tokena przed upływem 1 roku 150 zł c) bez zwrotu tokena po upływie 1 roku 100 zł 2) Zmiana token na SMS w przypadku posiadania kolejnego tokena bez opłat 3) zmiana SMS na token bez opłat 6. Zastrzeżenie tokena 20 zł 7. Odblokowanie tokena 20 zł 8. Hasła jednorazowe za pomocą SMS bez opłat 9. Przelew na rachunek bankowy w złotych: b) prowadzony w innym banku krajowym. 1 zł opłata nie jest pobierana od Posiadaczy Konta osobistego ROR Extra, Konta osobistego Student. 14

15 I. 9. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dowodu księgowego: a) dotyczącego okresu roku bieżącego, 2 zł b) dotyczącego okresy wcześniejszego. 3 zł 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda. 3. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku wydruku komputerowego obrotów na rachunku bankowym (historia rachunku). 4. Wydanie opinii o kliencie BS Rzeszów, potwierdzającej posiadanie rachunku, stwierdzającej wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia. 5. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 6. Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci: 5 zł /strona wydruku 20 zł bez opłat a) przyjęcie, zmiana, 20 zł b) odwołanie. 5 zł 7. Opłata za upomnienie i wezwanie do zapłaty należności BS Rzeszów z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz wezwanie do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów: a) pisemne, 15 zł b) telefoniczne. 5 zł 8. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu: a) jednorazowa realizacja tytułu egzekucyjnego, 20 zł b) egzekucja prowadzona w częściach, za każdorazowe przekazanie środków organowi egzekucyjnemu. 9. Wyciąg z rachunku bankowego: 1) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce BS Rzeszów prowadzącej rachunek, 2) wysyłany przez BS Rzeszów drogą pocztową na terenie kraju za każdą przesyłkę: bez opłat a) raz w miesiącu listem zwykłym, bez opłat b) częściej niż raz w miesiącu: listem zwykłym, listem poleconym, 3) sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku za każdy wyciąg. 3 zł 10. Wydanie na wniosek Posiadacza rachunku potwierdzenia: a) przyjęcia do realizacji polecenia przelewu, 3 zł b) wykonania polecenia przelewu z rachunku. 3 zł 5 zł 7 zł 15

16 11. Potwierdzenie zgodności podpisów posiadacza rachunku w jednostce BS Rzeszów prowadzącej rachunek. 12. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych. 20 zł Opłaty nie pobiera się za dokonanie blokady z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów w BS Rzeszów 13. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 3 zł 14. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku, za każde posiadane hasło miesięcznie. opłata jest pobierana bez względu na rodzaj rachunków jakie posiada klient. 4 zł 15. Udostępnienie skrytki na wyciągi bankowe. bez opłat 16. Rezygnacja ze skrytki na wyciągi bankowe bez zwrotu klucza. 17. Przeniesienie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego (kont osobistych) do innego banku za pośrednictwem systemu Ognivo. bez opłat I. 10. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla każdej waluty. bez opłat 2. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie, bez wniesienia wpłaty. 20,00 zł 3. Posiadanie rachunku dla każdej waluty miesięcznie: bez opłat 4. Wpłata gotówkowa na rachunek bez opłat 5. Wypłata gotówki z rachunku. wypłaty powyżej kwoty ustalonej w komunikacie Banku należy awizować, od nieawizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w komunikacie. 6. Przelew na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) złotowy prowadzony w innym banku krajowym: c) walutowy prowadzony w innym banku. jak za (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym 7. Likwidacja rachunku. bez opłat 16

17 I. 11. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty oszczędnościowej dla każdej waluty. bez opłat 2. Posiadanie rachunku lokaty oszczędnościowej. bez opłat 3. Wypłata gotówki z rachunku lokaty oszczędnościowej. bez opłat wypłaty powyżej kwoty ustalonej w komunikacie Banku należy awizować, od nieawizowanych wypłat pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % od kwoty przewyższającej kwotę ustaloną w komunikacie. 4. Przelew środków z lokaty na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w BS Rzeszów, bez opłat b) złotowy prowadzony w innym banku krajowym: d) walutowy prowadzony w innym banku. jak za (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym 5. Likwidacja rachunku terminowego, przed i po upływie okresu umownego. bez opłat 17

18 II. KARTY BANKOWE II. 1. KARTA KREDYTOWA VISA CREDIT 1. Wydanie karty nowej. bez opłat 2. Wznowienie karty. bez opłat 3. Opłata roczna za obsługę karty: 1) pobierana po każdym roku użytkowania karty, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty za ten okres wynosi: a) co najmniej 6.000,00 zł, bez opłat b) mniej niż 6.000,00 zł. 54,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty. bez opłat 5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. bez opłat 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych. bez opłat W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, dla wszystkich kart VISA, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 7. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju. 3,00 % 5,00 zł Prowizja naliczana od kwoty wypłaty. W przypadku transakcji wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, dla wszystkich kart VISA, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą. 3,00 % 10,00 zł Prowizja naliczana od kwoty wypłat. W przypadku transakcji wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, dla wszystkich kart VISA, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 9. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. bez opłat 10. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 11. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji. bez opłat 12. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę. bez opłat 13. Zmiana danych Użytkownika karty. bez opłat 14. Obsługa nieterminowej spłaty. 15,00 zł Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty. 15. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 40,00 zł 16. Generowanie zestawienia operacji na wniosek użytkownika karty za wskazany okres. 3,00 zł 18

19 II. 2. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA / MASTERCARD 1. Wydanie nowej karty. bez opłat 2. Wznowienie karty. bez opłat 3. Wydanie duplikatu karty. 5 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. 3 zł opłata nie dotyczy Posiadaczy Konta osobistego ROR Extra, Konta osobistego Student, Konta osobistego Junior 4a. Opłata miesięczna za posiadanie karty dla Posiadaczy Konta osobistego ROR Extra, Konta osobistego Student od każdej wydanej karty do rachunku. opłata nie jest pobierana jeżeli Posiadacz Konta osobistego ROR Extra, Konta osobistego Student dokona płatności kartą Visa Classic Debetową / MasterCard za min. 200 zł miesięcznie. 5. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 6. Zastrzeżenie karty. bez opłat 7. Wypłata gotówki: W przypadku transakcji wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, dla wszystkich kart VISA, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, 4 zł bez opłat b) w pozostałych bankomatach w kraju, 4 zł c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty, 6 zł d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A., bez opłat e) w kasie innego banku w kraju, 5 zł f) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty, 2 % g) w placówkach Poczty Polskiej. 5 zł h) za pośrednictwem usługi Cashback. 5 zł 8. Płatność kartą: W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, dla wszystkich kart VISA, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. a) w punktach handlowo usługowych w kraju, bez opłat b) w punktach handlowo usługowych za granicą, bez opłat c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50 % 3 zł 9. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, bez opłat b) w pozostałych bankomatach w kraju, 2 zł 10. Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym (miesięcznie). bez opłat 11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3 zł 12. Za zmianę danych Użytkownika karty 3 zł 13. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 14. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika. 8 zł 15. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 19

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo