Umowa nr. w ramach projektu Wzrost kompetencji pracowników firmy POLBUD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr. w ramach projektu Wzrost kompetencji pracowników firmy POLBUD"

Transkrypt

1 Umowa nr w ramach projektu Wzrost kompetencji pracowników firmy POLBUD w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w... w dniu.. pomiędzy: POLBUD S.A., ul. Żwirki i Wigury 61, Bielsk Podlaski NIP: REGON: zwaną dalej,,usługodawcą, reprezentowaną przez:.... a NIP:. REGON: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:... 1 Przedmiot umowy 1. Usługodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do zorganizowania kompleksowej usługi szkoleniowej, w ramach realizacji projektu Wzrost kompetencji pracowników firmy POLBUD finasowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do realizacji usługi szkoleniowej obejmującej przeszkolenie pracowników firmy POLBUD S.A. z następujących bloków tematycznych: I. Blok Prawny 6 szkoleń łącznie 176h szkoleniowych w tym 180 osób przeszkolonych,

2 II. Blok PM 8 szkoleń łącznie 352h w tym 200 osób przeszkolonych + 2 szkolenia 64h - Prince 2 w tym 30 osób przeszkolonych III. Blok finansowo-księgowo- kadrowy 6 szkoleń łącznie 120h w tym 47 osób przeszkolonych IV. Blok Inżynieria Budowlana nowe technologie 4 szkolenia łącznie 176h w tym 85 osób przeszkolonych V. Blok narzędzia informatyczne w budownictwie 3 szkolenia łącznie 384h w tym 80 osób przeszkolonych. 3. Wykonawca dopuszcza zlecenie szkolenia z zakresu Prince 2 Foundation i Prince 2 Practitioner podmiotowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia akredytowanych szkoleń i przeprowadzenia egzaminu, jednakże zastrzega, że podwykonawca, z którym zawrze umowę odpowiada solidarnie z wykonawcą za działania i zaniechania własne. 4. Świadczona usługa polegać będzie na kompleksowym przeprowadzeniu szkoleń zgodnie z harmonogramem przekazanym przez usługodawcę, poza godzinami pracy w tygodniu jak i w weekendy, zamawiający dopuszcza możliwość realizacji usługi podczas innych dni tygodnia poza godzinami pracy beneficjentów. 5. Za rekrutację uczestników szkoleń odpowiada usługodawca. 2 Termin realizacji: Świadczenie usług objętych umową rozpocznie się z dniem podpisania umowy a zakończy nie później jak r. 3 Realizacja usługi 1. Szkolenia realizowane będą na terenie województwa podlaskiego 2. Usługodawca zapewni kadrę i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych. 3. Pełne szkolenie trwa 1208h +64h Prince 2w tym: I. Blok Prawny tematyka szkoleń: 1. Prawo zamówień publicznych 48 h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości: zł brutto (słownie: złotych) 2. Umowa o roboty budowlane 16 h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości:. zł brutto (słownie złotych) 3. Umowa o obrocie gospodarczym 32 h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości:.. zł brutto(słownie:.. złotych)

3 4. Prawo Budowlane Teoria i Praktyka 32h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości: zł brutto(słownie: złotych) 5. Realizacja Kontraktów wg. Międzynarodowych Standardów FIDIC 16h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości:. zł brutto (słownie:. złotych) 6. Prawne formy zabezpieczania wierzytelności 32 h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości: zł brutto (słownie:.. złotych) II. Blok PM tematyka szkoleń: 1. Zarządzanie zespołem + motywowanie 32h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości:. zł brutto (słownie: złotych) 2. Zarządzanie relacjami 16h ustalają Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości:. zł brutto (słownie:. złotych) 3. Zarządzanie projektem deweloperskim 32h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości: zł brutto (słownie:. złotych) 4. Stres i konflikt 32h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości: zł (słownie:.. złotych) 5. Negocjacje handlowe + sztuka prezentacji 160h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości: zł brutto (słownie: złotych) 6. Komunikacja Społeczna 32h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości:. zł brutto (słownie:. złotych) 7. Korespondencja handlowa 16h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości:. zł brutto (słownie:. złotych) 8. Wystąpienia publiczne 32h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości:. zł brutto (słownie: złotych) III. Blok finansowo-księgowo - kadrowy tematyka szkoleń: 1. Podatki w budownictwie 32h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości:.. zł brutto (słownie: złotych) 2. Kontroling finansowy 32h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości:. zł brutto (słownie: złotych) 3. Kwalifikowanie kosztów wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 16h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości:. zł brutto (słownie:. złotych) 4. Nowe wyzwania działów kadr + planowanie ścieżki kariery pracownika 16h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości: zł brutto (słownie:... złotych) 5. Formy zatrudnienia 8h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości:. zł brutto (słownie: złotych) 6. Rozwój zasobów ludzkich 16h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości:.. zł brutto (słownie:.. złotych) IV. Blok Inżynieria Budowlana nowe technologie tematyka szkoleń 1. Odnawialne źródła energii 32h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości: zł brutto (słownie: złotych)

4 2. Optymalizacja Efektywności Projektów Budowlanych 16h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości: zł brutto (słownie: złotych) 3. Systemy monitoringu jakości i bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych 96h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości: zł brutto (słownie: złotych) 4. Efektywna koordynacja procesu budowlanego 32h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości: zł brutto (słownie: złotych) V. Blok narzędzia informatyczne w budownictwie tematyka szkoleń: 1. Zaawansowane metody kalkulacji kosztów budowy Norma Pro 144h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości: zł brutto (słownie:. złotych) 2. Komputerowe wsparcie prac projektowych AUTOCAD + ORGADATA 96h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości: zł brutto (słownie:..złotych) 3. Wsparcie zarządzania projektami MS Project, MS Dynamics 144h Strony ustalają cenę godziny szkoleniowej w wysokości: zł brutto (słownie:.. złotych) 4. Strony ustalają zakup szkolenia Prince 2 Fundation dla 2 grup 10 osobowych na kwotę:..zł brutto (słownie:. złotych), Prince 2 Practitioner dla 1 grupy 10 osobowej: zł brutto ( słownie:. złotych) 5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla każdej grupy szkoleniowej sali szkoleniowej (realizacja bloku I-IV). Łączny koszt wynajęcia sal szkoleniowych 824h:.. zł brutto ( słownie:. złotych) 6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dla każdej grupy szkoleniowej sali szkoleniowej (realizacja bloku V) przystosowanej do pracy z komputerem. Łączny koszt wynajęcia sal szkoleniowych 384 godziny: zł brutto (słownie: złotych) 7. Wykonawca zapewnia zakwaterowanie i nocleg dla uczestników szkoleń i wykładowców z bloku PM szkolenia: Zarządzanie +motywowanie oraz Negocjacje Handlowe + sztuka prezentacji 227 noclegów. Łączny koszt 227 noclegów strony ustalają na kwotę: zł brutto ( słownie:.złotych) 8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poczęstunku podczas szkoleń. Łącznie 1809 poczęstunków w wysokości: zł brutto (słownie:.. złotych)

5 9. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania przed rozpoczęciem szkolenia materiałów szkoleniowych. Łącznie 592komplety materiałów szkoleniowych w wysokości: zł brutto (słownie:... złotych) 10. Odbiorcami szkoleń są pracownicy firmy POLBUD S.A. zamieszkałymi na terenie województwa podlaskiego. 11. Usługodawca ma prawo do oceny i kontroli świadczenia usług objętych umową na każdym etapie jej realizacji. 12. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków umowy bądź świadczenia niskiej jakości usług, Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę i żądać zwrotu całości wpłaconej zaliczki. 13. Usługodawca zobowiązany jest do przekazywania Wykonawcy harmonogramu zajęć dla każdej grupy szkoleniowej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 14. Wykonawca zobowiązany jest: do przekazywania Usługodawcy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wykładowców prowadzących zajęcia na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Udostępniania Usługodawcy oraz osobom prowadzącym kontrolę z IW(IP2) - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz innych uprawnionych instytucji całej dokumentacji szkolenia, w tym dokumentów finansowych, 15. Wykonawca w cenie usługi każdemu z kursantów zapewnia certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w określonym terminie, zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy o zaistniałej sytuacji minimum na dwa dni przed planowanym terminem. 2. W przypadku braku możliwości przesunięcia zajęć na inny termin Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa w pierwotnym terminie zajęć. 5. Wykonawca oświadcza, że: 1. Dysponuje kompetentną kadrą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia w okresie obejmującym realizację zamówienia 2. Wykazał się doświadczeniem w realizacji projektów współfinasowanych ze środków pomocowych UE (w formie oświadczenia). 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie szkolenia.

6 6. Płatności 1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za świadczone usługi w wysokości łącznie.. zł brutto ( słownie: złotych brutto) na konto wskazane na fakturze. 2. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy będą regulowane na podstawie faktury, wystawionej przez wykonawcę, w terminie 7 dni po zakończeniu każdego zjazdu grupy szkoleniowej danego bloku tematycznego. Płatność dokonywana będzie przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę. Łączna należność za przeprowadzenie usługi z bloku prawnego strony ustalają na łączną kwotę:.. zł brutto( słownie:. złotych) w tym znajduje się: wynagrodzenie wykładowców 176h, wynajęcie sal wykładowych 176h, materiały szkoleniowe 180 kompletów, druk certyfikatów 180 sztuk, poczęstunek 330 sztuk Łączna należność za przeprowadzenie szkolenia z bloku PM strony ustalają na łączną kwotę: zł brutto ( słownie:.. złotych) w tym znajduje się: wynagrodzenie wykładowców 352h, wynajęcie sal wykładowych 352h, materiały szkoleniowe 200 kompletów, druk certyfikatów 200 sztuk, noclegi dla uczestników szkolenia i wykładowców 227, poczęstunek 560 sztuk. Łączna należność za przeprowadzenie szkolenia Prince 2 Foundation i Prince 2 Practitioner strony ustalają na łączną kwotę:.zł brutto (słownie:. złotych) Łączna należność za przeprowadzenie usługi z bloku finansowo księgowo kadrowego strony ustalają na łączną kwotę:. zł brutto ( słownie:..złotych) w tym znajduje się wynagrodzenie wykładowców: 120h, wynajęcie sal szkoleniowych 120h, materiały szkoleniowe 47kompletów, druk certyfikatów 47 sztuk, poczęstunek 129 sztuk. Łączna należność za przeprowadzenie usługi z bloku Inżynieria Budowlana nowe technologie strony ustalają na łączną kwotę:. zł brutto( słownie:. złotych) w tym znajduje się wynagrodzenie wykładowców: 176h, wynajęcie sal wykładowych: 176h, materiały szkoleniowe 85 kompletów, druk certyfikatów 85 sztuk, poczęstunek 310sztuk. Łączna należność za przeprowadzenie usługi z bloku Narzędzia informatyczne w budownictwie strony ustalają na łączną kwotę: zł brutto( słownie:. złotych) w tym znajduje się: wynagrodzenie wykładowców 384, wynajęcie sal wykładowych 384h, materiały szkoleniowe 80 kompletów, druk certyfikatów 80 sztuk, poczęstunek 480 sztuk.

7 7. 1. Strony zobowiązują sie dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku z realizacją Umowy. 2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygniecie sadu powszechnego właściwego dla siedziby Zleceniodawcy. 3. Niniejsza umowa wygasa z dniem r z zastrzeżeniem zmiany tego terminu w wypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 10. Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy. Usługodawca Wykonawca

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ZAPYTANIE OFERTOWE Maków Mazowiecki, 02.11.2012r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez MOPS w Makowie Mazowieckim zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę usługa hotelowa

Zapytanie o cenę usługa hotelowa 04/03/013/ UDA-POKL.09.03.00--04/11-00 Zapytanie o cenę usługa hotelowa 1. Nazwa i adres Zamawiającego 1.1. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Augustyńskiego 1, 1..

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta Szczecin 2. Grzegorza Łubiana Dyrektor Wydziału Organizacyjnego zwaną w dalszej części Zamawiającym

1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta Szczecin 2. Grzegorza Łubiana Dyrektor Wydziału Organizacyjnego zwaną w dalszej części Zamawiającym Załącznik nr 8 do siwz UMOWA NR. CRU... zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824, reprezentowaną przez: 1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr..... NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą

Wzór umowy. Umowa nr..... NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór umowy Umowa nr.. Współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W dniu w Rząśniku pomiędzy Gminą Rząśnik, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo