Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA"

Transkrypt

1 Świebodzin, dnia r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić zlecenia na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych o wartości zamówienia poniżej euro. 1. Nazwa szkolenia: PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA 2. Cel i zakres szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku pracownika biurowego. 3. Termin realizacji szkolenia: wrzesień - październik 2014 r. (rozpoczęcie szkolenia możliwe najwcześniej od r.) 4. Ilość osób bezrobotnych mających odbyć szkolenie : 10 osób bezrobotnych 5. Proponowana ilość godzin szkolenia: 150 godzin w tym: - minimum 100 godzin zajęć praktycznych z tego: minimum 40 godzin zajęć z wykorzystaniem komputera 6. Miejsce szkolenia: Świebodzin 7. Program szkolenia: Program szkolenia powinien obejmować m.in. takie zagadnienia jak: - organizacja pracy biurowej, BHP, - organizacja i zarządzanie czasem, - korespondencja biurowa, - zasady sporządzania pism, - profesjonalne przyjmowanie i obsługiwanie klientów, - prowadzenie dokumentacji biurowej zgodnie z przyjętym systemem kancelaryjnym, - sporządzanie umów, sprawozdań, protokołów, - przechowywanie dokumentów oraz akt spraw, - archiwizacja dokumentów, - techniki sporządzania różnych dokumentów, - umiejętność prowadzenia rozmowy telefonicznej, - przepływ informacji w zarządzaniu biurem, - elementy prawa pracy, prawa cywilnego, - obsługa urządzeń biurowych, - komputerowe wspomaganie pracy w biurze (WORD, EXCEL) 1

2 8. Dodatkowe informacje: Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców/instruktorów (minimum 2 osoby), posiadających doświadczenie w pracy dydaktycznej związanej z przedmiotem szkolenia. Do oferty należy załączyć kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia wykładowców/instruktorów. Zajęcia szkoleniowe powinny odbywać się od poniedziałku do piątku, a liczba godzin zajęć w danym dniu nie może być mniejsza niż 5 godzin zegarowych i nie dłuższa niż 8 godzin, przy czym uznaje się, że godzina zegarowa obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut (długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Liczba godzin edukacyjnych musi się równać ilości godzin zegarowych. Plan nauczania powinien obejmować nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Zamawiający wymaga, aby zajęcia rozpoczynały się w godzinach dopołudniowych i nie mogą się kończyć później niż o godz. 16:00. Dokładny termin rozpoczęcia szkolenia zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, który wykonawca przedłoży na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Proponowany termin szkolenia należy wskazać w formularzu ofertowym. Zamawiający, po uzgodnieniach z Wykonawcą przewiduje możliwość przesunięć w zakresie terminu rozpoczęcia zajęć wskazanego w ofercie. Miejsce zajęć praktycznych i teoretycznych powinno być przystosowane do zajęć pod względem: sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp oraz o odpowiednich warunkach lokalowych i socjalnych. Ponadto miejsce szkolenia musi być wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne odpowiednio do potrzeb szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie miejsca odbywania zajęć (należy podać dokładny adres). W procesie szkolenia praktycznego wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia samodzielne stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędny sprzęt m.in. dostęp do niezależnego stanowiska komputerowego jedna osoba przy jednym stanowisku komputerowym. 2

3 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe w formie (m.in. skryptu lub podręcznika zgodnego z tematyką szkolenia, teczką na materiały szkoleniowe, zeszyt, długopis). Materiały szkoleniowe należy rozdać uczestnikom szkolenia w pierwszym dniu szkolenia i przechodzą one na własność uczestników po zakończeniu szkolenia. Potwierdzenie ich odbioru należy przekazać Zamawiającemu po zakończonym szkoleniu wraz z dokumentacją ze szkolenia. W trakcie szkolenia wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi serwis kawowy, tj. kawę, herbatę, cukier, wodę mineralną, ciastka lub drożdżówki. Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym. Egzamin musi stanowić integralną część programu oraz wchodzić w skład godzin przewidzianych na szkolenie. Egzamin końcowy wewnętrzny musi być ujęty w harmonogramie kursu z uwzględnieniem daty tego egzaminu i ilości godzin przewidzianych na ten egzamin. Koniecznym jest, aby uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej zgodny z 71 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667) lub zgodny z 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r., poz. 186 ze zmianami). Do zaświadczenia zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012r. należy dołączyć suplement zawierający następujące informacje: - okres trwania szkolenia; - tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem, wraz z podpisem osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. 3

4 W ofercie należy przedstawić ogólny koszt szkolenia oraz w przeliczeniu na jedną osobę. Wykonawca w ramach ceny szkolenia powinien uwzględnić koszty: - organizacji szkolenia (m.in. wynagrodzenia dla wykładowców/ instruktorów, materiałów potrzebnych do zajęć praktycznych i teoretycznych, towarów i usług administracyjno biurowych bezpośrednio związanych z realizacją szkolenia, wynajmu pomieszczeń itp.), - serwisu kawowego. Wykonawca ubezpieczy na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i miejsca szkolenia, uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium oraz uczestników szkolenia, którym przysługuje stypendium o którym mowa w art. 41 ust. 3b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 ze zmianami), to jest uczestników szkolenia, którzy w trakcie szkolenia podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą. Lista osób podlegających ubezpieczeniu od NNW zostanie przekazana Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Ponadto Zamawiający niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o której mowa w art. 41 ust. 3b ww. ustawy, poinformuje Wykonawcę o potrzebie ubezpieczenia uczestnika szkolenia. W przypadku konieczności dokonania ww. ubezpieczenia poniesiony przez instytucję szkoleniową wydatek na ten cel nie może zostać ujęty w kalkulacji kosztów. Wydatek ten będzie stanowił wkład własny instytucji szkoleniowej. 9. Kryteria oceny ofert Przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone przeprowadzenie szkolenia, Zamawiający uwzględnia niżej wymienione kryteria: a) posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług 6 pkt, b) doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń z obszaru zlecanego lub powierzanego szkolenia 7 pkt, c) dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia 15 pkt, d) rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji 2 pkt, e) koszty szkolenia 70 pkt. 4

5 Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonana na podstawie analizy oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Szczegółowy opis oceny złożonych ofert szkoleniowych znajduje się w Kryteriach wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie (do wglądu na stronie internetowej urzędu). 10. Wykaz dokumentów, które należy złożyć 1. Formularz ofertowy załącznik nr Program szkolenia załącznik nr Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia wykładowców. 4. Wzór zaświadczenia. 5. Ankieta oceniająca przebieg szkolenia. 6. Kserokopie certyfikatu jakości usług (w przypadku posiadania). 7. Wstępny harmonogram szkolenia. Wszystkie dostarczone kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 11. Forma złożenia oferty Ofertę wraz z załącznikami przygotowaną za pomocą formularza oferty szkoleniowej pobranego ze strony internetowej Urzędu (www.pup.swiebodzin.pl) lub w jego siedzibie należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie ul. Studencka 8, Świebodzin pocztą lub osobiście w sekretariacie pok. 12 (I piętro). 12. Termin składania ofert Do dnia r. do godz. 12: Zamawiający odrzuci oferty, w przypadku gdy: a. Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę. b. Wykonawca złoży ofertę w innej formie niż przewiduje procedura. c. Wykonawca złoży ofertę po terminie wymienionym w pkt 12 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego wymienionej w pkt 12) d. Złożona oferta nie została podpisana przez Wykonawcę. 5

6 e. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie szkolenia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. f. Wystąpi inna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie jest możliwe, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 14. Osoba uprawniona do kontaktów: Wioletta Mazur specjalista ds. rozwoju zawodowego - tel Jednocześnie informujemy, iż złożenie oferty nie jest jednoznaczne ze zleceniem usługi. Oferta będzie obowiązywać przez 3 miesiące od daty wybrania oferta wybrana jako najkorzystniejsza zostanie wykorzystana w przypadku zaistnienia konieczności zorganizowania szkolenia o tym samym zakresie tematycznym. Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie Natalia Chrustowska 6

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia jako element specyfikacji stanowi jej najistotniejszą część, która pozwala na wskazanie potrzeb zamawiającego, oszacowanie wartości zamówienia, sporządzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie Załącznik Nr 1 do o zarządzenia Nr 14 Dyrektora PUP w Łukowie z dnia 01.08.2014 r. Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Szosa Rypińska 26 87-400 Golub-Dobrzyń, skrytka pocztowa 90, tel. (056) 683-52-31

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo