RAPORT Z EWALUACJI. Przedmiot ewaluacji: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI. Przedmiot ewaluacji: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola."

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI Autor raportu: Katarzyna Kaczmarzyk Przedmiot ewaluacji: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola. 1. Opis ewaluowanego przedsięwzięcia Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności. Pozyskiwanie informacji na temat poziomu wiedzy i umiejętności dzieci w oparciu o realizację podstawy programowej. 2. Opis ewaluacji Przystępując do projektu ewaluacji naszym celem było uzyskanie informacji na temat poziomu wiedzy i umiejętności dzieci w oparciu o realizację podstawy programowej. W naszych badaniach dobraliśmy takie metody, które pozwoliły na skuteczne przeprowadzenie badań i dotarcie do źródła danych, które były niezbędne w celu uzyskania przez nas wyników na podstawie których niezbędne byłoby wyciągnięcie przez nas istotnych wniosków dotyczących poziomu wiedzy i umiejętności dzieci w oparciu o realizację podstawy programowej. W naszych badaniach posłużyliśmy się następującymi metodami: Metodą ankietowania, gdzie źródło danych stanowili rodzice dzieci z Przedszkola Nr 1 w Dąbrowie Górniczej oraz nauczyciele tam pracujący. Próby badawczej dokonano na 50% wybranych losowo przedstawicieli rodziców i 50% wybranych losowo nauczycieli. Metodą analizy dokumentów, gdzie źródłem danych były dzienniki zajęć wychowania przedszkolnego, miesięczne plany pracy, obowiązujące akty prawne, protokoły spotkań z rodzicami, protokoły zebrań Rady Pedagogicznej. Metodą obserwacji, gdzie źródłem danych były dzieci obserwowane przez nauczycieli. Próby badawczej dokonano na 50% dzieci w przedszkolu. Metodą obserwacji, gdzie źródłem danych były arkusze obserwacji i diagnozy. Arkusze hospitacji dyrektora z założeniami hospitacyjnymi po wskazaniach zawartych w pytaniach kluczowych. Próby badawczej dokonano na nauczycielach wskazanych przez dyrektora w harmonogramie hospitacji. 3. Opis danych i ich zbierania Na zorganizowanym w Przedszkolu Nr 1 w Dąbrowie Górniczej zebraniu informacyjnym dla rodziców zapoznano ich z projektem ewaluacji dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Przedstawiono również rodzicom dokumentację związaną z wyżej wymienionym zagadnieniem, a mianowicie z podstawą programową. 1

2 W fazie końcowej zebrania rozdano rodzicom do wypełnienia ankiety dotyczące działań wychowawczo dydaktycznych. Na podstawie wypełnionych przez rodziców ankiet dokonaliśmy analizy danych tam zawartych. Następnymi danymi jakie uzyskaliśmy na podstawie naszych badań były dane uzyskane na podstawie analizy ankiety skierowanej do nauczycieli, której celem było uzyskanie informacji na temat efektywności działań wychowawczych i dydaktycznych. A także wśród nauczycieli została przeprowadzony arkusz rozmowy z nauczycielem. Kolejnymi danymi jakie uzyskaliśmy podczas przeprowadzania badań były dane uzyskane podczas obserwacji poziomu rozwoju dzieci (diagnoza przedszkolna). Dane również uzyskaliśmy podczas analizy arkuszy zawierających informacje o umiejętnościach dzieci w każdej grupie wiekowej oraz analizy testu niedokończonych zdań. Prezentacja danych: Z wywiadu z dyrektorem przedszkola wynika iż z nową podstawa programową zostali zapoznani zarówno nauczyciele jak i rodzice. A procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zgodne z nową podstawą programową. Kwestionariuszem rozmów z nauczycielami zostało objętych 50% nauczycieli. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że: - nauczyciele realizują podstawę programową, - najczęstszymi narzędziami używanymi przez nauczycieli do diagnozy dzieci pod kątem wiedzy i umiejętności są: karty pracy, karty obserwacji oraz analiza wytworów pracy dzieci. - metodami najczęściej jakimi posługują się nauczyciele to: obserwacja, rozmowa i analiza wytworów pracy. - nauczyciele zawsze starają się dopasować poziom trudności do możliwości rozwojowych każdego dziecka podczas realizacji zadań. Wśród nauczycieli został przeprowadzona ankieta anonimowa na podstawie której można stwierdzić że: 100% nauczycieli realizuje podstawę programową w kierunku nabywania wiadomości i umiejętności dzieci. 100% nauczycieli diagnozuje dzieci pod kątem wiedzy i umiejętności stosując do tego różnego typu metody oraz przeprowadza analizę wyników badan osiągnięć swoich podopiecznych. nauczyciele informują rodziców o postępach dzieci w przedszkolu poprzez indywidualne konsultacje lub na zebraniach rodziców. Ankieta dla rodziców została przeprowadzona na 50% wybranych losowo przedstawicieli. Na podstawie przeprowadzonej analizy ankiety stwierdzono, że: zdecydowana większość rodziców uważa że nauczyciel stwarza dzieciom możliwości do nabywania widomości i umiejętności podczas pobytu w przedszkolu. Minimalny procent rodziców określił, że nie ma zdania w tym pytaniu. 70% ankietowanych uważa, że programy nauczania są dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka. 2

3 większość rodziców uważa, że przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości dzieci. rodzice uważają, że informacja o postępach ich dzieci jest rzetelna, zaznaczając prawie wszytki formy współpracy. A najczęściej zaznaczanymi odpowiedziami były zabrania grupowe oraz kontakty indywidualne, a najmniej konsultacje. zdecydowana większość rodziców oświadczyła, że ich dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych które odbywają w godzinach poza podstawą programową. 90% rodziców odpowiedziała, że ich dzieci prezentują w domu umiejętności nabyte w przedszkolu. Z analizy dokumentów dotyczących obserwacji poziomu rozwoju dzieci można wyciągnąć następujące wnioski: podczas obserwacji brano pod uwagę następujące obszary aktywności dzieci: umiejętności szkolne, kompetencje poznawcze, sprawność motoryczną, samodzielność, niekonfliktowość i aktywność społeczną. wszystkie obserwacje i diagnozy przedszkolne są prowadzone zgodnie z wymogami podstawy programowej oraz są dostosowane do wieku dzieci. diagnozy przedszkolne dzieci 5 i 6 letnich podzielone są na dwa etapy: diagnoza wstępna i kontrolna. U dzieci młodszych podzielona jest na trzy etapy: obserwacja wstępna, środkowa i końcowa. podczas analizy i diagnozy żadne dziecko nie osiągnęło niskiego poziomu w żadnym obszarze aktywności, natomiast u dzieci 3 i 4 letnich występują sporadycznie problemy w obszarze emocjonalnym. Analiza dokumentów: Analizując protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej można zauważyć że: w każdym protokole znajdują się wnioski wyciągnie z zeszłego posiedzenia rady. w każdej grupie wiekowej zwraca się szczególna uwaga na realizację podstawy programowej oraz przydzielane są nauczycielom zadania. podsumowana jest praca z dziećmi w każdej grupie wiekowe jak również współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Dyrektor przekazuje informacje nauczycielom z zebrań w Urzędzie Miasta. wyciągane są wnioski do dalszej pracy. Analiza planów miesięcznych pracy dydaktyczno wychowawczej. Po przeanalizowaniu wszystkich planów w roku szkolnym 2011/2012 można zauważyć że: plany podzielone są na 11 godzin, posiadają treści programowe dostosowane do wieku dzieci, we wszystkich zawarta jest podstawa programowa, każdy plan zawiera odpowiednio zagospodarowany czas w rozliczeniu tygodniowym, wszystkie plany zatwierdza Dyrektor do 28 każdego miesiąca. 3

4 Analiza dzienników we wszystkich grupach. Po przeanalizowaniu wszystkich dzienników można zauważyć że: zawierają obecności dzieci notowane co godzinę, dane personalne każdego dziecka oraz treści zawarte zgodnie z podstawą programową. Zapis dzienny w dzienniku podzielony jest na 11 części a każda część odpowiada jednej godzinie, a każda godzina zawiera dany punkt podstawy programowej. Zapis realizowanych zajęć każdego dnia skupia się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego opisując proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Analiza protokołów z zebrania z rodzicami. Celem tej analizy jest poznanie jakie informacje zostały przekazane rodzicom na zebraniu. Rodzice zostali zapoznani z podstawą programową, harmonogramem pracy przedszkola, koncepcją pracy przedszkola, statutem przedszkola, pięcioletnim programem rozwoju przedszkola, ofertą zajęć dodatkowych oraz o terminach i godzinach konsultacji z nauczycielem. Pozostałe informacje to sprawy indywidualne dla każdej grupy. Analiza arkuszy zawierających informacje z poszczególnych grup wiekowych: W najmłodszej grupie 3 - latków dzieci przestrzegają zasad funkcjonowania w grupie. Wyjątek tylko stanowi dwójka dzieci, która bardzo często wchodzi w konflikt z innymi dziećmi. W czynnościach higienicznych oraz samoobsługowych dzieci są samodzielne. W tej grupie większość dzieci nie ma problemów z wymową, tylko dwoje dzieci mówi niewyraźnie. W czynnościach intelektualnych grupa wspaniale sobie radzi z wszelkiego rodzaju ćwiczeniami i zadaniami. Zdecydowana większość dzieci chętnie śpiewa, tańczy i bierze udział w zabawach ruchowych. Połowa grupy lubi rysować i starannie wykonuje swoje prace, a reszta grupy wymaga pracy nad rozwijaniem swoich możliwości manualnych. Podczas czytania bajek przez nauczyciela dzieci słuchają oraz potrafią odpowiedzieć na pytania dotyczące treści wysłuchanego utworu. Dzieci chętnie bawią się klockami różnego typu, budują według własnych pomysłów. Grupa rozpoznaje zjawiska atmosferyczne oraz potrafi dobrać odpowiedni strój do pogody. Analizując umiejętności dzieci 4 letnich, można stwierdzić, że większość dzieci posiada wymagane umiejętności. Dzieci dobrze sobie radzą w czynnościach higienicznych i samoobsługowych. Chętnie biorą udział w zabawach ruchowych, tańcu i śpiewie. Dzieci chętnie słuchają czytanych bajek lub opowiadań oraz odpowiadają na pytania dotyczące treści wysłuchanego utworu. Grupy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych, pomimo kilkoro dzieci, które są mniej sprawie manualnie mimo, że już nastąpiła znaczna poprawa. Potrafią zorganizować sobie wolny czas, rozpoznają i nazywają zjawiska atmosferyczne, potrafią określić rodzaj pogody. W grupie 5 i 6 latków można stwierdzić, że wszystkie dzieci są samodzielne pod względem czynności higienicznych i samoobsługowych. Większość dzieci przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej za wyjątkiem kilkoro dzieci, które mają problemy z poprawnym zachowaniem się. W rozwoju mowy 4

5 większość dzieci wskazuje poprawne umiejętności, u kilkorga dzieci występuje problem z wymową poszczególnych głosek, wymagają konsultacji logopedycznych. W czynnościach intelektualnych zdecydowana większość dzieci wskazuje poprawne umiejętności. Potrafią łączyć przyczynę ze skutkiem poza wyjątkiem kilku dzieci. Dzieci we wszystkich grupach chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych a także śpiewają oraz tańczą, lubią słuchać bajek i opowiadań a także odpowiadają na pytania dotyczące treści wysłuchanych utworów. Uwielbiają zabawy konstrukcyjne przy których odczuwają radość z wykonywanej pracy a także interesują się urządzeniami technicznymi. Większość dzieci wykazuje gotowość do nauki czytania i pisania. Analiza testu niedokończonych zdań: W grupie trzylatków, dzieci niechętnie odpowiadały na pytania testowe. Z testu wynika, że najistotniejszym elementem dla nich jest zabawa. Prawie wszystkie dzieci odpowiadając na pytanie Lubię robić odpowiedziały - bawić się. A na pytanie gdybym miał złotą rybkę, to poprosiłbym ją o najczęściej odpowiadały zabawkę. Natomiast na pytanie Nie lubię robić nie wiedzą czego nie lubią robić. Trudność sprawiło im pytanie Nie lubię kiedy ponieważ nie umiały odpowiedzieć na to pytanie. Większość grupy na pytanie Kiedy jesteś smutny to odpowiadały że płaczą. Analizując ten test można stwierdzić że dzieci posiadają silną wieź z rodzicami i dziadkami na co wskazują odpowiedzi na pytanie Lubię przebywać z, Lubię rozmawiać z Podsumowując test niedokończonych zdań można stwierdzić, iż okazał się zbyt trudny dla tej grupy wiekowej. Dzieci w tym wieku nie potrafią opisywać emocji dlatego nie radziły sobie z pytaniami testowymi. W grupie 4 latków w niektórych pytaniach dzieci potrzebowały wyjaśnień i pomocy ze strony nauczyciela. Dzieci często udzielały odpowiedzi nie wiem na pytania dotyczące emocji. Trudno im był określić swój stan kiedy są smutne lub wesołe. W pytaniach czego się boją to najczęstszą odpowiedzią były: duchy, burzy, groźnych zwierząt. Test pokazał również jak ważna jest dla nich zabawa, odpowiadając, że lubią się bawić i że chciałyby dostać nową zabawkę. Test pokazał również jak silną wieź mają dzieci ze swoją rodziną, odpowiadając na pytania Lubię przebywać z, Lubię rozmawiać z. Na pytanie Wstydzę się najczęstszą odpowiedzią udzielana przez dzieci było obcych ludzi. W dorosłości dzieci widzą siebie jako policjanta, strażaka, kierowcę, kucharza oraz ekspedientkę. Dla tej grupy wiekowej test okazał się za trudny, dzieci często udzielały lakonicznych odpowiedzi, często nie rozumiejąc sensu odczytanego przez nauczyciela pytania. W grupie 5-6 latków podobnie jak w młodszych grupach można stwierdzić że zabawa jest dla nich bardzo ważna, odpowiadając, że lubią się bawić i chciałyby dostać nową zabawkę lub żeby ją przyniosła złota rybka. Na pytanie Gdy się cieszę to najczęstszą odpowiedzią było uśmiecham się, skaczę, a gdy jestem smutny to płaczę. W tej grupie wiekowej test również pokazał jak silną wieź emocjonalną posiadają dzieci ze swoją najbliższą rodziną, z którą najchętniej przebywają, rozmawiają i bawią się. W pytaniu czego się boją większość odpowiedzi była podobna jak na przykład: duchów, burzy lub niczego się nie boją. Test dla tej grupy wiekowej również okazała się zbyt trudny. Dokończenie zdania dla niektórych dzieci stanowiło trudność w związku z tym potrzebowały pomocy i wyjaśnienia ze strony nauczyciela. Przy niektórych pytaniach dzieci długo się zastanawiały lub odpowiadały nie wiem. 5

6 4.Podsumowanie Przeprowadzona w Przedszkolu nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2011/2012 ewaluacja dotycząca pozyskiwania informacji na temat poziomu wiedzy i umiejętności dzieci w oparciu o realizację podstawy programowej miała na celu ocenę w jakim stopniu dzieci nabywają wiadomości i umiejętności w placówce. Na podstawie ankiet skierowanych do rodziców i nauczycieli, arkuszy obserwacji dzieci, a także wywiadu z Panią Dyrektor Przedszkola nr 1 można stwierdzić, że w przedszkolu diagnozuje się i analizuje osiągnięcia dzieci. Według dyrektora i ankietowanych nauczycieli wszyscy nauczyciele w placówce prowadzą analizy osiągnięć dzieci polegające na obserwacji i prowadzeniu diagnoz. Analizy te służą sprawdzeniu i określeniu skuteczności podejmowanych działań i ocenie stopnia osiągania zakładanych przez nauczycieli celów. Dokonywane analizy osiągnięć dzieci mają na celu określenie, jakiego rodzaju pomocy należy niektórym z nich udzielić, w jaki sposób można zmniejszyć deficyty i jak wspierać dzieci uzdolnione, co robić, by dzieci rozwijały się wielozmysłowo. Analizy prowadzone są również po to, by pomóc dzieciom w okresie adaptacyjnym. 5.Wyniki Prezentowane wyniki są próbą odpowiedzi na pytania, które postawiliśmy projektując ewaluację, a mianowicie w jakim stopniu dzieci nabywają wiadomości i umiejętności? W przedszkolu dzieci nabywają wiadomości i umiejętności, które określone są w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Programy, według których organizowana jest praca w oddziałach zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną i dokonano oceny ich zgodności z podstawą programową. Jak wynika z obserwacji prowadzonych we wszystkich grupach przedszkolnych dzieci doskonalą umiejętność działania samodzielnego i w zespole, rozwijają sprawności związane z samoobsługą i nabywają właściwych nawyków higienicznych i kulturalnych. Chętnie wchodzą w relacje z rówieśnikami, potrafią się zgodnie bawić i przestrzegać podstawowych reguł obowiązujących w dziecięcej społeczności. Dużą uwagę przywiązuje się w placówce do ułatwiania dziecku adaptacji do warunków przedszkolnych i grupy rówieśniczej. W kalendarz wydarzeń przedszkolnych na stałe wpisały się tak zwane Dni Otwarte. Dzieci wdrażane są poprzez zastosowanie różnych form pracy do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych: znają podstawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, starsze podejmują próby samodzielnego organizowania zabaw zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, znają zagrożenia płynące z otaczającego je świata i wiedzą, jak właściwie zachować się w sytuacjach niebezpiecznych. W czasie zajęć prowadzonych przez specjalistów oraz nauczycieli opiekujących się grupami tworzone są warunki sprzyjające aktywności ruchowej dzieci. Dzieci uczestniczą w zajęciach ruchowych z gimnastyki korekcyjnej i rytmiki a imprezy wewnątrzprzedszkolne obfitują w różne formy ruchu. Codzienny pobyt dziecka w przedszkolu odbywa się z dużym udziałem zajęć ruchowych organizowanych w ogrodzie przedszkolnym i poza nim. Przedszkolaki pod kierunkiem swoich wychowawców biorą czynny udział w różnego rodzaju konkursach, przeglądach i pokazach artystycznych prezentując w ten sposób własne umiejętności i zdolności. Wymiernym efektem tych działań są nagrody i wyróżnienia indywidualne i zbiorowe. Podczas działalności twórczej pozostawia się 6

7 dzieciom swobodę ekspresji, a jej efekty są systematycznie upowszechniane. W codziennej pracy z grupą przedszkolną nauczyciele poprzez stosowanie tradycyjnych i nowatorskich metod i technik pracy wspierają rozwój mowy, sprawności manualnej oraz myślenia i procesów poznawczych wychowanków. Dzieci wymagające dodatkowego wspomagania uczestniczą w zajęciach logopedycznych. Dla dzieci organizowane są w przedszkolu zajęcia z języka angielskiego, które prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania. 6.Wnioski Wyciągając wnioski z przeprowadzonych badań można stwierdzić, że dzieci w naszym przedszkolu nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, nauczyciele palują pracę w oparciu o założenia podstawy programowej, czego dowodem są plany miesięczne, zapisy w dziennikach zajęć. Jak wynika z semestralnych i końcowych analiz osiągnięć dzieci to większość z nich posiada umiejętności w zakresie samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych. Dzieci młodsze są samodzielne przy czynnościach higienicznych, same radzą sobie podczas posiłków, potrzebują niewielkiej pomocy podczas ubierania się ale rozbierają się same, potrafią zasygnalizować swoje potrzeby oraz złe samopoczucie. Dzieci starsze są samodzielne przy czynnościach higienicznych, same jedzą, ubierają się i rozbierają same, potrafią utrzymać porządek wokół siebie i są samodzielne w wykonywaniu poleceń nauczyciela. Analizując umiejętności społeczne to dzieci młodsze dobrze adoptują się do grup rówieśniczych, chętnie podejmują zabawę z rówieśnikami, potrafią działać samodzielnie jak i w grupie, chętnie biorą udział w zajęciach i zabawach. Dzieci starsze chętnie współpracują, potrafią pomagać sobie nawzajem, dzielą się zabawkami, potrafią sami inicjować zabawy, a także chętnie biorą udział w zajęciach i zabawach. Pod względem sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo ruchowej to zarówno dzieci młodsze, jak i starsze są sprawne fizycznie na miarę swoich możliwości. Dzieci lubią zabawy ruchowe, aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach gimnastycznych, starają się dokładnie wykonywać ćwiczenia. Nasi podopieczni umieją wypowiadać się w różnych technikach plastycznych: rysowanie, malowanie, wydzieranie, wycinanie, lepienie z plasteliny, masy solnej w związku z tym chętnie biorą udział w różnego typu konkursach plastycznych. W zakresie wychowania przez sztukę dzieci chętnie biorą udziały w przedstawieniach oraz uroczystościach okolicznościowych, posługują się mimiką, gestem i ruchem, chętnie śpiewają piosenki z dziecięcego repertuaru, tworzą muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych. Analizując umiejętności matematyczne i gotowość do nauki czytania i pisania to wszystkie dzieci lubią słuchać opowiadań, bajek oraz czytania książek. W zakresie wspomagania rozwoju mowy to dzieci starają się mówić poprawnie, dzieci z wadami wymowy są objęte pomocą logopedyczną, wypowiadać pełnymi zdaniami, słuchać i pytać o różne fakty. W grupach starszych większość dzieci potrafi podzielić wyraz na sylaby, podać pierwszą głoskę w wyrazie. Dzieci najstarsze rozpoznają litery, potrafią je odwzorować oraz wskazać określoną literkę w tekście. W przedszkolu diagnozuje się i analizuje postępy i osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Dzieci 5 i 6 letnie podlegają diagnozie według odpowiednio dobranego narzędzia diagnostycznego w postaci arkusza GE. 7

8 Prowadzone obserwacje pedagogiczne są dokumentowane i zamieszczane w indywidualnych teczkach. Na podstawie przeprowadzanych badań i analiz formułuje się i wdraża wnioski, w celu podnoszenia jakości procesu edukacyjnego. Nauczyciele prowadzą systematyczną obserwację rozwoju dziecka od początku pobytu w przedszkolu. Wyniki obserwacji odnotowywane są w kartach obserwacji opracowanych na terenie przedszkola. W przedszkolu prowadzone są również działania w ramach badania gotowości edukacyjnej dzieci. Rodzice dzieci podejmujących naukę otrzymują pisemną informację o gotowości szkolnej własnego dziecka. Wszyscy nauczyciele są zaangażowani w proces badania, analizowania, formułowania i wdrażania wniosków. Wnioski z analiz wyznaczają kierunek pracy indywidualnej z dzieckiem wymagającym dodatkowego wspierania rozwoju i z dzieckiem zdolnym, pozwalają również udzielać informacji i wspomagać w działaniach rodziców. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach dzieci podczas zebrań, rozmów indywidualnych, poprzez wgląd w karty obserwacji i wytwory dziecka. Analizowanie osiągnięć i postępów dzieci wytycza również nowe kierunki pracy przedszkola jak na przykład: tworzenie programów autorskich, podejmowanie przez nauczycieli przedsięwzięć edukacyjnych i wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych. 7. Zalecenia zwrócenie szczególnej uwagi na realizację działań mających na celu doskonalenie samoobsługi, samodzielności w działaniach własnych dzieci i pobudzania aktywności własnej dziecka we wszystkich sferach rozwoju, zaplanowanie utrwalającego szkolenia wewnętrznego z zakresu metod aktywizujących, zwrócenie szczególnej uwagi nauczycieli na trafne analizowanie i stawianie ocen w kolejnych okresach badawczych. 8. Aneks wywiad z Dyrektorem kwestionariusz rozmów z nauczycielami ankieta skierowana do nauczycieli ankieta skierowana do rodziców analiza dokumentów dotyczących obserwacji poziomu rozwoju dzieci analiza dokumentów(protokóły zebrań Rady Pedagogicznej, plany pracy dydaktyczno wychowawczej, dzienniki zajęć, protokoły zebrań z rodzicami, dokumenty zawierające informacje z poszczególnych grup wiekowych, analizy testu niedokończonych zdań) 8

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOSCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA. WYMAGANIE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna

Ewaluacja wewnętrzna Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach Oddziały przedszkolne Ewaluacja wewnętrzna Temat ewaluacji: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawa programową Opracowali: Barbara Sotowicz

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH Przedszkole W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Data sporządzenia: 29 czerwca 2012r. Raport przeznaczony jest dla: 1. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU Cel ewaluacji Pozyskanie informacji, czy dzieci z naszego przedszkola nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2012/2013 WYMAGANIE 1.2 DZIECI SĄ AKTYWNE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2012/2013 WYMAGANIE 1.2 DZIECI SĄ AKTYWNE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2012/2013 WYMAGANIE 1.2 DZIECI SĄ AKTYWNE Autor raportu: Katarzyna Kaczmarzyk Przedmiot ewaluacji: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Wymagania wobec przedszkoli. Wymaganie 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Cel ewaluacji: Określenie zakresu wykorzystania zalecanych warunków

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OLSZTYNIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Obszar ewaluacji:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OLSZTYNIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Obszar ewaluacji: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OLSZTYNIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar ewaluacji: Efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie różnowiekowej, realizującej innowację pedagogiczną By dziecko mogło

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola Miejskiego nr 21 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1w Łodzi w roku szkolnym

Raport z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola Miejskiego nr 21 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1w Łodzi w roku szkolnym Raport z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola Miejskiego nr 21 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1w Łodzi w roku szkolnym 2015 2016. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany obszar: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Celem ewaluacji było:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedszkole Miejskie nr 29 im. Akademii Uśmiechu w Olsztynie Rok szkolny 2011/2012 Spis treści: 1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka przeprowadzonego badania 3. Analiza wyników.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012 II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ Badanym obszarem są efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Cel ewaluacji: 1. Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i rozwoju dzieci w przedszkolu mają charakter

Bardziej szczegółowo

Respektowane są normy społeczne

Respektowane są normy społeczne EWALUACJA WEWNĘTRZNA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIE 5 Respektowane są normy społeczne Charakterystyka wymagania - Poziom D: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu NR 23 w Warszawie

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu NR 23 w Warszawie Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu NR 23 w Warszawie Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Nadzór pedagogiczny sprawowany jest na podstawie planu nadzoru pedagogicznego opracowanego na rok szkolny 2016/2017 i zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. RAMOWY ROZKŁAD DNIA Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. 7 00 8 45 8 45 9 30 Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału - w grupach łączonych).

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Opracowanie: Hanna Kubicka, Patrycja Augustyniak

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Opracowanie: Hanna Kubicka, Patrycja Augustyniak PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Opracowanie: Hanna Kubicka, Patrycja Augustyniak Podstawa programowa to w polskim prawie oświatowym obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013 I. Podstawa prawna: Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013 1. Art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 213/214 ZESPÓŁ EWALUACJI: mgr Ewelina Ziemska - lider zespołu mgr Beata Figurska mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej r Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7 w Wodzisławiu SI. - przedszkole Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2012/2013 Obszar: Procesy zachodzące w przedszkolu Wymaganie: 2.5 Prowadzone są działania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA CETZKA GRUPY

DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA CETZKA GRUPY DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA CETZKA GRUPY CETZKA GRUPY SPRAWDZONA I PRZYDATNA FORMA DOKUMENTOWANIA PRACY NAUCZYCIELA Opracowała Krystyna Nowak NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE EUROPRYMUSEK NADZÓR PEDAGOGICZNY Nadzór

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINKU ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ROK SZKOLNY 2013/2014

EWALUACJA WEWNĘTRZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINKU ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ROK SZKOLNY 2013/2014 EWALUACJA WEWNĘTRZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINKU ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ROK SZKOLNY 2013/2014 OPRACOWAŁY: Paulina Karczewska Mirosława Nowakowsk Wymagania 2. Procesy wspomagania rozwoju i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedszkole Miejskie nr 29 im. Akademii Uśmiechu w Olsztynie Rok szkolny 2011/2012 Spis treści: 1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka przeprowadzonego badania 3. Analiza wyników.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy został opracowany na podstawie: Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167 Podstawę prawną Programu Wychowawczego stanowią: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku 2.Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Ewaluację przeprowadził zespół powołany przez dyrektora przedszkola w składzie:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE. WYMAGANIE 2 Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 2014r. ~ 1 ~ Cel ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO przeprowadzonego w Punkcie Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej w roku szkolnym 2010/2011 Zgodnie z opracowanym Planem

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Z ROZLICZENIEM ZAGOSPODAROWANIA CZASU DZIECKA W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WEDŁUG ZALECEŃ MEN

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Z ROZLICZENIEM ZAGOSPODAROWANIA CZASU DZIECKA W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WEDŁUG ZALECEŃ MEN RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Z ROZLICZENIEM ZAGOSPODAROWANIA CZASU DZIECKA W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WEDŁUG ZALECEŃ MEN Godziny organizacji dnia w przedszkolu Czynności wykonywane przez

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym2013/2014

Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr 4 w roku szkolnym2013/2014 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013/2014 z dnia 13.09.2013r. Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Skierniewicach w sprawie ustalenia planu nadzoru pedagogicznego a przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Gościszce Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gościszce ZAKRES WYMAGANIA 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU UL.WAZÓW 1A Słupsk, 03.10.2011 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu Na podstawie: Aneks nr 1/2016 Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej W Golubiu-Dobrzyniu USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach Rok szkolny 2015/2016 Zespół ds. ewaluacji Mirosława Frydecka Elżbieta Bednorz Magdalena Mięsok Wymagania wobec przedszkoli załącznik do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 RAPORT Z EWALUACJI - Zebranie informacji czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Szydłowo Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGOP Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rykach w roku szkolnym 2011/2012

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGOP Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rykach w roku szkolnym 2011/2012 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGOP Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rykach w roku szkolnym 2011/2012 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WSRÓD RODZICÓW

OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WSRÓD RODZICÓW OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WSRÓD RODZICÓW Kwestionariusz ankiety został przygotowany przez zespół nauczycieli do spraw ewaluacji. Celem badań było zebranie informacji na temat wspomagania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele :

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : 1. Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania działań wychowawczych. 2. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 Cele : 1. Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania działań wychowawczych. 2. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W GŁOGOWIE. w roku szkolnym 2013-2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W GŁOGOWIE. w roku szkolnym 2013-2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W GŁOGOWIE w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: - art. 33 ust1 i 2, art. 35 ust.4, art. 40 ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 4-LATKÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 4-LATKÓW WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 4-LATKÓW OBSZAR EDUKACYJNY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Białej Podlaskiej W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano i przeprowadzono ewaluację dotyczącą obszaru 2. PROCESY WSPOMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Opracowany przez: Janina Hibner, Danuta Rumpel, Małgorzata Wysocka, Zuzanna Hanc, Katarzyna Maszkiewicz,, Ewa Sobala

Bardziej szczegółowo

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak ,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak GŁÓWNE KIERUNKI PRACY REWALIDACYJNEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2013/14

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć

Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć I. Przedmiot i cele ewaluacji Świetlica szkolna jest częścią składową szkoły. Jej funkcjonowanie i organizacja jest ściśle

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach.

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy ramowy rozkład dnia grupa I

Tygodniowy ramowy rozkład dnia grupa I Tygodniowy ramowy rozkład dnia grupa I dla Przedszkola nr 86 Tęczowy Świat w Poznaniu. 6.00 7.00 7.00 8.00 Aktywność indywidualna, zróżnicowana, podejmowana z inicjatywy dzieci. Rozmowy indywidualne i

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym w Górkach w roku szkolnym 2013/2014

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym w Górkach w roku szkolnym 2013/2014 Górki 26.06.2014 PPG.031.01. 2014 Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym w Górkach w roku szkolnym 2013/2014 W okresie od miesiąca października 2013 r. do końca miesiąca maja 2014r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2013. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia r.

Uchwała Nr 1/2013. Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia r. Uchwała Nr 1/2013 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku z dnia 30.08. 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Podstawy prawne: Ustawa z dnia 7 wrzesnia1991 r. o systemie oświaty ( DZ. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, oraz z 2009 r. Nr.6 poz.33, Nr 31 poz. 206

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Badanie prowadzono od listopada 2016 do stycznia

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPINII RODZICÓW W ZAKRESIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM CHATKA MAŁEGO SKRZATKA W PRZYSZOWEJ W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA OPINII RODZICÓW W ZAKRESIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM CHATKA MAŁEGO SKRZATKA W PRZYSZOWEJ W ROKU SZKOLNYM ANALIZA OPINII RODZICÓW W ZAKRESIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM CHATKA MAŁEGO SKRZATKA W PRZYSZOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 TEMAT EWALUACJI: Złagodzenie trudności adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ

NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO CHATKA MAŁEGO SKRZATKA W PRZESZOWEJ PRZEDSZKOLE REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ DZIECI Zespół pracujący nad ewaluacją

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016 Spis treści: I. Przedmiot i cel ewaluacji II. III. IV. Zakres badania ewaluacyjnego: Zebranie i opis danych

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Ewaluację przeprowadził zespół powołany przez dyrektora przedszkola w składzie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: EFEKTY

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: EFEKTY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: EFEKTY Przedszkole Publiczne w Bestwinie INFORMACJA O PRZEDSZKOLU: Nazwa placówki: Zespół Szkolno Przedszkolny Przedszkole Publiczne Typ placówki: Przedszkole Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport

Bardziej szczegółowo

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74 Uchwała Nr 1 /2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74 Na podstawie art. 42 ust. 1 oraz art. 50 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego:

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego: Szanowni Państwo, Przedszkole publiczne powinno być powszechnie dostępne i gwarantować każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

Zdefiniowanie celów ewaluacji

Zdefiniowanie celów ewaluacji Przedszkole Samorządowe w Deszcznie PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 opracowanie: Małgorzata Kowal-Paziewska Projektowanie ewaluacji jest zadaniem, do którego przystępuje się po

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka podaje swoje dane osobowe swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny pracy nauczyciela

Kryteria oceny pracy nauczyciela Kryteria oceny pracy nauczyciela Kryterium 1. Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2. Realizacja innych zadań zawodowych wynikających ze statutu

Bardziej szczegółowo

zdiagnozowanie działań przedszkola w zakresie rozwoju aktywności dzieci

zdiagnozowanie działań przedszkola w zakresie rozwoju aktywności dzieci RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ROGOWIE CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Cele ewaluacji : zdiagnozowanie działań przedszkola w zakresie rozwoju aktywności

Bardziej szczegółowo

Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach

Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach (podstawa programowa realizowana jest w godz. 8:00 13:00) Dzieci starsze ( 5 i 6 letnie ) 6:00-8:00 Schodzenie się dzieci Zabawy dowolne w kącikach

Bardziej szczegółowo

Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach

Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach Załącznik nr 6 Organizacja, cele i zadania Przedszkola w Zespole Szkół w Kołczygłowach 1. Przedszkole w Zespole Szkół w Kołczygłowach jest jednostką feryjną. 2. Do Przedszkola uczęszczają dzieci pięcioletnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SĘPÓLNIE KRAJENSKIM

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SĘPÓLNIE KRAJENSKIM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SĘPÓLNIE KRAJENSKIM W roku szkolnym 2012/2013 zaplanowano i przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Prezentowany raport jest efektem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo