ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego"

Transkrypt

1 GPI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem, aktualizacji i hostingu w okresie trwania umowy w projekcie o nr POIG /12 pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Targ dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. A. Zamawiający Gmina Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, Nowy Targ tel. (18) , fax. (18) http//: B. Opis przedmiotu zamówienia A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie CMS (content management system), wraz z migracją danych z istniejących stron Urzędu. 2) Portal będzie utrzymywany przez Wykonawcę, opłaty związane z hostingiem w okresie trwania umowy jest po stronie Wykonawcy. 3) Portal powinien być wykonany przy pomocy otwartego interpretowanego języka skryptowego (np. PHP) 4) Portal musi być wykonany zgodnie ze standardami xhtml 1.1, xhtml 2.0, CSS 2.0, W3C oraz przejść weryfikację przy pomocy narzędzi udostępnionych przez W3C pod adresem: 5) Portal musi być wykonany w architekturze trójwarstwowej, zapewniającym separację warstwy prezentacji od warstwy bazodanowej i silnika. 6) Kodowanie znaków w standardzie utf-8. 7) Portal musi posiadać szatę graficzną dostosowaną do treści. Szata graficzna musi być wykonana w postaci szablonów możliwych do modyfikacji z poziomu panelu administracyjnego. Grafika oraz kolory powinny być spójne z systemem identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności dla programu POIG.

2 8) Portal powinien umożliwiać wyświetlanie treści dla osób słabo widzących, poprzez zmianę kontrastu i/lub zmianę wysokości zastosowanej czcionki 9) Portal musi być poprawnie wyświetlany w głównych przeglądarkach internetowych: a. Microsoft Internet Explorer (od wersji 8) b. Mozilla Firefox (od wersji 3.5) c. Opera (od wersji 10) d. Google Chrome (od wersji 15) 10) Portal musi posiadać wbudowane zabezpieczenia, w tym: a. Odporność na próby uzyskania dostępu poprzez znane formy włamań. b. Odporność na zmiany treści za pomocą specjalnych skryptów i manipulacji w zapytaniach do bazy danych (np. sql injection, htmlspecialchars). c. Stosować wyrażenia regularne w formularzach, d. Stosować bezpieczne połączenia oparte o protokół SSL, tam gdzie jest to niezbędne (np. panel administracyjny) 11) Dostęp do portalu ma się odbywać na dwóch poziomach: a. Poziom publiczny dostęp dla wszystkich zainteresowanych do strony głównej oraz podstron. b. Poziom administracyjny zastrzeżony dostęp dla administratorów i redaktorów portalu. 12) Portal składać się będzie ze stron: a. Strona główna, dostępna pod adresem lub inny ustalony w porozumieniu z Zamawiającym, zawierająca aktualności z realizacji Projektu. b. Informacje o projekcie zawierająca szczegółowy opis działań realizowanych w ramach projektu. c. Zagrożenie wykluczeniu cyfrowemu zawierająca opis powodów realizacji projektu oraz oczekiwanych rezultatów. d. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych zawierająca informacje i wzory dokumentów dotyczących rekrutacji BO. e. Informacje dla Beneficjentów Ostatecznych zawierająca istotne informacje dla BO dotyczące m.in. obsługi i serwisowania przekazanego sprzętu, informacje bieżące o szkoleniach w Projekcie. f. Harmonogram projektu zawierająca wykaz realizowanych działań oraz ich ramy czasowe. g. Oferty pracy zawierająca automatycznie pobierane ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu (http://www.pup.nowytarg.pl) w krajowe oferty pracy. h. Media o projekcie zawierająca informacje oraz ew. skany publikacji medialnych na temat realizacji projektu. i. Pliki do pobrania zawierająca wykaz plików do pobrania, m.in. materiałów ze spotkań i szkoleń. j. Galeria zdjęć zawierająca podzielone na albumy zdjęcia ze spotkań, konferencji, szkoleń, itd.. k. Forum dotyczy funkcji społecznościowych.

3 l. Kontakt zawierająca dane kontaktowe do Grupy osób odpowiedzialnych za realizacje projektu ze strony Urzędu Gminy. m. Każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. n. Wszystkie strony i podstrony maja posiadać treść w języku polskim. Wykonawca przedstawi 3 propozycje projektu graficznego strony, z których Zamawiający wybiera jeden odpowiadający projekt graficzny. 13) Portal musi umożliwiać dodawanie kolejnych podstron. 14) Wszystkie wymienione wyżej podstrony portalu muszą korzystać z jednej bazy oraz jednego panelu administracyjnego. 15) Zarządzanie treścią powinno być możliwe bez konieczności pracy na otwartym kodzie HTML (za pomocą edytora WYSIWYG). 16) Portal musi posiadać menu, oraz umożliwiać dowolne hierarchizowanie i kategoryzowanie treści (w tym co najmniej grupowanie, wyróżnianie, łączenie, dodawanie, usuwanie, modyfikowanie). Treść musi być pogrupowana logicznie, być podzielona m.in. na paragrafy i bloki. 17) Panel administracyjny musi posiadać moduł statystyk, min. najczęściej oglądanych stron. 18) Zarządzanie treścią musi odbywać się przez przeglądarkę internetową. 19) Możliwość jednoczesnej pracy nad treścią serwisu dowolnej ilości redaktorów. 20) Mechanizm automatycznego tworzenia i publikacji mapy serwisu. 21) Pełne zarządzanie systemem banerów na całej stronie. Mechanizm powinien umożliwiać wymiennie umieszczanie banerów (w formacie flash lub JPG). Wymagania funkcjonalne: 1) Budowa modułowa możliwość dodawania nowych funkcjonalności (modułów) bez całościowej przebudowy portalu. 2) Edytor artykułów typu WYSIWYG wraz z możliwością przełączenia na kod HTML. 3) Możliwość tworzenia wstępów do artykułów (tzw. teaserów) w postaci tekstu i/lub zdjęcia. 4) Mechanizm umożliwiający widok w panelu administracyjnym pełnej listy artykułów w wybranym dziale (z informacjami o terminach publikacji, opcjonalnie artykułów z archiwum). Pozostałe wymagania: 1) Wykonawca zobowiązuje się do wykazania legalności kodu źródłowego portalu i prawa do jego używania. 2) Korzystanie z portalu musi być możliwe w sposób nieograniczony czasowo bez ponoszenia jakichkolwiek cyklicznych opłat (w tym abonamentowych), wyłącznie na podstawie raz zakupionej licencji komercyjnej lub na podstawie licencji otwartej. 3) Przeniesienie niezbędnych wymaganych przez Zamawiającego treści z obecnych stron internetowych Urzędu nastąpi przez Wykonawcę. 4) Udzielenie wsparcia technicznego z obsługi portalu.

4 5) Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się względem Zamawiającego do ograniczenia korzystania z przyznanych mu, na mocy art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskich praw osobistych do autorstwa szablonu graficznego dzieła, w szczególności poprzez nieujawnienie swojego autorstwa na wykonanym i udostępnionym osobom trzecim serwisie. Warunki gwarancji i poprawności działania portalu: 1) Gwarancja na poprawne działanie portalu na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. 2) Dostarczanie poprawek bezpieczeństwa, poprawiających funkcjonalność oraz naprawiających błędy w trakcie okresu gwarancyjnego. 3) Wsparcie techniczne dla administratora portalu w okresie gwarancyjnym, polegające na udzielaniu administratorowi pomocy w zakresie konfiguracji i poprawnej pracy z systemem CMS. B. Specyfikacja wymagań na administrowanie portalem 1. Wykonawca zapewni bieżące administrowanie portalem w okresie realizacji umowy. 2. Wykonawca zapewni ciągłość świadczenia usługi w zakresie utrzymania pełnej dostępności w sieci Internet i funkcjonowania portalu w okresie realizacji projektu. 3. Dopuszcza się przerwy konserwacyjne na dokonanie wszelkich niezbędnych czynności w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania portalu w wymiarze 4 h/miesiąc. 4. Zakres zadań administracyjnych obejmuje w szczególności: a. Administrację portalem CMS lub inny ustalony w porozumieniu z Zamawiającym - zarządzanie treścią (dodawanie, usuwanie, modyfikowanie treści). b. Instalację i konfigurację w razie potrzeby nowych funkcjonalności (modułów) portalu. c. Reagowanie i odpowiadanie na zgłoszenia użytkowników dotyczące funkcjonowania portalu, d. Monitorowanie i reagowanie na wszelkie zauważone kwestie powiązane z bezpieczeństwem (m.in. ataki, wzrost obciążenia, podejrzane działania). e. Monitorowanie zasobów portalu w tym wolumetrii. f. Zarządzanie użytkownikami, g. Dokumentowanie wszelkich czynności administracyjnych w formie elektronicznej oraz dodatkowo na żądanie papierowej, h. bieżącym usuwaniu wszelkich błędów w funkcjonowaniu strony (w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia problemu), i. bieżącej aktualizacji strony, obejmującej zamieszczanie na stronie treści przekazywanych przez Zamawiającego i aktualizację Komponentów, j. Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy materiały do umieszczania na stronie drogą elektroniczną,

5 k. Wykonawca przekazane przez zamawiającego materiały umieści na stronie w przeciągu 48 godzin od daty przekazania w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), l. odpowiedzialność za kopię zapasową strony www ponosi Wykonawca. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ponoszenia kosztów związanych z hostingiem portalu oraz domeny, przez cały okres trwania umowy. Opracowanie strony www i jej aktualizacja powinny być zgodne z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, dostępnym na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie z uwzględnieniem: logotypów zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach PO IG, informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz hasłem promocyjnym określonym przez MRR: Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnego Gospodarka , herbu Gminy Nowy Targ. Projekty graficzne zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji na nośniku CD, drogą mailową lub w formie wydruku kolorowego poszczególnych stron i podstron. Nie dopuszcza się umieszczania reklam na stronie. C. Warunki wymagane od Wykonawcy Zamawiający nie precyzuje wymagań względem Wykonawcy Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby ten zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. D. Kryterium oceny ofert Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną. E. Termin wykonania zamówienia

6 Od dnia podpisania umowy do F. Kontakt z Zamawiającym: Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są : Krzysztof Fudala, Krzysztof Zając G. Miejsce i termin składania ofert Termin składania ofert upływa w dniu 8 września 2014 r. o godz. 12:00 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. H. Instrukcja dla Wykonawcy składającego ofertę. a. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1. b. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. c. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta i ponumerowana. d. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem Wykonawcy, adresem, oraz dopiskiem: Oferta na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem, aktualizacji i hostingu w okresie trwania umowy. e. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania. f. Ewentualne poprawki w treści oferty winny być naniesione w sposób umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane wraz z adnotacją daty ich uczynienia. g. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert. h. Wraz z ofertą Wykonawca składa: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika jednoznacznie z treści przedłożonego odpisu z rejestru lub zaświadczenia, I. Opis sposobu obliczenia ceny Zamawiający wskazuje, iż obowiązującym rodzajem wynagrodzenia między stronami będzie wynagrodzenie ryczałtowe, przyjęte zgodnie z ofertą Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca winien skalkulować wszystkie działania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, bez możliwości jego waloryzacji lub zmiany.

7 Wykonawca winien określić wysokość wynagrodzenia w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, netto i brutto (uwzględniając stawkę VAT), liczbowo i słownie J. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 8 września 2014 r. o godz. 12:15, pokój nr 13. K. Tryb ogłoszenia wyników i zawarcia umowy 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę, powiadamiając go o terminie i miejscu podpisania umowy. 2. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie mailem lub faksem wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Załączniki: Załącznik nr 1 wzór oferty Załącznik nr 2 - wzór umowy

8 Załącznik Nr 1 (Miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY dotyczy realizacji zadania pn.: Wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem, aktualizacja i hosting w okresie trwania umowy w projekcie o nr POIG /12 pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Targ w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-einclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Innowacyjna Gospodarka Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej; Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP: Zobowiązania wykonawcy W nawiązaniu do zapytania ofertowego na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem, aktualizacji i hostingu w okresie trwania umowy w projekcie o nr POIG /12 pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Targ oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: cena oferowana netto zł, (słownie.) Właściwa stawka podatku VAT.. %, wartość pod. VAT... zł) Cena ofertowa brutto...zł (Słownie:....) Termin wykonania: od daty podpisania umowy do dnia.. 3. Oświadczamy, że : a) wykonamy zakres postępowania określony w przedmiocie zamówienia: b) uważamy się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert,

9 c) oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia d) zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń 4. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: a) b) c). (podpisy osób uprawnionych do złożenia oferty)

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo