II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania, uruchomienia i testowania strony internetowej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z systemem zarządzania treścią CMS; 2. zaprogramowanie, uruchomienie i testowanie modułu bazy danych o patentach, technologiach, usługach i ekspertyzach oferowanych przez Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu działającego na stronie internetowej Centrum jako inteligentnej wyszukiwarki ofert Uniwersytetu. I. ZAMAWIAJACY Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, Poznań REGON: NIP: Znak sprawy: CIITT/ZP/3/2014 Zamówienie realizuje: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, Poznań Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: w sprawach formalnych: mgr Jacek Wawrzynowicz tel.: II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1. wykonanie usługi opracowania, uruchomienia i testowania strony internetowej wraz z systemem zarządzania treścią CMS 2. zaprogramowanie, uruchomienie i testowanie modułu bazy danych o patentach, technologiach, usługach i ekspertyzach jako inteligentnej wyszukiwarki ofert Uniwersytetu z poziomu strony www.

2 Specyfikacja: utworzenie strony internetowej Centrum: 1. Wykonanie grafiki do strony internetowej oraz dostosowanie otrzymanych od Zamawiającego treści do poszczególnych podstron. 2. Zaprojektowanie oraz wykonanie statycznego lub ruchomego banera poziomego. 3. Umieszczenie zaprojektowanego banera (po uprzednim dostosowaniu wymiarów) na stronie internetowej. Zamawiający zapewni bezpłatny dostęp do istniejących stron na poziomie uprawnień umożliwiającym wykonanie powyższej operacji. 4. Stworzenie podstron wg wytycznych Zamawiającego. 5. Tworzenie linków między zakładkami i podzakładkami. 6. Umożliwienie w podstronie Dokumenty do pobrania" pobieranie plików po uprzednim zalogowaniu się użytkownika. 7. Funkcja strony do wydruku. 8. Dostawa przejrzystego, funkcjonalnego systemu CMS, wyposażonego w polski interfejs, pozwalającego na: samodzielne, bieżące zarządzanie treścią i grafiką oraz ich układem, przygotowanie i publikację treści w języku polskim oraz angielskim, bieżącą aktualizację przez osoby posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera, zarządzanie widocznością zakładek i publikacji, pełną edycję tekstu (jak w MS Word), dodawanie plików graficznych, tworzenie galerii zdjęć: zarządzanie rozmiarami zdjęć, możliwość wstawiania i odtwarzania filmów pobieranych z dysku oraz z serwisów np. You Tube, pełne zarządzanie systemem banerów na całej stronie (mechanizm powinien umożliwiać wymienne umieszczanie banerów - w formacie flash lub JPG), licznik odwiedzin widoczny tylko w trybie edycji, dla administratora, ale nie dla odwiedzających, modyfikację i dodawanie nowych materiałów za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, np. w postaci stron WWW zawierających formularze, dodawanie nowych działów i podstron oraz modyfikowanie już istniejących w sposób intuicyjny i zapewniający bezpieczeństwo, tworzenie dokumentów przy pomocy intuicyjnego edytora, niewymagające od redaktorów znajomości języka html (edytor powinien umożliwiać redaktorom

3 wygodny mechanizm przenoszenia treści ze sformatowanych w popularnych formatach biurowych plików tekstowych), dodawanie linków do ciekawych stron, możliwość tworzenia wtyczek do serwisów społecznościowych, podłączenie Google Analytics, newsletter i formularz kontaktowy, wyszukiwanie treści na stronie www, generowanie dokumentów w wersji do druku", obsługę wielu przeglądarek internetowych, dostęp do systemu CMS z poziomu przeglądarki internetowej, możliwość bezpiecznej autoryzacji osób uprawnionych, logujących się do niego przy pomocy przeglądarki internetowej, tworzenie i zarządzanie repozytorium plików - dostęp do plików umieszczanych na stronie, tj. możliwość dodawania nowych, usuwania zbędnych plików, a także podmiany plików, które powinny być gromadzone w sposób pozwalający na swobodne ich przeglądanie, katalogowanie i sortowanie. 9. Dostosowanie, przygotowanie ad-hoc dodatkowych modułów strony np. formularzy interaktywnych. 10. Opublikowanie strony WWW w publicznej sieci Internet na serwerze wskazanym przez Zamawiającego, pod adresem wskazanym przez Zamawiającego, zapewniające jednakową czytelność strony we wszystkich popularnych przeglądarkach (np. IE, Firefox, Opera itp.) oraz dostosowanie do odpowiednich wymiarów ekranu. 11. Pozycjonowanie strony. 12. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi CMS wskazanym przez Zamawiającego osobom. 13. Przekazani Zamawiającemu danych do panelu administracyjnego CMS z pełnymi uprawnieniami. 14. Przeprowadzenie testów działania systemu i wprowadzania wszelkich niezbędnych zmian, umożliwiających ich poprawne działanie. 15. Wprowadzenie przez Wykonawcę wejściowych danych merytorycznych umożliwiających uruchomienie i przetestowanie strony WWW. 16. Witryna w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej

4 17. Wykonawca dostarczy ostateczną wersję witryny wraz z kopią bazy danych na nośniku optycznym CD/DVD. Zleceniobiorca udzieli pomocy technicznej przy migracji na wskazany przez Zleceniodawcę serwer o ile zajdzie taka potrzeba, bez dodatkowych opłat. Przedmiot zapytania zostanie wykonany w następujących etapach: a. Spotkanie w siedzibie Zamawiającego przekazanie założeń wyglądu i funkcjonalności witryny. b. Wykonanie oraz przedłożenie do zaopiniowania projektu szaty graficznej witryny oraz banera. c. Spotkanie w siedzibie Zamawiającego - omówienie projektu, przekazanie uwag. d. Dostarczenie przez Zamawiającego testowych materiałów, mających znaleźć się na stronie. e. Uruchomienie testowej wersji witryny z uwzględnieniem przekazanych wcześniej uwag. f. Testowanie witryny - na tym etapie Wykonawca usuwa błędy wskazane przez Zamawiającego. g. Szkolenie użytkowników w siedzibie Zamawiającego. h. Opublikowanie witryny. Specyfikacja: utworzenie modułu bazy danych jako wyszukiwarki ofert: 1. Zaprojektowanie interfejsu wyszukiwarki. 2. Zaprojektowanie i zaprogramowanie struktury bazy danych dostępnej dla osoby administrującej modułem. 3. Programowanie systemu wyszukiwania ofert. 4. Wyszukiwanie wg słów kluczowych, nr patentów, obszarów tematycznych, dyscyplin naukowych, rodzaju oferty, formy współpracy. 5. Możliwość dodawania, modyfikowania i usuwania ofert (z opcją pozostawiania ich w archiwum). 6. Formularz kontaktowy. Przedmiot zapytania zostanie wykonany w następujących etapach: a. Spotkanie w siedzibie Zamawiającego przekazanie założeń funkcjonalnych modułu. b. Wykonanie oraz przedłożenie do zaopiniowania projektu interfejsu modułu. c. Spotkanie w siedzibie Zamawiającego - omówienie projektu, przekazanie uwag. d. Dostarczenie przez Zamawiającego testowych materiałów i ofert, mających znaleźć się w module. e. Uruchomienie testowej wersji modułu z uwzględnieniem przekazanych wcześniej uwag.

5 f. Testowanie modułu - na tym etapie Wykonawca usuwa błędy wskazane przez Zamawiającego. g. Szkolenie użytkowników w siedzibie Zamawiającego. h. Opublikowanie modułu na witrynie. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania. 2) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej czynności. 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 4) Kompleksowo wykonają usługę. Na potwierdzenie spełnienia warunku nr 3 Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonał co najmniej 5 stron internetowych i 2 wyszukiwarek bazodanowych (Załącznik nr 2 wykaz wykonanych zleceń). IV. TERMIN WYKONANAIA USŁUGI Termin wykonania usługi: 2 miesiące od dnia wyboru wykonawcy. V. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę składa się w formie elektronicznej lub pisemnej (trwale spięta). Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki do Zapytania ofertowego. Oferta i wszystkie załączniki winny być sporządzone w języku polskim. Oferta w formie elektronicznej wraz z załącznikami powinna być przesłana w formacie PDF. W przypadku wyboru oferty przesłanej w wersji elektronicznej należy niezwłocznie dostarczyć ofertę w oryginale w formie papierowej. 2. Ofertę wraz z załącznikami, podpisaną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy złożyć w terminie do dnia r. do godz.: w siedzibie Zamawiającego, tj.: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, Poznań

6 Kancelaria Ogólna w Budynku Głównym lub na adres z dopiskiem: Oferta wykonanie strony internetowej CIiTT UP 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty. Z wyłonionym Wykonawcą Zamawiający zawrze Umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. VI. KRYTERIA OCENY OFERT 1. W Formularzu Oferty (Załącznik nr 1), Wykonawca podaje ceny netto oraz brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium: a) cena 100% Kryterium cena w ramach tego kryterium oceniana będzie cena brutto podana przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca, który przedstawi ofertę z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do nw. wzoru. Liczba punktów (P) w ramach kryterium ceny będzie wyliczona wg następującego wzoru: najniższa zaoferowana cena brutto P = x 100 x 100 % cena brutto oferty badanej. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisani o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wówczas Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je wnieśli, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach. VII. WYBÓR WYKONAWCY I SPOSÓB OGŁOSZENIA 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zaproszeniu.

7 2. O Wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną ( ową). VIII. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZŁOŻENIU OFERTY Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1. Wypełniony, podpisany przez Wykonawcę bądź osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opieczętowany (pieczęcią firmową i imienną) Formularz Oferty, zgodny co do treści z Załącznikiem nr Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych zleceń - Załącznik nr 2 IX. ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik nr 1 Formularz Oferty. 2. Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych zleceń. X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1478). 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

8 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy FORMULARZ OFERTOWY (miejscowość, data) Nazwa i adres Wykonawcy:.. NIP: REGON: Nr konta bankowego:.. tel.:... faks:. . OFERTA CENA STAWKA LP OPIS PRZEDMIOTU NETTO VAT CENA BRUTTO 1 Opracowanie, uruchomienie i testowanie strony internetowej wraz z systemem zarządzania treścią CMS 2. Zaprogramowanie, uruchomienie i testowanie modułu bazy danych jako inteligentnej wyszukiwarki Razem razem wartość netto.. zł VAT ( %) -... zł razem wartość brutto...zł z VAT (słownie:...) 1. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych 3. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty wykonania usługi 5. Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.... (podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)

9 Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych zleceń wraz z linkami do opracowanych stron i baz danych (podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO Gdańsk, 09.02.2015 DCT Gdańsk S.A. ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie tel. (+48 58) 737 9000; fax (+48 58) 737 6350 http://www.dctgdansk.pl NIP: 2040000183; Regon: 192967316 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo