I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA."

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Psary Psary ul.malinowicka 4 NIP II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. 1. Zaprojektowanie i wykonanie serwisu www. projektu - Przygotowanie koncepcyjne i graficzne unikalnej strony www. projektu wraz z logotypem (wg założeń Zleceniodawcy). Przygotowanie logotypu na nośniku cyfrowym 1 szt. w formacie.cdr 2. Administracja i hosting serwisu www - Uruchomienie i przetestowanie strony. Stworzenie na bazie CMS, hosting i promocja za pomocą internetu strony projektu przez okres trwania projektu do r 3. Wszystkie projekty graficzne powinny być zgodne z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektu w ramach PO IG, zawartymi w: PRZEWODNIKU W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU, dostępnym na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie params[section_id]=24&params[category_id]=287&params[id]=596 III. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. 1. Kryterium wyboru projektu będzie cena całego zamówienia 100% cena. 2. Podane w ofercie ceny powinny być cenami netto i brutto i obejmować wszystkie składniki niezbędne do wykonania/dostarczenia przedmiotu zapytania. 3. Oferta powinna zawierać wartość sumaryczną określoną w PLN w cenach netto i brutto. 4. Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca. 5. Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: dla pkt 1 do r a dla pkt 2 do r

2 V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1.Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 2. Oferta powinna być: - posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, - podpisana czytelnie przez wykonawcę. VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: faksem: , lub poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Psary ul.malinowicka 4 do dnia r. do godz Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu siedmiu dni tj do r, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Urzędu Gminy Psary oraz na stronie internetowej pod adresem: 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofret. 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: VII. OCENA OFERT. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1. - Cena 100% VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem internetowej znajdującej się pod adresem Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. strony IX. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela Koordynator Projektu Anna Michałek pod numerem telefonu oraz adresem XIV. ZAŁĄCZNIKI 1.Wzór formularza ofertowego. 2. Wzór oswiadczenia o spelnieniu warunków. 3. Założenia Zamawiającego. WÓJT /-/ Tomasz Sadłoń

3 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego..., dnia... FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wykonawca: Nazwa firmy: Adres firmy:.. Numer telefonu:.numer Fax:. Osoby uprawnione do reprezentacji.. 1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie strony www. projektu składamy niniejszym ofertę jak w poniższej tabeli: Projekt i wykonanie materiałów promocyjnych. Nazwa usługi Cena netto VAT Cena brutto Zaprojektowanie i wykonanie serwisu www projektu- Przygotowanie koncepcyjne i graficzne unikalnej strony www. projektu wraz z logotypem (wg założeń Zleceniodawcy). Przygotowanie logotypu na nośniku cyfrowym 1 szt. w formacie. cdr Administracja i hosting serwisu www-uruchomienie i przetestowanie strony. Stworzenie na bazie CMS, hosting i promocja za pomocą internetu strony projektu przez okres trwania projektu do r RAZEM 1. Ceny wskazane w tabelach uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 2. Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 5. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umów w terminie wskazanym przez zamawiającego. 6. a) Termin zaprojektowania i wykonania www projektu musi nastąpić do r Potwierdzeniem wykonania prac będzie spisany przez obydwie strony protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół będzie podstawą do wystawienia faktury/ rachunku przez Wykonawcę. Wynagrodzenie płatne będzie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury/ rachunku. b) Administrowanie i hosting serwisu www będą się odbywać w okresie od opublikowania strony www do r. Potwierdzeniem wykonania prac będzie spisany przez obydwie strony protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół spisany na zakończenie wykonania prac tj. w grudniu 2015r, będzie podstawą do wystawienia faktury/ rachunku przez wykonawcę. Wynagrodzenie płatne będzie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury/ rachunku. Miejsce i data Podpisano (imię, nazwisko, podpis, pieczątka)

4 ... Nazwa, adres, nr telefonu, fax. wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego..., dnia... Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na potrzeby realizacji projektu: pn: Równe szanse na starcie- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ja/My niżej podpisany/i (imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) działając w imieniu i na rzecz: (pełna nazwa i adres firmy ) oświadczam/y, że: ubiegając się o wykonanie przedmiotu umowy, określonego w zapytaniu ofertowym spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętej ofertą, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia. Miejsce i data Podpisano (imię, nazwisko, podpis, pieczątka)

5 Założenia Zamawiającego Struktura strony www: - strona główna, - zakładka/podstrona Aktualności komunikaty, bieżące informacje konieczna bieżąca modyfikacja, - zakładka/podstrona "Nasz projekt" - opis projektu: O projekcie/cele/beneficjenci Ostateczni, - zakładka/podstrona "O gminie" opis Gminy Psary : Położenie/Mieszkańcy/Projekty Unijne - zakładka/podstrona "POIG" opis Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: O programie/cele/ Działania/Instytucje Realizujące Program/Beneficjenci/Finansowanie, - zakładka/podstrona Kontakt kontakt do osób realizujących projekt. Strona www dodatkowo musi posiadać elementy typu Galeria zdjęć, Pliki do pobrania. Struktura strony może ulec zmianie w trakcie opracowania, po wspólnych konsultacjach Wykonawcy z Zamawiającym. 2. Branża: Projekt finansowany przez UE. 3. Rodzaj: strona o charakterze informacyjnym. 4. Czas utrzymania strony: 30 listopada 2014 r - 31 grudnia 2015 wraz z hostingiem. 5. Wymagania dotyczące wyglądu strony: 1/ przejrzystość i czytelność, 2/ wygląd klasyczny, adekwatny do tematyki strony, 3/ grafika oraz kolory powinny być spójne z systemem identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności dla programu POIG, 4/ strona www musi być kompatybilna z przeglądarką internetową i systemem użytkownika. Technologie użyte do budowy strony powinny zapewnić poprawne wyświetlanie jej na wszystkich urządzeniach, systemach i oprogramowaniach, oraz szybkie ładowanie strony, 5/ standard internetowy zgodny z W3C test systemu na validator.w3.org 6/ przedmiot zamówienia musi być zgodny ze wszystkimi wytycznymi WCAG 2.0 zawartymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526). Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie standardów sieciowych i wytycznych dotyczących dostępności serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w 19 Rozporządzenia oraz załączniku nr 4 do Rozporządzenia. 7/ tekst wyraźny z możliwością regulacji wielkości czcionki, 8/ linki wyraźnie zaznaczone - zgodnie ze standardami panującymi w Internecie, 9/ strona optymalizowana do poprawnego wyświetlania w standardowej rozdzielczości, umieszczona centralnie, 6. Informacja o ilości wersji językowych: strona w języku polskim. 7. Projekty graficzne strony zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji na nośniku CD, drogą mailową lub w formie wydruku kolorowego poszczególnych stron i podstron. 8. Wykonawca zobowiązuje się do hostingu strony przez okres trwania projektu. 9. Wraz z zakończeniem okresu trwania projektu, Zamawiający nabywa od Wykonawcy autorskie prawa majątkowe do strony internetowej, w tym do domeny, jako integralnej całości, bezterminowo, na zasadzie wyłączności. 10. W przypadku przedłużenia ważności domeny i hostingu strony, po upływie 12 miesięcznej administracji, ewentualne koszty przedłużenia ważności domeny i opłaty za hosting strony są po stronie Zamawiającego. 11. Nie dopuszcza się umieszczania reklam na stronie. 12. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi strony www przez okres trwania projektu począwszy od momentu protokolarnego odbioru Strony. Zamawiający będzie miał prawo do zmian struktury merytorycznej już gotowej i uruchomionej strony w miarę własnych potrzeb i wytycznych odpowiednich instytucji. 13. Obsługa strony www będzie polegać na: 1/ bieżącym usuwaniu wszelkich błędów w funkcjonowaniu strony (w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia problemu), 2/ bieżącej aktualizacji strony, obejmującej zamieszczanie na stronie treści przekazywanych przez Zamawiającego i aktualizację Komponentów, 3/ Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy materiały do umieszczenia na stronie drogą elektroniczną. 4/ Wykonawca przekazane przez Zamawiającego materiały umieści na stronie w przeciągu 48 godzin od daty przekazania w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku). 14.Odpowiedzialność za kopię zapasową strony www ponosi Wykonawca. 15. Zamawiający dokona sprawdzenia, testowania oraz wdrożenia strony internetowej, co zostanie potwierdzone podpisanym końcowym protokołem odbioru. Zamawiający zastrzega sobie dokonanie czynności sprawdzających i testowych w okresie do 2 dni roboczych.

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ UDAPOIG.08.02.0030054/1300 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH Eddie Consulting Groups

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo