Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu, finansowanego ze środków Programu Kapitał Ludzki , Działanie 4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Uniwersytet Warszawski, w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oraz Zarządzenia nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę. TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać do 20 lipca 2012 r. do godziny Otwarcie i przegląd ofert odbędzie się 23 lipca 2012 r. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie opublikowana 24 lipca 2012 r. na stronie www Zamawiającego, tj. na stronie Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ADRES PRZESYŁANIA OFERT Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w kopercie na nazwisko Ewa Kral z dopiskiem BOSS - www w Portierni Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Ilji Miecznikowa 1. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO Ewa Kral, tel ,

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: Usługi internetowe Usługi w zakresie projektowania stron www. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie strony internetowej oraz obsługa tej strony na potrzeby projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu. Projekt Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu obejmuje zadania związane z uatrakcyjnieniem studiów na kierunkach zamawianych w okresie 15 czerwca 2012 r. 30 listopada 2015 r. Cel projektu: Zwiększenie liczby studentów kierunków Biotechnologia i Ochrona środowiska oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych absolwentów. Grupa docelowa: 140 studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach Biotechnologia i Ochrona środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Działania przewidziane w projekcie: program stażowy (staże zagraniczne i krajowe) i stypendialny dla najlepszych studentów, kursy specjalistyczne oraz warsztaty w obszarach związanych z kierunkami studiów oraz politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej w zakresie równości szans i zatrudnienia. Ogólne informacje o projekcie znajdują się na stronie Zamawiającego: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonanie strony www 30 dni od dnia podpisania umowy. 2. Obsługa strony od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2015 r. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy: 1. Akceptują treść zapytania ofertowego, bez zastrzeżeń złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą kompletną ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu 3. O wykonanie usługi mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 3.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

3 WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY 1. Kompetencje i doświadczenie 1.1. Posiadanie wyższego wykształcenia magisterskiego (w przypadku podmiotu gospodarczego musi on dysponować pracownikiem o ww. poziomie wykształcenia) Doświadczenie zawodowe: autorstwo co najmniej 4 stron dla projektów edukacyjnych; w tym min. 3 dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; w tym: min. 2 dla projektów finansowanych ze środków PO Kapitał Ludzki; znajomość zasad i wymogów w zakresie promocji projektów współfinansowanych ze środków PO Kapitał Ludzki; w tym Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL; doświadczenie min. 2 letnie w zakresie administrowania serwisu www uczelni wyższej lub jednostki organizacyjnej uczelni wyższej. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne: 1.1. Strona internetowa musi zawierać następujące informacje: Zakładka: Informacje o projekcie, w tym: Charakterystyka projektu, grupa docelowa Cele projektu Zespół zarządzający projektem Zakładka: Działania w projekcie; w tym: materiały dla kandydatów, materiały dla studentów, materiały dla wykładowców. Zakładka: Aktualności Zakładka: zamówienia publiczne Kontakt: dane teleadresowe osób zarządzających i realizujących projekt Galeria Przydatne linki 2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę elementów graficznych lub/i multimedialnych Wykonawca musi posiadać do nich pełnię praw autorskich. Wraz z zakupem projektu strony Zamawiający wymaga uzyskania pełni praw do wykorzystania tych elementów. 3. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi wszelkie niezbędne prace programistyczne, graficzne, administracyjne i inne niezbędne do wdrożenia projektu strony zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem funkcjonalno- użytkowym. 4. W ramach umowy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował następujące prace związane z utrzymaniem strony: sprawowania obsługi technicznej strony (w tym systemu CMS) od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2015 r., w tym: zapewnienie utrzymania systemu, realizacji stałych czynności zapewniających jego działanie; m.in. wykonywania kopii danych, aktualizowania zabezpieczeń. zapewnienie wsparcia technicznego w okresie obowiązywania umowy.

4 5. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres objęty umową lat licząc od daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo- odbiorczego. 6. W okresie obowiązywania umowy, Wykonawca będzie aktualizował dostarczone oprogramowanie, zgodnie z wytycznymi producenta systemu CMS. 7. Umieszczanie treści na stronie odbywać się będzie po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wymagania techniczne w zakresie strony www: 1. Budowa serwisu WWW opartego na autorskim lub zaadaptowanym na potrzeby serwisu bezpłatnym systemie CMS (joomla, wordpress, etc.) 2. Funkcje systemu CMS: intuicyjne zarządzanie systemem; intuicyjny system nawigacji; menu i nawigacja po systemie w języku PL lub ANG; system zarządzania uprawnieniami redaktorów i użytkowników CMS; możliwość tworzenia grup użytkowników i dawania im określonych uprawnień do zarządzania treściami zamieszonymi w serwisie oraz modyfikacjami stron i podstron serwisu); możliwość administrowania serwisem poprzez dodawanie i usuwanie stron i podstron serwisu, ich aktywacji i czasowej dezaktywacji; edytor treści WYSYWIG pozwalający na samodzielne edytowanie treści zgromadzonych w serwisie; dodawanie materiałów Word, Excel, Power Point, PDF, JPG (galerie zdjęć, pokazy slajdów, banery ze zdjęciami, pojedyncze zdjęcia ilustracyjne umieszczone w ramach tekstu), AVI, MPG (prezentacje video, filmy), pozycjonowanie możliwość dodawania w systemie CMS słów kluczowych w ramach stron i podstron serwisu w celu pozycjonowania serwisu w wyszukiwarkach internetowych; formularze możliwość tworzenia formularzy kontaktowych i zgłoszeniowych. 4. Funkcje serwisu WWW: RSS (dla wszystkich tekstów); TAGI dla tekstów; intuicyjne menu; wyszukiwarka; aktywna mapa strony; opcje społecznościowe możliwość polecenia artykułu (publikacja na portalu społeczności, możliwość wysłania linku); drukuj, przejdź do góry. 3. Portal powinien być zbudowany z zachowaniem wszelkich standardów umożliwiających pozycjonowanie w wyszukiwarkach, w tym wyszukiwarce Google. 4. Wspomagane przeglądarki i systemy (minimum): Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Mozilla Firefox 3.5, Opera 10, Safari 4.0; 5. Grafika i układ treści: projekt layoutu strony powinien nawiązywać kolorystyką do projektu logotypu. Utrzymana powinna zostać kolorystyka i ew. wybrane elementy graficzne oraz inne wymagane w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 4 lutego 2009 r. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w zapytaniu ofertowym. 2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 3. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

5 OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ Proponowany koszt brutto wykonania strony internetowej. Proponowaną stawkę miesięczną brutto za obsługę strony. Dokumenty w formie oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę wymagań zapisanych w Zapytaniu ofertowym w zakresie kompetencji i doświadczenia. KRYTERIA WYBORU OFERTY Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi udziału w postępowaniu. Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę następujące elementy: a) Cena brutto wykonania strony www - 30 % b) Stawka miesięczna brutto za obsługę strony www 40% c) Kompetencje i doświadczenie Wykonawcy 30%. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA WYNIKU POSTĘPOWANIA BEZ PODANIA PRZYCZYNY. Załącznik do zapytania ofertowego: Formularz ofertowy.

6 Imię i nazwisko Wykonawcy... Adres korespondencyjny, telefon, e- mail FORMULARZ OFERTOWY OFERTA Zamawiający : Uniwersytet Warszawski, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 16 lipca 2012 r. dotyczące wykonania strony www i jej obsługi zamieszczone na stronie www Zamawiającego oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym. Proponowana cena za wykonanie strony www:.. PLN brutto Proponowana stawka miesięczna za obsługę strony www:.. PLN brutto Wymagania w zakresie kompetencji i doświadczenia Wykonawcy: 1. Dokumenty w formie oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań: Wykształcenie wyższe, co najmniej stopnia magistra Zał. nr 1 do Oferty Autorstwo co najmniej 4 stron dla projektów edukacyjnych; w tym Zał. nr 2 do Oferty min. 3 dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; w tym: min. 2 dla projektów finansowanych ze środków PO Kapitał Ludzki wraz z wykazem wykonanych stron www. Znajomość zasad i wymogów w zakresie promocji projektów Zał. nr 3 do Oferty współfinansowanych ze środków PO Kapitał Ludzki; w tym Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL. Doświadczenie min. 2 letnie w zakresie administrowania serwisu Zał. nr 4 do Oferty www uczelni wyższej lub jednostki organizacyjnej uczelni wyższej. Miejscowość, data Podpis...

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2013 z dnia 12.07.2013r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Radości. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo