1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Warszawa, 20 marzec 2012 r. UD-XVII-ZFE dot. opracowania projektu graficznego strony internetowej projektu Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy, w tym wykupienia domeny na czas trwania projektu (tj. do 28 lutego 2013 r.), uruchomienia strony internetowej oraz funkcjonowania i aktualizacji strony internetowej W związku z realizacją projektu Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy (Priorytet VI, Poddziałanie w ramach PO KL) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zespół Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Wola Urzędu m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie projektu graficznego i uruchomienie strony internetowej w ramach ww. projektu oraz aktualizację strony na czas trwania projektu. 1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w ramach projektu Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, polegającej na: część a) opracowaniu projektu graficznego, w tym wykupieniu domeny na czas trwania projektu (tj. do 28 lutego 2013 r.) oraz uruchomieniu strony internetowej w ramach projektu Zmotywuj siebie- program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy, część b) funkcjonowaniu i aktualizacji strony internetowej, 2)Termin wykonania zamówienia: części a) do 10 kwietnia 2012 r.; części b) do 28 lutego 2013 r. 3) Projekt strony internetowej musi zawierać następujące działy informacji: a) Informacje o projekcie - Cel projektu - Grupa Docelowa - Wsparcie w ramach projektu b) Rekrutacja - terminy rekrutacji - regulamin projektu - formularz zgłoszeniowy c) Aktualności

2 d) Galeria e) Pobierz dokumenty f) Przydatne linki, m.in.: - Europejski Fundusz Społeczny - Portal Unii Europejskiej - WUP - MRR - Mazovia - ROEFS -OPS Wola - OPS Ursus - Urząd Dzielnicy Wola - Urząd Dzielnicy Ursus f) Kontakt - Biuro Projektu 4) Propozycja ww. działów nie jest ostateczna i na etapie tworzenia strony może ulec zmianie wg wskazań Zamawiającego. 5) Strona internetowa wraz z elementami wymienionymi powyżej, muszą być oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oznaczenia mają być naniesione w kolorze z zachowaniem wytycznych stanowiących o oznakowaniu. 2.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1) Oferta Wykonawcy sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, zawierać będzie łączną cenę netto i brutto za wykonanie zadania oraz za poszczególne części: a i b. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 3. PROCEDURA I KRYTERIA OCENY OFERT 1) Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. 2) Oferta oceniana będzie pod względem kryterium cenowego - cena brutto 100 %. 4. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi: 1.1) posiadają kadrę i potencjał do zrealizowania niniejszej usługi, 1.2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

3 1.4)nie są objęci postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym. 2) Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić oświadczenie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 3) Oferta powinna mieć formę pisemną oraz zawierać: 3.1) pełną nazwę Wykonawcy/imię i nazwisko 3.2) adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu oraz NIP/Regon/PESEL 3.3) wycenę zamówienia, cenę wyrażoną w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 3.4) numer rachunku bankowego, na który przekazywana będzie płatność za realizację przedmiotu zamówienia, 3.5) cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego, 3.7) osobę do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, ). 4) Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć: 4.1)wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania), 4.2)oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, 4.3)wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty) 4.4)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 5) Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (skan w przypadku przekazania wersji elektronicznej) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 6) Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej drogą pocztową lub elektroniczną lub osobiście do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie. 6.POZOSTAŁE INFORMACJE

4 1)Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Maria Magdalena Balcewicz, Tel. 22/ lub )Termin składania ofert upływa 26 marca 2012 roku do godziny )Zamawiający w sytuacji otrzymania najkorzystniejszej oferty cenowej przekraczającej wartościową kwotę wynikającą z budżetu projektu Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy dopuszcza negocjacje oferty, których celem będzie doprecyzowanie jej szczegółów, w tym ustalenie ostatecznej ceny usługi. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie powiadomiony telefonicznie. 4)Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Wola Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Al. Solidarności 90, Warszawa, I piętro, pokój 133, z dopiskiem: Oferta cenowa na przygotowanie projektu graficznego strony internetowej projektu Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy, uruchomienie strony internetowej oraz aktualizację strony na czas trwania projektu. 5)Wykonawca zgadza się na udostępnienie dokumentacji związanej z zamówieniem, wskazanie miejsca jej archiwizacji: Zamawiającemu oraz uprawnionym instytucjom zewnętrznym w celu przeprowadzenia audytu projektu lub jego kontroli finansowej oraz zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z zasadami POKL do 31 grudnia 2020 r. 6)Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

5 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy miejscowość, data pieczęć firmowa OFERTA WYKONAWCY dot. opracowania projektu graficznego strony internetowej w ramach projektu Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy, wykupienia domeny na czas trwania projektu tj. do r., uruchomienia strony internetowej oraz funkcjonowania i aktualizacji strony internetowej 1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:.... NIP:... REGON:... Numer rachunku bankowego:... w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania: przygotowania projektu graficznego strony internetowej projektu Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy, wykupienia domeny na czas trwania projektu tj. do 28 lutego 2013 r., uruchomienia strony internetowej oraz funkcjonowania i aktualizacji strony internetowej (realizacja: przygotowanie projektu graficznego, wykupienie domeny i uruchomienie strony internetowej do r., aktualizacja strony projektu do r.) w ramach projektu Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, składam następującą ofertę cenową: Cena [netto] części a. PLN Cena [brutto] części a PLN (słownie brutto: PLN) Cena [netto] części b. zł x 11 m-ce = PLN Cena [brutto] części b. zł x 11 m-ce = PLN (słownie brutto: PLN)

6 Łączna cena [brutto]..pln Łączna cena [netto] PLN 2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty. 3. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. Do niniejszego formularza jest załączone i stanowi integralną część niniejszej oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) 5. Zamawiający do chwili podpisania umowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn. 6. Osobą do kontaktu jest Pan/Pani. Nr telefonu pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

7 Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy. miejscowość, data pieczęć firmowa OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW w związku z ofertą dot. opracowania projektu graficznego, wykupienia domeny na czas trwania projektu tj. do r., uruchomienia strony internetowej w ramach projektu Zmotywuj siebie- program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy oraz funkcjonowania i aktualizacji strony internetowej Oświadczam, że: 1. Posiadam kadrę i potencjał do zrealizowania usługi będącej przedmiotem oferty 2. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Ne jestem objęty postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym podpis osoby upoważnionej. do reprezentowania Wykonawcy

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Tel: 226566718 fax: 226566719, e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN pok.1321, piętro XIII. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące zamówienia:

Szczegóły dotyczące zamówienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy: D/Kw-220/9/2011 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 125 tysięcy euro na usługi szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 Zatwierdzam Trzebinia 07.11.2011 r.... (kierownik jednostki zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g 36 060 Głogów Młp. tel. 665 005 543 www.twojangielski.eu e-mail: kontakt@twojangielski.eu Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA Udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000euro w trybie zapytania ofertowego OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi obejmujące

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie: Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Umowa o dofinansowanie nr: UDA- POIG.03.01.00-00-015/09

Bardziej szczegółowo

str. 1 Poznań, dnia 08.02.2013 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań

str. 1 Poznań, dnia 08.02.2013 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań Poznań, dnia 08.02.2013 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu analizy przygotowawczej w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo